สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครสวรรค์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านตลุกข่อยน้ำ 30 19 3 4 52
2 อนุบาลลาดยาว 25 15 1 0 41
3 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 24 6 4 6 34
4 บ้านดอนจังหัน 23 4 7 4 34
5 บ้านปางสุด 22 9 7 5 38
6 วัดหนองตางู 21 7 5 8 33
7 บ้านพนาสวรรค์ 20 12 1 2 33
8 บ้านคลองสมบูรณ์ 19 9 4 3 32
9 บ้านวังชุมพร 16 9 2 0 27
10 วัดบ้านไร่ 16 7 0 3 23
11 อนุบาลแม่เปิน 16 3 4 3 23
12 สวนป่าแม่กะสี 16 3 2 7 21
13 บ้านปางสวรรค์ 12 4 0 3 16
14 วัดจิกลาด 11 7 5 2 23
15 บ้านตะแบกงาม 11 7 3 5 21
16 บ้านคลองไทร 11 4 3 3 18
17 บ้านใหม่ศรีนคร 11 4 0 1 15
18 บ้านท่ามะกรูด 10 3 2 2 15
19 บ้านปางขนุน 10 3 0 0 13
20 วัดหนองปลาไหล 9 8 5 3 22
21 บ้านบุรีรัมย์ 9 7 4 8 20
22 อนุบาลแม่วงก์ 9 5 4 2 18
23 เขาหินกราวประชาสรรค์ 9 3 6 1 18
24 บ้านบึงหล่ม 9 2 2 2 13
25 บ้านหินดาด 9 1 0 1 10
26 วัดหนองยาว 8 5 1 4 14
27 บ้านศรีไกรลาศ 8 2 0 2 10
28 วัดสวนหลวง 7 3 2 1 12
29 บ้านตะเคียนงาม 7 1 1 1 9
30 วัดสังฆวิถี 6 7 1 1 14
31 วัดบ้านพลัง 6 7 0 0 13
32 อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 6 3 4 3 13
33 บ้านงิ้วแบ้ 6 3 3 3 12
34 อนุบาลชุมตาบง 6 3 2 1 11
35 บ้านดงสีเสียด 6 2 1 1 9
36 บ้านทุ่งท่าเสา 6 2 1 0 9
37 ไทยรัฐวิทยา 59 6 2 0 3 8
38 วัดบางแก้ว 5 6 4 3 15
39 บ้านชุมม่วง 5 5 2 0 12
40 บ้านบ่อกระปุง 5 4 1 0 10
41 ชุมชนบ้านดอนโม่ 5 2 0 1 7
42 บ้านปางชัย 5 1 0 3 6
43 ราษฎร์ร่วมสามัคคี 4 6 2 0 12
44 บ้านบึงราษฎร์ 4 6 1 3 11
45 บ้านคลองน้ำโจน 4 6 1 1 11
46 บ้านลานตะแบก 4 5 1 0 10
47 วัดประสาทวิถี 4 4 5 1 13
48 บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 4 3 2 0 9
49 บ้านเปราะ 4 2 2 0 8
50 ไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 4 1 2 0 7
51 บ้านหนองเจ็ดหาบ 4 1 1 0 6
52 บ้านตะกรุด 3 9 4 8 16
53 วัดสระแก้ว 3 7 3 0 13
54 บ้านหนองไม้ 3 4 1 1 8
55 บ้านวังสำราญ 3 3 1 0 7
56 วัดจันทร์ทอง 3 2 2 0 7
57 บ้านหนองจิกรี 3 2 1 1 6
58 วัดธรรมจริยาวาส 3 1 2 0 6
59 วัดเขาสมุก 3 1 0 2 4
60 บ้านเขาจั๊กจั่น 3 1 0 2 4
61 วัดหูกวาง 3 0 0 0 3
62 บ้านมาบแก 3 0 0 0 3
63 วัดวงฆ้อง(ราษฏร์สุริยศึกษา) 2 5 6 0 13
64 บ้านไทรทองสามัคคี 2 5 1 1 8
65 วัดบ้านไผ่ 2 4 5 1 11
66 วัดบ้านคลอง 2 4 1 2 7
67 บ้านหนองจิก 2 3 1 0 6
68 บ้านปางงู 2 3 0 1 5
69 บ้านไร่ไทรทองพยาลับแล 2 2 4 1 8
70 บ้านดงคู้ 2 2 2 1 6
71 บ้านวังน้ำขาว 2 2 1 1 5
72 บ้านเขาแม่กระทู้ 2 2 1 1 5
73 จันทราราษฎร์ 2 2 1 0 5
74 เยาวชนพัฒนา 2 1 3 1 6
75 บ้านท่าตะโก 2 1 2 0 5
76 วัดหนองมะขาม 2 1 1 0 4
77 บ้านวังซ่าน 2 1 1 0 4
78 บ้านวังหิน 2 1 0 1 3
79 วัดเกาะเปา 2 0 0 0 2
80 วัดสวนขวัญ 2 0 0 0 2
81 บ้านคลองโพธิ์พัฒนา 2 0 0 0 2
82 บ้านตลิ่งสูง 1 4 1 3 6
83 บ้านเนินใหม่ 1 3 1 1 5
84 บ้านวังยิ้มแย้ม 1 3 0 2 4
85 บ้านหนองน้ำเขียว 1 3 0 0 4
86 บ้านดอนพลอง 1 2 2 1 5
87 วัดคลองธรรม 1 2 1 1 4
88 วัดวิวิตตาราม 1 2 1 1 4
89 สามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 1 2 0 1 3
90 วัดเขาห้วยลุง 1 2 0 0 3
91 บ้านหนองละมาน 1 2 0 0 3
92 วัดบ้านวังดินดาด 1 1 3 0 5
93 บ้านหนองแฟบ 1 1 1 1 3
94 หัดไทยวิทยาอุทิศ 1 1 1 0 3
95 วัดศรีกัลยานุสรณ์ 1 1 1 0 3
96 บ้านเทพมงคลทอง 1 1 1 0 3
97 บ้านยอดห้วยแก้ว 1 1 0 3 2
98 ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 1 1 0 3 2
99 วัดโพธิ์ขวัญ 1 1 0 1 2
100 บ้านโคกกว้าง 1 1 0 1 2
101 บ้านหนองเสือ 1 1 0 0 2
102 บ้านทุ่งตัน 1 1 0 0 2
103 วัดใหม่สามัคคี 1 1 0 0 2
104 วัดธรรมรักขิตาราม 1 1 0 0 2
105 บ้านหนองคล้า 1 0 1 0 2
106 วัดศรลัมพ์ราษฎร์ 1 0 1 0 2
107 วัดดงหนองหลวง 1 0 0 3 1
108 วัดตาสังใต้ 1 0 0 2 1
109 บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 1 0 0 1 1
110 วัดบ้านแดน 1 0 0 0 1
111 บ้านวังทับเกวียน 1 0 0 0 1
112 บ้านหนองน้ำแดง 1 0 0 0 1
113 วัดคลองจินดา 1 0 0 0 1
114 วัดหนองกรด 1 0 0 0 1
115 บ้านศรีทอง 0 4 2 0 6
116 บ้านคลองม่วง 0 4 1 0 5
117 ไตรประชาสามัคคี 0 3 3 5 6
118 บ้านคลองสำราญ 0 3 1 0 4
119 วัดมาบมะขาม 0 2 0 0 2
120 บ้านยุบใหญ่ 0 2 0 0 2
121 วัดด่านช้าง 0 2 0 0 2
122 วัดวิมลประชาราษฎร์ 0 1 3 1 4
123 วัดเทพสถาพร 0 1 3 0 4
124 บูรพาศึกษา 0 1 2 0 3
125 ชุมชนวัดเนินม่วง 0 1 1 0 2
126 วัดวังม้า 0 1 1 0 2
127 วัดแหลมทองธรรมจักร 0 1 1 0 2
128 วัดท่างิ้ว 0 1 0 0 1
129 บ้านสะเดาซ้าย 0 1 0 0 1
130 บ้านหนองชำนาญ 0 1 0 0 1
131 วัดท่าแรต 0 1 0 0 1
132 วัดมงคลสถิตย์ 0 1 0 0 1
133 วัดหนองไร่ 0 1 0 0 1
134 สาขาธารมะยม 0 0 1 2 1
135 วัดบ้านวัง 0 0 1 0 1
136 สาขาสระหลวง 0 0 1 0 1
137 บ้านดอนกระดูกเนื้อ 0 0 1 0 1
138 วัดสังขสุทธาวาส 0 0 1 0 1
139 หนองบอนใต้ 0 0 1 0 1
140 เตยสนุ่นสามัคคี 0 0 1 0 1
141 วัดคลองสาลี 0 0 0 2 0
142 วัดอ่างทอง 0 0 0 1 0
รวม 621 392 198 171 1,211