สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครสวรรค์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 34 13 4 4 51
2 อนุบาลนครสวรรค์ 34 6 5 2 45
3 วัดนิเวศวุฒาราม 20 7 4 5 31
4 วัดบ้านมะเกลือ 20 3 4 2 27
5 วัดหนองปลิง 17 9 6 8 32
6 อนุชนวัฒนา 17 8 3 1 28
7 วัดท่าทอง 16 6 4 5 26
8 อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 15 9 8 3 32
9 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 14 3 1 0 18
10 โพฒิสารศึกษา 14 1 0 1 15
11 บ้านหนองไม้แดง 13 4 5 6 22
12 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 13 3 2 0 18
13 อนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 12 5 2 4 19
14 วัดหนองกระโดน 12 4 2 3 18
15 บ้านสระบัว 11 7 2 6 20
16 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 11 6 4 6 21
17 วัดคลองบางเดื่อ 11 5 3 4 19
18 อนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 11 4 5 2 20
19 วัดนากลาง 11 4 1 3 16
20 เขาทอง 10 8 4 2 22
21 วัดหัวถนน 10 6 3 2 19
22 ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 10 4 2 1 16
23 วัดหนองเขนง 10 4 2 0 16
24 ชุมชนวัดคลองปลากด 10 2 2 2 14
25 วัดคลองยาง“ประชาพัฒนา” 9 4 6 8 19
26 บ้านเนิน 8 5 3 2 16
27 วัดสันติธรรม 8 4 1 2 13
28 พยุหะศึกษาคาร 8 3 0 3 11
29 เทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ 8 2 0 2 10
30 เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 8 1 5 3 14
31 เทศบาล ๑ (บ้านชุมแสง) 7 4 4 5 15
32 วัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 7 3 2 3 12
33 วัดเขามโน 7 2 3 2 12
34 วัดศรีอุทุมพร 7 2 0 2 9
35 อนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) 7 2 0 0 9
36 บ้านหนองหัวเรือ 7 1 1 2 9
37 บ้านเขาปูน 7 1 1 0 9
38 วัดดอนใหญ่ 7 0 1 1 8
39 เทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 6 4 1 4 11
40 วัดบ้านลาด 6 4 0 0 10
41 วัดดงกะพี้ 6 2 4 2 12
42 วัดศาลาแดง 6 2 2 0 10
43 วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒกาสอุปถัมป์) 6 1 1 0 8
44 เทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) 5 8 3 1 16
45 วัดหนองโก 5 5 3 1 13
46 วัดคลองเกษมเหนือ 5 4 0 0 9
47 บ้านช่อกระถินพัฒนา 5 2 0 0 7
48 วัดดงเมือง 5 1 2 1 8
49 เทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 5 1 2 1 8
50 วัดรังงาม 5 1 1 0 7
51 บ้านพรหมเขต 5 1 0 0 6
52 ชุมชนวัดบ้านแก่ง 5 1 0 0 6
53 บ้านห้วยบง 4 6 4 3 14
54 วัดทับกฤชเหนือ 4 4 0 1 8
55 วัดหนองพรมหน่อ 4 2 3 1 9
56 วัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) 4 2 1 1 7
57 เทศบาลวัดสุคตวราราม 4 2 1 1 7
58 วัดหัวงิ้ว 4 2 0 0 6
59 วัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) 4 1 3 1 8
60 เทศบาลวัดวรนาถบรรพต 4 1 2 0 7
61 โอสถสภาอุปถัมภ์ 4 1 1 0 6
62 บ้านซับผักกาด 4 1 1 0 6
63 วัดเนินกะพี้ 4 0 0 0 4
64 เทศบาลวัดไทรใต้ 3 5 1 0 9
65 วัดบ้านไร่ 3 3 2 0 8
66 วัดใหม่ 3 3 1 3 7
67 บ้านดอนกระชาย 3 3 1 1 7
68 ราษฎร์อุทิศ 3 2 3 1 8
69 บ้านเนินศาลา 3 2 1 0 6
70 ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) 3 2 0 1 5
71 บ้านคลองม่วง 3 1 6 6 10
72 วัดท่าโก 3 1 1 2 5
73 วัดวังยาง 3 1 1 1 5
74 สามแยกเจ้าพระยา 3 1 1 0 5
75 เขาสระนางสรง 3 0 0 1 3
76 วัดเขาบ่อพลับ 3 0 0 0 3
77 วัดเนินมะขามงาม 3 0 0 0 3
78 วัดท่านา 2 7 2 0 11
79 วัดมหาโพธิใต้ 2 7 0 0 9
80 บ้านหนองโพลง 2 4 1 1 7
81 วัดปากคลองปลากด 2 3 1 0 6
82 วัดหนองโรง 2 3 0 1 5
83 บ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) 2 3 0 1 5
84 วัดบางไซ 2 3 0 0 5
85 วัดเนินสะเดา 2 2 0 3 4
86 วัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) 2 2 0 2 4
87 วัดท่าล้อ 2 2 0 0 4
88 วัดหนองเต่า 2 1 1 1 4
89 บ้านเนินเวียง 2 1 1 1 4
90 วัดแสงรังสรรค์ 2 1 1 0 4
91 วัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสสรณ์) 2 1 1 0 4
92 ศึกษาศาสตร์ 2 1 0 3 3
93 วัดโพธิ์หนองยาว 2 1 0 1 3
94 เนินมะกอก 2 1 0 1 3
95 วิสุทธิศึกษา 2 1 0 1 3
96 บ้านปากดง(เทียนศรีประสิทธิ์) 2 1 0 0 3
97 วัดพันลาน 2 0 2 0 4
98 บ้านสามัคคีธรรม 2 0 1 0 3
99 วัดบางเคียน 2 0 1 0 3
100 วัดบ้านบน 2 0 0 2 2
101 พยุหะวิทยา 2 0 0 0 2
102 บ้านสระเศรษฐี 2 0 0 0 2
103 วัดเกรียงไกรเหนือ 2 0 0 0 2
104 ศิริราษฎร์สามัคคี 2 0 0 0 2
105 บ้านทุ่งตาทั่ง 2 0 0 0 2
106 วัดวังสวัสดี 2 0 0 0 2
107 วัดหนองคล่อ 2 0 0 0 2
108 เทศบาล ๒ (คลองระนง) 2 0 0 0 2
109 บ้านสุวรรณประชาพัฒนา 1 4 2 1 7
110 บ้านสระงาม 1 4 2 1 7
111 บ้านหาดสูง 1 4 1 1 6
112 ชุมชนวัดบ้านหว้า(ประชาประสาทวิทย์) 1 3 2 5 6
113 วัดมโนราษฎร์ 1 3 1 0 5
114 สระวิทยา 1 3 1 0 5
115 บ้านแหลมยาง 1 2 3 0 6
116 วัดบริรักษ์ประชาสาร 1 2 2 1 5
117 บ้านเขาถ้ำพระ 1 2 1 0 4
118 วัดพิกุล 1 2 0 2 3
119 วัดศรีอัมพวัลย์ 1 2 0 0 3
120 ย่านคีรี 1 1 4 0 6
121 วัดฆะมัง 1 1 2 3 4
122 บ้านกระจังงาม 1 1 2 0 4
123 บ้านคลองคล้า 1 1 1 0 3
124 วัดท่าไม้ 1 1 0 2 2
125 บ้านดงขุย 1 1 0 1 2
126 วัดหนองแพงพวย 1 1 0 1 2
127 วัดหนองกุ่ม 1 1 0 0 2
128 อินทารามวิทยา 1 1 0 0 2
129 วัดบางม่วง 1 0 2 1 3
130 วัดสุวรรณรัตนราม 1 0 1 0 2
131 บ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์) 1 0 1 0 2
132 มารีย์วิทยา 1 0 1 0 2
133 วัดพระนอน 1 0 0 1 1
134 บ้านใหม่ศึกษา 1 0 0 1 1
135 อนุบาลยุวพัฒน์ 1 0 0 0 1
136 บ้านท่ากร่าง 1 0 0 0 1
137 บ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) 1 0 0 0 1
138 บ้านท่าเตียน 1 0 0 0 1
139 วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) 1 0 0 0 1
140 วัดวังหิน 1 0 0 0 1
141 วัดสุบรรณราม 1 0 0 0 1
142 วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) 0 5 4 0 9
143 วัดสวรรค์ประชากร 0 5 0 0 5
144 เขาสามยอด 0 3 1 1 4
145 บ้านหนองเต่า 0 3 1 0 4
146 วัดบางมะฝ่อ “จันทโชตอนุสรณ์” 0 3 0 2 3
147 บ้านบางมะฝ่อ “สามัคคีวิทยา” 0 3 0 0 3
148 วัดไผ่สิงห์ 0 2 3 1 5
149 บ้านประชาสามัคคี 0 2 2 0 4
150 วัดมรรครังสฤษดิ์ 0 2 1 3 3
151 วัดยางขาว 0 2 1 0 3
152 วัดบึงน้ำใส 0 2 0 0 2
153 บ้านธารหวาย 0 1 1 0 2
154 บ้านท่าจันทน์(ศักดี) 0 1 1 0 2
155 สังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ 0 1 0 1 1
156 ศรีพูลราษฎร์สามัคคี 0 1 0 1 1
157 วัดเกาะแก้ว 0 1 0 0 1
158 เทศบาลวัดไทรเหนือ 0 1 0 0 1
159 บ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) 0 1 0 0 1
160 บ้านยางใหญ่ 0 1 0 0 1
161 บ้านวังใหญ่ 0 1 0 0 1
162 บ้านโพธิ์งาม 0 1 0 0 1
163 วัดหนองกลอย 0 1 0 0 1
164 ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ 0 0 3 2 3
165 ชุมชนวัดเขาดินเหนือ 0 0 1 0 1
166 วัดทัพชุมพล 0 0 1 0 1
167 วัดสมานประชาชน 0 0 1 0 1
168 บ้านคุ้งวารี 0 0 0 2 0
169 วัดโป่งสวรรค์ 0 0 0 1 0
170 ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ 0 0 0 1 0
171 บ้านเนินพะยอม 0 0 0 1 0
172 ประชานุเคราะห์ 0 0 0 1 0
173 วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) 0 0 0 1 0
174 วัดหนองขอน 0 0 0 1 0
175 วัดหนองหมู 0 0 0 0 0
176 วัดสันคู 0 0 0 0 0
177 วัดหัวกะทุ่ม 0 0 0 0 0
รวม 717 376 220 199 1,313