หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 079 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 35 81 55
2 005 โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้ 4 8 8
3 222 โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา 28 74 45
4 120 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง 12 26 13
5 096 โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง 3 17 6
6 072 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว 13 38 19
7 121 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว 16 21 17
8 155 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 16 46 29
9 102 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 38 75 50
10 046 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 17 35 21
11 036 โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา 7 9 9
12 075 โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย 5 7 6
13 082 โรงเรียนทุ่งศรีทอง 29 49 37
14 126 โรงเรียนนบ้านนายาง 9 13 9
15 025 โรงเรียนบ้านกาใส 4 6 5
16 138 โรงเรียนบ้านกิ่วน้ำ 1 3 1
17 137 โรงเรียนบ้านก้อ 22 32 21
18 050 โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล 9 19 15
19 077 โรงเรียนบ้านครกคำ 6 20 11
20 123 โรงเรียนบ้านคำเรือง 9 23 15
21 122 โรงเรียนบ้านค้างอ้อย 5 14 7
22 060 โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม 2 3 3
23 057 โรงเรียนบ้านชมพู 5 20 9
24 030 โรงเรียนบ้านซาวหลวง 9 16 10
25 017 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 35 69 39
26 163 โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง 2 2 2
27 037 โรงเรียนบ้านดอนเฟือง 8 16 13
28 149 โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ 6 17 12
29 150 โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 31 51 41
30 140 โรงเรียนบ้านตอง 26 45 26
31 031 โรงเรียนบ้านต้าม 2 4 3
32 018 โรงเรียนบ้านถืมตอง 14 21 16
33 010 โรงเรียนบ้านทรายทอง 2 2 2
34 103 โรงเรียนบ้านทัพม่าน 5 6 5
35 169 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 26 56 44
36 187 โรงเรียนบ้านท่ามงคล 32 54 45
37 226 โรงเรียนบ้านท่าลี่ 6 12 9
38 170 โรงเรียนบ้านท่าล้อ (ราษฎร์ประดิษฐ์) 5 6 6
39 003 โรงเรียนบ้านธงหลวง 8 17 14
40 227 โรงเรียนบ้านนวราษฏร์ 9 16 15
41 100 โรงเรียนบ้านนา 30 73 47
42 209 โรงเรียนบ้านนากอก 6 7 7
43 066 โรงเรียนบ้านนาก้า 3 9 5
44 131 โรงเรียนบ้านนาคา 5 14 5
45 033 โรงเรียนบ้านนาซาว 1 2 2
46 001 โรงเรียนบ้านนาผา 2 3 3
47 097 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 29 60 43
48 094 โรงเรียนบ้านนาสา 2 2 2
49 078 โรงเรียนบ้านนาเคียน 3 7 5
50 201 โรงเรียนบ้านนาเหลืองม่วงขวา 1 2 2
51 070 โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม 7 17 7
52 105 โรงเรียนบ้านนาไค้ 30 46 32
53 002 โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ 21 42 30
54 014 โรงเรียนบ้านน้ำงาว 29 42 41
55 194 โรงเรียนบ้านน้ำตวง 12 28 15
56 141 โรงเรียนบ้านน้ำปาย 22 54 40
57 142 โรงเรียนบ้านน้ำปูน 2 6 3
58 143 โรงเรียนบ้านน้ำพาง 18 43 27
59 117 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 3 5 3
60 088 โรงเรียนบ้านน้ำมวบ 18 33 27
61 101 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 9 15 9
62 198 โรงเรียนบ้านน้ำลัดสบแก่น 1 1 1
63 056 โรงเรียนบ้านน้ำลี 3 7 4
64 129 โรงเรียนบ้านน้ำอูน 6 12 8
65 203 โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน 20 38 29
66 135 โรงเรียนบ้านน้ำเคิม 4 12 6
67 127 โรงเรียนบ้านน้ำเลา 2 4 2
68 197 โรงเรียนบ้านน้ำแก่นกลาง 8 14 13
69 199 โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ 4 9 6
70 134 โรงเรียนบ้านน้ำแพะ 3 3 3
71 020 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 17 35 27
72 223 โรงเรียนบ้านบุ้ง 2 4 2
73 065 โรงเรียนบ้านบ่อหอย 36 94 54
74 045 โรงเรียนบ้านปงสนุก 9 15 10
75 152 โรงเรียนบ้านปางช้าง 5 13 9
76 081 โรงเรียนบ้านปางสา 2 3 3
77 022 โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 22 46 36
78 132 โรงเรียนบ้านปิงหลวง 21 78 28
79 133 โรงเรียนบ้านปิงใน 4 16 7
80 035 โรงเรียนบ้านป่าคา 6 19 9
81 076 โรงเรียนบ้านป่าสัก 2 8 3
82 193 โรงเรียนบ้านป่าสัก (แม่จริม) 19 34 30
83 063 โรงเรียนบ้านป่าหุ่ง 1 3 2
84 153 โรงเรียนบ้านป่าอ้อย 3 18 7
85 012 โรงเรียนบ้านผาขวาง 12 25 20
86 210 โรงเรียนบ้านผาตูบ 25 43 34
87 008 โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 17 27 25
88 172 โรงเรียนบ้านฝายแก้ว 1 1 1
89 144 โรงเรียนบ้านพรหม 11 19 11
90 053 โรงเรียนบ้านพะเยา 3 8 3
91 160 โรงเรียนบ้านพี้เหนือ 2 4 3
92 118 โรงเรียนบ้านพืชเจริญ 5 22 9
93 161 โรงเรียนบ้านพื้ใต้ 8 44 16
94 158 โรงเรียนบ้านฟ้า 26 50 30
95 167 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 8 14 9
96 041 โรงเรียนบ้านม่วงเจริญราษฎร์ 3 3 3
97 186 โรงเรียนบ้านม่วงเนิ้ง 2 3 3
98 200 โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ 9 14 13
99 145 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 16 31 20
100 023 โรงเรียนบ้านวังตาว 8 20 10
101 157 โรงเรียนบ้านวังยาว 23 52 38
102 190 โรงเรียนบ้านวัวแดง 8 11 11
103 083 โรงเรียนบ้านศรีนาชื่น 1 3 1
104 039 โรงเรียนบ้านศรีนาป่าน 1 3 1
105 156 โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 34 78 51
106 148 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 6 14 9
107 016 โรงเรียนบ้านศรีเกิด 5 9 8
108 225 โรงเรียนบ้านศาลา 2 5 3
109 211 โรงเรียนบ้านสถาน 6 9 8
110 184 โรงเรียนบ้านสบยาง 7 16 11
111 021 โรงเรียนบ้านสองแคว 23 59 41
112 009 โรงเรียนบ้านสะละภูเวียง 2 5 4
113 019 โรงเรียนบ้านสะเนียน 2 11 1
114 068 โรงเรียนบ้านสะเลียม 3 17 7
115 011 โรงเรียนบ้านสันติภาพ 2 6 4
116 104 โรงเรียนบ้านสันทะ 33 54 34
117 183 โรงเรียนบ้านสาคร 1 3 2
118 047 โรงเรียนบ้านสาลีก 1 3 2
119 089 โรงเรียนบ้านสาลี่ 20 32 29
120 110 โรงเรียนบ้านส้าน 2 3 3
121 090 โรงเรียนบ้านส้านนาหนองใหม่ 4 9 7
122 114 โรงเรียนบ้านหนองบัว 5 10 6
123 182 โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 11 13 13
124 111 โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 3 6 3
125 080 โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน 1 1 1
126 113 โรงเรียนบ้านหัวเมือง 23 44 29
127 174 โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ 13 33 21
128 166 โรงเรียนบ้านหาดเค็ด 19 39 28
129 106 โรงเรียนบ้านห้วยจอย 3 7 4
130 124 โรงเรียนบ้านห้วยนาย 1 3 1
131 055 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น 1 3 1
132 189 โรงเรียนบ้านห้วยบง 14 29 16
133 027 โรงเรียนบ้านห้วยปุก 2 2 2
134 040 โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 15 36 27
135 062 โรงเรียนบ้านห้วยหลอด 4 5 5
136 115 โรงเรียนบ้านห้วยเลา 5 12 5
137 026 โรงเรียนบ้านห้วยเฮือและสาขาห้วยระพี 1 3 2
138 195 โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 39 74 55
139 173 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 19 39 28
140 064 โรงเรียนบ้านอ่ายนาผา 6 9 6
141 067 โรงเรียนบ้านฮากฮาน 5 12 8
142 109 โรงเรียนบ้านเชตวัน 4 9 5
143 099 โรงเรียนบ้านเชียงของ 3 6 3
144 028 โรงเรียนบ้านเชียงยืน 12 18 15
145 116 โรงเรียนบ้านเปา 39 110 60
146 159 โรงเรียนบ้านเป้า 13 20 16
147 168 โรงเรียนบ้านเมืองจัง 5 17 10
148 038 โรงเรียนบ้านเรือง 15 23 22
149 139 โรงเรียนบ้านแคว้ง 7 11 9
150 084 โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง 27 46 34
151 154 โรงเรียนบ้านโป่งคำ 5 10 9
152 112 โรงเรียนบ้านใหม่ 15 26 17
153 015 โรงเรียนบ้านไชยสถาน 14 20 14
154 061 โรงเรียนบ้านไพรอุดม 3 10 6
155 095 โรงเรียนบ้านไหล่น่าน 4 15 7
156 108 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 30 70 33
157 147 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 31 70 50
158 054 โรงเรียนฝั่งหมิ่น 10 17 12
159 085 โรงเรียนภูเค็งพัฒนา 10 26 19
160 165 โรงเรียนรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 3 7 5
161 004 โรงเรียนราชานุบาล 52 91 75
162 188 โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา 9 22 15
163 069 โรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา 2 3 2
164 092 โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 10 14 13
165 093 โรงเรียนวัดท่าข้ามสิริพรหมคุณวิรุฬห์ศิลาจารอุปถัมภ์ 5 9 8
166 042 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 44 115 76
167 091 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 21 42 32
168 024 โรงเรียนห้วยละเบ้ายา 14 32 16
169 130 โรงเรียนอนุบาลเมืองลี 10 21 15
170 044 โรงเรียนโรงเรียนบ้านไชยสถาน (อ.เวียงส่า) 2 6 4
171 086 โรงเรียนไตรธารวิทยา 17 36 29
172 049 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 12 31 19
173 221 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) 6 24 9
174 218 โรงเรียนซินจง 5 7 6
175 220 โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) 3 27 5
176 213 โรงเรียนนิธิวิทย์ 11 17 11
177 202 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 28 98 35
178 214 โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา 7 18 9
179 216 โรงเรียนพระคุณานุบาล 2 16 2
180 219 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลบ้านพระเนตร) 6 26 9
181 217 โรงเรียนสายใยรักวิทยา 1 1 1
182 196 โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 17 38 17
183 212 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 10 29 16
รวม 2050 4409 2883
7292

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร 0 5477 1638 , 0827655162ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]