หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nsn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางจิตติมา พงษ์ไพบูลย์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางอารยา พิลึกโรงเรียนบ้านวังซ่านกรรมการ
3. นางบงกช รังสุขโรงเรียนบ้านหนองละมานกรรมการ
4. นางอัญชลี พัสสรโรงเรียนวัดหูกวางกรรมการ
5. นางวรรนญา มาแสวงโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางจิตติมา พงษ์ไพบูลย์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางเกษศิรินทร์ ขาวกระฉ่อนโรงเรียนวัดจันทร์ทองกรรมการ
3. นางสุวภา นิเทศธัญญกิจโรงเรียนบ้านดอนจังหันกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางจิตติมา พงษ์ไพบูลย์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางวันทะนี มุขขันธ์โรงเรียนวัดหนองยาวกรรมการ
3. นางทัศนีย์ อาจหาญโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางจิตติมา พงษ์ไพบูลย์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางพรรณอร พำนักโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
3. นางสาวสุจิตตา วิชัยศรโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ สารีพุฒโรงเรียนบ้านท่ามะกรูดกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางจิตติมา พงษ์ไพบูลย์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางสายยนต์ ศรีชมภูโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ สุพันธ์โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวอรชา นิลสนธิโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางจิตติมา พงษ์ไพบูลย์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางกนกพร ถูวัดสีโรงเรียนบ้านใหม่ศรีนครกรรมการ
3. นางสาวประนอม ลิ้มมณีโรงเรียนบ้านคลองม่วงกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ อาจหาญโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางจิตติมา พงษ์ไพบูลย์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางสาวธิฐิรัตน์ ศรีไพรสนธ์โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียนกรรมการ
3. นางสนอง สิทธิรัตน์โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาสกรรมการ
4. นางสมพร สาระไกรโรงเรียนวัดสวนขวัญกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ อินทรชัยวรุตม์โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อยกรรมการ
6. นางสุวภา นิเทศธัญญกิจโรงเรียนบ้านดอนจังหันกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางจิตติมา พงษ์ไพบูลย์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ชุ่มวงษ์โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัยกรรมการ
3. นางอัญชลี พัสสรโรงเรียนวัดหูกวางกรรมการ
4. นางสาวสีนวล ทวีสกิจโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคีกรรมการ
5. นางวรรณภา มาแสวงโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางจิตติมา พงษ์ไพบูลย์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางตติญา เสมาทองโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
3. นางวิไล จันทร์สงเคราะห์โรงเรียนบ้านดอนจังหันกรรมการ
4. นางสาวคำปัต จันทร์ศิริโรงเรียนวัดตาสังใต้กรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ สารีพุฒโรงเรียนบ้านท่ามะกรูดกรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางจิตติมา พงษ์ไพบูลย์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางบุญยืน ศิริรักษ์โรงเรียนวัดเกาะเปากรรมการ
3. นางสาวอรชา นิลสนธิโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคีกรรมการ
4. นางมาลัย จันทรแสงโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางจิตติมา พงษ์ไพบูลย์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางสาวเดือนเพ็ญ เพ็ญดาราโรงเรียนวัดหนองกรดกรรมการ
3. นางสาววรรณา ประกอบศรีโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
4. นางสาวมาลีนา พงษ์ไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางจิตติมา พงษ์ไพบูลย์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายเมธี วงศ์ครุฑโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
3. นายอาทิตย์ ชมชาติโรงเรียนบ้านปางชัยกรรมการ
4. นายจำเนียร เหล่าเขตกิจโรงเรียนวัดคลองธรรมกรรมการ
5. นางวันทะนี มุขขันธ์โรงเรียนวัดหนองยาวกรรมการ
6. นางบุญยืน ศิริรักษ์โรงเรียนวัดเกาะเปากรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายภิรมย์ บุญยิ้มศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำผึ้ง จุ้ยศิริโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
3. นางบุญมา ไกรสกุลศักดิ์โรงเรียนวัดแหลมทองธรรมจักรกรรมการ
4. นางสาวสุนีย์ ผจญศิลป์โรงเรียนวัดเขาสมุกกรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ คำศรีศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายภิรมย์ บุญยิ้มศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิศากร พรมอ่อนโรงเรียนบ้านปางสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวผกามาศ แช่มชัยโรงเรียนบ้านคลองม่วงกรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คำศรีศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายภิรมย์ บุญยิ้มศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางสาวจำเนียร หาญชัยภูมิบ้านตะเคียนงามกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ ศรีมากบ้านโพธิ์ศรีสามัคคีกรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คำศรีศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายภิรมย์ บุญยิ้มศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายผดุงศักดิ์ ภู่พันธ์โรงเรียวัดเจริญผลกรรมการ
3. นางสาวอาริตา ใยฉวีโรงเรียนวัดหนองปลาไหลกรรมการ
4. นายณรงวิทย์ ชั่งใจโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ คำศรีศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายภิรมย์ บุญยิ้มศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางสาวปวัลลดา เนียมนิยมโรงเรียนบ้านลานตะแบกกรรมการ
3. นางสาวอนุสรา จงชัยอุดมกิจโรงเรียนบ้านศรีไกรลาศกรรมการ
4. นางสาววรวิการต์ เกณฑ์กูลโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ คำศรีศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายภิรมย์ บุญยิ้มศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายผดุงศักดิ์ ภู่พันธ์โรงเรียนวัดเจริญผลกรรมการ
3. นางสาวอาริตา ใยฉวีโรงเรียนวัดหนองปลาไหลกรรมการ
4. นายณรงวิทย์ ชั่งใจโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ คำศรีศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายภิรมย์ บุญยิ้มศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางสาวปวัลลดา เนียมนิยมโรงเรียนบ้านลานตะแบกกรรมการ
3. นางสาววรวิการต์ เกณฑ์กูลโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวอนุสรา จงชัยอุดมกิจโรงเรียนบ้านศรีไกรลาศกรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ คำศรีศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายภิรมย์ บุญยิ้มศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางบังอร ไกรรอดโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
3. นางภัชญา กลั่นหุ่นโรงเรียนบ้านคลองสองหน่อกรรมการ
4. นายสามารถ นามปานโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
5. นายกิตติวรคุณ ชาวลุ่มบัวโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
6. นางสุริจันทร์ ม่วงขวัญโรงเรียนวัดวิวิตตรามกรรมการ
7. นางสาวปวิตรา สุขขำโรงเรียนบ้านท่ามะกรูดกรรมการ
8. นางสาววันเพ็ญ คำศรีศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายภิรมย์ บุญยิ้มศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางบังอร ไกรรอดโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
3. นางภัชญา กลั่นหุ่นโรงเรียนบ้านคลองสองหน่อกรรมการ
4. นายสามารถ นามปานโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
5. นายกิตติวรคุณ ชาวลุ่มบัวโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
6. นางสุริจันทร์ ม่วงขวัญโรงเรียนวัดวิวิตตารามกรรมการ
7. นางสาวปวิตรา สุขขำโรงเรียนบ้านท่ามะกรูดกรรมการ
8. นางสาววันเพ็ญ คำศรีศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายภิรมย์ บุญยิ้มศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายกู้เกียรติ สุขใสโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัยกรรมการ
3. นางบัวชุม ยิ้มยังโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
4. นางจงรักษ์ อิ่มจันทึกโรงเรียนบ้านบึงหล่มกรรมการ
5. นายราเชนทร์ เทพานุพัฒน์โรงเรียนวัดสังฆวิถีกรรมการ
6. นายจรูญ บุญเกษมโรงเรียนบ้านหนองกรดกรรมการ
7. นายสมประสงค์ ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
8. นางวิทยา เจนจบโรงเรียนวัดธรรมรักขิตารามกรรมการ
9. นายสมคิด รอดประเสริฐโรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่นกรรมการ
10. นางสาววันเพ็ญ คำศรีศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายภิรมย์ บุญยิ้มศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายสมคิด รอดประเสริฐโรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่นกรรมการ
3. นางบัวชุม ยิ้มยังโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
4. นางจงรักษ์ อิ่มจันทึกโรงเรียนบ้านบึงหล่มกรรมการ
5. นายราเชนทร์ เทพานุพัฒน์โรงเรียนวัดสังฆวิถีกรรมการ
6. นายกู้เกียรติ สุขใสโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว)กรรมการ
7. นายจรูญ บุญเกษมโรงเรียนบ้านหนองกรดกรรมการ
8. นายสมประสงค์ ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
9. นางวิทยา เจนจบโรงเรียนวัดธรรมรักขิตารามกรรมการ
10. นางสาววันเพ็ญ คำศรีศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายภิรมย์ บุญยิ้มศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายสมคิด รอดประเสริฐโรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่นกรรมการ
3. นางบัวชุม ยิ้มยังโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
4. นางจงรักษ์ อิ่มจันทึกโรงเรียนบ้านบึงหล่มกรรมการ
5. นายราเชนทร์ เทพานุพัฒน์โรงเรียนวัดสังฆวิถีกรรมการ
6. นายจรูญ บุญเกษมโรงเรียนบ้านหนองกรดกรรมการ
7. นายสมประสงค์ ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
8. นางวิทยา เจนจบโรงเรียนวัดธรรมรักขิตารามกรรมการ
9. นายกู้เกียรติ สุขใสโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว)กรรมการ
10. นางสาววันเพ็ญ คำศรีศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีธีระพล เพชรพิพัฒน์โรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
2. นายศุภฤกษ์ ชูพินิจโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
3. นางชุติมา เกษสุภะโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ นภาพรโรงเรียนบ้านหนองมะขามกรรมการ
5. นายวินัย ศรีศุภฤกษ์โรงเรียนบ้านวังซ่านกรรมการ
6. นางณัฐพันธ์อินทร์ กลิ่นชัยโรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่นกรรมการ
7. นางวันธนี จันทร์เอี่ยมโรงเรียนบ้านบึงหล่มกรรมการ
8. นางสาววรรณรัตน์ ศรีผงโรงเรียนวัดศรัทธารามกรรมการ
9. นางสุดตา ยาสุทธิ์โรงเรียนวัดคลองสาลีกรรมการ
10. นางเกษร เทศนาโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
11. นางสาวสายพิน สังข์แย้มโรงเรียนบ้านไร่ไทรทองกรรมการ
12. นางสาวกมลทิพย์ ชมชาติโรงเรียนบ้านดอนจังหันกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีธีระพล เพชรพิพัฒน์โรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
2. นายศุภฤกษ์ ชูพินิจโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
3. นางชุติมา เกษสุภะโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ นภาพรโรงเรียนบ้านหนองมะขามกรรมการ
5. นายวินัย ศรีศุภฤกษ์โรงเรียนบ้านวังซ่านกรรมการ
6. นางณัฐพันธ์อินทร์ กลิ่นชัยโรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่นกรรมการ
7. นางวันธนี จันทร์เอี่ยมโรงเรียนบ้านบึงหล่มกรรมการ
8. นางสาววรรณรัตน์ ศรีผงโรงเรียนวัดศรัทธารามกรรมการ
9. นางสุดตา ยาสุทธิ์โรงเรียนวัดคลองสาลีกรรมการ
10. นางเกษร เทศนาโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
11. นางสาวสายพิน สังข์แย้มโรงเรียนบ้านไร่ไทรทองกรรมการ
12. นางสาวกมลทิพย์ ชมชาติโรงเรียนบ้านดอนจังหันกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางวันธนี จันทร์เอี่ยมโรงเรียนบ้านบึงหล่มกรรมการ
2. นางสาววรรณรัตน์ ศรีผงโรงเรียนวัดศรัทธารามกรรมการ
3. นางสุดตา ยาสุทธิ์โรงเรียนวัดคลองสาลีกรรมการ
4. นางเกษร เทศนาโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
5. นางสาวสายพิน สังข์แย้มโรงเรียนบ้านไร่ไทรทองกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางวันธนี จันทร์เอี่ยมโรงเรียนบ้านบึงหล่มกรรมการ
2. นางสาววรรณรัตน์ ศรีผงโรงเรียนวัดศรัทธารามกรรมการ
3. นางสุดตา ยาสุทธิ์โรงเรียนวัดคลองสาลีกรรมการ
4. นางเกษร เทศนาโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
5. นางสาวสายพิน สังข์แย้มโรงเรียนบ้านไร่ไทรทองกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางนางวันธนี จันทร์เอี่ยมโรงเรียนบ้านบึงหล่มกรรมการ
2. นางสาววรรณรัตน์ ศรีผงโรงเรียนวัดศรัทธารามกรรมการ
3. นางสุดตา ยาสุทธิ์โรงเรียนวัดคลองสาลีกรรมการ
4. นางเกษร เทศนาโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
5. นางสาวสายพิน สังข์แย้มโรงเรียนบ้านไร่ไทรทองกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางวันธนี จันทร์เอี่ยมโรงเรียนบ้านบึงหล่มกรรมการ
2. นางสาววรรณรัตน์ ศรีผงโรงเรียนวัดศรัทธารามกรรมการ
3. นางสุดตา ยาสุทธิ์โรงเรียนวัดคลองสาลีกรรมการ
4. นางเกษร เทศนาโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
5. นางสาวสายพิน สังข์แย้มโรงเรียนบ้านไร่ไทรทองกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวเยาวเรศ เอี่ยมใยโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
2. นางสาวพรรณภัทร บุญปันโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ชัยชนะสุพรโรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญกรรมการ
4. นางกัญญ์วรา กัลพันธุ์โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
5. นางศศิกัญญา ดอนดีไพรโรงเรียนวัดหนองปลาไหลกรรมการ
6. นางณัฐพันธ์อินทร์ กลิ่นชัยโรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่นกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีธีระพล เพชรพิพัฒน์โรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
8. นางสาวนันทนา นิลเพ็ชร์โรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวเยาวเรศ เอี่ยมใยโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
2. นางสาวพรรณภัทร บุญปันโรงเรียนพนาสวรรค์กรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ชัยชนะสุพรโรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญกรรมการ
4. นางกัญญ์วรา กัลพันธ์โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
5. นางศศิกัญญา ดอนดีไพรโรงเรียนวัดหนองปลาไหลกรรมการ
6. นางณัฐพันธ์อินทร์ กลิ่นชัยโรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่นกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีธีระพล เพชรพิพัฒน์โรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
8. นางสาวนันทนา นิลเพ็ชร์โรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวเยาวเรศ เอี่ยมใยโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
2. นางสาวพรรณภัทร บุญปันโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ชัยชนะสุพรโรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญกรรมการ
4. นางกัญญ์วรา กัลพันธ์โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
5. นางศศิกัญญา ดอนดีไพรโรงเรียนวัดหนองปลาไหลกรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเยาวเรศ เอี่ยมใยโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
2. นางสาวพรรณภัทร บุญปันโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ชัยชนะสุพรโรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญกรรมการ
4. นางกัญญ์วรา กัลพันธ์โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
5. นางศศิกัญญา ดอนดีไพรโรงเรียนวัดหนองปลาไหลกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายคำรณ แจ้งเปียโรงเรียนบ้านยุบใหญ่กรรมการ
2. นายกฤษดา แก้วแดงโรงเรียนบ้านปางขนุนกรรมการ
3. นายฉลอง นาคจรุงโรงเรียนวัดบ้านวังกรรมการ
4. นายอมรศักดิ์ กองสิงห์โรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
5. นายสันชัย พนัสโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
6. นายบัณฑิต อินทร์พรหมโรงเรียนวัดมาบมะขามกรรมการ
7. นายนิพนธ์ ศรีพิพัฒน์โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายคำรณ แจ้งเปียโรงเรียนบ้านยุบใหญ่กรรมการ
2. นายกฤษดา แก้วแดงโรงเรียนบ้านปางขนุนกรรมการ
3. นายฉลอง นาคจรุงโรงเรียนวัดบ้านวังกรรมการ
4. นายอมรศักดิ์ กองสิงห์โรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
5. นายสันชัย พนัสโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
6. นายบัณฑิต อินทร์พรหมโรงเรียนวัดมาบมะขามกรรมการ
7. นายนิพนธ์ ศรีพิพัฒน์โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายคำรณ แจ้งเปียโรงเรียนบ้านยุบใหญ่กรรมการ
2. นายกฤษดา แก้วแดงโรงเรียนบ้านปางขนุนกรรมการ
3. นายฉลอง นาคจรุงโรงเรียนวัดบ้านวังกรรมการ
4. นายอมรศักดิ์ กองสิงห์โรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
5. นายสันชัย พนัสโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
6. นายบัณฑิต อินทร์พรหมโรงเรียนวัดมาบมะขามกรรมการ
7. นายนิพนธ์ ศรีพิพัฒน์โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายคำรณ แจ้งเปียโรงเรียนบ้านยุบใหญ่กรรมการ
2. นายกฤษดา แก้วแดงโรงเรียนบ้านปางขนุนกรรมการ
3. นายฉลอง นาคจรุงโรงเรียนวัดบ้านวังกรรมการ
4. นายอมรศักดิ์ กองสิงห์โรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
5. นายสันชัย พนัสโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
6. นายบัณฑิต อินทร์พรหมโรงเรียนวัดมาบมะขามกรรมการ
7. นายนิพนธ์ ศรีพิพัฒน์โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายคำรณ แจ้งเปียโรงเรียนบ้านยุบใหญ่กรรมการ
2. นายกฤษดา แก้วแดงโรงเรียนปางขนุนกรรมการ
3. นายฉลอง นาคจรุงโรงเรียนวัดบ้านวังกรรมการ
4. นายอมรศักดิ์ กองสิงห์โรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
5. นายสันชัย พนัสโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
6. นายบัณฑิต อินทร์พรหมโรงเรียนวัดมาบมะขามกรรมการ
7. นายนิพนธ์ ศรีพิพัฒน์โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายศรีวิชัย ทัพทวีโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
2. นางกมลทิพย์ บุญอภัยโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
3. นางสมฤดี นวลทองโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
4. นางรจนา ณ น่านโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
5. นางดนุลภา ธรรมเกษตรโรงเรียนวัดบ้านวังกรรมการ
6. นายอนุสรณ์ บุญประคมโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายศรีวิชัย ทัพทวีโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
2. นางกมลทิพย์ บุญอภัยโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
3. นางสมฤดี นวลทองโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
4. นางรจนา ณ น่านโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
5. นางดนุลภา ธรรมเกษตรโรงเรียนวัดบ้านวังกรรมการ
6. นายอนุสรณ์ บุญประคมโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายศรีวิชัย ทัพทวีโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
2. นางกมลทิพย์ บุญอภัยโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
3. นางสมฤดี นวลทองโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
4. นางรจนา ณ น่านโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
5. นางดนุลภา ธรรมเกษตรโรงเรียนวัดบ้านวังกรรมการ
6. นายอนุสรณ์ บุญประคมโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางบุญยิน ศรีระวัตรโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
2. นายเทวารักษ์ ภักดีตุระโรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์กรรมการ
3. นางคะนึง ภัสสรโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
4. นางสาวยุพาพร เทศสิงห์โรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
5. นางสาวบุญส่ง ธะในสวรรค์โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
6. นายพานิช อวนศรีโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางบุญยิน ศรีระวัตรโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
2. นายเทวารักษ์ ภักดีตุระโรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์กรรมการ
3. นางคะนึง ภัสสรโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
4. นางสาวยุพาพร เทศสิงห์โรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
5. นางสาวบุญส่ง ธะในสวรรค์โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
6. นายพานิช อวนศรีโรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางบุญยิน ศรีระวัตรโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
2. นายเทวารักษ์ ภักดีตุระโรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์กรรมการ
3. นางคะนึง ภัสสรโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
4. นางสาวยุพาพร เทศสิงห์โรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
5. นางสาวบุญส่ง ธะในสวรรค์โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
6. นายพานิช อวนศรีโรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายอนุสรณ์ บุญประคมโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
2. นางสาวภัทรวดี เกษรวิจิตร์โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนิพล แสงศรีธูปโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายอนุสรณ์ บุญประคมโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
2. นางสาวภัทรวดี เกษรวิจิตร์โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนิพล แสงศรีธูปโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายชูชีพ โอ่ทองโรงเรียนบ้านทุ่งตันกรรมการ
2. นายพานิช อวนศรีโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
3. นางคะนึง ภัสสรโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีนิพล แสงศรีธูปโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
5. นางสาวบุญส่ง ธะในสวรรค์โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายชูชีพ โอ่ทองโรงเรียนบ้านทุ่งตันกรรมการ
2. นายพานิช อวนศรีโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
3. นางคะนึง ภัสสรโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีนิพล แสงศรีธูปโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
5. นางสาวบุญส่ง ธะในสวรรค์โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายชูชีพ โอ่ทองโรงเรียนบ้านทุ่งตันกรรมการ
2. นายพานิช อวนศรีโรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการ
3. นางคะนึง ภัสสรโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีนิพล แสงศรีธูปโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
5. นางสาวบุญส่ง ธะในสวรรค์โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายชูชีพ โอ่ทองโรงเรียนบ้านทุ่งตันกรรมการ
2. นายพานิช อวนศรีโรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการ
3. นางคะนึง ภัสสรโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีนิพล แสงศรีธูปโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
5. นางสาวบุญส่ง ธะในสวรรค์โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางจิราพร วิริยะเขษมโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
2. นางวัชรี อนันตศานต์โรงเรียนวัดเทพสถาพรกรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ คงสิบโรงเรียนบ้านหนองเสือกรรมการ
4. นายชูชีพ โอ่ทองโรงเรียนบ้านทุ่งตันกรรมการ
5. นางสาวภัทรวดี เกษรวิจิตร์โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางจิราพร วิริยะเขษมโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
2. นางวัชรี อนันตศานต์โรงเรียนวัดเทพสถาพรกรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ คงสิบโรงเรียนบ้านหนองเสือกรรมการ
4. นายชูชีพ โอ่ทองโรงเรียนบ้านทุ่งตันกรรมการ
5. นางสาวภัทรวดี เกษรวิจิตร์โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจิราพร วิริยะเขษมโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
2. นางวัชรี อนันตศานต์โรงเรียนวัดเทพสถาพรกรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ คงสิบโรงเรียนบ้านหนองเสือกรรมการ
4. นายชูชีพ โอ่ทองโรงเรียนบ้านทุ่งตันกรรมการ
5. นางสาวภัทรวดี เกษรวิจิตร์โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางศศิวรรณ แจ้งจิตโรงเรียนบ้านดอนจังหันกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิง อิศรา อาจบำรุงโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
3. นางสาวดวงพร สุพลดีโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
4. นางวาสนา เจริญมายุโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
5. นางยุพดี เทพบุรีโรงเรียนวัดมงคลสถิตย์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางศศิวรรณ แจ้งจิตโรงเรียนบ้านดอนจังหันกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิง อิศรา อาจบำรุงโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
3. นางสาวดวงพร สุพลดีโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
4. นางวาสนา เจริญมายุโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
5. นางยุพดี เทพบุรีโรงเรียนวัดมงคลสถิตย์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางศศิวรรณ แจ้งจิตโรงเรียนบ้านดอนจังหันกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิง อิศรา อาจบำรุงโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
3. นางสาวดวงพร สุพลดีโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
4. นางวาสนา เจริญมายุโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
5. นางยุพดี เทพบุรีโรงเรียนวัดมงคลสถิตย์กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายสมบัติ ลาสุนนท์โรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ประดิษกุลโรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อยกรรมการ
3. นายสุชาติ แรงเขตวิทย์โรงเรียนวัดหนองกระทุ่มกรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ ศรีตะลาโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
5. นางอารมณ์ องอาจโรงเรียนวัดมงคลสถิตย์กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายสมบัติ ลาสุนนท์โรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ประดิษกุลโรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อยกรรมการ
3. นายสุชาติ แรงเขตวิทย์โรงเรียนวัดหนองกระทุ่มกรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ ศรีตะลาโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
5. นางอารมณ์ องอาจโรงเรียนวัดมงคลสถิตย์กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายวีระชัย เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ พิลึกโรงเรียนบ้านศรีทองกรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ ชูแช่มโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
4. นายโสภณ ลิ้มสุวรรณโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
5. นายวันชัย ขุนทวีโรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
6. นายมนตรี อัมเรศโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
7. นางสาวภัทธีรา สายโรจน์โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจนกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายวีระชัย เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ พิลึกโรงเรียนบ้านศรีทองกรรมการ
3. นายธีระศักดิ์ ชูแช่มโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
4. นายโสภณ ลิ้มสุวรรณโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
5. นายวันชัย ขุนทวีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59กรรมการ
6. นายมนตรี อัมเรศโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
7. นางสาวภัทธีรา สายโรจน์โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจนกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายคนึง เกตุปานโรงเรียนบ้านดงคู้กรรมการ
2. นายคมสันต์ โพธิ์เอี่ยมโรงเรียนวัดบ้านคลองกรรมการ
3. นายบรรจบ อยู่สาลีโรงเรียนวัดหนองยาวกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายรุ่ง จะนตโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
2. นายไชยวัฒน์ สยามโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายดำรงค์ สังข์เงินโรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคีกรรมการ
2. นายสมควร เหล่าเขตกิจโรงเรียนบ้านเปราะกรรมการ
3. นายรัชชัย ม่วงจีบโรงเรียนวัดสวนหลวงกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอัมพร ขุนทวีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59กรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ พินิจชัยโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
3. นายวิสูตร ม่วงพลับโรงเรียนวัดหนองปลาไหลกรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายเสรีชัย เจริญมายุศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2กรรมการ
2. นายวิวัฒน์ พันธ์สุขโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคีกรรมการ
3. นางสมใจ ภัทรไพบูลย์โรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
4. นางนิสา จันทร์เกิดโรงเรียนวัดสังฆวิถีกรรมการ
5. นางอัญชลี เสือใหญ่โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
6. นางสาวอำไพ พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
7. นางกันตยา ชูยศโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายเสรีชัย เจริญมายุศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2กรรมการ
2. นายวิวัฒน์ พันธ์สุขโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคีกรรมการ
3. นางสมใจ ภัทรไพบูลย์โรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
4. นางนิสา จันทร์เกิดโรงเรียนวัดสังฆวิถีกรรมการ
5. นางอัญชลี เสือใหญ่โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
6. นางสาวอำไพ พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
7. นางกันตยา ชูยศโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายเสรีชัย เจริญมายุศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2กรรมการ
2. นายวิวัฒน์ พันธ์สุขโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคีกรรมการ
3. นางสมใจ ภัทรไพบูลย์โรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
4. นางนิสา จันทร์เกิดโรงเรียนวัดสังฆวิถีกรรมการ
5. นางอัญชลี เสือใหญ่โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
6. นางสาวอำไพ พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
7. นางกันตยา ชูยศโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายเสรีชัย เจริญมายุศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2กรรมการ
2. นายวิวัฒน์ พันธ์สุขโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคีกรรมการ
3. นางสมใจ ภัทรไพบูลย์โรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
4. นางนิสา จันทร์เกิดโรงเรียนวัดสังฆวิถีกรรมการ
5. นางอัญชลี เสือใหญ่โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
6. นางสาวอำไพ พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
7. นางกันตยา ชูยศโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายเสรีชัย เจริญมายุศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2กรรมการ
2. นายวิวัฒน์ พันธ์สุขโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคีกรรมการ
3. นางสมใจ ภัทรไพบูลย์โรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
4. นางนิสา จันทร์เกิดโรงเรียนวัดสังฆวิถีกรรมการ
5. นางอัญชลี เสือใหญ่โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
6. นางสาวอำไพ พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
7. นางกันตยา ชูยศโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเสรีชัย เจริญมายุศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2กรรมการ
2. นายวิวัฒน์ พันธ์สุขโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคีกรรมการ
3. นางสมใจ ภัทรไพบูลย์โรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
4. นางนิสา จันทร์เกิดโรงเรียนวัดสังฆวิถีกรรมการ
5. นางอัญชลี เสือใหญ่โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
6. นางสาวอำไพ พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
7. นางสาวกันตยา ชูยศโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายเสรีชัย เจริญมายุศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2กรรมการ
2. นายวิวัฒน์ พันธ์สุขโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคีกรรมการ
3. นางสมใจ ภัทรไพบูลย์โรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
4. นางนิสา จันทร์เกิดโรงเรียนวัดสังฆวิถีกรรมการ
5. นางอัญชลี เสือใหญ่โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
6. นางสาวอำไพ พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
7. นางกันตยา ชูยศโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายเสรีชัย เจริญมายุศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2กรรมการ
2. นายวิวัฒน์ พันธ์สุขโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคีกรรมการ
3. นางสมใจ ภัทรไพบูลย์โรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
4. นางนิสา จันทร์เกิดโรงเรียนวัดสังฆวิถีกรรมการ
5. นางอัญชลี เสือใหญ่โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
6. นางสาวอำไพ พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
7. นางกันตยา ชูยศโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายเสรีชัย เจริญมายุศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2กรรมการ
2. นายวิวัฒน์ พันธ์สุขโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคีกรรมการ
3. นางสมใจ ภัทรไพบูลย์โรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
4. นางนิสา จันทร์เกิดโรงเรียนวัดสังฆวิถีกรรมการ
5. นางอัญชลี เสือใหญ่โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
6. นางสาวอำไพ พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
7. นางกันตยา ชูยศโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายเสรีชัย เจริญมายุศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2กรรมการ
2. นายวิวัฒน์ พันธ์สุขโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคีกรรมการ
3. นางสมใจ ภัทรไพบูลย์โรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
4. นางนิสา จันทร์เกิดโรงเรียนวัดสังฆวิถีกรรมการ
5. นางอัญชลี เสือใหญ่โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
6. นางสาวอำไพ พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
7. นางกันตยา ชูยศโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายเสรีชัย เจริญมายุศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2กรรมการ
2. นายวิวัฒน์ พันธ์สุขโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคีกรรมการ
3. นางสมใจ ภัทรไพบูลย์โรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
4. นางนิสา จันทร์เกิดโรงเรียนวัดสังฆวิถีกรรมการ
5. นางอัญชลี เสือใหญ่โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
6. นางสาวอำไพ พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
7. นางกันตยา ชูยศโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายเสรีชัย เจริญมายุศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2กรรมการ
2. นายวิวัฒน์ พันธ์สุขโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคีกรรมการ
3. นางสมใจ ภัทรไพบูลย์โรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
4. นางนิสา จันทร์เกิดโรงเรียนวัดสังฆวิถีกรรมการ
5. นางอัญชลี เสือใหญ่โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
6. นางสาวอำไพ พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
7. นางกันตยา ชูยศโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายเสรีชัย เจริญมายุศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2กรรมการ
2. นายวิวัฒน์ พันธ์สุขโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคีกรรมการ
3. นางสมใจ ภัทรไพบูลย์โรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
4. นางนิสา จันทร์เกิดโรงเรียนวัดสังฆวิถีกรรมการ
5. นางอัญชลี เสือใหญ่โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
6. นางสาวอำไพ พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
7. นางกันตยา ชูยศโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายเสรีชัย เจริญมายุศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2กรรมการ
2. นายวิวัฒน์ พันธ์สุขโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคีกรรมการ
3. นางสมใจ ภัทรไพบูลย์โรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
4. นางนิสา จันทร์เกิดโรงเรียนวัดสังฆวิถีกรรมการ
5. นางอัญชลี เสือใหญ่โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
6. นางสาวอำไพ พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
7. นางกันตยา ชูยศโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายเสรีชัย เจริญมายุศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2กรรมการ
2. นายวิวัฒน์ พันธ์สุขโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคีกรรมการ
3. นางสมใจ ภัทรไพบูลย์โรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
4. นางนิสา จันทร์เกิดโรงเรียนวัดสังฆวิถีกรรมการ
5. นางอัญชลี เสือใหญ่โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
6. นางสาวอำไพ พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
7. นางกันตยา ชูยศโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายเอนก วิมลพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายกิตินัย นาคศรีโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
3. นางดวงกมล ศรีตลหฤทัยโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
4. นายกิตติชัย อนุพันธ์โรงเรียนบ้านปางชัยกรรมการ
5. นายวิรัช กล้ากสิกรณ์โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญกรรมการ
6. นายพินิจ วิมูลโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
7. นายจตุพล ธนุศิลป์โรงเรียนบ้านท่าตะโกกรรมการ
8. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
9. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
10. นายสุชาติ นิชเปลี่ยนโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
11. นางเสาวนีย์ ปลิวมาโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
12. นายสมนึก ชัยวงษ์โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
13. นางประสาน จันทรังษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
14. นายสมพงษ์ นิยมลักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
15. นายสมเกียรติ เครือภู่ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายเอนก วิมลพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2กรรมการ
2. นายกิตินัย นาคศรีโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
3. นางดวงกมล ศรีตลหฤทัยโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
4. นายกิตติชัย อนุพันธ์โรงเรียนบ้านปางชัยกรรมการ
5. นายวิรัช กล้ากสิกรณ์โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญกรรมการ
6. นายพินิจ วิมูลโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
7. นายจตุพล ธนุศิลป์โรงเรียนบ้านท่าตะโกกรรมการ
8. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
9. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
10. นายสุชาติ นิชเปลี่ยนโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
11. นางเสาวนีย์ ปลิวมาโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
12. นายสมนึก ชัยวงษ์โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
13. นางประสาน จันทรังษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
14. นายสมพงษ์ นิยมลักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
15. นายสมเกียรติ เครือภู่ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายเอนก วิมลพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายกิตินัีย นาคศรีโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
3. นางดวงกมล ศรีตลหฤทัยโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
4. นายกิตติชัย อนุพันธ์โรงเรียนบ้านปางชัยกรรมการ
5. นายวิรัช กล้ากสิกรณ์โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญกรรมการ
6. นายพินิจ วิมูลโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
7. นายจตุพล ธนุศิลป์โรงเรียนบ้านท่าตะโกกรรมการ
8. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
9. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
10. นายสุชาติ นิชเปลี่ยนโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
11. นางเสาวนีย์ ปลิวมาโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
12. นายสมนึก ชัยวงษ์โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
13. นางประสาน จันทรังษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
14. นายสมพงษ์ นิยมลักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
15. นายสมเกีรติ เครือภู่ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายเอนก วิมลพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายกิตินัย นาคศรีโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
3. นางดวงกมล ศรีตลหฤทัยโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
4. นายกิตติชัย อนุพันธ์โรงเรียนบ้านปางชัยกรรมการ
5. นายวิรัช กล้ากสิกรณ์โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญกรรมการ
6. นายพินิจ วิมูลโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
7. นายจตุพล ธนุศิลป์โรงเรียนบ้านท่าตะโกกรรมการ
8. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
9. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
10. นายสุชาติ นิชเปลี่ยนโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
11. นางเสาวนีย์ ปลิวมาโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
12. นายสมนึก ชัยวงษ์โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
13. นางประสาน จันทรังษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
14. นายสมพงษ์ นิยมลักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
15. นายสมเกียรติ เครือภู่ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายเอนก วิมลพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายกิตินัย นาคศรีโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
3. นางดวงกมล ศรีตลหฤทัยโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
4. นายกิตติชัย อนุพันธ์โรงเรียนบ้านปางชัยกรรมการ
5. นายวิรัช กล้ากสิกรณ์โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญกรรมการ
6. นายพินิจ วิมูลโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
7. นายจตุพล ธนุศิลป์โรงเรียนบ้านท่าตะโกกรรมการ
8. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
9. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
10. นายสุชาติ นิชเปลี่ยนโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
11. นางเสาวนีย์ ปลิวมาโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
12. นายสมนึก ชัยวงษ์โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
13. นางประสาน จันทรังษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
14. นายสมพงษ์ นิยมลักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
15. นายสมเกียรติ เครือภู่ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายเอนก วิมลพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายกิตินัย นาคศรีโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
3. นางดวงกมล ศรีตลหฤทัยโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
4. นายกิตติชัย อนุพันธ์โรงเรียนบ้านปางชัยกรรมการ
5. นายวิรัช กล้ากสิกรณ์โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญกรรมการ
6. นายพินิจ วิมูลโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
7. นายจตุพล ธนุศิลป์โรงเรียนบ้านท่าตะโกกรรมการ
8. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
9. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
10. นายสุชาติ นิชเปลี่ยนโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
11. นางเสาวนีย์ ปลิวมาโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
12. นายสมนึก ชัยวงษ์โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
13. นางประสาน จันทรังษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
14. นายสมพงษ์ นิยมลักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
15. นายสมเกียรติ เครือภู่ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายเอนก วิมลพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายกิตินัย นาคศรีโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
3. นางดวงกมล ศรีตลหฤทัยโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
4. นายกิตติชัย อนุพันธ์โรงเรียนบ้านปางชัยกรรมการ
5. นายวิรัช กล้ากสิกรณ์โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญกรรมการ
6. นายพินิจ วิมูลโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
7. นายจตุพล ธนุศิลป์โรงเรียนบ้านท่าตะโกกรรมการ
8. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
9. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
10. นายสุชาติ นิชเปลี่ยนโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
11. นางเสาวนีย์ ปลิวมาโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
12. นายสมนึก ชัยวงษ์โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
13. นางประสาน จันทรังษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
14. นายสมพงษ์ นิยมลักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
15. นายสมเกียรติ เครือภู่ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายเอนก วิมลพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายกิตินัย นาคศรีโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
3. นางดวงกมล ศรีตลหฤทัยโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
4. นายกิตติชัย อนุพันธ์โรงเรียนบ้านปางชัยกรรมการ
5. นายวิรัช กล้ากสิกรณ์โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญกรรมการ
6. นายพินิจ วิมูลโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
7. นายจตุพล ธนุศิลป์โรงเรียนบ้านท่าตะโกกรรมการ
8. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
9. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
10. นายสุชาติ นิชเปลี่ยนโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
11. นางเสาวนีย์ ปลิวมาโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
12. นายสมนึก ชัยวงษ์โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
13. นางประสาน จันทรังษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
14. นายสมพงษ์ นิยมลักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
15. นายสมเกียรติ เครือภู่ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายเอนก วิมลพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายกิตินัย นาคศรีโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
3. นางดวงกมล ศรีตลหฤทัยโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
4. นายกิตติชัย อนุพันธ์โรงเรียนบ้านปางชัยกรรมการ
5. นายวิรัช กล้ากสิกรณ์โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญกรรมการ
6. นายพินิจ วิมูลโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
7. นายจตุพล ธนุศิลป์โรงเรียนบ้านท่าตะโกกรรมการ
8. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
9. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
10. นายสุชาติ นิชเปลี่ยนโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
11. นางเสาวนีย์ ปลิวมาโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
12. นายสมนึก ชัยวงษ์โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
13. นางประสาน จันทรังษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
14. นายสมพงษ์ นิยมลักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
15. นายสมเกียรติ เครือภู่ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายเอนก วิมลพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายกิตินัย นาคศรีโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
3. นางดวงกมล ศรีตลหฤทัยโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
4. นายกิตติชัย อนุพันธ์โรงเรียนบ้านปางชัยกรรมการ
5. นายวิรัช กล้ากสิกรณ์โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญกรรมการ
6. นายพินิจ วิมูลโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
7. นายจตุพล ธนุศิลป์โรงเรียนบ้านท่าตะโกกรรมการ
8. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
9. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
10. นายสุชาติ นิชเปลี่ยนโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
11. นางเสาวนีย์ ปลิวมาโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
12. นายสมนึก ชัยวงษ์โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
13. นางประสาน จันทรังษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
14. นายสมพงษ์ นิยมลักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
15. นายสมเกียรติ เครือภู่ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายเอนก วิมลพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายกิตินัย นาคศรีโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
3. นางดวงกมล ศรีตลหฤทัยโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
4. นายกิตติชัย อนุพันธ์โรงเรียนบ้านปางชัยกรรมการ
5. นายวิรัช กล้ากสิกรณ์โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญกรรมการ
6. นายพินิจ วิมูลโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
7. นายจตุพล ธนุศิลป์โรงเรียนบ้านท่าตะโกกรรมการ
8. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
9. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
10. นายสุชาติ นิชเปลี่ยนโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
11. นางเสาวนีย์ ปลิวมาโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
12. นายสมนึก ชัยวงษ์โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
13. นางประสาน จันทรังษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
14. นายสมพงษ์ นิยมลักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
15. นายสมเกียรติ เครือภู่ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายเอนก วิมลพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายกิตินัย นาคศรีโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
3. นางดวงกมล ศรีตลหฤทัยโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
4. นายกิตติชัย อนุพันธ์โรงเรียนบ้านปางชัยกรรมการ
5. นายวิรัช กล้ากสิกรณ์โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญกรรมการ
6. นายพินิจ วิมูลโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
7. นายจตุพล ธนูศิลป์โรงเรียนบ้านท่าตะโกกรรมการ
8. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
9. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
10. นายสุชาติ นิชเปลี่ยนโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
11. นายเสาวนีย์ ปลิวมาโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
12. นายสมนึก ชัยวงษ์โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
13. นางประสาน จันทรังษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
14. นายสมพงษ์ นิยมลักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
15. นายสมเกียรติ เครือภู่ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายเอนก วิมลพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางดวงกมล ศรีตลหฤทัยโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
3. นายกิตินัย นาคศรีโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
4. นายกิตติฃัย อนุพันธ์โรงเรียนบ้านปางชัยกรรมการ
5. นายวิรัช กล้ากสิกรณ์โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญกรรมการ
6. นายพินิจ วิมูลโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
7. นายจตุพล ธนูศิลป์โรงเรียนบ้านท่าตะโกกรรมการ
8. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
9. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
10. นายสุชาติ นิชเปลี่ยนโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
11. นางเสาวนีย์ ปลิวมาโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
12. นายสมนึก ชัยวงษ์โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
13. นางประสาน จันทรังษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
14. นายสมพงษ์ นิยมลักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
15. นายสมเกียรติ เครือภู่ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายเอนก วิมลพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายกิตินัย นาคศรีโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
3. นางดวงกมล ศรีตลหฤทัยโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
4. นายกิตติชัย อนุพันธ์โรงเรียนบ้านปางชัยกรรมการ
5. นายวิรัช กล้ากสิกรณ์โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญกรรมการ
6. นายพินิจ วิมูลโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
7. นายจตุพล ธนูศิลป์โรงเรียนบ้านท่าตะโกกรรมการ
8. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
9. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
10. นายสุชาติ นิชเปลี่ยนโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
11. นางเสาวนีย์ ปลิวมาโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
12. นายสมนึก ชัยวงษ์โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
13. นางประสาน จันทรังษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
14. นายสมพงษ์ นิยมลักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
15. นายสมเกียรติ เครือภู่ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายเอนก วิมลพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายกิตินัย นาคศรีโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
3. นางดวงกมล ศรีตลหฤทัยโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
4. นายกิตติชัย อนุพันธ์โรงเรียนบ้านปางชัยกรรมการ
5. นายวิรัช กล้ากสิกรณ์โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญกรรมการ
6. นายพินิจ วิมูลโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
7. นายจตุพล ธนูศิลป์โรงเรียนบ้านท่าตะโกกรรมการ
8. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
9. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
10. นายสุชาติ นิชเปลี่ยนโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
11. นางเสาวนีย์ ปลิวมาโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
12. นายสมนึก ชัยวงษ์โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
13. นางประสาน จันทรังษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
14. นายสมพงษ์ นิยมลักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
15. นายสมเกียรติ เครือภู่ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายเอนก วิมลพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายกิตินัย นาคศรีโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
3. นางดวงกมล ศรีตลหฤทัยโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
4. นายกิตติชัย อนุพันธ์โรงเรียนบ้านปางชัยกรรมการ
5. นายวิรัช กล้ากสิกรณ์โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญกรรมการ
6. นายพินิจ วิมูลโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
7. นายจตุพล ธนูศิลป์โรงเรียนบ้านท่าตะโกกรรมการ
8. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
9. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
10. นายสุชาติ นิชเปลี่ยนโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
11. นางเสาวนีย์ ปลิวมาโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
12. นายสมนึก ชัยวงษ์โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
13. นางประสาน จันทรังษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
14. นายสมพงษ์ นิยมลักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
15. นายสมเกียรติ เครือภู่ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายเอนก วิมลพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายกิตินัย นาคศรีโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
3. นางดวงกมล ศรีตลหฤทัยโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
4. นายกิตติชัย อนุพันธ์โรงเรียนบ้านปางชัยกรรมการ
5. นายวิรัช กล้ากสิกรณ์โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญกรรมการ
6. นายพินิจ วิมูลโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
7. นายจตุพล ธนูศิลป์โรงเรียนบ้านท่าตะโกกรรมการ
8. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
9. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
10. นายสุชาติ นิชเปลี่ยนโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
11. นางเสาวนีย์ ปลิวมาโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
12. นายสมนึก ชัยวงษ์โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
13. นางประสาน จันทรังษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
14. นายสมพงษ์ นิยมลักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
15. นายสมเกียรติ เครือภู่ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายเอนก วิมลพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายกิตินัย นาคศรีโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
3. นางดวงกมล ศรีตลหฤทัยโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
4. นายกิตติชัย อนุพันธ์โรงเรียนบ้านปางชัยกรรมการ
5. นายวิรัช กล้ากสิกรณ์โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญกรรมการ
6. นายพินิจ วิมูลโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
7. นายจตุพล ธนูศิลป์โรงเรียนบ้านท่าตะโกกรรมการ
8. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
9. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
10. นายสุชาติ นิชเปลี่ยนโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
11. นางเสาวนีย์ ปลิวมาโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
12. นายสมนึก ชัยวงษ์โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
13. นางประสาน จันทรังษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
14. นายสมพงษ์ นิยมลักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
15. นายสมเกียรติ เครือภู่ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายเอนก วิมลพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางปิยวรรณ ใจบุญลือโรงเรียนวัดธรรมจริยาวาสกรรมการ
3. นางสาวกิตติญา หมอบอกโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ มณีนุ่มโรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
5. นายเอกชัย ขาวจุ้ยโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์กรรมการ
6. นายอาทิตย์ เสิบกลิ่นโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
7. นายมงคล แก้วแดงโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัฐธนันท์ สุกุลโชคเศรษฐีโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
9. นายกำไล กันธิยะโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายเอนก วิมลพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางปิยวรรณ ใจบุญลือโรงเรียนวัดธรรมจริยาวาสกรรมการ
3. นางสาวกิตติญา หมอบอกโรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
4. นายเอกชัย ขาวจุ้ยโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์กรรมการ
5. นายอาทิตย์ เสิบกลิ่นโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
6. นายมงคล แก้วแดงโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัฐธนันท์ สุกุลโชคเศรษฐีโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
8. นางกำไล กันธิยะโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
9. นายอดิศักดิ์ มณีนุ่มโรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายเอนก วิมลพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2กรรมการ
2. นายกิตินัย นาคศรีโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
3. นางดวงกมล ศรีตลหฤทัยโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
4. นายกิตติชัย อนุพันธ์โรงเรียนบ้านปางชัยกรรมการ
5. นายวิรัช กล้ากสิกรณ์โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญกรรมการ
6. นายพินิจ วิมูลโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
7. นายจตุพล ธนูศิลป์โรงเรียนบ้านท่าตะโกกรรมการ
8. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
9. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
10. นายสุชาติ นิชเปลี่ยนโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
11. นางเสาวนีย์ ปลิวมาโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
12. นายสมนึก ชัยวงษ์โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
13. นางประสาน จันทรังษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
14. นายสมพงษ์ นิยมลักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
15. นายสมเกียรติ เครือภู่ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายเอนก วิมลพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2กรรมการ
2. นายกิตินัย นาคศรีโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
3. นางดวงกมล ศรีตลหฤทัยโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
4. นายกิตติชัย อนุพันธ์โรงเรียนบ้านปางชัยกรรมการ
5. นายวิรัช กล้ากสิกรณ์โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญกรรมการ
6. นายพินิจ วิมูลโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
7. นายจตุพล ธนูศิลป์โรงเรียนบ้านท่าตะโกกรรมการ
8. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
9. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
10. นายสุชาติ นิชเปลี่ยนโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
11. นางเสาวนีย์ ปลิวมาโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
12. นายสมนึก ชัยวงษ์โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
13. นางประสาน จันทรังษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
14. นายสมพงษ์ นิยมลักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
15. นายสมเกียรติ เครือภู่ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายเอนก วิมลพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายกิตินัย นาคศรีโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
3. นางดวงกมล ศรีตลหฤทัยโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
4. นายกิตติชัย อนุพันธ์โรงเรียนบ้านปางชัยกรรมการ
5. นายวิรัช กล้ากสิกรณ์โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญกรรมการ
6. นายพินิจ วิมูลโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
7. นายจตุพล ธนูศิลป์โรงเรียนบ้านท่าตะโกกรรมการ
8. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
9. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
10. นายสุชาติ นิชเปลี่ยนโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
11. นางเสาวนีย์ ปลิวมาโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
12. นายสมนึก ชัยวงษ์โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
13. นางประสาน จันทรังษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
14. นายสมพงษ์ นิยมลักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
15. นายสมเกียรติ เครือภู่ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายเอนก วิมลพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายกิตินัย นาคศรีโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
3. นางดวงกมล ศรีตลหฤทัยโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
4. นายกิตติชัย อนุพันธ์โรงเรียนบ้านปางชัยกรรมการ
5. นายวิรัึช กล้ากสิกรณ์โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญกรรมการ
6. นายพินิจ วิมูลโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
7. นายจตุพล ธนูศิลป์โรงเรียนบ้านท่าตะโกกรรมการ
8. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
9. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
10. นายสุชาติ นิชเปลี่ยนโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
11. นางเสาวนีย์ ปลิวมาโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
12. นายสมนึก ชัยวงษ์โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
13. นางประสาน จันทรังษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
14. นายสมพงษ์ นิยมลักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
15. นายสมเกียรติ เครือภู่ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายเอนก วิมลพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายกิตินัย นาคศรีโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
3. นางดวงกมล ศรีตลหฤทัยโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
4. นายกิตติชัย อนุพันธ์โรงเรียนบ้านปางชัยกรรมการ
5. นายวิรัช กล้ากสิกรณ์โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญกรรมการ
6. นายพินิจ วิมูลโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
7. นายจตุพล ธนูศิลป์โรงเรียนบ้านท่าตะโกกรรมการ
8. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
9. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
10. นายสุชาติ นิชเปลี่ยนโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
11. นางเสาวนีย์ ปลิวมาโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
12. นายสมนึก ชัยวงษ์โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
13. นางประสาน จันทรังษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
14. นายสมพงษ์ นิยมลักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
15. นายสมเกียรติ เครือภู่ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายเอนก วิมลพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายกิตินัย นาคศรีโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
3. นางดวงกมล ศรีตลหฤทัยโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
4. นายกิตติชัย อนุพันธ์โรงเรียนบ้านปางชัยกรรมการ
5. นายวิรัช กล้ากสิกรณ์โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญกรรมการ
6. นายพินิจ วิมูลโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
7. นายจตุพล ธนูศิลป์โรงเรียนบ้านท่าตะโกกรรมการ
8. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
9. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
10. นายสุชาติ นิชเปลี่ยนโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
11. นางเสาวนีย์ ปลิวมาโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
12. นายสมนึก ชัยวงษ์โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
13. นางประสาน จันทรังษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
14. นายสมพงษ์ นิยมลักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
15. นายสมเกียรติ เครือภู่ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
1. นายเอนก วิมลพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายกิตินัย นาคศรีโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
3. นางดวงกมล ศรีตลหฤทัยโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
4. นายกิตติชัย อนุพันธ์โรงเรียนบ้านปางชัยกรรมการ
5. นายวิรัช กล้ากสิกรณ์โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญกรรมการ
6. นายพินิจ วิมูลโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
7. นายจตุพล ธนูศิลป์โรงเรียนบ้านท่าตะโกกรรมการ
8. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
9. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
10. นายสุชาติ นิชเปลี่ยนโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
11. นางเสาวนีย์ ปลิวมาโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
12. นายสมนึก ชัยวงษ์โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
13. นางประสาน จันทรังษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
14. นายสมพงษ์ นิยมลักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
15. นายสมเกียรติ เครือภู่ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายเอนก วิมลพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2กรรมการ
2. นายกิตินัย นาคศรีโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
3. นางดวงกมล ศรีตลหฤทัยโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
4. นายกิตติชัย อนุพันธ์โรงเรียนบ้านปางชัยกรรมการ
5. นายวิรัช กล้ากสิกรณ์โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญกรรมการ
6. นายพินิจ วิมูลโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
7. นายจตุพล ธนุศิลป์โรงเรียนบ้านท่าตะโกกรรมการ
8. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
9. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
10. นายสุชาติ นิชเปลี่ยนโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
11. นางเสาวนีย์ ปลิวมาโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
12. นายสมนึก ชัยวงษ์โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
13. นางประสาน จันทรังษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
14. นายสมพงษ์ นิยมลักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
15. นายสมเกียรติ เครือภู่ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายเอนก วิมลพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางปิยวรรณ ใจบุญลือโรงเรียนวัดธรรมจริยาวาสกรรมการ
3. นางสาวกิตติญา หมอบอกโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ มณีนุ่มโรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
5. นายเอกชัย ขาวจุ้ยโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์กรรมการ
6. นายอาทิตย์ เสิบกลิ่นโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
7. นายมงคล แก้วแดงโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัฐธนันท์ สุกุลโชคเศรษฐีโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
9. นางกำไล กันธิยะโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายเอนก วิมลพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางปิยวรรณ ใจบุญลือโรงเรียนวัดธรรมจริยาวาสกรรมการ
3. นางสาวกิตติญา หมอบอกโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ มณีนุ่มโรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
5. นายเอกชัย ขาวจุ้ยโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์กรรมการ
6. นายอาทิตย์ เสิบกลิ่นโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
7. นายมงคล แก้วแดงโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัฐธนันท์ สุกุลโชคเศรษฐีโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
9. นางกำไล กันธิยะโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายเอนก วิมลพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางปิยวรรณ ใจบุญลือโรงเรียนวัดธรรมจริยาวาสกรรมการ
3. นางสาวกิตติญา หมอบอกโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ มณีนุ่มโรงเรียนวัดบ้านไผ่่กรรมการ
5. นายเอกชัย ขาวจุ้ยโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์กรรมการ
6. นายอาทิตย์ เสิบกลิ่นโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
7. นายมงคล แก้วแดงโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัฐธนันท์ สุกุลโชคเศรษฐีโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
9. นางกำไล กันธิยะโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายเอนก วิมลพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางปิยวรรณ ใจบุญลือโรงเรียนวัดธรรมจริยาวาสกรรมการ
3. นางสาวกิตติญา หมอบอกโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ มณีนุ่มโรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
5. นายเอกชัย ขาวจุ้ยโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์กรรมการ
6. นายอาทิตย์ เสิบกลิ่นโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
7. นายมงคล แก้วแดงโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัฐธนันท์ สุกุลโชคเศรษฐีโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
9. นางกำไล กันธิยะโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเอนก วิมลพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางปิยวรรณ ใจบุญลือโรงเรียนวัดธรรมจริยาวาสกรรมการ
3. นางสาวกิตติญา หมอบอกโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ มณีนุ่มโรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
5. นายเอกชัย ขาวจุ้ยโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์กรรมการ
6. นายอาทิตย์ เสิบกลิ่นโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
7. นายมงคล แก้วแดงโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัฐธนันท์ สุกุลโชคเศรษฐีโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
9. นางกำไล กันธิยะโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเอนก วิมลพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางปิยวรรณ ใจบุญลือโรงเรียนวัดธรรมจริยาวาสกรรมการ
3. นางสาวกิตติญา หมอบอกโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ มณีนุ่มโรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
5. นายเอกชัย ขาวจุ้ยโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์กรรมการ
6. นายอาทิตย์ เสิบกลิ่นโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
7. นายมงคล แก้วแดงโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัฐธนันท์ สุกุลโชคเศรษฐีโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
9. นางกำไล กันธิยะโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเอนก วิมลพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางปิยวรรณ ใจบุญลือโรงเรียนวัดธรรมจริยาวาสกรรมการ
3. นางสาวกิตติญา หมอบอกโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ มณีนุ่มโรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
5. นายเอกชัย ขาวจุ้ยโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์กรรมการ
6. นายอาทิตย์ เสิบกลิ่นโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
7. นายมงคล แก้วแดงโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัฐธนันท์ สุกุลโชคเศรษฐีโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
9. นางกำไล กันธิยะโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเอนก วิมลพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางปิยวรรณ ใจบุญลือโรงเรียนวัดธรรมจริยาวาสกรรมการ
3. นางสาวกิตติญา หมอบอกโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ มณีนุ่มโรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
5. นายเอกชัย ขาวจุ้ยโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์กรรมการ
6. นายอาทิตย์ เสิบกลิ่นโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
7. นายมงคล แก้วแดงโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัฐธนันท์ สุกุลโชคเศรษฐีโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
9. นางกำไล กันธิยะโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเอนก วิมลพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางปิยวรรณ ใจบุญลือโรงเรียนวัดธรรมจริยาวาสกรรมการ
3. นางสาวกิตติญา หมอบอกโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ มณีนุ่มโรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
5. นายเอกชัย ขาวจุ้ยโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์กรรมการ
6. นายอาทิตย์ เสิบกลิ่นโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
7. นายมงคล แก้วแดงโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัฐธนันท์ สุกุลโชคเศรษฐีโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
9. นางกำไล กันธิยะโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเอนก วิมลพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางปิยวรรณ ใจบุญลือโรงเรียนวัดธรรมจริยาวาสกรรมการ
3. นางสาวกิตติญา หมอบอกโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ มณีนุ่มโรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
5. นายเอกชัย ขาวจุ้ยโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์กรรมการ
6. นายอาทิตย์ เสิบกลิ่นโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
7. นายมงคล แก้วแดงโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัฐธนันท์ สุกุลโชคเศรษฐีโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
9. นางกำไล กันธิยะโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเอนก วิมลพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางปิยวรรณ ใจบุญลือโรงเรียนวัดธรรมจริยาวาสกรรมการ
3. นางสาวกิตติญา หมอบอกโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ มณีนุ่มโรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
5. นายเอกชัย ขาวจุ้ยโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์กรรมการ
6. นายอาทิตย์ เสิบกลิ่นโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
7. นายมงคล แก้วแดงโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัฐธนันท์ สุกุลโชคเศรษฐีโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
9. นางกำไล กันธิยะโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเอนก วิมลพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางปิยวรรณ ใจบุญลือโรงเรียนวัดธรรมจริยาวาสกรรมการ
3. นางสาวกิตติญา หมอบอกโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ มณีนุ่มโรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
5. นายเอกชัย ขาวจุ้ยโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์กรรมการ
6. นายอาทิตย์ เสิบกลิ่นโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
7. นายมงคล แก้วแดงโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัฐธนันท์ สุกุลโชคเศรษฐีโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
9. นางกำไล กันธิยะโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเอนก วิมลพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางปิยวรรณ ใจบุญลือโรงเรียนวัดธรรมจริยาวาสกรรมการ
3. นางสาวกิตติญา หมอบอกโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ มณีนุ่มโรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
5. นายเอกชัย ขาวจุ้ยโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์กรรมการ
6. นายอาทิตย์ เสิบกลิ่นโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
7. นายมงคล แก้วแดงโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัฐธนันท์ สุกุลโชคเศรษฐีโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
9. นางกำไล กันธิยะโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเอนก วิมลพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางปิยวรรณ ใจบุญลือโรงเรียนวัดธรรมจริยาวาสกรรมการ
3. นางสาวกิตติญา หมอบอกโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ มณีนุ่มโรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
5. นายเอกชัย ขาวจุ้ยโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์กรรมการ
6. นายอาทิตย์ เสิบกลิ่นโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
7. นายมงคล แก้วแดงโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัฐธนันท์ สุกุลโชคเศรษฐีโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
9. นางกำไล กันธิยะโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเอนก วิมลพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางปิยวรรณ ใจบุญลือโรงเรียนวัดธรรมจริยาวาสกรรมการ
3. นางสาวกิตติญา หมอบอกโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ มณีนุ่มโรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
5. นายเอกชัย ขาวจุ้ยโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์กรรมการ
6. นายอาทิตย์ เสิบกลิ่นโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
7. นายมงคล แก้วแดงโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัฐธนันท์ สุกุลโชคเศรษฐีโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
9. นางกำไล กันธิยะโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเอนก วิมลพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางปิยวรรณ ใจบุญลือโรงเรียนวัดธรรมจริยาวาสกรรมการ
3. นางสาวกิตติญา หมอบอกโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ มณีนุ่มโรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
5. นายเอกชัย ขาวจุ้ยโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์กรรมการ
6. นายอาทิตย์ เสิบกลิ่นโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
7. นายมงคล แก้วแดงโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัฐธนันท์ สุกุลโชคเศรษฐีโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
9. นางกำไล กันธิยะโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายเอนก วิมลพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางปิยวรรณ ใจบุญลือโรงเรียนวัดธรรมจริยาวาสกรรมการ
3. นางสาวกิตติญา หมอบอกโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ มณีนุ่มโรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
5. นายเอกชัย ขาวจุ้ยโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์กรรมการ
6. นายอาทิตย์ เสิบกลิ่นโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
7. นายมงคล แก้วแดงโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัฐธนันท์ สุกุลโชคเศรษฐีโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
9. นายกำไล กันธิยะโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายเอนก วิมลพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางปิยวรรณ ใจบุญลือโรงเรียนวัดธรรมจริยาวาสกรรมการ
3. นางสาวกิตติญา หมอบอกโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ มณีนุ่มโรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
5. นายเอกชัย ขาวจุ้ยโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์กรรมการ
6. นายอาทิตย์ เสิบกลิ่นโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
7. นายมงคล แก้วแดงโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัฐธนันล์ สกุลโชคเศรษฐีโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
9. นางกำไล กันธิยะโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางกรรวี เพิ่มพูลศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล ฉวีอินทร์โรงเรียนวัดสวนหลวงกรรมการ
3. นางไพเราะ เอี่ยมสอาดโรงเรียนวัดหนองกรดกรรมการ
4. นางสาวกรองทอง เลิศวิไลอนันต์กุลโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางกรรวี เพิ่มพูลศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล ฉวีอินทร์โรงเรียนวัดสวนหลวงกรรมการ
3. นางไพเราะ เอี่ยมสอาดโรงเรียนวัดหนองกรดกรรมการ
4. นางสาวกรองทอง เลิศวิไลอนันต์กุลโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางกรรวี เพิ่มพูลศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรพรรณ ปรากริมโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวเจตนา กล่อมแก้วโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
4. นางสาวจุรีพร ทาพวงโรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางกรรวี เพิ่มพูลศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรพรรณ ปรากริมโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวเจตนา กล่อมแก้วโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
4. นางจุรีพร ทาพวงโรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางกรรวี เพิ่มพูลศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ มงคลอิทธิเวชโรงเรียนวัดบ้านคลองกรรมการ
3. นางวิลาวัณย์ จันทร์งามโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัยกรรมการ
4. นางสาวพัชรพรรณ ปรากริมโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
5. นายธานินท์ บุญพุทธโรงเรียนวัดคลองจินดากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางกรรวี เพิ่มพูลศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ มงคลอิทธิเวชโรงเรียนวัดบ้านคลองกรรมการ
3. นางวิลาวัณย์ จันทร์งามโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัยกรรมการ
4. นางสาวพัชรพรรณ ปรากริมโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางกรรวี เพิ่มพูลศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรองทอง เลิศวิไลอนันต์กุลโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
3. นางสาวเจตนา กล่อมแก้วโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
4. นางสาวพัชรพรรณ ปรากริมโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางกรรวี เพิ่มพูลศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรองทอง เลิศวิไลอนันต์กุลโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
3. นางสาวเจตนา กล่อมแก้วโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
4. นางสาวพัชรพรรณ ปรากริมโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางกรรวี เพิ่มพูลศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางนภาพร เทียนสันต์โรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ มงคลอิทธิเวชโรงเรียนวัดบ้านคลองกรรมการ
4. นางไพเราะ เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัดหนองกรดกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายเอนก วิมลพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางไพเราะ เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัดหนองกรดกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ มงคลอิทธิเวชโรงเรียนวัดบ้านคลองกรรมการ
4. นางนภาพร เทียนสันต์โรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางเตือนใจ เจริญสุขโรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศกรรมการ
2. นางพัฒนา ทัพวัฒน์โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์กรรมการ
3. นายชัชวาลย์ ทองประสานโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
4. นายประดับ มาฉายโรงเรียนบ้านบึงราษฎร์กรรมการ
5. นายวิจัย นกทองโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
6. นางอารีย์ กิจสุวรรณโรงเรียนวัดธรรมรักขิตารามกรรมการ
7. นางศุลีพร วงษ์พานิชโรงเรียนบ้านดงสีเสียดกรรมการ
8. นางสุภาพร ทาระการโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางเตือนใจ เจริญสุขโรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศกรรมการ
2. นางพัฒนา ทัพวัฒน์โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์กรรมการ
3. นายชัชวาลย์ ทองประสานโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
4. นายประดับ มาฉายโรงเรียนบ้านบึงราษฎร์กรรมการ
5. นายวิจัย นกทองโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
6. นางอารีย์ กิจสุวรรณโรงเรียนวัดธรรมรักขิตารามกรรมการ
7. นางศุลีพร วงษ์พานิชโรงเรียนบ้านดงสีเสียดกรรมการ
8. นางสุภาพร ทาระการโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางเตือนใจ เจริญสุขโรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศกรรมการ
2. นางพัฒนา ทัพวัฒน์โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์กรรมการ
3. นายชัชวาลย์ ทองประสานโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
4. นายประดับ มาฉายโรงเรียนบ้านบึงราษฎร์กรรมการ
5. นายวิจัย นกทองโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
6. นางอารีย์ กิจสุวรรณโรงเรียนวัดธรรมรักขิตารามกรรมการ
7. นางศุลีพร วงษ์พานิชโรงเรียนบ้านดงสีเสียดกรรมการ
8. นางสุภาพร ทาระการโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางเตือนใจ เจริญสุขโรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศกรรมการ
2. นางพัฒนา ทัพวัฒน์โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์กรรมการ
3. นายชัชวาลย์ ทองประสานโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
4. นายประดับ มาฉายโรงเรียนบ้านบึงราษฎร์กรรมการ
5. นายวิจัย นกทองโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
6. นางอารีย์ กิจสุวรรณโรงเรียนวัดธรรมรักขิตารามกรรมการ
7. นางศุลีพร วงษ์พานิชโรงเรียนบ้านดงสีเสียดกรรมการ
8. นางสุภาพร ทาระการโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางนิภา สำราญฤทธิ์โรงเรียนบ้านบ่อกระปุงกรรมการ
2. นางมณฑณา ลอยลิ่วโรงเรียนบ้านคลองสำราญกรรมการ
3. นางวัลย์วิสา ยิ้มเครือทองโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
4. นางสาวภัทรภร สมควรโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
5. นางรัชนี เกษสุวรรณโรงเรียนวัดเขาสมุกกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนิภา สำราญฤทธิ์โรงเรียนบ้านบ่อกระปุงกรรมการ
2. นางมณฑณา ลอยลิ่วโรงเรียนบ้านคลองสำราญกรรมการ
3. นางวัลย์วิสา ยิ้มเครือทองโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
4. นางภัทรกร สมควรโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
5. นางรัชนี เกษสุวรรณโรงเรียนวัดเขาสมุกกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางอภิรดี รุ่งแจ้งโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
2. นางศตพร สะศรีแสงโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
3. นางสาวประภาพรรณ อินทร์เพ็ญโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
4. นายนพพร จาดสอนโรงเรียนวัดงิ้วแบ้กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางอภิรดี รุ่งแจ้งโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
2. นางศตพร สะศรีแสงโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
3. นางสาวประภาพรรณ อินทร์เพ็ญโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
4. นายนพพร จาดสอนโรงเรียนวัดงิ้วแบ้กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางสำลี เกษสาครโรงเรียนบ้านดอนจังหันกรรมการ
2. นายทองเครือ ปานพรมโรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ)กรรมการ
3. นายประดับ มาฉายโรงเรียนบ้านบึงราษฎร์กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสำลี เกษสาครโรงเรียนบ้านดอนจังหันกรรมการ
2. นายทองเครือ ปานพรมโรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ)กรรมการ
3. นายประดับ มาฉายโรงเรียนบ้านบึงราษฎร์กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางน้ำค้าง สาติบุตรโรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
2. นางปิยะพัชญ์ โพธิ์หวีโรงเรียนวัดคลองจินดากรรมการ
3. นางศตพร สะศรีแสงโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
4. นางธันยา เจริญวงษ์โรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางพิชนาวรรณ ชังชั่วศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ชังชั่วโรงเรียนอนุบาลลาดยาวรองประธานกรรมการ
3. นายวินัย อิ่มจันทึกโรงเรียนบ้านบึงหล่มรองประธานกรรมการ
4. นายสมนึก ภัสสรโรงเรียนบ้านบ่อกะปุงกรรมการ
5. นายมงคล อู๋สูงเนินโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
6. นายจำเนียร โดรณโรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้มกรรมการ
7. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
8. นายสุชาติ คำพรโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคีกรรมการ
10. นายวีระชัย เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
11. นายภัทรกร มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
12. นายอรรณพ แตงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
13. นางนิตยา อบภิรมย์โรงเรียนบ้านปางขนุนกรรมการ
14. นางวรรนญา ขันธกสิกรรมโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
15. นายคำพันธ์ จันทาอ่อนโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
16. นางปาณิศรา อินททรปัญญาโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
17. นางสาววงเดือน จันทร์เทศโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
18. นายวันชัย บุญตาปวนโรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
19. นางสาวธารทิพย์ แว่นแก้วโรงเรียนบ้านปางงูกรรมการ
20. นายสำโรย เฉลิมวันโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัยกรรมการ
21. นายกมล หมีอิ่มโรงเรียนวัดบ้านคลองกรรมการ
22. นายอาคุปต์ แข็งกล้าโรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคีกรรมการ
23. นางสาววันวิสา มานิ่มโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบกรรมการ
24. นางสาวสุภาวดี อุดมศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดคลองสองหน่อกรรมการ
25. นายเจริญ พิลึกโรงเรียนวัดมงคลสถิตย์กรรมการ
26. นางพัชรินทร์ มากกุญชรโรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้กรรมการ
27. นางสาววรัญญา ลิ้มประเสริฐโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
28. นายศรัณยู ยุบลสพป.นว.2กรรมการและเลขานุการ
29. นางสาวณัฐกานต์ ปานพรมสพป.นว.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางน้ำค้าง สาติบุตรโรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
2. นางปิยะพัชญ์ โพธิ์หวีโรงเรียนวัดคลองจินดากรรมการ
3. นางศตพร สะศรีแสงโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
4. นางธีนยา เจริญวงษ์โรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางจุรินทร์ กสิวัฒน์โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
2. นางน้ำค้าง สาติบุตรโรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
3. นางปิยะพัชญ์ โพธิ์หวีโรงเรียนวัดคลองจินดากรรมการ
4. นางสุภาพร ทาระการโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
5. นางศุลีพร วงษ์พานิชโรงเรียนบ้านดงสีเสียดกรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางจุรินทร์ กสิวัฒน์โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์กรรมการ
2. นางน้ำค้าง สาติบุตรโรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
3. นางปิยะพัชญ์ โพธิ์หวีโรงเรียนวัดคลองจินดากรรมการ
4. นางสุภาพร ทาระการโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
5. นางศุลีพร วงษ์พานิชโรงเรียนบ้านดงสีเสียดกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางจุรินทร์ กสิวัฒน์โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์กรรมการ
2. นางน้ำค้าง สาติบุตรโรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
3. นางปิยะพัชญ์ โพธิ์หวีโรงเรียนวัดคลองจินดากรรมการ
4. นางสุภาพร ทาระการโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
5. นางศุลีพร วงษ์พานิชโรงเรียนบ้านดงสีเสียดกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางจุรินทร์ กสิวัฒน์โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์กรรมการ
2. นางน้ำค้าง สาติบุตรโรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
3. นางปิยะพัชญ์ โพธิ์หวีโรงเรียนวัดคลองจินดากรรมการ
4. นางสุภาพร ทาระการโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
5. นางศุลีพร วงษ์พานิชโรงเรียนบ้านดงสีเสียดกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางชนากานต์ แปงพั๊วะโรงเรียนวัดมงคลสถิตย์กรรมการ
2. นางสำเริง จันดาแก้วโรงเรียนวัดหนองปลาไหลกรรมการ
3. นางศรีนวล หลวงจอกโรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคีกรรมการ
4. นางรัชนี เกษสุวรรณโรงเรียนวัดเขาสมุกกรรมการ
5. นางสาวประภาพรรณ อินทร์เพ็ญโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางชนากานต์ แปงพั๊วะโรงเรียนวัดมงคลสถิตย์กรรมการ
2. นางสำเริง จันดาแก้วโรงเรียนวัดหนองปลาไหลกรรมการ
3. นางศรีนวล หลวงจอกโรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคีกรรมการ
4. นางรัชนี เกษสุวรรณโรงเรียนวัดเขาสมุกกรรมการ
5. นางสาวประภาพรรณ อินทร์เพ็ญโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางพิชนาวรรณ ชังชั่วศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ชังชั่วโรงเรียนอนุบาลลาดยาวรองประธานกรรมการ
3. นายวินัย อิ่มจันทึกโรงเรียนบ้านบึงหล่มรองประธานกรรมการ
4. นายสมนึก ภัสสรโรงเรียนบ้านบ่อกะปุงกรรมการ
5. นายมงคล อู๋สูงเนินโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
6. นายจำเนียร โดรณโรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้มกรรมการ
7. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
8. นายสุชาติ คำพรโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคีกรรมการ
10. นายวีระชัย เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
11. นายภัทรกร มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
12. นายอรรณพ แตงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
13. นางนิตยา อบภิรมย์โรงเรียนบ้านปางขนุนกรรมการ
14. นางวรรนญา ขันธกสิกรรมโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
15. นายคำพันธ์ จันทาอ่อนโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
16. นางปาณิศรา อินทรปัญญาโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
17. นางสาววงเดือน จันทร์เทศโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
18. นายวันชัย บุญตาปวนโรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
19. นางสาวธารทิพย์ แว่นแก้วโรงเรียนบ้านปางงูกรรมการ
20. นายสำโรย เฉลิมวันโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัยกรรมการ
21. นายกมล หมีอิ่มโรงเรียนวัดบ้านคลองกรรมการ
22. นายอาคุปต์ แข็งกล้าโรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคีกรรมการ
23. นางสาววันวิสา มานิ่มโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบกรรมการ
24. นางสาวสุภาวดี อุดมศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดคลองสองหน่อกรรมการ
25. นายเจริญ พิลึกโรงเรียนวัดมงคลสถิตย์กรรมการ
26. นางพัชรินทร์ มากกุญชรโรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้กรรมการ
27. นางสาววรัญญา ลิ้มประเสริฐโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
28. นางสาวณัฐกานต์ ปานพรมสพป.นว.2กรรมการและเลขานุการ
29. นายศรัณยู ยุบลสพป.นว.2กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางพิชนาวรรณ ชังชั่วศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ชังชั่วโรงเรียนอนุบาลลาดยาวรองประธานกรรมการ
3. นายวินัย อิ่มจันทึกโรงเรียนบ้านบึงหล่มรองประธานกรรมการ
4. นายสมนึก ภัสสรโรงเรียนบ้านบ่อกะปุงกรรมการ
5. นายมงคล อู๋สูงเนินโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
6. นายนายจำเนียร โดรณโรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้มกรรมการ
7. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
8. นายสุชาติ คำพรโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคีกรรมการ
10. นายวีระชัย เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
11. นายภัทรกร มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
12. นายอรรณพ แตงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
13. นางนิตยา อบภิรมย์โรงเรียนบ้านปางขนุนกรรมการ
14. นางวรรนญา ขันธกสิกรรมโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
15. นายคำพันธ์ จันทาอ่อนโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
16. นางปาณิศรา อินทรปัญญาโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
17. นางสาววงเดือน จันทร์เทศโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
18. นายวันชัย บุญตาปวนโรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
19. นางสาวธารทิพย์ แว่นแก้วโรงเรียนบ้านปางงูกรรมการ
20. นายสำโรย เฉลิมวันโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัยกรรมการ
21. นายกมล หมีอิ่มโรงเรียนวัดบ้านคลองกรรมการ
22. นายอาคุปต์ แข็งกล้าโรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคีกรรมการ
23. นางสาววันวิสา มานิ่มโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบกรรมการ
24. นางสาวสุภาวดี อุดมศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดคลองสองหน่อกรรมการ
25. นายเจริญ พิลึกโรงเรียนวัดมงคลสถิตย์กรรมการ
26. นางพัชรินทร์ มากกุญชรโรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้กรรมการ
27. นางสาววรัญญา ลิ้มประเสริฐโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
28. นางสาวณัฐกานต์ ปานพรมสพป.นว.2กรรมการและเลขานุการ
29. นายศรัณยู ยุบลสพป.นว.2กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางพิชนาวรรณ ชังชั่วศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ชังชั่วโรงเรียนอนุบาลลาดยาวรองประธานกรรมการ
3. นายวินัย อิ่มจันทึกโรงเรียนบ้านบึงหล่มรองประธานกรรมการ
4. นายสมนึก ภัสสรโรงเรียนบ้านบ่อกะปุงกรรมการ
5. นายมงคล อู่๋สูงเนินโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
6. นายจำเนียร โดรณโรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้มกรรมการ
7. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
8. นายสุชาติ คำพรโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคีกรรมการ
10. นายวีระชัย เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
11. นายภัทรกร มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
12. นายอรรณพ แตงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
13. นางนิตยา อบภิรมย์โรงเรียนบ้านปางขนุนกรรมการ
14. นางวรรนญา ขันธกสิกรรมโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
15. นายคำพันธ์ จันทาอ่อนโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
16. นางปาณิศรา อินทรปัญญาโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
17. นางสาววงเดือน จันทร์เทศโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
18. นายวันชัย บุญตาปวนโรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
19. นางสาวธารทิพย์ แว่นแก้วโรงเรียนบ้านปางงูกรรมการ
20. นายสำโรย เฉลิมวันโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัยกรรมการ
21. นายกมล หมีอิ่มโรงเรียนวัดบ้านคลองกรรมการ
22. นายอาคุปต์ แข็งกล้าโรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคีกรรมการ
23. นางสาววันวิสา มานิ่มโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบกรรมการ
24. นางสาวสุภาวดี อุดมศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดคลองสองหน่อกรรมการ
25. นายเจริญ พิลึกโรงเรียนวัดมงคลสถิตย์กรรมการ
26. นางพัชรินทร์ มากกุญชรโรงเรียนบ้านเขาแม่กะทูกรรมการ
27. นางสาววรัญญา ลิ้มประเสริฐโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
28. นางสาวณัฐกานต์ ปานพรมสพป.นว.2กรรมการและเลขานุการ
29. นายศรัณยู ยุบลสพป.นว.2กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางพิชนาวรรณ ชังชั่วศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ชังชั่วโรงเรียนอนุบาลลาดยาวรองประธานกรรมการ
3. นายวินัย อิ่มจันทึกโรงเรียนบ้านบึงหล่มรองประธานกรรมการ
4. นายสมนึก ภัสสรโรงเรียนบ้านบ่อกะปุงกรรมการ
5. นายมงคล อู๋สูงเนินโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
6. นายจำเนียร โดรณโรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้มกรรมการ
7. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
8. นายสุชาติ คำพรโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคีกรรมการ
10. นายวีระชัย เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
11. นายภัทรกร มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
12. นายอรรณนพ แตงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
13. นางนิตยา อบภิรมย์โรงเรียนบ้านปางขนุนกรรมการ
14. นางวรรนญา ขันธกสิกรรมโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
15. นายคำพันธ์ จันทาอ่อนโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
16. นางปาณิศรา อินทรปัญญาโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
17. นางสาววงเดือน จันทร์เทศโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
18. นายวันชัย บุญตาปวนโรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
19. นางสาวธารทิพย์ แว่นแก้วโรงเรียนบ้านปางงูกรรมการ
20. นายสำโรย เฉลิมวันโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัยกรรมการ
21. นายกมล หมีอิ่มโรงเรียนวัดบ้านคลองกรรมการ
22. นายอาคุปต์ แข็งกล้าโรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคีกรรมการ
23. นางสาววันวิสา มานิ่มโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบกรรมการ
24. นางสาวสุภาวดี อุดมศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดคลองสองหน่อกรรมการ
25. นายเจริญ พิลึกโรงเรียนวัดมงคลสถิตย์กรรมการ
26. นางพัชรินทร์ มากกุญชรโรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้กรรมการ
27. นางสาววรัญญา ลิ้มประเสริฐโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
28. นายศรัณยู ยุบลสพป.นว.2กรรมการ
29. นางสาวณัฐกานต์ ปานพรมสพป.นว.2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางพิชนาวรรณ ชังชั่วศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ชังชั่วโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นายวินัย อิ่มจันทึกโรงเรียนบ้านบึงหล่มรองประธานกรรมการ
4. นายสมนึก ภัสสรโรงเรียนบ้านบ่อกะปุงกรรมการ
5. นายมงคล อู๋สูงเนินโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
6. นายจำเนียร โดรณโรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้มกรรมการ
7. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
8. นายสุชาติ คำพรโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคีกรรมการ
10. นายวีระชัย เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
11. นายภัทรกร มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
12. นายอรรณนพ แตงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
13. นางนิตยา อบภิรมย์โรงเรียนบ้านปางขนุนกรรมการ
14. นางวรรนญา ขันธกสิกรรมโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
15. นายคำพันธ์ จันทาอ่อนโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
16. นางปาณิศรา อินทรปัญญาโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
17. นางสาววงเดือน จันทร์เทศโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
18. นายวันชัย บุญตาปวนโรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
19. นางสาวธารทิพย์ แว่นแก้วโรงเรียนบ้านปางงูกรรมการ
20. นายสำโรย เฉลิมวันโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัยกรรมการ
21. นายกมล หมีอิ่มโรงเรียนวัดบ้านคลองกรรมการ
22. นายอาคุปต์ แข็งกล้าโรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคีกรรมการ
23. นางสาววันวิสา มานิ่มโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบกรรมการ
24. นางสาวสุภาวดี อุดมศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดคลองสองหน่อกรรมการ
25. นายเจริญ พิลึกโรงเรียนวัดมงคลสถิตย์กรรมการ
26. นางพัชรินทร์ มากกุญชรโรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้กรรมการ
27. นางสาววรัญญา ลิ้มประเสริฐโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
28. นายศรัญยู ยุบลสพป.นว.2กรรมการและเลขานุการ
29. นางสาวณัฐกานต์ ปานพรมสพป.นว.2กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางพิชนาวรรณ ชังชั่วศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ชังชั่วโรงเรียนอนุบาลลาดยาวรองประธานกรรมการ
3. นายวินัย อิ่มจันทึกโรงเรียนบ้านบึงหล่มรองประธานกรรมการ
4. นายสมนึก ภัสสรโรงเรียนบ้านบ่อกะปุงกรรมการ
5. นายมงคล อู๋สูงเนินโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
6. นายจำเนียร โดรณโรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้มกรรมการ
7. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
8. นายสุชาติ คำพรโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคีกรรมการ
10. นายวีระชัย เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
11. นายภัทรกร มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
12. นายอรรณนพ แตงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
13. นางนิตยา อบภิรมย์โรงเรียนบ้านปางขนุนกรรมการ
14. นางวรรนญา ขันธกสิกรรมโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
15. นายคำพันธ์ จันทาอ่อนโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
16. นางปาณิศรา อินทรปัญญาโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
17. นางสาววงเดือน จันทร์เทศโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
18. นายวันชัย บุญตาปวนโรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
19. นางสาวธารทิพย์ แว่นแก้วโรงเรียนบ้านปางงูกรรมการ
20. นายสำโรย เฉลิมวันโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัยกรรมการ
21. นายกมล หมีอิ่มโรงเรียนวัดบ้านคลองกรรมการ
22. นายอาคุปต์ แข็งกล้าโรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคีกรรมการ
23. นางสาววันวิสา มานิ่มโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบกรรมการ
24. นางสาวสุภาวดี อุดมศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดคลองสองหน่อกรรมการ
25. นายเจริญ พิลึกโรงเรียนวัดมงคลสถิตย์กรรมการ
26. นางพัชรินทร์ มากกุญชรโรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้กรรมการ
27. นางสาววรัญญา ลิ้มประเสริฐโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
28. นายศรัญยู ยุบลสพป.นว.2กรรมการและเลขานุการ
29. นางสาวณัฐกานต์ ปานพรมสพป.นว.2กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางพิชนาวรรณ ชังชั่วศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ชังชั่วโรงเรียนอนุบาลลาดยาวรองประธานกรรมการ
3. นายวินัย อิ่มจันทึกโรงเรียนบ้านบึงหล่มรองประธานกรรมการ
4. นายสมนึก ภัสสรโรงเรียนบ้านบ่อกะปุงกรรมการ
5. นายมงคล อู๋สูงเนินโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
6. นายจำเนียร โดรณโรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้มกรรมการ
7. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
8. นายสุชาติ คำพรโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคีกรรมการ
10. นายวีระชัย เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
11. นายภัทรกร มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
12. นายอรรณนพ แตงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
13. นางนิตยา อบภิรมย์โรงเรียนบ้านปางขนุนกรรมการ
14. นางวรรนญา ขันธกสิกรรมโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
15. นายคำพันธ์ จันทาอ่อนโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
16. นางปาณิศรา อินทรปัญญาโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
17. นางสาววงเดือน จันทร์เทศโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
18. นายวันชัย บุญตาปวนโรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
19. นางสาวธารทิพย์ แว่นแก้วโรงเรียนบ้านปางงูกรรมการ
20. นายสำโรย เฉลิมวันโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัยกรรมการ
21. นายกมล หมีอิ่มโรงเรียนวัดบ้านคลองกรรมการ
22. นายอาคุปต์ แข็งกล้าโรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคีกรรมการ
23. นางสาววันวิสา มานิ่มโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบกรรมการ
24. นางสาวสุภาวดี อุดมศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดคลองสองหน่อกรรมการ
25. นายเจริญ พิลึกโรงเรียนวัดมงคลสถิตย์กรรมการ
26. นางพัชรินทร์ มากกุญชรโรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้กรรมการ
27. นางสาววรัญญา ลิ้มประเสริฐโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
28. นายศรัณยู ยุบลสพป.นว.2กรรมการ
29. นางสาวณัฐกานต์ ปานพรมสพป.นว.2กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางพิชนาวรรณ ชังชั่วศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2กรรมการ
2. นายอุทัย ชังชั่วโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
3. นายวินัย อิ่มจันทึกโรงเรียนบ้านบึงหล่มกรรมการ
4. นายสมนึก ภัสสรโรงเรียนบ้านบ่อกะปุงกรรมการ
5. นายมงคล อู๋สูงเนินโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
6. นายจำเนียร โดรณโรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้มกรรมการ
7. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
8. นายสุชาติ คำพรโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคีกรรมการ
10. นายวีระชัย เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
11. นายภัทรกร มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
12. นายอรรณนพ แตงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
13. นางนิตยา อบภิรมย์โรงเรียนบ้านปางขนุนกรรมการ
14. นายวรรนญา ขันธกสิกรรมโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
15. นายคำพันธ์ จันทาอ่อนโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
16. นางปาณิศรา อินทรปัญญาโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
17. นางสาววงเดือน จันทร์เทศโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
18. นายวันชัย บุญตาปวนโรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
19. นางสาวธารทิพย์ แว่นแก้วโรงเรียนบ้านปางงูกรรมการ
20. นายสำโรย เฉลิมวันโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัยกรรมการ
21. นายกมล หมีอิ่มโรงเรียนวัดบ้านคลองกรรมการ
22. นายอาคุปต์ แข็งกล้าโรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคีกรรมการ
23. นางสาววันวิสา มานิ่มโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบกรรมการ
24. นางสาวสุภาวดี อุดมศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดคลองสองหน่อกรรมการ
25. นายเจริญ พิลึกโรงเรียนวัดมงคลสถิตย์กรรมการ
26. นางพัชรินทร์ มากกุญชรโรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้กรรมการ
27. นางสาววรัญญา ลิ้มประเสริฐโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
28. นายศรัญยู ยุบลสพป.นว.2กรรมการ
29. นางสาวณัฐกานต์ ปานพรมสพป.นว.2กรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางพิชนาวรรณ ชังชั่วศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ชังชั่วโรงเรียนอนุบาลลาดยาวรองประธานกรรมการ
3. นายวินัย อิ่มจันทึกโรงเรียนบ้านบึงหล่มรองประธานกรรมการ
4. นายสมนึก ภัสสรโรงเรียนบ้านบ่อกะปุงกรรมการ
5. นายมงคล อู๋สูงเนินโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
6. นายจำเนียร โดรณโรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้มกรรมการ
7. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
8. นายสุชาติ คำพรโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคีกรรมการ
10. นายวีระชัย เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
11. นายภัทรกร มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
12. นายอรรณนพ แตงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
13. นางนิตยา อบภิรมย์โรงเรียนบ้านปางขนุนกรรมการ
14. นางวรรนญา ขันธกสิกรรมโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
15. นายคำพันธ์ จันทาอ่อนโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
16. นางปาณิศรา อินทรปัญญาโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
17. นางสาววงเดือน จันทร์เทศโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
18. นายวันชัย บุญตาปวนโรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
19. นางสาวธารทิพย์ แว่นแก้วโรงเรียนบ้านปางงูกรรมการ
20. นายสำโรย เฉลิมวันโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัยกรรมการ
21. นายกมล หมีอิ่มโรงเรียนวัดบ้านคลองกรรมการ
22. นายอาคุปต์ แข็งกล้าโรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคีกรรมการ
23. นางสาววันวิสา มานิ่มโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบกรรมการ
24. นางสาวสุภาวดี อุดมศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดคลองสองหน่อกรรมการ
25. นายเจริญ พิลึกโรงเรียนวัดมงคลสถิตย์กรรมการ
26. นางพัชรินทร์ มากกุญชรโรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้กรรมการ
27. นางสาววรัญญา ลิ้มประเสริฐโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
28. นายศรัณยู ยุบลสพป.นว.2กรรมการ
29. นางสาวณัฐกานต์ ปานพรมสพป.นว.2กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางพิชนาวรรณ ชังชั่วศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ชังชั่วโรงเรียนอนุบาลลาดยาวรองประธานกรรมการ
3. นายวินัย อิ่มจันทึกโรงเรียนบ้านบึงหล่มรองประธานกรรมการ
4. นายสมนึก ภัสสรโรงเรียนบ้านบ่อกะปุงกรรมการ
5. นายมงคล อู๋สูงเนินโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
6. นายจำเนียร โดรณโรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้มกรรมการ
7. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
8. นายสุชาติ คำพรโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคีกรรมการ
10. นายวีระชัย เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
11. นายภัทรกร มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
12. นายอรรณนพ แตงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
13. นางนิตยา อบภิรมย์โรงเรียนบ้านปางขนุนกรรมการ
14. นางวรรนญา ขันธกสิกรรมโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
15. นายคำพันธ์ จันทาอ่อนโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
16. นางปาณิศรา อินทรปัญญาโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
17. นางสาววงเดือน จันทร์เทศโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
18. นายวันชัย บุญตาปวนโรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
19. นางสาวธารทิพย์ แว่นแก้วโรงเรียนบ้านปางงูกรรมการ
20. นายสำโรย เฉลิมวันโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัยกรรมการ
21. นายกมล หมีอิ่มโรงเรียนวัดบ้านคลองกรรมการ
22. นายอาคุปต์ แข็งกล้าโรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคีกรรมการ
23. นางสาววันวิสา มานิ่มโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบกรรมการ
24. นางสาวสุภาวดี อุดมศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดคลองสองหน่อกรรมการ
25. นายเจริญ พิลึกโรงเรียนวัดมงคลสถิตย์กรรมการ
26. นางพัชรินทร์ มากกุญชรโรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้กรรมการ
27. นางสาววรัญญา ลิ้มประเสริฐโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
28. นายศรัณยู ยุบลสพป.นว.2กรรมการ
29. นางสาวณัฐกานต์ ปานพรมสพป.นว.2กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางพิชนาวรรณ ชังชั่วศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ชังชั่วโรงเรียนอนุบาลลาดยาวรองประธานกรรมการ
3. นายวินัย อิ่มจันทึกโรงเรียนบ้านบึงหล่มรองประธานกรรมการ
4. นายสมนึก ภัสสรโรงเรียนบ้านบ่อกะปุงกรรมการ
5. นายมงคล อู๋สูงเนินโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
6. นายจำเนียร โดรณโรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้มกรรมการ
7. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
8. นายสุชาติ คำพรโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคีกรรมการ
10. นายวีระชัย เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
11. นายภัทรกร มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
12. นายอรรณนพ แตงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
13. นางนิตยา อบภิรมย์โรงเรียนบ้านปางขนุนกรรมการ
14. นางวรรนญา ขันธกสิกรรมโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
15. นายคำพันธ์ จันทาอ่อนโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
16. นางปาณิศรา อินทรปัญญาโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
17. นางสาววงเดือน จันทร์เทศโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
18. นายวันชัย บุญตาปวนโรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
19. นางสาวธารทิพย์ แว่นแก้วโรงเรียนบ้านปางงูกรรมการ
20. นายสำโรย เฉลิมวันโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัยกรรมการ
21. นายกมล หมีอิ่มโรงเรียนวัดบ้านคลองกรรมการ
22. นายอาคุปต์ แข็งกล้าโรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคีกรรมการ
23. นางสาววันวิสา มานิ่มโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบกรรมการ
24. นางสาวสุภาวดี อุดมศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดคลองสองหน่อกรรมการ
25. นายเจริญ พิลึกโรงเรียนวัดมงคลสถิตย์กรรมการ
26. นางพัชรินทร์ มากกุญชรโรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้กรรมการ
27. นางสาววรัญญา ลิ้มประเสริฐโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
28. นายศรัณยู ยุบลสพป.นว.2กรรมการ
29. นางสาวณัฐกานต์ ปานพรมสพป.นว.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นางพิชนาวรรณ ชังชั่วสพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ชังชั่วโรงเรียนอนุบาลลาดยาวรองประธานกรรมการ
3. นายวินัย อิ่มจันทึกโรงเรียนบ้านบึงหล่มรองประธานกรรมการ
4. นายสมนึก ภัสสรโรงเรียนบ้านบ่อกะปุงกรรมการ
5. นายมงคล อู๋สูงเนินโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
6. นายจำเนียร โดรณโรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้มกรรมการ
7. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
8. นายสุชาติ คำพรโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคีกรรมการ
10. นายวีระชัย เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
11. นายภัทรกร มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
12. นายอรรณนพ แตงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
13. นางนิตยา อบภิรมย์โรงเรียนบ้านปางขนุนกรรมการ
14. นางวรรนญา ขันธกสิกรรมโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
15. นายคำพันธ์ จันทาอ่อนโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
16. นางปาณิศรา อินทรปัญญาโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
17. นางสาววงเดือน จันทร์เทศโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
18. นายวันชัย บุญตาปวนโรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
19. นางสาวธารทิพย์ แว่นแก้วโรงเรียนบ้านปางงูกรรมการ
20. นายสำโรย เฉลิมวันโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัยกรรมการ
21. นายกมล หมีอิ่มโรงเรียนวัดบ้านคลองกรรมการ
22. นายอาคุปต์ แข็งกล้าโรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคีกรรมการ
23. นางสาววันวิสา มานิ่มโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบกรรมการ
24. นางสาวสุภาวดี อุดมศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดคลองสองหน่อกรรมการ
25. นายเจริญ พิลึกโรงเรียนวัดมงคลสถิตย์กรรมการ
26. นางพัชรินทร์ มากกุญชรโรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้กรรมการ
27. นางสาววรัญญา ลิ้มประเสริฐโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
28. นายศรัญยู ยุบลสพป.นว.2กรรมการและเลขานุการ
29. นางสาวณัฐกานต์ ปานพรมสพป.นว.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางพิชนาวรรณ ชังชั่วศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ชังชั่วโรงเรียนอนุบาลลาดยาวรองประธานกรรมการ
3. นายวินัย อิ่มจันทึกโรงเรียนบ้านบึงหล่มรองประธานกรรมการ
4. นายสมนึก ภัสสรโรงเรียนบ้านบ่อกะปุงกรรมการ
5. นายมงคล อู๋สูงเนินโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
6. นายจำเนียร โดรณโรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้มกรรมการ
7. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
8. นายสุชาติ คำพรโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคีกรรมการ
10. นายวีระชัย เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
11. นายภัทรกร มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
12. นายอรรณนพ แตงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
13. นางนิตยา อบภิรมย์โรงเรียนบ้านปางขนุนกรรมการ
14. นางวรรนญา ขันธกสิกรรมโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
15. นายคำพันธ์ จันทาอ่อนโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
16. นางปาณิศรา อินทรปัญญาโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
17. นางสาววงเดือน จันทร์เทศโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
18. นายวันชัย บุญตาปวนโรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
19. นางสาวธารทิพย์ แว่นแก้วโรงเรียนบ้านปางงูกรรมการ
20. นายสำโรย เฉลิมวันโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัยกรรมการ
21. นายกมล หมีอิ่มโรงเรียนวัดบ้านคลองกรรมการ
22. นายอาคุปต์ แข็งกล้าโรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคีกรรมการ
23. นางสาววันวิสา มานิ่มโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบกรรมการ
24. นางสาวสุภาวดี อุดมศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดคลองสองหน่อกรรมการ
25. นายเจริญ พิลึกโรงเรียนวัดมงคลสถิตย์กรรมการ
26. นางพัชรินทร์ มากกุญชรโรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้กรรมการ
27. นางสาววรัญญา ลิ้มประเสริฐโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
28. นายศรัญยู ยุบลสพป.นว.2กรรมการและเลขานุการ
29. นางสาวณัฐกานต์ ปานพรมสพป.นว.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นางพิชนาวรรณ ชังชั่วศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2กรรมการ
2. นายอุทัย ชังชั่วโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
3. นายวินัย อิ่มจันทึกโรงเรียนบ้านบึงหล่มกรรมการ
4. นายสมนึก ภัสสรโรงเรียนบ้านบ่อกะปุงกรรมการ
5. นายมงคล อู๋สูงเนินโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
6. นายจำเนียร โดรณโรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้มกรรมการ
7. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
8. นายสุชาติ คำพรโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคีกรรมการ
10. นายวีระชัย เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
11. นายภัทรกร มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
12. นายอรรณนพ แตงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
13. นางนิตยา อบภิรมย์โรงเรียนบ้านปางขนุนกรรมการ
14. นางวรรนญา ขันธกสิกรรมโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
15. นายคำพันธ์ จันทาอ่อนโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
16. นางปาณิศรา อินทรปัญญาโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
17. นางสาววงเดือน จันทร์เทศโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
18. นายวันชัย บุญตาปวนโรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
19. นางสาวธารทิพย์ แว่นแก้วโรงเรียนบ้านปางงูกรรมการ
20. นายสำโรย เฉลิมวันโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัยกรรมการ
21. นายกมล หมีอิ่มโรงเรียนวัดบ้านคลองกรรมการ
22. นายอาคุปต์ แข็งกล้าโรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคีกรรมการ
23. นางสาววันวิสา มานิ่มโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบกรรมการ
24. นางสาวสุภาวดี อุดมศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดคลองสองหน่อกรรมการ
25. นายเจริญ พิลึกโรงเรียนวัดมงคลสถิตย์กรรมการ
26. นางพัชรินทร์ มากกุญชรโรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้กรรมการ
27. นางสาววรัญญา ลิ้มประเสริฐโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
28. นายศรัญยู ยุบลสพป.นว.2กรรมการ
29. นางสาวณัฐกานต์ ปานพรมสพป.นว.2กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางพิชนาวรรณ ชังชั่วศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ชังชั่วโรงเรียนอนุบาลลาดยาวรองประธานกรรมการ
3. นายวินัย อิ่มจันทึกโรงเรียนบ้านบึงหล่มรองประธานกรรมการ
4. นายสมนึก ภัสสรโรงเรียนบ้านบ่อกะปุงกรรมการ
5. นายมงคล อู๋สูงเนินโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
6. นายจำเนียร โดรณโรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้มกรรมการ
7. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
8. นายสุชาติ คำพรโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคีกรรมการ
10. นายวีระชัย เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
11. นายภัทรกร มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
12. นายอรรณนพ แตงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
13. นางนิตยา อบภิรมย์โรงเรียนบ้านปางขนุนกรรมการ
14. นางวรรนญา ขันธกสิกรรมโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
15. นายคำพันธ์ จันทาอ่อนโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
16. นางปาณิศรา อินทรปัญญาโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
17. นางสาววงเดือน จันทร์เทศโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
18. นายวันชัย บุญตาปวนโรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
19. นางสาวธารทิพย์ แว่นแก้วโรงเรียนบ้านปางงูกรรมการ
20. นางสำโรย เฉลิมวันโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัยกรรมการ
21. นายกมล หมีอิ่มโรงเรียนวัดบ้านคลองกรรมการ
22. นายอาคุปต์ แข็งกล้าโรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคีกรรมการ
23. นางสาววันวิสา มานิ่มโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบกรรมการ
24. นางสาวสุภาวดี อุดมศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดคลองสองหน่อกรรมการ
25. นายเจริญ พิลึกโรงเรียนวัดมงคลสถิตย์กรรมการ
26. นางพัชรินทร์ มากกุญชรโรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้กรรมการ
27. นางสาววรัญญา ลิ้มประเสริฐโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
28. นายศรัญยู ยุบลสพป.นว.2กรรมการและเลขานุการ
29. นางสาวณัฐกานต์ ปานพรมสพป.นว.2กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสัมพรรณ ถวิลไทยศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา เหล่าอินทร์โรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
3. นายปฏิภาณ จันทร์เอี่ยมโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางพรพิมล เชื้อรื่นโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
5. นางสาวกนิษฐวดี ด่านตระกูลหิรัญโรงเรียนบ้านวังทับเกวียนกรรมการ
6. นางกนกรัตน์ อนุพันธ์โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสัมพรรณ ถวิลไทยศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา เหล่าอินทร์โรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
3. นายปฏิภาณ จันทร์เอี่ยมโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางพรพิมล เชื้อรื่นโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
5. นางสาวกนิษฐวดี ด่านตระกูลหิรัญโรงเรียนบ้านวังทับเกวียนกรรมการ
6. นางกนกรัตน์ อนุพันธ์โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสัมพรรณ ถวิลไทยศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญชู เงินสลุงโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์กรรมการ
3. นายศิรสิทธิ์ วงษาโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ หิริโอโรงเรียนวัดประสาทวิถีกรรมการ
5. นางสาวกรุณา ตรีเศียรโรงเรียนบ้านปางขนุนกรรมการ
6. นางกาญจนา มาประสพโรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสัมพรรณ ถวิลไทยศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายกิตติ เอี่ยมสำอางค์โรงเรียนบ้านบึงหล่มกรรมการ
3. นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
4. นางสาวเกศราภรณ์ อุทัยชินโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
5. นางศุภลักษณ์ มงคลอิทธิเวชโรงเรียนวัดบ้านคลองกรรมการ
6. นางสาวเสาวลักษณ์ ด้วงนวมโรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสัมพรรณ ถวิลไทยศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายกิตติ เอี่ยมสำอางค์โรงเรียนบ้านบึงหล่มกรรมการ
3. นางสาวภัทราภรณ์ น้อยกอโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
4. นางสาวเกศราภรณ์ อุทัยชินโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
5. นางศุภลักษณ์ มงคลอิทธิเวชโรงเรียนวัดบ้านคลองกรรมการ
6. นางสาวเสาวลักษณ์ ด้วงนวมโรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสัมพรรณ ถวิลไทยศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญชู เงินสลุงโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์กรรมการ
3. นายศิรสิทธิ์ วงษาโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ หิริโอโรงเรียนวัดประสาทวิถีกรรมการ
5. นางสาวกรุณา ตรีเศียรโรงเรียนบ้านปางขนุนกรรมการ
6. นางกาญจนา มาประสพโรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสัมพรรณ ถวิลไทยศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายมานพ เสือกล้าโรงเรียนวัดสังฆวิถีกรรมการ
3. นางพรพิมล คำฟักโรงเรียนวัดหนองกรดกรรมการ
4. นางจินตนา บุตรเสน่ห์โรงเรียนบ้านท่ามะกรูดกรรมการ
5. นางสาวมัลลิกา แสงนาคโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
6. นางสิริลักษณ์ ตาดีโรงเรียนวัดวังม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสัมพรรณ ถวิลไทยศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายมานพ เสือกล้าโรงเรียนวัดสังฆวิถีกรรมการ
3. นางพรพิมล คำฟักโรงเรียนวัดหนองกรดกรรมการ
4. นางจินตนา บุตรเสน่ห์โรงเรียนบ้านท่ามะกรูดกรรมการ
5. นางสาวมัลลิกา แสงนาคโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
6. นางสิริลักษณ์ ตาดีโรงเรียนวัดวังม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสัมพรรณ ถวิลไทยศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางสาวลำยงค์ นนทะพาโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
3. นางสาวภัทราวดี ระวังภัยโรงเรียนวัดสวนหลวงกรรมการ
4. นายสายชล เพชรกระจาดโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
5. นางสาวยอดอนงค์ ทองหาญโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคีกรรมการ
6. นางสาวกนิษฐา วงศ์ชมภูโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสัมพรรณ ถวิลไทยศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางสาวลำยงค์ นนทะพาโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
3. นางสาวภัทราวดี ระวังภัยโรงเรียนวัดสวนหลวงกรรมการ
4. นายสายชล เพชรกระจาดโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
5. นางสาวยอดอนงค์ ทองหาญโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคีกรรมการ
6. นางสาวกนิษฐา วงศ์ชมภูโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสัมพรรณ ถวิลไทยศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายบุญเยี่ยม ทองเพ็ชรโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
3. นางสาวนันทิกา วิกิจการโกศลโรงเรียนบ้านเขาหินกราวประชาสรรค์กรรมการ
4. นางจงกลรัตน์ จะนตโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวแสงฟ้า กิจวงศ์ตระกูลโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
6. นางสุรัตน์ นาคสวัสดิ์โรงเรียนวัดวิวิตตารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสัมพรรณ ถวิลไทยศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. MissJiang Wenhuiโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมัทนา สรณคมน์โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวรัตนาพร บุญตันโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสัมพรรณ ถวิลไทยศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. MissJiang Wenhuiโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมัทนา สรณคมน์โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวรัตนาพร บุญตันโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสัมพรรณ ถวิลไทยศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายเอนก วิมลพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2กรรมการ
3. นายภิรมย์ บุญยิ้มศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางสัมพรรณ ถวิลไทยศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ขาวจุ้ยโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์กรรมการ
3. นายธรรมศักดิ์ เริงเกษตรกรณ์โรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
4. นางสาวนิโลบล เอี่ยมสำอางค์โรงเรียนวัดหนองยาวกรรมการ
5. นางสาวสุวิมล สังข์เมืองโรงเรียนวัดคลองธรรมกรรมการ
6. นางสาวอาทิตยา รัตนจันทร์โรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางสัมพรรณ ถวิลไทยศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ขาวจุ้ยโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์กรรมการ
3. นายธรรมศักดิ์ เริงเกษตรกรณ์โรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
4. นางสาวนิโลบล เอี่ยมสำอางค์โรงเรียนวัดหนองยาวกรรมการ
5. นางสาวสุวิมล สังข์เมืองโรงเรียนวัดคลองธรรมกรรมการ
6. นางสาวอาทิตยา รัตนจันทร์โรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. ดร.ศุภชัย สุวรรณกนิษฐโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
2. นายวันชัย สีชมภูโรงเรียนวัดวิวิตตารามกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ธูปบูชาโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
4. นายสุชาติ จันทร์ดำโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสุภัทรชัย ไกรรอดโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
6. นางนงลักษณ์ เศรษฐพงษ์โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
7. นายพรชัย สุภาตาโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
8. นายอนุชาติ เอียนสีโรงเรียนเยาวชนพัฒนากรรมการ
9. นายกมลพันธ์ ปั้นชูศรีโรงเรียนวัดหนองมะขามกรรมการ
10. นายวิทยา โฉมอัมฤทธิ์โรงเรียนวัดสวนหลวงกรรมการ
11. นายกรานต์ พันธ์ไม้โรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
12. นายจิตรภณ วินิตกฤษฏาโรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการ
13. นายธวีชชัย จันทาสีโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
14. นางอารีย์ ปานกลิ่นโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์กรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. ดร.ศุภชัย สุวรรณกนิษฐโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
2. นายวันชัย สีชมภูโรงเรียนวัดวิวิตตารามกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ธูปบูชาโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
4. นายสุชาติ จันทร์ดำโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสุภัทรชัย ไกรรอดโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
6. นางนงลักษณ์ เศรษฐพงษ์โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
7. นายพรชัย สุภาตาโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
8. นายอนุชาติ เอียนสีโรงเรียนเยาวชนพัฒนากรรมการ
9. นายกมลพันธ์ ปั้นชูศรีโรงเรียนวัดหนองมะขามกรรมการ
10. นายวิทยา โฉมอัมฤทธิ์โรงเรียนวัดสวนหลวงกรรมการ
11. นายกรานต์ พันธ์ไม้โรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
12. นายจิตรภณ วินิตกฤษฏาโรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการ
13. นายธวัชชัย จันทาสีโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
14. นางอารีย์ ปานกลิ่นโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์กรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. ดร.ศุภชัย สุวรรณกนิษฐโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
2. นายวันชัย สีชมภูโรงเรียนวัดวิวิตตารามกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ธูปบูชาโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
4. นายสุชาติ จันทร์ดำโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสุภัทรชัย ไกรรอดโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
6. นางนงลักษณ์ เศรษฐพงษ์โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
7. นายพรชัย สุภาตาโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
8. นายอนุชาติ เอียนสีโรงเรียนเยาวชนพัฒนากรรมการ
9. นายกมลพันธ์ ปั้นชูศรีโรงเรียนวัดหนองมะขามกรรมการ
10. นายวิทยา โฉมอัมฤทธิ์โรงเรียนวัดหนองยาวกรรมการ
11. นายกรานต์ พันธ์ไม้โรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
12. นายจิตรภณ วินิตกฤษฏาโรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการ
13. นายธวัชชัย จันทาสีโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
14. นางอารีย์ ปานกลิ่นโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ ม่วงสุวรรณ์โรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
2. นายสมศักดื์ มอญปานโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
3. นายถวิล แนวเนืองโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
4. นายชนพัฒน์ บัวผาโรงเรียนบ้านศรีไกรลาศกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ อุลิตรโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ ม่วงสุวรรณ์โรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
2. นายสมศักดิ์ มอญปานโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
3. นายนายถวิล แนวเนืองโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
4. นายชนพัฒน์ บัวผาโรงเรียนบ้านศรีไกรลาศกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ อุลิตรโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ ม่วงสุวรรณ์โรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
2. นายสมศักดื์ มอญปานโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
3. นายถวิล แนวเนืองโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
4. นายธนพัฒน์ บัวผาโรงเรียนบ้านศรีไกรลาศกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ อุลิตรโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ คำดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59กรรมการ
2. นางวิไล จันทร์สงเคราะห์โรงเรียนบ้านดอนจังหันกรรมการ
3. นางสาวนวพร บุญมีโรงเรียนบ้านใหม่ศรีนครกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ คำดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59กรรมการ
2. นางวิไล จันทร์สงเคราะห์โรงเรียนบ้านดอนจังหันกรรมการ
3. นางสาวนวพร บุญมีโรงเรียนบ้านใหม่ศรีนครกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ คำดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59กรรมการ
2. นางวิไล จันทร์สงเคราะห์โรงเรียนบ้านดอนจังหันกรรมการ
3. นางนวพร มันตะวัตรโรงเรียนบ้านใหม่ศรีนครกรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิพย์ เลิศชัยสุวรรณโรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ คำดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59กรรมการ
2. นางวิไล จันทร์สงเคราะห์โรงเรียนบ้านดอนจังหันกรรมการ
3. นางนวพร มันตะวัตรโรงเรียนบ้านใหม่ศรีนครกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางสาวภารดี ชัยศิริโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
2. นางอารีย์ อุตสาหกิจโรงเรียนบ้านหนองจิกกรีกรรมการ
3. นางเอื้องพร เมณฑ์กูลโรงเรียนบ้านดงสีเสียดกรรมการ
4. นางสาวชนาลัย เฉลิมศรีโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียวกรรมการ
5. นายจิรโรจน์ อรรคสินธ์โรงเรียนวัดศรีกัลยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวสุราลัย ป้องแพงโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
7. นางสาวธีรภรณ์ อินทรรัตน์โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์กรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวภารดี ชัยศิริโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
2. นางอารีย์ อุตสาหกิจโรงเรียนบ้านหนองจิกกรีกรรมการ
3. นางเอื้องพร เมณฑ์กูลโรงเรียนบ้านดงสีเสียดกรรมการ
4. นางสาวชนาลัย เฉลิมศรีโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียวกรรมการ
5. นายจิรโรจน์ อรรคสินธ์โรงเรียนวัดศรีกัลยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวสุราลัย ป้องแพงโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
7. นางสาวธีรภรณ์ อินทรรัตน์โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์กรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายสมประสงค์ ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
2. นายกิตติวรคุณ ชาวลุ่มบัวโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
3. นางสาวอาริตา ใยฉวีโรงเรียนวัดหนองปลาไหลกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายสมประสงค์ ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
2. นายกิตติภณ ชาวลุ่มบัวโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
3. นางสาวอาริตา ใยฉวีโรงเรียนวัดหนองปลาไหลกรรมการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางสาวจิรัชญา ทิขัตติโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
2. นายอนุชา มาเม่นโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
3. นางสุพรรษา ธรรมเจริญโรงเรียนบ้านท่ามะกรูดกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ทองน้อยโรงเรียนบ้านบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางสาวอรทัย บุญวาสโรงเรียนบ้านศรีทองกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสาวจิรัชญา ทิขัตติโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
2. นายอนุชา มาเม่นโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
3. นางสุพรรษา ธรรมเจริญโรงเรียนบ้านท่ามะกรูดกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ทองน้อยโรงเรียนบ้านบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางสาวอรทัย บุญวาสโรงเรียนบ้านศรีทองกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางบังอร ไกรรอดโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
2. นางสุริจันทร์ ม่วงขวัญโรงเรียนวัดวิวิตตารามกรรมการ
3. นางสาวน้ำผึ้ง จุ้ยศิริโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางบังอร ไกรรอดโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
2. นางสุริจันทร์ ม่วงขวัญโรงเรียนวัดวิวิตตารามกรรมการ
3. นางสาวน้ำผึ้ง จุ้ยศิริโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางประคองศรี วิเศษศรีโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
2. นางสงวนศรี อยู่พุ่มโรงเรียนวัดวังยิ้มแย้มกรรมการ
3. นางศรีวรรณ รวมเงินโรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรมกรรมการ
4. นางกุญช์ชญา กรำเคนโรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแลกรรมการ
5. นางสาวอารีรักษ์ รักษ์ธัญการโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสุวณีย์ สีชมภูโรงเรียนวัดวิวิตตารามกรรมการ
2. นางสาววาลี ติ๊บหว้าโรงเรียนบ้านดอนพลองกรรมการ
3. นางลัดดา หลังพันธ์โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
4. นางจันทริมา โพธิ์ประพันธ์โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศกรรมการ
5. นางสาววินลดา พาหนะพรมโรงเรียนบ้านท่าตะโกกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางพิมลชยา สนธิธรรมโรงเรียนวัดวงฆ้องกรรมการ
2. นางพวงเพชร แตงน้อยโรงเรียนวัดหนองกรดกรรมการ
3. นางอรุณี ขุนทวีโรงเรียนไทยรัฐวิทยากรรมการ
4. นางสุกัญญา เครือทองโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
5. นางสิรดา สร้อยศรีโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ สาระมโนโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
3. นางชุลีกร พิมลศรีโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
4. นางสาวสมพิศ ชาญธัญกรรมโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
5. นางฑิฆัมพร กวางทุมโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ สาระมโนโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
3. นางชุลีกร พิมลศรีโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
4. นางสาวสมพิศ ชาญธัญกรรมโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
5. นางฑิฆัมพร กวางทุมโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ สาระมโนโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
3. นางชุลีกร พิมลศรีโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
4. นางสาวสมพิศ ชาญธัญกรรมโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
5. นางฑิฆัมพร กวางทุมโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ สาระมโนโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
3. นางชุลีกร พิมลศรีโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
4. นางสาวสมพิศ ชาญธัญกรรมโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
5. นางฑิฆัมพร กวางทุมโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ สาระมโนโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
3. นางชุลีกร พิมลศรีโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
4. นางสาวสมพิศ ชาญธัญกรรมโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
5. นางฑิฆัมพร กวางทุมโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ สาระมโนโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
3. นางชุลีกร พิมลศรีโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
4. นางสาวสมพิศ ชาญธัญกรรมโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
5. นางฑิฆัมพร กวางทุมโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ สาระมโนโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
3. นางชุลีกร พิมลศรีโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
4. นางสาวสมพิศ ชาญธัญกรรมโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
5. นางฑิฆัมพร กวางทุมโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ สาระมโนโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
3. นางชุลีกร พิมลศรีโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
4. นางสาวสมพิศ ชาญธัญกรรมโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
5. นางฑิฆัมพร กวางทุมโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ สาระมโนโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
3. นางชุลีกร พิมลศรีโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
4. นางสาวสมพิศ ชาญธัญกรรมโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
5. นางฑิฆัมพร กวางทุมโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ สาระมโนโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
3. นางชุลีกร พิมลศรีโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
4. นางสาวสมพิศ ชาญธัญกรรมโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
5. นางฑิฆัมพร กวางทุมโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางชุลีกร พิมลศรีโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
3. นางสาวชิดชนก เล็กอรินทร์โรงเรียนบ้านปางสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวสมพิศ ชาญธัญกรรมโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางชุลีกร พิมลศรีโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
3. นางสาวชิดชนก เล็กอรินทร์โรงเรียนบ้านปางสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวสมพิศ ชาญธัญกรรมโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางชุลีกร พิมลศรีโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
3. นางสาวชิดชนก เล็กอรินทร์โรงเรียนบ้่านปางสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวสมพิศ ชาญธัญกรรมโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางชุลีกร พิมลศรีโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
3. นางสาวชิดชนก เล็กอรินทร์โรงเรียนบ้านปางสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวสมพิศ ชาญธัญกรรมโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางชุลีกร พิมลศรีโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
3. นางสาวชิดชนก เล็กอรินทร์โรงเรียนบ้านปางสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวสมพิศ ชาญธัญกรรมโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางวัชรพงษ์ สารมะโนโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
3. นางชุลีกร พิมลศรีโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
4. นางบุญเจือ สินบุญมาโรงเรียนวัดวิวิตตารามกรรมการ
5. นางสาวฑิฆัมพร กวางทุมโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ สารมะโนโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
3. นางชุลีกร พิมลศรีโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
4. นางบุญเจือ สินบุญมาโรงเรียนวัดวิวิตตารามกรรมการ
5. นางฑิฆัมพร กวางทุมโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม สิงห์ทองโรงเรียนบ้านคลองสำราญกรรมการ
3. นางสาววนิดา เอมบัวโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
4. นางพวงเพ็ญ แสนปานโรงเรียนบ้านลานตะแบกกรรมการ
5. นางจินดารัตน์ ทองคำดีโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายเฉลิม สิงห์ทองโรงเรียนบ้านคลองสำราญกรรมการ
2. นางสาววนิดา เอมบัวโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
3. นางพวงเพ็ญ แสนปานโรงเรียนบ้านลานตะแบกกรรมการ
4. นางจินดารัตน์ ทองคำดีโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
5. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2กรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม สิงห์ทองโรงเรียนบ้านคลองสำราญกรรมการ
3. นางสาววนิดา เอมบัวโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
4. นางพวงเพ็ญ แสนปานโรงเรียนบ้านลานตะแบกกรรมการ
5. นางจินดารัตน์ ทองคำดีโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม สิงห์ทองโรงเรียนบ้านคลองสำราญกรรมการ
3. นางสาววนิดา เอมบัวโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
4. นางพวงเพ็ญ แสนปานโรงเรียนบ้านลานตะแบกกรรมการ
5. นางจินดารัตน์ ทองคำดีโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม สิงห์ทองโรงเรียนบ้านคลองสำราญกรรมการ
3. นางสาววนิดา เอมบัวโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
4. นางพวงเพ็ญ แสนปานโรงเรียนบ้านลานตะแบกกรรมการ
5. นางจินดารัตน์ ทองคำดีโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม สิงห์ทองโรงเรียนบ้านคลองสำราญกรรมการ
3. นางสาววนิดา เอมบัวโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
4. นางพวงเพ็ญ แสนปานโรงเรียนบ้านลานตะแบกกรรมการ
5. นางจินดารัตน์ ทองคำดีโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม สิงห์ทองโรงเรียนบ้านคลองสำราญกรรมการ
3. นางสาววนิดา เอมบัวโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
4. นางพวงเพ็ญ แสนปานโรงเรียนบ้านลานตะแบกกรรมการ
5. นางจินดารัตน์ ทองคำดีโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม สิงห์ทองโรงเรียนบ้านคลองสำราญกรรมการ
3. นางสาววนิดา เอมบัวโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
4. นางพวงเพ็ญ แสนปานโรงเรียนบ้านลานตะแบกกรรมการ
5. นางจินดารัตน์ ทองคำดีโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม สิงห์ทองโรงเรียนบ้านคลองสำราญกรรมการ
3. นางสาววนิดา เอมบัวโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
4. นางพวงเพ็ญ แสนปานโรงเรียนบ้านลานตะแบกกรรมการ
5. นางจินดารัตน์ ทองคำดีโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม สิงห์ทองโรงเรียนบ้านคลองสำราญกรรมการ
3. นางสาววนิดา เอมบัวโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
4. นางพวงเพ็ญ แสนปานโรงเรียนบ้านลานตะแบกกรรมการ
5. นางจินดารัตน์ ทองคำดีโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม สิงห์ทองโรงเรียนบ้านคลองสำราญกรรมการ
3. นางสาววนิดา เอมบัวโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
4. นางพวงเพ็ญ แสนปานโรงเรียนบ้านลานตะแบกกรรมการ
5. นางจินดารัตน์ ทองคำดีโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม สิงห์ทองโรงเรียนบ้านคลองสำราญกรรมการ
3. นางสาววนิดา เอมบัวโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
4. นางพวงเพ็ญ แสนปานโรงเรียนบ้านลานตะแบกกรรมการ
5. นางจินดารัตน์ ทองคำดีโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางวงษ์เดือน หลวงจอกโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)กรรมการ
3. นางสาวณิชชา มีขวัญโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
4. นางสาวมยุรี ทรัพย์แก้วโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางวงษ์เดือน หลวงจอกโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)กรรมการ
3. นางสาวณิชชา มีขวัญโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
4. นางสาวมยุรี ทรัพย์แก้วโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางวงษ์เดือน หลวงจอกโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)กรรมการ
3. นางสาวณิชชา มีขวัญโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
4. นางสาวมยุรี ทรัพย์แก้วโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางวงษ์เดือน หลวงจอกโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)กรรมการ
3. นางสาวณิชชา มีขวัญโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
4. นางสาวมยุรี ทรัพย์แก้วโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวงษ์เดือน หลวงจอกโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)กรรมการ
2. นางสาวณิชชา มีขวัญโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
3. นางสาวมยุรี ทรัพย์แก้วโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
4. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2กรรมการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญเจือ สินบุญมาโรงเรียนวัดวิวิตตารามกรรมการ
2. นางสาวปวีณา ทองดีเขียวโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร หามาจ้ำโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
4. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2กรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางบุญเจือ สินบุญมาโรงเรียนวัดวิวิตตารามกรรมการ
3. นางสาวปาวีณา ทองดีเขียวโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร หามาจ้ำโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางบุญเจือ สินบุญมาโรงเรียนวัดวิวิตตารามกรรมการ
3. นางสาวปวีณา ทองดีเขียวโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร หามาจ้ำโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางบุญเจือ สินบุญมาโรงเรียนวัดวิวิตตารามกรรมการ
3. นางสาวปาวีณา ทองดีเขียวโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร หามาจ้ำโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางบุญเจือ สินบุญมาโรงเรียนวัดวิวิตตารามกรรมการ
3. นางสาวปวีณา ทองดีเขียวโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร หามาจ้ำโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางบุญเจือ สินบุญมาโรงเรียนวัดวิวิตตารามกรรมการ
3. นางสาวปาวีณา ทองดีเขียวโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร หามาจ้ำโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ อุตต์อ่างโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
3. นางสาวปวีณา ทองดีเขียวโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร หามาจ้ำโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ อุตต์อ่างโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
3. นางสาวปวีณา ทองดีเขียวโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร หามาจ้ำโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ อุตต์อ่างโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
3. นางสาวปวีณา ทองดีเขียวโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร หามาจ้ำโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ อุตต์อ่างโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
2. นางสาวปวีณา ทองดีเขียวโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร หามาจ้ำโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
4. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ อุตต์อ่างโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
3. นางสาวปวีณา ทองดีเขียวโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร หามาจ้ำโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ อุตต์อ่างโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร หามาจ้ำโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
4. นางสาวปวีณา ทองดีเขียวโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ อุตต์อ่างโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
3. นางสาวปวีณา ทองดีเขียวโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร หามาจ้ำโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ อุตต์อ่างโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
3. นางสาวปวีณา ทองดีเขียวโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร หามาจ้ำโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ อุตต์อ่างโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
3. นางสาวปวีณา ทองดีเขียวโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร หามาจ้ำโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศๆศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ อุตต์อ่างโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
3. นางสาวปวีณา ทองดีเขียวโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร หามาจ้ำโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัณย์ จันทร์งามโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
3. นายอรรถพล ฉวีอินทร์โรงเรียนวัดสวนหลวงกรรมการ
4. นายธานินท์ บุญพุทธโรงเรียนวัดคลองจินดากรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัณย์ จันทร์งามโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
3. นายอรรถพล ฉวีอินทร์โรงเรียนวัดสวนหลวงกรรมการ
4. นายธานินท์ กล่อมแก้วโรงเรียนวัดคลองจินดากรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัณย์ จันทร์งามโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
3. นายอรรถพล ฉวีอินทร์โรงเรียนวัดสวนหลวงกรรมการ
4. นายธานินท์ บุญพุทธโรงเรียนวัดคลองจินดากรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัณย์ จันทร์งามโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
3. นายอรรถพล ฉวีอินทร์โรงเรียนวัดสวนหลวงกรรมการ
4. นายธานินท์ บุญพุทธโรงเรียนวัดคลองจินดากรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัณย์ จันทร์งามโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
3. นายอรรถพล ฉวีอินทร์โรงเรียนวัดสวนหลวงกรรมการ
4. นายธานินท์ บุญพุทธโรงเรียนวัดคลองจินดากรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัณย์ จันทร์งามโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
3. นายอรรถพล ฉวีอินทร์โรงเรียนวัดสวนหลวงกรรมการ
4. นายธานินท์ บุญพุทธโรงเรียนวัดคลองจินดากรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัณย์ จันทร์งามโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
3. นายอรรถพล ฉวีอินทร์โรงเรียนวัดสวนหลวงกรรมการ
4. นายธานินท์ บุญพุทธโรงเรียนวัดคลองจินดากรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัณย์ จันทร์งามโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
3. นายอรรถพล ฉวีอินทร์โรงเรียนวัดสวนหลวงกรรมการ
4. นายธานินท์ บุญพุทธโรงเรียนวัดคลองจินดากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางปิยวรรณ ใจบุญลือโรงเรียนวัดธรรมจริยาวาสกรรมการ
3. นางสาวกิตติญา หมอบอกโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ มณีนุ่มโรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
5. นายเอกชัย ขาวจุ้ยโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์กรรมการ
6. นายอาทิตย์ เสิบกลิ่นโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
7. นายมงคล แก้วแดงโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัฐธนันล์ สกุลโชคเศรษฐีโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
9. นางกำไล กันธิยะโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางปิยวรรณ ใจบุญลือโรงเรียนวัดธรรมจริยาวาสกรรมการ
3. นางสาวกิตติญา หมอบอกโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ มณีนุ่มโรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
5. นายเอกชัย ขาวจุ้ยโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์กรรมการ
6. นายอาทิตย์ เสิบกลิ่นโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
7. นายมงคล แก้วแดงโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัฐธนันล์ สกุลโชคเศรษฐีโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
9. นางกำไล กันธิยะโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางปิยวรรณ ใจบุญลือโรงเรียนวัดธรรมจริยาวาสกรรมการ
3. นางสาวกิตติญา หมอบอกโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ มณีนุ่มโรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
5. นายเอกชัย ขาวจุ้ยโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์กรรมการ
6. นายอาทิตย์ เสิบกลิ่นโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัฐธนันล์ สกุลโชคเศรษฐีโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
8. นางกำไล กันธิยะโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางปิยวรรณ ใจบุญลือโรงเรียนวัดธรรมจริยาวาสกรรมการ
3. นางสาวกิตติญา หมอบอกโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ มณีนุ่มโรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
5. นายเอกชัย ขาวจุ้ยโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์กรรมการ
6. นายอาทิตย์ เสิบกลิ่นโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
7. นายมงคล แก้วแดงโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัฐธนันล์ สกุลโชคเศรษฐีโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
9. นางกำไล กันธิยะโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางปิยวรรณ ใจบุญลือโรงเรียนวัดธรรมจริยาวาสกรรมการ
3. นางสาวกิตติญา หมอบอกโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ มณีนุ่มโรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
5. นายเอกชัย ขาวจุ้ยโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์กรรมการ
6. นายอาทิตย์ เสิบกลิ่นโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
7. นายมงคล แก้วแดงโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัฐธนันล์ สกุลโชคเศรษฐีโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
9. นางกำไล กันธิยะโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ พันธุ์สุขโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวกรองทอง เลิศวิไลอนันตกุลโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
4. นางสาวเจตนา กล่อมแก้วโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ พันธุ์สุขโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวกรองทอง เลิศวิไลอนันตกุลโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
4. นางสาวเจตนา กล่อมแก้วโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ พันธุ์สุขโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวกรองทอง เลิศวิไลอนันตกุลโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
4. นางสาวเจตนา กล่อมแก้วโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ พันธุ์สุขโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวกรองทอง เลิศวิไลอนันตกุลโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
4. นางสาวเจตนา กล่อมแก้วโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ พันธุ์สุขโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวกรองทอง เลิศวิไลอนันตกุลโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
4. นางสาวเจตนา กล่อมแก้วโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ พันธุ์สุขโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวกรองทอง เลิศวิไลอนันตกุลโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
4. นางสาวเจตนา กล่อมแก้วโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางบุุญเจือ สินบุญมาโรงเรียนวัดวิวิตตารามกรรมการ
3. นางสาวปาวีณา ทองดีเขียวโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร หามาจ้ำโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ พันธุ์สุขโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวกรองทอง เลิศวิไลอนันตกุลโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
4. นางสาวเจตนา กล่อมแก้วโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ พันธุ์สุขโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวกรองทอง เลิศวิไลอนันตกุลโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
4. นางสาวเจตนา กล่อมแก้วโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ พันธุ์สุขโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวกรองทอง เลิศวิไลอนันตกุลโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
4. นางสาวเจตนา กล่อมแก้วโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางศุลีพร วงษ์พานิชโรงเรียนบ้านดงสีเสียดกรรมการ
3. นางปิยพัชย์ โพธิ์หวีโรงเรียนวัดคลองจินดากรรมการ
4. นางจุรินทร์ กสิวัฒน์โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
5. นางสุภาพร ทาระการโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
6. นางน้ำค้าง สาติบุตรโรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจินดารัตน์ ทองคำดีโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
2. นางสาวณิชชา มีขวัญโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
3. นางสาววนิดา เอมบัวโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
4. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจินดารัตน์ ทองคำดีโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
2. นางสาวณิชชา มีขวัญโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
3. นางสาววนิดา เอมบัวโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจินดารัตน์ ทองคำดีโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
2. นางสาวณิชชา มีขวัญโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
3. นางสาววนิดา เอมบัวโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจินดารัตน์ ทองคำดีโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
2. นางสาวณิชชา มีขวัญโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
3. นางสาววนิดา เอมบัวโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจินดารัตน์ ทองคำดีโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
2. นางสาวณิชชา มีขวัญโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
3. นางสาววนิดา เอมบัวโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางจินดารัตน์ ทองคำดีโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
3. นางสาวณิชชา มีขวัญโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
4. นางสาววนิดา เอมบัวโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางจินดารัตน์ ทองคำดีโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
3. นางสาวณิชชา มีขวัญโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
4. นางสาววนิดา เอมบัวโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
5. นางอาลัยลักษณ์ บุญนวมโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจินดารัตน์ ทองคำดีโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
2. นางสาวณิชชา มีขวัญโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
3. นางสาววนิดา เอมบัวโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจินดารัตน์ ทองคำดีโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
2. นางสาวณิชชา มีขวัญโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
3. นางสาววนิดา เอมบัวโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจินดารัตน์ ทองคำดีโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
2. นางสาวณิชชา มีขวัญโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
3. นางสาววนิดา เอมบัวโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจินดารัตน์ ทองคำดีโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
2. นางสาวณิชชา มีขวัญโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
3. นางสาววนิดา เอมบัวโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางจินดารัตน์ ทองคำดีโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
3. นางสาวณิชชา มีขวัญโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
4. นางสาววนิดา เอมบัวโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
5. นางอาลัยลักษณ์ บุญนวมโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจินดารัตน์ ทองคำดีโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
2. นางสาวณิชชา มีขวัญโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
3. นางสาววนิดา เอมบัวโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจินดารัตน์ ทองคำดีโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
2. นางสาวณิชชา มีขวัญโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
3. นางสาววนิดา เอมบัวโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจินดารัตน์ ทองคำดีโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
2. นางสาวณิชชา มีขวัญโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
3. นางสาววนิดา เอมบัวโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจินดารัตน์ ทองคำดีโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
2. นางสาวณิชชา มีขวัญโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
3. นางสาววนิดา เอมบัวโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวณิชชา มีขวัญโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
2. นางสาววนิดา เอมบัวโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
3. นางจินดารัตน์ ทองคำดีโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจินดารัตน์ ทองคำดีโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
2. นางสาวณิชชา มีขวัญโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
3. นางสาววนิดา เอมบัวโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจินดารัตน์ ทองคำดีโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
2. นางสาวณิชชา มีขวัญโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
3. นางสาววนิดา เอมบัวโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจินดารัตน์ ทองคำดีโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
2. นางสาวณิชชา มีขวัญโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
3. นางสาววนิดา เอมบัวโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางพิชนาวรรณ ชังชั่วศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2รองประธานกรรมการ
3. นายอุทัย ชังชั่วโรงเรียนอนุบาลลาดยาวรองประธานกรรมการ
4. นายวินัย อิ่มจันทึกโรงเรียนบ้านบึงหล่มกรรมการ
5. นายสมนึก ภัสสรโรงเรียนบ้านบ่อกะปุงกรรมการ
6. นายมงคล อู๋สูงเนินโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
7. นายจำเนียร โดรณโรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้มกรรมการ
8. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
9. นายสุชาติ คำพรโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคีกรรมการ
11. นายวีระชัย เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
12. นายภัทรกร มิ่งขวัญโรงเรียนตะกรุดกรรมการ
13. นายอรรณนพ แตงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
14. นางนิตยา อบภิรมย์โรงเรียนบ้านปางขนุนกรรมการ
15. นางวรรนญา ขันธกสิกรรมโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
16. นายคำพันธ์ จันทาอ่อนโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
17. นางปาณิศรา อินทรปัญญาโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
18. นางสาววงเดือน จันทร์เทศโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
19. นายวันชัย บุญตาปวนโรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
20. นางสาวธารทิพย์ แว่นแก้วโรงเรียนบ้านปางงูกรรมการ
21. นายสำโรย เฉลิมวันโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัยกรรมการ
22. นายกมล หมีอิ่มโรงเรียนวัดบ้านคลองกรรมการ
23. นายอาคุปต์ แข็งกล้าโรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคีกรรมการ
24. นางสาววันวิสา มานิ่มโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบกรรมการ
25. นางสาวสุภาวดี อุดมศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดคลองสองหน่อกรรมการ
26. นายเจริญ พิลึกโรงเรียนวัดมงคลสถิตย์กรรมการ
27. นางพัชรินทร์ มากกุญชรโรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้กรรมการ
28. นางสาววรัญญา ลิ้มประเสริฐโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
29. นายศรัณยู ยุบลสพป.นว.2กรรมการและเลขานุการ
30. นางสาวณัฐกานต์ ปานพรมสพป.นว.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางพิชนาวรรณ ชังชั่วศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2รองประธานกรรมการ
3. นายอุทัย ชังชั่วโรงเรียนอนุบาลลาดยาวรองประธานกรรมการ
4. นายวินัย อิ่มจันทึกโรงเรียนบ้านบึงหล่มกรรมการ
5. นายสมนึก ภัสสรโรงเรียนบ้านบ่อกะปุงกรรมการ
6. นายมงคล อู๋สูงเนินโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
7. นายจำเนียร โดรรณโรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้มกรรมการ
8. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
9. นายสุชาติ คำพรโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคีกรรมการ
11. นายวีระชัย เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
12. นายภัทรกร มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
13. นายอรรณนพ แตงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
14. นางนิตยา อบภิรมย์โรงเรียนบ้านปางขนุนกรรมการ
15. นางวรรนญา ขันธกสิกรรมโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
16. นายคำพันธ์ จันทาอ่อนโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
17. นางปาณิศรา อินทรปัญญาโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
18. นางสาววงเดือน จันทร์เทศโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
19. นายวันชัย บุญตาปวนโรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
20. นางสาวธารทิพย์ แว่นแก้วโรงเรียนบ้านปางงูกรรมการ
21. นายสำโรย เฉลิมวันโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัยกรรมการ
22. นายกมล หมีอิ่มโรงเรียนวัดบ้านคลองกรรมการ
23. นายอาคุปต์ แข็งกล้าโรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคีกรรมการ
24. นางสาววันวิสา มานิ่มโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบกรรมการ
25. นางสาวสุภาวดี อุดมศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดคลองสองหน่อกรรมการ
26. นายเจริญ พิลึกโรงเรียนวัดมงคลสถิตย์กรรมการ
27. นางพัชรินทร์ มากกุญชรโรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้กรรมการ
28. นางสาววรัญญา ลิ้มประเสริฐโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
29. นายศรัณยู ยุบลสพป.นว.2กรรมการและเลขานุการ
30. นางสาวณัฐกานต์ ปานพรมสพป.นว.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ชังชั่วโรงเรียนอนุบาลลาดยาวรองประธานกรรมการ
3. นางพิชนาวรรณ ชังชั่วศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2รองประธานกรรมการ
4. นายวินัย อิ่มจันทึกโรงเรียนบ้านบึงหล่มกรรมการ
5. นายสมนึก ภัสสรโรงเรียนบ้านบ่อกะปุงกรรมการ
6. นายมงคล อู๋สูงเนินโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
7. นายจำเนียร โดรณโรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้มกรรมการ
8. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
9. นายสุชาติ คำพรโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคีกรรมการ
11. นายวีระชัย เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
12. นายภัทรกร มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
13. นายอรรณนพ แตงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
14. นางนิตยา อบภิรมย์โรงเรียนบ้านปางขนุนกรรมการ
15. นางวรรนญา ขันธกสิกรรมโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
16. นายคำพันธ์ จันทาอ่อนโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
17. นางปาณิศรา อินทรปัญญาโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
18. นางสาววงเดือน จันทร์เทศโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
19. นายวันชัย บุญตาปวนโรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
20. นางสาวธารทิพย์ แว่นแก้วโรงเรียนบ้านปางงูกรรมการ
21. นายสำโรย เฉลิมวันโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัยกรรมการ
22. นายกมล หมีอิ่มโรงเรียนวัดบ้านคลองกรรมการ
23. นายอาคุปต์ แข็งกล้าโรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคีกรรมการ
24. นางสาววันวิสา มานิ่มโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบกรรมการ
25. นางสาวสุภาวดี อุดมศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดคลองสองหน่อกรรมการ
26. นายเจริญ พิลึกโรงเรียนวัดมงคลสถิตย์กรรมการ
27. นางพัชรินทร์ มากกุญชรโรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้กรรมการ
28. นางสาววรัญญา ลิ้มประเสริฐโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
29. นายศรัณยู ยุบลสพป.นว.2กรรมการและเลขานุการ
30. นางสาวณัฐกานต์ ปานพรมสพป.นว.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางสำลี เกษสาครโรงเรียนบ้านดอนจังหันกรรมการ
3. นายทองเครือ ปานพรมโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
4. นายประดับ มาฉายโรงเรียนบ้านบึงราษฎร์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางสำลี เกษสาครโรงเรียนบ้านดอนจังหันกรรมการ
3. นายทองเครือ ปานพรมโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
4. นายประดับ มาฉายโรงเรียนบ้านบึงราษฎร์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางสำลี เกษสาครโรงเรียนบ้านดอนจังหันกรรมการ
3. นายทองเครือ ปานพรมโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
4. นายประดับ มาฉายโรงเรียนบ้านบึงราษฎร์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางสำลี เกษสาครโรงเรียนบ้านดอนจังหันกรรมการ
3. นายทองเครือ ปานพรมโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
4. นายประดับ มาฉายโรงเรียนบ้านบึงราษฎร์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางสำลี เกษสาครโรงเรียนบ้านดอนจังหันกรรมการ
3. นายทองเครือ ปานพรมโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
4. นายประดับ มาฉายโรงเรียนบ้านบึงราษฎร์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางสำลี เกษสาครโรงเรียนบ้านดอนจังหันกรรมการ
3. นายทองเครือ ปานพรมโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
4. นายประดับ มาฉายโรงเรียนบ้านบึงราษฎร์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางสำลี เกษสาครโรงเรียนบ้านดอนจังหันกรรมการ
3. นายทองเครือ ปานพรมโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
4. นายประดับ มาฉายโรงเรียนบ้านบึงราษฎร์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางสำลี เกษสาครโรงเรียนบ้านดอนจังหันกรรมการ
3. นายทองเครือ ปานพรมโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
4. นายประดับ มาฉายโรงเรียนบ้านบึงราษฎร์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางสำลี เกษสาครโรงเรียนบ้านดอนจังหันกรรมการ
3. นายทองเครือ ปานพรมโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
4. นายประดับ มาฉายโรงเรียนบ้านบึงราษฎร์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิริวรรณ ปานเลิศศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2ประธานกรรมการ
2. นางสำลี เกษสาครโรงเรียนบ้านดอนจังหันกรรมการ
3. นายทองเครือ ปานพรมโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
4. นายประดับ มาฉายโรงเรียนบ้านบึงราษฎร์กรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศฯ 056272375 ศน.มารุต เหล่าแก้วก่อง 0845733585 เนตรดาว 0819730563 วาธิณี 0835434171 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]