หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ณ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว และ โรงเรียนวัดสระแก้ว
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายหวั่น แตงทิพย์ ผู้อำนวยการสพป.นครสวรรค์ เขต 2 กรรมการอำนวยการแข่งขัน
2 นายรุ่ง สุพรหม รองผู้อำนวยการสพป.นครสวรรค์ 2 กรรมการอำนวยการแข่งขัน
3 นายจันทบูรณ์ เขตการ รองผู้อำนวยการสพป.นครสวรรค์ 2 กรรมการอำนวยการแข่งขัน
4 นายสมส่วน พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสพป.นครสวรรค์ 2 กรรมการอำนวยการแข่งขัน
5 นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสพป.นครสวรรค์ 2 กรรมการอำนวยการแข่งขัน
6 นายสมใจนึก เทียนสันต์ รองผู้อำนวยการสพป.นครสวรรค์ 2 กรรมการอำนวยการแข่งขัน
7 นางนฤมล นิลเนตร์ ผู้อำนวยกลุ่มอำนวยการ กรรมการอำนวยการแข่งขัน
8 นางวีรยา ชูหนู ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการอำนวยการแข่งขัน
9 นายสมบัติ วิทยาพิภพสกุล ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการอำนวยการแข่งขัน
10 นางนันทวรรณ แตงน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการแข่งขัน
11 นายตระกูล ทองทักษิณ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการอำนวยการแข่งขัน
12 นายสมศักดิ์ ชูชั่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการอำนวยการแข่งขัน
13 นางสาวสมทรง ปิ่นอ่อน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กรรมการอำนวยการแข่งขัน
14 นายเอนก วิมลพันธ์ ผู้อำนวยกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการแข่งขัน
15 นายสุทัศน์ กรีพจนีย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 กรรมการจัดการแข่งขัน
16 นายเวชยันต์ ธนทวีสกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 กรรมการจัดการแข่งขัน
17 นายชวลิต อุณใจ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 กรรมการจัดการแข่งขัน
18 นายละมูล หมีอิ่ม ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 กรรมการจัดการแข่งขัน
19 นายเสรีชัย เจริญมายุ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 กรรมการจัดการแข่งขัน
20 นายภิรมย์ บุญยิ้ม ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 กรรมการจัดการแข่งขัน
21 นางจิตติมา พงษ์ไพบูลย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 กรรมการจัดการแข่งขัน
22 นายมารุต เหล่าแก้วก่อง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 กรรมการจัดการแข่งขัน
23 นางกรรวี เพิ่มพูล ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 กรรมการจัดการแข่งขัน
24 นางศิริวรรณ ปานเลิศ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 กรรมการจัดการแข่งขัน
25 นางพิชนาวรรณ ชังชั่ว ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 กรรมการจัดการแข่งขัน
26 นางสาววันเพ็ญ คำศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 กรรมการจัดการแข่งขัน
27 นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 กรรมการจัดการแข่งขัน
28 นางสาวเนตรดาว แอเขี่ยม สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
29 นางสาววาธิณี เกษตรชัยรัฐ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
30 นางสาวณัฐกานต์ ปานพรม สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
31 นางสาวสมจิตร เขียวสนวน สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
32 นางธัญญลักษณ์ อำไพพันธุ์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
33 นางแพรวตา สัญญพล สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
34 นางสาววศอร ศรีลาจันทร์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
35 นางกรพัฒน์ แตงทิพย์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
36 นางสาวศรีวรรณ ศรีสวัสดิ์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
37 นางสาวพจนีย์ คงสัตรา สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
38 นางสาวมลฤดี ดวงชื่น สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
39 นางสาวนิศรา ทัศนไพบูลย์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
40 นางเสาวนีย์ ยี่สุ่น สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
41 นายศรัณยู ยุบล สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
42 นายสมบูรณ์ ยิ้มเครือทอง สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
43 นายบุญนำ ศรีตะลหฤทัย ประธานกลุ่มโรงเรียนจตุรมิตรลาดยาว กรรมการและที่ปรึกษา
44 นายไพโรจน์ พรมศักดิ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนเสมารักษ์พัฒนา กรรมการและที่ปรึกษา
45 นายสมชาย ทับทวี ประธานกลุ่มโรงเรียนทักษิณบูรพา กรรมการและที่ปรึกษา
46 นายวิเชียร นิยมวงษ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนบ้านไร่เนินเหล็ก กรรมการและที่ปรึกษา
47 นายคนึง สังข์ขาว ประธานกลุ่มโรงเรียนบรรพตบูรพา กรรมการและที่ปรึกษา
48 นายกีฑา พิสฐศาสน์ ประธานกลุ่มโรงเรียนแก้ววารี กรรมการและที่ปรึกษา
49 นายสุชาติ เอกปัชชา ประธานกลุ่มโรงเรียนบึงพิมพาสามัคคี กรรมการและที่ปรึกษา
50 นายมนตรี คำแผลง ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ปิงบรรพต กรรมการและที่ปรึกษา
51 นายปราโมทย์ เจริญเกษ ประธานกลุ่มโรงเรียนวังซ่านพัฒนา กรรมการและที่ปรึกษา
52 นายสุเมธ บุญทิพย์จำปา ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่วงก์เขาชนกัน กรรมการและที่ปรึกษา
53 นายสามารถ สีชมพู ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่เล่ย์ กรรมการและที่ปรึกษา
54 นายสำเนียง ฤทธิ์บำรุง ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่เปิน กรรมการและที่ปรึกษา
55 นายเจษฎา ศรีระวัตร ประธานกลุ่มโรงเรียนชุมตาบง กรรมการและที่ปรึกษา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศฯ 056272375 ศน.มารุต เหล่าแก้วก่อง 0845733585 เนตรดาว 0819730563 วาธิณี 0835434171 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]