หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nan2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางประภาทิพย์ ทับทิมครูโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
2. นางอำพร คำแดงครูโรงเรียนบ้านนาวงศ์กรรมการ
3. นางประไพพรรณ พุ่มพงษ์ครูโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166กรรมการ
4. นางอารีย์ อิ่นแก้วครูโรงเรียนแสนทองวิทยากรรมการ
5. นางทิพวรรณ เจ๊ะวงค์ครูโรงเรียนบ่อหยวกกรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางอุไร พุฒหมื่นครูโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
2. นางยุวดี คันธเรศย์ครูโรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐกรรมการ
3. นางนุจิรา รินอินทร์ครูโรงเรียนน้ำปัวพัฒนากรรมการ
4. นางพรรณิกา ปัญญาภูครูโรงเรียนสหราษฎร์ศึกษากรรมการ
5. นางสาวนงนุช ล้อธรรมมาครูโรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางภัทรวดี โฆษวิทิตกุลครูโรงเรียนบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นางศิริเพ็ญ ไชยกลางครูโรงเรียนบ้านน้ำเลียงกรรมการ
3. นายภานุ รัตนพิทักษ์สกุลครูโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์กรรมการ
4. นางสาวกัลยาวรรณ มีแสงครูโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางปิยพร พัฒนพรหมครูโรงเรียนบ้านน้ำคากรรมการ
2. นางชลธิชา สุเมธวรรณครูโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
3. นางนิตยา พุ่มทองครูโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
4. นางจินตนา หมื่นคำเรืองครูโรงเรียนบ้านดอนสบเปือกรรมการ
5. นางจงจินต์ เชื้อเมืองพานครูโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางศุณีวรรณ อุดอ้ายครูโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
2. นางนวลสวาท ไชยช่อฟ้าครูโรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ จิณะสิทธิ์ครูโรงเรียนภูคาวิทยาคมกรรมการ
4. นางภัทรวดี โฆษวิฑิตกุลครูโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
5. นายนาเคนทร์ ใบยาครูโรงเรียนบ้านแหนกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางวีรวรรณ คำเทพครูโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฏร์รังสรรค์)กรรมการ
2. นางพวงพะยอม สุปันครูโรงเรียนภูคาวิทยาคมกรรมการ
3. นางทิพวรรณ เจ๊ะวงศ์ครูโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
4. นางสาวนงนุช ล้อธรรมมาครูโรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
5. นางสาวฐิติญารัตน์ วงศ์ปัญญาครูโรงเรียนบ้านห้วยโก๋นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสุชาดา เทพอาจครูโรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษากรรมการ
2. นางบุษบา พรหมรักษ์ครุโรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร)กรรมการ
3. นางศรีทอน วรรณภพครูโรงเรียนบ้านนาวงศ์กรรมการ
4. นายนิรันดร์ มงคลครูโรงเรียนบ้านปางหกกรรมการ
5. นางศศิธร ปันทะครูโรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางอุบล กุลสุุทธิ์ครูโรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186กรรมการ
2. นางนิยะดา นันทสว่างครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
3. นางละมัย ตาลตาครูโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
4. นางสุรีพร หิรัญกุลครูโรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐกรรมการ
5. นางนิตยา มุณีนันทวัฒน์ครูโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอุไร พุฒหมื่นครูโรงเรียนบ้านสบเป็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวสกาวเดือน ขัดเรือนครูโรงเรียนห้วยฟองกรรมการ
3. นางสาวจิรัชยา เจริญมณีครูโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจกรรมการ
4. นางสาวพิกุล พรหมเมศว์ครูโรงเรียนบรรณโศภิิษฐ์กรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางศุภิกา จินดากุลครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
2. นายประหยัด ลำน้อยครูโรงเรียนแสนทองกรรมการ
3. นางทัศนาภรณ์ ดอกเกี๋ยงครูโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตันกรรมการ
4. นางสาวจริยาภรณ์ รัตนประภาครูโรงเรียนบ้านห๋วยโก๋นกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางวีรวรรณ คำเทพครูโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
2. นางกรุณา เทแก้วครูโรงเรียนบ้านนาฝ่ากรรมการ
3. นางบุษบา โพธิรินทร์ครูโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี่กรรมการ
4. นางยุพา พะมิตรครูโรงเรียนบ้านวังว้ากรรมการ
5. นางสุภาณินี ป้องคำรดครูโรงเรียนแสนทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางพวงทอง แสงวรรณธีระครูโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
2. นางกรรณิการ์ ขยันดีครูโรงเรียนบ้านปางแกกรรมการ
3. นางสาวอุรารัตน์ ตันกุระครูโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
4. นายสมิตร ไชยบุญเรืองครูโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
5. นางสาวศรีเรือน จิตอารีย์ครูโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางวิไลลักษณ์ งามล้ำครูโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
2. นางนุษณี จันต๊ะวงค์ครูโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166กรรมการ
3. นายวีรชน พรานฟานครูโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
4. นางสาวศิริพร เขื่อนอ้นครูโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
5. นายไตรรัตน์ อินไทยครูโรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางนภสร บุญสิงห์ครูโรงเรียนสกาดพัฒนากรรมการ
2. นายอนุชาติ อำไพครูโรงเรียนธาราบรรพตกรรมการ
3. นางสาวสุเมธี ศิริครูโรงเรียนบ้านยู้กรรมการ
4. นางกัญชพร เกี้ยวกลางครูโรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐกรรมการ
5. นางอรวรรณ จันขันธ์ครูโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญญาดา แก้วคงดีครูโรงเรียนบ้านปรางค์ประธานกรรมการ
2. นางรัชณีพร จันทมาศครูโรงเรียนบ้านห๋วยโก๋นกรรมการ
3. นางสาวศิริพร เขื่อนอ้นครูโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
4. นางสาวสุนิสา ณ น่านครูโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางสาวกาญจนา คำเขียวครูโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสากรรมการ
2. นางจงจิตร จิณเสนครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
3. นางสาวสุนิสา ณ น่านครูโรงเรียนแสนทองวิทยากรรมการ
4. นางสุพรรณณี อินทำครูโรงเรียนบ้านดอนแท่นกรรมการ
5. นางสาวสุรีย์ เทพกันครูโรงเรียนบ้านสบมางกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ จันขันธ์ครูโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
2. นางพิชญา คำเรืองครูโรงเรียนบ้านปางแกกรรมการ
3. นายนิพนธ์ ขันแก้วหล้าครูโรงเรียนบ้านศรีสระวงค์กรรมการ
4. นางสาวกาญจนา คำเขียวครูโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางสาวอภิญญา ซอละสีครูโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
2. นายคมสัน ชัยรักษาครูโรงเรียนบ้านน้ำพิกรรมการ
3. นางอัมพัน ปาละครูโรงเรียนบ้านนาหนุน1-ปิตุราษฎร์กรรมการ
4. นางจริยา พงษ์พันธ์ครูโรงเรียนไลออนส์บ้านหนองปลากรรมการ
5. นางฉัตรสิณีย์ เหล่าสุนทรียาครูโรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางจงจิตร จิณเสนครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98ประธานกรรมการ
2. นางมุกดา คำชั่งครูโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์กรรมการ
3. นายนาเคนทร์ ใบยาครูโรงเรียนบ้านแหนกรรมการ
4. นายอดุลย์เดช กรงทองครูโรงเรียนมณีพฤกษ์กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางกิ่งกาญจน์ เนตรทิพย์ครูโรงเรียนบ้านนาฝางกรรมการ
2. นางสาวเบญญาดา แก้วคงดีครูโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
3. นายหัตถชัย หล้าคำมูลครูโรงเรียนบ้านผาหลักกรรมการ
4. นายสงคราม มะโนการครูโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงศ์กรรมการ
5. นางรัชกร เรือนติ๊บครูโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายวัฒนศักดิ์ เทพเสนครูโรงเรียนบ้านสบเป็ดประธานกรรมการ
2. นางรัชกร เรือนติ๊บครูโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยากรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ รักไทยครูโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
4. นางสาวอภิญญา ซอระสีครูโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายปฐมพงศ์ จันต๊ะครูโรงเรียนบ้านนาวงศ์กรรมการ
2. นางพรรณี ขันแก้วหล้าครูโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
3. นางรัชนีกร จันทมาศครูโรงเรียนบ้านห้วยโก๋นกรรมการ
4. นายอุเทน วิยาครูโรงเรียนบ้านสะปันกรรมการ
5. นางณัฐภาส์ ทะสีครูโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
6. นางณัฐกมล เนตรวีระครูโรงเรียนบ้านสะว้ากรรมการ
7. นางพัทธ์ธีรา ตันเวียงครูโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166กรรมการ
8. นางสาวกรรณิการ์ คำอั้นครูโรงเรียนวรนครกรรมการ
9. นายวัฒนศักดิ์ เทพเสนครูโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
10. นางสาวศุวรรณพร วาฤทธิ์ครูโรงเรียนพนาสวรรค์กรรมการ
11. นายอนุสรณ์ อ่วมสุขครูโรงเรียนบ้านสบหนองกรรมการ
12. นางพรรักษา ปานหล้าครูโรงเรียนแสนทองวิทยากรรมการ
13. นายบุญเรือง เต่าสิงห์แก้วครูโรงเรียนบ้านนาวงศ์กรรมการ
14. นายประทีป ภิมาลย์ครูโรงเรียนบ้านน้ำพุร้อนกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายปฐมพงศ์ จันต๊ะครูโรงเรียนบ้านนาวงศ์กรรมการ
2. นางวันเพ็ญ สิทธิ์ขุนทดครูโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
3. นางรัชนีกร จันทมาศครูโรงเรียนบ้านห้วยโก๋นกรรมการ
4. นายอุเทน วิยาครูโรงเรียนบ้านสะปันกรรมการ
5. นางณัฐภาส์ ทะสีครูโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
6. นางณัฐกมล เนตรวีระครูโรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
7. นางพัทธ์ธีรา ตันเวียงครูโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166กรรมการ
8. นางสาวกรรณิการ์ คำอั้นครูโรงเรียนวรนครกรรมการ
9. นายวัฒนศักดิ์ เทพเสนครูโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
10. นางสาวศุวรรณพร วาฤทธิ์ครูโรงเรียนพนาสวรรค์กรรมการ
11. นายอนุสรณ์ อ่วมสุขครูโรงเรียนบ้านสบหนองกรรมการ
12. นางพรรักษา ปานหล้าครูโรงเรียนแสนทองวิทยากรรมการ
13. นายบุญเรือง เต่าสิงห์แก้วครูโรงเรียนบ้านนาวงศ์กรรมการ
14. นายประทีป ภิมาลย์ครูโรงเรียนบ้านน้ำพุร้อนกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายวรภัทร ธนะวังรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นายปฐมพงศ์ จันต๊ะครูโรงเรียนบ้านนาวงศ์กรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ กันศรครูโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นายสมพงษ์ มีบุญครูโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
5. นายกฤษณะ ศรีไชยครูโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์กรรมการ
6. นางณัฐภาส์ ทะสีครูโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
7. นางสาวชุลีกร กะรัตน์ครูโรงเรียนสกาดพัฒนากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพีชาณิกา ยาปันครูโรงเรียนบ้านปรางค์ประธานกรรมการ
2. นางปราณี ภูบุญอ้อมครูโรงเรียนบ้านแหนกรรมการ
3. นางวาสนา นันทะเสนครูโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
4. นายภิญโญ นันต๊ะเสนครูโรงเรียนภูคาวิทยาคมกรรมการ
5. นายวณัฐพงษ์ จิณะไชยครูโรงเรียนบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายวนัฐพงษ์ จิณะไชยครูโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
2. นางดอกปิ่น สมศรีครูโรงเรียนสกาดพัฒนากรรมการ
3. นายนรินทร์ ขันทกันชัยครูโรงเรียนบ้านห้วยโก๋นกรรมการ
4. นางอรุณนาถ ทิพย์อุปถัมภ์ครูโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
5. นางณัฐกานต์ คำภีระครูโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตันกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางวิภาวี สารถ้อยครูโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
2. นางรุ่งอรุณ คีรีสัตยกุลครูโรงเรียนไตรประชาวิทยากรรมการ
3. นางสุวพร อุปละครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
4. นายศิริ ไชยช่อฟ้าครูโรงเรียนบ้านปางปุกกรรมการ
5. นางผ่องศรี ภูคาครูโรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุงกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางปาณิศา ไชยสลีครูโรงเรียนแสนทองวิทยากรรมการ
2. นายสุรเดช วรรณวัตรครูโรงเรียนศรีสระวงศ์กรรมการ
3. นายชนะภัย วรกมลธรรมครูโรงเรียนมณีพฤกษ์กรรมการ
4. นางศศิธร ปันทะครูโรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางอุบล แปงเครื่องครูโรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางกรรัก พรมมิครูโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
3. นายภูเมธ ช่างเหล็กครูโรงเรียนบ้านปางแกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสมโพธิ โพธิรังสิยากรครูโรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐกรรมการ
2. นางเพ็ญแข ช่างทองครูโรงเรียนบ้านขอนกรรมการ
3. นางจันทร์จิรา ไชยศิลป์ครูโรงเรียนไทยรัฐ 98กรรมการ
4. นายอดุลย์ โนราชครูโรงเรียนพนาสวรรค์กรรมการ
5. นางภัคจิรา เย็นใจมาครูโรงเรียนบ้านห่างทางหลวงกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางอุบล แปงเครื่องครูโรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษากรรมการ
2. นางสาวมณีนุช นาถสนิทครูโรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐกรรมการ
3. นางสาวสุวิมล ลือยศครูโรงเรียนวรนครกรรมการ
4. นางสุกัลยา ใจมูลมั่งครูโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
5. นางอรพิน ศรีโสภาครูโรงเรียนภูคาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางนฤมล ขัติยะครูโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฏร์รังสรรค์)กรรมการ
2. นางสาวภิญญาพัชญ์ บริคุตครูโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
3. นางปิ่นทิพย์ หาญยุทธครูโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ มูลเทียนครูโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงศ์กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายจรูญ ทาราทิพย์ครูโรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการ
2. นางชลิฎา วิยาครูโรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
3. นางอัญญาดา สุเกตุครูโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาวกานต์พิชชา ใหม่กุละครูโรงเรียนบ้านสบขุ่นกรรมการ
5. นายวิชาญ ใบยาครูโรงเรียนบ้านร้องกรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เนตรวีระครูโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสาประธานกรรมการ
2. นางสาวปฐกรณ์ ธรรมราชครูโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
3. นางแสงเดือน ปัญญามงคลครูโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
4. นายจำนงค์ นิลคงครูโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายกิตติศักดิ์ มูลเขียนครูโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงศ์กรรมการ
2. นายภูเมธ ช่างเหล็กครูโรงเรียนบ้านปางแกกรรมการ
3. นายศุภชัย รอดคลองตันครูโรงเรียนบ้านน้ำเลียงกรรมการ
4. นายมานพ ขยายเสียงครูโรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
5. นายอุธาน โคตรภักดีครูโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายเชวง จันฟุ่นครูโรงเรียนบ้านน้ำพุร้อนกรรมการ
2. นายเทวา ศิริวิไลซ์ครูโรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนากรรมการ
3. นายประพันธ์ วิชาครูโรงเรียนบ้านสบสายกรรมการ
4. นายนิพนธ์ มหานิลครูโรงเรียนบ้านเสี้ยวกรรมการ
5. นายสุชาติ ปัตถมสิงหไชยครูโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายภิญโญ นันต๊ะเสนครูโรงเรียนภูคาวิทยาคมกรรมการ
2. นางชุมพร จันทร์ปุนะครูโรงเรียนบ้านน้ำลักใต้กรรมการ
3. นางสุวพร อุปละครูโรงเรียนมณีพฤษ์กรรมการ
4. นายสัมพันธ์ เทแก้วครูโรงเรียนบ้านถ่อนกรรมการ
5. นายสาธิต ชินกลางครูโรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายพูนศักดิ์ บุญช่วงครูโรงเรียนบ้านปงสนุกประธานกรรมการ
2. นายพีรพงษ์ จันทร์ประกอบครูโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
3. นางนุจิรา สุภาครูโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤช ดอกเกี๋ยงครูโรงเรียนบ้านดอนตันประธานกรรมการ
2. นางสภาชาติ วรณัฐนันท์ครูโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์กรรมการ
3. นางรัชนี ลำน้อยครูโรงเรียนบ้านนาวงศ์กรรมการ
4. นายยุทธนา สุนทรครูโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายประพันธ์ ภาภักดีครูโรงเรียนบ้านน้ำเลียงกรรมการ
2. นายวิสันต์ เนตรวีระครูโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์กรรมการ
3. นางปิยะฉัตร สุทธหลวงครูโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
4. นางนงนภัส เข็มอนุสุขครูโรงเรียนบ้านแหนกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางพิกุล รัตนแสงภักดีครูโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
2. นางดุจเดือน จีรัตน์ครูโรงเรียนบ้านน้ำช้างกรรมการ
3. นางสาวระวีวรรณ แสนแสนครูโรงเรียนสกาดพัฒนากรรมการ
4. นางวนิดา จูมปาครูโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
5. นายนิยม ไพรสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางศุกัญญา จันต๊ะวงค์ครูโรงเรียนไตรราษฏร์สามัคคีกรรมการ
2. นางสาวพิลาวรรณ หอระดีครูโรงเรียนบ้านห้วยฟองกรรมการ
3. นายบัญชา นริทร์ครูโรงเรียนบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสุมิตร ไชยบุญเรืองครูโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
2. นายอริยวิทย์ พิศจารย์ครูโรงเรียนบ้านสบมางกรรมการ
3. นางพรรณิภา มังคละครูโรงเรียนบ้านผาหลักกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ บุญเกษมครูโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115กรรมการ
5. นายอัษฎาวุฒิ เขื่อนนาครูโรงเรียนบ้านห้วยฟองกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสุทน คำรังษีครูโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
2. นางสาวทับทิม ธรรมจักรครูโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
3. นางสาวจำปา สุฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
4. นายสมาน ธนะขว้างครูโรงเรียนแสนทองวิทยากรรมการ
5. นางรจิตรา ลิมป์ไพบูลย์ครูโรงเรียนบ้านสะปันกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสิทธิผล พรมมินทร์ครูโรงเรียนภูคาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ หอยสังข์ครูโรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายจักรวรรดิ ญาณกรสกุลครูโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
2. นายจำนง กะมะโนครูโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี่กรรมการ
3. นางสาวนริศรา คำหว่างครูโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
4. นางวันทนา ธรรมลังกาครูโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสากรรมการ
5. นางสาวจุฬาลักษณ์ ใหม่คำครูโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางเบ็ญจมาศ เจียวก๊กครูโรงเรียนบ้านนาวงศ์กรรมการ
2. นายสฤษดิ์ชัย จักร์แก้วครูโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ สวนดอกไม้ครูโรงเรียนบ้านร้องกรรมการ
2. นายสิทธิพล พรหมมินทร์ครูโรงเรียนภูคาวิทยาคมกรรมการ
3. นายอำนาจ แสนแสงครูโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยากรรมการ
4. นางรัชฎาภรณ์ คงชนวณิชย์ครูโรงเรียนบ้านนาคอกกรรมการ
5. นายจำลอง ไชยยาครูโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางศุกัญญา จันต๊ะวงศ์ครูโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี่กรรมการ
2. นางสาวศรุดา พรหมมินทร์ครูโรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
3. นางสุลักขณา พรหมรักษ์ครูโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
4. นางปาริชาติ ภูมิอรัญครูโรงเรียนบ้านน้ำเลียงกรรมการ
5. นางเครือวัลย์ สุวรรณโภคครูโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี่กรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวิชิต เกษรมาลาครูโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
2. นายบุญญฤทธิ์ ปันกันครูโรงเรียนบ้านปางปุกกรรมการ
3. นายชาลี ไชยเสนครูโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166กรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา นะเอ้ยครูโรงเรียนบ้านสบมางกรรมการ
5. นางสาววริศนา พรมมินทร์ครูโรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายพลธร ชูชื่นครูโรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนากรรมการ
2. นายสมจิตร ปินตาครูโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์วัลย์ มะโนโฮ้งครูโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์กรรมการ
4. นางจิราภรณ์ กลางหมู่ครูโรงเรียนไตรประชาวิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิชิต เกษรมาลาครูโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นายสมุห์ มงคลครูโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวดารารัตน์ กิติยะครูโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
2. นายคำรณ บุญเกษมครูโรงเรียนบ้านพร้าวกลางกรรมการ
3. นายจีรสิทธิ์ จิรนันทนุกูลครูโรงเรียนน้ำปัวพัฒนากรรมการ
4. นางสุภาพ สิทธิวังครูโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
5. นางปราณี ธนะขว้างครูโรงเรียนบ้านเชียงแลนาทรายกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวเบ็ญจมาศ เจียวก๊กครูโรงเรียนบ้านนาวงศ์กรรมการ
2. นางวิไลวรรณ มั่งคั่งครูโรงเรียนบ้านดอนสบเปือกรรมการ
3. นางเบญญาภา ดีจิตครูโรงเรียนบ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่งกรรมการ
4. นางสาวเกนิกา เจริญสุขครูโรงเรียนบ้านถ่อนกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางเครือวัลย์ สุวรรณโชคครูโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์วัล มะโนโฮ้งครูโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายคันธรัตน์ จิตอารีย์ครูโรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษากรรมการ
2. นายคมกฤช ดีกันลาครูโรงเรียนไตรประชาวิทยากรรมการ
3. นายสุมิตร ไชยบุญเรืองครูโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
4. นางสาวสุทิม ลำน้อยครูโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
5. นายประดุจ คันทะสารครูโรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
6. นายเสน่ห์ วรสันติวงศ์ครูโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายอำนาจ แสนแสงครูโรงเรียนพุทธบาทวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอัษฎาวุฒิ เขียนนกครูโรงเรียนบ้านห้วยฟองกรรมการ
3. นายอดิสร คำธารครูโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
4. นายสมจิตร ปันตาสายครูโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางสาวเกษร แก้วทิตย์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตันกรรมการ
2. นายชำนาญ ชาวแหลงครูโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
3. นางนภัทร วงศ์ใหญ่ครูโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
4. นายไพชยนต์ ศิริแก้วครูโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
5. นายจักราช ดีคำวงค์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้ากรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางสาวเกษร แก้วทิตย์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตันประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ ชาวแหลงครูโรงเรียชุมชนศิลาแลงกรรมการ
3. นางนุชจิรา พันธุศาสตร์ครูโรงเรียนบ้านปางแกกรรมการ
4. นางสาวอนงค์กุล คำยันต์ครูโรงเรียนไตรราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางอรวรรณ ไชยสมบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านนาวงศ์กรรมการ
2. นายชัชวาล งานคำอ้ายครูโรงเรียนสกาดพัฒนากรรมการ
3. นางดารณี รินฤทธิ์ครูโรงเรียนไลออนส์บ้านหนองปลากรรมการ
4. นายสมเกียรติ แซ่โค้วครูโรงเรียนบ้านห้วยโก๋นกรรมการ
5. นายอุเทน มังคละครูโรงเรียนบ้านผาน้ำย้อยกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทสำอางค์ ใจการณ์ครูโรงเรียนบ้านปรางค์ประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร จิตอารีย์ครูโรงเรียนมณีพฤกษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายเสนอ นิลคงครูโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพลวัฒน์ สุทธไชยครูโรงเรียนบ้านขุนน้ำน่านกรรมการ
3. นางอันณ์ญาดา สุเกตุครูโรงเรียนพัฒนานิคมวิทยากรรมการ
4. นายไสว พรหมปัญญาครูโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ ขอนพวงครูโรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวเลิศลักษณ์ จันต๊ะยอดครูโรงเรียนบ้านสว้าประธานกรรมการ
2. นายไพชยนต์ ศิริแก้วครูโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายมานพ จุมปาครูโรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษากรรมการ
2. นายอำพล พงษ์ขันครูโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115กรรมการ
3. นายธนวัตฒน์ โนราชครูโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี่กรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสามารถ เมืองมูลครูโรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐกรรมการ
2. นายนิพจน์ ป้อมทองแดงครูโรงเรียนวรนครกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล ยอดหล้าครูโรงเรียนบ้านปางกอมกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายเพชร คำครุฑครูโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายชวน อินต๊ะครูโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
2. นางชมเดือน คำผัดครูโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยากรรมการ
3. นายอินทร สุทธการครูโรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายพงษ์เทพ คำพุฒครูโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
2. นายสมเจต บุญทวีครูโรงเรียนบ้านดอยติ้วกรรมการ
3. นายเกษตร เนตรทิพย์ครูโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายพงษ์เทพ คำพุฒครูโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ ปาคำครูโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
3. นายธนวัฒน์ โนราชครูโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นายพงษ์สุรีย์ จันทร์ประกอบครูโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายพัทธดนธ์ ขอดเตชะครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98ประธานกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายบุญนาค กาบคำครูโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
2. นางสาวศศิธร คำผลครูโรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้ากรรมการ
3. นางปราณี หารต๊ะครูโรงเรียนบ้านเสี้ยวกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายประภาส ขันทราครูโรงเรียนบ้านสบมางกรรมการ
2. นายศุภนิตย์ สิทธิชัยครูโรงเรียนวรนครกรรมการ
3. นางนิสากร มูลคำครูโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสุทิน ปันทาครูโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายปิยะพล จิตอารีย์ครูโรงเรียนแสนทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายสมพงษ์ จิตอารีครูโรงเรียนบ้านสกาดใต้กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงหัทยา ก้อนคำครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
3. นายอินทร สุทธการครูโรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนากรรมการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ จิตอารีครูโรงเรียนบ้านสกาดใต้กรรมการ
2. นายอินทร สุทธการครูโรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนากรรมการ
3. นายพัทธดนย์ ขอดเตชะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายพัทธดนธ์ ขอดเตชะครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
2. นายคธากร พรหมรักษ์ครูโรงเรียนบ้านสว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายชวน อินต๊ะครูโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
2. นางชมเดือน คำผัดครูโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยากรรมการ
3. นายกรกฎ พรมวิหารครูโรงเรียนบ้านน้ำเลียงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายเอกชัย ปัญจวรรณครูโรงเรียนบ้านสกาดใต้กรรมการ
2. นายอนุชา ตาแก้วครุโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นางสาวนพมาศ เถาวัลย์ครูโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงศ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายยุทธนา สุนทรครูโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงศ์กรรมการ
2. นายประจักร จิตมะโนครูโรงเรียนบ้านผาหลักกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ ริกันต์ครูโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ บูรณศรีครูโรงเรียนริมป่าคาประชานุเคราะห์กรรมการ
2. นายอินทร สุทธการครูโรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนากรรมการ
3. นายโกศล ตามะทะครูโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ จิตตรงครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ปัญจวรรณ์ครูโรงเรียนสกาดพัฒนากรรมการ
3. นายเจนยุทธ พุฒหมื่นครูโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางพวงมาลา ไชยสลีครูโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
2. นางวนิดา สวนแก้วครูโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ จิตตรงครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ จิตตรงครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ปัญจวรรณ์ครูโรงเรียนสกาดพัฒนากรรมการ
3. นายเจนยุทธ พุฒหมื่นครูโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายเจนยุทธ พุฒิหมื่นครูโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ วรรณวิราษิตครูโรงเรียนบ้านปางแกกรรมการ
3. นางศรีเนียร คันทะมูลครูโรงเรียนบ้านดอนมูล(ศิลาเพชร)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายเจนยุทธ พุฒิหมื่นครูโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
2. นางพวงมาลา ไชยสลีครูโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
3. นายประจักร จิตมะโนครูโรงเรียนบ้านผาหลักกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ บูรณศรีครูโรงเรียนริมป่าคาประชานุเคราะห์กรรมการ
2. นางพวงมาลา ไชยสลีครูโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
3. นายประจักร จิตมะโนครูโรงเรียนบ้านผาหลักกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ จิตตรงครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ปัญจวรรณ์ครูโรงเรียนสกาดพัฒนากรรมการ
3. นายเจนยุทธ พุฒหมื่นครูโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางเบญจวรรณ ปันเรือนแก้วครูโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166กรรมการ
2. นางจารุนีย์ อินต๊ะแสนครูโรงเรียนสหราษฎร์ศึกษากรรมการ
3. นายวิทยา มหายศนันท์ครูโรงเรียนบ้านสบมางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ จิตตรงครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ปัญจวรรณ์ครูโรงเรียนสกาดพัฒนากรรมการ
3. นายเจนยุทธ พุฒหมื่นครูโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายเจนยุทธ พุฒหมื่นครูโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ วรรณวิราษิตครูโรงเรียนบ้านปางแกกรรมการ
3. นางศรีเนียร คันทะมูลครูโรงเรียนบ้านดอน ศิลาเพชรกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ บูรณศรีครูโรงเรียนริมป่าคาประชานุเคราะห์กรรมการ
2. นางสาวศิขรินทร์ธร จันต๊ะวงค์ครูโรงเรียนบ้านขุนน้ำน่านกรรมการ
3. นางวิภารัตน์ ปาคำครูโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายเธียร คำเขียวครูโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตันประธานกรรมการ
2. นายนิยม ไพรสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
3. นายอนุชา ตาแก้วครูโรงเรียนบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายไตรรัตน์ อินไชยครูโรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษากรรมการ
2. นางสุภาพ อินต๊ะครูโรงเรียนบ้านถ่อนกรรมการ
3. นางสาวอนงค์ อักขระครูโรงเรียนบ้านสะปันกรรมการ
4. นายโกศล ตามาทะครูโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
5. นางจุไรรัตน์ อนัญญวงศ์ครูโรงเรียนบ้านดอยติ้วกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ จิตตรงครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98ประธานกรรมการ
2. นายโกศล ตามะทะครูโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
3. นายเจนยุทธ พุฒหมื่นครูโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายธงชัย เขยตุ้ยครูโรงเรียนบ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่งกรรมการ
2. นางพุทธชาติ วัฒนสกุลไทยครูโรงเรียนบ้านห่างทางหลวงกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ ปันเรือนแก้วครูโรงเรียนบ้านผาหลักกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายธงชัย เขยตุ้ยครูโรงเรียนบ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่งกรรมการ
2. นางพุทธชาติ วัฒนสกุลไทยครูโรงเรียนบ้านห่างทางหลวงกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ ปันเรือนแก้วครูโรงเรียนบ้านผาหลักกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย ปัญจวรรณ์โรงเรียนสกาดพัฒนากรรมการ
2. นายก้าวพารักษ์ ชาวส้านโรงเรียนบ้านสบมางกรรมการ
3. นายอนุชา ตาแก้วโรงเรียนบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย ปัญจวรรณ์โรงเรียนบ้านสกาดพัฒนากรรมการ
2. นายก้าวพารักษ์ ชาวส้านโรงเรียนบ้านสบมางกรรมการ
3. นายอนุชา ตาแก้วโรงเรียนบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ บูรณศรีครูโรงเรียนริมป่าคาประชานุเคราะห์กรรมการ
2. นายเอกชัย ปัญจวรรณครูโรงเรียนสกาดใต้กรรมการ
3. นางสมพรรณ ก้อนคำครูโรงเรียนบ้านหนองผุกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ จิตตรงครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
2. นายโกศล ตามะทะครูโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
3. นายก้าวพารักษ์ ชาวส้านครูโรงเรียนบ้านสบมางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ บูรณศรีครูโรงเรียนริมป่าคาประชานุเคราะห์กรรมการ
2. นายเอกชัย ปัญจวรรณครูโรงเรียนสกาดใต้กรรมการ
3. นางสมพรรณ ก้อนคำครูโรงเรียนบ้านหนองผุกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายโกศล ตามะทะครูโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ จิตตรงครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
3. นายก้าวนพรัตน์ ชาวส้านครูโรงเรียนบ้านสบมางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวิทยา มหายศนันท์ครูโรงเรียนบ้านสบมางกรรมการ
2. นายเธียร คำเขียวครูโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตันกรรมการ
3. นายไตรรัตน์ อินไชยครูโรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย ปัญจวรรณ์ครูโรงเรียนสกาดพัฒนากรรมการ
2. นายนิยม ไพรสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวิทยา มหายศนันท์ครูโรงเรียนบ้านสบมางกรรมการ
2. นายเธียร คำเขียวครูโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตันกรรมการ
3. นายไตรรัตน์ อินไชยครูโรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย ปัญจวรรณ์ครูโรงเรียนสกาดพัฒนากรรมการ
2. นายนิยม ไพรสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายนิยม ไพรสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านสะปันกรรมการ
2. นายก้่าวพารักษ์ ชาวส้านครูโรงเรียนบ้านสบมางกรรมการ
3. นางพุทธชาติ วัฒนสกุลไทยครูโรงเรียนบ้านห่างทางหลวงกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางเบญจมาศ ทับทิมอ่อนครูโรงเรียนวรนครกรรมการ
2. นางลอองรัตน์ สุวรรณ์วิโชติครูโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
3. นางเพ็ญทอง รุณบุตราครูโรงเรียนบ้านร้องกรรมการ
4. นางสมพรรณ ก้อนคำครูโรงเรียนบ้านหนองผุกกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาววรางคณา กาฬภักดีครูโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสดใส สวนยศโรงเรียนริม-ป่าคากรรมการ
2. นางลอองรัตน์ สุวรรณ์วิโชติครูโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
3. นางเพ็ญทอง รุณบุตราครูโรงเรียนบ้านร้องกรรมการ
4. นางสมพรรณ ก้อนคำครูโรงเรียนบ้านหนองผุกกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางนิศากร มูลคำครูโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
2. นางเบญจมาศ ทับทิมอ่อนครูโรงเรียนวรนครกรรมการ
3. นางลอองรัตน์ สุวรรณ์วิโชติครูโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
4. นางเพ็ญทอง รุณบุตราครูโรงเรียนบ้านร้องกรรมการ
5. นางสมพรรณ ก้อนคำครูโรงเรียนบ้านหนองผุกกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางละอองรัตน์ สุวรรณ์วิโชติครูโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาววรางคณา กาฬภักดีครูโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายนิคม ละเลิงครูโรงเรียนบ้านน้ำพุร้อนกรรมการ
2. นายชุณหวัฒน์ หงส์ศิลาครูโรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
3. นางเกสร กวิกุลครูโรงเรียนบ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่งกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางพัชรนันท์ วิสุทธิ์อัมพรครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
2. นายเทวินทร์ ศรีบุญเรืองครูโรงเรียนสกาดพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสรายุทธ วีรวงค์ครูโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
2. นายสิงห์คาน โนราชครูโรงเรียนบ้านขุนน้ำน่านกรรมการ
3. นายเสน่ห์ นันธ์สิงห์ครูโรงเรียนบ้านสะปันกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายนิคม ละเลิงครูโรงเรียนบ้านน้ำพุร้อนกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ วงค์ฮาดครูโรงเรียนมณีพฤกษ์กรรมการ
3. นายเกรียงไกร สิทธิวุฒิครูโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางนภาพร สิงหาราชครูโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
2. นางสาวปณิดา ดอนดงครูโรงเรียนวรนครกรรมการ
3. นางศุณีวรรณ อุดอ้ายครูโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสุปรียา ปางน้อยครูโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
2. นางสาวจรวยพร สุธรรมแปงครูโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
3. นายพงษ์สุรีย์ จันทร์ประกอบครูโรงเรียนพระพุทธบาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายกำแหง ดีอุ่นครูโรงเรียนสกาดพัฒนากรรมการ
2. นางทับทิม จะเฮิงครูโรงเรียนป่าลานกรรมการ
3. นายสมพงษ์ ก่อเกิดครูโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสมควร กะรัตน์ครูโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
2. นายชุณหวัฒน์ หงส์ศิลาครูโรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายจิระเมศร์ พิพัฒน์คงถาวรครูโรงเรียนบ้านปรางค์ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา ปัญญาภูครูโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166กรรมการ
3. นายประเสริฐ คำแฮครูโรงเรียนบ้านน้ำอ้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมชาย กะรัตน์ครูโรงเรียนบ้านส้าน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
2. นายจิระเมศร์ พิพัฒน์คงถาวรครูโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางบำเพ็ญ ริกันด์ครูโรงเรียนบ้านแหนกรรมการ
2. นายสรายุทธ วีระวงค์ครูโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ สุทธการครูโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115ประธานกรรมการ
2. นายรุ่งโรจน์ ริเป็กครูโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสากรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ อิ่นอ้ายครูโรงเรียนมณีพฤษ์กรรมการ
4. นายมานะ ศรีษะครูโรงเรียนบ้านปางหกกรรมการ
5. นายภาคภูมิ แบ่งทิศครูโรงเรียนบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายเทวินทร์ ศรีบุญเรืองครูโรงเรียนสกาดพัฒนากรรมการ
2. นางจิรัฐติกาล ไชยธวัชครูโรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษากรรมการ
3. นายอำนวยสุข คำรังษีครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางสุพัตรา ปัญญาภูครูโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166กรรมการ
2. นางสุขิตา คำเขื่อนครูโรงเรียนบ้านน้ำพุร้อนกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ บุญเกษมครูโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115กรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางจิรัฐติกาล ไชยธวัชครูโรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษากรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ สุทธวิจิตรครูโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
3. นางนิภา ริเป๊กครูโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางจรวยพร สุธรรมแปงครูโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
2. นางราตรี อินทำครูโรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์กรรมการ
3. นายอนุชา ศักดาศรีครูโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166กรรมการ
4. นางจรรยา กะรัตน์ครูโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางจินตนา จันทร์ไตรครูโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสาประธานกรรมการ
2. นางรัชฎาพรณ์ สุทธวิจิตรครูโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
3. นายราชานนท์ ต๊ะวิไชยครูโรงเรียนภูคาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางทักษกานต์ เสฎฐวุฒิพงศ์ครูโรงเรียนบ้านนาวงศ์กรรมการ
2. นางพัชรนันท์ วิสุทธิ์อัมพรครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
3. นางมัลลิกา ถิ่นสอนครูโรงเรียนสหราษฎร์ศึกษากรรมการ
4. นางจรรยา กะรัตน์ครูโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166กรรมการ
5. นางดวงนภา กรุณาดวงจิตรครูโรงเรียนบ้านนาฝ่ากรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายราชานนท์ ต๊ะวิไชยครูโรงเรียนภูคาวิทยาคมกรรมการ
2. นางพรรณิการ์ ไพรสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านแหนกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายบุญธรรม บุญลาภังค์ครูโรงเรียนบ้านน้ำสอดกรรมการ
2. นางสาวเธียราภรณ์ ตนะทิพย์ครูโรงเรียนบ้านห้วยโก๋นกรรมการ
3. นางวิภาวี ศรีชัยครูโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
4. นายวีระ จันต๊ะวงศ์ครูโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
5. นางสาวศรัญญา ธิขัติครูโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายภาคภูมิ แบ่งทิศครูโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
2. นายจักรกาน วีรวงศ์ครูโรงเรียนมณีพฤกษ์กรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุลครูโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
2. นายจักรภาณุ วีระวงค์ครูโรงเรียนมณีพฤษ์กรรมการ
3. นางสาววนัสนันท์ สนโตครูโรงเรียนบ้านห้วยฟองกรรมการ
4. นางชุติกาญจน์ สุวรรณครูโรงเรียนบ้านว้ากรรมการ
5. นายรุ่งโรจน์ ริเป๊กครุโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสากรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายเฉลิมพล กวาวสิบสองครูโรงเรียนวรนครกรรมการ
2. นายประทีป คำตันครูโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
3. นายประทิน วงศ์ไชยครูโรงเรียนริมป่าคาประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายชูพงษ์ ปัตถมสิงหไชยครูโรงเรียนธาราบรรพตกรรมการ
5. นายธนภูมิ ฝีปากเพราะครูโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญนาค ไชยศิลป์ครูโรงเรียนบ้านปรางค์ประธานกรรมการ
2. นางวิมลรัตน์ ไชยศิลป์ครูโรงเรียนบ้านน้ำเลียงกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุลครูโรงเรียนบ้านสบเป็ดประธานกรรมการ
2. นายสุวิจักษณ์ ลองราชครูโรงเรียนภูคาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวีระ จันตะวงค์ครูโรงเรียนบ้านส้าน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
2. นายประทีป คำตันครูโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ บุญวราเดชาครูโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวเชียราภรณ์ ตนะทิพย์ครูโรงเรียนบ้านห้วยโก๋นกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายรุ่งโรจน์ ริเป๊กครูโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสากรรมการ
2. นายสมัคร เนตรทิพย์ครูโรงเรียนบ้านนาวงค์กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวศรัญญา ทิขัติครูโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ประธานกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายจารุวัฒน์ อรินทร์ครูโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงศ์กรรมการ
2. นางสาวปิ่นรัก วิยาครูโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นางสาวมณฑาทิพย์ ตามัยครูโรงเรียนชุมชนเฟือยลุงกรรมการ
4. นายประทีป ไชยโยครูโรงเรียนธาราบรรพตกรรมการ
5. นางสาวรัตนา ขวัญวารีครูโรงเรียนบ้านผาสิงห์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุลครูโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
2. นายจารุวัฒน์ อรินทร์ครูโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงศ์กรรมการ
3. นายบุญนาค ไชยศิลป์ครูโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
4. นางสาวเธียราภรณ์ ตนะทิพย์ครูโรงเรียนบ้านห้วยโก๋นกรรมการ
5. นางสาวศรัญญา ธิขัติครูโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายบุญนาค ไชยศิลป์ครูโรงเรียนบ้านปรางค์ประธานกรรมการ
2. นายจรุวัฒน์ อรินทร์ครูโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงศ์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายชูพงษ์ ปัตถมสิงหไชยครูโรงเรียนธาราบรรพตกรรมการ
2. นายบุญนาค ไชยศิลป์ครูโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
3. นายบุญธรรม บุญลาภังค์ครูโรงเรียนบ้านน้ำสอดกรรมการ
4. นายประทีป คำตันครูโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
5. นางชุติกาญจน์ สุวรรณครูโรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายชนะชัย จิณะเสนครูโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้างประธานกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางศรีเรือน อุ่นอกพันธ์ครูโรงเรียนริม-ป่าคากรรมการ
2. นายบัญชา นรินทร์ครูโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. MissSusan Alotricoครูโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
4. นางศศิวิมล มะโนฤทธิ์ครูโรงเรียนวรนครกรรมการ
5. นางศิวพร แก้วคงดีครูโรงเรียนบ้านคัวะกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. MissYee Lorอบต.งอบกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ คฤหานนท์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
3. นางปาริชาติ ขยายเสียงครูโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยากรรมการ
4. นายสมศักดิ์ พรหมรักษ์ครูโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
5. นางรวีวรรณ ทิศานุรักษ์ผอ.โรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการ
6. นายเย็น คีรีสัตยกุลครูโรงเรียนไตรประชาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ ยาอุดครูโรงเรียนภูคาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ปานเงินครูโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาวภัควรัตน์ จันทร์เปี้ยครูโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
2. นางสลีลา เตชนันท์ครูโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
3. นางสิริพร ไชยยะครูโรงเรียนบ้านแหนกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา แสนนิทาครูโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
5. นางสาวศิขรินทร์ธร จันทร์ต๊ะวงค์โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่านกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสุดารัตน์ นรินทร์ครูโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
2. นางพิกุล วัดคำครูโรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุงกรรมการ
3. นางสาวนทสรวง ศิริวัฒนานุกุลครูโรงเรียนตาลาชุมมิตรภาพที่ 186กรรมการ
4. นายเติมศักดิ์ กุณาครูโรงเรียนบ้านดอนสบเปือกรรมการ
5. นางพิกุล อินทรังษีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา ใบยาครูโรงเรียนแสนทองวิทยาประธานกรรมการ
2. MissMaryanne Jean Johnsonครูโรงเรียนบ้านนาวงศ์กรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ คฤหานนท์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
4. นางคัทลียา จิตอารีย์ครูโรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางวิลาวัลย์ คำรังษีครูโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
2. นางนันท์นภัส ช่างเงินครูโรงเรียนบ้านน้ำยาวกรรมการ
3. นายวริทธิ์นันท์ คำภิโลครูโรงเรียนบ้านก๋งกรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ สวนทะครูโรงเรียนบ้านทุ่งกวางกรรมการ
5. นายกล้าณรงค์ วงศ์สุวรรณครูโรงเรียนบ้านปอนกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายสมคิด คำคงครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98ประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ไชยวิชูครูโรงเรียนบ้านปางแกกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีธงชัย ธนพินทิยาภรณ์ครูโรงเรียนศรีสระวงศ์กรรมการ
4. นายนคเรศ สุขเสนาครูโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายสมคิด คำคงครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
2. นางศิรินาถ สุวรรณครูโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
3. นางดวงฤทัย ยะตุ้ยครูโรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์กรรมการ
4. นางสืบสาย ไชยศิลป์ครูโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
5. นางวศินี ขอดเตชะครูโรงเรียนบ้านห้วยโก๋นกรรมการ
6. นางสาววิไลพร อยู่เชื้อครูโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
7. นางสาวธันย์ชนก ศรีประสมครูโรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
8. MissMaryanne Johnsonครูโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสืบสาย ไชยศิลป์ครูโรงเรียนบ้านปรางค์ประธานกรรมการ
2. นางมลฤดี อินปาครูโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสากรรมการ
3. นางสิริพร ไชยยะครูโรงเรียนบ้านแหนกรรมการ
4. นางพิทยา นิลคงครูโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางอำนวย นันท์ชัยครูโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตันประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา ธัญญะครูโรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
3. นางพัชรินทร์ จักรอะโนครูโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
4. นางนุชฎาพร เวียงเก่าครูโรงเรียนไตรราษฏร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวนภา วงศ์รักครูโรงเรียนวรนครกรรมการ
2. นางทัศวรรณ นันต๊ะสุยะครูโรงเรียนบ้านปางแกกรรมการ
3. นางสาวกัลยา เจนจิจะครูโรงเรียนบ้านสบปืนกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวพรรณทิพย์ ตระกูลพิทักษ์กิจครูโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. Mrs.Zeng Yanครูโรงเรียนปัวกรรมการ
3. นางสาวทัศวรรณ นันต๊ะสุยะครูโรงเรียนบ้านปางแกกรรมการ
4. นางสาววัทนพร พรหมโชติครูโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
5. นางสาวจรรยารักษ์ ใบยาครูโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางรัตติกาล อินธรรมครูโรงเรียนบ้านนาคอกกรรมการ
2. นางเทียมจิตร หาญยุทธครูโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรกรรมการ
3. นางพีชนิกา ทองแพงครูโรงเรียนเชียงแลนาทรายกรรมการ
4. นายจำลอง ไชยาครูโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
5. นายผดุงสิน ผ้าอุตสาห์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางสาวอาทิมา นาระทะครูโรงเรียนบ้านห้วยฟองกรรมการ
2. นายบัญชา นรินทร์ครูโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นายมงคล ตุ่นใจครูโรงเรียนบ้านน้ำเลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหาอาเซียน ป.1-ป.3
1. นางจีระภา สุดใจครูโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
2. นางกัลยา ซอละสีครูโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
3. นางสุภาพร คำแก่นครูโรงเรียนบ้านชีกรรมการ
4. นางทับทิม ทะนันไชยโรงเรียนกรรมการ
5. นางพิกุล ไชยศิลป์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
การแข่งขันการตอบปัญหาอาเซียน ม.1-ม.3
1. นางสาวพิลาวรรณ หอระดีครูโรงเรียนบ้านห้วยฟองกรรมการ
2. นางสาวเลิศลักษณ์ จันต๊ะยอดครูโรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
3. นายสุทน คำรังษีครูโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
4. นางสาวระวิวรรณ แสนแสนครูโรงเรียนสกาดพัฒนากรรมการ
5. นายสมาน ธนะขว้างครูโรงเรียนแสนทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันการตอบปัญหาอาเซียน ป.4-ป.6
1. นางรัตติกาล อินธรรมครูโรงเรียนบ้านนาคอกกรรมการ
2. นางเทียมจิตร หาญยุทธครูโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรกรรมการ
3. นางพีชนิกา ทองแพงครูโรงเรียนเชียงแลนาทรายกรรมการ
4. นายจำลอง ไชยาครูโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
5. นายผดุงสิน ผ้าอุตสาห์ครูโรงเรียนกลุ่มเชียงคานพระพุทธบาทกรรมการ
การแข่งขันเรียงความเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน "My dream for ASEAN Community in 2015 ม.1-ม.3
1. นางศุภวรรณ สุภาครูโรงเรียนบ้านนาวงศ์กรรมการ
2. นางสาวศิขรินทร์ธร จันต๊ะวงค์ครูโรงเรียนบ้านขุนน้ำน่านกรรมการ
3. นางวันทนา ธรรมลังกาครูโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสากรรมการ
4. นางสาวิตรี ภิมาลย์ครูโรงเรียนบ้านผาหลักกรรมการ
5. นางนิยดา นันทสว่างครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
การแข่งขันเรียงความเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน "My dream for ASEAN Community in 2015 ป.4-ป.6
1. นางวรวรรณ จันตระครูโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115กรรมการ
2. นายฐิติเชาว์ ปินตาครูโรงเรียนกรรมการ
3. นางอุรารัตน์ ตันกุละครูโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
4. นางดวงฤทัย ยะตุ้ยครูโรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์กรรมการ
5. นางรัตนา เหมืองหม้อครูโรงเรียนกลุ่มห้วยโก๋นกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน "My dream for ASEAN Community in 2015" ป.1-ป.3
1. นางจิราภรณ์ กลางหมู่ครูโรงเรียนไตรประชาวิทยากรรมการ
2. นายไสว พรหมปัญญาครูโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางชมเดือน คำผัดครูโรงเรียนกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ เหมืองจาครูโรงเรียนบ้านสะเกินกรรมการ
5. นางสาววรินทร์ คำเขินครูโรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน "My dream for ASEAN Community in 2015" ป.4-ป.6
1. นายอนุชา ตาแก้วครูโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
2. นางกรุณา เทแก้วครูโรงเรียนบ้านนาฝ่ากรรมการ
3. นายจักรภาณุ วีระวงศ์ครูโรงเรียนมณีพฤษ์กรรมการ
4. นางวิไลวรรณ มั่งคั่งครูโรงเรียนบ้านดอนสบเปือกรรมการ
5. นายมานะ ศรีษะครูโรงเรียนกลุ่มห้วยโก๋นกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน "My dream for ASEAN Community in 2015" ม.1-ม.3
1. นางกัลยา ณ น่านครุโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
2. นางสาวนทสรวง ศิริวัฒนานุกุลครูโรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186กรรมการ
3. นางภัทราวดี โฆษวิทิตกุลครูโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
4. นางสาวสุนิสา ทองสุขแก้วครูโรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนากรรมการ
5. นางรุ่งทิวา กิ่งก้านครูโรงเรียนบ้านปางแกกรรมการ
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน "My dream for ASEAN Community in 2015" ป.4-ป.6
1. นางนวลสวาท ไชยช่อฟ้าครูโรงเรียนชุมชนไตรราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นางจินตนา ไชยช่อฟ้าครูโรงเรียนบ้านปางปุกกรรมการ
3. นางนทิกานต์ พรหมรักษ์ครูโรงเรียนบ้านร้องกรรมการ
4. นางสาวจริยาภรณ์ รัตนประภาครูโรงเรียนบ้านห้วยโก๋นกรรมการ
5. นางกัญจพัฒน์ ปัญญาสิทธิ์ครูกลุ่มโรงเรียนเชียงคานพระพุทธบาทกรรมการ
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน "My dream for ASEAN Community in 2015" ม.1-ม.3
1. นางสุภาพ สิทธิวังครูโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
2. นางธิติยา ผาหลักครูโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์กรรมการ
3. นายประทีป คำตันครูโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ คำวังครูโรงเรียนบ้านแหนกรรมการ
5. นางรัตนาพร ไชยศิลป์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุงกรรมการ
การแข่งขันการร้องเพลง ASEAN Way ป.4-ป.6
1. นายตะวัน แก่นเมืองครูโรงเรียนบ้านผักเฮือกกรรมการ
2. นายจีรวิทย์ มณีวรรณ์ครูโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
3. นางวศินี ขอดเตชะครูโรงเรียนบ้านห้วยโก๋นกรรมการ
4. นายไสว ตนะทิพย์ครูโรงเรียนบ้านยู้กรรมการ
5. นางนุชฎาพร เวียงเก่าครูโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี่กรรมการ
6. นางศิรินาถ สุวรรณครูโรงเรียนบ้านขอนกรรมการ
7. นางคัชรีญา ใจเดชครูโรงเรียนมณีพฤษ์กรรมการ
การแข่งขันการร้องเพลง ASEAN Way ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนบรรยายภาพ "My dream for ASEAN Community in 2015" ป.1-ป.3
1. นางวิไลวรรณ บุญเกษมครูโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115กรรมการ
2. นางทัศนีย์ จันทโคตรครูโรงเรียนบ้านน้ำยาวกรรมการ
3. นางสุรีพร หิรัญกุลครูโรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐกรรมการ
4. นางศิริพร วงศ์เงินครูโรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
5. นางสาวธัญวรรณ เชื้ออ้วนครูโรงเรียนท่านผู้หญิงสง่าอิงคุลานนท์กรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายณิศชกฤต ฟุ่มเฟือยผอ.โรงเรียนบ้านเปียงซ้อกรรมการ
2. นายกฤษฎา ธัญญะครูโรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
3. นายหาญ จินดาสวัสดิ์ครูโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
4. นายธวัชชัย ยวงคำผอ.โรงเรียนบ้านสบขุ่นกรรมการ
5. นางจำเนียร ปิงยศครูโรงเรียนบ้านผาหลักกรรมการ
6. นายสมศักดิ์ จิตตรงครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
7. นายจักรกฤษณ์ อุปจักรครูโรงเรียนบ้านผักเฮือกกรรมการ
8. นายสุทน คำรังษีครูโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
9. นางปริฉัตร ธนะนักวิชาการ สพป.น่าน เขต 2กรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสันติสุข ขัดขจรครูโรงเรียนบ้านท่าค้ำกรรมการ
2. นายไสว สุทธไชยครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นายนพดล ปิงยศครูโรงเรียนบ้านผาหลักกรรมการ
4. นายบรรยงค์ อินต๊ะครูโรงเรียนบ้านปางส้านกรรมการ
5. นายสุวรรณ นนปินะครูโรงเรียนบ้านสบมางกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยโทสำอางค์ ใจการณ์ครูโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายณิศชกฤต ฟุ่มเฟือยผอ.โรงเรียนบ้านเปียงซ้อประธานกรรมการ
2. นายจตุรวิทย์ ซึ่งสมณกุลครูโรงเรียนบ้านห้วยฟองกรรมการ
3. นางอุบารี หอมนานนักวิชาการ สพป.น่าน 2กรรมการ
4. นายรัฐวิชญ์ สารเทพครูโรงเรียนบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายสฤษดิ์ธิชัย จักร์แก้วครูโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
2. นายสมศักดิ์ พรหมรักษ์ครูโรงเรียนบ้านส้านกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายนายศราวุธ ขันยาผอ.โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อนกรรมการ
2. นางสดศรี สุทธการศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นางมยุราพร อินไชยนักวิชาการศึกษากรรมการ
4. นางสาวเลิศลักษณ์ จันต๊ะยอดครูโรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
5. นางปราณี สุวัฒนาครูโรงเรียนปรางค์กรรมการ
6. นางบัววรรณ์ ยะสุขนักวิชาการศึกษากรรมการ
7. นายสมศักดิ์ จิตตรงครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายสาคร พูลสุขครูโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166กรรมการ
2. นางรัชนี สองคำชุมครูโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
3. นางมลฤดี อินปาครูโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสากรรมการ
4. นางสาวจริยาภรณ์ รัตนประภาครูโรงเรียนบ้านห้วยโก๋นกรรมการ
5. นางชนัญกานห์ ลุนพงษ์ครูโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางภัทรวดี โฆษะวิฑิตกุลครูโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
2. นายพานุ รัตนพิทักษ์สกุลครูโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางคนึงนิตย์ เขียวสมบัติครูโรงเรียนบ้านนาวงศ์กรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา ไชยศิลป์ครูโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
3. นายภานุ รัตนพิทักษ์สกุลครูโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์กรรมการ
4. นางมาลี ลำนัยครูโรงเรียนบ้านผักเฮือกกรรมการ
5. นางสาวบุญฑริกา ทะสีครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางคนึงนิตย์ เขียวสมบัติครูโรงเรียนบ้านนาวงศ์ประธานกรรมการ
2. นางเกวริน ทองอยู่ครูโรงเรียนบ้านส้านกรรมการ
3. นายสุมิตร ไชยบุญเรืองครูโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางบุญประภา รัตนะประภาครูโรงเรียนบ้านปรางค์ประธานกรรมการ
2. นายปิยพงษ์ สุตตคุณากรครูโรงเรียนบ้านปางหกกรรมการ
3. นางศุภวรรณ สุภาครูโรงเรียนบ้านนาวงศ์กรรมการ
4. นางทิพย์วรรณ ยาอุดครูโรงเรียนภูคาวิทยาคมกรรมการ
5. นายตะวัน แก่นเมืองครูโรงเรียนบ้านผักเฮือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางนินัยนา สารสิทธิยศครูโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
2. นางศุภวรรณ สุภาครูโรงเรียนบ้านนาวงศ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายณัฐวุฒิ รักไทยครูโรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
2. นายอมรินทร์ สีบรรพตครูโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
3. นางลัดดา วีรวงค์ครูโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
4. นายสมพงษ์ มีบุญครูโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
5. นางรุจิรา วรรณวิภูษิตครูโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย(ช่วยราชการบ้านตึ๊ด)กรรมการ
6. นางสาวพรรณิดา ชาวส้านครูโรงเรียนมณีพฤษ์กรรมการ
7. นางสาวสุนิสา ณ น่านครูโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
8. นางณัฎรดี พลวังครูโรงเรียนวรนครกรรมการ
9. นายณรงค์ชัย นิลคงครูโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115กรรมการ
10. นางสาวธัญวรรณ เชื้ออ้วนครูโรงเรียนท่านผู้หญิงสง่าอิงคุลานนท์กรรมการ
11. นางกนกพร ไชยบุญเรืองครูโรงเรียนภูคาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวกมลชนก ไชยศิลป์ครูโรงเรียนบ้านนาวงศ์กรรมการ
2. นายอมรินทร์ สีหบรรพตครูโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
3. นางสุนันท์ คำแสนครูโรงเรียนบ้านน้ำเลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางสาวจีระภา สุดใจครูโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
2. นางสาวเลิศลักษณ์ จันต๊ะยอดครูโรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
3. นางสาวกัลยาวรรณ มีแสงครูโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยากรรมการ
4. นางเบญจมาศ หาญสงครามครูโรงเรียนบ้านแหนกรรมการ
5. นางพวงทอง แสงวรรณธีระครูโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางประทุม ยอดคำครูโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางดรุณี พิพิธภักดีครูโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
2. นางเกษร ลำทาครูโรงเรียนสกาดพัฒนากรรมการ
3. นายกฤษณะ ศรีชัยครูโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์กรรมการ
4. นางสาววิลาวัลย์ กัณศรครูโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี่กรรมการ
5. นายอุเทน เขื่อนเมืองครูโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายบุญเรือง เต่าสิงห์แก้วครูโรงเรียนบ้านนาวงศ์กรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางระพีพรรณ พันชนครูโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
2. นางปริญญา เนตรทิพย์ครูโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
3. นางสายรุ้ง ติ๊บขันครูโรงเรียนบ้านเพียงหลวง 7กรรมการ
4. นางชนิกาญจน์ พิชัยครูโรงเรียนมณีพฤกษ์กรรมการ
5. นางกิตยาภรณ์ ปิงยศครูโรงเรียนบ้านดอนตันกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวสุพรรณษา อุ่นเครือครูโรงเรียนผักเฮือกกรรมการ
2. นางจำนงจิต บุญเกิดครูโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115กรรมการ
3. นางสาวละอองดาว ฑีฆาวงค์ครูโรงเรียนภูคาวิทยาคมกรรมการ
4. นางอัญชา ปรังฤทธิ์ครูโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรกรรมการ
5. นางเครือวัลย์ พรหมรักษ์ครูโรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษากรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางกรกฎ จันต๊ะยอดครูโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ อุปจักร์ครูโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
3. นายอรพิน คำรศครูโรงเรียนบ้านสบขุ่นกรรมการ
4. นางสาวจีรนันท์ หมื่นพุฒิครูโรงเรียนบ้านห้วยโก๋นกรรมการ
5. นางชญาณินท์ แสนพิชครูโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวัฒนา จันเสนาโรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุงกรรมการ
2. นางสาวเพลินพิศ จันต๊ะยอดโรงเรียนบ้านสบมางกรรมการ
3. นางสุจิตรา ยาวิชัยโรงเรียนไตรประชาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนางประนอม อรุณานันท์ครูโรงเรียนไทยรัฐ 98ประธานกรรมการ
2. นางเนตรนรินทร์ วีระเชวงกุลโรงเรียนสกาดพัฒนากรรมการ
3. นายชัยพงษ์ วิสุทธิ์อัมพรโรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุงกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางทัศนาภรณ์ ดอกเกี๋ยงโรงเรียนชุมชนบ้านดอนดันประธานกรรมการ
2. นางชมเดือน คำผัดโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยากรรมการ
3. นางนางอารีย์ อิ่นแก้วโรงเรียนแสนทองวิทยากรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวราภรณ์ คงศรีศักดฺิ์โรงเรียนบ้านน้ำคาประธานกรรมการ
2. นายจำรอง ไชยยาโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
3. นางวราภรณ์ คันธเนตรโรงเรียนบ้านนาวงค์กรรมการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวเกสร แก้วทิตย์โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตันประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทสำอางค์ ใจการณ์โรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
3. นางสาวเลิศลักษณ์ จันต๊ะยอดโรงเรียนบ้านสะว้ากรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายนพรัตน์ จุมปาโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์รินทร์ อินทำโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
3. นายเดชา กาบคำโรงเรียนบ้านสันเจริญกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายอำนาจ แสนแสงโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอัญญมณี ระวังการโรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการ
3. นายนพดล สิทธิโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจกรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประภาทิพย์ ทับทิมโรงเรียนบ้านปรางค์ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ชุมศรีโรงเรียนบ้านห้วยฟองกรรมการ
3. นายอนุชา ตาแก้วโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายก้าวพรักษ์ ชาวส้านโรงเรียนบ้านสบมางกรรมการ
2. นางนิภาพร สมประสิทธิ์โรงเรียนสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายทิวากร จิตอารีย์โรงเรียนบ้านสกาดใต้กรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนุจลิน ณ น่านโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางจริยา ตนะทิพย์โรงเรียนบ้านน้ำเลียงกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ โนราชโรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพัชรนันท์ วิสุทธิ์อัมพรโรงเรียนไทยรัฐยา 98ประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีนา แก้วตาโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
3. นางศิริวรรณ นนท์คลังโรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสาคร สะสมโรงเรียนบ้านแดนพนาประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ขนิฐน้อยโรงเรียนพระพุทธบาทกรรมการ
3. นายประทีป ธนะโรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวบุญเรียม สุทธหลวงโรงเรียนบ้านร้องประธานกรรมการ
2. นายสัจจา สุภาโรงเรียนบ้านขอนกรรมการ
3. นายขวัญศึก เมฆอากาศโรงเรียนบ้านสันเจริญกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปรานอม อินบรรเลงโรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษากรรมการ
2. นางสาววิไลลักษณ์ ชาวแหลงโรงเรียนวรนครกรรมการ
3. นางรุ่งอรุณ อุ่นเครือโรงเรียนบ้านน้ำยาวกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประทิน ไชยวงค์โรงเรียนกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ โนราชโรงเรียนไตราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นายชัชวาล งานคำอ้ายโรงเรียนสกาดพัฒนากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมพงษ์ จิตอารีย์โรงเรียนสกาดใต้ประธานกรรมการ
2. นางปัทมา ศิริพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุงกรรมการ
3. นายวรัญญูู ปัญญาภูโรงเรียนน้ำเลียงกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเทวิน หมั่นเหมาะโรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186กรรมการ
2. นางสุชาดา พิสมรโรงเรียนบ้านเฟือยลุงกรรมการ
3. นายปิยสันต์ วรรณภพโรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา คุณประเชิญ ยาอุด โทรศัพท์. 089-952-5938/email-nan2pua@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กล่มส่งเสริมการจัดการศึกษา Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]
 

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/index.php on line 184