สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครสวรรค์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 34 13 4 4 51
2 อนุบาลนครสวรรค์ 34 6 5 2 45
3 วัดนิเวศวุฒาราม 20 7 4 5 31
4 อนุชนวัฒนา 17 8 3 1 28
5 อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 15 9 8 3 32
6 วัดหนองปลิง 15 9 6 8 30
7 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 14 3 1 0 18
8 โพฒิสารศึกษา 14 1 0 1 15
9 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 13 3 2 0 18
10 อนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 12 5 2 4 19
11 วัดหนองกระโดน 12 4 2 3 18
12 วัดบ้านมะเกลือ 12 3 4 2 19
13 บ้านสระบัว 11 7 2 6 20
14 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 11 6 4 6 21
15 อนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 11 4 5 2 20
16 เขาทอง 10 8 4 2 22
17 ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 10 4 2 1 16
18 วัดหนองเขนง 10 4 2 0 16
19 วัดคลองยาง“ประชาพัฒนา” 9 4 6 8 19
20 บ้านหนองไม้แดง 9 4 5 6 18
21 วัดท่าทอง 8 6 4 5 18
22 บ้านเนิน 8 5 3 2 16
23 วัดสันติธรรม 8 4 1 2 13
24 วัดนากลาง 8 4 1 2 13
25 พยุหะศึกษาคาร 8 3 0 3 11
26 เทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ 8 2 0 2 10
27 เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 8 1 5 3 14
28 วัดคลองบางเดื่อ 7 5 3 4 15
29 เทศบาล ๑ (บ้านชุมแสง) 7 4 4 5 15
30 ชุมชนวัดคลองปลากด 7 2 1 2 10
31 วัดศรีอุทุมพร 7 2 0 2 9
32 อนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) 7 2 0 0 9
33 บ้านหนองหัวเรือ 7 1 1 2 9
34 วัดดอนใหญ่ 7 0 1 1 8
35 เทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 6 4 1 4 11
36 วัดบ้านลาด 6 4 0 0 10
37 วัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 6 3 2 3 11
38 วัดดงกะพี้ 6 2 4 2 12
39 วัดเขามโน 6 2 3 2 11
40 เทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) 5 8 3 1 16
41 วัดหัวถนน 5 5 3 2 13
42 วัดหนองโก 5 5 3 1 13
43 วัดคลองเกษมเหนือ 5 4 0 0 9
44 บ้านช่อกระถินพัฒนา 5 2 0 0 7
45 วัดดงเมือง 5 1 2 1 8
46 เทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 5 1 2 1 8
47 ชุมชนวัดบ้านแก่ง 5 1 0 0 6
48 บ้านห้วยบง 4 6 4 3 14
49 วัดทับกฤชเหนือ 4 4 0 1 8
50 วัดหนองพรมหน่อ 4 2 3 1 9
51 วัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) 4 2 1 1 7
52 เทศบาลวัดสุคตวราราม 4 2 1 1 7
53 วัดหัวงิ้ว 4 2 0 0 6
54 เทศบาลวัดวรนาถบรรพต 4 1 2 0 7
55 โอสถสภาอุปถัมภ์ 4 1 1 0 6
56 บ้านซับผักกาด 4 1 1 0 6
57 บ้านพรหมเขต 4 1 0 0 5
58 วัดเนินกะพี้ 4 0 0 0 4
59 เทศบาลวัดไทรใต้ 3 5 1 0 9
60 วัดบ้านไร่ 3 3 2 0 8
61 วัดใหม่ 3 3 1 3 7
62 บ้านดอนกระชาย 3 3 1 1 7
63 ราษฎร์อุทิศ 3 2 3 1 8
64 บ้านเนินศาลา 3 2 1 0 6
65 ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) 3 2 0 1 5
66 บ้านคลองม่วง 3 1 6 6 10
67 วัดท่าโก 3 1 1 2 5
68 วัดวังยาง 3 1 1 1 5
69 สามแยกเจ้าพระยา 3 1 1 0 5
70 บ้านเขาปูน 3 1 1 0 5
71 วัดรังงาม 3 1 1 0 5
72 เขาสระนางสรง 3 0 0 1 3
73 วัดเขาบ่อพลับ 3 0 0 0 3
74 วัดเนินมะขามงาม 3 0 0 0 3
75 วัดท่านา 2 7 2 0 11
76 วัดมหาโพธิใต้ 2 7 0 0 9
77 บ้านหนองโพลง 2 4 1 1 7
78 วัดปากคลองปลากด 2 3 1 0 6
79 วัดหนองโรง 2 3 0 1 5
80 บ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) 2 3 0 1 5
81 วัดบางไซ 2 3 0 0 5
82 วัดเนินสะเดา 2 2 0 3 4
83 วัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) 2 2 0 2 4
84 วัดท่าล้อ 2 2 0 0 4
85 วัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) 2 1 3 1 6
86 วัดศาลาแดง 2 1 2 0 5
87 วัดหนองเต่า 2 1 1 1 4
88 บ้านเนินเวียง 2 1 1 1 4
89 วัดแสงรังสรรค์ 2 1 1 0 4
90 วัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสสรณ์) 2 1 1 0 4
91 ศึกษาศาสตร์ 2 1 0 3 3
92 วัดโพธิ์หนองยาว 2 1 0 1 3
93 เนินมะกอก 2 1 0 1 3
94 วิสุทธิศึกษา 2 1 0 1 3
95 บ้านปากดง(เทียนศรีประสิทธิ์) 2 1 0 0 3
96 วัดพันลาน 2 0 2 0 4
97 บ้านสามัคคีธรรม 2 0 1 0 3
98 วัดบางเคียน 2 0 1 0 3
99 วัดบ้านบน 2 0 0 2 2
100 พยุหะวิทยา 2 0 0 0 2
101 บ้านสระเศรษฐี 2 0 0 0 2
102 วัดเกรียงไกรเหนือ 2 0 0 0 2
103 ศิริราษฎร์สามัคคี 2 0 0 0 2
104 บ้านทุ่งตาทั่ง 2 0 0 0 2
105 วัดวังสวัสดี 2 0 0 0 2
106 วัดหนองคล่อ 2 0 0 0 2
107 เทศบาล ๒ (คลองระนง) 2 0 0 0 2
108 บ้านสุวรรณประชาพัฒนา 1 4 2 1 7
109 บ้านสระงาม 1 4 2 1 7
110 บ้านหาดสูง 1 4 1 1 6
111 ชุมชนวัดบ้านหว้า(ประชาประสาทวิทย์) 1 3 2 5 6
112 วัดมโนราษฎร์ 1 3 1 0 5
113 สระวิทยา 1 3 1 0 5
114 บ้านแหลมยาง 1 2 3 0 6
115 วัดบริรักษ์ประชาสาร 1 2 2 1 5
116 บ้านเขาถ้ำพระ 1 2 1 0 4
117 วัดพิกุล 1 2 0 2 3
118 วัดศรีอัมพวัลย์ 1 2 0 0 3
119 ย่านคีรี 1 1 4 0 6
120 วัดฆะมัง 1 1 2 3 4
121 บ้านกระจังงาม 1 1 2 0 4
122 บ้านคลองคล้า 1 1 1 0 3
123 วัดท่าไม้ 1 1 0 2 2
124 บ้านดงขุย 1 1 0 1 2
125 วัดหนองแพงพวย 1 1 0 1 2
126 วัดหนองกุ่ม 1 1 0 0 2
127 อินทารามวิทยา 1 1 0 0 2
128 วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒกาสอุปถัมป์) 1 1 0 0 2
129 วัดบางม่วง 1 0 2 1 3
130 วัดสุวรรณรัตนราม 1 0 1 0 2
131 บ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์) 1 0 1 0 2
132 มารีย์วิทยา 1 0 1 0 2
133 วัดพระนอน 1 0 0 1 1
134 บ้านใหม่ศึกษา 1 0 0 1 1
135 อนุบาลยุวพัฒน์ 1 0 0 0 1
136 บ้านท่ากร่าง 1 0 0 0 1
137 บ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) 1 0 0 0 1
138 บ้านท่าเตียน 1 0 0 0 1
139 วัดวังหิน 1 0 0 0 1
140 วัดสุบรรณราม 1 0 0 0 1
141 วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) 0 5 4 0 9
142 วัดสวรรค์ประชากร 0 5 0 0 5
143 เขาสามยอด 0 3 1 1 4
144 บ้านหนองเต่า 0 3 1 0 4
145 วัดบางมะฝ่อ “จันทโชตอนุสรณ์” 0 3 0 2 3
146 บ้านบางมะฝ่อ “สามัคคีวิทยา” 0 3 0 0 3
147 วัดไผ่สิงห์ 0 2 3 1 5
148 บ้านประชาสามัคคี 0 2 2 0 4
149 วัดมรรครังสฤษดิ์ 0 2 1 3 3
150 วัดยางขาว 0 2 1 0 3
151 วัดบึงน้ำใส 0 2 0 0 2
152 บ้านธารหวาย 0 1 1 0 2
153 บ้านท่าจันทน์(ศักดี) 0 1 1 0 2
154 สังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ 0 1 0 1 1
155 ศรีพูลราษฎร์สามัคคี 0 1 0 1 1
156 วัดเกาะแก้ว 0 1 0 0 1
157 เทศบาลวัดไทรเหนือ 0 1 0 0 1
158 บ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) 0 1 0 0 1
159 บ้านยางใหญ่ 0 1 0 0 1
160 บ้านวังใหญ่ 0 1 0 0 1
161 บ้านโพธิ์งาม 0 1 0 0 1
162 วัดหนองกลอย 0 1 0 0 1
163 ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ 0 0 3 2 3
164 ชุมชนวัดเขาดินเหนือ 0 0 1 0 1
165 วัดทัพชุมพล 0 0 1 0 1
166 วัดสมานประชาชน 0 0 1 0 1
167 บ้านคุ้งวารี 0 0 0 2 0
168 วัดโป่งสวรรค์ 0 0 0 1 0
169 ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ 0 0 0 1 0
170 บ้านเนินพะยอม 0 0 0 1 0
171 ประชานุเคราะห์ 0 0 0 1 0
172 วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) 0 0 0 1 0
173 วัดหนองขอน 0 0 0 1 0
174 วัดหนองหมู 0 0 0 0 0
175 วัดสันคู 0 0 0 0 0
176 วัดหัวกะทุ่ม 0 0 0 0 0
รวม 659 374 218 198 1,449