สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. นครสวรรค์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ณ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว และ โรงเรียนวัดสระแก้ว
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวชิรนันท์  พวงปัญญา
 
1. นายสุริยัน  โมทิม
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พิลึก
2. เด็กหญิงกรพินธุ์  รินนอก
3. เด็กหญิงจีรนันท์  กล้าสาริกิจ
4. เด็กหญิงพัชรภรณ์   จุลมุสิ
5. เด็กหญิงภัทรดา  กันเขตรวิทย์
6. เด็กหญิงภัทรวดี  ชาญถิ่นดง
7. เด็กหญิงยลดา  ไพรนาค
8. เด็กหญิงรัตติยา  นาคแกมแก้ว
9. เด็กหญิงศรวณีย์  โรจนพรรณ์
10. เด็กหญิงศิริศา  ศิริพุฒ
11. เด็กหญิงสิรินทรา  จันทบัติ
12. เด็กหญิงสุนันทา  สิงห์โตทอง
13. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศาสตร์ศรี
14. เด็กหญิงเบญจมาศ  ทองใบ
15. เด็กหญิงเมธาวี  จุลมุสิก
 
1. นางนวรัตน์  เพียรกสิกิจ
2. นางวิภา  เอี่ยมสะอาด
3. นายวีระชัย  เอี่ยมสะอาด
4. นายสุริยัน  โมทิม
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายพงศกร  คงเขียว
2. เด็กชายพิเชษฐ์  เกษมะณี
3. เด็กชายสุรชาติ  จันทบัติ
 
1. นางวิภา  เอี่ยมสะอาด
2. นายวีระชัย  เอี่ยมสะอาด
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  พินิกัล
2. เด็กหญิงวนิดา  เรืองฤทธิ์
3. เด็กชายวีระวุฒิ  เขียนประเสริฐ
 
1. นางวิภา  เอี่ยมสะอาด
2. นายวีระชัย  เอี่ยมสะอาด