หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 090 โรงเรียนจันทราราษฎร์ 5 5 5
2 122 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 5 12 8
3 070 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ 12 23 12
4 100 โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง 2 4 2
5 074 โรงเรียนบูรพาศึกษา 3 4 3
6 038 โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 16 48 20
7 017 โรงเรียนบ้านคลองม่วง 5 12 4
8 042 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 40 97 63
9 016 โรงเรียนบ้านคลองสำราญ 4 6 5
10 043 โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา 2 2 2
11 057 โรงเรียนบ้านคลองไทร 23 47 34
12 002 โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 16 34 22
13 026 โรงเรียนบ้านชุมม่วง 12 22 17
14 012 โรงเรียนบ้านดงคู้ 8 30 16
15 069 โรงเรียนบ้านดงสีเสียด 10 18 14
16 071 โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อ 1 1 1
17 091 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 41 77 51
18 086 โรงเรียนบ้านดอนพลอง 7 9 7
19 025 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 9 23 16
20 031 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 61 152 106
21 015 โรงเรียนบ้านตะกรุด 30 57 36
22 018 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 10 34 15
23 013 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 26 37 31
24 099 โรงเรียนบ้านทุ่งตัน 2 5 4
25 153 โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา 9 38 15
26 035 โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 0 0 0
27 064 โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 2 4 3
28 107 โรงเรียนบ้านท่าตะโก 5 11 5
29 044 โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 17 87 38
30 078 โรงเรียนบ้านนกคลาน 0 0 0
31 125 โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 16 25 19
32 088 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 16 31 23
33 108 โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 31 56 44
34 098 โรงเรียนบ้านบ่อกระปุง 11 44 18
35 093 โรงเรียนบ้านบ่อแรต 0 0 0
36 050 โรงเรียนบ้านปางขนุน 13 26 22
37 029 โรงเรียนบ้านปางงู 6 16 8
38 030 โรงเรียนบ้านปางชัย 9 49 15
39 028 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 21 38 33
40 049 โรงเรียนบ้านปางสุด 43 91 59
41 045 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 36 84 59
42 113 โรงเรียนบ้านมาบแก 3 6 4
43 059 โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว 5 15 7
44 054 โรงเรียนบ้านยุบใหญ่ 2 4 2
45 041 โรงเรียนบ้านลานตะแบก 10 14 12
46 033 โรงเรียนบ้านวังชุมพร 32 87 41
47 014 โรงเรียนบ้านวังซ่าน 4 7 1
48 105 โรงเรียนบ้านวังทับเกวียน 1 3 2
49 034 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 6 8 8
50 077 โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม 6 8 8
51 084 โรงเรียนบ้านวังสำราญ 9 32 14
52 114 โรงเรียนบ้านวังหิน 4 22 9
53 115 โรงเรียนบ้านศรีทอง 6 12 11
54 104 โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 12 34 22
55 102 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 42 92 65
56 110 โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 1 1 1
57 151 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 2 4 2
58 027 โรงเรียนบ้านหนองจิก 7 22 7
59 068 โรงเรียนบ้านหนองจิกรี 7 10 9
60 109 โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ 1 3 2
61 072 โรงเรียนบ้านหนองนมวัว 0 0 0
62 136 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 4 6 6
63 096 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 3 1
64 152 โรงเรียนบ้านหนองละมาน 3 4 4
65 004 โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบ 6 10 6
66 124 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 3 19 7
67 095 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 4 12 5
68 052 โรงเรียนบ้านหนองไม้ 10 37 21
69 053 โรงเรียนบ้านหินดาด 11 20 18
70 024 โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น 6 7 6
71 040 โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ 7 21 10
72 032 โรงเรียนบ้านเทพมงคลทอง 3 5 3
73 036 โรงเรียนบ้านเนินใหม่ 6 9 8
74 019 โรงเรียนบ้านเปราะ 11 14 11
75 148 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 4 6 5
76 103 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 9 16 12
77 119 โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) 0 0 0
78 056 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 17 47 25
79 101 โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี 9 17 11
80 037 โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพยาลับแล 9 29 15
81 149 โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี 16 36 27
82 146 โรงเรียนวัดคลองจินดา 1 16 3
83 121 โรงเรียนวัดคลองธรรม 5 8 5
84 005 โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ 0 0 0
85 066 โรงเรียนวัดคลองสาลี 2 2 2
86 008 โรงเรียนวัดจันทร์ทอง 10 16 11
87 147 โรงเรียนวัดจิกลาด 27 67 46
88 079 โรงเรียนวัดดงหนองหลวง 4 4 4
89 154 โรงเรียนวัดด่านช้าง 2 3 3
90 003 โรงเรียนวัดตาสังใต้ 3 8 5
91 134 โรงเรียนวัดท่างิ้ว 1 3 2
92 142 โรงเรียนวัดท่าแรต 1 2 1
93 118 โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส 6 19 6
94 001 โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม 2 2 2
95 139 โรงเรียนวัดบางแก้ว 18 30 26
96 130 โรงเรียนวัดบ้านคลอง 9 18 14
97 120 โรงเรียนวัดบ้านพลัง 13 23 19
98 006 โรงเรียนวัดบ้านวัง 2 4 3
99 082 โรงเรียนวัดบ้านวังดินดาด 5 5 5
100 141 โรงเรียนวัดบ้านแดน 2 20 7
101 007 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 23 28 22
102 089 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 27 66 37
103 138 โรงเรียนวัดประสาทวิถี 15 35 24
104 117 โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 1 1
105 127 โรงเรียนวัดมาบมะขาม 2 2 2
106 145 โรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฏร์สุริยศึกษา) 13 24 20
107 076 โรงเรียนวัดวังม้า 2 6 4
108 137 โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์ 5 13 5
109 116 โรงเรียนวัดวิวิตตาราม 6 12 8
110 081 โรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์ 4 2 2
111 128 โรงเรียนวัดศรัทธาราม 0 0 0
112 020 โรงเรียนวัดศรีกัลยานุสรณ์ 3 8 3
113 061 โรงเรียนวัดสระแก้ว 14 20 16
114 073 โรงเรียนวัดสวนขวัญ 2 4 3
115 097 โรงเรียนวัดสวนหลวง 13 27 17
116 009 โรงเรียนวัดสังขสุทธาวาส 1 1 1
117 092 โรงเรียนวัดสังฆวิถี 15 33 26
118 123 โรงเรียนวัดหนองกรด 1 1 1
119 065 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 0 0 0
120 144 โรงเรียนวัดหนองตางู 47 132 67
121 155 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 26 55 39
122 150 โรงเรียนวัดหนองมะขาม 4 12 7
123 080 โรงเรียนวัดหนองยาว 19 42 30
124 087 โรงเรียนวัดหนองไร่ 1 2 2
125 133 โรงเรียนวัดหูกวาง 4 6 5
126 143 โรงเรียนวัดอ่างทอง 1 1 1
127 085 โรงเรียนวัดเกาะเปา 2 2 2
128 063 โรงเรียนวัดเขาสมุก 8 19 10
129 132 โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง 4 6 6
130 126 โรงเรียนวัดเจริญผล 0 0 0
131 140 โรงเรียนวัดเทพสถาพร 4 7 4
132 067 โรงเรียนวัดแหลมทองธรรมจักร 2 5 4
133 011 โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ 3 6 5
134 106 โรงเรียนวัดใหม่สามัคคี 2 4 3
135 046 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 28 89 53
136 021 โรงเรียนสาขาธารมะยม 3 4 3
137 047 โรงเรียนสาขาบ้านปางสัก 0 0 0
138 058 โรงเรียนสาขาบ้านใหม่แม่เรวา 0 0 0
139 060 โรงเรียนสาขาปางข้าวสาร 0 0 0
140 039 โรงเรียนสาขาสระหลวง 2 5 2
141 055 โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 4 8 6
142 094 โรงเรียนหนองบอนใต้ 1 3 1
143 135 โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ 3 7 5
144 022 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 13 29 15
145 131 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 16 24 17
146 062 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 42 108 56
147 075 โรงเรียนอนุบาลเสริมสวัสดิ์วิทยา 0 0 0
148 051 โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ 22 72 32
149 048 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 26 68 41
150 023 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 19 45 32
151 112 โรงเรียนเตยสนุ่นสามัคคี 1 1 1
152 129 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 8 14 8
153 083 โรงเรียนไตรประชาสามัคคี 13 24 16
154 111 โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 7 12 7
155 010 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 14 27 17
รวม 1493 3433 2136
5569

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศฯ 056272375 ศน.มารุต เหล่าแก้วก่อง 0845733585 เนตรดาว 0819730563 วาธิณี 0835434171 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]