รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ระหว่าง วันที่ .23-24 กันยายน 2556 และ..8 - 9 ตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเฟือง 1. เด็กชายธนพงษ์  พรมนา
 
1. นางอารี  อินทรรุจิกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  กันสาร
 
1. นางสิริพรรณ  แสนวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไค้ 1. เด็กหญิงนภสร  ธะนะใจ
 
1. นางสาวกรกมล  ทองเปี้ย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเลา 1. เด็กหญิงรจนา  ยศบุญเรือง
 
1. นางทับทิม  ถาทิพย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ศักดาศรี
 
1. นางสาวบุญพร้อม  แพทย์สมาน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 1. เด็กหญิงพิชญา  พุทธวงค์
 
1. นางสมคิด  ศรีจ๊ะ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กิติยะ
 
1. นางลำดวน  พิบูลย์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 1. เด็กหญิงวิภาดา  ชมนันท์
 
1. นางสุพิน  อะทะยศ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 1. เด็กชายคมกริช  วุฒิ
 
1. นางฐานิศรา  วงค์หาจักร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 84.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 1. เด็กหญิงบงกชเพชร  อินสบหลม
 
1. นางสาวอัมพิกา  แก้วพุธ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเรือง 1. เด็กหญิงชนิดา  สารเถื่อนแก้ว
2. เด็กหญิงธัญสุดา  ผาบสละ
 
1. นางบำเพ็ญ  ธนาสนิทกุล
2. นางวนัญญา  พลธนะ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 1. เด็กหญิงก้อย  แซ่ลี
2. เด็กหญิงติ๋ม  บัวเหล็ก
 
1. นางสาวคนึงนิจ  ณ น่าน
2. นางสมคิด  ศรีจ๊ะ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กชายรัชนนท์  พิมพ์โพธิ์
 
1. นางจินดา  วงศ์พุ่ม
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงภูริสา  ใบยา
 
1. นางพิมพ์ภินันท์  เนียมสกุล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้อ 1. เด็กชายณรงค์  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวศุภวรรณ  ใบเจริญ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงธีริศรา  หาญสงคราม
2. เด็กหญิงภคมน  พรหมรักษ์
3. เด็กหญิงภูริชญา  ตันธนวรกุล
 
1. นางวรัมภรณ์  แก้วบุญเรือง
2. นางเมธาพร  อมาตยวงศ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำตวง 1. เด็กหญิงนารี  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงมันทนา  แซ่ว่าง
3. เด็กชายอนุชา  แซ่หลอ
 
1. นางสาวระพีพรรณ  กันฑะวงค์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กชายกันตพงศ์  วรรณวิไลย
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ไชยช่อฟ้า
 
1. นางสาวสมศรี  วรรณวิไลย
2. นายเกษมศานต์  กาวิชัย
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามงคล 1. เด็กหญิงชนากานต์  อริยา
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ยากิ้ว
 
1. นางสาววรางคณา  พรมเทพ
2. นางสาวเดือนฉาย  สุภาพ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1. เด็กหญิงอาภาศิริ  ทิพย์ปัญญา
 
1. นางสุภาพร  พรสายสวรรค์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองลี 1. เด็กชายณัฐพล  ผิวนาม
 
1. นายสมยง  หม่องต๊ะ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำงาว 1. เด็กหญิงนันธิดา  ทานะกาศ
 
1. นางสาวพรทิพย์  นุหน่อ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กชายธัญเทพ  วรรณวัตร
2. เด็กชายศิรวิทย์  สุขหมื่น
3. เด็กชายเปรม  เจดีย์ถา
 
1. นางจิราลักษณ์  เจดีย์กัน
2. นางชมภูนุช  โนเขื่อน
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 1. นางสาวจิรัชยา  พันธ์แก้ว
2. นางสาวณัฐฐาทิพย์  ทะกา
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีมาเหล็ก
 
1. นางสาวกรรณิกา  เครือคำ
2. นางสาวมะลิวรรณ์  แสนเทพ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1. เด็กชายปธานิน  ต้นผล
2. เด็กหญิงมนัสดา  สิทธิดำรงค์
3. เด็กชายไตรรัตน์  สวนกัน
 
1. นางนงลักษณ์  วันต๊ะ
2. นางเสาร์แก้ว  สุวรรณประชา
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ประสานทอง
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  วุฒิน้อย
3. เด็กหญิงปรีดีพัทธ์  พรมภิระ
 
1. นายครรชิต  แก้วกันทา
2. นางภาวิณี  สอนใจ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บัณฑิต
2. เด็กหญิงญาดานันท์  อินถา
3. เด็กหญิงอารยา  อุ่นเรือน
 
1. นางสาวพรวิจิตร  โนทา
2. สิบเอกหญิงปวีย์สุดา  ศรีเมืองวรโชติ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษฎา  ปินติ๊บ
2. เด็กหญิงบุษกร  กองทา
3. เด็กชายพงศธร  จันต๊ะ
 
1. นางจงจินต์  เหลาแตว
2. นางนิศากร  เย็นใจมา
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  วรรณา
2. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  เหมี้ยงหอม
3. เด็กชายอรรถชัย  ศิลายศ
 
1. นางจิราภรณ์  เชียงจันทร์
2. นางนิพาดา  คำปาละ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ปั๋นสุข
2. เด็กหญิงนภสร  ปันอุ่น
3. เด็กหญิงสุนิธา  อะโนเชียง
 
1. นางจิราภรณ์  เชียงจันทร์
2. นายชยกร  บุญมา
 
31 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปา 1. เด็กหญิงรัตติยากร  สิทธิโน
2. เด็กชายอรรถพนธ์  อุดหนุน
 
1. นายปรีชา  ก้อนคำ
2. นายพรชัย  คำฟู
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซินจง 1. เด็กหญิงรมณี  สะสม
2. เด็กหญิงอรนลิน  อินนะลา
 
1. นางณิชาภัทร  กันแก้ว
2. นายอนนท์  ใจกล้า
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 95.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธงหลวง 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  มูลละ
2. เด็กชายธนกร  ท้าวราช
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ใหม่กู้ศิริกูล
2. นายสุมิตร  อินทร์รัมย์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม 1. เด็กชายกิตตินันท์  ปัญญาจักร
2. เด็กชายคมไชย  ไชยพาละ
 
1. ว่าที่ร้อยโทไพรัช  รัตนวรากร
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายพงศกร  ใจคำ
2. เด็กชายพงศธร  มะโนศิลา
 
1. นางพิมลรัตน์  บุญเรือง
2. นายพูนศักดิ์  บุญช่วง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวเมือง 1. เด็กชายมงคล  ถาต๊ะวงค์
2. เด็กชายเมธชนัน  จันทร์เสน
 
1. นายมารุต  กำธรกูล
2. นางอำไพ  ศรีประเสริฐ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวเมือง 1. เด็กชายภัทรชัย  กองพรม
2. เด็กชายศุภกิจ  โนทะนะ
 
1. นายมารุต  กำธรกูล
2. นางอำไพ  ศรีประเสริฐ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเรือง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ธิเขียว
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สารกา
3. เด็กหญิงธัญชนก  จากา
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  ร่วมสุข
5. เด็กหญิงปภัสชา   คำอ้ายล้าน
 
1. นางวนัญญา   พลธนะ
2. นางวนิดา  ธิเขียว
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  กันใจแก้ว
2. เด็กชายทิวากร  ยานะฝั้น
3. เด็กหญิงปิยธิดา  กาวีจันทร์
4. เด็กหญิงสุธิมา  ถาหล้า
5. เด็กหญิงอวัชดา   สมอินทร์
 
1. นางพิมพ์ลภัสร  พรหมานนท์
2. นางสมจิต  ยศธิอูป
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดเค็ด 1. นางสาวชาดา   วังสนิท
2. นางสาวปฏิญญา  ผัดผล
3. นางสาวปวัณรัตน์   ขัติยะ
4. นางสาวพิมพ์วิไล   ชาริโท
5. นางสาววารุณี  บุญเป็ง
 
1. นางนภัสวรรณ   ฟ้าสาร
2. นายสิทธิพันธ์   ทิพย์บุญศรี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ใชยา
2. เด็กหญิงณัฐกมล  พลหลัก
3. เด็กหญิงทักษิณา  อุ่นตุ้ย
4. เด็กหญิงภูริชญา  ธะนะสม
5. เด็กหญิงอรเทพิน  เรืองตังยาน
 
1. นางปราณี  พูลสุข
2. นางสุวารี  แก้วบรรจง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงกีรติกานติ์  ลมพัดนา
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  อินสาคำ
3. เด็กหญิงธนรัตน์  สุนา
4. เด็กหญิงนรมล   ไชยคำ
5. เด็กหญิงพิมพ์สิริ  ไชยสมทิพย์
 
1. นางปราณี  พูลสุข
2. นางสุวารี  แก้วบรรจง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 1. เด็กชายกนกพิชญ์  แขวงเรียงขวาง
2. เด็กหญิงจิรปรียา   วงศ์มหา
3. เด็กหญิงนิชาพรรณ   ทำงาน
4. เด็กชายพีรพัฒน์  บงแก้ว
5. เด็กหญิงมัศยา   แสงธิ
 
1. นายนิโรจน์  แก้วกันทา
2. นายบัณฑิต  โนอินทร์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา 1. เด็กหญิงขวัญใจ  บุญอินทร์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  มูลธิจันทร์
3. นายนายบัณฑิต  บุญคำจอน
4. เด็กชายพัชรพล  ขุนเทพรม
5. เด็กชายสิทธิพล  บุญอินทร์
 
1. นายพล  โลนันท์
2. นายแสงตะวัน  จันทยุทธ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เป็งมา
2. เด็กหญิงณิชาวีร์  ทองศิริ
3. เด็กหญิงนววรรณ  นุผัด
4. เด็กหญิงนิศาชล  คำลือ
5. เด็กหญิงสิริยา  ดีวงศ์
 
1. นายวุฒิชัย  โลนันท์
2. นางสายสุนีย์  รักษาพล
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพื้ใต้ 1. เด็กชายคฑาวุธ  คำฟู
2. เด็กชายจารุพงษ์  ชมภูชนะภัย
3. เด็กชายชญานิน  คนอยู่
4. เด็กชายชาติตระการ  ชิมโพธิ์คลัง
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันตา
6. เด็กชายญาณธร  ขยัน
7. เด็กชายธนชัย  จันอิน
8. เด็กหญิงธัญรดา  ปละวุฒิ
9. เด็กชายนิพนธ์  โค้ตัน
10. เด็กชายพัทธ์  เหมาะชาติ
11. เด็กชายพันธัช  เหมาะชาติ
12. เด็กชายพาทิศ   เหมาะชาติ
13. เด็กชายยศกร  อินต๊ะใจ
14. เด็กชายราเชนทร์  พะเยาว์
15. เด็กชายวสันต์  โกมล
16. เด็กชายสิทธิชัย  เมฆแสน
17. เด็กหญิงสุกัญญา   ปนันตา
18. เด็กชายอัษฏา  พะเยาว์
19. เด็กหญิงอินทิรา  จันทะแจ่ม
20. เด็กชายอุเทน  พะเยาว์
 
1. นางนิษารัตน์  บรรจง
2. นางมัลลิกา  ไชยชนะ
3. นางลัดดาวรรณ  ศรีสุคนธ์
4. นางสาวสุกัญญา  อายุยืน
5. นายอนันต์  ท้าวคำพุ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย 1. เด็กหญิงณัฐวรา  วัดแดง
 
1. นางธัชณัน  ก้อนสมบัติ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 1. เด็กหญิงทานตะวัน  แสนย่าง
 
1. นางชัญธิกัลป์ภรณ์  นันทะน้อย
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 1. เด็กชายศรายุทธ  ละวรรณา
 
1. นายสมชาย  ยะชุ่ม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้อ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดวงแก้ว
2. เด็กชายณัฐพล  ก้อชนะ
 
1. นางสาวรินนา  ไชยสกุล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.74 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปาริษา  บริบูรณ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วิเศษกันทรากร
 
1. นางอมรรัตน์  ฐิติชัยธนาภัทร์
2. นายเชาว์  กาบคำ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 1. เด็กชายณัฐพล  ธะนะลือ
2. เด็กหญิงเพ็ญจิณี  สมภิพงษ์
 
1. นางกมลทิพย์  เพชรสุภา
2. นางรัชดา  ธรรมวงค์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  พระมรพล
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สถานอุ่น
3. เด็กหญิงณัฐณิชา   ณ น่าน
4. เด็กหญิงธัญญาฎา  สิทธิมงคล
5. เด็กหญิงธิดาวรรณ  ธรรมะ
6. เด็กหญิงลดา  แพงสุภา
7. เด็กหญิงสุชาดา  แสงสว่าง
8. เด็กหญิงสุทธิดา  ยอดเหล็ก
9. เด็กหญิงอัยรัตน์  กันทะลือ
10. เด็กหญิงอาทิตย์ติยา  ภูผาอินทร์
 
1. นายมารุต  วงศ์หล้า
2. นางสุทธารักษ์  ดรุณนารถ
3. นางสาวสุรภี  มหายศนันท์
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าอ้อย 1. เด็กชายกฤตตินันท์  พงษ์ใจเหล็ก
2. เด็กหญิงชนิกานต์  โวหาร
3. เด็กชายชุมพล  เฉลิมวรโชติ
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  ธนูสนธิ์
5. เด็กหญิงณัฐริญญา  โพธิ์ดำ
6. เด็กชายทศพร  จมพงษ์
7. เด็กชายปิยวัฒน์  สายะพงษ์
8. เด็กหญิงพัชริดา  ไขสอน
9. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สุริยะพรหม
10. เด็กหญิงภูพิชญา  มิละพงษ์
11. เด็กหญิงมุฑิตา  ทะไชย
12. เด็กหญิงวาสนา  มิละพงษ์
13. เด็กหญิงศิวนันท์  กันยะจันทร์
14. เด็กชายสิรวิชญ์  พงษ์ใจเหล็ก
15. เด็กหญิงสิรินญา  รักขะภัย
 
1. นายบุญยงค์  วงค์ดาว
2. นายบุญเสริม  เสนนันตา
3. นางสุทธิกานต์  อินต๊ะพันธ์
4. นางสุพิน  ปันทะวัง
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โนทะนะ
2. เด็กหญิงขนิษฐา  สิงห์แก้ว
3. เด็กหญิงชลาลัย  พันธ์คำ
4. เด็กชายณัฐพล  ธะนะลือ
5. เด็กหญิงธนัชพร  ขอดแก้ว
6. เด็กหญิงธันยพร  พังยะ
7. เด็กหญิงปวีณา  แซ่โซ้ง
8. เด็กหญิงมณิสรา  ไชยกาอินทร์
9. เด็กหญิงลลิตา  แซ่เฮ้อ
10. เด็กหญิงวรวัลย์  แซ่เฮ้อ
11. เด็กหญิงวาสนา  แซ่ลี
12. เด็กหญิงเบญจวรณ  เกษมวัฒน์
13. เด็กหญิงเพ็ญจิณี  สมภิพงษ์
14. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เขื่อนจันน่าน
15. เด็กหญิงโสฐิดา  ชัยชนะ
 
1. นายจักรกฤษณ์  เพชรไชย
2. นายปิยะพงค์  ดู่อินทร์
3. นางภัทรพร  พรสวรรค์
4. นายศุภกฤต  วันเพ็ญ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองลี 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ถาลี
2. เด็กหญิงวรัญญา  อ่ำประชา
3. เด็กหญิงอนันตญา  ปันเสาร์
 
1. นายณัฐกิตติ์  อิสูง
2. นายไพบูลย์   วงศาระ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 1. เด็กชายติวานนท์  บุญอิน
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  เมืองคำ
3. เด็กหญิงศิริทรัพย์  โขงทอง
 
1. นางสาวพรพิมล  พรมรักษา
2. นางอรอนงค์  สมภิพงษ์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  ปัญญาทา
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ปาโน
 
1. นางวิยะนันท์  งึ้มนันใจ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำงาว 1. เด็กชายยุทธกร  ณรงค์ศักดิ์สุขุม
2. เด็กชายอิศดา  ชูศรี
 
1. นายณัฐพงษ์  สุยาว
2. นายอุทิศ  สุขสวัสดิ์
 
60 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงปพิชญา  สังข์นาค
 
1. นางสาวรัตนา  เลิศชัยสุวรรณ
 
61 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงยืน 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทับมะโรง
 
1. นางจารุณี  ไชยวงศ์
 
62 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาตูบ 1. นายธนชัย  สันติอารี
 
1. นางสุทิน  กลาสี
 
63 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1. เด็กหญิงกิติยา  มณีวรรณ์
 
1. นายศุภพงค์  ร่วมจิตร์
 
64 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงธัญทิพย์  จิตตนิรมล
 
1. นายเหรียญชัย  อาจหาญ
 
65 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 1. เด็กชายพิรภพ  พรมคำอ้าย
 
1. นายจักรกฤษณ์  เพชรไชย
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวเมือง 1. นางสาวธันยพร  เสนตา
 
1. นางพิรุณพร  อินถา
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวเมือง 1. เด็กหญิงเปรมนีย์  เรือนติ๊บ
 
1. นางพิรุณพร  อินถา
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลัด 1. เด็กหญิงชาลิสา  ปัญญาแก้ว
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ชาติอาภา
 
1. นางสาวธนัณญา  เสนนะ
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จันวงศ์
2. เด็กหญิงวัฒนากร  กันใจ
 
1. นางสังวาลย์  การบุญ
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเค็งพัฒนา 1. เด็กหญิงนารี  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงสุนาลี  แซ่วื้อ
 
1. นางพิมพ์พรรณ  ใจพันธ์
2. นางสุชานันท์  มาเฟือง
 
71 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เหลี่ยมเพ็ชร
 
1. นายครรชิต  แก้วกันทา
 
72 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซาวหลวง 1. เด็กชายกฤษฎานุพงศ์  มงมาต
2. เด็กชายกฤษดา  อุตทนัน
3. เด็กชายพรชัยเอก  อินผ่อง
 
1. นางวรรณวริน  แสงหล้า
2. นางอรัชพร  สารธิมา
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง 1. เด็กชายธนกร  ศรีคำ
2. เด็กชายธนพงษ์  เพชรสุข
3. เด็กชายนภัทร  กันใจ
 
1. นางพิณนภา  เพชรสุข
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 1. นายพงศ์ธร  แสนเมือง
2. นายสิทธิโชค  จันกลาง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดีน้อย
 
1. นางดวงเดือน  พรหมเทพ
2. นายประสงค์  ทุ่งสี่
 
75 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ 1. เด็กชายพีระพัฒน์  ธนะจักร
 
1. นางลักขณา  เชาว์โพธิ์ทอง
 
76 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงชนาภา  นุ่มภา
 
1. นายกิจชัย  ส่องเนตร
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถืมตอง 1. เด็กหญิงกฤติญาภรณ์  อยู่พิทักษ์
 
1. นายจรัญ  สุกสา
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ลอวิภา
 
1. นายกิจชัย  ส่องเนตร
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถืมตอง 1. เด็กหญิงกชกร  เขื่อนคง
 
1. นางฟองจันทร์  สุกสา
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงกิตติกา  เจดีย์กัน
 
1. นายกิจชัย  ส่องเนตร
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กชายวรพัฒน์  ช่องประเสริฐ
 
1. นายกิจชัย  ส่องเนตร
 
82 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  คำแสน
2. เด็กชายจารุเดช  ซึมทราย
3. เด็กชายชนะ   ชูรัมย์
4. เด็กชายณัฐกร  อาจดำเกิงไกร
5. เด็กชายณัฐนันท์  สายสูง
6. เด็กชายณัฐพล  โนปิง
7. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ผาสุก
8. เด็กชายนนทวัฒน์  ธินา
9. เด็กชายนลธวัช  โลกคำลือ
10. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  แสงม่วงยาง
11. เด็กหญิงพรภิมล  แย้มอยู่
12. เด็กชายพิษณุ  พิมพ์เถื่อน
13. เด็กหญิงลดา  แพงสุภา
14. เด็กหญิงลักษณา  แซ่เติ๋น
15. เด็กหญิงสุทธิดา  ยอดเหล็ก
 
1. นางภัทรานิษฐ์  ขจรฤทธิ์
 
83 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สอนแก้ว
2. เด็กชายกฤษฎา  ปินติ๊บ
3. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศรีคำ
4. นางสาวกุลธิดา  กิติยะ
5. เด็กหญิงจิตรดา  กิติยะ
6. นางสาวจีรนุช  สุริยะ
7. เด็กหญิงชุตินันท์  สีคำ
8. เด็กหญิงทิพยรัตน์  คำพวง
9. เด็กชายธนวัฒน์  นวนดั้ว
10. เด็กชายธวัชชัย  อนุมา
11. เด็กหญิงธาริกา  ปายแสง
12. เด็กหญิงนราทิพย์  เดือนดี
13. เด็กหญิงนฤมล  อนุมา
14. เด็กชายนัฐพล  วิริยะสุข
15. นางสาวนันทิกานต์  ปายแสง
16. เด็กหญิงปิ่นนภา  อินนะลา
17. เด็กชายพงษ์นิวัฒน์  อุดทังไข
18. เด็กชายพิตตินันท์  ตะกูลแก้ว
19. เด็กชายภควัต  พุฒิมา
20. เด็กหญิงภูริดา  ปินทิพย์
21. เด็กหญิงวรรณิศา  วรรณหงษ์
22. เด็กชายศรายุทธ  ละวรรณา
23. เด็กหญิงสิทธิพร  จิตมะโน
24. เด็กชายอดิศักดิ์  กิติยะ
25. เด็กหญิงอัจฉรา  มาเรียน
26. เด็กชายเกียรติศักดิ์  นันต๊ะ
27. เด็กชายเอกพงศ์  ไฝ่แจ้คำมูล
 
1. นางกุลธิดา  ท้าวทอง
2. นางจงจินต์  เหลาแตว
3. นายชัยวัฒน์   ดวงตา
4. นางดวงเดือน  พรหมเทพ
5. นายประสงค์  ทุ่งสี่
6. นางลำดวน  พิบูลย์
7. นายสมชาย  ยะชุ่ม
8. นางสุกัญญา  สะสม
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไค้ 1. เด็กชายสิทธิชัย  เป็งนันท์
 
1. นายธนากร  พิชัยวงศ์
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 1. เด็กชายมนสิทธิ์  แสนย้าง
 
1. นายวิโรจน์  ราชปันติ๊บ
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 1. เด็กหญิงเปรมกมล  อูปแก้ว
 
1. นางประทุม  ลิ้มมณี
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอภัสรา  อินเขียว
 
1. นางธีรารัตน์  คำปาแฝง
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ไชยก๋าอินทร์
 
1. นางธนัชพร  สีทะแก้ว
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงกัญชนิดา  สุทธวิจิตร
 
1. นางศศิธร  ชนะศรี
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 1. นายยุทธนา  ศิลาอ่อน
 
1. นายรัชวุฒิ  โนเขื่อน
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้า 1. เด็กหญิงสุมลทา  สายแก้ว
 
1. นางพวงพยอม  เชี่ยวสุวรรณ
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรธารวิทยา 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ไชยมงคล
 
1. นางปรียานุช  แพ่งสุภา
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1. เด็กชายสรวิชญ์  ธนทักษ์
 
1. นายอาทิตย์  ปลงใจ
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 1. เด็กหญิงเกวลิน  แสนย้าง
 
1. นางแสงเดือน  สุวรรณคีรียง
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1. เด็กหญิงทิพย์ดุรีย์  บูรณกิจ
 
1. นายชัชวาล  มะลิซ้อน
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 1. เด็กชายธมชาติ  เฟือยคำ
 
1. นางประทุม  ลิ้มมณี
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำงาว 1. เด็กชายธนาวุทธ์  คันทะมูล
 
1. นางจันทร  เทพยศ
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงมนัสชนก  เวชฤทธิ์
 
1. นางศศิธร  ชนะศรี
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปา 1. นางสาวอมรรัตน์  กันทายานะ
 
1. นายสุรัตน์  ราชปันติ๊บ
 
100 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คำปลิว
2. เด็กหญิงกฤตพร  ศรีวิไชย
3. เด็กหญิงกัลยาณี  วงศ์นันท์
4. เด็กชายคู่บุญ  ยะใหม่วงศ์
5. เด็กชายจารุวัฒน์  จินะรักษ์
6. เด็กหญิงชนนิภา  วงศ์ซื่อสัตย์
7. เด็กหญิงชนิษฐา  จำปาแก้ว
8. เด็กชายชลน่าน  พานิชอิน
9. เด็กหญิงชั้นบุญ  เชียงปาละ
10. เด็กหญิงญาชิตา  ธิติพลวิภาส
11. เด็กหญิงฐิติชญา  พุทธวงศ์
12. เด็กชายณรงค์ภัทร  ยอดคำ
13. เด็กหญิงณัฐธีรา  สังข์ทอง
14. เด็กหญิงณัฐวิภา  โพธิ์มี
15. เด็กหญิงธนวรรณ  เทพโสดา
16. เด็กชายธีรภัทร  นันท์ตา
17. เด็กชายนภรักษ์  ตันตระเสถียร
18. เด็กหญิงบัณฑิตา  พึ่งประภา
19. เด็กหญิงบัณณิกา  เพิ่มเพ็ง
20. เด็กหญิงบุศราคัม  พรมต๊ะ
21. เด็กชายปฐมพล  ธรรมลังกา
22. เด็กชายปวเรศ  ปางน้อย
23. เด็กหญิงปาณิศา  ช่างเอกวงศ์
24. เด็กหญิงปาสิตา  ล้อสินคำ
25. เด็กหญิงปิ่นมณี  อินตางาม
26. เด็กหญิงพรนับพัน  แสนคำ
27. เด็กชายพัทธพล  ฝายนันทะ
28. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เมฆวิไล
29. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  อินหล้า
30. เด็กหญิงภัทรลดา  เอี่ยมพันธ์
31. เด็กชายภูมิพัฒน์  ทะลือ
32. เด็กชายวรเมธ  เศรษฐ์ชัยยันต์
33. เด็กหญิงวิรัญชนา  วิชา
34. เด็กหญิงวิรัญญา  กุลเรืองธนรัตน์
35. เด็กหญิงสิริกร  ปันชัย
36. เด็กหญิงสิริฉัตร  กรมทะนา
37. เด็กหญิงสุภาวดี  วิมาละ
38. เด็กหญิงอติกานต์  ฤชุโรจน์
39. เด็กชายอภิสิทธิ์  คำจิต
40. เด็กชายเธียรศักดิ์  คำยันต์
 
1. นายประเทือง  โนไชยา
2. นางผกาวรรณ  โลหะโชติ
3. นายรังสฤษฏ์  สวนทะ
4. นายวุฒิพงษ์  สุตเกตุ
5. นายสุขสันต์  สร้างเสริมความดี
 
101 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1. เด็กชายกฤตเมธ  แปงใจ
2. เด็กชายจิตติภูมิ  ใจจันทร์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา   ธรรมศิลป์
4. เด็กชายธัชชา  จารุประทัย
5. เด็กชายนนทนันท์  ถามา
6. เด็กหญิงนิษณา  มงคล
7. เด็กหญิงพรพิมล  คำตัน
8. เด็กหญิงพีรยา  เขียวษา
9. เด็กชายรัชชานนท์  มีชัย
10. เด็กหญิงสิริปรียา  ดีพรมกุล
 
1. นางอรวรรณ  เวียงหก
 
102 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 1. เด็กชายคมกริช  วุฒิ
2. เด็กหญิงชัญญานุช  สุทธะ
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทะลอย
4. เด็กหญิงนันทณัฏฐ์  ทนะลือ
5. เด็กชายพงศธร  จิตอารีย์
6. นายพรพิพัฒน์  โนรา
7. เด็กชายภูคา  ทะไชย
8. เด็กหญิงรุจิรา  คำมงคล
 
1. นายธันยนันท์  สุริยะพรหม
 
103 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชมพู 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   จันธี
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   จันทรฤทธิ์
3. เด็กหญิงศิรดา   ทิพย์จักร์
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ทิพย์วงศ์
5. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  แสนสุข
6. เด็กหญิงอรปรียา  มีปัญญา
 
1. นางดารารัตน์   ไชยเขียวแก้ว
2. นางสาวมัญชรี   ศรีเวียงฟ้า
 
104 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองแคว 1. นางสาวจรินทร์  กานนชวลิต
2. นางสาวจีรพร  แซ่เฮ้อ
3. นางสาวดวงจันทร์  แซ่มัว
4. เด็กหญิงนันทิดา  แซ่โซ้ง
5. เด็กหญิงพรนภา  แซ่เฮ้อ
6. เด็กหญิงพัชดา  แซ่เฮ้อ
7. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ปัญญาทอง
8. เด็กหญิงรัศมี  แซ่เฮ้อ
9. นางสาวเสาวนีย์  แซ่เฮ้อ
 
1. นางจุุฬาภรณ์  ยนต์นิยม
2. นางรัตนาภรณ์  เทพกอม
3. นางศศิธร  ปันยศ
4. นางเสาวลักษณ์  ลำมะยศ
 
105 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงกานติมน  แสนซุ้ง
3. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  กมลศุภไมตรี
4. เด็กหญิงจีรวัลย์  แซ่วือ
5. เด็กหญิงปภาวดี  บุญอินทร์
6. เด็กหญิงฝนทิพย์  กิตตินันทวัฒน์
7. เด็กหญิงพิไลวรรณ  ชุติเดชากุล
8. เด็กหญิงรัชนี  วัฒนาตระกูลวงศ์
9. เด็กหญิงรัตนากร  เกษมวัฒน์
10. เด็กหญิงรัตน์มณี  แซ่จ๋าว
11. เด็กหญิงรุจิรา  แปงอิด
12. เด็กหญิงวรัญญา  เกษมวัฒน์
 
1. นายจักรพันธ์  อินวาทย์
2. นางเบญจพร  สักลอ
 
106 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลบ้านพระเนตร) 1. นางสาวกณิกา  จิตอารีย์
2. เด็กชายชนาธิป  สิทธิกัน
3. เด็กหญิงวันทนีย์  เยี่ยมยุทธวงค์
4. เด็กหญิงวาสิตา  ธรรมรัตน์
5. เด็กชายวีรภัทร  อินนา
6. เด็กหญิงศศิกานต์  แซ่วื้อ
7. เด็กหญิงศิรดา  สุรันดร
8. นางสาวสุพรรษา  เสาร์รี
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  ปิ่นทิพย์
10. เด็กชายอมรเทพ  ปาละ
11. เด็กหญิงอลิษา  มัธยะจันทร์
12. เด็กหญิงเกื้อกุล  ฤทธิเดช
 
1. นางตุลาพร  ผดุงพันธ์
2. นางพัสตราภรณ์  เจิมปลั่ง
3. นางวัชรีย์  มีนา
 
107 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรธารวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติพร  ไชยมงคล
2. เด็กชายธนกร  ขาเหล็ก
3. เด็กหญิงธัญวรรณ  ไชยมงคล
4. เด็กหญิงพิมสิริ  กลับด่านกลาง
5. เด็กหญิงอัญญารัตน์  ไชยมงคล
 
1. นายนิรุจน์  เกษมราษฏร์
2. นายสัญชัย  คำแคว่น
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเฮือและสาขาห้วยระพี 1. เด็กชายกิตติพงศ์  แซ่ฟ่าน
2. เด็กชายสุพจน์  แซ่จ๋าว
3. เด็กชายอัศวิน  แซ่จ๋าว
 
1. นายกำพล  เมืองคำ
2. นายดอน  กาไรทอง
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 1. เด็กชายประยน  บุญอิน
2. เด็กชายศิรวิทย์   คงปลา
3. เด็กชายแก่น  บุญอินทร์
 
1. นายจำรัส  จิตอารีย์
2. นางสาวเจษฎาภรณ์  สอนทะ
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาคร 1. เด็กชายธีรภัทร์  ถึงสุข
2. เด็กหญิงรสรินทร์  ดวงมณี
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  บางตระกูล
 
1. นางกัลยา  แก้วภิรมย์
2. นางสาวนิยดา  ปันทะลา
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามงคล 1. นายณัฐกิตต์  มีคำ
2. เด็กหญิงธนาพร  อนุทะ
3. เด็กหญิงนภสร  อนุทะ
 
1. นางจุฬาภรณ์  เขื่อนเพชร
2. นางสาวนวพัณณ์  วิชานิธิศศักดิ์
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สิงห์ใจ
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  เขื่อนเพชร
3. เด็กชายธีรพงษ์  แก้วจำปา
4. เด็กหญิงระพีพร  พรมจักร
5. เด็กหญิงศรินทิพย์  เฟื่องฟู
6. เด็กหญิงอรปรียา  จันทร์ต๊ะ
 
1. นางกัลยา  รุณวุฒิ
2. นางพรทิพย์  แจ่มเที่ยงตรง
3. นางอมรรัตน์  ฐิติชัยธนาภัทร์
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงพุธชรี  กายชาติ
2. เด็กหญิงวนิสา  กันทะยา
3. นางสาวสวิชญา  อินทร์ใจ
4. นางสาวสุชาดา  ใจปิง
5. นางสาวอาริยา  ศรรบศึก
6. นางสาวอุบลวรรณ  ปาทาน
 
1. นางพัฒนา  แก้วตัน
2. นางอัมพันธุ์  ดาวนันท์
3. นางไพรวรรณ  ธรรมะ
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กหญิงฉัตรฉวี  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงนิศรา  อยู่สุข
3. เด็กหญิงมยุรี  ธนัทติกุล
 
1. นางปิยากร  เสริมชัย
2. นางอรทัย  ส่องเนตร
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  คำติ๊บ
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  ระแวง
3. เด็กชายวิทวัส  มารัด
 
1. นางปราณี  ธนเรืองสุวรรณ
2. นางเพลินจิต  ใจคำ
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กหญิงปฐมาวดี  โมกดาลา
2. เด็กหญิงลลิตา  จิตวัฒนา
3. เด็กชายสว่าง  แซ่จ๊ะ
 
1. นางปิยากร  เสริมชัย
2. นางอรทัย  ส่องเนตร
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไชยราช
2. เด็กหญิงศุภนิช  โนติ๊บ
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  อิ่นคำ
 
1. นางปราณี  ปัญญาวงศ์
2. นางเพลินจิต  ใจคำ
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 1. เด็กหญิงพรไพลิน  โลนันท์
2. เด็กหญิงวิชญาพร  บังเมฆ
3. เด็กหญิงศิริรักษ์  จารุภคไพศาล
 
1. นางสาวสุพรรณี  คำนันท์
2. นางเพ็ชรณี  โลนันท์
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายธนันชัย  ทิพย์ัปัญญา
2. เด็กชายภราดร  เสมอ
 
1. นางปวิสา  ลำคำ
2. นางสาวสุรีย์  ตาวัง
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 1. เด็กหญิงกัญจนพร  กองศรี
2. เด็กหญิงวชิรญา  ยศบุญมา
3. เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  ชาร์ป
 
1. นางสาวสุพรรณี  คำนันท์
2. นางเพ็ชรณี  โลนันท์
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 1. เด็กหญิงนธัญญา  คำชมภู
2. เด็กหญิงสุกฤตยา  แก้วนา
3. เด็กชายเมธาวี  พังยะ
 
1. นางจีรพรรณ  พังยะ
2. นางเบญจพร  กามนต์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหอย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แสนซุ้ง
2. เด็กหญิงสุธัญญา  กุลสิรภัทร
3. เด็กหญิงเจนจิรา  วงศ์ประดิพัทธ์
 
1. นางรำพึง  ดีสีใส
2. นางอาลิเจ  ก้อนคำ
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กหญิงรัชนี  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงลลิตา  กิติธนะกุล
3. เด็กชายวัฒนากร  วงเรียม
 
1. นางสาวดาริณี  ตระกูลทอง
2. นางสาวศันสนีย์  ประชากรณ์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำปาย 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  แก้วดี
2. เด็กหญิงปิยธิดา  อินลี
3. เด็กหญิงวรินทร์ธร  เรือนขันทร์
 
1. นางกาญจนา  สมคำ
2. นางสาวภาวดี  หนองภิวงค์
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 1. เด็กหญิงพรวนัช  วินโรจน์
2. เด็กหญิงวรกานต์  ไชยอักษร
3. เด็กหญิงสิรินาถ  คันธมน
 
1. นายวันชาติ  บุญเรืองศักดิ์
2. นางสายสิน  บุญเรืองศักดิ์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 1. เด็กหญิงนิติยา  ดีมาก
2. เด็กหญิงรวิสรา  เสนนันตา
3. เด็กหญิงสายธาร  อินต๊ะเพ็ชร
 
1. นายวันชาติ  บุญเรืองศักดิ์
2. นางสายสิน  บุญเรืองศักดิ์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กชายกิตติพัทธ์  ช่อฟ้า
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เรืองอินตา
 
1. นางกรกนก  แสวงผล
2. นางสาวดวงดาว  เดชเสน
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กหญิงนิดจารี  แซ่เติ๋น
2. เด็กหญิงอริสา   มหาพรม
 
1. นางสาวมัลทิกา   พิเคราะห์
2. นายอนุสรณ์  วรรณวิภูษิต
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงธญาณี  ภามี
2. เด็กชายเจษฎา  อายุยืน
 
1. นางปวิสา  ลำคำ
2. นางสาวสุรีย์  ตาวัง
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล 1. เด็กชายธีรพล  สุรินทร์
2. เด็กชายวงศพัทธ์  ทิพย์ปัญญา
 
1. นายพงศ์ศักดิ์  จันต๊ะโมกข์
2. นางสิทธิณี  นันทะน้อย
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 1. เด็กหญิงพิมพา  แซ่เฮ้อ
2. เด็กชายสมศักดิ์  แซ่โซ้ง
3. เด็กชายเฉลิมราช  แซ่วื้อ
 
1. นางสาวประทุมพร  ทองขาว
2. นางรัชรารีย์  ขัติยศ
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปา 1. เด็กหญิงจินตนา  มินต๊ะขัด
2. เด็กหญิงสุธากร  จิโน
 
1. นายปรีชา  ก้อนคำ
2. นายปิยะ  จะเฮิง
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 1. เด็กชายศุภัทรชัย  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายเชียงแสน  กานนตระกูล
 
1. นางสาวประทุมพร  ทองขาว
2. นางรัชรารีย์  ขัติยศ
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 1. เด็กชายธุวชิต  อ้อยงาม
2. เด็กชายนภัสกร  ยะเสน
 
1. นายวีระพล  ถาพรม
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปา 1. นางสาวนัฐกมล  สิงห์ตะนะ
2. นางสาวรัตนาวดี  สีเทพ
 
1. นายปิยะ  จะเฮิง
2. นายพรชัย  คำฟู
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1. เด็กชายพสุวิชญ์  ธนาพีระภูรินทร์
2. เด็กชายมงคลวัฒน์  กุลโรจน์ยิ่งเจริญ
 
1. นายวุฒิชัย  โลนันท์
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1. เด็กชายจิรวัฒน์  มาณกิจ
2. เด็กชายณภัทร  พิชา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สวนขัน
 
1. นายณัฐวุฒิ  อุดแน่น
2. นายวุฒิชัย  โลนันท์
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำปาย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คนงาม
2. เด็กชายนิกร  คำมอญ
3. เด็กชายลัทธพล  คำมงคล
 
1. นางกาญจนา  สมคำ
2. นายชัยชนะ  โพสี
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรธารวิทยา 1. เด็กชายจิรกิตต์  ขาเหล็ก
2. เด็กชายชูเกียรติ  แสนโซ้ง
3. เด็กชายสิทธิชัย  แซ่โซ้ง
 
1. นายจรัส  คำแคว่น
2. นางอารมณ์  สถานป่า
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรธารวิทยา 1. เด็กชายชวัล  แซ่โซ้ง
2. นายศรายุทธ  ขาเหล็ก
3. เด็กชายสมบูรณ์  แซ่โซ้ง
 
1. นายจรัส  คำแคว่น
2. นายวิเดชศิลป์  อินต๊ะวิชัย
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  รังสี
 
1. นางธัญย์ชนก  ศรีสว่าง
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1. เด็กหญิงพนิตชนันท์  ธรรมศิริ
 
1. นางประกอบ  ทรงประศาสน์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 1. เด็กหญิงสุมาลี  แสนโซ้ง
 
1. นางแสงเดือน  สุวรรณคีรียง
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1. เด็กหญิงวรรณรวี  ไชยสุวรรณ
 
1. นางธัญย์ชนก  ศรีสว่าง
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1. เด็กชายทรัพย์ศิริ  มณีรัตน์
 
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำงาว 1. เด็กหญิงอาภัสรา  สราญศรี
 
1. นางรสริน  รังษี
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงกัญญานี  นาถาบำรุง
 
1. นางอัจฉรา  สีโสภา
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสัก (แม่จริม) 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  นุดวงแก้ว
 
1. นางสาวดอกสร้อย  บุญนำ
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1. เด็กหญิงทักษพร  คำนิล
 
1. นางธัญย์ชนก  ศรีสว่าง
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อุ่นใจดี
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เลาหล้า
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดเค็ด 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แข็งกลาง
2. เด็กชายธนพล  สุขใจ
3. นางสาวบุษกร  อ่องคำ
4. เด็กชายพิชญยุตม์  สุริยศ
5. เด็กหญิงเอมวรี  ปัญจู
 
1. นางสาวจิราพรรณ  กันทะ
2. นางวรรณา  สมประเสริฐ
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซินจง 1. เด็กชายพันธ์วริศ  ฤกษ์วัฒนอำไพ
 
1. นางสาวจิตติมา  ตัญญะเกตุ
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงบุศราคัม  พรมต๊ะ
2. เด็กชายวรเมธ  เศรษฐ์ชัยยันต์
 
1. นางคนึงนิตย์  ส่องเนตร
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำงาว 1. เด็กชายบดินทร์  สุทธิ
2. เด็กชายปรมัตถ์  สราญศรี
 
1. นางสาวธิดาพร  ลือยศ
2. นางรสริน  รังษี
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคา 1. เด็กชายบันลือศิลป์  ถาลี
2. เด็กหญิงมัทรี  มาละโส
3. เด็กชายวีรวัฒน์  มาละโส
4. เด็กชายสุกนต์ธี  เรือนของ
5. เด็กหญิงอภิญญา  จินตวง
6. เด็กหญิงอลิสา  แก้วธรรม
 
1. นางสาวชัชลักษณ์  รัตนะ
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยศรี
2. เด็กชายธนกฤต  นาไชยธง
3. เด็กชายธนภัทร  อินต๊ะวิชา
4. เด็กชายพงศกร  ถาตา
5. เด็กชายศักดิ์นคร  กิติยศ
6. เด็กชายเมธวิน  สุธรรม
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  ใจจันทร์
2. นางวิไลวรรณ  วงค์ทหาร
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้า 1. เด็กชายชนินทร์  สมควร
2. นายชัยวัฒน์  ขัดศิริ
3. เด็กชายผดุงพล  ศรีคำภา
4. เด็กชายพิชดนย์  ขุนทะอาด
5. นายวัชกร  ทิพย์ปัญญา
6. เด็กชายวัฒนชัย  ขัดศิริ
7. นายเมทนี  ขัดศิริ
8. เด็กชายโชคชัย  เชื้อหมอ
 
1. นางพวงพยอม  เชี่ยวสุวรรณ
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 87.41 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาว 1. เด็กชายจิรายุทธ  เขียวจันทร์
2. เด็กชายนุติพงษ์  ตามัย
3. เด็กหญิงบุษบาพร  อินต๊ะ
4. เด็กชายพงศธร  อุปนันท์
5. เด็กชายภัคพล  เพชรวัต
6. เด็กชายภาคภูมิ  อุปนันท์
7. นางสาวมลธิดา  แสนตุ้ย
8. เด็กหญิงอรอนงค์  โมราเพ็ง
9. เด็กชายอาทิตย์  แก้วเนตร
10. นายเกศฎา  คูตา
 
1. นางจิตตุพร  จิตอารี
2. นางวรนุช  ศรีธิ
3. นางสาคร  กาพรม
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1. เด็กหญิงกมลนัทธ์  คำเขียว
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  กุลศรีไชย
3. เด็กหญิงชญานินทร์  สารถ้อย
4. เด็กหญิงชนาภา  เพิ่มสุข
5. เด็กหญิงฐิติพร  บุญเป็ง
6. เด็กหญิงมยุรฉัตร  อ้วนสูง
7. เด็กหญิงมาตา  ตาปวง
8. เด็กหญิงวิกานดา  อนุสุเรนทร์
9. เด็กหญิงสรารัตน์  ขันทยศ
10. เด็กหญิงสุพรรษา  สุเรนทร์
 
1. นางสาวกฤติกา  ทองพันธ์
2. นางเนาวรัตน์  ธราวรรณ
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ 1. เด็กหญิงปยุดา  อุตะมะ
2. เด็กหญิงปิยธิดา  กุลณาวงค์
3. เด็กหญิงวรัชยา  สมรักษื
4. เด็กหญิงวิสสุตา  เสนา
5. เด็กหญิงสิริวิมล  ขุนนันท์
 
1. นางปุณญดา  อาจกูล
2. นางวลัยพร  สุริยศ
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงกฤตพร  อินทะนันท์
2. เด็กหญิงปฏิมาพร  ทิพย์ตัน
3. เด็กชายศุภสวัสดิ์  ไชยเขียว
 
1. นางพิมพ์พันธ์  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
2. นางวรรณจิต  อุปจักร์
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีทอง 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  เป็งแก้ว
2. เด็กหญิงพนิดา  นนท์รุ่น
3. เด็กหญิงวริศรา  สารถ้อย
 
1. นางสาวลัดดา  ขันทะยศ
2. นางอรุณ  จันทร์คำเรือง
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  มีชำนาญ
2. เด็กหญิงจิดาภา  กุณา
3. เด็กหญิงธนพร  ธนาวงศ์
 
1. นางพิมพ์พันธ์  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
2. นางวรรณจิตร  อุปจักร์
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  คำมงคล
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  พลสระน้อย
3. เด็กชายเพชรรัตน์  พูนแก้ว
 
1. นางราตรี  สุยาว
2. นายอภิชาติ  ทนันไชย
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำงาว 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  พนมพิบูล
2. เด็กชายดรณ์  กันทรประเสริฐ
 
1. นางสาวธิดาพร  ลือยศ
2. นางรสริน  รังษี
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1. เด็กหญิงศุภนุช  สงค์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงอันนา  โพธิ์ศรีทอง
 
1. นางกานต์รวี  แก้ววี
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 1. เด็กชายชัยนาท  ไศลภูมิ
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวขนิษฐา  ปันสอน
2. นายเกียรติยศ  ศาสนศิลป์
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอูน 1. เด็กชายศุภณัฐ  จันอูน
2. เด็กหญิงอรปรียา  จ๊ะโม่ง
 
1. นางรุจิฬา  กองอาสา
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำงาว 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พนมพิสิฐ
2. เด็กหญิงลินดา  แซ่โฟ้ง
 
1. นางรสริน  รังษี
2. นางวาสนา  กรรมชะนะ
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำงาว 1. เด็กหญิงพิรุณทิพย์  จิระกิจธารา
2. เด็กหญิงศิริภาภรณ์  แซ่โฟ้ง
 
1. นางรสริน  รังษี
2. นางวาสนา  กรรมชะนะ
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 1. เด็กหญิงดวงแก้ว  แซ่โซ้ง
 
1. นายเกียรติยศ  ศาสนศิลป์
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กชายบูรพา  วิชัยต๊ะ
 
1. นางนันทวัน  สิทธิวงศ์
 
173 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  พวงศรี
 
1. นางสาวจิราภรณ์  มงคล
 
174 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงชาลิสา  ดีอิ่นคำ
2. เด็กชายรณกร  ดีปินตา
3. เด็กหญิงสุจิตราภา  สารอินทร์
 
1. นางพวงพรรณ  มะโนคำ
2. นางรุ่งนภา  ภู่เจริญ
 
175 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล 1. เด็กหญิงจิรัชยา   ศรีสวรรค์
2. เด็กหญิงญาณิษา  กองแก้ว
3. เด็กชายณัฏฐชัย  ปัญญานะ
 
1. นางกัญญารัตน์  ปัญญารัตนวงศ์
2. นางเทียมจันทร์  ชัยมณีรัตน์
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  แก้วมา
 
1. นางวทันยา  ปินตามูล
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 1. เด็กชายชยานนท์  ฉัตรทอง
 
1. นางสาวอัมพวัน  เขื่อนคำ
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีทอง 1. เด็กหญิงวนิสลา  เทพอาจ
 
1. นางปรียานุช  จ่าแสน
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง 1. เด็กหญิงจุฑารักษ์  นะโลกา
 
1. นางยุพิน  รังกาใจ
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายสพโชค  ชั่งคุ้มภัย
 
1. นายตะวัน  สุทธวิจิตร
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  แก้วมา
 
1. นางวทันยา  ปินตามูล
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทะ 1. เด็กชายนรภัทร  ใจตุ้ย
 
1. นางสมพิศ  ใจบุญ
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชมพู 1. เด็กหญิงพงษ์สุภา   วิชาดี
 
1. นางอุ่นเรือน  สายวงค์
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงพัสกร  กันอิน
 
1. นางคัชรินทร์  ปะระมะ
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 1. เด็กหญิงจิรภัทร  แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงสุดา  วัฒนาตระกูลวงศ์
 
1. นางกาญจนา  ตาคำ
2. นางปริญญาพร  กาทุ่ง
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพลอย  บุญอินทร์
2. เด็กหญิงรัตร์ณาพร  ลาวเปียง
3. เด็กหญิงศิริพร  ใจปิง
 
1. นางวทันยา  ปินตามูล
2. นางเจษฎาภรณ์  สอนทะ
 
187 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 1. เด็กชายพรรณกร  แก้วใส
2. เด็กหญิงมล  บุญอินทร์
 
1. นางเกศินี  พันธุ์คำวัง
2. นางสาวเจษฎาภรณ์  สอนทะ
 
188 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามงคล 1. นางสาวกรรณิกา์ร์  วงศ์กองแก้ว
2. นายพงศ์พาณิชย์  ถึงสุข
 
1. นางสาวนวพัณณ์  วิชานิธิศศักดิ์
2. นางนิตติยา  ตระกูลอิ่น
 
189 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  คื้นแว่น
2. เด็กชายนฤเมศ  คำมงคล
 
1. นางธีรารัตน์  คำปาแฝง
2. นางเกศินี  พันธุ์คำวัง
 
190 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเรือง 1. นายกฤษดา  กาวินันท์
2. นางสาววราภรณ์  ปันฝั้น
 
1. นางพนิดา  วุฒิสาร
2. นางสิรินาฎ  เถระสวัสดิ์
 
191 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง 1. เด็กหญิงจุฑารักษ์  นะโลกา
2. เด็กชายทิวากร  เจริญศรี
 
1. นางยุพิน  รังกาใจ
2. นางแวววิมล  ด้วงทอง
 
192 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามงคล 1. เด็กหญิงจรรยา  เมฆบังวัน
2. เด็กชายนทีกานต์  โสภะสาระ
 
1. นางสาวนางสาวนวพัณณ์   วิชานิธิศศักดิ์
2. นายสิทธิชัย  อุตสาห์
 
193 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางช้าง 1. เด็กชายจาย  แซ่หว้า
2. เด็กชายชวลิต  แซ่โซ้ง
3. เด็กชายชาตรี  แซ่เฮ้อ
4. เด็กชายธีรพล  แซ่โซ้ง
5. เด็กชายนพชัย  แซ่โซ้ง
6. เด็กชายอดิศักดิ์  แซ่โซ้ง
 
1. นางนงราม  ก๋าวงค์
2. นายวิลาส  เกษมวัฒน์
3. นางอัญชลี  ทองมา
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสา 1. เด็กหญิงชนิตรา  คำปันปู่
 
1. นางลำดวน  กอบกอง
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง 1. เด็กหญิงกานดา  แก้วศรี
 
1. นางเรณู  ปัญญาเจริญ
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเรือง 1. นายพูนทรัพย์  กาวินัน
 
1. นางพนิดา  วุฒิสาร
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางช้าง 1. เด็กชายเหรียญทอง  แซ่โซ้ง
 
1. นายวรชน  มจินานนท์
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 1. เด็กชายศุภกร  ชายเบ้า
 
1. นางอารุณี  บัติปัน
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ช่างแก้ว
 
1. นางสาวอัมพิกา  แก้วพุธ
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำมวบ 1. เด็กชายนรวิชญ์  ช้อนกลาง
 
1. นางเพ็ญ  พิมสาร
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพนัสดา  เชียงสอน
 
1. นางธีรารัตน์  คำปาแฝง
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำมวบ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ปันหน้อย
 
1. นางเพ็ญ  พิมสาร
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำมวบ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  แก้วใส
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ทิพย์ปัญญา
3. เด็กหญิงณัฐริชา  สมเงิน
4. เด็กหญิงบุญยนุช  ไชยแก้ว
5. เด็กหญิงพัชรภรณ์  สุริยะวงศ์
6. เด็กหญิงฮาสานะห์  ใจยอด
7. เด็กหญิงเกตน์นิภา  กันทะวิชัย
 
1. นายนิกูล  พิมสาร
2. นางสาววรวรรณ  พรมรักษา
3. นางเพ็ญ  พิมสาร
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบยาง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำนาาน
2. เด็กชายธีรภัทร  สดศรี
3. เด็กหญิงสาธิกา  วงค์เทพ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  อภัยรุณ
2. นางฑีระพร  เชื้อกรุง
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามงคล 1. เด็กชายณัฐพล  ทนหาญ
2. นายธนากร  อนุทะ
3. นางสาวปรียานุช  คำสุหล้า
 
1. นางสาวนวพัณณ์  วิชานิธิศศักดิ์
2. นายสิทธิชัย  อุตสาห์
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพรอุดม 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  วัฒนศิริพิพัฒน์
2. เด็กหญิงสุรินดา  ถาเรือน
3. เด็กหญิงเจนจิรา  หล้าจันทร์
 
1. นางสาวสุภาวดี  คำสิทธิ
2. นางสุรีย์   แก้วด้วง
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 1. เด็กชายชนัญญู  วังมงคล
2. เด็กชายสัญญา  บุญอินทร์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  สอนนนฐี
 
1. นายจำรัส  จิตอารีย์
2. นายชัยวัฒน์  กาวิชา
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 1. เด็กชายกิตติกวิน  ขอดแก้ว
2. เด็กชายกิติพงศ์  โนทะนะ
3. เด็กชายเจริญ  แซ่โซ้ง
 
1. นายจักรกฤษณ์  เพชรไชย
2. นายศุภกฤต  วันเพ็ญ
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาลี่ 1. เด็กชายทศพงษ์   คำภิวงค์
2. เด็กชายวรเชษฐ์  ไชยโชค
3. เด็กชายไพฑูรย์  หอมป้อง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรนุช  อิทธิพลจันทร์
2. นายวัชริทร์  กรุณา
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางช้าง 1. เด็กชายยูร  จารุภคสิทธิ์
2. เด็กชายสมชัย  แซ่ลี
3. เด็กชายเฉลิมพล  แซ่โซ้ง
 
1. นางราตรี  แก้วอินทร์
2. นายอดุลย์  จิตอารี
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 1. นางสาวจรรยา  แซ่ว่าง
2. นางสาวจันทรา  โซ่เงินทอง
3. นางสาวพิชญา  ลีลาเกษม
 
1. นางปริญญา  สวาสดิ์วงศ์
2. นางสุภัตรา  ภูผาคุณ
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 1. เด็กชายธีระศักดิ์  คำหว่าง
2. เด็กชายวีรเทพ  สบานงา
3. เด็กชายสุทธิชาติ  แสวงสุข
 
1. นางสาวฉันทิกา  พรมถานา
2. นางเปี่ยมสุข  ธิเขียว
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ขอดแก้ว
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  สถารินทร์
 
1. นางนฤมล  พิมาลย์
2. นางสาวรุจิรา  บุรี
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเค็งพัฒนา 1. เด็กชายจง  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายพงศ์พิษณุ  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวชญารัตน์  เมืองคำ
2. นางพัชรรดา  เสน่หา
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ 1. เด็กหญิงดาวเรือง  แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงเยาวภา  แซ่เฮ้อ
3. เด็กชายโกวิทย์  แซ่เฮ้อ
 
1. นายภคสัณห์  วรรณวิไล
2. นายภาคภูมิ  สิทธิวุฒิ
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำปาย 1. เด็กชายชนกานต์  แก้วใส
2. เด็กชายณัฐชนน  สอนนนฐี
3. เด็กชายอัครชัย  สอนนนฐี
 
1. นางสาวภาวดี  หนองภิวงค์
2. นายวัชรินทร์  วังคะออม
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ 1. เด็กหญิงกานดา  แซ่ว่าง
2. เด็กชายชวิน  แซ่ว่าง
3. เด็กชายพีรพัฒน์  วรพัฒนะดำรง
 
1. นางพรทิพย์  คุณารูป
2. นายภคสัณห์  วรรณวิไล
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 1. เด็กชายณัฐนิช  สบานงา
2. เด็กชายธเนศพล  บุญชู
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองอินปัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย   ขัดหย่อม