หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2
ณ สนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน กันยายน 2556

[ ทั้งหมด   13 ก.ย. 2556   12 ต.ค. 2556   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้องป.1 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้อง ป.2 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 อาคารอำนวยการ ห้อง ห้องโสตฯ 114 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้อง ป.3 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00น
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้อง ป.4 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00น
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 อาคารอำนวยการ ห้อง ห้องโสตฯ 114 23 ก.ย. 2556 13.00-16.00
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้อง ป.5 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00น
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้อง ป.6 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00น
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 อาคารอำนวยการ ห้อง 116 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 อาคารอำนวยการ ห้อง 116 23 ก.ย. 2556 13.00-16.00
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้องวิทยาศาสตร์ 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00น
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 อาคารอำนวยการ ห้อง 141 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวรนคร ห้อง ป.5/1 อาคาร 3 ชั้น 2 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00น
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร ห้อง ป.5/2 อาคาร 3 ชั้น 2 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00น
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 อาคารอำนวยการ ห้อง 141 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร โรงอาหาร 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00น
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 อาคารอำนวยการ ห้อง 114 24 ก.ย. 2556 13.00-16.00
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร โรงอาหาร 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00น
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 อาคารอำนวยการ ห้อง 116 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคาร 4 ชั้น 2 12 ก.ย. 2556 13.00
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 อาคารบริหารธุรกิจ ห้อง 545 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนวรนคร ห้องช่อเอื้อง อาคาร 4 ชั้น 1 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00น
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร ห้องช่อเอื้อง อาคาร 4 ชั้น 1 12 ก.ย. 2556 13.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 อาคารสามัญสัมพันธ์ ห้อง 642 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ป.4/1-3 12 ก.ย. 2556 09.00เป็นต้นไป
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 อาคารช่างกลโรงงาน ห้อง 831,839 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ หอประชุมโรงเรียนบ้านปรางค์ 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง 221,223 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ หอประชุมโรงเรียนบ้านปรางค์ 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง 211 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ หอประชุมโรงเรียนบ้านปรางค์ 12 ก.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง 213 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ หอประชุมโรงเรียนบ้านปรางค์ 12 ก.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง 223 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนปัว หอประชุมโรงยิม ร.ร.ปัว 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนปัว หอประชุมโรงยิม ร.ร.ปัว 12 ก.ย. 2556 10.00 เป็นต้นไป
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนปัว หอประชุมโรงยิม ร.ร.ปัว 12 ก.ย. 2556 11.00 เป็นต้นไป
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงยิมฯ 23 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงยิมฯ 24 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้องวิทยาศาสตร์ 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้องวิทยาศาสตร์ 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 อาคารสามัญสัมพันธ์ ห้อง 642 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป.น่าน เขต 2 โรงจอดรถ 1 13 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 โรงจอดรถ 2 13 ก.ย. 2556 09.00- 12.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 อาคารสามัญสัมพันธ์ ห้อง 611 23 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้องภาษาไทย 12 ก.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 อาคารสามัญสัมพันธ์ ห้อง 644 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 เวทีกลาง 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 อาคารสามัญสัมพันธ์ 23 ก.ย. 2556
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 เวทีกลาง 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 อาคารสามัญสัมพันธ์ 23 ก.ย. 2556
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้องประชุมขุนแงง 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้องประชุมขุนแงง 12 ก.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 อาคารสามัญสัมพันธ์ ห้อง 645 24 ก.ย. 2556 13.00-16.00
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้องสมุด 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้องสมุด 12 ก.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 อาคารสามัญสัมพันธ์ ห้อง 641 23 ก.ย. 2556 09.00-16.00
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้องสมุด 12 ก.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 อาคารสามัญสัมพันธ์ ห้อง 641 24 ก.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปงสนุก หอประชุมโรงอาหาร 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 สนามกีฬา 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปงสนุก หอประชุมโรงอาหาร 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 อาคารสามัญสัมพันธ์ ห้อง 645 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปงสนุก อาคาร 6 ห้อง ห้อง กอท.1-2 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
6 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 อาคารสามัญสัมพันธ์ ห้อง 642-643 24 ก.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้อง ป.1 12 ก.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้อง ป.2 12 ก.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง 223 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้อง ป.3 12 ก.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้อง ป.4 12 ก.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง 221 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง 221 24 ก.ย. 2556 13.00-16.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง 213 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้อง ป.5 12 ก.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
10 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้อง ป.6 12 ก.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง 213 24 ก.ย. 2556 13.00-16.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง 211 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ หอประชุมเจดีย์ชัยพัฒนา (โซนหลัง) 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
14 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ หอประชุมเจดีย์ชัยพัฒนา (โซนหลัง) 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง 211 24 ก.ย. 2556 13.00-16.00
16 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ บนเวที หอประชุมเจดีย์ชัยพัฒนา (บนเวที) 12 ก.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
17 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
-
18 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ หอประชุมเจดีย์ชัยพัฒนา (บนเวที) 12 ก.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
19 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
-
20 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
-
21 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
-
22 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ หอประชุมเจดีย์ชัยพัฒนา (บนเวที) 12 ก.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
23 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
-
24 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ หอประชุมเจดีย์ชัยพัฒนา (บนเวที) 12 ก.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
25 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 อาคารช่างไฟฟ้ากำลัง ห้อง 314 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00
26 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ หอประชุมเจดีย์ชัยพัฒนา (บนเวที) 12 ก.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
27 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 อาคารช่างไฟฟ้ากำลัง ห้อง 314 23 ก.ย. 2556 13.00-16.00
28 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ หอประชุมเจดีย์ชียพัฒนา (บนเวที) 12 ก.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
29 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 เวทีใหญ่ 1 23 ก.ย. 2556
30 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ หอประชุมเจดีย์ชัยพัฒนา (บนเวที) 12 ก.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
31 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 เวทีใหญ่ 1 23 ก.ย. 2556
32 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ หอประชุมเจดีย์ชัยพัฒนา (บนเวที) 12 ก.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
33 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 อาคารช่างไฟฟ้ากำลัง ห้อง 315 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00
34 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 เวทีกลาง 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
35 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 อาคารช่างไฟฟ้ากำลัง ห้อง 315 23 ก.ย. 2556 13.00-16.00
36 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ หอประชุมเจดีย์ชัยพัฒนา (บนเวที) 12 ก.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
37 340 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 เวทีใหญ่ 1 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00
38 341 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
-
39 342 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
-
40 343 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
-
41 344 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
-
42 345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
-
43 346 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 เวทีใหญ่ 1 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00
44 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
-
45 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 เวทีใหญ่ 1 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
46 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 เวทีกลาง 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
47 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 เวทีใหญ่ 1 24 ก.ย. 2556 13.00-16.00
48 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 เวทีกลาง 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
49 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 เวทีใหญ่ 1 24 ก.ย. 2556 09.00-16.00
50 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 เวทีกลาง 13 ก.ย. 2556 10.30 เป็นต้นไป
51 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 เวทีกลาง 13 ก.ย. 2556 10.30 เป็นต้นไป
52 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 เวทีลานใต้ต้นไม้ 23 ก.ย. 2556 13.00-16.00
53 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เวทีลานใต้ต้นไม้ 23 ก.ย. 2556 09.00-16.00
54 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 เวทีกลาง 13 ก.ย. 2556 10.30 เป็นต้นไป
55 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 เวทีใหญ่ 1 23 ก.ย. 2556 13.00-16.00
56 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 เวทีกลาง 13 ก.ย. 2556 10.30 เป็นต้นไป
57 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เวทีใหญ่ 1 23 ก.ย. 2556 09.00-16.00
58 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 เวทีกลาง 13 ก.ย. 2556 10.30 เป็นต้นไป
59 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 เวทีใต้ถุนห้องประชุมวิศนุรักษ์ 24 ก.ย. 2556 13.00-16.00
60 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 เวทีกลาง 13 ก.ย. 2556 10.30 เป็นต้นไป
61 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เวทีใต้ถุนห้องประชุมวิศนุรักษ์ 24 ก.ย. 2556 09.00-16.00
62 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 เวทีกลาง 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
63 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 เวทีใหญ่ 1 24 ก.ย. 2556 13.00-16.00
64 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ หอประชุมเจดีย์ชัยพัฒนา (บนเวที) 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
65 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 เวทีใต้ถุนห้องประชุมวิศนุรักษ์ 23 ก.ย. 2556 09.00-16.00
66 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ หอประชุมเจดีย์ชัยพัฒนา (บนเวที) 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
67 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 เวทีใหญ่ 1 23 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
68 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ หอประชุมเจดีย์ชัยพัฒนา (บนเวที) 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
69 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 เวทีใหญ่ 1 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00
70 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ หอประชุมเจดีย์ชัยพัฒนา (บนเวที) 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
71 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 เวทีใต้ถุนห้องประชุมวิศนุรักษ์ 23 ก.ย. 2556 09.00-16.00
72 400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 เวทีใต้ถุนห้องประชุมวิศนุรักษ์ 23 ก.ย. 2556 09.00-16.00
73 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 เวทีใหญ่ 1 23 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 เต็นท์ T1-2 13 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 อาคารแผนกช่างกลโรงงาน ห้อง 811 23 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 เต็นท์ T3-4 13 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 อาคารแผนกช่างกลโรงงาน ห้อง 821 23 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 เต็นท์ T5-6 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 อาคารแผนกช่างกลโรงงาน ห้อง 821 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 เต็นท์ T1-2 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ห้อง โรงรถหลังอาคารอำนวยการ 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 อาคารช่างกลโรงงาน ห้อง 822 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 อาคารคหกรรมศาสตร์ ห้อง ชั้น 1 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 เต้นท์ทีฝ่ายแข่งขันจัดให้ 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00
12 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ห้องคอมฯ2 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00
13 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ห้อง โรงรถหลังอาคารอำนวยการ 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
14 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ห้อง โรงรถหลังอาคารอำนวยการ 13 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
15 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 อาคารคหกรรม ห้อง 713 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
16 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ห้อง โรงรถหลังอาคารอำนวยการ 13 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
17 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 เต้นท์ที่ฝ่ายแข่งขันจัดให้ 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
18 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 เต็นท์ T3-4 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
19 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 อาคารคหกรรม ห้อง 713 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00
20 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ห้องคอมฯ1 12 ก.ย. 2556 09.00น. เป็นต้นไป
21 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 อาคารบริหารธุรกิจ ห้อง 545 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00
22 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร ห้อง ห้องคอมฯ1 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00
23 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 สพป.น่าน เขต 2 ห้องคอมฯ ศูนย์ITEC 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00
24 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 อาคารบริหารธุรกิจ ห้อง 515 24 ก.ย. 2556 13.00-16.00
25 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 อาคารบริหารธุรกิจ ห้อง 542 23 ก.ย. 2556 09.00-14.00
26 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 อาคารบริหารธุรกิจ ห้อง 522 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00
27 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 อาคารบริหารธุรกิจ ห้อง 545 23 ก.ย. 2556 09.00-14.00
28 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 อาคารบริหารธุรกิจ ห้อง 542,544 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
29 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 อาคารบริหารธุรกิจ ห้อง 832 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00
30 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร ห้อง ห้องคอมฯ2 12 ก.ย. 2556 09.00น. เป็นต้นไป
31 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ห้องลีลาวดีส่วน 2 12 ก.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
32 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 อาคารช่างกลโรงงาน ห้อง 811 24 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
33 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ห้องลีลาวดีส่วน 2 12 ก.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
34 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 อาคารช่างกลโรงงาน ห้อง 811 24 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ป.3/2,ป.3/3 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ป.3/1,ป.2/3 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 อาคารบริหารธุรกิจ ห้อง 511 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ป.2/2,ป.5/3 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ป.5/2,ป.5/1 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 อาคารบริหารธุรกิจ ห้อง 512-513 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 อาคารบริหารธุรกิจ ห้อง 514 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ห้องป.4/1 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 อาคารบริหารธุรกิจ ห้อง 515 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 อาคารบริหารธุรกิจ ห้อง 515 23 ก.ย. 2556 13.00-16.00
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ศูนย์ ASEAN 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 23 ก.ย. 2556 13.00-16.00
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ห้องป.2/1 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 อาคารบริหารธุรกิจ ห้อง 541 23 ก.ย. 2556 09.00-16.00
17 732 การแข่งขันการตอบปัญหาอาเซียน ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 8 ห้อง ป.2/1 13 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
18 735 การแข่งขันการตอบปัญหาอาเซียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 8 ห้อง ป.5/3 13 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
19 736 การแข่งขันการตอบปัญหาอาเซียน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 8 ห้อง ป.2/2 13 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
20 723 การแข่งขันเรียงความเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน "My dream for ASEAN Community in 2015 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 8 ห้อง ป.5/2 13 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
21 733 การแข่งขันเรียงความเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน "My dream for ASEAN Community in 2015 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 8 ห้อง ป.5/1 13 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
22 724 การแข่งขันวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน "My dream for ASEAN Community in 2015" ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 4 ห้อง ป.3/3 13 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
23 725 การแข่งขันวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน "My dream for ASEAN Community in 2015" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 4 ห้อง ป.3/2 13 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
24 726 การแข่งขันวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน "My dream for ASEAN Community in 2015" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 4 ห้อง ป.3/1 13 ก.ย. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
25 728 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน "My dream for ASEAN Community in 2015" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 4 ห้อง ป.2/3 13 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
26 729 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน "My dream for ASEAN Community in 2015" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 4 ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 13 ก.ย. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
27 730 การแข่งขันการร้องเพลง ASEAN Way ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 8 ห้อง ประชุมลีลาวดี 1 13 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
28 731 การแข่งขันการร้องเพลง ASEAN Way ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 8 ห้อง ประชุมลีลาวดี 1 13 ก.ย. 2556 13.00 น. เป็นต้นไป
29 734 การแข่งขันการเขียนบรรยายภาพ "My dream for ASEAN Community in 2015" ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 4 ห้อง วิทย์ 13 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สพป.น่าน เขต 2 ห้อง สนามหน้าสพป.น่านเขต 2 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ห้อง สนามหน้าสพป.น่านเขต 2 12 ก.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 สนามกีฬา 23 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ห้อง ประชุมเอื้องคำ 13 ก.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 อาคารอิเล็กทรอนิกส์ ห้อง 911 23 ก.ย. 2556 13.00-16.00
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 อาคารอิเล็กทรอนิกส์ ห้อง 912 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้องสมุด 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 อาคารแผนกช่างเชื่อมโลหะ ชั้น 1 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ โรงอาหาร 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 อาคารแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ห้อง 911-912 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ห้องประชุมลีลาวดี 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 อาคารสามัญสัมพันธ์ ห้อง 632-633 23 ก.ย. 2556
24 ก.ย. 2556
09.00-12.00
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนวรนคร ห้อง ป.6/2 อาคาร 3 ชั้น 1 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 อาคารอำนวยการ ห้อง โสตทัศนศึกษา 23 ก.ย. 2556
24 ก.ย. 2556
09.00-12.00
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้องเด็กพิเศษ 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 อาคารอำนวยการ ห้อง 143 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนวรนคร ห้องภาษาไทย อาคาร 3 ชั้น 1 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 อาคารอำนวยการ ห้อง 144 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
-
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
-

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนวรนคร เวทีหอประชุมใหญ่ 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนวรนคร ห้องอนุบาล 1/2 และ 2/1-2 อาคาร 5 ชั้น 1 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนวรนคร ห้องศูนย์อนุบาล 2 ห้องอนุบาล 2/3 อาคาร 5 ชั้น 2 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 088 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์
-
2 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์
-
3 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์
-
4 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์
-
5 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง
-
6 074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
-
7 079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
8 089 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
-
9 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์
-
10 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์
-
11 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
12 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาวงศ์
-
13 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
14 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
15 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
16 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
-
17 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 110 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
-
2 118 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
3 112 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
4 120 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
-
5 114 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
6 116 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
7 113 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
-
8 121 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
-
9 115 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
10 117 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
11 111 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
-
12 119 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 136 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
2 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
3 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
4 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
5 131 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 157 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
2 139 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
3 151 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
4 138 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
5 140 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
6 137 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
2 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
-
3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
4 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
5 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
6 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
7 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
8 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
9 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
-
10 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
-
11 253 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
12 254 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
-
13 255 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
14 256 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
15 257 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
16 258 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
17 266 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
18 267 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
19 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
20 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
21 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
22 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
23 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
24 285 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
-
25 286 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
-
26 281 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
27 282 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
-
28 283 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
29 284 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
30 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
31 288 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
32 291 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
-
33 292 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
-

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 161 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
2 158 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
3 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
4 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
5 159 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
6 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
7 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
8 163 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
9 168 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
10 176 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
11 172 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
12 178 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
13 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
14 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
15 173 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
16 183 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
17 179 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
18 186 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
19 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
20 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
21 180 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
22 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
23 192 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
24 196 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
25 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
26 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
27 214 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
28 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
29 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
30 204 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
31 220 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
32 227 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
33 224 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
34 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
35 223 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
36 225 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
37 232 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
38 230 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
39 228 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
40 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
41 229 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา คุณประเชิญ ยาอุด โทรศัพท์. 089-952-5938/email-nan2pua@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กล่มส่งเสริมการจัดการศึกษา Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]
 

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/index.php on line 184