หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2
ณ สนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน กันยายน 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ตัวแทนจัดนิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียน ระดับภาคเหนือ จ.เพชรบูรณ์  
2 นายชัชชัย ทับทิมอ่อน รอง ผอ.สพป น่าน เขต 2 ประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
3 นายชัยวิทย์ ธรรมสละ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
4 นายสมัย ธนะศรี รอง ผอ. สพป น่าน เขต 2 ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
5 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
6 นายสมเร็จ อุดแดง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ  
7 นายอนุวัตร ไชยวงค์ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ประธานคณะกรรมการฝ่ายสัมมนาวิชาการครู  
8 นายอดุลย์ ทวีชัย รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม  
9 นายมงคล สายสูง ผอ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ  
10 นางสาวปาลิกา คำวรรณ์ นักวิชาการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
11 นายนิพนธ์ สารถ้อย ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
12 นางสาวสุพรรณิการ์ สุทธหลวง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
13 นายประเชิญ ยาอุด นักวิชาการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
14 นางนรารัตน์ มาลีศรี พนักงานราชการ กรรมการฝ่ายระบบข้อมูลและเอกสารการแข่งขัน  
15 นางมัลลิกา คำเทพ อัตราจ้าง กรรมการฝ่ายระบบข้อมูลและเอกสารการแข่งขัน  
16 นางสุภาพร ปานประยูร ครูภาวะวิกฤต กรรมการฝ่ายระบบข้อมูลและเอกสารการแข่งขัน  
17 นายมานพ ตรัยตรากุล ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายระบบข้อมูลและเอกสารการแข่งขัน  
18 นายนิสิต สุทธหลวง ผอ. โรงเรียนบ้านดอนมูล กรรมการฝ่ายระบบข้อมูลและเอกสารการแข่งขัน  
19 นายจักรวรรดิ ญาณกรสกุล ครู โรงเรียนบ้านสบเป็ด กรรมการฝ่ายระบบข้อมูลและเอกสารการแข่งขัน  
20 นายจารุวัฒน์ อรินทร์ ครู โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงศ์ กรรมการฝ่ายระบบข้อมูลและเอกสารการแข่งขัน  
21 นางสาวศรัญญา ทิขัติ ครู โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ กรรมการฝ่ายระบบข้อมูลและเอกสารการแข่งขัน  
22 นางสาวเธียราภรณ์ ตนะทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น กรรมการฝ่ายระบบข้อมูลและเอกสารการแข่งขัน  
23 นายประทีป คำตัน ครู โรงเรียนบ่อหยวก กรรมการฝ่ายระบบข้อมูลและเอกสารการแข่งขัน  
24 นายรุ่งโรจน์ ริเป็ก ครู โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา กรรมการฝ่ายระบบข้อมูลและเอกสารการแข่งขัน  
25 นางอรุณรัตน์ สุทธหลวง นักทรัพยากรบุคคล กรรมการฝ่ายระบบข้อมูลและเอกสารการแข่งขัน  
26 นางสาวอรพิน คุณะดอย นักจัดการงานทั่วไป กรรมการฝ่ายระบบข้อมูลและเอกสารการแข่งขัน  
27 นางจีนะภา สุทธหลวง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการฝ่ายระบบข้อมูลและเอกสารการแข่งขัน  
28 นางวาสนา ณ น่าน อัตราจ้าง กรรมการฝ่ายระบบข้อมูลและเอกสารการแข่งขัน  
29 นายเทิด ไชยวงค์ อัตราจ้าง กรรมการฝ่ายระบบข้อมูลและเอกสารการแข่งขัน  
30 นายยุทธพงษ์ หาญยุทธ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายระบบข้อมูลและเอกสารการแข่งขัน  
31 นายบุญนาค ไชยศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านปรางค์ กรรมการฝ่ายระบบข้อมูลและเอกสารการแข่งขัน  
32 นางทัชชานันทร์ ปราบริปู เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านนาวงค์ กรรมการฝ่ายระบบข้อมูลและเอกสารการแข่งขัน  
33 นางปุญชรัสมิ์ ยศอาลัย เจ้าหน้าีที่ธุรการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98(บ้านงอบ) กรรมการฝ่ายระบบข้อมูลและเอกสารการแข่งขัน  
34 นางสาวพรรณนิภา นิลคง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านห้วยฟอง กรรมการฝ่ายระบบข้อมูลและเอกสารการแข่งขัน  
35 นายเมธิชัย เสารางทอย เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา กรรมการฝ่ายระบบข้อมูลและเอกสารการแข่งขัน  
36 นายวิชิต จิอารีย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย กรรมการฝ่ายระบบข้อมูลและเอกสารการแข่งขัน  
37 นางมาลี ดานเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านไร่ กรรมการฝ่ายระบบข้อมูลและเอกสารการแข่งขัน  
38 นางสาวสุพิชฌาย์ พรมมี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านสบเป็ด กรรมการฝ่ายระบบข้อมูลและเอกสารการแข่งขัน  
39 นางสาววรรณิภา ธรรมศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านปรางค์ กรรมการฝ่ายระบบข้อมูลและเอกสารการแข่งขัน  
40 นางวนิดา ใจจุมปู ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านปรางค์ กรรมการฝ่ายระบบข้อมูลและเอกสารการแข่งขัน  
41 นางสาวศิริรัตน์ แสนรินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านสองแคว กรรมการฝ่ายระบบข้อมูลและเอกสารการแข่งขัน  
42 นางโสวิชญา จ๋าวะนา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านน้ำงาว กรรมการฝ่ายระบบข้อมูลและเอกสารการแข่งขัน  
43 นางสาวสุนิษา โทปุรินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านผาสิงห์ กรรมการฝ่ายระบบข้อมูลและเอกสารการแข่งขัน  
44 นายจีรพงศ์ กันบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านวังตาว กรรมการฝ่ายระบบข้อมูลและเอกสารการแข่งขัน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา คุณประเชิญ ยาอุด โทรศัพท์. 089-952-5938/email-nan2pua@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กล่มส่งเสริมการจัดการศึกษา Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]
 

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/index.php on line 184