หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
และวันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 ณ โรงเรียนวัดหนองปลิง

[ ทั้งหมด   14 ก.ย. 2556   15 ก.ย. 2556   22 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 14 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โรงเรียนสาธิต ห้อง อ.1/1 14 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้น
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โรงเรียนสาธิต ห้อง อ.1/2 14 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้น
3 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โรงเรียนสาธิต ห้อง ป.1/1 14 ก.ย. 2556 09.00-10.30
4 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โรงเรียนสาธิต ห้อง ป.1/2 14 ก.ย. 2556 09.00-10.30
5 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โรงเรียนสาธิต ห้อง อ.1/3 14 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้น
6 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โรงเรียนสาธิต ห้อง อ.2/1 14 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้น
7 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โรงเรียนสาธิต ห้อง อ.2/2 14 ก.ย. 2556 09.00-10.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตึก ๗ ห้อง ๗๔๔ 14 ก.ย. 2556 ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตึก ๗ ห้อง ๗๔๕ 14 ก.ย. 2556 ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐
3 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตึก ๗ ห้อง ๗๑๔ 14 ก.ย. 2556 ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐
4 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตึก ๗ ห้อง ๗๑๖ 14 ก.ย. 2556 ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตึก ๙ ห้อง ๙๓๖ 14 ก.ย. 2556 ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
6 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตึก ๗ ห้อง ๗๔๔ 14 ก.ย. 2556 ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
7 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตึก ๗ ห้อง ๗๔๕ 14 ก.ย. 2556 ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตึก ๑๓ (ศูนย์วทยาศาสตร์) ห้อง ๑๓๑๐๔ 14 ก.ย. 2556 ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตึก ๑๓ (ศูนย์วทยาศาสตร์) ห้อง นนทรี 14 ก.ย. 2556 ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตึก ๑๓ (ศูนย์วทยาศาสตร์) ห้อง นนทรี 14 ก.ย. 2556 ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตึก ๑๓ (ศูนย์วทยาศาสตร์) ห้อง ๑๓๑๐๗ 14 ก.ย. 2556 ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตึก ๑๓ (ศูนย์วทยาศาสตร์) ห้อง โถง (ชั้น๑) 14 ก.ย. 2556 ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐
6 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ข้างสนามฟุตบอล 14 ก.ย. 2556 ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป
7 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ข้างสนามฟุตบอล 14 ก.ย. 2556 ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป
8 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ข้างสนามฟุตบอล 14 ก.ย. 2556 ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคาร ๕ ห้อง ๑ 14 ก.ย. 2556 ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคาร ๕ ห้อง ๑ 14 ก.ย. 2556 ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
3 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคาร ๕ ห้อง ๒ 14 ก.ย. 2556 ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
4 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคาร ๕ ห้อง ๒ 14 ก.ย. 2556 ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
5 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคาร ๕ ห้อง ๒ 14 ก.ย. 2556 ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐
6 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคาร ๕ ห้อง ๑ 14 ก.ย. 2556 ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐
7 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคาร ๕ ห้อง ๑ 14 ก.ย. 2556 ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
8 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคาร ๕ ห้อง ๒ 14 ก.ย. 2556 ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐
9 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคาร ๕ ห้อง ๒ 14 ก.ย. 2556 ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐
10 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคาร ๕ ห้อง ๑ 14 ก.ย. 2556 ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
11 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคาร ๕ ห้อง ๑ 14 ก.ย. 2556 ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
12 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคาร ๕ ห้อง ๒ 14 ก.ย. 2556 ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โรงยิมเนเซี่ยม 14 ก.ย. 2556 ๐๙.๐๐
2 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตึก ๑๕ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ) ชั้น ๔ ห้อง ชอนตะวัน 14 ก.ย. 2556 ๐๙.๐๐
3 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตึก ๑๕ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ) ชั้น ๔ ห้อง พระบาง 14 ก.ย. 2556 ๐๙.๐๐

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ห้องประชุมใหญ่ 14 ก.ย. 2556 ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ห้องประชุมใหญ่ 14 ก.ย. 2556 ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ห้องประชุมใหญ่ 14 ก.ย. 2556 ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ห้องประชุมใหญ่ 14 ก.ย. 2556 ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
5 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ห้องประชุมใหญ่ 14 ก.ย. 2556 ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
6 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ห้องประชุมใหญ่ 14 ก.ย. 2556 ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
7 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ห้องประชุมใหญ่ 14 ก.ย. 2556 ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
8 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ห้องประชุมใหญ่ 14 ก.ย. 2556 ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
9 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคาร ๑๕ (ลานชั้นล่าง) ห้อง ศูนย์อาเซียน 14 ก.ย. 2556 ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป
10 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคาร ๑๕ (ลานชั้นล่าง) ห้อง ศูนย์อาเซียน 14 ก.ย. 2556 ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป
11 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคาร ๑๕ (ลานชั้นล่าง) ห้อง ศูนย์อาเซียน 14 ก.ย. 2556 ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป
12 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคาร ๑๕ (ลานชั้นล่าง) ห้อง ศูนย์อาเซียน 14 ก.ย. 2556 ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป
13 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคาร ๑๕ (ลานชั้นล่าง) ห้อง ศูนย์อาเซียน 14 ก.ย. 2556 ๑๓.๐๐ เป็นต้นไป
14 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคาร ๑๕ (ลานชั้นล่าง) ห้อง ศูนย์อาเซียน 14 ก.ย. 2556 ๑๓.๐๐ เป็นต้นไป
15 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคาร ๑๕ (ลานชั้นล่าง) ห้อง ศูนย์อาเซียน 14 ก.ย. 2556 ๑๓.๐๐ เป็นต้นไป
16 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ห้องประชุมใหญ่ 14 ก.ย. 2556 ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป
17 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ห้องประชุมใหญ่ 14 ก.ย. 2556 ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป
18 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตึก ๑๕ ห้อง ประชุมพระบาง 14 ก.ย. 2556 ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป
19 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตึก ๑๕ ห้อง ประชุมพระบาง 14 ก.ย. 2556 ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป
20 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตึก ๑๕ ห้อง ประชุมพระบาง 14 ก.ย. 2556 ๑๓.๐๐ เป็นต้นไป
21 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตึก ๑๕ ห้อง ประชุมพระบาง 14 ก.ย. 2556 ๑๓.๐๐ เป็นต้นไป
22 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตึก ๑๕ ห้อง ประชุมพระบาง 14 ก.ย. 2556 ๑๓.๐๐ เป็นต้นไป
23 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตึก ๑๕ ห้อง ประชุมพระบาง 14 ก.ย. 2556 ๑๓.๐๐ เป็นต้นไป
24 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตึก ๑๕ ห้อง ประชุมพระบาง 14 ก.ย. 2556 ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 9 (ตึกครุศาสตร์) ห้อง 932 14 ก.ย. 2556 08.30-11.30
2 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 11 (ตึกเทคโนโลยี) ห้อง 1122 14 ก.ย. 2556 11.30-16.30
3 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 11 (ตึกเทคโนโลยี) ห้อง 1124 14 ก.ย. 2556 08.30-11.30
4 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 11 (ตึกเทคโนโลยี) ห้อง 1122 14 ก.ย. 2556 08.30-10.30
5 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 11 (ตึกเทคโนโลยี) ห้อง 1124 14 ก.ย. 2556 12.30-15.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตึก ๗ ชั้น 4 ห้อง ๗๔๖,๗๔๘ 14 ก.ย. 2556 ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตึก ๗ ห้อง ๗๔๖,๗๔๘ 14 ก.ย. 2556 ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐
3 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตึก ๗ ห้อง ๗๒๕ 14 ก.ย. 2556 ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
4 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตึก ๗ ห้อง ๗๒๕ 14 ก.ย. 2556 ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐
5 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตึก ๗ ห้อง ๗๒๗ 14 ก.ย. 2556 ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐
6 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตึก ๗ ห้อง ๗๒๗ 14 ก.ย. 2556 ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
7 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตึก ๗ ห้อง ๗๔๒ 14 ก.ย. 2556 ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
8 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตึก ๗ ห้อง ๗๔๒ 14 ก.ย. 2556 ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สนามฟุตบอล 14 ก.ย. 2556 09.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สนามฟุตบอล 14 ก.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ห้อง ศูนย์สมองดี 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ห้อง ประชุมแสงเทียน 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ห้อง ประชุมศรีนครสวรรค์ 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายเสรี กวระสูตร ครูธุรการโรงเรียนบ้านเนิน และผู้ควบคุมระบบ ศน.บันดิษฐ์ พิมพะ โทรศัพท์ 08-1785-5058 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]