รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
และวันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 ณ โรงเรียนวัดหนองปลิง

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรมเพียร
 
1. นางสาวญาณิศา  เบ้าเงิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ 1. เด็กหญิงเกตน์สิรี  ทุมทา
 
1. นางสาวมณฑา  อินทร์สุวรรณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงสุนิตา   โพธิ์คำ
 
1. นางพรทิวา   บัวสำลี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ป้อมใย
 
1. นางจิตรวรรณ  อสุนี ณ อยุธยา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง 1. เด็กหญิงทับทิม  ผันสันเทียะ
 
1. นางสาววรางคณา  พัดคำ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกระโดน 1. เด็กหญิงกัญญาภา  ศักดิ์สนธิ์
 
1. นายฉัตรชัย  ศิริสวัสดิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่านา 1. เด็กชายพีรพัฒน์   เสือนา
 
1. นางบุปผา   เปี่ยมศิริ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกระชาย 1. เด็กหญิงอังค์วรา  ต่วนเทศ
 
1. นางยุพาวดี  พลภูงา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปลิง 1. เด็กหญิงพรพรรณ   สีมา
 
1. นางศรีสวัสดิ์   แก้วงาม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงช่อลัดดา   รักกลิ่น
 
1. นางสิริพร   วัยสุวรรณ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คงไทย
2. เด็กหญิงธันยพร  ภูุ่เกตุ
 
1. นางจิระวรรณ  อังศธรรมรัตน์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองยาง“ประชาพัฒนา” 1. นางสาวณัฐนารี  พันธ์สระน้อย
2. นางสาวรัตนา  ตรีโชติ
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  แก้วรัศมี
2. นางสาวอภิรดี   เสนาวิน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขามโน 1. เด็กหญิงรพีพลอย  แจ่มศรี
 
1. นายจำเนียร  กิจวงศ์ตระกูล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กชายวิรัชพงษ์  สุวรรณพิบูลย์
 
1. นายชยุต  เหมปาละธำรง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปลิง 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์   เกิดโต
 
1. นางปรานอม   สมานมูลย์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนวัดพิกุล 1. เด็กชายชัยรัตน์  ชังคะนาค
2. เด็กชายชานนท์  จันจินดา
3. เด็กหญิงนันทพร  พุฒซ้อน
 
1. นางชื่นชีวา  หมีพู
2. นางสาวหนึ่งนุช  ผลปราชญ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิกุล 1. เด็กชายชัยรัตน์   ชังคะนาค
2. เด็กหญิงนันทพร   พุฒซ้อน
3. เด็กชายยชานนท์   จันจินดา
 
1. นางชื่นชีวา    หมีพู
2. นางสาวหนึ่งนุช    ผลปราชญ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    ถึงถาวร
2. เด็กหญิงขวัญเรือน   ศีลอยู่
3. เด็กหญิงศุทธินี   ชูสว่าง
 
1. นางชุตินันท์   โภคาวัฒนานุรักษ์
2. นางเจริญศรี   ภู่จำรูญ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายชนภูมิ  ศรีประทักษ์
2. เด็กชายรัญชน์  จันทราพิพัฒน์
 
1. นางวรัทยา  ชนภัทรวงศ์
2. นางสมจิตร  จัตุรัส
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงณิชา  กรีโภชน์
2. เด็กหญิงทิพปภา   โพธิ์คำ
 
1. นางทัศนีย์  พวงไพบูลย์
2. นางพรเนตร  ตีระมาตย์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กชายพศินก์  พรำพหุรัตน์
 
1. นางสาวกนกรัตน์  พิลึก
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กชายสุทธวีร์  เอี่ยมละออ
 
1. นายสรายุธ  เขียวมงคล
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ   เหมือนแจ่ม
 
1. นางสวนสนธิ์   พิบูรณ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงปณิดา  พุ่มวิวัฒนศิริกุล
2. เด็กชายวัชรพงศ์  ศานติธรรม
3. เด็กชายสุกฤษฎิ์  รุกขชาติ
 
1. นางสาวกันทิมา  จันทนา
2. นางรุ่งจิตร  พวงสิงห์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 1. เด็กชายธีระภัทร์   สาลี
2. เด็กหญิงปัจมาภรณ์   บัวเทศ
3. เด็กหญิงเกวลี   สุขกมลกุล
 
1. นายชำนาญ   บุญส่ง
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองยาง“ประชาพัฒนา” 1. เด็กหญิงวรรณิศา  ต่ายหาสุข
2. เด็กหญิงสหฤทัย  มหาบุญ
3. เด็กชายอดิรุจ  แสงอาทิตย์
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  แก้วรัศมี
2. นางสาวเบ็ญจมาศ  วิจักษณ์จินดา
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 1. เด็กหญิงธนัชพร   สูงเนิน
2. เด็กหญิงปิยะธิดา   มีคำสัตย์
3. เด็กหญิงอานิสรา  แป้นเงิน
 
1. นางสายฝน   กล่ำทอง
2. นางสาวอนุสรา  โพธิสุข
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  จ่าอยู่
2. เด็กชายณัฐชนน  รอดอาวุธ
3. เด็กชายนภัส  ลิ้มสุวรรณ
 
1. นางนรวรรณ  ดีอาจ
2. นางสาววิไลลักษณ์  สาระพิน
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร 1. เด็กชายฐิติพงศ์  คำไทย
2. เด็กหญิงทัศนีย์  ศรีสกุล
3. เด็กหญิงศุวจณี  ศรีเดช
 
1. นายภิญโญ  ทองมี
2. นางรัตนา  ขุนพรหม
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงรสิตา  อารีจิต
2. เด็กหญิงวรรณชญา  ทับทิมเล็ก
3. เด็กชายสุปปวิชญ์  นิลจุลกะ
 
1. นางสาวรฐา  แสงรัตนชัยกุล
2. นางอรัญญา  สายยนต์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 1. เด็กชายพงศกร  ท่ากระแสร์
2. เด็กชายอานนท์   ไชยเลิศ
3. เด็กหญิงเจนจิรา   แก้วคชสาร
 
1. นางศศิวรรณ   เสมอเชื้อ
2. นางสุรัติยาพร   ทวีการไถ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านชุมแสง) 1. เด็กชายนที  เบ้าทอง
2. เด็กชายศุภณัฐ  อิ่มเขียน
 
1. นายมนตรี    พุกทอง
2. นางสาวเงินยวง  สิทธิชัย
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันติธรรม 1. เด็กชายนนทวัฒน์  พรมโชติ
2. เด็กหญิงอรอนงค์  เอี่ยมศิริ
 
1. นางวาทิณี  มณีรัตน์
2. นางสาวสุพรรณี  เมฆอรุโณทัย
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงเมือง 1. เด็กชายธนวัฒน์  วรวัตร
2. เด็กชายสมพงษ์  ม้าแก้ว
 
1. นางคนึง  อ้นอุระ
2. นางสาววันวิสาข์  เทียวประสงค์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกุ่ม 1. เด็กชายฉัตรชัย  ฉิมพลี
2. เด็กชายวัฒนกัป  รอดยิ้ม
 
1. นายวันชัย  กลิ่นสุคนธ์
2. นายอุทิศ  วงศ์สมวงศ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกระชาย 1. เด็กชายสุริยนต์  ศรีสุวรรณ์
2. เด็กชายเนติพงษ์  อินลอย
 
1. นางยุพาวดี  พลภูงา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 1. เด็กชายกฤษณะพงษ์  โรจนพิทักษ์
2. เด็กชายจิรเมธ   นนเดช
 
1. นางสาวเบญจมาส   มายา
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 1. เด็กชายภาคภูมิ   ทองแขก
2. นายภานุพงศ์   ไกรรอด
 
1. นางสาวนภาภัสสร์   รักกสิกรณ์
2. นายสงวน   ประทุมสุวรรณ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1. เด็กหญิงจิตสุภา  จันทร์ยุ้ย
2. เด็กหญิงธิดาพร  เอี่ยมสำราญ
3. เด็กหญิงนิชานันท์  วิชชจุฑากุล
4. เด็กหญิงอรจิรา  รังสีโอภาส
5. เด็กหญิงอริษา  กิตติบัวสวัสดิ์
 
1. นางสาวจันทิมา  กระโจมทอง
2. นางราชิน  นวลกล่ำ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 1. เด็กหญิงกิตติญา  หมี้แสน
2. เด็กหญิงพรนภัส  สุวรรณศิลป์
3. เด็กหญิงพัชริดา  ราชกิจ
4. เด็กหญิงวิภาภรณ์  กองธรรม
5. เด็กชายเอกคณิต  โอชะ
 
1. นางสาววัชรวีร์  ใจจักรธรรม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันติธรรม 1. เด็กหญิงนิสาชล   ยงบรรทม
2. เด็กหญิงน้ำฝน   เมณฑ์กูล
3. เด็กหญิงพิชาดา  กล่อมแดง
4. เด็กหญิงรักใจ   ดิษถี
5. เด็กหญิงรัตนา  รักบุญ
 
1. นางสุทธิพรรณ  อุ่นสมบัติ
2. นางสุวารีย์   แสงอรุณ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1. เด็กหญิงปภาดา  ดีประเสริฐ
2. เด็กหญิงพรไพลิน  อุปการ์
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ทำดี
4. เด็กหญิงสุภัทธา  มิ่งเมือง
5. เด็กหญิงเกจกัญญณัฐ  โกศล
 
1. นางวิภารัตน์  สิทธิชาติ
2. นายสร้างสรรค์  สินธุพรหม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปลิง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เที่ยงมา
2. เด็กหญิงชลธิชา  โหมดเทศ
3. เด็กหญิงยุวดีย์  ต่อเหล่าค้า
4. เด็กหญิงวราพร  บูรณะพันธ์
5. เด็กหญิงเนตรนภา  บรรทอน
 
1. นางบุญธรรม  จันทร์อิ่ม
2. นางศรีสวัสดิ์  แก้วงาม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปลิง 1. เด็กหญิงนัฐกานต์   เนียมศรี
2. เด็กหญิงนิตศรา   จันทร์สุวรรณ์
3. เด็กหญิงนุจรีย์   กาละศรี
4. เด็กหญิงสุพรรษา   หวังดี
5. เด็กหญิงอุทัยวรรณ   ไทยอมร
 
1. นางบุญธรรม   จันทร์อิ่ม
2. นางสาววันทยา   พันธ์เขียน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1. เด็กชายขัณฑกฤช  ป้อมเสมา
2. เด็กชายณฐกฤษณ์  ถันเฝ้า
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ดีพิจารณ์
4. เด็กหญิงสุพิชา  บริสุทธิ์พานิช
5. เด็กชายสุภสิน  บริสุทธิ์พานิช
 
1. นางจันทรา  แช่มเอี่ยม
2. นางรพีพัฒน์  ชำนาญรักษา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1. เด็กชายกิตติ  หมอยาดี
2. เด็กหญิงญาณิศา  พิกุลทอง
3. เด็กหญิงญาณิศา  เจริญสุข
4. เด็กชายณัฐนันท์นภัส  ผิวอ่อน
5. เด็กหญิงธนวรรณ  ภู่นาค
6. เด็กชายธนาธรณ์  พิลึก
7. เด็กหญิงธัญชนก  บ้านแก่ง
8. เด็กชายธีรพัฒน์  สายแวว
9. เด็กหญิงบุษยมาศ  พยัคฆเพศ
10. เด็กหญิงพัชราวดี  ถีรพันธุ์
11. เด็กหญิงภัคจิรา  บัวทิม
12. เด็กชายรวิพล  ศิลอยู่
13. เด็กหญิงลิษา  เจตเขตกิจ
14. เด็กหญิงวิลาสินี  เทียนส้ม
15. เด็กชายอณุศร  รักกลิ่น
16. เด็กชายอดุลยวิทย์  อนุกูล
17. เด็กหญิงอาทิตยา  เปลี่ยนบำรุง
18. เด็กหญิงอารีรัตน์  จันทร์เพียร
 
1. นางจิราวรรณ  แพรพฤฒิภัทร
2. นางสาวปัทมา  พันเลิศ
3. นางสาวมณฑิชา  แสนชุ่มชื่น
4. นางสุนิสา  คันสร
5. นางอารีย์ลักษณ์  ฉิมสอน
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำอิ่น
2. เด็กชายก้องเกียรติ  ชัยชูโชติ
3. เด็กชายคุณานนท์  ศรีหมวด
4. เด็กชายชูศักดิ์  หงษ์โต
5. เด็กหญิงทิชากร  มาอา
6. เด็กชายธนดล  สุขสวัสดิ์
7. เด็กชายธนาวุฒิ  สอนกองแดง
8. เด็กหญิงธัญธิดา  ปานทอง
9. เด็กชายนนทพัฒน์  อินบุรี
10. เด็กชายนพรัตน์  เจริญสิน
11. เด็กชายบุญชัย  แนบบุญ
12. เด็กชายพชร  บุญสูง
13. เด็กหญิงพิชชาทร  เป้าเพชร
14. เด็กหญิงลักษิกา  จุ้ยอยู่
15. เด็กชายวชิรวิชญ์  กล่ำทอง
16. เด็กชายวรุฒ  เรืองศรี
17. เด็กหญิงวัลลภา  กล่ำทอง
18. เด็กหญิงวิภา  คุ้มมั่น
19. เด็กชายสุรชัช  เทพทอง
20. เด็กชายอภิชาติ  สัตย์ธรรม
 
1. นางจันทรา  วิเศษกุล
2. นางสาววัฒนา  ภูมิอินทร์
3. นางวิภารัศมิ์  พรศิริวัฒนคุณ
4. นางวิศัลยา  ใหญ่โต
5. นางอัจฉรา  ชำนิเขตรการณ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินกะพี้ 1. เด็กหญิงรัตดา  สุดสอาด
 
1. นางพิกุล  สุรินทร์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ 1. เด็กชายธีรภัทร  จันทะพาช
 
1. นางเนืองนิจ  วุ่นสุก
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กชายอนุสรณ์   พรมพิทักษ์
 
1. นางพัชรนภา   กระโห้ทอง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1. เด็กชายนาราภัทร  เอี่ยมชม
2. เด็กหญิงสุจิรา  ทองมาก
 
1. นางสาวธนันดา  หนูโต
2. นางสาวอารีย์รัตน์  นฤมลต์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ห่วงสุวรรณ์
2. เด็กหญิงเตตะวัน  พรมศรี
 
1. นางจรีรัตน์  โตคำ
2. นางจุฑามาศ  เทียนงาม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต 1. เด็กชายวิโรจน์   แซ่บ่าง
2. เด็กหญิงอรกาญจน์   แสดงจิตร
 
1. นางกุลยา   กอศรีพร
2. นางชาลินี   พุทธชาด
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ 1. เด็กชายชนินทร์  ฤทธิ์เอี่ยม
2. เด็กหญิงธัญชนก  หาญศรี
3. เด็กหญิงพลอยเพ็ชร  สระเอี่ยม
4. เด็กชายพสุธา  แก่นจันทร์
5. เด็กหญิงมาริสา  ภูมรัตน์
6. เด็กชายวรพล  กลิ่นพวง
7. เด็กหญิงศรัญยา  น้อยศรี
8. เด็กชายสงกรานต์  ขำหรุ่น
9. เด็กหญิงสุกัญญา  มะโนรี
10. เด็กชายสุทธิราช  พรมกล่ำ
 
1. นางจงจิตต์  พันธุ์โยศรี
2. นางปิยะกมล  ดำนงค์
3. นางสายชล  จ่าอยู่
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1. เด็กหญิงชนิการ์  อิ่มมาก
2. เด็กหญิงณภัสชญา  สุดมณี
3. เด็กหญิงณัฐธนพร  พุ่มจำปา
4. เด็กหญิงณิชานาฏ  เสือเจริญ
5. เด็กหญิงทวิฌา  สรเดช
6. เด็กหญิงธัญธิตา  มาคะพงษ์
7. เด็กหญิงปณิตา  ประเสริฐทอง
8. เด็กหญิงปุญญิศา  พูลภูมิ
9. เด็กหญิงวนัชพร  บุญเกิด
10. เด็กหญิงวิลาวรรณ์  ยิ้มละม้าย
11. เด็กหญิงศุภสุตา  ศรีสุข
12. เด็กหญิงศุภิสรา  ทรัพย์กุลชัย
13. เด็กหญิงสุพรรษา  กรรณิกา
14. เด็กหญิงสุพัพตรา  สุริวงษ์
15. เด็กหญิงสุภาวี  จันทร์เต็ม
 
1. นางธนนันท์  พิกุลศิริ
2. นางยุพา  นายรักษา
3. นางสุพัตรา  พูลภูมิ
4. นางเพ็ญพิมล  สิทธิวรเกียรติ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   เอี่ยมโต
2. เด็กหญิงจินตนา  กาเรียน
3. เด็กหญิงญาณิศา  รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงณัฐพร   แว่นแก้ว
5. เด็กหญิงนริศรา  ประดิษฐพงษ์
6. เด็กหญิงนลัทพร  เชตุนุช
7. เด็กหญิงนิรมล  จั่นเอี่ยม
8. เด็กหญิงปนัดดา  หุ่นสุวรรณ
9. เด็กหญิงพรรัตน์  ภาศรี
10. เด็กหญิงพิชชาภา  เขนย
11. เด็กหญิงสุธิมา  ผดุงฉัตร
12. เด็กหญิงสุวนันท์   เล็กรัตน์
13. เด็กหญิงอมรรัตน์  เหล่าอินทร์
14. เด็กหญิงอรวรรณ  จิ๋วใย
15. เด็กหญิงอิษยา  ชูกุล
 
1. นางจิตรัตน์ดา  ศรีระวัตร
2. นายสมชาย  เผือกโสภา
3. นางแคทรียา  วุทธพันธ์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด 1. เด็กหญิงดาหวัน  ทองบาง
2. เด็กหญิงพรวดี  ปั้นแพร
3. เด็กหญิงลลิตา  วารีนิล
 
1. นายมณฑล  ทิมจ้อย
2. นางสำอาง  ผิวอ่อน
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร 1. เด็กหญิงประภัสสร  ดิษฐ์เจริญ
2. เด็กหญิงวิชชุดา  ปิ่นทอง
3. เด็กหญิงสกุนตลา  บุญเคียง
 
1. นางสาวณัฏฐ์  กัญทาทอง
2. นางรัตนา  ขุนพรหม
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงนภสวรรณ  สิงห์โตทอง
2. เด็กชายอธิวัฒน์  เฮงประดิษฐ
 
1. นางชนิดา  ติยานันธ์
2. นางชัยพฤกษ์  ตันสุวัฒน์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนิน 1. เด็กหญิงกนิษฐา   ชัยพิพัฒน์
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ   ขำสุข
 
1. นายจิตติ   พลไพรินทร์
2. นายประพันธุ์   หาญลำยวง
 
61 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายภาส์ศุทธิ  บุญศิริ
 
1. นางอรษา  นิยมศรี
 
62 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงลักษิกา  สร้อยสวน
 
1. นางอรษา  นิยมศรี
 
63 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนากลาง 1. เด็กหญิงอาทิตยา   เทศแจ่ม
 
1. นางวิไล   ทรัพย์มูล
 
64 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินกะพี้ 1. เด็กหญิงบุญชนิต  การะ
 
1. นางสาวพัชรี  เล็กรัตน์
 
65 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทารามวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  วิชาพร
 
1. นางสาวรัตนาวดี  ประดิษฐผล
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ 1. เด็กหญิงวลัยพรรณ   โตประเสริฐ
 
1. นายชัยราช   เหมือนจันทร์
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนากลาง 1. เด็กหญิงศศิตา   พรมจันทร์
 
1. นางวิไล   ทรัพย์มูล
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กหญิงมณีวรรณ   การะเวก
 
1. นายอนันตพงษ์   อนันตศานต์
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินศาลา 1. เด็กหญิงจิดาภา  มังกร
2. เด็กชายภาณุพงศ์  กันสาตร์
 
1. นางสาวปราณี  กันสาตร์
2. นางอ้อยใจ  มากรื่น
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังยาง 1. เด็กหญิงจิราพร  กลิ่นรอง
2. เด็กหญิงปัณณพร  โยคี
 
1. นางพรรนิภา  ทองสุข
2. นางเบญจมาศ  ผดุงกรรณ์
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ 1. นายทัศนัย  บัวชื่น
2. เด็กหญิงพัฒนพร    ศรีเพ็ง
 
1. นายวุฒิชัย   เมืองคำ
 
72 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กชายสุนิตา    เข็มวงษ์
 
1. นายอนันตพงษ์   อนันตศานต์
 
73 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  วงษ์จันทร์
2. เด็กชายพิเชฐ  พูนศรีไทย
3. เด็กชายแนววิทย์  อยู่แย้ม
 
1. นางณิษฐ์วรา  สารีพุฒธนพงษ์
2. นางรำไพพรรณ  บูชาบุญ
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา 1. เด็กชายวีรภัทร  โพธิ์บุญมา
2. เด็กหญิงสุภัสสร  โพธิ์บุญมา
3. เด็กหญิงสุภาพร  กรีฑาเวช
 
1. นางบัญญัติ   จันทร์เกิด
2. นางรัตนา  เกษามูล
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   กุลรินทร์
2. เด็กหญิงพลอยชมพู   ไทรงาม
3. เด็กหญิงวิสสุตา   ศรทรง
 
1. นายชัยณรงค์   ปรมาธิกุล
 
76 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุหะวิทยา 1. เด็กหญิงอารยา  เสาแก้ว
 
1. นางสาวอัจฉรา  ช้างเนียม
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายจักรกฤษ   ตั้งแต่ง
 
1. นายมนตา   พูลจันทร์
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายวรพล  ศรีพัฒน์
 
1. นายวีระ  พงษ์ปลื้ม
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวถนน 1. เด็กชายวิชัย   กลีบกำไร
 
1. นายวุฒิพันธุ์  โอภาษี
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายสิทธิพร  ทองสุภาพ
 
1. นายมนตา  พูลจันทร์
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันติธรรม 1. เด็กหญิงกิตติญา  หิริโอ
 
1. นายวิชาญ  พันธุ์สมุทร
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายเสรี  แตงนวลจันทร์
 
1. นายวีระ  พงษ์ปลื้ม
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์ 1. เด็กชายนันทณัฏฐ์  เดชครุฑ
 
1. นางสาวคัทรียา  เกษกำจร
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโก 1. เด็กชายอิทธิพล  พันธุรัตน์
 
1. นายชำนาญ  ทองวิชิต
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงภัทรพร  แก่นไม้หอม
 
1. นายกุมภา  จิตรักญาติ
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายประดิพัทธ์  อินทร์ฉ่ำ
 
1. นายกุมภา  จิตรักญาติ
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวถนน 1. เด็กชายนราธิป   กองนึก
 
1. นายวุฒิพันธุ์  โอภาษี
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุหะวิทยา 1. เด็กหญิงโชติรัตน์  ไผ่เถื่อน
 
1. นางสาวอัจฉรา  ช้างเนียม
 
89 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงทินประภา  แสงศักดิ์
2. เด็กหญิงธนพร  นาคราช
3. เด็กชายยุทธนา  ป่านแก้ว
4. เด็กหญิงรักษณาลี  จาดภักดี
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ปานพิม
6. เด็กหญิงศิรภัสสร  โพธิ์ทัย
7. เด็กหญิงศุภิสรา  นิสิตคุณากร
8. เด็กหญิงสุชานาถ  บัวนารถ
9. เด็กหญิงแก้วขวัญ  ยาวิลาศ
 
1. นายกมล  ชูเฉลิม
 
90 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกานต์มณี  คุ้มนวล
2. เด็กหญิงทินประภา  แสงศักดิ์
3. เด็กหญิงธนพร  นาคราช
4. เด็กหญิงธัญรดา  ปานเทวัญ
5. เด็กหญิงปฏิพร  กลิ่นอ่วม
6. เด็กหญิงภัทราพร  ภิญโญ
7. เด็กหญิงรักษณาลี  จาดภักดี
8. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ปานพิม
9. เด็กหญิงศิรภัสสร  โพธิ์ทัย
10. เด็กหญิงศุภณัฐ  ทองบุญเจริญ
11. เด็กหญิงศุภิสรา  นิสิตคุณากร
12. เด็กหญิงสุชานาถ  บัวนารถ
13. เด็กหญิงอรวรรยา  พิมพาเพ็ชร
14. เด็กหญิงเนติกานต์  จันทร์อิ่ม
15. เด็กหญิงแก้วขวัญ  ยาวิลาศ
 
1. นายกมล  ชูเฉลิม
 
91 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายจิรศักดิ์  พูลถม
2. เด็กชายจุลจักร  ชาญธัญกรรม
3. เด็กชายณิชาวีร์  บำรุง
4. เด็กชายธนภัทร  พันธุ์วงษ์
5. เด็กชายธัชพล  สุขอยู่
6. เด็กชายภวัต  ทองหมื่นศรี
7. เด็กชายภัทรบดินทร์  ดามส์
8. เด็กชายสิทธิพร  ทองสุภาพ
9. เด็กหญิงสุภัทชา  สังข์พยุง
10. เด็กชายเลิศวิวัฒน์  คงวิภาค
 
1. นายมนตา  พูลจันทร์
 
92 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) 1. เด็กชายจักนรินทร์   พงกลาง
2. เด็กหญิงจันทกานต์   ทัพเป็นไทย
3. เด็กหญิงชลธิชา   ใหญ่ยงค์
4. เด็กชายณฐิวุฒิ   สุวรรณประทีป
5. เด็กชายณัฐธนพร   ปราสาททอง
6. เด็กชายณัฐพล   โคกดอกไม้
7. เด็กหญิงณัฐวดี   ขัติวงค์
8. เด็กหญิงธัญลักษณ์   สุรนารี
9. เด็กชายธีรภัทร   แสงอุทัย
10. เด็กชายนนทกร   แสงสุข
11. เด็กชายพิมพ์นิภา   ทองหาญ
12. เด็กชายรัฐภูมิ  คำสด
13. เด็กหญิงรัตติกาล  ขำแผลง
14. เด็กชายรุ่งเพชร  ทองหาญ
15. เด็กชายรุ่งโรจน์  ตินชาติ
16. เด็กหญิงวรรณลดา   สุทธิชัยยา
17. เด็กชายสหรัฐ  เอี่ยมสะอาด
18. เด็กชายสุกฤษฎิ์  อินจั่น
19. เด็กหญิงสุภาวิตา   สิงห์บุญ
20. เด็กหญิงสุวรรณี  พุฒสุข
21. เด็กชายอนันต์ดา  โพสัย
 
1. นางนภัญธิญา  สุพรม
2. นางนวลอนงค์  หิริโอ
3. นางพรทิพย์  ฤทธิ์บำรุง
4. นางมรรษณา  อนุสร
5. นายวสุกิจจ์  ศรีดอนทราย
6. นางสาวโสภณวัฒน์  วัฒนกูล
 
93 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนิน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   วงษ์เขียว
2. เด็กหญิงจิตรา   วงรอด
3. เด็กชายณัฐพล   เชตุใจ
4. เด็กชายณัฐภูมิ   จั่นแตง
5. เด็กชายธีรศักดิ์   จันทรา
6. เด็กหญิงปิยวรรณ   บุญเถื่อน
7. เด็กชายปิยวัฒน์   ปานทิพย์
8. เด็กหญิงพรทิวา   ทิมหันต์
9. เด็กชายพีรพล   จันทฤก
10. เด็กหญิงภัคจิรา   พันธ์สงค์
11. เด็กชายรุ่งอรุณ   โพธิราช
12. เด็กชายวารินทร์   บุตรวงษ์
13. เด็กหญิงศศิวิมล   กลิ่นหอม
14. เด็กหญิงศิรประภา   จั่นแตง
15. เด็กหญิงสิรินันท์   แก้วประดิษฐ์
16. เด็กชายสุภาพร   บุญเถื่อน
17. เด็กหญิงสุภาวรรณ   กนกนาค
18. เด็กหญิงสุภิณญา   วงษ์รอด
19. เด็กหญิงอรชา   โตรื่น
20. เด็กชายเอื้ออังกูร  ชื่นทองคำ
21. เด็กชายไววิทย์   แหยมพลับ
 
1. นางสาวนารีรัตน์   สว่างเรืองศรี
2. นางบุษปรานี   สอนพันธ์
3. นางประนอม   มีชื่น
4. นางรัตนา   แตงนวลจันทร์
5. นายสุรัตน์  แก้วเรือง
6. นางสาวหทัยภัทร   คุ้มแก้ว
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กชายภาสกร  สิงห์ปาน
 
1. นางพจนีย์  เลอบุญ
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายกานต์   ศิริทัพ
 
1. นายธนกร   ชื่นอารมย์
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 1. เด็กหญิงพรนภา  คล้ายสอน
 
1. นายชัยวัฒน์  สุขะพิบูลย์
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงศศิวิมล    แจ้งสว่าง
 
1. นายธนกร    ชื่นอารมย์
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด 1. เด็กชายสัญชัย  ปั้นแพร
 
1. นางสำอาง  ผิวอ่อน
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกานต์มณี  คุ้มนวล
 
1. นายกมล  ชูเฉลิม
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองม่วง 1. เด็กชายจิรายุทธ  ว่องการไถ
 
1. นางเครือมาศ  เกิดโพชา
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงนรีรัตน์   คำคุณเมือง
 
1. นายธนกร   ชื่นอารมย์
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายพงศกร   พุ่มไพบูลย์
 
1. นางรัตนาภรณ์   ลอสวัสดิ์
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐชนน  ดีฉนวน
 
1. นายกมล  ชูเฉลิม
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกระโดน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   พรมศรี
 
1. นางทัศนาภรณ์  โกสีย์
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงพรพิทักษ์  ประจักษ์รัตนกุล
 
1. นางสาวสุธาวรรณ  สุขพัฒน์
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กชายศุภกร  ถนอมนิ่ม
 
1. นางพจนีย์  เลอบุญ
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายลัทธพล   พาจรทิศ
 
1. นายศิรวัฒน์    ลอสวัสดิ์
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ 1. เด็กหญิงเกตน์สิรี  ทุมทา
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  แหยมพลับ
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงจิดาภา   สวัสดิวงษ์
 
1. นายธนกร   ชื่นอารมย์
 
110 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อินทร์แสง
2. เด็กหญิงจิดาภา  มีชัย
3. เด็กหญิงจิตรลดา  เอี่ยมกระจ่าง
4. เด็กชายชลชาติ  จันทร์กลิ่น
5. เด็กหญิงชลธิชา  โพธิ์อยู่
6. เด็กหญิงชุติมา  ไพรบูรณ์
7. เด็กหญิงชุติมา  ทองฤทธิ์
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  สำราญใจ
9. เด็กหญิงดาวเรือง  ทองแดง
10. เด็กหญิงนัทชา  พึ่งสิทธิ์
11. เด็กหญิงบัญจรัตน์  ทิมพูล
12. เด็กชายปฏิภาณ  เมืองเจริญ
13. เด็กหญิงปฏิมา  ขำเสม
14. เด็กหญิงปนัดดา  เปรมศรี
15. เด็กหญิงปาริชาต  คลังสิน
16. เด็กหญิงพจนาถ  จั่นแตง
17. เด็กชายพลกฤษณ์  เฉื่อยฉ่ำ
18. เด็กชายภานุวัฒน์  เอี่ยมสอาด
19. เด็กหญิงรสสุคนธ์  เกินสิน
20. เด็กหญิงลดาวัลย์  บุญเรือง
21. เด็กชายวรวัฒน์  น้อยแก้ว
22. เด็กหญิงวาสนา  หินสอ
23. เด็กชายศักดิ์ชาย  มนตรีประถม
24. เด็กหญิงศิรินทร์ยา  ฉายวิชา
25. เด็กชายสหรัฐ  จั่นเพ็ชร์
26. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  ยานหงษ์
27. เด็กชายสิทธิชัย  ทองเนียม
28. เด็กหญิงสิริพรรณ  คำพาลักษณ์
29. เด็กหญิงสุชัญญา  จั่นแตง
30. เด็กหญิงสุรภา  บุญประกอบ
31. เด็กหญิงสุวรรณา  โพธิ์ศรี
32. เด็กชายอนิรุทน์  หลวงชัย
33. เด็กหญิงอริสา  คำพลอย
34. เด็กหญิงอัจจิมา  แสงแก้วมรกฎ
35. เด็กชายอัมรินทร์  เพ็ญสว่าง
36. เด็กหญิงเกวลิน  สุวรรณหงษ์
37. เด็กหญิงแก้วใจ  คณะฤกษ์น้อย
38. เด็กหญิงไรวินท์  รุณเรศ
 
1. นางจรรยา  โถทัย
2. นางณัฐชานันท์  สิริภักดิ์เจริญ
3. นายพิทยา  อู่ดี
4. นายระวี  กลัดแป้น
5. นางรุ่งนภา  กลัดแป้น
6. นายสมจิตร  จันทรบาง
7. นางสิริลักษณ์  จันทร์ดวง
8. นางสุกัญญา  พวงสมบัติ
 
111 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  กองขุนจันทร์
2. เด็กชายธรากร  สวามิวัสดุ์
3. เด็กชายธีรนินทร์  งามอ่อน
4. เด็กชายพนารักษ์  กังวาลสิงหนาท
5. เด็กหญิงพนิตพิชา  ศรีเสน
6. เด็กหญิงวรรณวิมล  เอนอ่อน
7. เด็กหญิงสรชา  ทัพมาก
8. เด็กชายเจตณัฐ  รัตนมณีรัศมี
9. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ทองส่งสุข
10. เด็กหญิงเบญญาภา  สนิทผล
 
1. นางเพ็ญนภา  โสภณดิลก
 
112 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 1. เด็กหญิงกัณฑริกา  บุญพยอม
2. เด็กหญิงกุลเนตร  ขุนเทพ
3. เด็กหญิงปฏิมา  ศรีภูธร
4. เด็กหญิงรัชนีกร  เปียไพบูลย์
5. เด็กหญิงอภิวดี  ยมจันทร์
6. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  ภู่จรูญ
 
1. นางสาวพลอยรุ้ง  ศรีภูธร
2. นายสมอาจ  ศรีภูธร
3. นางสาวอรอุมา  ภิรมมิ
 
113 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์   สุขจิต
2. เด็กหญิงปทิตตา   เปลี่ยนทองดี
3. เด็กหญิงประภัสรา   สายแวว
4. เด็กหญิงพิราวรรณ   คงยุทธ
5. เด็กหญิงวราภรณ์   วงษ์ถนอม
6. เด็กหญิงแก้วกมล   สว่างใจ
 
1. นางสาวจริยา    ยวงใย
2. นางพัชรา   ปุณยวัฒนานนท์
 
114 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเต่า 1. เด็กหญิงนัฎชา  ศรีพงษ์เพริศ
2. เด็กหญิงพิมพ์วรรณ  ทองกัน
3. เด็กหญิงศตกมล  บรรดาศักดิ์
4. เด็กหญิงศุภากร  ด้วงชื่น
5. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ยอดรัตน์
6. เด็กหญิงเกวลิน  กล่ำโพธิ์
 
1. นางนวลจันทร์   เหลืองสุวรรณ์
2. นายมานิตย์  คุ้มภัยเพื่อน
3. นางวลี  หาญสาริกิจ
4. นางสายสมร  จันทร์แสง
 
115 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1. เด็กหญิงชลทิชา  แร่เงิน
2. เด็กหญิงชลธิชา  กล้ากสิกิจ
3. เด็กหญิงธนพร  บุญธรรม
4. เด็กหญิงศศธร  กสานติศิลป์
5. เด็กหญิงสุชัญญา  ใบไกร
6. เด็กหญิงอรัญญา  อินทโชติ
7. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  พวงศรี
8. เด็กหญิงเมษา  ปั้นก้อน
 
1. นางกมลวรรณ  ปัญญากาวิน
2. นางทิพวรรณ  พรปิยะรัศมี
3. นางสาวมนัสศรี  ตรีบุตร
4. นางสาววราภรณ์  เครือพินธุ์
5. นางสมบัติ  ภูมิรัตนไพศาล
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาบ่อพลับ 1. เด็กชายธีรพงศ์  ชำนาญไพร
2. เด็กชายภูริทัต  สุลินบูรณ์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  สิงสุข
 
1. นางสาวสังเวียน  ศรีคำขลิบ
2. นายอำนาจ  กะโห้ทอง
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 1. เด็กชายพงศธร   พลอยมณี
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ทรัพย์สมนึก
3. เด็กชายสุธี   พุกทอง
 
1. นางพัชรีย์   คันธมาศน์
2. นางสาวศิริพร  อุ่นศรี
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเขนง 1. เด็กหญิงนิชา  ไพรสิงห์
2. เด็กหญิงวัสณี  จิ้มลิ้ม
3. เด็กหญิงใบบัว  คชสิทธิ์
 
1. นางบรรจง  รังผึ้ง
2. นางเพ็ญศรี  ศุภเนตร
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  แมลงภู่
2. เด็กชายธนบูรณ์   ภู่เกิด
3. เด็กชายภานุพงศ์   อินทร์ฉาย
 
1. นางคนึงนิจ   จันทวิมล
2. นางอารีลักษณ์   เชาว์โคกสูง
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกนกนิภา  บุญยัง
2. เด็กหญิงชนิสร  สาหร่าย
3. เด็กหญิงมัทนียา  ตาสุยะ
4. เด็กหญิงรัมภ์รดา  แย้มแสน
5. เด็กหญิงสายธาร  โยธาภักดี
6. เด็กหญิงอารียา  ลำมะหิต
 
1. นางสาวรุจิรา  วิริยะหิรัญไพบูลย์
2. นางสุวารี  จอมปัญญาเลิศ
3. นางอำพร  เขียนสุข
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกระโดน 1. เด็กหญิงขนิษฐา   มีเสมอ
2. เด็กหญิงณิชา   ปัญญาเสน
3. เด็กหญิงนันทนา    ทาสมบูรณ์
4. เด็กหญิงยุพิน   เดชทอง
5. เด็กหญิงวาสนา   หงษ์ไทย
6. เด็กหญิงวาสนา   เสือเผือก
 
1. นางสาวกาญจนา    ทวีพันธ์
2. นางทัศนาภรณ์  โกสีย์
3. นางสุภาพ  รักบุญ
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  เลขะธนะ
2. เด็กหญิงชินรัตน์  วิกล
3. เด็กหญิงญาดา  พวงใบดี
 
1. นางขวัญใจ  แสงสนธิ์
2. นางสายหยุด    พ่วงช่วง
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 1. เด็กหญิงพนิดา  วงศ์จินดา
2. เด็กหญิงรัชนีกร  หมีสิน
3. เด็กหญิงวันใส  เกิดอยู่
 
1. นางสาวปัญญรัตน์  ไทยอุ่นสมบัติ
2. นายสุชาติ  ฉัตรตรีรัตน์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปลิง 1. เด็กหญิงปทุมวดี   นัคราจารย์
2. เด็กหญิงวิชุดา    แป้นจันทร์
3. เด็กหญิงวิภารัตน์   มากพันธ์
 
1. นางศรีสวัสดิ์   แก้วงาม
2. นางแอนนา   ค้ำจุน
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนิน 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์   งามสมชน
2. เด็กหญิงรังสิมา   ศรีภูธร
3. เด็กหญิงสุรัตฐณี   ชาติกุล
 
1. นายประกิจ   ทานะวงศ์
2. นางวัลรัตน์   ทานะวงศ์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปลิง 1. เด็กหญิงชนิตา   พ่วงนาค
2. เด็กหญิงนพิษฐา   พ่วงนาค
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ    พ่วงนาค
 
1. นางทิพย์สุดา   เนียมเทศ
2. นางสาวนัฐกานต์  สัมฤทธิ์ตระกูล
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับผักกาด 1. เด็กหญิงชลธิชา  มะโนเปี้ย
2. เด็กชายรังสรรค์  ใยโฉม
3. เด็กหญิงสุชาวดี  บุญพระบาง
 
1. นายจำเริญ  อากาศสุภา
2. นางสาวสุมาลี  วิริยะวงศ์โรจน์
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) 1. เด็กหญิงชุติมา   เย็นฉ่ำ
2. เด็กหญิงสุตาภัทร   วัดสิงห์
 
1. นางนันท์นภัส   แก้วอ้น
2. นางวาสินี   ผุดผ่อง
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกรียงไกรเหนือ 1. เด็กหญิงนัยน์ชนก  ปวนกัน
2. เด็กหญิงมุทิตา  รัศมี
3. เด็กหญิงอรนันท์  บรรพหาร
 
1. นายดิเรก  เทศนีย์
2. นางสุดารัตน์  อุดมทอง
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 1. เด็กหญิงกนกพร   เฉิดพันธ์
2. เด็กหญิงลลิตา   รักแก้ว
3. เด็กหญิงสิลาพร    จิ๋วแก้ว
 
1. นายวิรัช  กรเอี่ยม
2. นางอโนชา    กรเอี่ยม
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 1. เด็กหญิงสุพรรษา  จันทร์ตัน
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ  แสงงาม
3. เด็กหญิงเจนจิรา  หงษ์ศิริวัฒน์
 
1. นางสุขใจ  ยี่แม่นยิง
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศาลาแดง 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  พุทธะสะ
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ชาลีกร
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  ขำพระสงฆ์
 
1. นางมารินทร์  สามล
2. นายรุ่งโรจน์  แก้วป้อย
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสระนางสรง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองม่วง
2. เด็กหญิงอริสรา  ธูปบูชา
3. เด็กหญิงอังคณา  วงศ์เสือ
 
1. นายประยูร  เจริญไทย
2. นางอุทัยวรรณ  โพธิ์เอม
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับผักกาด 1. เด็กชายกฤษฎา  บุตรดี
2. เด็กชายมาโนช  จันมา
 
1. นายจำเริญ  อากาศสุภา
2. นางทรงศิริ  แก้ววิเชียร
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านชุมแสง) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   โพธิ์อุไร
2. เด็กชายวิสุทธิ์   โพธิ์ศรี
 
1. นายสดุดี   วีระพจนานันท์
2. นางอำมรา  วีระพจนานันท์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระนอน 1. เด็กหญิงน้ำพลอย  ปรีชา
2. เด็กชายภีรภัทร  เพ็งอิ่ม
 
1. นางปิยลักษณ์  รักษาวงศ์
2. นางสาวพิไลพร  หมายมั่น
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กหญิงนวพรรณ  ดวงศรี
2. เด็กหญิงนววรรณ  ดวงศรี
 
1. นางสุนันทา  ชัยพัฒน์
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีเสนาะ
2. เด็กหญิงเนตรนภา  สว่างเนตร
 
1. นางสาวกณิษฐ์ชญา   บุญงาม
2. นายชลชัย  มีมุข
3. นายชลชัย  มีมุข
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) 1. เด็กหญิงชลธิชา   แสงอรุณ
2. เด็กหญิงสิมิลัน   เรืองวงษ์ดี
 
1. นางนันท์นภัส   แก้วอ้น
2. นางวาสินี  ผุดผ่อง
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงธนัชชา  เมณฑ์กูล
2. เด็กชายสุรชัย  โพธิ์ศรีทอง
 
1. นายกิตติพงศ์  ภัสสร
2. นายชลชัย  มีมุข
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า(ประชาประสาทวิทย์) 1. เด็กชายชัยวัฒน์  มีอ่อน
2. เด็กชายปิยดนัย  สกุลสมบัติ
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ปาสารักษ์
 
1. นายวันชัย  กาละศรี
2. นายสุชาติ  ชูก้าน
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ 1. เด็กหญิงวาสนา  พูลเขตต์
2. เด็กหญิงวิวิศนา  กุลชา
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วาดพันธุ์
 
1. นายทรงวุฒิ  แว่นแก้ว
2. นางประคอง  เชตนุช
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐพัชร์  จันทร
 
1. นางนงลักษณ์  โอสถานุเคราะห์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงสุชญา  อ่อนน้อม
 
1. นางสาวสาลินี  อ่อนมี
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 1. เด็กหญิงฐิติพร   คงมั่น
 
1. นายไพฑูรย์   พุ่มกุมาร
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายปภพ  เข็มเงิน
 
1. นางสาวจิตภินันท์  เหมือนเตย
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายภูมิภัทร  บุญศรีโรจน์
 
1. นางสมใจ  สุขเกษม
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 1. นายนที   สืบเทศ
 
1. นางนัณทกานต์   ลอดชะ
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงอภิชญา  อาร์ประชาภิรมย์
 
1. นายภูมิศรี  พงศพัฒนสุข
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองโก 1. เด็กชายธนพัฒน์   ธรรมมา
 
1. นางสาวไพเราะ   ยุติธรรม
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงคิมเบอรี่  เฮครอฟท์
 
1. นางสาววรรณภา  ไชยสิทธิ์
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กหญิงธิติมา  พิรอดรัตน์
 
1. นางปิยะรัตน์  ดีศรี
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ 1. เด็กชายจิรายุ   รักกลิ่น
2. เด็กหญิงทองสร้อย  จันทร์เพียร
3. เด็กหญิงนพวรรณ    กลิ่นอุบล
4. เด็กหญิงสุรีรัตน์   ทองเลี่ยม
5. เด็กชายเอกบดินทร์   ครองแห้ง
 
1. นางสาวฉัตรกาญจน์   คุ้มสิน
2. นางเยาวลักษณ์   สุปิยะพาณิชย์
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงนรบดี  พูลเขตกิจ
 
1. MissWu  Jiao
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 78.3 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองยาง“ประชาพัฒนา” 1. เด็กหญิงชนินทร์ณภัทร    อินทร์ถาวร
 
1. นายวันชัย   กิจกำรูญ
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กหญิงอริศรา  พูลจันทร์
2. เด็กหญิงเพ็ญแข  อุฤทธิ์
 
1. นายภาณุวัฒน์  ครุธอินทร์
2. นางรัตติยา  เกษตรเอี่ยม
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 1. เด็กชายธนวันต์   มาประเสริฐ
2. เด็กชายนทกร  ประพัฒน์ทอง
 
1. นางภิรมย์   เอี่ยมสำอางค์
2. นางมาลัย   บุญพงษ์
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงกรรณญพร  โพธิภาค
2. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  ซิ่นช่วย
3. เด็กหญิงปนัดดา  ปรางทับทิม
4. เด็กหญิงพัชราพร  ผินกลาง
5. เด็กหญิงเบญจา  ภัทรคงภิญโญ
6. เด็กหญิงเพชรชมพู  ธรรมมา
 
1. นายบัญญัติ  ศรีทวีพูล
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรหมเขต 1. เด็กชายคธาวุฒิ  คุ้มอยู่
2. เด็กชายพงศ์พลิน  เพ็ญธัญยกร
3. เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีสุวรรณ์
4. เด็กชายวรดร  อภัยเผื่อน
5. เด็กชายสุรชาติ  สอนพวง
6. เด็กชายอนิวัตติ์  อินทะโก
 
1. นางสาวชญาณี  วงษ์สุวรรณ์
2. นางพัชรินทร์  ดีเกษม
3. นายสฤษดิ์  ภู่ชื่น
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกระโดน 1. เด็กชายจารุวิทย์  หมากสุก
2. เด็กชายณัฐนันท์  พูลเกิด
3. เด็กชายประพันธ์  มีเสมอ
4. เด็กชายพิศิษฐ์  ศรีหราช
5. เด็กชายวายุ  วรสุข
6. เด็กชายศราวุฒิ  ม้าแก้ว
7. เด็กชายเชษฐา  ครุฑจร
8. เด็กชายไทวุฒิ  มิ่งขวัญ
 
1. นางสาวกาญจนา  ทวีพันธ์
2. นายฉัตรชัย  ศิริสวัสดิ์
3. นางทัศนาภรณ์  โกสีย์
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 80.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินสะเดา 1. เด็กหญิงฐารวีร์  ใจเพชร
2. เด็กหญิงถิรมน  จันจ่อง
3. เด็กหญิงธนพร  พรมเงิน
4. เด็กหญิงนิศานาถ  พ่งเฟี้ยม
5. เด็กหญิงบุษรา  จักเพชร
6. เด็กหญิงปัจฉญา  ลิ้มรสฉ่ำ
7. เด็กหญิงพรไพรลิน  อาทร
8. เด็กหญิงสุนิตา  กล่ำโพธิ์
9. เด็กหญิงสุพิชญาย์  น้อยชม
10. เด็กหญิงเพชรดา  แก้วดก
 
1. นางนัยนา  แจ้งอยู่
2. นางพรรณี  อินไข่
3. นายวชิวุฒิ  อินไข่
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเต่า 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ไฝเสน
2. เด็กหญิงนลัทพร  จันทร
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  เกล็ดจีน
 
1. นายทองหล่อ  เหลืองสุวรรณ์
2. นางนวลจันทร์  เหลืองสุวรรณ์
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงณัฐติกรณ์   โยธาสิงห์
2. เด็กหญิงศันสนีย์  จิตตัง
3. เด็กหญิงสุทินา    หัสแดง
 
1. นางพรทิวา   บัวสำลี
2. นายวันชัย  นาครัตน์
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1. เด็กชายธีรโชติ  สวรรค์ตรานนท์
2. เด็กหญิงบุญฑริกา  จูยิ่ง
3. เด็กหญิงปณัชชา  สระทองแห่ว
 
1. นางสาวสุนิสา  สินสถาน
2. นางสาวเบญจวรรณ  พุ่มพวง
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 1. เด็กชายบวรภัค   คำแพ
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์   อินทร์ภู่
 
1. นางปริศนา  ฉ่ำรัศมี
2. นางพิมพิศา   คนองเดช
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กหญิงกมลชนม์  เขียนประเสริฐ
2. เด็กหญิงนิธิชา  หลินภัทรชัย
 
1. นางพรทิพย์  พงศ์ศุภะมงคล
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กชายปฏิพล  คงเงิน
2. เด็กชายวิรัชพงษ์  สุวรรณพิบูลย์
 
1. นายชยุต  เหมปาละธำรง
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองยาง“ประชาพัฒนา” 1. เด็กชายชัชพงค์   เม่นทอง
2. เด็กหญิงน้ำฝน   จันทร์เจริญ
 
1. นางสาวการิตา  ชื่นแฟง
2. นางสาวอภิรดี   เสนาวิน
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กหญิงนนท์นภัส  ประมายะยัง
2. เด็กหญิงอัญชสา  รุกขวรวัฒนา
 
1. นางสาววราพร  แสงแก้ว
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวถนน 1. เด็กหญิงปวันรัตน์   วาศรี
 
1. นายวิเชียร   มันจันทร์
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพันลาน 1. เด็กหญิงสิลาวรรณ  ทองแตง
 
1. นางฉวีวรรณ  คงโต
 
172 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  แก้วพนม
 
1. นางพเยาว์  ศรีขำ
 
173 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไม้ 1. เด็กชายศุภชัย  ม่วงน้อยเจริญ
2. เด็กชายสรวิศ   สาระคนธ์
3. เด็กหญิงสุพิชชา   ใยเพ็ญ
 
1. นางสาวรัตนา  ทับพรม
2. นางวันวิสาข์   ดอนรอดไพร
 
174 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิ์วัฒนกิจ
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  มาระสา
3. เด็กชายพีรณัฐ  พระรอด
 
1. นางปุญญาส์ธิปฐ์  ภคสกุลวงศ์
2. นางสาวสุจิตรา  อิ่มสำราญ
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด 1. เด็กชายธวัชชัย  เปี่ยมศิริ
 
1. นางสำอาง  ผิวอ่อน
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรหมเขต 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  หิงษา
 
1. นางพัชรินทร์  ดีเกษม
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กชายภัทรพงษ์  ไกรสมรส
 
1. นางนงนุช  จันทร์อุดม
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ขลิบทอง
 
1. นางนงนุช  จันทร์อุดม
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 1. เด็กชายธนพล  เมืองเปลี่ยน
2. เด็กหญิงนัทกานต์  สดงาม
3. เด็กชายสิรภพ  ไกรเนตร
 
1. นางคนึงนิจ  โสภณดิลก
2. นางชัชรา  รอดไพรี
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 1. เด็กชายณัฐชัย  พูลเขตกิจ
2. เด็กหญิงนิโลบล  ขมิ้นแก้ว
3. เด็กชายศตวรรษ  บุญเจริญ
 
1. นางนุชจรี  หาทรัพย์
2. นางลาวัลย์  โมลัยรักษ์
 
181 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กชายปองภพ  ศิริพัก
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  คุ้มมงคล
 
1. นางบุศรา  เกสทอง
2. นางพรพิมล  จองเดิน
 
182 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) 1. เด็กชายต้นตระการ  ดิษสาคร
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ระวาส
 
1. นางนพรัตน์  เจริญศิลป์
2. นางสาวไพรจิตร  เจิมจันทร์
 
183 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวถนน 1. เด็กชายนุชิกานต์  ทองพวง
2. เด็กชายภาคภูมิ  ชัยคง
3. เด็กชายวงศธร  เฉยดิษฐ์
4. เด็กชายวีรนันต์  เพชรหงษ์
5. เด็กชายศิริชัย  เขียวอ่อน
6. เด็กหญิงสุฑามาศ  แขนธิราช
 
1. นางกันตินันท์  การะวิง
2. นางสาววรรณิภา  อ้นแก้ว
3. นางวิภาดา  เพ็ชรชนะ
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนากลาง 1. เด็กหญิงศิริพร  เชยจันทร์
 
1. นางวิไล  ทรัพย์มูล
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนากลาง 1. เด็กชายทรงยศ  ไกกาศ
 
1. นางวิไล  ทรัพย์มูล
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปลิง 1. เด็กชายเจริญชัย  เจริญสาริกิจ
 
1. นางสาวปราวีณา  ยอดเพ็ชร
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนากลาง 1. เด็กหญิงกรกนก  อันอุระ
2. เด็กหญิงจิตติมา  สิงห์อยู่วงศ์
3. เด็กหญิงจิรัญญา  ทองหาญ
4. เด็กหญิงณัฐสกา  อำภูธร
5. เด็กหญิงธนา  เชื้อเขตกิจ
 
1. นางวรรดี  บัวเทศ
2. นางสาวสุคนธ์  พัสสร
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรังงาม 1. เด็กชายธีรพงศ์  นาคพ่วง
 
1. นางศิริลักษณ์  สกุลผ่องพรรณ
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กชายอนุรักษ์  ปรดทอง
 
1. นางอุบลรัตน์  หงษ์ประภาวงศ์
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เนื่องสุนันท์
2. เด็กหญิงธันยพร  สีดา
3. เด็กหญิงนิชติพร  วรผล
4. เด็กหญิงปิ่นเพชร  ยมพิมาย
5. เด็กหญิงวรรณวิศา  สัมผัสทอง
6. เด็กหญิงวีรดา  เรือนเย็น
 
1. นางสาวพลอยรุ่ง  ศรีภูธร
2. นายสมอาจ  ศรีภูธร
3. นางสาวอรอุมา  ภิรมมิ
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 1. เด็กชายชนะชน  แสนสะอาด
2. เด็กชายพงษ์พัตร์  ภิรมมิ
3. เด็กชายสุทธินัย  โภคะ
 
1. นางจุฑารัตน์  กุนาง
2. นางปริศนา   เพ็ชรรัตน์
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 1. เด็กหญิงมนัสวี  แสงวิชัย
2. เด็กหญิงรุจิรา  สุวรรณศร
3. เด็กหญิงศศินิภา   ศรีประเสริฐ
 
1. นางจุฑารัตน์  กุนาง
2. นางปริศนา   เพ็ชรรัตน์
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กชายณัฐพล  พงษ์สุข
2. เด็กชายภานุพงษ์  บุษบรรณ์
3. เด็กชายวัชร  กุดดวงแก้ว
 
1. นางสาวสมบัติ  ผดุงชาติ
2. นางสุรีรัตน์  โตเขียว
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กชายจรัสรวี  ยมนา
2. เด็กหญิงจิราภา  ณ พันกร
3. เด็กชายธีรภัทร  ธงเขียว
 
1. นางสาวสมบัติ  ผดุงชาติ
2. นายสมโภชน์  แก้วเทียน
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กชายณภัทร  ม่วงมัน
2. เด็กชายณัฐฎพล  หาทรัพย์
 
1. นางนงนุช  จันทร์อุดม
2. นางบุณยาพร  คำประกอบ
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) 1. เด็กชายวรายุ  จำปาศรี
2. เด็กชายเรืองศักดิ์  บุปผาสังข์
 
1. นายธนนันท์  เจริญศิลป์
2. นางนพรัตน์  เจริญศิลป์
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 1. เด็กหญิงนพรัตน์  สุวพงษ์
2. เด็กหญิงวรารัตน์  โพธิ์สังข์
3. เด็กชายเจษฎา  ทองแดง
 
1. นายมงคลชัย  หร่ำพึ่ง
2. นายสุชาติ  ฉัตรตรีรัตน์
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 1. เด็กชายณัฐพล  สินประเสริฐ
2. เด็กชายประทีป  โสภากุล
3. เด็กชายสมใจ  อินสูนย์
 
1. นางสาวปัญญรัตน์  ไทยอุ่นสมบัติ
2. นายสุชาติ  ฉัตรตรีรัตน์