สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. น่าน เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านปรางค์ 26 9 12 47 50 16 8 2 74
2 บ้านสบเป็ด 20 3 3 26 25 11 10 2 46
3 วรนคร 14 5 4 23 32 7 1 2 40
4 บ้านนาวงศ์ 8 1 5 14 20 15 11 4 46
5 บ้านไร่ 7 6 5 18 25 16 2 1 43
6 ไตรราษฎร์สามัคคี 6 6 3 15 17 6 0 0 23
7 สกาดพัฒนา 6 4 5 15 17 4 3 1 24
8 บ้านสบกอน 6 4 3 13 22 7 3 0 32
9 บ้านบ่อหยวก 5 6 1 12 17 4 7 8 28
10 ชุมชนบ้านทุ่งช้าง 5 5 1 11 15 15 7 1 37
11 ไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 5 4 4 13 18 18 6 4 42
12 พระพุทธบาทวิทยา 5 3 6 14 18 14 4 2 36
13 ภูคาวิทยาคม 4 2 2 8 9 6 7 2 22
14 ศรีสระวงค์ 4 1 2 7 10 4 0 0 14
15 บ้านด่าน 4 0 0 4 7 7 6 3 20
16 สมาคมพยาบาลไทย 3 9 4 16 20 12 11 4 43
17 บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 3 8 2 13 20 14 7 4 41
18 สองแคว 3 4 2 9 17 3 2 1 22
19 บ้านปางแก 3 0 0 3 6 5 1 2 12
20 บ้านสบขุ่น 3 0 0 3 5 1 0 0 6
21 บ้านน้ำพุร้อน 3 0 0 3 4 1 0 0 5
22 แสนทองวิทยา 2 7 6 15 20 8 7 1 35
23 ชุมชนศิลาแลง 2 7 2 11 11 9 5 4 25
24 มณีพฤกษ์ 2 5 2 9 14 6 8 4 28
25 ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 2 3 4 9 16 10 5 2 31
26 บ้านสบมาง 2 3 4 9 14 8 7 2 29
27 บ้านแหน 2 3 2 7 12 7 5 3 24
28 หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 2 3 1 6 7 10 10 3 27
29 ริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ 2 2 1 5 8 5 1 0 14
30 บ้านน้ำรีพัฒนา 2 0 3 5 6 5 4 4 15
31 บ้านน้ำลาด 2 0 0 2 3 4 1 0 8
32 บ้านม่วง 2 0 0 2 2 1 2 0 5
33 บ้านน้ำคา 2 0 0 2 2 1 1 0 4
34 บ้านดอนมูล(แงง) 2 0 0 2 2 0 1 0 3
35 บ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 5 2 8 13 8 6 0 27
36 บ้านปงสนุก 1 4 3 8 12 17 10 1 39
37 บ้านน้ำยาว 1 4 3 8 10 5 2 0 17
38 บ้านน้ำโมงปางสา 1 3 3 7 13 10 7 0 30
39 บ้านห้วยฟอง 1 3 3 7 10 12 8 3 30
40 ชุมชนศิลาเพชร 1 3 3 7 10 4 3 0 17
41 บรรณโศภิษฐ์ 1 2 3 6 7 12 5 2 24
42 ชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 2 1 4 4 1 1 0 6
43 อนุบาลนิธากร 1 2 0 3 5 2 7 2 14
44 สหราษฎร์บำรุง 1 2 0 3 5 2 2 0 9
45 พัฒนานิคมวิทยา 1 2 0 3 5 0 0 0 5
46 ชุมชนบ้านเฟือยลุง 1 1 6 8 10 10 5 1 25
47 เพียงหลวง 7 1 1 1 3 4 0 0 1 4
48 ไตรมิตรวิทยา 1 1 1 3 3 0 3 0 6
49 บ้านยู้ 1 1 1 3 2 3 6 2 11
50 บ้านห้วยโก๋น 1 1 0 2 10 9 14 4 33
51 บ้านร้อง 1 1 0 2 4 4 0 0 8
52 บ้านดอยติ้ว 1 1 0 2 4 3 0 0 7
53 บ้านบ่อหลวง 1 1 0 2 3 5 5 0 13
54 บ้านสว้า 1 0 1 2 5 14 10 3 29
55 ดอนมูล(ศิลาเพชร) 1 0 1 2 5 2 0 0 7
56 จตุราษฎร์ศึกษา 1 0 1 2 3 6 0 3 9
57 ชุมชนบ้านเจดีย์ 1 0 1 2 1 0 1 1 2
58 บ้านท่าค้ำ 1 0 0 1 3 1 2 0 6
59 พนาสวรรค์ 1 0 0 1 3 0 1 0 4
60 บ้านนาคอก+สาขานาบง 1 0 0 1 2 2 3 0 7
61 ธาราบรรพต+บ้านสร้อยพร้าว 1 0 0 1 2 2 0 0 4
62 บ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง 1 0 0 1 2 2 0 0 4
63 บ้านดอนแก้ว 1 0 0 1 1 5 1 0 7
64 บ้านน้ำปัวพัฒนา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
65 บ้านกอก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
66 ชุมชนบ้านดอนตัน 0 5 6 11 13 6 5 2 24
67 บ้านน้ำเลียง 0 3 2 5 5 6 6 1 17
68 บ้านห้วยท่าง 0 2 3 5 5 4 1 0 10
69 บ้านทุ่งกวาง 0 2 1 3 7 6 0 1 13
70 บ้านนาฝ่า 0 2 0 2 7 1 1 0 9
71 บ้านถ่อน 0 2 0 2 5 3 3 1 11
72 ไตรประชาวิทยา 0 2 0 2 4 5 2 2 11
73 บ้านทุ่งเฮ้า 0 2 0 2 3 4 1 0 8
74 ป่่ากลางมิตรภาพที่ 166 0 1 4 5 11 2 1 0 14
75 ตาลชุมมิตรภาพที่ 186 0 1 1 2 4 1 2 1 7
76 บ้านหนอง 0 1 1 2 3 2 0 0 5
77 บ้านปง 0 1 1 2 3 1 4 1 8
78 บ้านนาฝาง 0 1 1 2 3 1 0 0 4
79 บ้านเปียงซ้อ 0 1 0 1 3 6 7 2 16
80 บ้านตึ้ด 0 1 0 1 3 2 7 1 12
81 ไตรราษฎร์วิทยา 0 1 0 1 2 4 2 0 8
82 บ้านหนองบัว 0 1 0 1 2 3 0 0 5
83 บ้านน้ำสอด 0 1 0 1 1 3 2 0 6
84 บ้านน้ำลักใต้ 0 1 0 1 1 2 0 0 3
85 บ้านปางส้าน 0 1 0 1 1 0 0 1 1
86 บ้านชี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
87 บ้านขุนน้ำน่าน 0 0 3 3 5 3 0 2 8
88 อนุบาลสุภาพ 0 0 1 1 5 4 2 0 11
89 บ้านเชียงแล-นาทราย 0 0 1 1 4 2 1 0 7
90 บ้านน้ำช้างพัฒนา 0 0 1 1 3 2 7 2 12
91 บ้านป่าหัด 0 0 1 1 3 0 0 0 3
92 บ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 0 0 1 1 2 8 1 0 11
93 บ้านนาหนุน 2 0 0 1 1 2 1 2 0 5
94 บ้านสบหนอง 0 0 1 1 2 1 1 0 4
95 บ้านแดนพนา 0 0 1 1 2 1 1 0 4
96 บ้านห่างทางหลวง 0 0 1 1 1 3 0 1 4
97 บ้านน้ำแป่ง 0 0 1 1 1 1 1 0 3
98 บ้านก๋ง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
99 บ้านผาสิงห์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
100 จอมแจ้งวิทยาคาร 0 0 1 1 0 2 1 0 3
101 บ้านผาหลัก 0 0 0 0 5 3 0 3 8
102 บ้านยอดดอยวัฒนา+สาขาบ้านน้ำหมาว 0 0 0 0 3 2 0 0 5
103 ไตรคามวิทยา 0 0 0 0 3 1 0 1 4
104 บ้านใหม่ 0 0 0 0 2 4 1 2 7
105 บ้านผักเฮือก 0 0 0 0 2 3 4 3 9
106 บ้านคัวะ 0 0 0 0 2 2 2 0 6
107 บ้านดอนสบเปือ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
108 บ้านพร้าวกลาง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
109 บ้านส้อเด่น 0 0 0 0 2 0 0 0 2
110 บ้านสบปืน 0 0 0 0 1 2 1 2 4
111 บ้านปอน 0 0 0 0 1 2 1 1 4
112 บ้านสะปัน 0 0 0 0 1 2 1 0 4
113 บ้านแพะกลาง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
114 บ้านปางปุก 0 0 0 0 1 1 3 1 5
115 บ้านพร้าว 0 0 0 0 1 1 1 0 3
116 บ้านกิ่วจันทร์ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
117 อนุบาลอิมมานูเอล(ปัว) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
118 บ้านนาขวาง 0 0 0 0 1 0 3 0 4
119 บ้านดอนแท่น 0 0 0 0 1 0 1 0 2
120 บ้านสกาดใต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 บ้านเสี้ยว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 บ้านปางกอม 0 0 0 0 0 5 0 0 5
123 บ้านปางหก 0 0 0 0 0 3 3 0 6
124 บ้านหนองผุก 0 0 0 0 0 3 1 0 4
125 บ้านสบสาย 0 0 0 0 0 3 0 0 3
126 ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
127 บ้านน้ำอ้อ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
128 บ้านห้วยทรายขาว 0 0 0 0 0 2 0 0 2
129 บ้านนากอก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
130 บ้านน้ำฮาว 0 0 0 0 0 2 0 0 2
131 บ้านสันเจริญ 0 0 0 0 0 1 2 1 3
132 บ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
133 บ้านบวกหญ้า 0 0 0 0 0 1 2 0 3
134 บ้านเหล่าอ้อ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
135 บ้านหนาด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
136 บ้านปางยาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
137 บ้านสะเกิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
138 บ้านน้ำพิ 0 0 0 0 0 0 3 0 3
139 บ้านเวียงสอง 0 0 0 0 0 0 2 1 2
140 บ้านป่าลาน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
141 บ้านผาน้ำย้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
142 ไลออนส์บ้านหนองปลา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 200 186 159 545 808 552 358 125 1,718

 

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/index.php on line 184