รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2
ณ สนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน กันยายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กหญิงวรางคณา  ธนะขว้าง
 
1. นางมะลิ  ฝีปากเพราะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ขอดเตชะ
 
1. นางบุษบา  โพธิรินทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กหญิงอารีวรรณ  รุจิจารีพลกุล
 
1. นางสาวอนงค์พรรณ  รกไพร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กหญิงปิยะนันท์  ก้อนจันดา
 
1. นางสัมพรรณ์  ไชยโย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชนันดา  ขจรศักดา
 
1. นางนวลสวาท  ไชยช่อฟ้า
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงพีรดา  จิตอารีย์
 
1. นางวีรวรรณ  คำเทพ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. เด็กหญิงชมพูนุท  อินทะรังษี
 
1. นางพวงพยอม  คันทะ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ทีระฆัง
 
1. นางนิยะดา  นันทสว่าง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนทองวิทยา 1. เด็กหญิงชนม์นิภา   ธรรมศิริ
 
1. นายประหยัด  ลำน้อย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 86.72 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กหญิงนันทนา    วงคำจันทร์
 
1. นางสาวอนงค์พรรณ  รกไพร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กชายธนาธิป  รินฤทธิ์
2. เด็กหญิงพัชรพร  ตะทะนะ
 
1. นางนิตยา  พุ่มทอง
2. นางวิไลวรรณ  ปลาสุวรรณ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. นางสาวชมพูนุช  แก้วโก๋
2. นางสาวปิยะมาศ  อินเป็ง
 
1. นางสาวจำปา   สุฤทธิ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายสุวิจักขณ์  กาญจนสินิทธิ์
 
1. นางอรุณี  คำศรีใส
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ศศิวัจน์ไพสิฐ
 
1. นางลัดดา  วีรวงค์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  กันยะ
 
1. นายปฐมพงศ์  จันต๊ะ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงนัยนา  แสนทรงสิริ
2. เด็กหญิงรวีนิภา  สุทธหลวง
3. เด็กหญิงเมธาวี  มูลคำ
 
1. นางสาวกรรณิกา  คำอั้น
2. นางนัฏรดี  พลวัง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. เด็กชายบุณยกร  อินทะรังษี
2. เด็กหญิงรินรดา  พานิช
3. นางสาววิลาสินี  เชื้อเถาว์
 
1. นางจงจิตร  จิณเสน
2. นายบรรจง  จิณเสน
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  จินดาสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพิชญา  รกไพร
3. เด็กหญิงเปรมิกา  กลางสุวรรณ
 
1. นางนภสร  บุญสิงห์
2. นางเกสร  ลำทา
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. เด็กหญิงธิดาพร  คงพิริยะนันท์
2. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  คีรีธีระกุล
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่ท้าว
 
1. นางสาวพรรณิดา  ชาวส้าน
2. นายอดุลย์เดช  กรงทอง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายชยธร  ปันแปง
2. เด็กหญิงนาราภัทร  เพ็ชรเกษม
 
1. นางลัดดา  วีรวงค์
2. นางสาวเบญญาดา  แก้วคงดี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  เกี้ยวเก้า
2. เด็กชายธนาทรัพย์  บุญเสริมสุข
 
1. นายจำนงค์  นิลคง
2. นางรัชกร  เรือนติ๊บ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  จันต๊ะ
 
1. นางสุพรรณ  มณีวัฒนเศรษฐ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กชายวิชยุตม์  อุดอ้าย
 
1. นางจารุนันท์  อิ่นอ้าย
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายนภสินธุ์  กิตินันท์
 
1. นายปฐมพงศ์  จันต๊ะ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กหญิงปาริตา  นามวงค์
2. เด็กชายศิวกร  กันธุระ
3. เด็กหญิงสิริยากรณ์  อำไพ
 
1. นางอรุณนาถ  ทิพย์อุปถัมถ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. นางสาวจิราภรณ์  ป้องแก้ว
2. นางสาวรัตนา  อุดพรม
3. นางสาววาสนา  หน่อไชย
 
1. นายวนัฐพงษ์  จิณะไชย
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบขุ่น 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เตียมคำ
2. เด็กหญิงอัมพกา   ไชยวงศ์
3. เด็กชายเพชรรัตน์   ธรรมศิริ
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  ใหม่กุละ
2. นางปรานอม  จินะสาม
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. เด็กชายกฤตพจน์  กำธรธีระเดช
2. เด็กชายวิสิทธิ์  พิทักษ์อนันตกุล
3. เด็กชายแสนสุข  กีรตินันทกุล
 
1. นายชนะภัย  วรกมลธรรม
2. นายไพฑูรย์  วงศ์ฮาด
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กชายนนทพัทธ์  พันธ์โน
2. เด็กชายปรเวศน์  เมืองเล็น
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา   กันธุระ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ทองลิ้ม
2. นางสุวพร   อุปละ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงตรีสุคนธ์  วงศารัตน์
3. เด็กชายภาณุพงษ์  ภัทรปิยกุล
 
1. นายชนะชัย  จิณะเสน
2. นายพีรพงษ์  จันทร์ประกอบ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทรัพย์เรียน
2. เด็กหญิงศุภากร  ไชยมงคล
3. เด็กหญิงสุชานันท์  คดง้วน
 
1. นางวิภาวี  สารถ้อย
2. นางเรณู  คำเทพ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เนตรทิพย์
2. เด็กหญิงนิสาชล  ดวงจันทร์
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ภัทรานุกิจ
 
1. นางสาวพีชาณิกา  ยาปัน
2. นางเรณู  คำเทพ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางแก 1. เด็กหญิงธัญสินี  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงอรพรรณ  แซ่ม้า
 
1. นายภูเมธ  ช่างเหล็ก
2. นางเยาวลัษณ์  ยะกับ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กชายกัลยกฤต  สายใจ
2. เด็กชายวรปรัชญ์  รื่นเนตร
 
1. นางจุฬาลักษณ์  จิตอารี
2. นางปรานอม  อินบรรเลง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 1. เด็กชายทักษ์  แปงอุด
2. เด็กชายศุภสิน  กุลสิทธิ์
 
1. นายทวีทรัพย์  โท๊ะยะ
2. นายเทวา  ศิริวิไลซ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 7 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  หอมดอก
2. เด็กชายพงศธร  แปงคำใส
 
1. นางสายรุ้ง  ติ๊บขัน
2. นายเบญจพล  ติ๊บขัน
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนิธากร 1. เด็กชายชนาธิป  ปะทิ
2. เด็กชายทิชานนท์  ปางโชติ
 
1. นางสาวมัตติกา  เชียงหนุ้น
2. นายสิงห์ชัย  ทะสี
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 1. เด็กชายพงษ์เทพ  แสนสี
2. เด็กชายวีระเดช  กันทา
 
1. นายเกรียงไกร  สิงห์แก้ว
2. นายเทวา  ศิริวิไลซ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายวรวิทย์  แซ่ว่าง
2. เด็กชายวสันต์  แซ่ย่าง
 
1. นายพิชาติ  กันทะ
2. นายสันชัย  ศิริลักษณ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงคนธรส  ติละ
2. เด็กหญิงภัทรศยา  พลวัง
3. เด็กหญิงรัชนีกร  คงสุวรรณ
4. เด็กหญิงศิริญาพร  ซามา
5. เด็กหญิงสิริลดา  หมั่นหนองทุ่ม
 
1. นางฉลวย  อนุเคราะห์
2. นางประภาทิพย์  ทับทิม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 1. เด็กหญิงชยุดา   นาคอ้าย
2. เด็กหญิงณิชกานต์   ขัติวงค์
3. เด็กหญิงนฤชา   สุวรรณศรี
4. เด็กชายพงศพัศ   ดอกทองดี
5. เด็กหญิงศิรารัตน์    ทิปกะ
 
1. นายชนุตม์  ริพล
2. นายสุวรรณ  วงศ์ดาว
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสระวงค์ 1. เด็กหญิงคนิษา  สุทำแปง
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  สุทำแปง
3. เด็กชายพรมนัส  แผ่นทอง
4. เด็กหญิงรัตติกาล  อินต๊ะกัน
5. เด็กหญิงอพิชญา   ฤทธิ์คำ
 
1. นางดรุณี  พรหมรักษ์
2. นางอนงค์  วรรณวัตร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงชนิตา  สุทาทัต
2. เด็กหญิงธิดารักษ์  สะตะ
3. เด็กหญิงสุชานาถ  อินต๊ะนาม
4. เด็กหญิงสุภัสสร  ใจปิง
5. เด็กหญิงแสงระวี  ขันไชย
 
1. นางดารารัตน์  กาบปินะ
2. นายศักดิ์ณรินทร์  อินทำ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  จอมหล้า
2. เด็กหญิงชลิตา  ณ ชน
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  ทาแปง
4. เด็กหญิงวิภาวี  ทาแปง
5. เด็กหญิงอรุณ  ใจปิง
 
1. นายรัชภูมิ  มะโนฤทธิ์
2. นายอภิสิทธิ์  อะทะวงค์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงธัญสุดา  ทิวรักยาสิริ
2. เด็กหญิงปราณปรียา  แซ่ท้าว
3. นางสาวสุนิสา  แซ่ท้าว
4. เด็กหญิงสุมาลี  ทิวทัศน์วิไล
5. เด็กหญิงเบญญาภา  ชัยสุวรรณราช
 
1. นางรุจิรา  วรรณวิภูษิต
2. นายสมจิตร  ปินตาสาย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  คำเทพ
2. เด็กชายบัญญวัติ  อินทะรังษี
3. เด็กหญิงประภัสสร  อินทะรังษี
4. เด็กชายวราวุฒิ  สุขสันต์
5. เด็กหญิงอิสราพร  เทพจันตา
 
1. นางบัวรมย์  นาชัยเวียง
2. นางสาวบุณฑริกา  ทะสี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมูล(แงง) 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญคำป๊อก
2. เด็กหญิงปริญญา  มาอินทร์
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  ยากอง
4. เด็กหญิงรัชนก  จันต๊ะเปา
5. เด็กหญิงอัญญารัตน์  แวงวรรณ
 
1. นายทัศน์  ปานเรือง
2. นายนิสิต  สุทธหลวง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้อง 1. เด็กชายชลภูมิ  ต๊ะวิไชย
2. เด็กชายชัยพฤกษ์  นาคสิงห์
3. เด็กชายฐิติพันธ์   จันต๊ะวงค์
4. เด็กชายณนนท์   สุทธหลวง
5. เด็กชายณัฐพล   ปัญญาภู
6. เด็กชายณัฐวุฒิ   ศรศิลป์
7. เด็กชายทินกร  ธนิษฐากัลยกร
8. เด็กชายทิวานนท์   หนองหล่าย
9. เด็กชายธนกร   ปันคำ
10. เด็กชายธนภัทร   จิตอารี
11. เด็กชายน่านนที   เพชรรัตน์
12. เด็กหญิงประกายมาศ  แสนยอง
13. เด็กหญิงปิยดา  ชาวเทิง
14. เด็กหญิงพลอยชมพู  ป้อมสุวรรณ์
15. เด็กชายภัคพล  แสวงคุณ
16. เด็กชายรัชชานนท์  เนตรทิพย์
17. เด็กชายวัชรศักดิ์  ชาวส้าน
18. เด็กชายอภิวัฒน์   จันทร์สุ
19. เด็กชายอรรถพล  สุทธหลวง
20. เด็กชายอัชฌาวัฒน์   บางพาน
 
1. นางณิชาภัทร  ตุ่นใจ
2. นายทิวากร  ทันเที่ยง
3. นายวิชาญ  ใบยา
4. นายสุวิทย์  สวนดอกไม้
5. นางอัญมณี  ระวังการ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคอก+สาขานาบง 1. เด็กหญิง ณฐินี   แก้วป้องปก
 
1. นางรัตติกาล  อินธรรม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำคา 1. เด็กหญิงสุภานัน  คำมุงคุณ
 
1. นางวราภรณ์  คงศรีศักดิ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 1. เด็กหญิงอรทัย  ใจปิง
 
1. นางสาวภทพร  ห่วงประชากิจ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กชายวิภพ  เพ็ชร์พิพัฒน์
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ลิ้มสุวรรณ
 
1. นางพัชราภรณ์  อำไพ
2. นางสัมพรรณ์  ไชยโย
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงภัทธิรา  จิณเสน
2. เด็กชายเอกภพ  เนตรทิพย์
 
1. นางพูนสุข  ศรีอุทธวงค์
2. นางวีรวรรณ   คำเทพ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายปณุพงษ์  คำจันทร์
2. เด็กหญิงไพลิน  เตชนันท์
 
1. นางพิกุล  รัตนแสงภักดี
2. นายสฤษดิ์ธิชัย  จักร์แก้ว
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  รสแก้ว
2. เด็กหญิงขวัญใจ  อินปา
3. เด็กหญิงจีรภา  อินปา
4. เด็กหญิงปิ่นมณี  อินปา
5. เด็กหญิงพจนีย์  อินปา
6. เด็กหญิงพชรพร  ใจปิง
7. เด็กหญิงพิมลวรรณ  อินปา
8. เด็กหญิงภาวินี  อักขระ
9. เด็กหญิงวราภรณ์  อินปา
10. เด็กหญิงวาสนา  ทาแปง
 
1. นางทิพวรรณ  ยาอุด
2. นางศุภลักษณ์  จิณะสิทธิ์
3. นายสิทธิพล  พรมมินทร์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอก 1. เด็กหญิงกัลยา  สุต๋า
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุต๋า
3. เด็กหญิงบัวชมพู  สุต๋า
4. เด็กหญิงบุญรักษา  โรจนชีวะ
5. เด็กหญิงประวีณา  จักอะโน
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุต๋า
7. เด็กหญิงวรางคณา  ศรีบัว
8. เด็กหญิงสุวัจนี  สุต๋า
9. เด็กหญิงเจนจิรา  น้อย
10. เด็กหญิงเสาวนีย์  สุต๋า
 
1. นายจิระพงษ์  คำวงค์
2. นางบุษบา  ทองหอม
3. นายประดุจ  คันทะสาร
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยติ้ว 1. เด็กหญิงชัญญา  แซ่เล้า
2. เด็กหญิงชุติมล  แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงนพพร  แซ่เฮ้อ
4. เด็กหญิงนภาพร  แซ่โซ้ง
5. เด็กหญิงนภาพร  แซ่โซ้ง
6. เด็กหญิงนภาพร  แซ่เฮ้อ
7. เด็กหญิงนภาลัย  แซ่เล้า
8. เด็กหญิงนิชาบูล  แซ่โซ้ง
9. เด็กหญิงปุณยวีร์  แซ่เฮ้อ
10. เด็กหญิงยุพา  แซ่เฮ้อ
11. เด็กหญิงศิริบงกช  ทรงวรพันธ์
12. เด็กหญิงสาริกา  แซ่โซ้ง
13. เด็กหญิงสุธิณี  แซ่เฮ้อ
14. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แซ่จ๊ะ
15. เด็กหญิงโชติกา  แซ่เล้า
 
1. นางจุไรรัตน์  อนัญญาวงศ์
2. นายประเวศ  โทสุรินทร์
3. นางวรีลักษณ์  โทสุรินทร์
4. นายศักดิ์ชัย  หมั่นดี
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. นางสาวขวัญมนัส  สวรรค์เวียงแก
2. เด็กหญิงจิณณทัต  ปทุมไพโรจน์
3. นางสาวจิตรานุช  ท้าวสุวรรณกุล
4. เด็กหญิงจิรสุดา  วิศรุตเวสสะภู
5. นางสาวณัฐณรี  แซ่ท้าว
6. เด็กหญิงนลพรรณ  ศิลป์ท้าว
7. เด็กหญิงปนัดดา  ฤทธิ์พายัพ
8. นางสาวปภาวี  แซ่ท้าว
9. นางสาวปราณปรียา  แซ่ท้าว
10. นางสาวพรรณทิวา  ปทุมไพโรจน์
11. นางสาวมาลิณี  ฤทธิ์พายัพ
12. นางสาวศิรดา  วิวัฒนาวิไล
13. เด็กหญิงสาธินี  ปทุมไพโรจน์
14. เด็กหญิงเมมิกา  สวรรค์เวียงแก
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วิวัฒนาวิไล
 
1. นางสาวจันทณี  แซ่ย่าง
2. นายนิคม  อินทะพนา
3. นายยุทธนา  สุนทร
4. นายอภิสิทธิ์  ปะละสี
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กหญิงจันทกานต์  สังวันนา
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  คุณกานต์
3. เด็กหญิงปุณยาพร  รกไพร
 
1. นายชัชวาลย์  งานคำอ้าย
2. นางสาวรัสมี  ธนะวัง
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชนี  อินปา
2. เด็กหญิงสุภาพร  อินปา
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  มูลคำ
 
1. นางขนิษฐา  ทนะวัง
2. นายราชานนท์  ต๊ะวิไชย
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงชนินาถ  เนตรทิพย์
2. เด็กชายณัฐดนัย  ใบยา
 
1. นายจักราวุฒิ  สุวรรณ
2. นายสมบูรณ์  สุขสว่าง
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว้า 1. เด็กหญิงการะเกด  สุภาวดี
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สัพพัญญูญาณ
 
1. นางศศิธร  ปันทะ
2. นางสาวเลิศลัษณ์  จันต๊ะยอด
 
63 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงทรงภรณ์  สุมทุม
 
1. นายศุภนิตย์  สิทธิชัย
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงชนกานต์  กิตติยังกุล
 
1. นายศุภนิตย์  สิทธิชัย
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงลัดดา  แซ่ท้าว
 
1. นายพงษ์เทพ  คำพุฒ
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงนงนภัส  สุทำแปง
 
1. นายนิพจน์  ป้อมทองแดง
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงธัญชนก  อินต๊ะแสน
 
1. นายศุภนิตย์  สิทธิชัย
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงสุนิษา  หม่อมฤทธิ์
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงสตบงกช  กิจสวัสดิ์
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงปานปรีญา  จักอะโน
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงปฏิมา  วงค์คำ
2. เด็กหญิงอนุธิดา  ส่างคำ
 
1. นายชวน  อินต๊ะ
2. นางสายหยุด  อินต๊ะ
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงกฤติกานต์  ต๊ะชา
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ภิรี
 
1. นายชวน  อินต๊ะ
2. นายสมาน  จิณะไชย
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กหญิงบุนลา  วรกิจพาณิชย์
2. เด็กหญิงสร้อย  มาศกิตติวงค์
 
1. นายนพรัตน์  จูมปา
2. นางวนิดา  จูมปา
 
74 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายกรกช  ภาเภา
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช
 
75 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงณัฐวรัญ  แดนโพธิ์
2. เด็กหญิงธิตยากร  ศิริแก้ว
3. เด็กชายอุดร  การุณยรัตน์
 
1. นางสาวชยาพร  เนตรทิพย์
2. นายศุภนิตย์  สิทธิชัย
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางแก 1. เด็กชายกฤษฎา  กาญจนเรืองวัฒน์
2. เด็กชายกิตติคุณ  ท้าวบุญญภินิกุล
3. เด็กหญิงสุรางคณา  วิวัฒนาวิไล
 
1. นางจารุวรรณ์  ริพล
2. นางนงลักษณ์  ไชยวิชู
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 1. เด็กหญิงลาวัลย์  แปงอุด
2. เด็กหญิงสานฝัน  แปงอุด
3. เด็กหญิงหน่อย  แปงอุด
 
1. นางสาวนพมาศ  เถาวัลย์
2. นางสาวนลิน  ไชยโยง
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายภานุวัฒน์  เฉลิมบุญฤทธิ์
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมูล(แงง) 1. เด็กชายจิรเมธ  ถาวร
 
1. นางสาวเกษร  คันทะมูล
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา 1. เด็กหญิงรัญชิดา  ไชยยา
 
1. นายวีรศักดิ์  กำยา
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงจิราพัชร  แซ่ย่าง
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงรัตนา  วงศ์วีระชาติ
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายโชคชัย  บำรุงคีรี
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สรัสชนา
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายเอกราช  แซ่ย่าง
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายกรวิชญ์  แซ่ว่าง
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายชนาธิป  แซ่ย่าง
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงภัทธิศรา  แซ่ย่าง
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายเทิดศักดิ์  แซ่ย่าง
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงยุวดี  แซ่ว่าง
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงดาว  ภูมินัน
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
92 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายกรวิชญ์  แซ่ว่าง
2. เด็กชายกล้าหาญ  แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงภัทธิศรา  แซ่ย่าง
5. เด็กชายภานุวัฒน์  เฉลิมบุญฤทธิ์
6. เด็กหญิงมาลิดา   ยืนยงกุล
7. เด็กหญิงยุวดี  แซ่ว่าง
8. เด็กหญิงรัตนา  วงศ์วีระชาติ
9. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สรัสชนา
 
1. นางพัชรินทร์  จักรอะโน
2. นางศนิกานต์  เขตบุญไสย
3. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
93 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงจิราพัชร  แซ่ย่าง
2. เด็กชายชนาธิป  แซ่ย่าง
3. เด็กชายชานนท์  แซ่ว่าง
4. เด็กหญิงดาว  ภูมินัน
5. เด็กชายพงษ์ธารินทร์  แซ่ว่าง
6. เด็กชายรุ่งอรุณ  แซ่ย่าง
7. เด็กหญิงศุภานิช  แซ่ย่าง
8. เด็กชายเอกราช  แซ่ย่าง
9. เด็กชายโชคชัย  บำรุงคีรี
 
1. นายวัฒนศักดิ์  เทพเสน
2. นางสาวสุพิชฌาย์  พรมมี
3. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
94 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงจิราพัชร  แซ่ย่าง
2. เด็กชายชานนท์  แซ่ว่าง
3. เด็กชายณัฐภูมิ  ยืนยงกุล
4. เด็กหญิงดาว  ภูมินัน
5. เด็กชายทนงศักดิ์  แซ่ว่าง
6. เด็กชายธรรมนูญ  แซ่ย่าง
7. เด็กหญิงปลิดา  แซ่ว่าง
8. เด็กชายพงษ์ธารินทร์  แซ่ว่าง
9. เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่ว่าง
10. เด็กชายพิสิฐ  แซย่าง
11. เด็กหญิงภัทธิศรา  แซ่ย่าง
12. เด็กชายภาณุวัฒน์  เฉลิมบุญฤทธิ์
13. เด็กหญิงมาลิดา   ยืนยงกุล
14. เด็กชายรุ่งอรุณ  แซ่ย่าง
15. เด็กหญิงศุภานิช  แซ่ย่าง
16. เด็กหญิงสุวรรณี  ยืนยงกุล
17. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์   สกุลณัฐ
18. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แซ่ว่าง
19. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สรัสชนา
20. เด็กชายเทิดศักดิ์  แซ่ย่าง
21. เด็กชายโชคชัย  บำรุงคีรี
 
1. นางนปภัช  ภัคนันทพร
2. นายนิยม  ไพรสวัสดิ์
3. นายวัฒนศักดิ์  เทพเสน
4. นายสันชัย  ศิริลักษณ์
5. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
6. นายเพชร  คำครุฑ
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายกิตติธัช  ทะนิต๊ะ
 
1. นายประสิทธิ์  บูรณศรี
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหน 1. นายเกียรติศักดิ์  ทานัน
 
1. นางเยาวลักษณ์   คำวัง
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงสุรีลักษณ์  พงษ์ไตรภพ
 
1. นายยุทธนา  สุนทร
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงดาว  ภูมินัน
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กชายสรชัช  ธิจันทร์
 
1. นางวนิดา  สวนแก้ว
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงสุชานุช  ใจปิง
 
1. นายสมชาย  เอกขระ
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสระวงค์ 1. เด็กชายปริญญา  ศิริรัตน์
 
1. นางดรุณี  พรหมรักษ์
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงชัชฎาวัลล์  ซิลคีรี
 
1. นางสาววรางคณา  กาฬภักดี
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1. เด็กชายธนศักดิ์  จิรนันทนุกุล
 
1. นายสมพงษ์  มีบุญ
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคว 1. เด็กชายวิชยุตม์  ทองสุข
 
1. นางฉวีวรรณ  สวนจักร์
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนทองวิทยา 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  แหวนหลวง
 
1. นายปิยะพล  จิตอารี
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  ไทยใหญ่
 
1. นายก้าวพารักษ์  ชาวส้าน
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายวรศิลป์  มูลคำ
 
1. นางจารุณีย์  อินต๊ะแสน
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสระวงค์ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ปัญญาภู
 
1. นายนิพนธ์  ขันแก้วหล้า
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงสุชานุช  ใจปิง
 
1. นายสมชาย  เอกขระ
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงพนิตนาฏ  นันวงค์
 
1. นางสาววรางคณา  กาฬภักดี
 
111 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กหญิงกมลพันธ์  บัวเหล็ก
2. เด็กหญิงกานดา  บัวเหล็ก
3. เด็กหญิงจันจิรา  ปันอิน
4. เด็กหญิงชวัลรัตน์  อุ่นถิ่น
5. เด็กหญิงซอ  อุ่นถิ่น
6. เด็กชายณรงฤทธิ์  ร้อยชิน
7. เด็กหญิงดวงกมล  บัวเหล็ก
8. เด็กหญิงดุจเดือน  บัวเหล็ก
9. นายธารินทร์  อุ่นถิ่น
10. เด็กหญิงนันทิยา  ปันอิน
11. เด็กชายปฏิวัตร  สีทอง
12. เด็กชายพงษ์เทพ  บัวเหล็ก
13. เด็กหญิงพิมพา  บัวเหล็ก
14. เด็กหญิงมรกต  อุ่นถิ่น
15. เด็กหญิงมะลิ  บัวเหล็ก
16. เด็กหญิงยุพิน  บัวเหล็ก
17. เด็กหญิงรัตติกาล  บัวเหล็ก
18. เด็กชายรุ่งสุริยา  บัวเหล็ก
19. เด็กหญิงลัดดา  บัวเหล็ก
20. เด็กหญิงลัย  อักขระ
21. เด็กหญิงลำดวน  บัวเหล็ก
22. เด็กหญิงลำภู  บัวเหล็ก
23. เด็กหญิงวิราวรรณ   บัวเหล็ก
24. เด็กหญิงศิริมาศ  อุ่นถิ่น
25. เด็กหญิงสนธยา  อุ่นถิ่น
26. นายสมคิด  บัวเหล็ก
27. นายสมนึก  บัวเหล็ก
28. เด็กชายสมพร  อุ่นถิ่น
29. นายสมพล  บัวเหล็ก
30. เด็กชายสมศักดิ์  บัวเหล็ก
31. เด็กหญิงสุนารี  บัวเหล็ก
32. เด็กหญิงสุวนันท์  อุ่นถิ่น
33. เด็กหญิงหนึ่งนุช  บัวเหล็ก
34. นายอนันต์  อุ่นถิ่น
35. นายอานุภาพ  อุ่นถิ่น
36. นายเกริกพล  อุ่นถิ่น
37. เด็กหญิงเจนจิรา  บัวเหล็ก
38. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  บัวเหล็ก
39. เด็กชายเอกรัตน์  บัวเหล็ก
40. เด็กหญิงแอนนา  ใจปิง
 
1. นายจตุรวิทย์  ซึ่งสมณกุล
2. นางจุฑามาศ  เปียงใจ
3. นางสาวธุวานันท์  สุวนาถ
4. นางสาวพิชามญชุ์  ปัญญาภู
5. นางสาววนัสนันท์  สนโต
6. นางวรวรรณ  แสงศิริโรจน์
7. นางสาวอัฉรารัตน์  แข็งแรง
8. นายเอกชัย  ชุมศรี
 
112 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  สุทธหลวง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เสนสาย
3. เด็กชายณัฐพล  อุตรชน
4. เด็กชายธีรศักดิ์  จันทราวุฒิกุล
5. เด็กหญิงปวันรัตน์  โนรา
6. เด็กชายวิรากร  อุดอ้าย
7. เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่ท้าว
8. เด็กชายสมเกียรติ  สิทธิมงคล
 
1. นางพัชรีภรณ์  ลาดแก้ว
2. นายองค์การ  วงค์เรือง
3. นางเบญจมาศ  ทับทิมอ่อน
 
113 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 61 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กหญิงนภาพร  ใจปิง
2. เด็กหญิงนันทนา  ใจปิง
3. เด็กหญิงลดาพร  ใจปิง
4. เด็กหญิงวรรณลักษณ์  ใจปิง
5. เด็กหญิงสุภาดา  ใจปิง
6. เด็กหญิงเทพธิดา  ใจปิง
 
1. นางณัฐธินียา  ปราบสงบ
2. นางสาวปฐกรณ์  ธรรมราช
3. นางวาสนา  มีบุญ
4. นางสาวศิริพร  เขื่อนอ้น
 
114 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ล้านมา
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ถาปนา
3. เด็กหญิงฐิรญา  อุดมวงษ์
4. เด็กหญิงบงกชกร  กองโชค
5. เด็กหญิงบัวรัณฑิตา  นาดี
6. เด็กหญิงภิรมณ  หนูเอียด
7. เด็กหญิงมธุรดา  เบิกบาน
8. เด็กหญิงศิริภัสสร  ภัทรานุกิจ
 
1. นางสาวจีระภา  สุดใจ
2. นางฉลวย  อนุเคราะห์
3. นางลอองรัตน์  สุวรรณ์วิโชติ
4. นางสาววรางคณา  กาฬภักดี
 
115 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าค้ำ 1. เด็กหญิงกานต์มณี   สุทธไชย
2. เด็กหญิงจิราธร  กรีเรียน
3. เด็กชายชินวัฒน์  ศรีผาวงศ์
4. เด็กหญิงชุติมณฑน์  เปรมศิริ
5. เด็กชายณัฐภัทร  ต๊ะยศ
6. เด็กหญิงดาเรศ  เพชรภา
7. เด็กหญิงตมิสา  วงศ์ม่าน
8. เด็กหญิงนฤมล  ไชยสาร
9. เด็กชายพงษ์พณิช  วิยา
10. เด็กหญิงพุทธินันท์  สุทธไชย
11. เด็กชายภูมิพัฒน์  ทัดเจริญ
12. เด็กหญิงรสสุคนธ์  วันควร
13. เด็กหญิงรัศมีพรรณ  มหาวงศ์นันท์
14. เด็กหญิงลักษมี   โสล้อมค้อ
15. เด็กหญิงอังศนา  วงศ์ม่าน
16. เด็กหญิงอันธิวา   ธรรมจักร
 
1. นางจงรักษ์  จันทร์ทอง
2. นางสาวชมพูนุช  ไชยสลี
3. นางธัญชนก  วงค์ม่าน
4. นางสุดาพร  ลือชา
5. นางอนงค์  มะโนวรรณ
 
116 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงจารุกร  ใจปิง
2. เด็กหญิงพัชนี  ใจปิง
3. เด็กหญิงสุวรรณี  ใจปิง
4. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ใจปิง
5. เด็กหญิงแหม่ม  ใจปิง
 
1. ว่าที่ร้อยเอกจิรภัทร  มหาวงค์
2. นายสมชาย  เอกขระ
 
117 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 1 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กชายจักรภัทร  อักขระ
2. เด็กชายวรวุฒิ  อักขระ
 
1. นายสมพงษ์  เลิศประเสริฐ
2. นายอดิสร  อินสาร
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาสวรรค์ 1. เด็กชายธนกฤต  จอมจันทร์
2. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  จอมจันทร์
3. เด็กชายไตรภพ  จ๋อมจันทร์
 
1. นายบรรจง  ไชยบุญเรือง
2. นายอดุลย์  โนราช
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน 1. เด็กชายวรศักดิ์    แซ่เติ๋น
2. เด็กชายศรชัย   แซ่ผ่าน
3. เด็กชายอัครชัย   แซ่ว่าง
 
1. นายประทีป   ภิมาลย์
2. นายสมนึก  เขียวมูล
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ใจปิง
2. เด็กชายวรวุฒิ  ใจปิง
3. เด็กชายวีระชัย  ใจปิง
 
1. นายณัฐภัทร  อุปจักร์
2. นางเกษร  กวิกุล
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบมาง 1. นางสาวกัญญาพัชร  บุญอิน
2. เด็กหญิงจิตรกัญญา  บุญอินทร์
3. เด็กหญิงเครือวัลย์  บุญอินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศุภารัตน์  เขียวคำอ้าย
2. นางสบูรัตน์  จันทรา
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  รินเสน
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  สายบุญสา
3. เด็กหญิงพนิตสุภา  ชนาวัฒนานนท์
4. เด็กหญิงวริษา  คณาภิวัฒน์
5. เด็กหญิงสุธีมา  ทรงอภิวัฒน์กุล
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ธรรมชัย
 
1. นางปรานอม  อินบรรเลง
2. นายพีรวุฒิ  แสนนิทา
3. นายเสถียร  คำรังษี
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงจันธิดา  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงดวงจิต  แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงบานเย็น  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงบุษบา  แซ่ย่าง
6. เด็กหญิงมาลี  แซ่ย่าง
 
1. นางนปภัช  ภัคนันทพร
2. นางอุไร  พุฒหมื่น
3. นายเพชร  คำครุฑ
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  สุขะ
2. เด็กหญิงพรสินี  อินปา
3. เด็กหญิงสาวินี  อินปา
 
1. นางกนกพร  ไชยบุญเรือง
2. นายราชานนท์  ต๊ะวิไชย
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายธีรพงษ์  จันต๊ะวงค์
2. เด็กชายพิษณุพงษ์  สอประดิษฐ์
3. เด็กชายศุภกิตติ์  แซ่เฮ้อ
 
1. นายจิระเมศร์  พิพัฒน์คงถาวร
2. นางสาวมัลลิกา  ไชยศิลป์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน 1. นายวรเดช   แซ่จ๋าว
2. เด็กหญิงศิริพร   แซ่เติ๋น
3. เด็กหญิงอัฐวรรณ   ตันติสุนทรวัฒนา
 
1. นายนิคม   ละเลิง
2. นายเชวง   จันฟุ่น
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายปฏิมากรณ์  อินต๊ะกัน
2. เด็กชายประพันธ์  เทียนรุ่งรัศมี
3. เด็กชายพีรพล  บุญเทพ
 
1. นางสาวจรวยพร  สุธรรมแปง
2. นายจิระเมศร์  พิพัฒน์คงถาวร
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน 1. เด็กหญิงชุติมา   อสิพงษ์
2. เด็กหญิงนงรักษ์   แซ่เติ๋น
3. เด็กหญิงวารุณี   แซ่ลี
 
1. นายธีระพงศ์   พันธ์ธง
2. นางวีณา   กันนิยม
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กหญิงกรกนก  เปาป่า
2. เด็กหญิงพรธิชา  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงอรสินี  นิกรเถื่อน
 
1. นางณัฐกฤตา  ประภาพรรณพิไล
2. นางปาริชาติ  อินทะรังษี
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบขุ่น 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  สุปินะ
2. เด็กหญิงวริศรา  สุปินะ
 
1. นายธวัชชัย  ยวงคำ
2. นางสาวมยุรี  ฑีฆาวงศ์
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาราบรรพต+บ้านสร้อยพร้าว 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  นิลคง
2. เด็กหญิงสายสุดา  อุทุมพร
3. เด็กหญิงสุภาวดี  เพตะกร
 
1. นางสาหร่าย  สิงห์ธนะ
2. นางสาวสุพัตรา  กลัดคำ
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา 1. เด็กหญิงดวงวิมล  สุวรรณ
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีทอง
3. เด็กหญิงเอมวลี  ไชยวงค์
 
1. นางจิรัฐิติกาล  ไชยธวัช
2. นางสุชาดา  เทพอาจ
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กหญิงณหทัย  เปาป่า
2. เด็กหญิงพลอยศิริ  เปาป่า
3. เด็กหญิงอรพรรณ  หอมดอก
 
1. นางณัฐกฤตา  ประภาพรรณพิไล
2. นางปาริชาติ  อินทะรังษี
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 1. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงธนพร  โมงคาม
3. เด็กหญิงโสพิศตา  รุ้งเจริญชัย
 
1. นางจินตนา  จันทร์ไตร
2. นางประครองศรี  ปรารมภ์
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กชายณัฐพล  อุดอ้าย
2. เด็กชายธีรเดช  เกตสี
3. เด็กชายรัฐกร  คำเทพ
 
1. นางปรานอม  อินบรรเลง
2. นายพีรวุฒิ  แสนนิทา
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสระวงค์ 1. เด็กหญิงบงกช  ปาละ
2. เด็กหญิงศิริพร  สุทำแปง
3. เด็กหญิงสุทธิดา  สุทำแปง
 
1. นางลำใย  หานิพัฒน์
2. นางสาวหฐานิกา  ปัญญาภู
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายจิรภัทร  สมเงิน
2. เด็กชายธนกร  ปัญญาวงค์
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
2. นางวิไลลักษณ์  งามล้ำ
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. นางสาวชลธิชา  เหม็งทะเหล็ก
2. นายศรันยู  อุดนัน
 
1. นางสาวปิ่นรัก  วิยา
2. นางลำเภา  อินทะรังษี
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โน๊ตสุภา
2. เด็กชายสุยะกุล  ใจปิง
 
1. นางนันทนา  สิทธิไชยนุกูล
2. นายประทีป  คำตัน
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  หล่อวัฒนา
2. เด็กหญิงหนึ่งนภา  ศรีนารินทร์
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
2. นางละมัย  ตาลตา
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงพิกุล  แซ่ย่าง
 
1. นายจักรวรรดิ์  ญาณกรสกุล
2. นายวัฒนศักดิ์  เทพเสน
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1. เด็กชายศุภชัย  ขันปาลี
2. เด็กชายเอกชัย  ณ ชน
 
1. นายสุวิจักขณ์  ลองราช
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายทวี  แซ่เล้า
2. เด็กชายอนันท์  กิตติสุขประเสริฐ
 
1. นายจักรวรรดิ์  ญาณกรสกุล
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงพวงผกา  สุทำแปง
2. เด็กชายภูพงศ์  โนริยา
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
2. นางสาวศรีเรือน  จิตอารีย์
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. นายตุลวิทย์  จักวาโน
2. เด็กชายสุรพงษ์  ใจปิง
 
1. นางนันทนา  สิทธิไชยนุกูล
2. นายประทีป  คำตัน
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายชัชโชติ  กาบิล
2. นางสาวหทัยกาญจน์  ไหลหลั่ง
 
1. นางสาวปิ่นรัก  วิยา
2. นายภาคภูมิ  แบ่งทิศ
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงพนิตพร  ต๊อดแก้ว
2. เด็กหญิงสุกัญญา  กุกไชย
 
1. นางสาวปิ่นรัก  วิยา
2. นายภาคภูมิ  แบ่งทิศ
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายปรัชญา  สุทธหลวง
2. เด็กชายพศุตม์บดี  คำเมือง
3. เด็กชายพีรวิทย์  ไชยศิลป์
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
2. นางวนิดา  ใจจุมปู
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  มูลคำ
2. เด็กชายพงษ์ดนัย  ใจประเสริฐ
3. เด็กชายพชร  เนตรทิพย์
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
2. นางวนิดา  ใจจุมปู
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กชายกฤษณะ  วิริยะพันธ์
2. เด็กชายรัฐภูมิ   อุ่มมี
3. เด็กชายเมชวิน  พงษ์สุภา
 
1. นายฉัตร์ชัย  เนตรวีระ
2. นายสมควร  กะรัตน์
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. นายนราธิป   นาคชัยวงษ์
2. นายพงษ์ดนัย   สีหาบุตร
3. เด็กชายสรวิทย์   รกไพร
 
1. นายชัชวาลย์  งานคำอ้าย
2. นายเทวินทร์  ศรีบุญเรือง
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายพงศ์พล  หัวหน้า
 
1. นางบุญประภา  รัตนะประภา
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 1. เด็กหญิงรุจิรา  รินฤทธิ์
 
1. นางพิกุล  วัดคำ
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงกันภิรมย์  พรมมี
 
1. นางสืบสาย  ไชยศิลป์
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมูล(ศิลาเพชร) 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  เจริญพันธ์
 
1. นางบุญเจือ  สุทธิพงษ์
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงกวิดา  พายัพสถาน
 
1. นางวิลาวัณย์   คำรังษี
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  ไชยชนะ
 
1. นางรัตนากรณ์  คฤหานนท์
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงพิชาภรณ์  แก้วเสมอตา
 
1. นางวิไลพร  อยู่เชื้อ
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  นิลคง
 
1. นางพิทยา  นิลคง
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำคา 1. เด็กหญิงจงกลรัตน์  พิสิฐนวกุล
 
1. นางสรินยา  ปันแปง
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายทนงศักดิ์  แซ่โซ้ง
 
1. นางสืบสาย  ไชยศิลป์
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหน 1. เด็กหญิงพลอยพิสุทธิ์  ทานัน
2. เด็กหญิงมาติกา  จิตอารี
3. เด็กหญิงรติมา  ไชยสาร
4. เด็กหญิงรุจิรางค์  ใบยา
5. เด็กหญิงโชติกา  ทุ่งโปร่ง
 
1. นางสิริพร  ไชยยะ
2. นางโสภิดา  ปรารมภ์
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงธนภร  หล่อวัฒนา
 
1. นางสาววัทนพร  พรหมโชติ
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางแก 1. เด็กหญิงนลพรรณ  แสนท้าว
 
1. นางทัศวรรณ  นันต๊ะสุยะ
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  รกไพร
2. เด็กหญิงพรรษชล  สุทธหลวง
 
1. นางสาววัทนพร  พรหมโชติ
2. นางวิลาวัณย์  คำรังษี
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่    
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคว 1. เด็กชายพีรณัฐ  สนนา
2. เด็กชายพีรณัฐ  ระลึก
3. เด็กชายภัสกร  ศรีอุดร
4. เด็กชายภูวรินทร์  ชวาฤทธิ์
5. เด็กชายศุภสิน  ยะแสง
6. เด็กชายอัฐพล  ดวงธิ
 
1. นายพันธ์ยศ  ศรีนเรศพงษ์
2. นายพิเชษฐ์  วงค์สวัสดิ์
3. นายสุจริต  คำจิตร
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบขุ่น 1. เด็กชายชินวัตร  ไชยวงค์
2. เด็กชายธนกร  ปันสี
3. เด็กชายศหศวรรษ  จันทรธิมา
4. เด็กชายสุทธิพงษ์  ไชยปรุง
5. เด็กชายหณุพงษ์  จันธิมา
6. เด็กชายอัศราวุฒิ  จันทรธิมา
 
1. นางสาวนิศากร  ใจเฉลี่ยว
2. นางปริศนา  ปันกัน
3. นายอดุลย์  ประทุม
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กชายกิตติชัย  แปงอุด
2. เด็กชายฐิติวัฒน์  ปันอิน
3. เด็กชายธวัช  อุ่นถิ่น
4. เด็กชายนฤเบศร์  ใจปิง
5. เด็กชายนลธวัช  ช่างเงิน
6. เด็กชายวันเฉลิม  ใจปิง
7. เด็กชายสมเกียรติ  ใจปิง
8. เด็กชายสาธิต  ใจปิง
 
1. นายกรวัฒน์  โนพิยะ
2. ว่าที่ร้อยเอกจิรภัทร  มหาวงค์
3. นายรัฐวิชญ์  สารเทพ
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จิตอารี
2. เด็กชายก้องภพ  จันตระ
3. เด็กชายจตุราษฎร์  พัฒนสกุลกาล
4. เด็กหญิงจิตรา  คล่องบุญจิต
5. เด็กหญิงชัชฎาวัลล์  ชิลคีรี
6. เด็กชายชัยชนะ  ศิริสุขพรสกุล
7. เด็กหญิงนิจวรีนันท์  จิตตรง
8. เด็กหญิงระมีรัตน์  เชยชื่นจิต
9. เด็กชายวชิระ  มิ่งมิตรวิบูลย์
10. เด็กชายอิทธิพล  คำนวณสิริกุล
 
1. นางพิกุล  รัตนแสงภักดี
2. นางสาวศรีเรือน  จิตอารีย์
3. นายสฤษดิ์ธิชัย  จักร์แก้ว
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ยศอาลัย
2. เด็กชายคณิน  นันศิริ
3. เด็กหญิงจีรภิญญา  วงศา
4. เด็กหญิงชัญญา  ทรงเสรีย์
5. เด็กชายณัฐเกียรติ  สมศักดิ์
6. เด็กหญิงธนัญญา  เนตรทิพย์
7. เด็กหญิงนงนภัส  ละม่อม
8. เด็กหญิงพาขวัญ  สิงห์ธนะ
9. เด็กหญิงภาณุมาศ  สุทธการ
10. เด็กหญิงอภิสรา  วงค์เทพ
 
1. นางจำนงจิต  บุญเกิด
2. นายธีรพันธุ์  บุญเกิด
3. นางรัชนีกร  โตสุวรรณ
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  จิตอารี
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  อินต๊ะจักร
3. นางสาวนฤพร  พะยอม
4. นางสาวอธิติยา  จิตรกว้าง
5. นายเดชบดินทร์  ปาริน
 
1. นางทับทิม  ทะนันไชย
2. นายสมเกียรติ  แซ่โค้ว
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เขียวปัญญา
2. เด็กหญิงจตุพร  อินทะรังษี
3. เด็กชายศุภณัฐ  ใบยา
 
1. นางนิจวิภา  ตรรกนรเศรษฐ์
2. นางนิยะดา  นันทสว่าง
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กหญิงชนิกานต์  คฤหาสน์สุวรรณ
2. เด็กหญิงปิ่นโสภา  ศรีวิชัย
3. เด็กหญิงพิชญา  นิลคง
 
1. นางสาวกัลยาวรรณ  มีแสง
2. นางพิทยา  นิลคง
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อดทน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ยะวงศ์
3. เด็กหญิงอชิรญา  เสารางทอย
 
1. นายธนกิจ  ปานเรือง
2. นายพานุ  รัตนพิทักษ์สกุล
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กหญิงจุฑานันทร์  ชราชิต
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  กิตินันท์
3. เด็กหญิงสุนันท์  ใจปิง
 
1. นางกัลยาภรณ์  มหาวัน
2. นางคนึงนิตย์  เขียวสมบัติ
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายนิมิตร  แก้วโก
2. เด็กชายเศรษฐวุฒิ  แสงพันธ์
 
1. นางสาวปนัดดา  อุ่นใจ
2. นางศุภวรรณ  สุภา
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์ 1. เด็กหญิงณัฐกมล  พึ่งทรัพย์
2. เด็กชายสุรชัย  ปันคำ
 
1. นางดวงฤทัย  ยะตุ้ย
2. นางราตรี  อินทำ
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายชานน  ยะแสง
2. เด็กชายวรุตม์  กิตินันท์
 
1. นางกาญจนา  จันต๊ะ
2. นายปฐมพงศ์  จันต๊ะ
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1. เด็กชายฐิติวุฒิ  สุทธหลวง
2. เด็กชายพงศธร  หอมดอก
 
1. นายสมพงษ์  มีบุญ
2. นายเอนก  กองคำ
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กหญิงสุรางคนา  กิตินันท์
2. เด็กหญิงเสาวนีย์  สุวงกฎ
 
1. นางคนึงนิตย์  เขียวสมบัติ
2. นางสาวพัชรียา  กันธุระ
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1. เด็กหญิงกิ่งนภา   กาญจะแสน
2. เด็กชายคัตวทฤษ  คันทะลือ
 
1. นางทัศนีย์  จันทโคตร
2. นางเสาวลักษณ์   จูหว้า
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายรุ่งฟ้า  กันยะ
 
1. นายปฐมพงศ์  จันต๊ะ
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กชายยศกร  ศรีเทพ
 
1. นางจารุนันท์  อิ่นอ้าย
 
185 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยู้ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  แซ่ตั้ง
 
1. นางสุภาพ  สุทธิแสน
 
186 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กชายฐิติวุฒิ  นิลคง
2. เด็กชายปัณณวิชญ์  ละม่อม
3. เด็กชายสินธุนันทน์  นิลคง
 
1. นางพัชราภรณ์  ศรีทิพย์
2. นางพิมพ์พรรณ  สมทรา
 
187 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กหญิงฐิดาพร  สลีอ่อน
2. เด็กหญิงลลิตา  ไชยปิง
3. เด็กหญิงสุธิดา  เมฆแสน
 
1. นางพัชราภรณ์  ศรีทิพย์
2. นางพิมพ์พรรณ  สมทรา
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กชายสุริยา  คำแคว่น
 
1. นายก้าวพารักษ์  ชาวส้าน
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กหญิงวรินทิพย์  คำยาน
 
1. นายก้าวพารักษ์  ชาวส้าน
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กชายศุภสิทธิ์  ใจปิง
 
1. นายก้าวพารักษ์  ชาวส้าน
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 1. เด็กชายสกรรจ์  หอมดอกพลอย
 
1. นางจาริยา  ตนะทิพย์
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กหญิงวรินทิพย์  คำยาน
 
1. นายสมิง  นิลคง
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  กันแก้ว
 
1. นางนัทธมน  คำครุฑ
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายสิทธิชัย  กันยะ
 
1. นางสุริยา  ยศมงคล
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหน 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  จันติ
 
1. นางยุพิน  ตั้งเจียมศรี
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. เด็กชายศาสวัติ  อินทะรังษี
 
1. นางประนอม  อรุณานันท์
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กชายนพรัตน์  บุญอินทร์
 
1. นางสาวเพลินพิศ  จันต๊ะยอด
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1. เด็กหญิงลัดดาพร  อินปา
 
1. นางพวงพยอม  สุปัน
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กหญิงอภิสรา  รพินท์นิภา
 
1. นางเนตรนรินทร์  วีระเชวงกุล
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายพสุธา  มีบุญ
2. เด็กชายพิชิตพงษ์  พลบัว
3. เด็กหญิงสุภนัย  กิตินัน
 
1. นางสาวจำปา  สุฤทธิ์
2. นางสลีลา  เตชนันท์
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. เด็กหญิงชลิดา  เปาป่า
2. เด็กชายธีรเจต  ค้าข้าว
3. เด็กหญิงพวงพร  บุญพันธ์
 
1. นางนิยะดา  นันทสว่าง
2. นางประนอม  อรุณานันท์
 
202 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กชายพีระวัฒน์  สลีอ่อน
2. เด็กชายอรรถนนท์  นิลคง
 
1. นางมณีลักษณ์  บ่อคำ
2. นางรัตน์ชุดา  กันกา
 
203 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายธนาดล  ธัญญะ
2. เด็กหญิงวัลลภา  กันยะ
 
1. นายสังวาลย์  ทาทอง
 
204 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ 1. เด็กหญิงพรชิตา  อินสองใจ
2. เด็กชายภัทรชกร  งามขำ
 
1. นางพัฒนา  พิทักษ์สันติ
2. นางสุพรรณี  อินทำ
 
205 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กชายกรวิทย์  รกไพร
2. เด็กชายสุริยา  รกไพร
 
1. นางนภสร  บุญสิงห์
2. นางเกสร  ลำทา
 
206 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กหญิงโสภา  วงศ์ยังประเสริฐ
2. เด็กชายไก่  แซ่ท้าว
 
1. นางชวนพิศ  เพาะจะโป๊ะ
2. นางนันทิยา  ไชยสลี
 
207 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคว 1. เด็กชายกฤตกร  น้ำตอง
2. เด็กหญิงรักษิณา  ทองสุข
 
1. นายจำลอง  ไชยยา
2. นางอุทุมพร  ซอเสียง
 
208 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กหญิงซอ  อุ่นถิ่น
2. เด็กหญิงนาตยา  บัวเหล็ก
3. เด็กชายประทิน  บัวเหล็ก
4. เด็กหญิงมัณฑนา  อุ่นถิ่น
5. เด็กหญิงรินรดา  บัวเหล็ก
6. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ชิตธิชัยพร
 
1. นายกฤตณ์  ปัทถาพงษ์
2. นายกฤษธนศักดิ์  อุ่นถิ่น
3. นางสาวปิยะพร  สุมทุม
 
209 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 1. เด็กหญิงนิรัชพร  เครือผัด
2. นายวชิระ  อินทร์คำ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  แสนสี
4. เด็กหญิงอ่อนยานุช  พิศจารย์
5. นางสาวเบญจวรรณ  เครือแปง
 
1. นางสาวณัฐชุดา  เงินวงใน
2. นายเกรียงไกร  สิงห์แก้ว
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  กันยะ
 
1. นางศรีวรรณา  ศรีหร่าย
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กชายอนุพงศ์  รกไพร
 
1. นางเนตรนรินทร์  วีระเชวงกุล
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงปรารถนา   ขอดเตชะ
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายจุลจักร  สุมทุม
 
1. นายพงษ์เทพ  คำพุฒ
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 1. เด็กชายประศักดิ์  อินพนา
 
1. นางลักขิกา  พิมพ์ชัยมูล
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายอาทิตย์  พิมเสน
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายดนุวร  กอกัน
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กชายสมเกียรติ  บุญเศก
 
1. นายกิตติชัย  ก้อนใหม่
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กชายกรประเสริฐ  จำปาบุญ
2. เด็กชายฉัตรมงคล  มีแสงนิล
3. เด็กหญิงณันทมาลี  นิลคง
4. เด็กชายธนภัทร  สุโรพันธ์
 
1. นางสาวกัลยาวรรณ  มีแสง
2. นางพิทยา  นิลคง
3. นายอำนาจ  แสนแสง
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว้า 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  คงธนะรักษ์
 
1. นางชุติกาญจน์  สุวรรณ
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงจิรสุดา  วิศรุตเวสสะภู
 
1. นายยุทธนา  สุนทร
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคว 1. เด็กชายกิตติชัย  ธงหิมะ
 
1. นางอุทุมพร  ซอเสียง
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กชายศิริชัย  สลีอ่อน
 
1. นางสาวกัลยาวรรณ  มีแสง
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบมาง 1. นายสุชาติ  ใจปิง
 
1. นายก้าวพารักษ์  ชาวส้าน
 
224 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงขวัญมนัส  ใจปิง
2. เด็กชายธิติกร  อินปา
3. เด็กชายนภสินธุ์  อนุจร
4. เด็กชายสรชัช  กาแสน
5. เด็กหญิงสาทิกา  อินปา
6. เด็กหญิงเมธาวดี  อินปา
 
1. นางนันท์สินี  หลักคำ
2. นางสาวบริมาส  เทพทิพย์
3. นางสาวเจมจิรา  จันต๊ะวงค์
 
225 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บัวเหล็ก
2. เด็กหญิงนงนุช  บัวเหล็ก
3. เด็กหญิงมยุรี  บัวเหล็ก
4. เด็กหญิงวรกานต์  อุ่นถิ่น
5. เด็กหญิงวิลาสินี  บัวเหล็ก
6. เด็กหญิงอำพร  บัวเหล็ก
 
1. นางสาวพิลาวรรณ  หอระดี
2. นายอัชฎาวุฒิ  เขียนนา
3. นายเอกชัย  ชุมศรี
 
226 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงกันทนา  อินปา
2. เด็กชายณัฐวัตร  อินปา
3. เด็กชายพรชัย  อินปา
4. เด็กหญิงวิริยา  อินปา
5. เด็กชายศราวุธ  อินปา
6. เด็กหญิงเมธาวี  อินปา
7. เด็กชายเอกราช  วรรณชน
 
1. นางนันท์สินี  หลักคำ
2. นางสาวบริมาส  เทพทิพย์
3. นางสาวเจมจิรา  จันต๊ะวงค์
 
227 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 1. เด็กหญิงกตัญญู  ฮั่งแสง
2. นางสาวกันดา  แสงวรรณา
3. เด็กหญิงดารณี  อินคำ
4. เด็กหญิงสุชานาถ  แสงธรรม
5. นางสาวสุพัตรา  กันทา
6. นางสาวเบญจวรรณ  เครือแปง
 
1. นางสาวพิมพารัตน์  ลำทา
2. นายเกรียงไกร  สิงห์แก้ว
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เบี้ยพรม
2. เด็กหญิงพิมพา  แซ่ลี
3. เด็กหญิงรัตนา  แซ่ลี
 
1. นางสาวราตรี  อุดทา
2. นางวีณา  กันนิยม
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นาวัลย์
2. เด็กหญิงปุณยาพร  เขียนนา
3. เด็กชายสรวิศ  อินสองใจ
 
1. นางสาวกัลยาวรรณ  มีแสง
2. นายอำนาจ  แสนแสง
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กหญิงจั๊ะ  แซ่ย่าง
2. เด็กชายชูศักดิ์  วงศ์ยังประเสริฐ
3. เด็กหญิงอุทิตา  อุ่นเรือน
 
1. นางนันทิยา  ไชยสลี
2. นางสาวปวีณา  แก้วตา
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กชายจตุพล  สีสาวงษ์
2. เด็กชายเกียรติกร  กองวงษ์
3. เด็กชายไตรภพ  ศิริคาม
 
1. นายธวัช  ตระกูลสันติไมตรี
2. นายมนตรี  ขนิษฐ์น้อย
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน 1. เด็กชายวรัท  แซ่ว่าง
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์   แซ่ผ่าน
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ปาติกานต์
 
1. นายประทีป  ภิมาลย์
2. นางสุธีร์  โคตรภักดี
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 1 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา 1. เด็กชายธนวัฒน์  วังสมอ
2. เด็กชายวิษณุ  ไวยพจนีย์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มงคล
 
1. นายจำรูญ  ใจการ
2. นายสมบูรณ์  ดีอุ่น
 
234 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางแก 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ชาติภูมิตระกูล
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  แซ่ท้าว
3. เด็กหญิงวิมลศิริ  แซ่ม้า
 
1. นางกัญญาภัทร   ปรารมภ์
2. นางจารุวรรณ์  ริพล
 
235 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 1. เด็กชายจีระศักดิ์  แปงอุด
2. เด็กชายทิ  แปงอุด
3. เด็กชายวัชระ  บุญตั๋ว
 
1. นายผดุงศักดิ์  จิรนันทนุกุล
2. นายอานนท์  กองหล้า
 
236 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงธิดาพร   ทรายแหลมทอง
2. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  จันตระ
3. เด็กหญิงผดาพร  รินเสน
 
1. นางปรานอม  อินบรรเลง
2. นายพีรวุฒิ  แสนนิทา
 
237 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กชายทักษิณ  เชวงนุสรณ์
2. เด็กชายปฐวี  ฑีฆาวงค์
3. เด็กชายเยอ  แซ่ย่าง
 
1. นางนันทิยา  ไชยสลี
2. นางสาวปวีณา  แก้วตา
 
238 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กชายจิรายุส  ถุงเงิน
2. เด็กชายธีรภัทร  ใจปิง
 
1. นางนันทนา  สิทธิไชยนุกูล
2. นายประทีป  คำตัน
 
239 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กชายทวีวุฒิ  ใจปิง
2. เด็กชายวิทยา  อุดเต็น
 
1. นางนันทนา  สิทธิไชยนุกูล
2. นายประทีป  คำตัน
 
240 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอก 1. เด็กชายจิรภัทร   สุต๋า
2. เด็กชายยุทธการ   กอกัน
3. เด็กชายศิริพร  สุต๋า
 
1. นางบุษบา  ทองหอม
2. นายประดุจ   คันทะสาร
 
241 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอก 1. เด็กชายชูพงษ์   สุต๋า
2. เด็กชายธีปภณ  รวดเร็ว
3. เด็กชายสิทธิโชติ    สุต๋า
 
1. นายจิระพงษ์   คำวงค์
2. นายสันทัด  คำยันต์
 
242 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กชายณัฐวร  แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงนิตยา  แซ่เฮ้อ
3. เด็กชายพลวัฒ  วิศรุตเวสสะภู
 
1. นางปิ่นทิพย์  หายยุทธ
2. นายหาญ  จินดาสวัสดิ์
 
243 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. นายทวินันท์   กุ๊กไชย
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พรมนิมิตร
3. นายอัษฎาวุฒิ  ติละ
 
1. นางสาวนภษร  ติละ
2. นายไพชยนต์  ศิริแก้ว