หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 102 โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด 16 23 21
2 081 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า(ประชาประสาทวิทย์) 15 25 20
3 037 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง 6 11 7
4 060 โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ 1 1 1
5 107 โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 18 48 28
6 020 โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) 7 35 16
7 077 โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ 5 6 6
8 097 โรงเรียนบ้านกระจังงาม 4 12 8
9 076 โรงเรียนบ้านคลองคล้า 3 4 3
10 088 โรงเรียนบ้านคลองม่วง 19 34 31
11 006 โรงเรียนบ้านคุ้งวารี 5 9 8
12 025 โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา 7 15 13
13 163 โรงเรียนบ้านซับผักกาด 6 13 10
14 129 โรงเรียนบ้านดงขุย 3 4 3
15 139 โรงเรียนบ้านดอนกระชาย 8 11 9
16 109 โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) 6 11 9
17 061 โรงเรียนบ้านทุ่งตาทั่ง 2 6 4
18 122 โรงเรียนบ้านท่ากร่าง 4 27 9
19 108 โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(ศักดี) 2 7 2
20 105 โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์) 2 5 3
21 115 โรงเรียนบ้านท่าเตียน 1 6 3
22 162 โรงเรียนบ้านธารหวาย 2 12 4
23 080 โรงเรียนบ้านบางมะฝ่อ “สามัคคีวิทยา” 3 7 4
24 114 โรงเรียนบ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) 1 1 1
25 014 โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 0 0 0
26 116 โรงเรียนบ้านประชาสามัคคี 5 23 10
27 022 โรงเรียนบ้านปากดง(เทียนศรีประสิทธิ์) 3 4 4
28 052 โรงเรียนบ้านพรหมเขต 7 38 15
29 065 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 1 1 1
30 154 โรงเรียนบ้านย่านมัทรี 0 0 0
31 117 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1 3 2
32 001 โรงเรียนบ้านสระงาม 8 18 13
33 146 โรงเรียนบ้านสระบัว 26 38 31
34 137 โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 2 6 2
35 043 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 3 6 3
36 047 โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา 8 13 9
37 062 โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ 11 19 16
38 157 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 4 12 7
39 127 โรงเรียนบ้านหนองโพลง 8 21 8
40 147 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 30 56 40
41 096 โรงเรียนบ้านหาดสูง 9 18 13
42 158 โรงเรียนบ้านห้วยบง 19 46 26
43 066 โรงเรียนบ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) 3 11 5
44 027 โรงเรียนบ้านเขากะลา 0 0 0
45 094 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ 4 4 4
46 098 โรงเรียนบ้านเขาปูน 9 21 16
47 156 โรงเรียนบ้านเขาไม้เดน 0 0 0
48 009 โรงเรียนบ้านเนิน 18 70 35
49 073 โรงเรียนบ้านเนินพะยอม 1 1 1
50 095 โรงเรียนบ้านเนินศาลา 6 27 13
51 087 โรงเรียนบ้านเนินเวียง 5 8 7
52 058 โรงเรียนบ้านแหลมยาง 6 11 8
53 082 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 1 1 1
54 159 โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา 3 6 3
55 172 โรงเรียนประชานุเคราะห์ 1 1 1
56 141 โรงเรียนประชาอุทิศ 0 0 0
57 173 โรงเรียนปวีณาวิทยา 0 0 0
58 168 โรงเรียนพยุหะวิทยา 2 2 2
59 155 โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 19 53 34
60 084 โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ 5 5 5
61 174 โรงเรียนมารีย์วิทยา 2 9 2
62 179 โรงเรียนยุวบัณฑิตวิทยา 0 0 0
63 161 โรงเรียนย่านคีรี 7 7 7
64 085 โรงเรียนราษฎร์อุทิศ 9 23 17
65 175 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 18 31 25
66 015 โรงเรียนวัดกลางแดง 0 0 0
67 005 โรงเรียนวัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) 6 49 17
68 145 โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ 24 36 24
69 123 โรงเรียนวัดคลองยาง“ประชาพัฒนา” 28 47 37
70 125 โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ 9 12 11
71 135 โรงเรียนวัดฆะมัง 9 13 9
72 029 โรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) 1 2 1
73 111 โรงเรียนวัดดงกะพี้ 14 27 20
74 074 โรงเรียนวัดดงเมือง 11 32 20
75 101 โรงเรียนวัดดอนสนวน 0 0 0
76 042 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 9 15 12
77 016 โรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒกาสอุปถัมป์) 9 22 15
78 103 โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ 9 19 15
79 044 โรงเรียนวัดทัพชุมพล 1 2 1
80 079 โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 15 34 23
81 012 โรงเรียนวัดท่าทอง 32 64 46
82 110 โรงเรียนวัดท่านา 12 22 14
83 035 โรงเรียนวัดท่าล้อ 4 8 4
84 140 โรงเรียนวัดท่าโก 7 8 7
85 119 โรงเรียนวัดท่าไม้ 4 9 7
86 090 โรงเรียนวัดนากลาง 19 32 21
87 004 โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 36 69 55
88 056 โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร 6 12 7
89 078 โรงเรียนวัดบางมะฝ่อ “จันทโชตอนุสรณ์” 5 7 6
90 031 โรงเรียนวัดบางม่วง 4 8 5
91 112 โรงเรียนวัดบางเคียน 4 7 6
92 132 โรงเรียนวัดบางไซ 5 9 5
93 003 โรงเรียนวัดบึงน้ำใส 2 2 2
94 151 โรงเรียนวัดบ้านบน 4 13 6
95 002 โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 29 78 49
96 120 โรงเรียนวัดบ้านลาด 10 15 14
97 026 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 8 25 15
98 100 โรงเรียนวัดปากคลองปลากด 6 12 11
99 028 โรงเรียนวัดพระนอน 2 3 3
100 099 โรงเรียนวัดพันลาน 4 8 4
101 128 โรงเรียนวัดพิกุล 6 14 10
102 075 โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์ 8 19 12
103 067 โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ 9 18 14
104 083 โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ 5 12 10
105 144 โรงเรียนวัดยางขาว 3 17 5
106 008 โรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา) 1 2 1
107 024 โรงเรียนวัดรังงาม 7 17 10
108 010 โรงเรียนวัดวังยาง 8 19 10
109 051 โรงเรียนวัดวังสวัสดี 2 5 3
110 036 โรงเรียนวัดวังหิน 1 1 1
111 121 โรงเรียนวัดวังใหญ่ 0 0 0
112 017 โรงเรียนวัดวังไผ่ 0 0 0
113 013 โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม 0 0 0
114 053 โรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์ 3 7 5
115 041 โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร 11 26 20
116 092 โรงเรียนวัดศาลาแดง 11 25 20
117 055 โรงเรียนวัดสมานประชาชน 1 3 1
118 045 โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากร 5 11 7
119 019 โรงเรียนวัดสันคู 1 1 1
120 039 โรงเรียนวัดสันติธรรม 16 26 18
121 018 โรงเรียนวัดสุบรรณราม 1 3 1
122 136 โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนราม 2 5 4
123 050 โรงเรียนวัดหนองกระโดน 28 53 41
124 164 โรงเรียนวัดหนองกลอย 1 3 1
125 130 โรงเรียนวัดหนองกุ่ม 2 3 3
126 113 โรงเรียนวัดหนองขอน 1 2 2
127 143 โรงเรียนวัดหนองคล่อ 2 9 5
128 023 โรงเรียนวัดหนองปลิง 40 79 51
129 089 โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ 19 52 24
130 148 โรงเรียนวัดหนองหมู 2 4 2
131 046 โรงเรียนวัดหนองเขนง 16 50 23
132 063 โรงเรียนวัดหนองเต่า 6 16 12
133 064 โรงเรียนวัดหนองแพงพวย 3 4 3
134 124 โรงเรียนวัดหนองโก 17 28 19
135 040 โรงเรียนวัดหนองโรง 6 17 8
136 133 โรงเรียนวัดหัวกะทุ่ม 1 3 1
137 153 โรงเรียนวัดหัวงิ้ว 6 13 6
138 070 โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสสรณ์) 4 8 6
139 068 โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) 9 20 16
140 030 โรงเรียนวัดหัวถนน 22 46 37
141 021 โรงเรียนวัดหาดทรายงาม 0 0 0
142 069 โรงเรียนวัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) 8 18 13
143 038 โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) 9 11 10
144 032 โรงเรียนวัดเกรียงไกรเหนือ 2 4 3
145 033 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 1 2 2
146 152 โรงเรียนวัดเขาบ่อพลับ 3 12 6
147 049 โรงเรียนวัดเขามโน 15 29 17
148 091 โรงเรียนวัดเนินกะพี้ 4 8 4
149 048 โรงเรียนวัดเนินมะขามงาม 4 10 6
150 118 โรงเรียนวัดเนินสะเดา 8 27 14
151 104 โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ 4 4 4
152 134 โรงเรียนวัดแหลมยาง 0 0 0
153 160 โรงเรียนวัดโป่งสวรรค์ 2 5 2
154 131 โรงเรียนวัดโพธิ์หนองยาว 5 7 5
155 138 โรงเรียนวัดใหม่ 10 24 13
156 126 โรงเรียนวัดไผ่สิงห์ 6 8 6
157 191 โรงเรียนวิสุทธิศึกษา 4 9 4
158 054 โรงเรียนศรีพูลราษฎร์สามัคคี 2 3 3
159 007 โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี 2 6 4
160 059 โรงเรียนศึกษาศาสตร์ 6 10 10
161 086 โรงเรียนสระวิทยา 5 14 9
162 072 โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ 3 12 5
163 165 โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา 6 15 9
164 176 โรงเรียนอนุชนวัฒนา 29 134 66
165 106 โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 23 88 42
166 011 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 48 98 71
167 142 โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 23 48 26
168 188 โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์ 1 1 1
169 057 โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) 11 25 18
170 034 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 63 110 71
171 093 โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 38 69 45
172 177 โรงเรียนอนุศาสน์สวรรค์ 0 0 0
173 178 โรงเรียนอินทารามวิทยา 2 2 2
174 166 โรงเรียนเขาทอง 26 82 43
175 150 โรงเรียนเขาสระนางสรง 4 21 10
176 167 โรงเรียนเขาสามยอด 5 10 8
177 171 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 18 64 19
178 192 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านชุมแสง) 21 47 29
179 193 โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองระนง) 2 5 3
180 194 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) 17 27 24
181 187 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 19 43 24
182 186 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 15 29 17
183 181 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ 0 0 0
184 182 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 10 18 10
185 183 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต 7 16 12
186 184 โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม 8 16 8
187 185 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ 1 5 2
188 180 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ 9 20 10
189 149 โรงเรียนเนินมะกอก 7 12 9
190 170 โรงเรียนโกรกพระพิทยาคม 0 0 0
191 169 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 16 33 18
192 071 โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์ 6 7 6
193 195 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ 12 27 12
194 189 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 28 70 47
รวม 1622 3673 2316
5989

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายเสรี กวระสูตร ครูธุรการโรงเรียนบ้านเนิน และผู้ควบคุมระบบ ศน.บันดิษฐ์ พิมพะ โทรศัพท์ 08-1785-5058 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]