หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nan1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางวินิตย์ จันต๊ะวงศ์โรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นางรุ้งลาวัลย์ ก้อนแก้วโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการ
3. นางอรพรรณ ทวีชัยโรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
4. นางวรรณิภา ทัศน์ศิริโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์กรรมการ
5. นางดวงพร เพลัยโรงเรียนบ้านน้ำงาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางปนันท์ยา ปิตากรุณาโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวเอมอร อินนะลาโรงเรียนบ้านสะเลียมกรรมการ
3. นางธีรภรณ์ พุฒนาโรงเรียนบ้านต้ามกรรมการ
4. นางวิไลภรณ์ มณีวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้กรรมการ
5. นางนิพันธ์ วรรณวัตรโรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางฐานิศรา วงค์หาจักร์โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการ
2. นางวราภรณ์ ลินเทศโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
3. นางสาวนวพัณณ์ วิช่านิธิศักดิ์โรงเรียนบ้านท่ามงคลกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางรัตนา สมสวัสดิ์โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ มูลหงส์โรงเรียนบ้านห้วยปุกกรรมการ
3. นางสมคิด ศรีจ๊ะโรงเรียนบ้านห้วยมอญกรรมการ
4. นางสาวจิรนันท์ คำวรรณโรงเรียนบ้านนวราษฏร์กรรมการ
5. นางสาวเวฬุวัลย์ ไสยมรรคาโรงเรียนบ้านศรีนาม่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางจารุนันท์ ดีสีใสโรงเรียนบ้านกาใสประธานกรรมการ
2. นางดำเนิน ธรรมไชยโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้วกรรมการ
3. นางสมพร มินทิพย์โรงเรียนบ้านนวราษฏร์กรรมการ
4. นางสาวแพรวพรรณ ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านสันทะกรรมการ
5. นางกมลรัตน์ กิตติวุฒิโรงเรียนบ้านนาผากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางอักษร คำลือโรงเรียนบ้านหาดเค็ดประธานกรรมการ
2. นางวาสนา คำอุดโรงเรียนบ้านสาลี่กรรมการ
3. นางสาวพรชนก สุภาแก้วโรงเรียนบ้านน้ำปายกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางดรุณี จูประวัติโรงเรียนบ้านผาตูบประธานกรรมการ
2. นางจารุณี ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
3. นางสมร จำปาเงินโรงเรียนน้ำลัดสบแก่นกรรมการ
4. นางสาวนันท์นภัส สถาอุ่นโรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยากรรมการ
5. นางดารารัตน์ อ่อนแนนสีโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางศรีมาลา บุญรักษาโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนวลละออง ชอบธรรมโรงเรียนบ้านน้ำแก่นกลางกรรมการ
3. นางกฤษณา คล้ายแจ้งโรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยากรรมการ
4. นางลำดวน พิบูลย์โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารกรรมการ
5. นางฐานิศรา วงค์หาจักรโรงเรียนบ้านโป่งคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางพัฒนา แก้วตันโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
2. นางวาสนา กรรมชะนะโรงเรียนบ้านน้ำงาวกรรมการ
3. นางพนิดา ดู่ขึ่งโรงเรียนบ้านป่าสัก (แม่จริม)กรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางพรรณี สำเภาโรงเรียนบ้านผาสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ้งลาวัลย์ ก้อนแก้วโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางวราภรณ์ ลินเทศโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา กรรมชะนะโรงเรียนบ้านน้ำงาวกรรมการ
3. นางสาวจีระพร อภิวันโรงเรียนบ้านศรีนาม่านกรรมการ
4. นางประทุม ยอดคำโรงเรียนปงสนุกกรรมการ
5. นางจำเนียร จิโนโรงเรียนซินจงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ก้อนคำโรงเรียนบ้านเปาประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ปันยศโรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายากรรมการ
3. นางนิศากร พุทธาโรงเรียนบ้านแม่ขะนิงกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางกัลยา รุณวุฒิโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางเพชรรัตน์ สายยาโนโรงเรียนบ้านนวราษฏร์กรรมการ
3. นางปุณญดา อาจกูลโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางจินดา วงศ์พุ่มโรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นางอำพร เขื่อนแก้วโรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยากรรมการ
3. นางพิชญ์สินี อินต๊ะสอนโรงเรียนบ้านผาขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพรชัย คำฟูโรงเรียนบ้านเปากรรมการ
2. นางสาววัชรีภรณ์ ดีน้อยโรงเรียนบ้าานศรีนาม่านกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ ธิศรีโรงเรียนบ้านน้ำพางกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายทองเติม กองตุ้ยโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยประธานกรรมการ
2. นางยุวธิดา จันทร์แมนโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
3. นางสาวศุภวรรณ ใบเจริญโรงเรียนบ้านก้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางแวววิมล ด้วงท้องโรงเรียนบ้านแม่ขะนิงกรรมการ
2. นางชัชฎาภรณ์ วังเขียวโรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นางสาวระพีพรรณ กัณฑะวงค์โรงเรียนบ้านน้ำตวงกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางพัชรินทร์ โนทะนะโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ประธานกรรมการ
2. นางเมธาพร อำมาตยวงศ์โรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ ลำบาลโรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางสุนัฐฐา บานใจโรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยนกรรมการ
2. นายสมคิด นันคำโรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายากรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ สันทะนะโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายไกวัลย์ ถนอมศิลป์โรงเรียนบ้านปิงหลวงประธานกรรมการ
2. นายสมคิด นันคำโรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายากรรมการ
3. นางวรัมภรณ์ แก้วบุญเรืองโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
4. นางพิรุณพร อินถาโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
5. นางสาวสุทธารักษ์ ดรุณนารถโรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)กรรมการ
6. นางสาววรางคณา พรหมเทพโรงเรียนบ้านท่ามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐนันท์ เนตรทิพย์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวศุภวรรณ ใบเจริญโรงเรียนบ้านก้อกรรมการ
3. นางสาวพัชรี ทานะโรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่นกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายอนุชิต แก้วหลวงโรงเรียนชุมชนบ้านนาคาประธานกรรมการ
2. นายจตุรภัทร คำรศโรงเรียนภูเค็งพัฒนากรรมการ
3. นางนันทวัน สิทธิวงศ์โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. นางวัชรีภรณ์ ดีน้อยโรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์กรรมการ
5. นายพรชัย คำฟูโรงเรียนบ้านเปากรรมการ
6. นางภัทราภรณ์ ปารินทร์โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์กรรมการ
7. นางสาวชัชฎาภรณ์ วังเขียวโรงเรียนบ้านสันทะกรรมการ
8. นางสุสาคร ต๊ะศักดิ์โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์)กรรมการ
9. นางสุภาภรณ์ กันทะจันทร์โรงเรียนนิธิวิทย์กรรมการ
10. นางสุภัทรา สุทธิโรงเรียนบ้านก้อกรรมการ
11. นางสริศา ตาใส่โรงเรียนราษฏร์รัฐพัฒนากรรมการ
12. นางสาวศิวาภรณ์ ปาโนโรงเรียนบ้านป่าสักกรรมการ
13. นางศิริรัตน์ จันทะนะโรงเรียนบ้านบ่อหอยกรรมการ
14. นางสาวจิราภรณ์ ตอดแก้วโรงเรียนบ้านกิ่วน้ำกรรมการ
15. นางชุลีกร เชียงปะละโรงเรียนบ้านดอนสะไมย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสุนัฐฐา บานใจโรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยนประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งหทัย วิชาธิโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นางนิตยา คะใจโรงเรียนบ้านห้วยมอญกรรมการ
4. นางสาวชณธิภา สุทธวิจิตรโรงเรียนซินจงกรรมการ
5. นางสาวอัมภาภรณ์ สายวุฒืกุลโรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยากรรมการ
6. นางปรียานุช แพ่งสุภาโรงเรียนไตรธารวิทยากรรมการ
7. นางอัจฉราพร สิงห์สมโรงเรียนบ้านป่าแลวหลวงวิทยากรรมการ
8. นางพัชรี ทานะโรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่นกรรมการ
9. นางสาวอัจฉรา กุลวรรณ์โรงเรียนสาลี่กรรมการ
10. นางสาวรุ่งภิวา แคว้งอินทร์โรงเรียนบ้านป่าสักกรรมการ
11. นางสาวพัชรินทร์ ธิศรีโรงเรียนบ้านน้ำพางกรรมการ
12. นางสาวสาวิณี แก้วศรีวงศ์โรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
13. นางสาวพรทิพย์ นุหน่อโรงเรียนบ้านน้ำงาวกรรมการ
14. นางสาวนัทธมน คาวันดีโรงเรียนบ้านปิงหลวงกรรมการ
15. นางสาวมัลทิกา พิเคราะห์โรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางอัจฉราภรณ์ สิงห์สมโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการ
2. นางเกศรา ศรีตระกูลวงค์โรงเรียนบ้านตองกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ นุหน่อโรงเรียนบ้านน้ำงาวกรรมการ
4. นายนพดล ศรีวิชัยโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวหนึ่งหทัย วิชาธิโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
6. นางสาวรุ่งพิวา แคว้งอินทร์โรงเรียนบ้านป่าสัก (แม่จริม)กรรมการ
7. นางสาวศิวาพร ปาโนโรงเรียนบ้านป่าสักกรรมการ
8. นางศิริรัตน์ จันนันทะโรงเรียนบ้านบ่อหอยกรรมการ
9. นางสาวมัลทิกา พิเคราะห์โรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
10. นางสาวอัจฉรา กุลวรรณโรงเรียนบ้านสาลี่กรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายรัชวุฒิ โนเขื่อนโรงเรียนบ้านห้วยไฮกรรมการ
2. นายอเนกพงษ์ ไชยวุฒิโรงเรียนบ้านบ่อหอยกรรมการ
3. นางรัตนา หลวงขันธ์โรงเรียนบ้านไชยสถานกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวมนัสนันท์ อุดใจโรงเรียนบ้านนน้ำครกใหม่ประธานกรรมการ
2. นางปราณี ปัญญาวงค์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นางจิราภรณ์ เชียงจันทร์โรงเรียนบ้านดู่พงษ์กรรมการ
4. นางบรรยาย สัญญาเขื่อนโรงเรียนบ้านพรหมกรรมการ
5. นางนงลักษณ์ วันต๊ะโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
6. นางชรัญญา อาภาวังค์โรงเรียนนิธิวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวคนึงนิจ ณ น่านโรงเรียนบ้านห้วยมอญประธานกรรมการ
2. นางปิยากร เสริมชัยโรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
3. นางปรียานุช จ่าแสนโรงเรียนทุ่งศรีทองกรรมการ
4. นางสาวอรัญญา จิโนโรงเรียนบ้านสันทะกรรมการ
5. นางชมภูนุช โนเขื่อนโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
6. นางสาวกรรณิการ์ เขื่อนคำโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางคณิตา เด่นรัศมีโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ เชีบงจันทร ์โรงเรียนบ้านดู่พงษ์กรรมการ
3. นางรุ่งนภา จิละธานโรงเรียนสามัคคีวิทยา (เทศบาลบ้านพระเนตร)กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางบรรยาย สัญญาเขื่อนโรงเรียนบ้านพรหมกรรมการ
2. นางอำไพ ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
3. นางจันทร์จิรา ใจจะดีโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางฐานนันท์ ตายอดโรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายาประธานกรรมการ
2. นายครรชิต แก้วกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยกรรมการ
3. นางพิมพ์พรรณ ใจพันธ์โรงเรียนภูเค็งพัฒนากรรมการ
4. นางจงจินต์ เหลาแตวโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวจันทร์จิรา ใจจะดีโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วกรรมการ
6. นางสาวณัฐิดา พลังฤทธิ์โรงเรียนบ้านท่ามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายพิเชษฐ์ ปัญญาอุดโรงเรียนบ้านศาลาประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ ลำมะยศโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
3. นางบุศกรณ์ภัส ตั้งเธียรฐิติกุลโรงเรียนบ้านห้วยไฮกรรมการ
4. นางสาวอรกานต์ วิระกาโรงเรียนบ้านปางเป๋ยกรรมการ
5. นางวิจิตรา เพ็ชรชะนะโรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยนกรรมการ
6. นายสกล ธนะโรงเรียนบ้านป่าสัก (อ.แม่จริม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางจงจินต์ เหลาแตวโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารกรรมการ
2. นางนฤมล ขัติยะโรงเรียนบ้านส้านกรรมการ
3. นางสาวพิชนันท์ ต๊ะอ้ายโรงเรียนบ้านศรีนาม่านกรรมการ
4. นางสาวสายรุ้ง เสมอโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายเจริญกุล อาษาพันธ์โรงเรียนบ้านฟ้าประธานกรรมการ
2. นายสุริยพล ตนภูโรงเรียนบ้านน้ำตวงกรรมการ
3. นางเสาร์แก้ว สุวรรณประชาโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
4. นางณิชาภัทร กันแก้วโรงเรียนซินจงกรรมการ
5. นางนงลักษณ์ สุกานิลโรงเรียนบ้านนวราษฏร์กรรมการ
6. นายรัชวุฒิ โนเขื่อนโรงเรียนบ้านห้วยไฮกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายครรชิต แก้วกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา คิดดีโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายพูนศักดิ์ บุญช่วงโรงเรียนบ้านปงสนุกประธานกรรมการ
2. นายสุทิน ท้าวขว้างโรงเรียนบ้นน้ำพางกรรมการ
3. นายไพโรจน์ ต๊ะเขียวหล้าโรงเรียนไตรธารวิทยากรรมการ
4. นายมนชัย กันทะโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุกานดา มหายศนันท์โรงเรียนบ้านเรืองกรรมการ
6. นางจินตนา มูลน้ำอ่างโรงเรียนบ้านเปากรรมการ
7. นางสงกรานต์ ต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านก้อกรรมการ
8. นางนรากร โพธิ์เกตุโรงเรียนบ้านแม่ขะนิงกรรมการ
9. นายพิสิษฐ์กร สารเถื่อนแก้วโรงเรียนบ้านนาคากรรมการ
10. นายอเนกพงศ์ ไชยวุฒิโรงเรียนบ้านบ่อหอยกรรมการ
11. สิบเอกหญิงปวีย์สุดา ศรีเมืองวรโชติโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
12. นายอนุพงษ์ แนวผุนโรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายพูนศักดิ์ บุญช่วงโรงเรียนบ้านปงสนุกประธานกรรมการ
2. นายสุทิน ท้าวขว้างบ้านน้ำพางกรรมการ
3. นายไพโรจน์ ตีะเขียวหล้าโรงเรียนไตรธารวิทยากรรมการ
4. นายมนชัย กันทะโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุกานดา มหายศนันท์โรงเรียนบ้านเรืองกรรมการ
6. นางจินตนา มูลน้ำอ่่างโรงเรียนบ้านเปากรรมการ
7. นางสงกรานต์ ต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านก้อกรรมการ
8. นายนรากร โพธิ์เกตุโรงเรียนบ้านแม่ขะุนิงกรรมการ
9. นายพิสิษฐ์กร สารเถื่อนแก้วโรงเรียนบ้านนาคากรรมการ
10. สิบเอกหญิงปวีย์สุดา ศรีเมืองวรโชติโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
11. นายอเนกพงศ์ ไชยวุฒิโรงเรียนบ้านบ่อหอยกรรมการ
12. นายอนุพงษ์ แนวผุนโรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายพูนศักดิ์ บุญช่วงโรงเรียนบ้านปงสนุกประธานกรรมการ
2. นายสุทิน ท้าวขว้างโรงเรียนบ้านน้ำพางกรรมการ
3. นายไพโรจน์ ต๊ะเขียวหล้าโรงเรียนไตรธารวิทยากรรมการ
4. นายมนชัย กันทะโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุกานดา มหายศนันท์โรงเรียนบ้านเรืองกรรมการ
6. นางจินตนา มูลน้ำอ่่างโรงเรียนบ้านเปากรรมการ
7. นางสงกรานต์ ต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านก้อกรรมการ
8. นายนรากร โพธิ์เกตุโรงเรียนบ้านแ่ขะนิงกรรมการ
9. นายพิสิษฐ์กร สารเถื่อนแก้วโรงเรียนบ้านนาคากรรมการ
10. สิบเอกหญิงปวีย์สุดา ศรีเมืองวรโชติโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
11. นายอเนกพงศ์ ไชยวุฒิโรงเรียนบ้านบ่อหอยกรรมการ
12. นายอนุพงษ์ แนวผุนโรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายพูนศักดิ์ บุญช่วงโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
2. นายสุริยพล ตนภูโรงเรียนบ้านน้ำตวงกรรมการ
3. นายนิสิต มะโนชัยโรงเรียนบ้านน้ำงาวกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางภัคจิรา เย็นใจมาโรงเรียนขบ้านตองกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวนัญญา พลธนะโรงเรียนบ้านคำเรืองประธานกรรมการ
2. นางพิมนภา เพชรสุขโรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุงกรรมการ
3. นายสุุวิทย์ สีมาโรงเรียนบ้านป่าหุ่งกรรมการ
4. นางสุพัตรา ภูผาคุณโรงเรียนบ้านปางเป๋ยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสิทธิพันธ์ ทิพย์บุญศรีโรงเรียนบ้านหาดเค็ดประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ลภัส พรหมานนท์โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางศิริกุล ลำขาวโรงเรียนบ้านวัวแดงกรรมการ
4. นางมณีรัตน์ ตาดีโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
5. นางรัชฎาภรณ์ สุทธิบุตรโรงเรียนบ้านพรหมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพันธ์ ทิพย์บุญศรีโรงเรียนบ้านหาดเค็ดประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ยะชุ่มโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารกรรมการ
3. นางจตุรพร คำจิตรโรงเรียนบ้านน้ำพางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสายสุนีย์ รักษาพลโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ฟอง พันธุปาลโรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ดกรรมการ
3. นางบุญฑริก โคตรสีวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางอำพร สุริยะโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเจริญ สุกสาโรงเรียนบ้านถืมตองกรรมการ
3. นายสุชีพ เพียรวิฑูรโรงเรียนบ้านก้อกรรมการ
4. นางธนัชพร สีทะแก้วโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอรุณ จันทร์คำเรืองโรงเรียนทุ่งศรีทองประธานกรรมการ
2. นางเพลิน โรงคำโรงเรียนบ้านนากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางมัลลิกา ไชยชนะโรงเรียนบ้านพี้ใต้ประธานกรรมการ
2. นายจำนง เขตเมืองมูลโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์กรรมการ
3. นายประจวบ ตระกูลอิ่นโรงเรียนบ้านไพรอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายมาตย์ ใจจริมโรงเรียนบ้านแม่ขะนิงประธานกรรมการ
2. นายแสงตะวัน จันทร์ยุทธโรงเรียนรัฐราษฏร์พัฒนากรรมการ
3. นายจิรกฤต เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายเทอดทูล วงค์วิริยะพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ประธานกรรมการ
2. นางกลณี เถรหมื่นไวยโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารกรรมการ
3. นายจิรกฤต เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
4. นายภานุพงศ์ สวัยษรโรงเรียนบ้านน้ำแพะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายบุญชัย อุปจักร์โรงเรียนบ้านศรีเกิดประธานกรรมการ
2. นางจุราณีย์ ศรีปัญญาบ้านไชยสถาน (เวียงสา)กรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ สุทธวิจิตรโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ สายสูงโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมควร ผาสุขเจริญโรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107กรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ เขื่อนเป็กโรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ สายสูงโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิโรจน์ แก้วกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยกรรมการ
3. นายเทิดทูล วงศ์วิระพันธ์โรงเรียนสามัคคีวิทยา (เทศบาลบ้านพระเนตร)กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางศิริลักษณ์ จินะโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประวรรธน์ เศรษฐ์ปิติวงศ์โรงเรียนบ้านม่วงใหม่กรรมการ
3. นางจินตนา เวียงนาคโรงเรียนไตรธารวิทยากรรมการ
4. นางอุบลรัตน์ หมื่นแก้วโรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายสมชาย ยะชุ่มโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางทิวาภรณ์ พิมพ์แสงจันทร์ไทยรัฐวิทยา 45 (บ้านดอนแท่น)กรรมการ
3. นางศรีแพร มั่นเหมาะโรงเรียนบ้านตองกรรมการ
4. นางดวงพร ลาดทะนุโรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางรัชฎาพร สุทธิบุตรโรงเรียนบ้านพรหมประธานกรรมการ
2. นางจันทรา ตนะทิพย์โรงเรียนบ้านผาตูบกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ จินะโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายนิโรจน์ แก้วกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยประธานกรรมการ
2. นายเจริญ ฝายนันทะโรงเรียนบ้านสบยางกรรมการ
3. นายประเสริฐ ใจน่านโรงเรียนบ้านป่าสักกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายดำรง เสนนะโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
2. นายสุชีพ เพียรสูตรโรงเรียนบ้านก้อกรรมการ
3. นางธัญพิมล ทวีชัยโรงเรียนบ้านน้ำงาวกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดมโรงเรียนบ้านพืชเจริญประธานกรรมการ
2. นายนิรุจน์ เกษมราษฏร์โรงเรียนไตรธารวิทยากรรมการ
3. นายนิรันตร์ ใจจริมโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
4. นางสาวอัจฉราภรณ์ กรมทะนาโรงเรียนตาลชุมศึกษาลัยกรรมการ
5. นายศรัณย์ พงษ์รัตนานุกูลโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
6. นางอัมพันธ์ ดาวนันท์โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายวิทยา บัตริยะโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยประธานกรรมการ
2. นายธนพล ครุยบุตรโรงเรียนบ้านบ่อหอยกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายฉัตรชัย ละพรมโรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นายสุวิชา คำปาละโรงเรียนบ้านดู่พงษ์กรรมการ
3. นายบันเทิง ทั่วประโคนโรงเรียนนาบอนกรรมการ
4. นางวัฒนาพันธ์ เงินทองโรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยากรรมการ
5. นายปรีชา มาอ้ายโรงเรียนบ้านเปากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายปรีชา มาอ้ายโรงเรียนบ้านเปาประธานกรรมการ
2. นายพล โลนันท์โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วกรรมการ
3. นางเศรษฐพงษ์ อินโองการโรงเรียนบ้านน้ำตวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายรังสรรค์ จันทร์จองคำโรงเรียนบ้านไหล่น่านประธานกรรมการ
2. นายธนพล ครุยบุตรโรงเรียนบ้านบ่อหอยกรรมการ
3. นายสงัด วรรณวัตรโรงเรียนบ้านผาตูบกรรมการ
4. นายสุทิน บุญงาม โรงเรียนบ้านดอนเฟืองกรรมการ
5. นางสุพรรณี มะโนโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสน ศรีพรมโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นายกิตติโชค เวียงนาคโรงเรียนทุ่งศรีทองกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ เครือึคำโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการ
4. นายจิราวัฒน์ อินขาวโรงเรียนบ้านป่าสัก (แม่จริม)กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายศุภพงศ์ ร่วมจิตร์โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์มณี ธาตุแท้โรงเรียนพระคุณานุบาลกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ สุริยะโรงเรียนบ้านไหล่น่านกรรมการ
4. นางจารุณี ไชยวงค์โรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายศุภพงศ์ ร่วมจิตร์โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์มณี ธาตุแท้โรงเรียนพระคุณานุบาลกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ สุริยะโรงเรียนบ้านไหล่น่านกรรมการ
4. นางจารุณี ไชยวงค์โรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายจรัญ สุกสาโรงเรียนบ้านถืมตองประธานกรรมการ
2. นายธงชัย มะลิจันทร์โรงเรียนบ้านแม่ขะนิงกรรมการ
3. นายเกรียงไกร ไชยวุฒิโรงเรียนบ้านสถานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายดิเรก สวนพุฒิโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์)ประธานกรรมการ
2. นายพายัพ ชมพูโรงเรียนบ้านน้ำงาวกรรมการ
3. นายวิทยา อุดคำเที่ยงโรงเรียนบ้านท่ามงคลกรรมการ
4. นายเหรียญชัย อาจหาญโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายดิเรก สวนพุฒิโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์)ประธานกรรมการ
2. นายพายัพ ชมภูโรงเรียนบ้านน้ำงาวกรรมการ
3. นายวิทยา อุดคำเที่ยงโรงเรียนบ้านท่ามงคลกรรมการ
4. นายเหรียญชัย อาจหาญโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายชูเกียรติ บัณฑิตโรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายาประธานกรรมการ
2. นางพิรุณพร อินถาโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
3. นายพายัพ ชมภูโรงเรียนบ้านน้ำงาวกรรมการ
4. นางวิภารัตน์ ปาคำโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายเนาว์ แสนอุ้มโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ แสงเพชรโรงเรียนบ้านศรีนาม่านกรรมการ
3. นางรัชนี ผลรินทร์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย นาเลิงโรงเรียนบ้านบ่อหอยประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ เพชรไชยโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วกรรมการ
3. นางกันยากร วงค์สารัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายณรงค์ สารรัตนะโรงเรียนบ้านธงหลวงประธานกรรมการ
2. นางกรองกาญจน์ จันทรกำธรโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารกรรมการ
3. นายอำนาจ ศรีตระกูลวงศ์โรงเรียนบ้านดู่พงษ์กรรมการ
4. นางสาวรัตนา เลิศไชยสุวรรณโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ สารรัตนะโรงเรียนบ้านธงหลวงกรรมการ
2. นางกรองกาญจน์ จันทรกำธรโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารกรรมการ
3. นายอำนาจ ศรีตระกูลวงศ์โรงเรียนบ้านดู่พงษ์กรรมการ
4. นางสาวรัตนา เลิศไชยสุวรรณโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายชวพันธ์ กองมงคลโรงเรียนบ้านแม่ขะนิงประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ กรุณาโรงเรียนบ้านสาลี่กรรมการ
3. นางพนิดา วุฒิสารโรงเรียนบ้านเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายประหยัด คำก้อนโรงเรียนบ้านผาสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายสมัคร บัวอาจโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางราตรี สุยาวโรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายวิโรจน์ ราชปันติ๊บโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ประธานกรรมการ
2. นายจำเริญ จ่าแสนโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
3. นายวรวิทย์ แซ่ท้าวโรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยากรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายวิโรจน์ ราชปันติ๊บโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ประธานกรรมการ
2. นายจำเริญ จ่าแสนโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
3. นายวรวิทย์ แซ่ท้าวโรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยากรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศํกดิ์ ดนตรีเจริญโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นายจำรัส จิตรอารีย์โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. ดร.กิจชัย ส่องเนตรโรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นางพาที เจริญชัยโรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)กรรมการ
3. นายธนากร พิชัยวงศ์โรงเรียนบ้านนาไค้กรรมการ
4. นายชำนาญ สายมาโรงเรียนบ้านห้วยมอญกรรมการ
5. นางภัทรานิตถ์ ขจรฤทธิ์โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. ดร.กิจชัย ส่องเนตรโรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นางพาที เจริญชัยโรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)กรรมการ
3. นายธนากร พิชัยวงศ์โรงเรียนบ้านนาไค้กรรมการ
4. นายชำนาญ สายมาโรงเรียนบ้านห้วยมอญกรรมการ
5. นางภัทรานิตถ์ ขจรฤทธิ์โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายวรวุฒิ ทารักษ์โรงเรียนบ้านไชยสถานประธานกรรมการ
2. นางดารี หาญสงครามโรงเรียนบ้านถืมตองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายวรวุฒิ ทารักษ์โรงเรียนบ้านไชยสถานประธานกรรมการ
2. นางดารี หาญสงครามโรงเรียนบ้านถืมตองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. ดร.กิจชัย สอ่งเนตรโรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นางพาที เจริญชัยโรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)กรรมการ
3. นายธนากร พิชัยวงศ์โรงเรียนบ้านนาไค้กรรมการ
4. นายชำนาญ สายมาโรงเรียนบ้านห้วยมอญกรรมการ
5. นางภัทรานิตถ์ ขจรฤทธิ์โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. ดร.กิจชัย ส่องเนตรโรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นางพาที เจริญชัยโรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)กรรมการ
3. นายธนากร พิชัยวงศ์โรงเรียนบ้านนาไค้กรรมการ
4. นายชำนาญ สายมาโรงเรียนบ้านห้วยมอญกรรมการ
5. นางภัทรานิตถ์ ขจรฤทธิ์โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวรวุฒิ ทารักษ์โรงเรียนบ้านไชยสถานประธานกรรมการ
2. นางดารี หาญสงครามโรงเรียนบ้านถืมตองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. ดร.กิจชัย ส่องเนตรโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
2. นางพาที เจริญชัยโรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)กรรมการ
3. นายธนากร พิชัยวงศ์โรงเรียนบ้านนาไค้กรรมการ
4. นายชำนาญ สายมาโรงเรียนบ้านห้วยมอญกรรมการ
5. นางภัทรานิตถ์ ขจรฤทธิ์โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. ดร.กิจชัย ส่องเนตรโรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นางพาที เจริญชัยโรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)กรรมการ
3. นายธนากร พิชัยวงศ์โรงเรียนบ้านนาไค้กรรมการ
4. นายชำนาญ สายมาโรงเรียนบ้านห้วยมอญกรรมการ
5. นางภัทรานิตถ์ ขจรฤทธิ์โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายสมศักดิ์ จิตรตรงโรงเรียนไทยร้ฐวิทยา 98ประธานกรรมการ
2. นายธีระ ศรีวิไชยโรงเรียนภูเค็งพัฒนากรรมการ
3. นางรัศมีเพ็ญ หาญณรงค์โรงเรียนบ้านหาดเค็ดกรรมการ
4. นายโกศล ตามะทะโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
5. นายเจนยุทธ พุฒิหมื่นโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
6. นางจันทร เทพยศโรงเรียนบ้านน้ำงาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายวัชระ วงศ์สิทธิ์โรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ บุญช่วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
3. นายสานิตย์ บูรณกิจโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายชัชวาล มะลิซ้อนโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ เทพกอมโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสุทิน กลาสีโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสงกรานต์ บุญช่วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ เทพกอมโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางจันทร เทพยศโรงเรียนบ้านน้ำงาวกรรมการ
2. นายธีระ ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านภูเค็งพัฒนากรรมการ
3. นางรัศมีเพ็ญ หาญณรงค์โรงเรียนบ้านหาดเค็ดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรนันท์ ลิ้มมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายชยพล รัชติวงศ์โรงเรียนสากรรมการ
3. นายชัยยันต์ ช่วยพรมโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
4. นายฐิตินาถ มงคลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุรนันท์ ลิ้มมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายปิยะ คณะธรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นายชยพล รัชติวงศ์โรงเรียนสากรรมการ
4. นายชัยยันต์ ช่วยพรมโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
5. นายธนัชทัศน์ เพียรกสิกรรณ์โรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรัตน์ ราชปันติ๊บโรงเรียนบ้านเปาประธานกรรมการ
2. นางจันทรา รักษีโรงเรียนบ้านตองกรรมการ
3. นางดวงวพร เพลัยโรงเรียนบ้านน้ำงาวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรัตน์ ราชปันติ๊บโรงเรียนบ้านเปาประธานกรรมการ
2. นางจันทรา รักศรีโรงเรียนบ้านตองกรรมการ
3. นางดวงพร เพลัยโรงเรียนบ้านน้ำงาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายปิยะ คณะธรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุรนันท์ ลิ้มมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
3. นายชยพล รัชติวงศ์โรงเรียนสากรรมการ
4. นายชัยยันต์ ช่วยพรมโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
5. นายธนัชทัศน์ เพียรกสิกรรณ์โรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางรัศมีเพ็ญ หาญณรงค์โรงเรียนบ้านหาดเค็ดประธานกรรมการ
2. นายจิรกร ธรรมไชยโรงเรียนทุ่งศรีทองกรรมการ
3. นางสาวพันธ์ประภา สอนนนฐีกูลโรงเรียนบ้านน้ำปายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายปิยะ คณะธรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุรนันท์ ลิ้มมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
3. นายชยพล รัชติวงศ์โรงเรียนสากรรมการ
4. นายชัยยันต์ ช่วยพรมโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
5. นายธนัชทัศน์ เพียรกสิกรรณ์โรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางรัศมีเพ็ญ หาญณรงค์โรงเรียนบ้านหาดเค็ดประธานกรรมการ
2. นายจิตกร ธรรมไชยโรงเรียนทุ่งศรีทองกรรมการ
3. นางสาวพันธ์ประภา สอนนนฐีกูลโรงเรียนบ้านน้ำปายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายธนายุทธ เจริญรัมย์โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ บุญช่วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
3. นายสานิตย์ บูรณกิจโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายชัชวาล มะลิซ้อนโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ เทพกอมโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจิตกร ธรรมไชยโรงเรียนทุ่งศรีทองประธานกรรมการ
2. นายชัยยันต์ ช่วยพรมโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
3. นางพัชรินทร์ อินสารโรงเรียนบ้านปางเป๋ยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายมังกร ณ น่านโรงเรียนนันทบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ บุญช่วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
3. นายสานิตย์ บูรณกิจโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายชัชวาล มะลิซ้อนโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ เทพกอมโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจิตรกร ธรรมไชยโรงเรียนทุ่งศรีทองประธานกรรมการ
2. นายชัยยีันต์ ช่วยพรมโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
3. นางพัชรินทร์ อินสารโรงเรียนบ้านปากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสุรนันท์ ลิ้มมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายชยพล รัชติวงศ์โรงเรียนสากรรมการ
3. นายชัยยันต์ ช่วยพรมโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
4. นายฐิตินาถ มงคลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวพันธ์ประภา สอนนนฐีกูลโรงเรียนบ้านน้ำปายประธานกรรมการ
2. นางจันทรา รักศรีโรงเรียนบ้านตองกรรมการ
3. นายธันยานันท์ สุริยะพรหมโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการ
4. นางศศิธร ชนะศรีโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
5. นางจุฬาภรณ์ ยนต์นิยมโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจุฬาภรณ์ ยนต์นิยมโรงเรียนบ้านสองแควประธานกรรมการ
2. นางสาวพันธ์ประภา สอนนนฐีกูลโรงเรียนบ้านน้ำปายกรรมการ
3. นายธันยนันท์ สุริยะพรหมโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายภูวนารถ ทาตาลโรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ดประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ อินวาทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
3. นางผกาวรรณ โลหะโชติโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. นางพวงพยอม เชี่ยวสุวรรณ์โรงเรียนบ้านฟ้ากรรมการ
5. นายธันยานันท์ สุริยะพรหมโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายภูวนารถ ทาตาลโรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ดกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ อินวาทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
3. นางผกาวรรณ โลหะโชติโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. นางพวงพยอม เชี่ยวสุวรรณโรงเรียนบ้านฟ้ากรรมการ
5. นายธันยานันท์ สุริยะพรหมโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางธัญพิมล ทวีชัยโรงเรียนบ้านน้ำงาวประธานกรรมการ
2. นางมณทิรา การินทร์โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยากรรมการ
3. นางสาวนัฏธีร์ ธนะวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุวรินทร์ กันชนะโรงเรียนบ้านห้วยบงประธานกรรมการ
2. นายนพพร อุ้มเมืองโรงเรียนบ้านไชยสถานกรรมการ
3. นางรำพึง ดีสีใสโรงเรียนบ้านบ่อหอยกรรมการ
4. นางจตุรพร คำจิตรโรงเรียนบ้านน้ำพางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสมคิด ปริกเพชรโรงเรียนภูเค็งพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิยดา ปันทะลาโรงเรียนบ้านสาครกรรมการ
3. นางพวงเพชร จิตรไพศาลโรงเรียนบ้านซาวหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายนรากร โพธิ์เกตุโรงเรียนบ้านแม่ขะนิงประธานกรรมการ
2. นายสง่า กองดีโรงเรียนบ้านน้าปายกรรมการ
3. นางรำพึง ดีสีใสโรงเรียนบ้านบ่อหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางเปี่ยมสุข ธิเขียวโรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ดประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ แจ่มเที่ยงตรงโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารกรรมการ
3. นางเฉลียว ค้ำชูโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายประเทือง กลิ่นบุหงาโรงเรียนบ้านน้ำงาวประธานกรรมการ
2. นางสุปรียา ปางน้อยโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
3. นางกฤษณา ยาเภาโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายบุญสืบ ชาวนาโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนรากร โพธิ์เกตุโรงเรียนบ้านแม่ขะนิงกรรมการ
3. นางจีรนันท์ ตันธะนาโรงเรียนบ้านดู่พงษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายเด่น วงค์ไชยยาโรงเรียนบ้านไชยสถานประธานกรรมการ
2. นายยิ่งยศ มั่นอ่องโรงเรียนบ้านน้ำตวงกรรมการ
3. นางสาวณัฐธิดา พลังฤทธิ์โรงเรียนบ้านท่ามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายน่านมงคล อินด้วงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย ภูผาคุณศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน ๑กรรมการ
3. นายสมพงษ์ พรมสารโรงเรียนบ้านปางเป๋ยกรรมการ
4. นายเฉลิม ยศอิโรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุพัฒน์ สวนนิถาโรงเรียนบ้านตองประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจน์กวิน ยอดรักษ์โรงเรียนบ้านบ่อหอยกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางจีรวรรณ สายแปงโรงเรียนบ้านดู่พงษ์กรรมการ
2. นางเกศริน อภัยภักดีโรงเรียนบ้านตองกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ โนทะนะโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางกุลธิดา มะลิซ้อนโรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยนประธานกรรมการ
2. นางสาวชญารัตน์ เมืองคำโรงเรียนภูเค็งพัฒนากรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ อิ่นธิโรงเรียนบ้านนาไค้กรรมการ
4. นางสาวรุจิรา บุรีโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วกรรมการ
5. นายนภศูล ฟงประดิษฐ์โรงเรียนนิธิวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางปทุม ลิ้มมณีโรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวแจ่มจันทร์ จันผกาโรงเรียนบ้านต้ามกรรมการ
3. นางสุมณีย์ ธนเศรษฐ์วรากิตโรงเรียนบ้านสะเนียนกรรมการ
4. นางศรีอำไพ ก้อนสมบัติโรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางฑีระพร เชื้อกรุงโรงเรียนบ้านสบยางประธานกรรมการ
2. นางนลินี อภัยกาวีโรงเรียนบ้านบ่อสวกกรรมการ
3. นางเกศินี พันธุ์คำวังโรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางศรีพวง วุฒิโรงเรียนบ้านผาสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ สุทธวิจิตรโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
3. นางพวงผกา กองมงคลโรงเรียนบ้านก้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายชยพล ศรีประดิษฐ์โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุประธานกรรมการ
2. นางอรพรรณ ทวีชัยโรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
3. นางวรรณา เพชรสาริกิจโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางรัชฎาภรณ์ สุทธวิจิตรโรงเรียนบ้านปงสนุกประธานกรรมการ
2. นางชนะภัย กิติโรงเรียนบ้านผาสิงห์กรรมการ
3. นางพวงผกา กองมงคลโรงเรียนบ้านก้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางอรพิน พลอยสระศรีโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นางสายสิน บุญเรืองศักดิ์โรงเรียนบ้านศรีนาม่านกรรมการ
3. นางรุ้งเพชร มะโนชัยโรงเรียนบ้านสาลีกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสายสิน บุญเรืองศักดิ์โรงเรียนบ้านศรีนาม่านประธานกรรมการ
2. นายสัจจพันธ์ เตอะอำภาโรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคารกรรมการ
3. นายรัฐพงษ์ ศศิวิมลพันธ์โรงเรียนภูเค็งพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุพรรณี คำนันท์โรงเรียนบ้านศรีนาม่านประธานกรรมการ
2. นางสาวประทุมพร ทองขาวโรงเรียนบ้านปางเป๋ยกรรมการ
3. นางศกุลตลา ชมชื่นโรงเรียนบ้านสันทะกรรมการ
4. นายวิวัฒน์ ยาวิไชยโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ สิงห์ศรีโรงเรียนบ้านน้ำพางกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางรัชรารีย์ ขัติยศโรงเรียนบ้านปางเป๋ยประธานกรรมการ
2. นางสพรรณี คำนันท์โรงเรียนบ้านศรีนาม่านกรรมการ
3. นางอัญชลี พรมคำปาโรงเรียนตองกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายณัฐพงษ์ สุยาวโรงเรียนบ้านน้ำงาวประธานกรรมการ
2. นางวาสนา คนสูงโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
3. นางสาวดวงดาว เดชเสนโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
4. นายอานนท์ ขันทะยศโรงเรียนบ้านก้อกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ คันทะเนตรโรงเรียนซินจงกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางกรกนก แสวงผลโรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นางจรัสลักษณ์ คำลือเลิศโรงเรียนบ้านป่าสัก (อ.แม่จริม)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวราวรรณ มาทะโรงเรียนบ้านเชตวันกรรมการ
4. นางสาวหฤทัย พาใจธรรมโรงเรียนพรรณทิพย์วิทยากรรมการ
5. นางมยุรา ทองหลิ้มโรงเรียนบ้านนาเคียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ พังจันตาโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ สิงห์ศรีโรงเรียนบ้านน้ำพางกรรมการ
3. นายทัศนีย์ วงศ์ศิริโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายจิรโรจน์ คำลือเลิศโรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายากรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายปิยะ จ๊ะเฮิงโรงเรียนบ้านเปาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล ศิริคุณโรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นางจรัสลักษณ์ คำลือเลิศโรงเรียนบ้านป่าสักกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวีระพล ถาพรมโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวประทุมพร ทองขาวโรงเรียนบ้านปางเป๋ยกรรมการ
3. นางนิศากร ยศประสงค์โรงเรียนทุ่งศรีทองกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ สุยาวโรงเรียนบ้านน้ำงาวประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา บุรีโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วกรรมการ
3. นายอานนท์ ขันทะยศโรงเรียนบ้านก้อกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางกมลพร จินะโรงเรียนบ้านบ่อหอยประธานกรรมการ
2. นางกุลธิดา มะลิซ้อนโรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยนกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ อิ่นอ้ายโรงเรียนบ้านฮากฮานประธานกรรมการ
2. นายจิรโรจน์ คำลือเลิศโรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายากรรมการ
3. นายวุฒิชัย โลนันท์โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
4. นายวีระพล ถาพรมโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยกรรมการ
5. นายปิยะ จะเฮิงโรงเรียนบ้านเปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายวุฒิชัย โลนันท์โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นายจิรโรจน์ คำลือเลิศโรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายากรรมการ
3. นายจักรพงษ์ ไชยศิริโรงเรียนชุมชนบ้านนาคากรรมการ
4. นายวีระพล ถาพรมโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยกรรมการ
5. นายปิยะ จะเฮิงโรงเรียนบ้านเปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา สมคำโรงเรียนบ้านน้ำปายประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษศรินทร์ อุ่นใจโรงเรียนบ้านผาตูบกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายวุฒิชัย โลนันท์โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นายนภดล ศรีวิไชยโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเกษศรินทร์ อุ่นใจโรงเรียนบ้านผาตูบกรรมการ
4. นายวีระพล ถาพรมโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยกรรมการ
5. นายปิยะ จะเฮิงโรงเรียนบ้านเปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายนภดล ศรีวิไชยโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา สมคำโรงเรียนบ้านน้ำปายกรรมการ
3. นางสาวเกษศรินทร์ อุ่นใจโรงเรียนบ้านผาตูบกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางวรรณดี ไชยราชาโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นางระพิพรรณ จะนะพรมโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา แก้วเกมเกษโรงเรียนบ้านสันทะกรรมการ
4. MissJackie ferreiraโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์)กรรมการ
5. นางรอยพิมพ์ อ่อนน้อมโรงเรียนบ้านซาวหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางประกอบ ทรงประศาสน์โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ อินสารโรงเรียนบ้านปางเป๋ยกรรมการ
3. นางสาวอัญธิกา พรมเกศาโรงเรียนชุมชนบ้านนาคากรรมการ
4. Mr.T.Madet -โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยากรรมการ
5. นางพัชรี ณ ลำปางโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางวรรณา สมประเสริฐโรงเรียนบ้านหาดเค็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญฤทัย สายวงค์โรงเรียนบ้านบ่อหอยกรรมการ
3. นางธนิดา กันแก้วโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางวินัยนา สารสิทธิยศโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
2. นางอรัชพร สารธิมาโรงเรียนบ้านซาวหลวงกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ เลาหล้าโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการ
4. นายจูเอล ไรนาร์ด อีบาเนสโรงเรียนพระคุณานุบาลกรรมการ
5. นางสาวอังคนา มงคลชัยโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายศิริศักดิ์ ชุบสงฆ์โรงเรียนบ้านร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. MissLydia singermanโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
3. นางธัญย์ชนก ศรีสว่างโรงเรียนนิธิวิทย์กรรมการ
4. นางธัญชนก ภูละครโรงเรียนบ้านดู่พงษ์กรรมการ
5. นางบำเพ็ญ คำตันโรงเรียนราชานุบาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางประจวบจิต จำรัสโรงเรียนบ้านผาสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางจินดา โนอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยกรรมการ
3. นางสาวโสภิส ทะก๋าโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางกุลธิดา ท้าวทองโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารกรรมการ
2. MissTanara Kawarโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
3. นางดารารัตน์ ไชยภักษาโรงเรียนบ้านเรืองกรรมการ
4. นางสาวทิวากร อุตมูลโรงเรียนพรรณทิพย์วิทยากรรมการ
5. นางสาววาสนา ต่างใจโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางพรพิมล ยอดศรีโรงเรียนบ้านไชยสถานประธานกรรมการ
2. นายสิทธิศักดิ์ นันฟั่นโรงเรียนบ้านสถานกรรมการ
3. นางสาวดารุณี พรมเกศาโรงเรียนบ้านก้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางธนิดา กันแก้วโรงเรียนบ้านสองแควประธานกรรมการ
2. MissDanel Hugโรงเรียนนิธิวิทย์กรรมการ
3. นางสาวโสภิส ทะก๋าโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วกรรมการ
4. นางกุลจิรา รัตนศิลาโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
5. นางชญานี อุดอาจโรงเรียนภูเค็งพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา ศรีโสภาโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ เลาหล้าโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวโศภณิศ โนอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางรัตนาพันธ์ พลธนะโรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวงประธานกรรมการ
2. นางจิตติมา ตัญญะเกตุโรงเรียนซินจงกรรมการ
3. นางสาวศิรดา สถานโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นายพัฒนชัย มาธิโรงเรียนบ้านน้ำพางประธานกรรมการ
2. นายชัยชนะ โพสีโรงเรียนบ้านน้ำปายกรรมการ
3. นางสาวโศภณิศ โนอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยกรรมการ
4. นางสาวสุรีย์ ตาวังโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
5. นางสาวขวัญฤทัย สายวงค์โรงเรียนบ้านบ่อหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางจินตนา เวีบงนาคโรงเรียนไตรธารวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยชนะ โพสีโรงเรียนบ้านน้ำปายกรรมการ
3. นางสาวธิดาพร ลือยศโรงเรียนบ้านน้ำงาวกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายเสมา ชัยศรีโรงเรียนบ้านห้วยมอญประธานกรรมการ
2. นายสานิตย์ ศรีทุมมาโรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยากรรมการ
3. นางวัลลา ยอดหล้าโรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายากรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ คิดดีโรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคลกรรมการ
5. นางปุณญาพร ปันสอนโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
6. นางพวงพยอม เชี่ยวสุวรรณโรงเรียนบ้านฟ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสถิต วงค์พุทธคำโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายดามพ์ กันแก้วโรงเรียนบ้านนาเคียนกรรมการ
3. นายบุญชม ต๊ะติ๊บโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
4. นายอรรณพ ลาภมากโรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)กรรมการ
5. นายต่อศักดิ์ สายใจโรงเรียนบ้านศรีนาม่านกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยโทกฤษณะชัย ดีปินตาโรงเรียนบ้านป่าคากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเสมา ชัยศรีโรงเรียนบ้านห้วยมอญประธานกรรมการ
2. นางวัลลา ยอดหล้าโรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายากรรมการ
3. นางพวงพยอม เชี่ยวสุวรรณโรงเรียนบ้านฟ้ากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต โนอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยประธานกรรมการ
2. นายอุทิศ สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านน้ำงาวกรรมการ
3. นางภัทรนุช แก้วขอดโรงเรียนฝั่งหมิ่นกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ พรมรักษ์โรงเรียนบ้านส้านกรรมการ
5. นางวลัยพร สุริยศโรงเรียนบ้าน้ำครกใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายมงคล เมธะพันธุ์สพป.น่าน เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาคร กาพรหมโรงเรียนบ้านวังตาวกรรมการ
3. นางวลัยพร สุริยศโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายสงัด วรรณวัตรโรงเรียนบ้านผาตูบประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ใจน่านโรงเรียนบ้านป่าสักกรรมการ
3. นางสายสินธุ์ อุดคำเที่ยงโรงเรียนบ้านท่ามงคลกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวสุนีย์ เมืองเพชรโรงเรียนบ้านห้วยมอญประธานกรรมการ
2. นางบานเย็น คำสมโรงเรียนบ้านเรืองกรรมการ
3. นางวิไลภรณ์ มณีวรรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้กรรมการ
4. นางสุกัญญา แสงเจริญโรงเรียนบ้านไชยสถานกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ สุริยะโรงเรียนนิธิวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสายสวาท สัมพันธ์สวาทโรงเรียนบ้านไชยสถานประธานกรรมการ
2. นางสาวจีระพร อะภิวันโรงเรียนบ้านศรีนาม่านกรรมการ
3. นางสาวอัมภิกา แก้วพุธโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางพรทิพย์ แจ่มเที่ยงตรงโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์พันธ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
3. นางปวิสา ลำคำโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นางปราณี พิพัฒน์สถิตกุลโรงเรียนบ้านดู่พงษ์กรรมการ
5. นางสาวมุกดา ปันชัยโรงเรียนบ้านป่าแดดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางดรุณี จูประวัติโรงเรียนบ้านผาตูบประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ โนอินทร์โรงเรียนฝั่งหมิ่นกรรมการ
3. นางเกวริน ทองอยู่โรงเรียนบ้านส้านกรรมการ
4. นางนิมิตรา ใหม่ชุ่มโรงเรียนบ้านนากรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางสาวรสริน รังษีโรงเรียนบ้านน้ำงาวประธานกรรมการ
2. นางบุญชิน วิชัยต๊ะโรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
3. นางสาวกุพชกา สวนแก้วโรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยนกรรมการ
4. นางยุพิน อาษาพันธ์โรงเรียนบ้านฟ้ากรรมการ
5. นางสาวอังคนา มงคลชัยโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
6. Mr.Neil Dramreb P. vasgveโรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางรสริน รังสีโรงเรียนบ้านน้ำงาวประธานกรรมการ
2. นางนินัยนา สารสิทธิยศโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
3. นางรัฎาภรณ์ กิวัฒนาโรงเรียนฝั่งหมื่นกรรมการ
4. นางสริสา ตาใส่โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายสมนึก อินทร์แก้วโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นางแวววิมล ด้วงทองโรงเรียนบ้านแม่ขะนิงกรรมการ
3. นางเกศรา ศรีตระกูลวงศ์โรงเรียนบ้านตองกรรมการ
4. นายไกวัลย์ ถนอมศิลป์โรงเรียนบ้านปิงในกรรมการ
5. นายเกียรติยศ ศาสนศิลป์โรงเรียนบ้านปางเป๋ยกรรมการ
6. นางสุชานันท์ มาเฟืองโรงเรียนภูเค็งพัฒนากรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายทองเติม กองตุ้ยโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยประธานกรรมการ
2. นางสุทินธิ์ อินแก้วโรงเรียนบ้านถืมตองกรรมการ
3. นางสริสา ตาใส่โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางชญานิศวร์ รัศมีดำรงค์โรจน์โรงเรียนบ้านน้ำงาวประธานกรรมการ
2. นางประทุม ยอดคำโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
3. นางจริยา ชายยานะโรงเรียนบ้านป่าสักกรรมการ
4. นางสนธยา พุฒนาโรงเรียนบ้านเชียงยึนกรรมการ
5. นางเกียรติสุดา คารมคมโรงเรียนบ้านฟ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางชญานิศว์ รัศมีดำรงโรจน์โรงเรียนบ้านน้ำงาวประธานกรรมการ
2. นางประทุม ยอดคำโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางอัจฉราภรณ์ ดู่อินทร์โรงเรียนบ้านพรหมประธานกรรมการ
2. นางกาญจน์กวิน ยอดรักษ์โรงเรียนบ้านบ่อหอยกรรมการ
3. นายนพดล ศรีวิชัยโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารกรรมการ
4. นายปิยพงษ์ ดู่อินทร์โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วกรรมการ
5. นายฉลองรัตน์ พรหมบุญโรงเรียนซินจงกรรมการ
6. นางสาวภาวดี หนองภิวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำปายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายเกียรติยศ ศาสนศิลป์โรงเรียนบ้านปางเป๋ยกรรมการ
2. นางสุภัทรา สุทธิโรงเรียนบ้านก้อกรรมการ
3. นางสาววรางคณา พรมเทพโรงเรียนบ้านท่ามงคลกรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางวนิดา ศิริวรวัจน์ชัยโรงเรียนบ้านน้ำลัดประธานกรรมการ
2. นางทัศวรรณ ศรีคำโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารกรรมการ
3. นางอำนวย ดอนสุวรรณโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ตันโนโรงเรียนบ้านผาตูบกรรมการ
5. นางบุษบา เดือนเพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยมอญกรรมการ
6. นางเกสร อ่องดาโรงเรียนอนุบาลเมืองลีกรรมการ
7. นางอรพรรณ สุทธิคำมงคลโรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยากรรมการ
8. นางมัลลิกา เจดีย์ถาโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางรุ่งนภา ภู่เจริญโรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นางพันทิภา ใจจริมโรงเรียนบ้านสันทะกรรมการ
3. นางกฤติกา ประดิษฐ์โรงเรียนพระคุณานุบาลกรรมการ
4. นางกมลทิพย์ เพชรสุภาโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วกรรมการ
5. นางจารุวรรณ คารมคมโรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุงกรรมการ
6. นางสุดาพร สอนแก้วโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
7. นางธิติกานต์ ไชยวงค์โรงเรียนบ้านฟ้ากรรมการ
8. นางชลธิลา อุปจักร์โรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
9. นางวราพร มาลาคำโรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางพวงพรรณ มะโนคำโรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นางวรรณา เพ็ชรสาริกิจโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารกรรมการ
3. นางเทียมจันทร์ ชัยมณีรัตน์โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคลกรรมการ
4. นางสาวหทัยศิริ จรรยาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
5. นางอนุรักษ์ ทองเขียวโรงเรียนนิธิวิทย์กรรมการ
6. นางกมลพรรณ กันทะมังโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
7. นางกฤตติการ มงคลวิสุทธิ์โรงเรียนบ้านผาตูบกรรมการ
8. นางนิภา อุ่นถาโรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)กรรมการ
9. นางมัทนา เทพสุคนธ์โรงเรียนบ้านเชตวันกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางอำนวย นุสุภะโรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107ประธานกรรมการ
2. นางสาวมลฤดี ทาขัดครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวมณีวรรณ ฟูบินศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอำนวย นุสุภะโรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107รองประธานกรรมการ
2. นางสาวมลฤดี ทาขัดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวมณีวรรณ ฟูบินศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอำนวย นุสุภะโรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107กรรมการ
2. นางสาวมลฤดี ทาขัดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวมณีวรรณ ฟูบินศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอำนวย นุสุภะโรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107ประธานกรรมการ
2. นางสาวมลฤดี ทาขัดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวมณีวรรณ ฟูบินศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางอำนวย นุสุภะโรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107ประธานกรรมการ
2. นางสาวมลฤดี ทาขัดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวมณีวรรณ ฟูบินศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางอำนวย นุสุภะโรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107ประธานกรรมการ
2. นางสาวมลฤดี ทาขัดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวมณีวรรณ ฟูบินศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอำนวย นุสุภะโรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107ประธานกรรมการ
2. นางสาวมลฤดี ทาขัดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวมณีวรรณ ฟูบินศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอำนวย นุสุภะโรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107ประธานกรรมการ
2. นางสาวมลฤดี ทาขัดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวมณีวรรณ ฟูบินศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมณีรัตน์ เทพอินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศาประจำจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางภาวนี ศรีเมืองโรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107กรรมการ
3. นางบุษบา เดือนเพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยมอญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางภาวนี ศรีเมืองโรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107ประธานกรรมการ
2. นางบุษบา เดือนเพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยมอญกรรมการ
3. นางมณีลักษณ์ เทพอินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางภาวนี ศรีเมืองโรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107รองประธานกรรมการ
2. นางบุษบา เดือนเพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยมอญกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ เทพอินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศาประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางภาวนี ศรีเมืองโรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107ประธานกรรมการ
2. นางบุษบา เดือนเพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยมอญกรรมการ
3. นางมณีลักษณ์ เทพอินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางไพฑูรย์ สิทธิวุฒิโรงเรียนบ้านสองแควประธานกรรมการ
2. นางนราวดี ธนันชนะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวอัมราวดี จันทะนาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางไพฑูรย์ สิทธิวุฒิโรงเรียนบ้านสองแควประธานกรรมการ
2. นางนราวดี ธนันชนะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวอัมราวดี จันทะนาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญ พิมสารโรงเรียนบ้านน้ำมวบกรรมการ
2. นางชุลีกร ปัญญาภูโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวสมฤดี อินตาใจศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญ พิมสารโรงเรียนบ้านน้ำมวบกรรมการ
2. นางชุลีกร ปัญญาภูโรงเรียนน่านปัญญานุกุลกรรมการ
3. นางสาวสมฤดี อินตาใจศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญ พิมสารโรงเรียนบ้านน้ำมวบประธานกรรมการ
2. นางชุลีกร ปัญญาภูโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวสมฤดี อินตาใจศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญ พิมสารโรงเรียนบ้านน้ำมวบประธานกรรมการ
2. นางชุลีกร ปัญญาภูโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวสมฤดี อินตาใจศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญ พิมสารโรงเรียนบ้านน้ำมวบประธานกรรมการ
2. นางชุลีกร ปัญญาภูโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวสมฤดี อินตาใจศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญ พิมสารโรงเรียนบ้านน้ำมวบประธานกรรมการ
2. นางชุลีกร ปัญญาภูโรงเรียนน่านปัญญานุกุลกรรมการ
3. นางสาวสมฤดี อินตาใจศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพัชรี แก้วอ่องโรงเรียนบ้านท่าลี่ประธานกรรมการ
2. นางฑีรพร เชื้อกรุงโรงเรียนบ้านสบยางกรรมการ
3. นางจุฑาภรณ์ ธนกวีศิลป์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพัชรี แก้วอ่องโรงเรียนบ้านท่าลี่ประธานกรรมการ
2. นางฑีรพร เชื้อกรุงโรงเรียนบ้านสบยางกรรมการ
3. นางจุฑาภรณ์ ธนกวีศิลป์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพัชรี แก้วอ่องโรงเรียนบ้านท่าลี่ประธานกรรมการ
2. นางฑีรพร เชื้อกรุงโรงเรียนบ้านสบยางกรรมการ
3. นางจุฑาภรณ์ ธนกวีศิลป์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเจือจันทร์ วรรณวัตรโรงเรียนบ้านสองแควประธานกรรมการ
2. นางรุ่งจิต กิติยศโรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
3. นางสัตยาภรณ์ ใจสุภาพศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเจือจันทร์ วรรณวัตรโรงเรียนบ้านสองแควประธานกรรมการ
2. นางรุ่งจิต กิติยศโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
3. นางสัตยาภรณ์ ใจสุภาพศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายยุทธภูมิ สุปราการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายบุญนำ มาเจริญโรงเรียนบ้านน้ำมวบกรรมการ
3. นายศราวุฒิ อินทนิลโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายยุทธภูมิ สุปราการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายบญนำ มาเจริญโรงเรียนบ้าน้ำมวบกรรมการ
3. นายศราวุฒิ อินทนิลโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายยุทธภูมิ สุปราการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
2. นายบุญนำ มาเจริญโรงเรียนบ้านน้ำมวบกรรมการ
3. นายศราวุฒิ อินทนิลโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายยุทธภูมิ สุปราการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายบุญนำ มาเจริญโรงเรียนบ้านน้ำมวบกรรมการ
3. นายศราวุฒิ อินทนิลโรงเรียนน่านปัญญานุกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายยุทธภูมิ สุปราการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายบุญนำ มาเจริญโรงเรียนบ้านน้ำมวบกรรมการ
3. นายศราวุฒิ อินทนิลโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายยุทธภูมิ สุปราการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
2. นายบุญนำ มาเจริญโรงเรียนบ้านน้ำมวบกรรมการ
3. นายศราวุฒิ อินทนิลโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเจือจันทร์ วรรณวัตรโรงเรียนบ้านสองแควประธานกรรมการ
2. นางจอยจิตต แต้กุลโรงเรียนบ้านท่าล้อ (ราษฎร์ประดิษฐ์)กรรมการ
3. นายเมธี เชษฐ์วิสุตศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเจือจันทร์ วรรณวัตรโรงเรียนบ้านสองแควประธานกรรมการ
2. นางจอยจิตต แต้กุลโรงเรียนบ้านท่าล้อกรรมการ
3. นายเมธี เชษฐ์วิสุตศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเจือจันทร์ วรรณวัตรโรงเรียนบ้านสองแควประธานกรรมการ
2. นางจอยจิตต แต้กุลโรงเรียนบ้านท่าล้อกรรมการ
3. นายเมธี เชษฐ์วิสุตศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายยุทธภูมิ สุปราการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายบุญนำ มาเจริญโรงเรียนบ้านน้ำมวบกรรมการ
3. นายศราวุฒิ อินทนิลโรงเรียนน่านปัญญานุกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดรุณี จูประวัติโรงเรียนบ้านผาตูบประธานกรรมการ
2. นางนงนภา จรัสธิอวนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางพนิดา วุฒิสารโรงเรียนบ้านเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนงเยาว์ แก้วกุลฑลโรงเรียนวัดท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางพวงผกา กองมงคลโรงเรียนบ้่านก้อกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี เทพอินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมชาย วังคชาภรณ์โรงเรียนบ้านน้ำมวบประธานกรรมการ
2. นายธีรพล ยุธยศโรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยรามกรรมการ
3. นางจารุวรรณ แสนอาทิตย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมชาย วังคชาภรณ์โรงเรียนบ้านน้ำมวบประธานกรรมการ
2. นายธีรพล ยุธยศโรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยรามกรรมการ
3. นางจารุวรรณ แสนอาทิตย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางประทุม มหาวงศนันท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นางสาวนวพัณณ์ วิชานิธิศักดิ์โรงเรียนบ้านท่ามงคลกรรมการ
3. นายอดุลย์ จิตอารีย์โรงเรียนบ้านปางช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวัชรี นุแปงถาโรงเรียนบ้านกาใสประธานกรรมการ
2. นางนันทิยา สุโนธรโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวสุรางค์ ธนาฟูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวัชรี นุแปงถาโรงเรียนบ้านกาใสประธานกรรมการ
2. นางนันทิยา สุโนธรโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวสุรางค์ ธนาฟูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวัชรี นุแปงถาโรงเรียนบ้านกาใสประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรางค์ ธนาฟูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นายนันทิยา สุโนธรโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวรัชฎาภรณ์ วาฤทธิ์โรงเรียนบ้านฟ้าประธานกรรมการ
2. นางสาวพรไพลิน กันธุระศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นายนัฐพล กันทะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวรัชฎาภรณ์ วาฤทธิ์โรงเรียนบ้านฟ้ากรรมการ
2. นางสาวพรไพลิน กันธุระศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นายนัฐพล กันทะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวรัชฎาภรณ์ วาฤทธิ์โรงเรียนบ้านฟ้ากรรมการ
2. นางสาวพรไพลิน กันธุระศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นายนัฐพล กันทะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวรัชฎาภรณ์ วาฤทธิ์โรงเรียนบ้านฟ้าประธานกรรมการ
2. นางสาวพรไพลิน กันธุระศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นายนัฐพล กันทะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเทวิน สินธุวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วกรรมการ
2. นายวราวุธ จรัสธิอวนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นายชำนาญ อัญพัฒนากูลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชำนาญ อัญพัฒนากูลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางเทวิน สินธุวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วกรรมการ
3. นายเกษม สลีอ่อนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิกูล พิมสารโรงเรียนบ้านน้ำมวบประธานกรรมการ
2. นายพงศ์กาญจน์ คำสีแก้วโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายวราวุธ จรัสธิอวนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิกูล พิมสารโรงเรียนบ้านน้ำมวบประธานกรรมการ
2. นายพงศ์กาญจน์ คำสีแก้วโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายวราวุธ จรัสธิอวนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร 0 5477 1638 , 0827655162ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]