หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. น่าน เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนราชานุบาล 52 39 75% 8 15.38% 2 3.85% 3 5.77% 52
2 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 35 22 68.75% 7 21.88% 1 3.13% 2 6.25% 32
3 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 38 18 56.25% 8 25% 3 9.38% 3 9.38% 32
4 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 44 15 34.88% 18 41.86% 4 9.3% 6 13.95% 43
5 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 35 15 46.88% 9 28.13% 6 18.75% 2 6.25% 32
6 โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 22 14 66.67% 3 14.29% 2 9.52% 2 9.52% 21
7 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 28 13 48.15% 8 29.63% 6 22.22% 0 0% 27
8 โรงเรียนบ้านท่ามงคล 32 13 48.15% 6 22.22% 5 18.52% 3 11.11% 27
9 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 21 13 68.42% 3 15.79% 1 5.26% 2 10.53% 19
10 โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 39 12 36.36% 8 24.24% 5 15.15% 8 24.24% 33
11 โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา 28 12 48% 8 32% 2 8% 3 12% 25
12 โรงเรียนบ้านน้ำงาว 29 12 44.44% 7 25.93% 7 25.93% 1 3.7% 27
13 โรงเรียนบ้านเปา 39 12 44.44% 7 25.93% 4 14.81% 4 14.81% 27
14 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 31 10 35.71% 11 39.29% 3 10.71% 4 14.29% 28
15 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 29 10 34.48% 10 34.48% 5 17.24% 4 13.79% 29
16 โรงเรียนบ้านวังยาว 23 10 43.48% 9 39.13% 2 8.7% 2 8.7% 23
17 โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 34 9 30% 8 26.67% 5 16.67% 8 26.67% 30
18 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 30 9 42.86% 8 38.1% 2 9.52% 2 9.52% 21
19 โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ 21 9 45% 7 35% 3 15% 1 5% 20
20 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 17 9 56.25% 6 37.5% 1 6.25% 0 0% 16
21 โรงเรียนบ้านน้ำปาย 22 9 42.86% 5 23.81% 3 14.29% 4 19.05% 21
22 โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 17 9 56.25% 5 31.25% 1 6.25% 1 6.25% 16
23 โรงเรียนบ้านหาดเค็ด 19 9 52.94% 4 23.53% 3 17.65% 1 5.88% 17
24 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 17 9 52.94% 2 11.76% 3 17.65% 3 17.65% 17
25 โรงเรียนภูเค็งพัฒนา 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
26 โรงเรียนบ้านฟ้า 26 8 36.36% 10 45.45% 3 13.64% 1 4.55% 22
27 โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง 27 8 32% 8 32% 5 20% 4 16% 25
28 โรงเรียนทุ่งศรีทอง 29 8 38.1% 7 33.33% 4 19.05% 2 9.52% 21
29 โรงเรียนไตรธารวิทยา 17 8 47.06% 6 35.29% 3 17.65% 0 0% 17
30 โรงเรียนบ้านสองแคว 23 8 42.11% 2 10.53% 5 26.32% 4 21.05% 19
31 โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
32 โรงเรียนบ้านนาไค้ 30 7 28% 8 32% 5 20% 5 20% 25
33 โรงเรียนบ้านหัวเมือง 23 7 31.82% 8 36.36% 5 22.73% 2 9.09% 22
34 โรงเรียนบ้านตอง 26 7 35% 6 30% 4 20% 3 15% 20
35 โรงเรียนนิธิวิทย์ 11 7 63.64% 1 9.09% 2 18.18% 1 9.09% 11
36 โรงเรียนบ้านสันทะ 33 6 19.35% 10 32.26% 6 19.35% 9 29.03% 31
37 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 19 6 35.29% 6 35.29% 5 29.41% 0 0% 17
38 โรงเรียนบ้านเชียงยืน 12 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
39 โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
40 โรงเรียนบ้านซาวหลวง 9 6 75% 0 0% 2 25% 0 0% 8
41 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 26 5 20.83% 9 37.5% 5 20.83% 5 20.83% 24
42 โรงเรียนบ้านก้อ 22 5 29.41% 7 41.18% 4 23.53% 1 5.88% 17
43 โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 15 5 38.46% 6 46.15% 1 7.69% 1 7.69% 13
44 โรงเรียนบ้านน้ำมวบ 18 5 29.41% 4 23.53% 3 17.65% 5 29.41% 17
45 โรงเรียนบ้านสาลี่ 20 5 33.33% 3 20% 3 20% 4 26.67% 15
46 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง 12 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
47 โรงเรียนบ้านนา 30 4 14.81% 11 40.74% 6 22.22% 6 22.22% 27
48 โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 31 4 14.81% 10 37.04% 7 25.93% 6 22.22% 27
49 โรงเรียนบ้านเรือง 15 4 26.67% 6 40% 3 20% 2 13.33% 15
50 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว 13 4 30.77% 5 38.46% 2 15.38% 2 15.38% 13
51 โรงเรียนบ้านถืมตอง 14 4 30.77% 4 30.77% 3 23.08% 2 15.38% 13
52 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 12 4 33.33% 4 33.33% 1 8.33% 3 25% 12
53 โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 11 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
54 โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา 9 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
55 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 10 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
56 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
57 โรงเรียนบ้านธงหลวง 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
58 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 8 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
59 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
60 โรงเรียนบ้านชมพู 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
61 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว 16 3 20% 8 53.33% 2 13.33% 2 13.33% 15
62 โรงเรียนบ้านผาตูบ 25 3 17.65% 7 41.18% 4 23.53% 3 17.65% 17
63 โรงเรียนบ้านบ่อหอย 36 3 11.11% 6 22.22% 10 37.04% 8 29.63% 27
64 โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน 20 3 15.79% 6 31.58% 5 26.32% 5 26.32% 19
65 โรงเรียนบ้านใหม่ 15 3 21.43% 6 42.86% 3 21.43% 2 14.29% 14
66 โรงเรียนบ้านไชยสถาน 14 3 21.43% 4 28.57% 2 14.29% 5 35.71% 14
67 โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ 13 3 25% 4 33.33% 1 8.33% 4 33.33% 12
68 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 16 3 20% 4 26.67% 0 0% 8 53.33% 15
69 โรงเรียนอนุบาลเมืองลี 10 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
70 โรงเรียนบ้านนวราษฏร์ 9 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
71 โรงเรียนบ้านสบยาง 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
72 โรงเรียนบ้านวัวแดง 8 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
73 โรงเรียนบ้านคำเรือง 9 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
74 โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
75 โรงเรียนบ้านครกคำ 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
76 โรงเรียนซินจง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
77 โรงเรียนบ้านปงสนุก 9 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 4 50% 8
78 โรงเรียนบ้านศรีเกิด 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
79 โรงเรียนบ้านปางช้าง 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
80 โรงเรียนบ้านนาก้า 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 16 2 15.38% 7 53.85% 0 0% 4 30.77% 13
82 โรงเรียนบ้านป่าสัก (แม่จริม) 19 2 11.11% 5 27.78% 6 33.33% 5 27.78% 18
83 โรงเรียนบ้านน้ำตวง 12 2 16.67% 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 12
84 โรงเรียนบ้านห้วยบง 14 2 16.67% 4 33.33% 2 16.67% 4 33.33% 12
85 โรงเรียนบ้านวังตาว 8 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
86 โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ 9 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 9
87 โรงเรียนบ้านน้ำพาง 18 2 11.76% 3 17.65% 4 23.53% 8 47.06% 17
88 โรงเรียนห้วยละเบ้ายา 14 2 15.38% 3 23.08% 3 23.08% 5 38.46% 13
89 โรงเรียนบ้านนาคา 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
90 โรงเรียนบ้านพรหม 11 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 9
91 โรงเรียนนบ้านนายาง 9 2 25% 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 8
92 โรงเรียนบ้านสถาน 6 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
93 โรงเรียนบ้านพื้ใต้ 8 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
94 โรงเรียนบ้านน้ำอูน 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
95 โรงเรียนบ้านห้วยเลา 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
96 โรงเรียนบ้านนาเคียน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
97 โรงเรียนบ้านน้ำแพะ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
98 โรงเรียนบ้านไหล่น่าน 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
99 โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
100 โรงเรียนบ้านปิงหลวง 21 1 5.26% 6 31.58% 6 31.58% 6 31.58% 19
101 โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา 7 1 16.67% 5 83.33% 0 0% 0 0% 6
102 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลบ้านพระเนตร) 6 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
103 โรงเรียนบ้านทัพม่าน 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
104 โรงเรียนบ้านน้ำแก่นกลาง 8 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
105 โรงเรียนบ้านอ่ายนาผา 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
106 โรงเรียนบ้านค้างอ้อย 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
107 โรงเรียนบ้านแคว้ง 7 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
108 โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม 7 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7
109 โรงเรียนบ้านนากอก 6 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
110 โรงเรียนบ้านกาใส 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
111 โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย 5 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
112 โรงเรียนบ้านหนองบัว 5 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
113 โรงเรียนบ้านพะเยา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
114 โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 17 1 6.67% 1 6.67% 8 53.33% 5 33.33% 15
115 โรงเรียนบ้านดอนเฟือง 8 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 7
116 โรงเรียนบ้านป่าคา 6 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
117 โรงเรียนบ้านโป่งคำ 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
118 โรงเรียนบ้านน้ำลี 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านสะเลียม 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านไพรอุดม 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
121 โรงเรียนบ้านเชตวัน 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนบ้านต้าม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนบ้านสันติภาพ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านปิงใน 4 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
125 โรงเรียนวัดท่าข้ามสิริพรหมคุณวิรุฬห์ศิลาจารอุปถัมภ์ 5 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
126 โรงเรียนบ้านม่วงเจริญราษฎร์ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
127 โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านป่าอ้อย 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านห้วยจอย 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
131 โรงเรียนโรงเรียนบ้านไชยสถาน (อ.เวียงส่า) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
133 โรงเรียนบ้านนาผา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
134 โรงเรียนบ้านปางสา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
135 โรงเรียนบ้านพี้เหนือ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านนาซาว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านศรีนาป่าน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านสาคร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านห้วยเฮือและสาขาห้วยระพี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนสายใยรักวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนบ้านผาขวาง 12 0 0% 5 41.67% 3 25% 4 33.33% 12
143 โรงเรียนบ้านเป้า 13 0 0% 4 36.36% 6 54.55% 1 9.09% 11
144 โรงเรียนฝั่งหมิ่น 10 0 0% 4 50% 4 50% 0 0% 8
145 โรงเรียนบ้านท่าลี่ 6 0 0% 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 6
146 โรงเรียนบ้านฮากฮาน 5 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
147 โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
148 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 6 0 0% 2 40% 3 60% 0 0% 5
149 โรงเรียนบ้านเมืองจัง 5 0 0% 2 40% 3 60% 0 0% 5
150 โรงเรียนบ้านท่าล้อ (ราษฎร์ประดิษฐ์) 5 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
151 โรงเรียนบ้านพืชเจริญ 5 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
152 โรงเรียนรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
153 โรงเรียนบ้านน้ำปูน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
154 โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้ 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
155 โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา 7 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 6
156 โรงเรียนบ้านส้านนาหนองใหม่ 4 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
157 โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านม่วงเนิ้ง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
160 โรงเรียนบ้านสะเนียน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
161 โรงเรียนบ้านห้วยปุก 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
162 โรงเรียนบ้านห้วยหลอด 4 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
163 โรงเรียนบ้านทรายทอง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
164 โรงเรียนบ้านน้ำเลา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
165 โรงเรียนบ้านส้าน 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
166 โรงเรียนบ้านบุ้ง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านป่าสัก 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านกิ่วน้ำ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านป่าหุ่ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านสาลีก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนบ้านห้วยนาย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านเชียงของ 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
174 โรงเรียนบ้านศาลา 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
175 โรงเรียนบ้านสะละภูเวียง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
176 โรงเรียนบ้านน้ำเคิม 4 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
177 โรงเรียนบ้านนาสา 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
178 โรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
179 โรงเรียนบ้านนาเหลืองม่วงขวา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านน้ำลัดสบแก่น 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านฝายแก้ว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านศรีนาชื่น 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
183 โรงเรียนพระคุณานุบาล 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร 0 5477 1638 , 0827655162ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]