หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ระหว่าง วันที่ .23-24 กันยายน 2556 และ..8 - 9 ตุลาคม 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายจตุรวิทย์ ทะยศ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
2 นางสาวกาญจนา สุทธหลวง ครูธุรการโรงเรียนกลุ่มสันติสุข คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
3 นางโสวิชญา จ๋าวะนา ครูธุรการโรงเรียนกลุ่มเมือง ๑ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
4 นางภัคภิญญา วุฒิกร ครูธุรการโรงเรียนกลุ่มบ้านหลวง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
5 นางสาวศิริรัตน์ แสนรินทร์ ครูธุรการโรงเรียนกลุ่มเมือง 3 คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
6 นายชนาธร เหมือนโพธิ์ ครูโรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
7 นางปิญาภรณ์ ใจจันทร์ ครูธุรการโรงเรียนกลุ่มเวียงสา ๑ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
8 นางสาวกมลรัตน์ ซาวโนไชย ครูธุรการโรงเรียนกลุ่มภูเพียง ๑ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
9 นายณัฐวุฒิ ศิริพจน์ ครูธุรการโรงเรียนกลุ่มเวียงสา ๒ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
10 นางสาวพิมผกา วงศ์ราช ครูธุรการโรงเรียนกลุ่มแม่จริม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
11 นางสาวสุภาวดี คำสิทธิ์ ครูธุรการโรงเรียนกลุ่มเวียงสา ๒ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
12 นางสาวกัญญารัตน์ ชนะมาร ครูธุรการโรงเรียนกลุ่มเวียงสา ๓ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
13 นางสาวชัชญาภา กาวีจันทร์ ครูธุรการโรงเรียนกลุ่มเมือง ๔ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
14 นางสาวกัญญารัตน์ ปานต๊ะระษี ครูธุรการโรงเรียนกลุ่มนาน้อย 3 คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
15 นางกาญจนา ปราณีทะ ครูธุรการโรงเรียนกลุ่มเวียงสา ๔ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
16 นายกิตติชัย ศรีตนไชย ครูธุรการโรงเรียนกลุ่มภูเพียง ๒ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
17 นายสมพงษ์ อิ่นอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮากฮาน คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
18 นายณัฐพงษ์ เคร่งครัด ครูธุรการโรงเรียนกลุ่มเมือง ๒ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
19 นางสาวอรเชียร ลัมมะวิชัย โรงเรียนบ้านน้ำพาง เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
20 นางอุบารีย์ หอมนาน นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ เลขานุการคณะกรรมการแข่งขันการศึกษาปฐมวัย  
21 นายธวัชชัย ทรงประศาสตร์ ศึกษานิเทศก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร 0 5477 1638 , 0827655162ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]