สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. น่าน เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ราชานุบาล 18 7 8 33 39 8 2 3 49
2 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 9 9 4 22 22 7 1 2 30
3 หาดทรายทองวิทยาคาร 9 3 1 13 13 3 1 2 17
4 บ้านน้ำงาว 8 1 1 10 12 7 7 1 26
5 ชุมชนบ้านอ้อย 7 5 7 19 18 8 3 3 29
6 บ้านปางเป๋ย 6 5 0 11 14 3 2 2 19
7 บ้านห้วยแฮ้ว 6 2 3 11 12 8 5 8 25
8 บ้านท่ามงคล 5 6 3 14 13 6 5 3 24
9 น่านคริสเตียนศึกษา 5 4 4 13 13 8 6 0 27
10 จอมจันทร์วิทยาคาร 5 3 7 15 15 9 6 2 30
11 บ้านศรีนาม่าน 5 1 3 9 9 8 5 8 22
12 บ้านเปา 4 6 3 13 12 7 4 4 23
13 ป่าแลวหลวงวิทยา 4 5 3 12 10 11 3 4 24
14 ประกิตเวชศักดิ์ 4 5 0 9 9 8 2 2 19
15 ไตรธารวิทยา 4 3 2 9 8 6 3 0 17
16 ชุมชนบ้านใหม่ 4 3 0 7 9 2 3 3 14
17 นิธิวิทย์ 4 2 1 7 7 1 2 1 10
18 บ้านหัวเมือง 4 1 2 7 7 8 5 2 20
19 ศรีเวียงสาวิทยาคาร 3 6 6 15 15 18 4 6 37
20 ริมฝั่งว้าวิทยา 3 4 0 7 8 1 1 0 10
21 บ้านน้ำปาย 3 3 3 9 9 5 3 4 17
22 บ้านแม่ขะนิง 3 3 2 8 8 8 5 4 21
23 บ้านวังยาว 3 3 1 7 10 9 2 2 21
24 บ้านน้ำโค้ง 3 2 2 7 9 6 1 0 16
25 บ้านห้วยมอญ 3 2 1 6 5 6 1 1 12
26 ราชประชานุเคราะห์ 56 3 2 1 6 4 2 2 1 8
27 บ้านดู่พงษ์ 3 1 2 6 4 10 7 6 21
28 บ้านน้ำมวบ 3 1 0 4 5 4 3 5 12
29 บ้านถืมตอง 3 0 1 4 4 4 3 2 11
30 บ้านปางช้าง 3 0 0 3 3 0 1 1 4
31 อนุบาลอยู่วิทยา 2 4 3 9 9 5 1 1 15
32 บ้านฟ้า 2 4 3 9 8 10 3 1 21
33 ภูเค็งพัฒนา 2 2 4 8 9 1 0 0 10
34 บ้านหาดเค็ด 2 2 3 7 9 4 3 1 16
35 ทุ่งศรีทอง 2 2 1 5 8 7 4 2 19
36 บ้านนา 2 2 1 5 4 11 6 6 21
37 บ้านชมพู 2 2 0 4 4 1 0 0 5
38 บ้านก้อ 2 1 2 5 5 7 4 1 16
39 บ้านเรือง 2 1 0 3 4 6 3 2 13
40 บ้านม่วงตึ๊ด 2 1 0 3 4 2 1 0 7
41 บ้านปงสนุก 2 1 0 3 3 1 0 4 4
42 บ้านนาไค้ 2 0 3 5 7 8 5 5 20
43 บ้านขึ่งงามมงคล 2 0 3 5 6 3 0 0 9
44 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 2 0 2 4 4 3 1 2 8
45 บ้านดอนไพรวัลย์ 2 0 1 3 3 1 1 1 5
46 ซินจง 2 0 1 3 3 1 1 0 5
47 จุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) 2 0 0 2 4 2 0 0 6
48 อนุบาลเมืองลี 2 0 0 2 3 3 2 1 8
49 บ้านคำเรือง 2 0 0 2 3 1 1 3 5
50 ดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) 2 0 0 2 2 0 0 1 2
51 บ้านน้ำครกใหม่ 1 5 2 8 9 7 3 1 19
52 บ้านห้วยไฮ 1 5 1 7 6 6 5 0 17
53 บ้านร่มเกล้า 1 4 1 6 2 7 0 4 9
54 บ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 1 3 5 9 10 10 5 4 25
55 ราษฎร์รัฐพัฒนา 1 2 1 4 4 2 3 0 9
56 ชุมชนบ้านนาทะนุง 1 2 0 3 5 1 2 1 8
57 บ้านธงหลวง 1 2 0 3 4 2 1 1 7
58 บ้านสันทะ 1 1 5 7 6 10 6 9 22
59 บ้านสองแคว 1 1 3 5 8 2 5 4 15
60 บ้านบ่อหอย 1 1 3 5 3 6 10 8 19
61 บ้านทุ่งน้อย 1 1 2 4 5 9 5 5 19
62 บ้านเชียงยืน 1 1 1 3 6 3 0 1 9
63 บ้านวังตาว 1 1 1 3 2 4 2 0 8
64 สามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 1 1 3 1 4 0 0 5
65 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 1 1 0 2 4 4 1 3 9
66 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว 1 1 0 2 3 8 2 2 13
67 บ้านหัวเวียงเหนือ 1 1 0 2 3 4 1 4 8
68 บ้านน้ำตวง 1 1 0 2 2 4 4 2 10
69 บ้านดอนเฟือง 1 1 0 2 1 1 3 2 5
70 บ้านซาวหลวง 1 0 2 3 6 0 2 0 8
71 บ้านสาลี่ 1 0 2 3 5 3 3 4 11
72 บ้านผาตูบ 1 0 2 3 3 7 4 3 14
73 บ้านน้ำลัด 1 0 1 2 4 2 2 1 8
74 บ้านน้ำเกี๋ยน 1 0 1 2 3 6 5 5 14
75 บ้านสบยาง 1 0 1 2 3 3 0 1 6
76 บ้านป่าสัก (แม่จริม) 1 0 1 2 2 5 6 5 13
77 บ้านพื้ใต้ 1 0 1 2 2 2 0 0 4
78 บ้านนาคา 1 0 0 1 2 3 0 0 5
79 บ้านน้ำอูน 1 0 0 1 2 1 2 1 5
80 บ้านห้วยเลา 1 0 0 1 2 1 1 0 4
81 บ้านทัพม่าน 1 0 0 1 1 4 0 0 5
82 บ้านนาเหลืองไชยราม 1 0 0 1 1 2 1 3 4
83 ตาลชุมศึกษาลัย 1 0 0 1 1 2 0 0 3
84 บ้านไพรอุดม 1 0 0 1 1 1 0 1 2
85 บ้านป่าอ้อย 1 0 0 1 1 0 1 0 2
86 บ้านปางสา 1 0 0 1 1 0 0 1 1
87 บ้านสาคร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
88 บ้านห้วยเฮือและสาขาห้วยระพี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
89 บ้านตอง 0 5 4 9 7 6 4 3 17
90 ชุมชนบ้านนาคา 0 5 3 8 12 8 2 3 22
91 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว 0 2 0 2 4 5 2 2 11
92 บ้านท่าล้อ (ราษฎร์ประดิษฐ์) 0 2 0 2 0 2 1 1 3
93 บ้านไชยสถาน 0 1 3 4 3 4 2 5 9
94 ชุมชนบ้านหลวง 0 1 2 3 3 4 0 8 7
95 บ้านครกคำ 0 1 2 3 3 1 1 0 5
96 บ้านนวราษฏร์ 0 1 1 2 3 3 1 1 7
97 บ้านวัวแดง 0 1 1 2 3 2 1 1 6
98 บ้านนาก้า 0 1 1 2 3 0 0 0 3
99 บ้านไหล่น่าน 0 1 1 2 2 0 1 0 3
100 บ้านค้างอ้อย 0 1 1 2 1 3 1 0 5
101 บ้านแคว้ง 0 1 1 2 1 2 3 1 6
102 บ้านผาสิงห์ 0 1 1 2 1 1 8 5 10
103 บ้านเชตวัน 0 1 1 2 1 1 0 0 2
104 บ้านใหม่ 0 1 0 1 3 6 3 2 12
105 บ้านม่วงใหม่ 0 1 0 1 2 4 1 2 7
106 ห้วยละเบ้ายา 0 1 0 1 2 3 3 5 8
107 บ้านนาเคียน 0 1 0 1 2 1 0 0 3
108 บ้านปิงหลวง 0 1 0 1 1 6 6 6 13
109 บ้านกาใส 0 1 0 1 1 2 1 0 4
110 บ้านสะเลียม 0 1 0 1 1 1 1 0 3
111 บ้านปิงใน 0 1 0 1 1 0 3 0 4
112 ชุมชนบ้านนาหลวง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
113 บ้านไชยสถาน (อ.เวียงส่า) 0 1 0 1 1 0 1 0 2
114 บ้านห้วยน้ำอุ่น 0 1 0 1 1 0 0 0 1
115 สายใยรักวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
116 ฝั่งหมิ่น 0 1 0 1 0 4 4 0 8
117 ชุมชนบ้านดู่ใต้ 0 1 0 1 0 1 2 1 3
118 บ้านดอนหล่ายทุ่ง 0 1 0 1 0 1 1 0 2
119 บ้านสถาน 0 0 2 2 2 2 0 1 4
120 พรรณทิพย์วิทยา 0 0 2 2 1 5 0 0 6
121 บ้านเป้า 0 0 2 2 0 4 6 1 10
122 บ้านห้วยบง 0 0 1 1 2 4 2 4 8
123 บ้านน้ำพาง 0 0 1 1 2 3 4 8 9
124 บ้านพรหม 0 0 1 1 2 2 3 2 7
125 บ้านน้ำแพะ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
126 บ้านน้ำแก่นกลาง 0 0 1 1 1 3 1 3 5
127 บ้านนากอก 0 0 1 1 1 2 1 1 4
128 บ้านป่าคา 0 0 1 1 1 1 2 1 4
129 บ้านต้าม 0 0 1 1 1 1 0 0 2
130 บ้านห้วยจอย 0 0 1 1 1 0 1 0 2
131 บ้านพืชเจริญ 0 0 1 1 0 2 1 1 3
132 บ้านสะเนียน 0 0 1 1 0 1 1 0 2
133 บ้านเชียงของ 0 0 1 1 0 0 2 1 2
134 บ้านศรีเกิด 0 0 0 0 3 0 2 0 5
135 นบ้านนายาง 0 0 0 0 2 2 1 3 5
136 บ้านอ่ายนาผา 0 0 0 0 1 3 1 1 5
137 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 2 0 0 3
138 บ้านพะเยา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
139 บ้านโป่งคำ 0 0 0 0 1 1 1 2 3
140 บ้านน้ำลี 0 0 0 0 1 1 1 0 3
141 บ้านสันติภาพ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
142 วัดท่าข้ามสิริพรหมคุณวิรุฬห์ศิลาจารอุปถัมภ์ 0 0 0 0 1 0 2 2 3
143 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
144 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 0 0 0 0 1 0 1 0 2
145 บ้านน้ำพุ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
146 บ้านนาผา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
147 บ้านพี้เหนือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 บ้านนาซาว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 บ้านศรีนาป่าน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 บ้านผาขวาง 0 0 0 0 0 5 3 4 8
151 บ้านท่าลี่ 0 0 0 0 0 3 2 1 5
152 บ้านฮากฮาน 0 0 0 0 0 3 2 0 5
153 บ้านน้ำแก่นเหนือ 0 0 0 0 0 3 0 1 3
154 บ้านศรีบุญเรือง 0 0 0 0 0 2 3 0 5
155 บ้านเมืองจัง 0 0 0 0 0 2 3 0 5
156 รัฐราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
157 บ้านน้ำปูน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
158 ดอนสะไมย์วิทยา 0 0 0 0 0 1 1 4 2
159 บ้านส้านนาหนองใหม่ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
160 บ้านจะเข้ภูหอม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
161 บ้านม่วงเนิ้ง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
162 บ้านห้วยปุก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
163 บ้านห้วยหลอด 0 0 0 0 0 1 0 3 1
164 บ้านทรายทอง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
165 บ้านน้ำเลา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
166 บ้านส้าน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
167 บ้านบุ้ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
168 บ้านป่าสัก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
169 บ้านกิ่วน้ำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
170 บ้านป่าหุ่ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
171 บ้านสาลีก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
172 บ้านหลับมืนพรวน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
173 บ้านห้วยนาย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
174 บ้านศาลา 0 0 0 0 0 0 2 0 2
175 บ้านสะละภูเวียง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
176 บ้านน้ำเคิม 0 0 0 0 0 0 1 2 1
177 บ้านนาสา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
178 ริมฝั่งน่านวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
179 บ้านนาเหลืองม่วงขวา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
180 บ้านน้ำลัดสบแก่น 0 0 0 0 0 0 1 0 1
181 บ้านฝายแก้ว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
182 บ้านศรีนาชื่น 0 0 0 0 0 0 1 0 1
183 พระคุณานุบาล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 225 195 175 595 653 556 337 289 1,546