หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nsn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายมาโนช ห่วงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าทองประธานกรรมการ
2. นางพรทิวา บัวสำลีครู โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ)กรรมการ
3. นางบุษรารัศมิ์ สุนทรสถิตย์ครู โรงเรียนวัดเกรียงไกร (โพธิ์ประสิทธิ์)กรรมการ
4. นางนุชจรี หาทรัพย์ครู โรงเรียนวัดท่าซุด (เจริญศิลป์) กรรมการ
5. นางธันยากานต์ วิรามรครู โรงเรียนวัดเกรียงไกร (โพธิ์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา สวนคำศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกรียงไกร (โพธิ์ประสิทธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี เกถิงศรี ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)กรรมการ
3. นางกัลยา มั่นต่าย ครู โรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
4. นางพรทิพย์ ก้อนจันทร์เทศ ครู โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี กรรมการ
5. นางสมถวิล สิริชลทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายสัญชัย นุชสุขรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกรียงไกร (โพธิ์ประสิทธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางธันยากานต์ วิรามรครู โรงเรียนวัดเกรียงไกร (โพธิ์ประสิทธิ์)กรรมการ
3. นางสาวสุวรรณา หมั่นธรรมครู โรงเรียนวัดนิเวศวุฒารามกรรมการ
4. นางระเบียบ ปัญญาฤทธิ์ครู โรงเรียนวัดนากลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายสัญชัย นุชสุขรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกรียงไกร (โพธิ์ประสิทธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางวิไล ทรัพย์มูลครู โรงเรียนนากลางกรรมการ
3. นางสาวอภิรดี เสนาวินครู โรงเรียนวัดคลองยางกรรมการ
4. นางอุบลรัตน์ หงส์ประภาวงศ์ ครู โรงเรียนวัดท่าทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา สวนคำศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกรียงไกร (โพธิ์ประสิทธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางรัตนา แตงนวลจันทร์ครู โรงเรียนบ้านเนินกรรมการ
3. นางรวิวรรณ ศรีไพโรจน์ครู โรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
4. นางมานิตา สอนทองครู โรงเรียนวัดศาลาแดงกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายขรรค์ชัย อ่อนมีผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพยุหะีคีรีประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง ขลิบปั้นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุบรรณรัตนารามกรรมการ
3. นายบุญชู นิ่มวิศิษฐ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
4. นายวิทยา ทองโสมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ ธำรงค์วัฒนกุลผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายสนม สุราเลิศครู โรงเรียนบ้านคลองม่วงกรรมการ
3. นายยงยศ ศิริสัมพันธ์ครู โรงเรียนวัดเกยไชยเหนือกรรมการ
4. นางสวนสนธิ์ พิบูรณ์ครู โรงเรียนบ้านหนองไม้แดงกรรมการ
5. นายกองพล ทองกลัดครู โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์)กรรมการ
6. นางพรพรรณ โชคดีพูนสุขครู โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ ไชยเดชผู้อำนวยการโรงเรียนสระวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนภาพรรณ ตาก้อนทองครู โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
3. นายสุธรรม เหลืองอร่ามวงศ์ครู โรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
4. นางปรานอม สมานมูลย์ ครู โรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
5. นางอโนชา กรเอี่ยมครู โรงเรียนวัดนิเวศวุฒารามกรรมการ
6. นางสุภาณี สร้อยจำปา ครู โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสายชน สิลาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินกะพี้ประธานกรรมการ
2. นางสาวอนุสสรา เพชรมั่น ครู โรงเรียนวัดดงกะพี้กรรมการ
3. นายชัชวาลย์ จิตรขุนทด ครู โรงเรียนวัดคลองยางกรรมการ
4. นางพรเนตร ตีระมาตย์ครู โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ)กรรมการ
5. นายรัฐเวช เทียมปโยธรครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดฆะมังกรรมการ
6. นางสาวฉัตรแก้ว ฤทธิ์ทองครู โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสรธัช วุทธพันธ์รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร ทองจิตติ ครู โรงเรียนวัดหนองโกกรรมการ
3. นายคมกฤช เกษมศุภกุลครู โรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
4. นางเจริญศรี ภู่จำรูญครู โรงเรียนเทศบาลวรนาถบรรพตกรรมการ
5. นางสาวรัตนา รักศรีครู โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม)กรรมการ
6. นายวิเชียร มั่นจันทร์ครู โรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการ
7. นายฐิติพจน์ โพธิ์ชื่นครู โรงเรียนวัดคลองยางกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญชู นิ่มวิศิษย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระบัว ประธานกรรมการ
2. นางศิริมา เผ่าวิริยะ ครู โรงเรียนวัดท่าทอง กรรมการ
3. นางรัตนา ขุนพรหมครู โรงเรียนวัดศรีอุทุมพรกรรมการ
4. นางสายฝน กล่ำทองครู โรงเรียนวัดเกยไชยเหนือกรรมการ
5. นางศศิรัตน์ ห่านศรีวิจิตรครู โรงเรียนวัดนิเวศวุฒารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายบรรเลง แก้วแจ่มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไม้แดง ประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ บุญส่งครู โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง กรรมการ
3. นางพัชรนภา กะโห้ทองครู โรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
4. นางสาวสุพรรณี เมฆอรุโณทัยครู โรงเรียนวัดสันติธรรมกรรมการ
5. นางสาวนันทรัตน์ คงคะชาติครู โรงเรียนวัดหนองโกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายประโยชน์ เผือกคล้ายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบงประธานกรรมการ
2. นายประภัสสร เกตุเดชาครู โรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
3. นางสาวปัญญรัตน์ ไทยอุ่นสมบัติครู โรงเรียนบ้านหนองไม้แดงกรรมการ
4. นางสิรินาถ บัวหลวง ครู โรงเรียนบ้านห้วยบง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายบรรเลง แก้วแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไม้แดง ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษยา หล้าฤทธิ์ ครู โรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
3. นางมยุรี คงโต ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
4. นางสวนสนธิ์ พิบูรณ์ครู โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายขรรค์ชัย อ่อนมีผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)ประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ บุญส่งครู โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง กรรมการ
3. นางมยุรี คงโตครู โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
4. นางรัตนา ขุนพรหมครู โรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
5. นางศิริมา เผ่าวิริยะ ครู โรงเรียนวัดท่าทอง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ศรีไพโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายเอกรินทร์ สุวาส ครู โรงเรียนวัดหัวถนน กรรมการ
3. นายธเนตร หาดแก้วครู โรงเรียนบ้านคลองม่วงกรรมการ
4. นางสาวเบญจมาส มายาครู โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายพรพนา ไกรพูลครู โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ ประธานกรรมการ
2. นายดาราชาย สุดโสมครู โรงเรียนบ้านคลองม่วงกรรมการ
3. นายกมล อุตะถินครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า (ประชาประสาทวิทย์)กรรมการ
4. นางสุดารัตน์ อันชูฤทธิ์ ครู โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายชูชาติ ยิ้มเปรมโรงเรียนวัดปากคลองปลากดประธานกรรมการ
2. นางสาวอาจารีย์ รอดตาลโรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน (รังษีวุฒากาศอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวคัชรินทร์ มากพานิชโรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน (รังษีวุฒากาศอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายทองสุข เพชรพงษ์โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากรกรรมการ
5. นางศรีไพร อ่อนเกิดโรงเรียนวัดปากคลองปลากดกรรมการ
6. นางเพียงใจ จงเกตุกรณ์โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากดกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายชูชาติ ยิ้มเปรมโรงเรียนวัดปากคลองปลากดประธานกรรมการ
2. นางสาวอาจารีย์ รอดตาลโรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน (รังษีวุฒากาศอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวคัชรินทร์ มากพานิชโรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน (รังษีวุฒากาศอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายทองสุข เพชรพงษ์โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากรกรรมการ
5. นางศรีไพร อ่อนเกิดโรงเรียนวัดปากคลองปลากดกรรมการ
6. นางเพียงใจ จงเกตุกรณ์โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากดกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ ทองอยู่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโกประธานกรรมการ
2. นายวันชัย ลอเจริญครู โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือกรรมการ
3. นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์ครู โรงเรียนบ้านเนินกรรมการ
4. นายไพศาล พินิจธรรมครู โรงเรียนวัดพันลานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายไพบูลย์ สิงห์โตทองโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ คงโตโรงเรียนวัดพันลานกรรมการ
3. นางสุจิตรา ไกรศรีวรรธนะโรงเรียนบ้านเนินกรรมการ
4. นางสำเนียง โพธิ์พุกโรงเรียนวัดฆะมังกรรมการ
5. นางปริศนา ฉ่ำรัศมีโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายไพบูลย์ สิงห์โตทองโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ คงโตโรงเรียนวัดพันลานกรรมการ
3. นางสุจิตรา ไกรศรีวรรธนะโรงเรียนบ้านเนินกรรมการ
4. นางสำเนียง โพธิ์พุกโรงเรียนวัดฆะมังกรรมการ
5. นางปริศนา ฉ่ำรัศมีโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวุฒิ ยิ้มเทียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินประธานกรรมการ
2. นางวิไลรัตน์ เสรีประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดฆะมังกรรมการ
3. นางบุษปรานี สอนพันธ์ครู โรงเรียนบ้านเนินกรรมการ
4. นายถวัลย์ จาดขำครู โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชย (นิรภัยประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายมานัส กสิธิกสิกรรมโรงเรียนวัดดอนสนวนประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ ชมภูศรีโรงเรียนวัดฆะมังกรรมการ
3. นางรัตนา ตันสฤงคารโรงเรียนวัดดอนสนวนกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ แก้วเรืองโรงเรียนวัดบางไซประธานกรรมการ
2. นายสมกิจ บุญผ่องโรงเรียนวัดคลองยาง "ประชาพัฒนา"กรรมการ
3. นายประยูร เจริญไทยโรงเรียนวัดเขาสระนางสรงกรรมการ
4. นางสมพร ขัดขจรโรงเรียนวัดนิเวศวุฒารามกรรมการ
5. นางวันดี โพธิ์พึ่งโรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายไพบูลย์ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ กรเอี่ยมครู โรงเรียนวัดพันลานกรรมการ
3. นางโสภา สิงหัตถะครู โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ (นิรภัยประชานุกูล)กรรมการ
4. นายสมชัย พุกทองครู โรงเรียนวัดดงกะพี้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสุรเชษฐ สัตยารมณ์โรงเรียนวัดท่านาประธานกรรมการ
2. นายกฤษปกรณ์ สาครโรงเรียนวัดบ้านลาดกรรมการ
3. นางสาวรัชชดา พิมพ์นพพันธุ์โชติโรงเรียนเขาทองกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ สุ่มดีโรงเรียนวัดแสงรังสรรค์กรรมการ
5. นางสำอาง ผิวอ่อนโรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากดกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายธนิตย์ อ่อนนิ่มผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพันลานประธานกรรมการ
2. นายวัชระ กรเอี่ยมครู โรงเรียนวัดพันลานกรรมการ
3. นางสาวหทัยภัทร คุ้มแก้วครู โรงเรียนบ้านเนินกรรมการ
4. นางปริศนา ฉ่ำรัศมี ครู โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ (นิรภัยประชานุกูล)กรรมการ
5. นายไพฑูรย์ เรือนทองครู โรงเรียนวัดดงกะพี้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวุฒธิ ต่อพันธ์โรงเรียนวัดบางเคียนประธานกรรมการ
2. นายประพฤติ บาลเพียรโรงเรียนวัดทับกฤชเหนือกรรมการ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วรัศมีโรงเรียนวัดคลองยาง "ประชาพัฒนา"กรรมการ
4. นางสาวพัชรี ทับวงษ์โรงเรียนบ้านเนินกรรมการ
5. นางฑิตยาภา บุญจันทร์โรงเรียนวัดท่าไม้กรรมการ
6. นางรัตนา แตงนวลจันทร์โรงเรียนบ้านเนินกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายวุฒธิ ต่อพันธ์โรงเรียนวัดบางเคียนประธานกรรมการ
2. นายประพฤติ บาลเพียรโรงเรียนวัดทับกฤชเหนือกรรมการ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วรัศมีโรงเรียนวัดคลองยาง "ประชาพัฒนา"กรรมการ
4. นางสาวพัชรี ทับวงษ์โรงเรียนบ้านเนินกรรมการ
5. นางฑิตยาภา บุญจันทร์โรงเรียนวัดท่าไม้กรรมการ
6. นางรัตนา แตงนวลจันทร์โรงเรียนบ้านเนินกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ไพรวัลย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงกะพี้ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย ชิ้นเจริญครู โรงเรียนวัดดงกะพี้กรรมการ
3. นางสาวการิตา ชื่นแฟงครู โรงเรียนวัดคลองยาง “ประชาพัฒนา”กรรมการ
4. นางวิไลรัตน์ เสรีประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดฆะมัง กรรมการ
5. นางวัลรัตน์ ทานะวงศ์ครู โรงเรียนบ้านเนินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายประจักษ์ เย็นชื่นโรงเรียนวัดไผ่สิงห์ประธานกรรมการ
2. นายสมยศ สิงหคเชนทร์โรงเรียนบ้านประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางนริศรา แป้นบุญโรงเรียนวัดไผ่สิงห์กรรมการ
4. นางสดชื่น หิรัญวรกิจโรงเรียนวัดวังใหญ่กรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์ ปานศิลาโรงเรียนวัดคลองบางเดื่อกรรมการ
6. นางสาวกำจาย อินชูพงษ์โรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายสะอาด แผนสุวรรณ์โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ เปียศิริโรงเรียนบ้านดงขุยกรรมการ
3. นายเมธี กุลสัตยาภิรมย์โรงเรียนวัดไผ่สิงห์กรรมการ
4. นางธนพร วังกานนท์โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือกรรมการ
5. นางณัฏฐกานต์ สำราญใจโรงเรียนวัดคลองคล้ากรรมการ
6. นางสาวกัญญา บางเพลิงโรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสะอาด แผนสุวรรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือประธานกรรมการ
2. นายนิวัติ อรรถาวีย์ครู โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ จิตมะกล่ำ ครู โรงเรียนวัดหนองโกกรรมการ
4. นางมณี ทองดีเล็ก ครู โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ (นิรภัยประชานุกูล)กรรมการ
5. นางสาวจินดา วงษ์นิ่ม ครู โรงเรียนวัดดงกะพี้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายมนตรี หาทรัพย์โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากดประธานกรรมการ
2. พระไพศาล จิตฺตสีโลวัดพรหมจริยาวาสกรรมการ
3. ผศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้างมจว.วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์กรรมการ
4. นายประชุม สังฆารมย์โรงเรียนวัดฆะมังกรรมการ
5. นางแก้วกลม ฤทธิ์เต็มโรงเรียนวัดคลองยาง "ประชาพัฒนา"กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายสมกิจ บุญผ่องผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองยาง “ประชาพัฒนา” ประธานกรรมการ
2. นางแก้วกมล ฤทธิ์เต็ม ครู โรงเรียนวัดคลองยาง “ประชาพัฒนา”กรรมการ
3. นางสาวจริญญา สอนสุด ครู โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือกรรมการ
4. ผศ.ดร.วรกิจ เถื่อนช้าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ตันไชยศรีนครครู โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ (นิรภัยประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ พรหมมาลีครู โรงเรียนวัดดงกะพี้ประธานกรรมการ
2. นายถวัลย์ จาดขำครู โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ (นิรภัยประชานุกูล)กรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ ขุนทองครู โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางประนอม มีชื่นครู โรงเรียนบ้านเนินประธานกรรมการ
2. นายสมควร แสงน้ำผึ้งครู โรงเรียนวัดหนองโกกรรมการ
3. นายประชุม สังฆารมย์ครู โรงเรียนวัดฆะมังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ คมขำครู โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือประธานกรรมการ
2. นางธนาภรณ์ วังกานนท์ครู โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือกรรมการ
3. นางสาวบุญสังข์ ม่วงสิงห์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ (นิรภัยประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายธนาวัฒน์ สอนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศาลาแดง ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิรักษา ต่วนชะเอม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง กรรมการ
3. นางสาวสมบัติ ผดุงชาติครู โรงเรียนบ้านเขาปูน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเรวัฒน์ ทวยจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูนประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร จันทร์หลวงครู โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ กรรมการ
3. นายอดิเรก ทรัพย์มูลครู โรงเรียนวัดศาลาแดง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายสมนึก ชูชีพผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรีย์ คันธมาศน์ครู โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ (นิรภัยประชานุกูล)กรรมการ
3. นายวันชัย นาครัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสายชล ลิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินกะพี้ประธานกรรมการ
2. นางสาวนารีรัตน์ สว่างเรืองศรี โรงเรียนบ้านเนินกรรมการ
3. นางทัศนาภาณ์ โกสีย์ ครู โรงเรียนวัดหนองกระโดน กรรมการ
4. นางวิไล ทรัพย์มูลครู โรงเรียนวัดนากลาง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสากล ชาญณรงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดสูงประธานกรรมการ
2. นายวินัย พรมภักดีครู โรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
3. นายวุฒิชัย เมืองคำครู โรงเรียนคลองเกษมเหนือ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสุชิน พูลสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพรมหน่อประธานกรรมการ
2. นายสาโรจ พุกทองครู โรงเรียนวัดฆะฆัง กรรมการ
3. นายชัยราช เหมือนจันทร์ ครู โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ กรรมการ
4. นางเครือมาศ เกิดโพชา ครู โรงเรียนบ้านคลองม่วง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สมรภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า(ประชาประสาทวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ พันธุ์สมุทรครู โรงเรียนวัดสันติธรรม กรรมการ
3. นายประเวศ บุญพงษ์ ครู โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายวิชาญ พันธุ์สมุทรครู โรงเรียนวัดสันติธรรม ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ศรีเจริญวนะกิจรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)กรรมการ
3. นายวุฒิพันธ์ โอภาษี ครู โรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการ
4. นายมนตา พูลจันทร์ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)กรรมการ
5. นายธนกฤต สิงห์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายธนกฤต สิงห์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวถนนประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ศรีเจริญวนะกิจรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)กรรมการ
3. นายวุฒิพันธ์ โอภาษี ครู โรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการ
4. นายมนตา พูลจันทร์ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)กรรมการ
5. นายวิชาญ พันธุ์สมุทรครู โรงเรียนวัดสันติธรรม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายธนกฤต สิงห์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวถนนประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ศรีเจริญวนะกิจรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)กรรมการ
3. นายวุฒิพันธ์ โอภาษี ครู โรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการ
4. นายมนตา พูลจันทร์ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)กรรมการ
5. นายวิชาญ พันธุ์สมุทรครู โรงเรียนวัดสันติธรรม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร สุวรรณพฤกษ์ครู วิทยาลัยอาชีวนครสวรรค์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบลวรรณ สมุททรคีรีครู วิทยาลัยอาชีวนครสวรรค์ กรรมการ
3. นางกรรณิกา ธิชากรครู วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร สุวรรณพฤกษ์ ครู วิทยาลัยอาชีวนครสวรรค์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบลวรรณ สมุททรคีรีครู วิทยาลัยอาชีวนครสวรรค์ กรรมการ
3. นางกรรณิกา ธิชากรครู วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาวอรนุช บุญโสภาคผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปลิง ประธานกรรมการ
2. นายพิสิษฐ์ วิทยาครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและเกษตรนครสวรรค์ กรรมการ
3. นายโอภาส แสงอำนาจเจริญ ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและเกษตรนครสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางสาวอรนุช บุญโสภาคผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปลิงประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ถิ่นสูงครูฝึกฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค ๘ นครสวรรค์ กรรมการ
3. นางสาววันทนีย์ เหล่าวิทวัสครู วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สมรภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า(ประชาประสาทวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิ ทรัพย์สมานผู้อำนวยการโรงเรียนวัดฆะมัง กรรมการ
3. นายไพโรจน์ ชมพูศรีครู โรงเรียนวัดฆะมังกรรมการ
4. นายสาโรจน์ พุกทองครู โรงเรียนวัดฆะมังกรรมการ
5. นายผจญ เหล็กแก้วครู โรงเรียนวัดพันลานกรรมการ
6. นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์ครู โรงเรียนบ้านเนินกรรมการ
7. นางรุ่งเรือง ทวิชาชาติครู โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ (นิรภัยประชานุกูล)กรรมการ
8. นายฐิติวัฒน์ ประสารพันธ์ครู โรงเรียนวัดหนองโกกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Persentation)(ใช้ทดสอบ) ป.4-ป.6
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวนิตยา ลาเขตการณ์ครู โรงเรียนวัดนากลางประธานกรรมการ
2. นายรัฐพงค์ ทองยิ้มครู โรงเรียนวัดคลองยาง “ประชาพัฒนา”กรรมการ
3. นางอารีย์วรรณ แสงรัศมี ครู โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางพิมพิศา ช คะนองเดผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกยไชยเหนือ (นิรภัยประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นายกมล อุตะถินครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า(ประชาประสาทวิทย์)กรรมการ
3. นางสุธาสินี บุญคงครู โรงเรียนวัดหนองปลิง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางปิยะรัตน์ ดีศรีครู โรงเรียนวัดท่าทองประธานกรรมการ
2. นางสาวลัคนา อินมณีครู โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)กรรมการ
3. นายวิโรจน์ สุนทรนิพัทธ์ครู โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางนพรัตน์ อินทโลหิตครู โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางบรรจง พุ่มแจ้งครู โรงเรียนวัดคลองม่วงกรรมการ
3. นางอารีย์วรรณ แสงรัศมีครู โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางมลธิวา อุทัยพัฒน์ ครู โรงเรียนวัดศรีอุทุมพรประธานกรรมการ
2. นางนันทกานต์ ลอดชะครู โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม กรรมการ
3. นางสาวไพเราะ ยุติธรรม ครู โรงเรียนวัดหนองโกกรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ ลอสวัสดิ์ครู โรงเรียนวัดห้วยบง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางสายรุ้ง สุขหิรัญครู โรงเรียนวัดเกรียงไกร (โพธ์ประสิทธิ์) ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพิรา พรมโชติ ครู โรงเรียนวัดท่าซุด (เจริญศิลป์)กรรมการ
3. นางจิตรัตน์ดา ศรีระวัตรครู โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายธนกฤษณ์ อุ่นสมบัติ ครู โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อประธานกรรมการ
2. นายพชรพล เปรมทองครู โรงเรียนวัดยางขาว กรรมการ
3. นายอนันตพงษ์ อนันตศานต์ ครู โรงเรียนบ้านสระบัว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ อินทร์ขาวครู โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อประธานกรรมการ
2. นางนภา เกตุแก้วครู โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อกรรมการ
3. นายปัญญา เกตุแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ กรรมการ
4. นายศิรวัฒน์ ลอสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมยศ เพียรกสิกรรม ครู โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภลักษณ์ เริ่มลาครู โรงเรียนบ้านห้วยบง กรรมการ
3. นางสาวณริศรา ต่วนชะเอมครู โรงเรียนวัดน้ำทรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางศรินทิพย์ งามนิลผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายภิญโญ ทองมีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีอุทุมพรกรรมการ
3. นางนพรัตน์ อินทโลหิตครู โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายสวาด แก้ววิเชียรครู โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ ประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ ปานศิลาครู โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ กรรมการ
3. นางกัลยารัตน์ สิบพลีวงค์ ครู โรงเรียนวัดมหาโพธิ์ใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางวันเพ็ญ เหี้ยมโท้โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ คะชาโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางอรวรรณ ลือสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชุมแสง (วัดทับกฤชกลาง)กรรมการ
4. นางถนอมจิตร อู่สุวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือกรรมการ
5. นางทิวาพร แทนเกษมโรงเรียนเขาทองกรรมการ
6. นางกาญจนา ภัทรติวานนท์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์กรรมการ
7. นางชุตินันท์ จันทร์มณีโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์กรรมการ
8. นางัอัญชลี จันกลิ่นโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการ
9. นางรัชนก แสงขำโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางปราจีนบุรี แตงทิพย์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ปั้นนาคโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)รองประธานกรรมการ
3. นางทัศนา เฉยปัญญาโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการ
4. นางจงกลนี อินทร์เพ็ญโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ สุปรีดีโรงเรียนบ้านกระจังงามกรรมการ
6. นางสาวสุคนธ์ พัสสรโรงเรียนวัดนากลางกรรมการ
7. นางสาวศุภสรา สีแดงโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
8. นางสันธนา กลิ่นชั้นโรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสุภาพร ไชยแก้วเมร์โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางหีบเสียง ไกรนิตย์โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมพร ศรีทองโรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยวกรรมการ
4. นางศันสนีย์ สุพรหมมาโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือกรรมการ
5. นางสาวพิญญาดา จาบจินดาโรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาสกรรมการ
6. นางวราภรณ์ พลอยนวลงามโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ)กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายเสรี กวระสูตร ครูธุรการโรงเรียนบ้านเนิน และผู้ควบคุมระบบ ศน.บันดิษฐ์ พิมพะ โทรศัพท์ 08-1785-5058 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]