รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ณ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว และ โรงเรียนวัดสระแก้ว
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปราะ 1. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  บุญชู
 
1. นางจันจิรา  เผือกจีน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 1. เด็กหญิงการะเกด  วังอรุณ
 
1. นางมยุรี  เธียรธนู
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทวิถี 1. เด็กหญิงสุภาพร  ถอยกระโทก
 
1. นางสาวอัญชัน  โพธิ์หอม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กหญิงกวิสรา  จันทเภา
 
1. นางสุวภา  นิเทศธัญญกิจ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 1. เด็กหญิงภาวิณี  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นางมยุรี  เธียรธนู
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วโต
 
1. นางหัทยา  เถื่อนมา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกรุด 1. เด็กหญิงณัชชา  ชะมาลัย
 
1. นางสาวทัศนีย์  ระถี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์ทอง 1. เด็กหญิงนันชิดา  ราชแสง
 
1. นางสาวนันท์นภัส  หลวงหมื่นพงษ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงสุธินี  โกสุมา
 
1. นางหัทยา  เถื่อนมา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กหญิงจันทิรา  คูสูงเนิน
 
1. นางกำไล  กันธิิยะ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 84.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายนิติทัช  สายสมบัติ
2. เด็กหญิงสุนิษา  บูคะธรรม
 
1. นางสายยนต์  ศรีชมภู
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กหญิงณัฐรินทร์  พันธุ์กสิกรรม
2. เด็กชายธานินทร์  ทับทิม
 
1. นางวิไล  จันทร์สงเคราะห์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาสังใต้ 1. เด็กชายธนภูมิ  อุ่นละมัย
 
1. นางสมจิตร  กาญจนะ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กชายปฏิภาณ  สมบูรณ์
 
1. นางสายหยุด  กลัดจันทน์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 1. นางสาวเด่นนภา  ติครบุรี
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  นาจำปา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายรังสรร  ส้มเกลี้ยง
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  วันประกอบ
3. เด็กหญิงสุจิณณา  กุลโสภณ
 
1. นางสาวรวิกรานต์  เมณฑ์กูล
2. นางสาวเกศรินทร์  บัวคลี่
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงชลดา  ทาอามาตย์
2. เด็กหญิงปัญชิกา  ปรีชารัตนชาญ
3. เด็กหญิงพรนภา  ฉัตรารักษ์
 
1. นางสายชล  แก้วแดง
2. นางสาวสุทธญาณ์  อินทวัน
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  เครือนาค
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ภิรมยา
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชมชื่น
 
1. นางบังอร  ไกรรอด
2. นายสมประสงค์  ฤทธิ์บำรุง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  มากพิน
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  กมลอินทร์
3. เด็กหญิงเยาวรี  ดำรุทัย
 
1. นางสาวนัดดา  ลือหาร
2. นางสาวอุมาพร  โสรส
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ปุกลางดอน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดีขุนทด
 
1. นางบังอร  ไกรรอด
2. นางเยาวภาพันธุ์  อ่อนมี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงประภัสสร  นามจังหรีด
2. เด็กหญิงเกศิณีย์  ขุนพิลึก
 
1. นางมาลัย  จันทรแสง
2. นายสมประสงค์  ฤทธิ์บำรุง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กหญิงพัชราภา  อินทรโชติ
 
1. นายกู้เกียรติ  สุขใส
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กชายอาคม  เดชสันเที๊ยะ
 
1. นางบังอร  ไกรรอด
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรประชาสามัคคี 1. เด็กชายภูธเนศ  จั่นเจริญ
 
1. นางสาวปุณยวีร์  ชมชื่น
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงณัฎฐา  กันเสือ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สุวรรณพงศ์
3. เด็กชายสุทธิภัทร  สุวรรณจันทร์
 
1. นางชุติมา  เกษสุภะ
2. นางเกษร  เทศนา
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กชายธนะชัย  เมืองบาน
2. เด็กชายภูวนาท  มหาสุวรรณ์
3. เด็กชายอานุภาพ  สุวรรณฤทธิ์
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ชมชาติ
2. นายประสงค์  ภูลำพา
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงณัฏฐามาส  ขุนพิลึก
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  พรหมฉิมพลี
3. เด็กหญิงพรชิตา  หงษ์ดำเนิน
 
1. นางสาวกฤษณา  กิลาโส
2. นายพิสิทธิ์  นิยมลักษณ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 1. เด็กหญิงนพเก้า  สังข์ยก
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ตันไซกลึง
3. เด็กหญิงเมธาวี  สุขศรี
 
1. นางสุภักดิ์  พลไพรินทร์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองมะขาม 1. เด็กชายธนพล  นิลวัฒนา
2. เด็กชายพิพัฒน์  นพคุณ
3. เด็กชายอภิเษก  เจียมพลับ
 
1. นายกมลพันธ์  ปั้นชูศรี
2. นางนงลักษณ์  นภาพร
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายวิจิตร  ไสยาสน์
2. เด็กหญิงสุพิทย์  ปาระพงษ์
3. เด็กชายอดิศร  ขิงสันเทียะ
 
1. นางวัชราภรณ์  ยอดตลาด
2. นางสาวเยาวเรศ  เอี่ยมใย
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางงู 1. เด็กหญิงธารารัตน์  สิทธิสาริกรรม
2. เด็กหญิงวริศรา  วงษ์เกษม
3. เด็กหญิงโชติกา  วรังศรี
 
1. นางจำลักษณ์  คำแผลง
2. นายปัญญาลักษณ์  ม่วงไหมทอง
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 1. เด็กหญิงนิลัดดา  บุษมาต
2. เด็กหญิงรัมภ์รดา  นำแสง
3. เด็กชายวราวุฒิ  เบี้ยวเคน
 
1. นางอรพรรณ  มีเย็น
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินดาด 1. นายศุภกิจ  อินสระ
2. นางสาวสุภาพร   ขุนนางจ่า
 
1. นายณัฐนัย  วิศวแสนสุข
2. นายพยนต์  เอนก
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  โนนทิง
2. เด็กหญิงนฤมล  แก้วกาหนัน
 
1. นายพิทยา  สงเคราะห์
2. นายอนุรักษ์  ศักดิ์เพ็ชร
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กชายฉัตรธนพล  พรมมาลี
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  เอี่ยมกลั่น
 
1. นางสาวจิราพร  อาบสุวรรณ์
2. นางสาวลัดดา  ชาญธัญกรรม
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กชายธนิน  ท่องแจ้ง
2. เด็กชายนริศ  เหล่าปิตินันทร์
 
1. นางสาวกันยา  ศรีเดช
2. นายเหรียญชัย  จั่นรัตน์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กชายกฤษณะ  เนาวกุล
2. เด็กชายวีระภัทร  ทองมะณีจันทร์
 
1. นายบัณฑิต  ช่อพฤกษา
2. นายเหรียญชัย  จั่นรัตน์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กชายธนากร  แก่นจันทร์
2. เด็กชายสนธยา  ดีจ่าง
 
1. นางสาววรรณา  ทัพทวี
2. นายเหรียญชัย  จั่นรัตน์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางขนุน 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ตอนรัมย์
2. เด็กชายเจษฎา  มาดี
 
1. นายศิวะ  ประดาอินทร์
2. นายอนันต์  ฤทธิ์บำรุง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา 1. เด็กหญิงชลดา  เทพศักดิ์
2. เด็กหญิงชิชา  แก้วบัวดี
3. เด็กหญิงปริศนา  อาชีวะ
4. เด็กหญิงพนิดา  หมอกกระโทก
5. เด็กหญิงพรรษพฤกษา  ปราบไฟ
 
1. นางพัชนี  ศรีธรรมพินิจ
2. นางรุ่งทิวา  รุ่งกลิ่น
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พรายเพลิด
2. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  นามมาลี
3. เด็กหญิงณัฐชยา  แคนเภา
4. เด็กชายรุ่งอรุณ  มาภัย
5. เด็กหญิงสุมิตรา  พนมเวศ
 
1. นางศตพร  สะศรีแสง
2. นายศรีวิชัย  ทัพทวี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพรวิลัย  ทาฟู
2. เด็กหญิงวาสนา  จิตร์พรมมา
3. เด็กหญิงวาสนา  พิลึก
4. เด็กหญิงสมปรารถนา  ธรรมมะ
5. เด็กหญิงแสงรวี  ขันนังรัมย์
 
1. นายยรรยง  ษมากมลเงิน
2. นายเทวารักษ์  ภักดีตุระ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงการะเกด  มีเลข
2. เด็กชายธนดล  คำมิ่ง
3. เด็กชายนิติภูมิ  บัวพาคำผง
4. เด็กหญิงนิษฐเนตร์  อินทสิทธิ์
5. เด็กหญิงปิยวรรณ  วรรณวงษ์
 
1. นางจิราพร  วิริยะเขษม
2. นางนาตยา  โพธิ์เนียม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กหญิงปนัดดา  แสงสังข์
2. เด็กชายวราพูล  สัตย์ชาพงษ์
3. เด็กหญิงศศิประภา  สังคหัตถากร
4. เด็กหญิงสุกัญญา  สุขยินดี
5. เด็กหญิงสุวิภา  แสงสังข์
 
1. นางจารุวรรณ  ยอดประเสริฐ
2. นางสาวทัศนีย์  อาจหาญ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงนัฐกานต์  เปราเร
2. เด็กหญิงศศิธร  เสนานอก
3. เด็กชายศิลปชัย  เรื่องลือ
4. เด็กหญิงสาธิญา  ชมจันทร์
5. เด็กหญิงอทิตยา  ขิงสันเทียะ
 
1. นางปาณิศรา  อินทรปัญญา
2. นางสาวภัทรวดี  เกษรวิจิตร์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กหญิงกฤษติญา  แก้วทรัพย์
2. เด็กชายธนพัต  พลสว่าง
3. เด็กหญิงนิภา  ศรีโมรา
4. เด็กชายรัฐศาสตร์  เชยจันทร์
5. เด็กหญิงสิตานันท์  นาคปั้น
 
1. นางสาวชลธิชา  กระบวนศรี
2. นางสาวปวิตรา  สุขขำ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายชนะชัย  รักอู่
2. เด็กชายดิลกธรรม  แสงผ่อง
3. เด็กหญิงบุษบา  ดีเลิศ
4. เด็กหญิงวรัญญา  เพ็ญผล
5. เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีจันกลัด
 
1. นางสาวดวงพร  สุพลดี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงหทัยรัตน์  วัดสุริวงค์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อกระปุง 1. เด็กชายกรกฤษ  กฤติยา
2. เด็กชายคณิตสนันท์  สัตยโยธี
3. เด็กหญิงฐิติมา  รักประสงค์
4. เด็กหญิงฐิติมา  ภู่แย้ม
5. เด็กหญิงณภัทร  อรุณ
6. เด็กหญิงณิชมน  แป้นตระกูล
7. เด็กชายดนัยณัฐ  สิทธิไกร
8. เด็กชายปกรณ์  ปาลภิบาล
9. เด็กชายภาณุวัฒน์  ทองเชื้อ
10. เด็กหญิงรัตติกาล  งามแสง
11. เด็กชายวีรชัย  เจริญเสม
12. เด็กชายวีรภัทร  วงษ์ศรี
13. เด็กชายศรัทธา  ธรรมมา
14. เด็กหญิงศิรินธร  บุษบา
15. เด็กชายศุภกิตติ์  ชิวหะ
16. เด็กชายสาธิต  กสิกรณ์
17. เด็กหญิงสายรุ้ง  พวงสมบัติ
18. เด็กหญิงสุภาทิพย์  ภัสสร
19. เด็กหญิงสุมินตรา  พรมเข็ม
20. เด็กหญิงแก้วตา  หาดเพ็ชร์
 
1. นางนิภา  สำราญฤทธิ์
2. นางสาววันเพ็ญ  กุมมาน้อย
3. นายสมนึก  ภัสสร
4. นายสมพร  สุพรรณ์
5. นางสาวเพ็ญนภา  จรูญเรือง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา 1. เด็กชายกิตติภัฎ  บัวชื่น
2. เด็กชายจิรวัฒน์  เสาร์ศิริ
3. เด็กชายณัฐพล  ทรัพย์บำรุง
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญมี
5. เด็กหญิงดวงกมล  เขตขาม
6. เด็กชายธีรพงษ์  วงษ์กัณหา
7. เด็กชายธเนศ  แก้วดินเหนียว
8. เด็กชายนุทิชัย  กรุงเก่า
9. เด็กชายพิพัฒน์  มั่นต่าย
10. เด็กชายภาณุวัฒน์  แก้วดินเหนียว
11. เด็กหญิงรัตติกาล  เกษรเกิด
12. เด็กหญิงลลิตา  ภู่ประเสริฐ
13. เด็กชายวุฒิชัย  แก้วบัวดี
14. เด็กชายศรายุทธ  ใยเพ็ญ
15. เด็กหญิงศุภนิดา  กำยาน
16. เด็กหญิงสุทธิการต์  การะภักดี
17. เด็กหญิงสุปรียา  แก้วบัวดี
18. เด็กชายสุระศักดิ์  แก้วบัวดี
19. เด็กชายอนุชา  จันทา
20. เด็กชายเตวิช  ติดยง
 
1. นางจิตพิสุทธิ์  โตมิ
2. นางสาวพัชราภรณ์  พุฒเสือ
3. นายสมัคร  จันดาแก้ว
4. นายสุทธิรักษ์  สุขประเสริฐ
5. นางสาวเกศริน  บุญธรรม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนิศา  พรรณเจริญ
 
1. นางสาววรพรรณ  เอมเอี่ยม
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปราะ 1. เด็กชายกิตติโชค  เทพประสิทธิ์
 
1. นางจันจิรา  เผือกจีน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงพัชริน  ถิ่นกมุทธ์
 
1. นางสาวภัทรวดี  เกษรวิจิตร์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กหญิงปิยนุช  เรือนคำ
2. เด็กชายศุภกร  ชมกุล
 
1. นางกันตยา  ชูยศ
2. นายศรีวิชัย  ทัพทวี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายภูริณัฐ  ศิลาบุตร
2. เด็กหญิงลลิตพรรณ  สงมา
 
1. นางสาวนิภาพร  ประกอบกุล
2. นางสาวสุจิตตา  วิชัยศร
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐพร  ลืออ้าย
2. เด็กหญิงรัตนา  เงินอิน
 
1. นางสาวนิภาพร  ประกอบกุล
2. นางสาวสุจิตตา  วิชัยศร
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว 1. เด็กหญิงชมพูนิกข์  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สายเกิด
3. เด็กหญิงฐิตาพร  หอมจันทร์
4. เด็กหญิงฐิติพร  บุญยืด
5. เด็กหญิงณิชากร  บุญยืด
6. เด็กหญิงปรียา  หอมจันทร์
7. เด็กหญิงปิยฉัตร  อยู่โพธิ์
8. เด็กหญิงวริศรา  เชี่ยวชาญ
9. เด็กหญิงสุพรรษา  สุ่มสา
10. เด็กหญิงสุวิเนตา  นาบำรุง
 
1. ว่าที่ร้อยโทปภาวิน  เวสานุชาติ
2. นางสาวลลิตา  โพธิ์อภัย
3. นางสุวรรณ์  ชาวลุ่มบัว
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พิลึก
2. เด็กหญิงกรพินธุ์  รินนอก
3. เด็กหญิงจีรนันท์  กล้าสาริกิจ
4. เด็กหญิงพัชรภรณ์   จุลมุสิ
5. เด็กหญิงภัทรดา  กันเขตรวิทย์
6. เด็กหญิงภัทรวดี  ชาญถิ่นดง
7. เด็กหญิงยลดา  ไพรนาค
8. เด็กหญิงรัตติยา  นาคแกมแก้ว
9. เด็กหญิงศรวณีย์  โรจนพรรณ์
10. เด็กหญิงศิริศา  ศิริพุฒ
11. เด็กหญิงสิรินทรา  จันทบัติ
12. เด็กหญิงสุนันทา  สิงห์โตทอง
13. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศาสตร์ศรี
14. เด็กหญิงเบญจมาศ  ทองใบ
15. เด็กหญิงเมธาวี  จุลมุสิก
 
1. นางนวรัตน์  เพียรกสิกิจ
2. นางวิภา  เอี่ยมสะอาด
3. นายวีระชัย  เอี่ยมสะอาด
4. นายสุริยัน  โมทิม
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ 1. เด็กหญิงกนกพร  สุใจ
2. เด็กหญิงกัลยา  มิตรมาก
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  สอนหลี
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พลไธสง
5. เด็กหญิงดาราวดี  จั่นเที่ยง
6. เด็กหญิงดาวเรือง  แป้นสกุล
7. เด็กหญิงน้ำอ้อย  นัยวิจารณ์
8. เด็กหญิงวรรัตน์  น้อยสังวาลย์
9. เด็กหญิงวาสนา  เหลือสาคร
10. เด็กหญิงสถิตย์พร  รัตนกุล
11. เด็กหญิงสุนิสา  สิทธิถาวร
12. เด็กหญิงสุพัฒตรา  รักษาชอบ
13. เด็กหญิงสุภาพร  เชื้อทอง
14. เด็กหญิงอนุศรา  หอมเนียม
15. เด็กหญิงเกวลิน  เกตุอยู่
 
1. นายชัยรัตน์  นาคแก้ว
2. นางบุปผชาติ  เฮ็งทับทิม
3. นางสาวเนาวรัตน์  สายรอด
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิงนภาพร  ศิริเวช
2. เด็กหญิงนภาพร  คำมะสอน
3. เด็กหญิงวรรณา  เกตุเกสี
 
1. นางสาวปรียนันท์  ชัยสิริพัฒนา
2. นางสาวสุรีรัตน์  ยศงาม
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สงวนดี
2. เด็กหญิงสุพัตรา  เทพการี
3. เด็กหญิงอุษณี  ตรวจนอก
 
1. นางปาณิศรา  อินทรปัญญา
2. นายรุ่ง  จะนต
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งตัน 1. เด็กชายนครินทร์  เสนเสาร์
2. เด็กชายพลวัติ  สิงห์เห
 
1. นายชูชีพ  โอ่ทอง
2. นางสาวพิศมัย  หมู่พยัคฆ์
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กหญิงนภัทสร  เอมสรรค์
2. เด็กหญิงพรทิพย์  มิถุดา
 
1. นายชำนาญ  คงสัตรา
 
63 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆวิถี 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ขุนอาจ
 
1. นางนิสา  จันทร์เกิด
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กหญิงอุดมลักษณ์  คำมิ่ง
 
1. นางอัญชลี  เสือใหญ่
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาว 1. เด็กหญิงธัญชนก  โตพัญญะ
 
1. นางวันทะนี  มุขขันธ์
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิกรี 1. เด็กหญิงภารดี  แพงเพชร
 
1. นางสาวสมพิศ  เอี่ยมเพชร
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะเปา 1. เด็กหญิงลลิตา  ซาบุตร
 
1. นางสาวประภาศรี  เรือนทอง
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนหลวง 1. เด็กหญิงยศวดี  สวัสดี
 
1. นายวิทยา  โฉมอัมฤทธิ์
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กชายอนันตชัย  กำไลทอง
 
1. นายศิรสิทธิ์  วงษา
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กชายธนพัฒน์  อัคฮาด
 
1. นางสาวพรรณภัทร  บุญปัน
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กหญิงปภัสสร  สันตะนุด
2. เด็กหญิงมินตรา  เรืองสุรัตน์
 
1. นางสาวกรองทอง  เลิศวิไลอนันต์กุล
2. นางเกษร  ด่างเกษี
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1. เด็กหญิงมาลินี  คำผัด
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  แสนนันต๊ะ
 
1. นายประยุทธ์  โฉมอัมฤทธิ์
2. นางสาวอำไพ  พุทธวงค์
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  วงสนั่น
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันน้อย
 
1. นางสาวกัญญาพัชร  ภูครองพลอย
2. นายอนุสรณ์  บุญประคม
 
74 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 1. เด็กหญิงกันยดา  โกวิเชียร
 
1. นางสาวจุรีพร  ทาพวง
 
75 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิงกฤติยา  กลิ่นเอี่ยม
2. เด็กชายกานนท์  เอี่ยมโต
3. เด็กหญิงวนินพร  สีดิบ
 
1. นางทิพย์สุคนธ์  มังกรวงศ์
2. นายเฉลิมพล  เยี่ยงยงค์
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 1. เด็กชายจิรายุ  มาตรวงษ์
2. เด็กชายนเรศ  ทองศรี
3. เด็กชายวงศพัทธ์  เนื้อเอี่ยม
 
1. นางจิดาภา  ช้างไผ่
2. นายวิวัฒน์  พันธุ์สุข
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาว 1. เด็กชายวงศ์สุธา  อ้วนสอาด
2. เด็กชายศิริเขตต์  กาสิริ
3. นายสุริยา  สระดิษฐ์
 
1. นายคำดี  ขุนดารา
2. นางสาวประทีป  ดียิ่ง
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  จันทร์ผ่อง
 
1. นางนงลักษณ์  เศรษฐพงษ์
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทรเดช
 
1. นายเสกสรร  ภูมิสัตย์
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กชายปรัญชัย  ชาญเชาว์
 
1. นายอนุสรณ์  จันทร์หอม
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายพงศธร  มามีสี
 
1. นายเสกสรร  ภูมิสัตย์
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายกฤษณะ  ทิมเขียว
 
1. นายเสกสรร  ภูมิสัตย์
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กชายธนากร  คัมภิรานนท์
 
1. นายอนุสรณ์  จันทร์หอม
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายภานุ  สอาดพงษ์
 
1. นายเสกสรร  ภูมิสัตย์
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทราราษฎร์ 1. เด็กหญิงชุติมา  เมี่ยงอิ่ม
 
1. นายประเมิน  ไม้สนธิ์
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  กระศิริ
 
1. นางวิไล  จันทร์สงเคราะห์
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทราราษฎร์ 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  สมหะ
 
1. นายประเมิน  ไม้สนธิ์
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาสมุก 1. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  พีระพันธ์
 
1. นายอานนท์  พนัส
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 1. เด็กชายอนุรักษ์  เจริญผล
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ปลิวมา
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  พัสสร
 
1. นายบุญนำ  ศรีตะลหฤทัย
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจันทราราษฎร์ 1. เด็กหญิงวารี  แจ้งสว่าง
 
1. นายประเมิน  ไม้สนธิ์
 
92 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  อิ่มเอิบ
 
1. นางวิไล  จันทร์สงเคราะห์
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กหญิงชนิตสิรี  คงไทย
 
1. นายอนุสรณ์  จันทร์หอม
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กหญิงพัชนี  มาปัด
 
1. นางสมฤดี  คงพราหมณ์
 
95 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายกรวิชญ์  รอดย้อย
2. เด็กชายกฤษณะ  ทิมเขียว
3. เด็กชายกวินท์  พุทธปราง
4. เด็กชายณัฐพงษ์  สังกะสี
5. เด็กชายณัฐพล  เขื่อนขัน
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทรเดช
7. เด็กชายดวง  บุตรศรี
8. เด็กชายธันวา  คล้ายอุนาทร
9. เด็กชายพงศธร  มามีสี
10. เด็กชายภานุ  สอาดพงษ์
11. เด็กชายสมาน  พวงจันศรี
12. เด็กชายอภินัทธ์  พันธุมาศ
 
1. นายพงศกร  เกศธนากร
2. นางสาวเจตนา  กล่อมแก้ว
3. นางสาวเพ็ญวรี  จันทร์บุญนาค
4. นายเสกสรร  ภูมิสัตย์
 
96 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 1. เด็กชายจิรายุ  บุญยะกา
2. เด็กชายฐิติพงษ์  แจ้งเจน
3. เด็กหญิงดลพร  มูลเสนา
4. เด็กชายทศพล  คนขำ
5. เด็กหญิงนภาพร  แจ้งต่าย
6. เด็กหญิงนันธิชา  เต่าทอง
7. เด็กหญิงนีราพรรณ  สระขุนทด
8. เด็กหญิงบุญมา  สุวรรณ
9. เด็กชายปฏิภาน  ยอดดี
10. เด็กหญิงปรียานุช  มนัดไธสง
11. เด็กชายปิยะพงษ์  รุ่งโรจน์
12. เด็กชายพลวัฒน์  ไอทา
13. เด็กหญิงวิริยา  ราชวัฎร์
14. เด็กชายวุฒิไกร  กล่ำทอง
15. เด็กชายสมพล  แสนสุภา
16. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุทธิรักษ์
17. เด็กหญิงสุนิสา  บุพเพ
18. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ชูเฉลิม
19. เด็กชายอิทธิเดช  โพธิ์เอี่ยม
20. เด็กชายอิทธิเดช  โพธิ์เอี่ยม
 
1. นางกนกวรรณ  เดือนดาว
2. นางสาวฐิติพร  สุวรรณภูมิ
3. นายปราโมทย์  เกื้อหนองขุ่น
4. นางสาวรัชฎาภรณ์  มีเจริญ
5. นางเรณู  เกื้อหนองขุ่น
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายกิตติธัช  คำแถง
 
1. นางดวงกมล  ศรีตะลหฤทัย
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 1. เด็กชายธนากร  ม่วงเขียว
 
1. นายปราโมทย์  เกื้อหนองขุ่น
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  กล้าการขาย
 
1. นางณัฐธัญอินทร์  กลิ่นไชย
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ 1. เด็กหญิงศิวาพร  สุขนิรันดร์
 
1. นางสาวปริญดา  หงษ์ดำเนิน
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 1. เด็กชายธเนศ  มลิวรรณ์
 
1. นางวิมลนันท์  ศรีภูธร
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหูกวาง 1. เด็กหญิงรัตนาพร  เหมทานนท์
 
1. นางนิยดา  เกิดกำไร
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจิกลาด 1. เด็กชายนพรุจ  พุเพ่ง
 
1. นางสาวสมหมาย  ทับเสือ
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงกัญญา  ตุละภิภาค
 
1. นายชูศักดิ์  ม่วงพลับ
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจิกลาด 1. เด็กชายวิชากร  ธิจิตตัง
 
1. นางสาวกิตติญา  หมอบอก
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายภาดล  เกลี้ยงแก้ว
 
1. นางดวงกมล  ศรีตะลหฤทัย
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 1. เด็กหญิงกานดา  จันทร์แดง
 
1. นายปราโมทย์  เกื้อหนองขุ่น
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงศิริพร  สิทธิเขตกิจ
 
1. นางดวงกมล  ศรีตะลหฤทัย
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 1. เด็กชายธเนศ  มลิวรรณ์
 
1. นางวิมลนันท์  ศรีภูธร
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจิกลาด 1. เด็กชายนราทิตย์  จันแรง
 
1. นางสาวศิริพร  สีหราช
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงวาริษา  เขตรวิทย์
 
1. นางดวงกมล  ศรีตะลหฤทัย
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ตะไบนาค
 
1. นายกิิตินัย  นาคศรี
 
113 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางชัย 1. เด็กหญิงจันทกานต์  แก้วศรี
2. เด็กชายจินณพัต  จันทา
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  ภูผิวเมฆ
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  แก้วทัน
5. เด็กหญิงชลธิชา  เชนนอก
6. เด็กหญิงชัชลิตา  ปัญจรักษ์
7. เด็กชายชัยชนะ  แหยมโอ๊ก
8. เด็กหญิงชุติมา  มะโนใจ
9. เด็กหญิงฐิติพร  สุขจั่น
10. เด็กชายทรรศวรินทร์  ยังวัฒนา
11. เด็กชายทวีวุฒธิ  ศรีจะเที่ยง
12. เด็กหญิงธิดารัตน์  ม่วงสิงห์
13. เด็กชายธีรเมศ  ยอดแสนคำ
14. เด็กหญิงพัชรินทร์  หาสีงาม
15. เด็กหญิงพิมพกานต์  ยังวัฒนา
16. เด็กชายภาณุพงษ์  ม่วงผล
17. เด็กหญิงมีนารัตน์  เข็มลา
18. เด็กหญิงลัดดา  มะโนใจ
19. เด็กชายวรรณชนะ  อุดเลิศ
20. เด็กชายวสันต์  แหยมโอ๊ก
21. เด็กชายวิวัฒน์  สุวรรณจันทร์
22. เด็กชายศรรักษ์  หงษี
23. เด็กหญิงศรันย์พร  ใจทอง
24. เด็กหญิงศิริญญา  ขวัญปัง
25. เด็กหญิงศิริญธร  แก้วใส
26. เด็กชายสิทธิศักดิ์  มานัส
27. เด็กหญิงสุธิณี  เทิบทิพย์
28. เด็กชายอนุชา  เข็มลา
29. เด็กหญิงอริศรา  ภูสุวรรณ
30. เด็กชายอัครพล  แคภูเขียว
31. เด็กหญิงเกษิณี  ปัญชัย
32. เด็กหญิงเมทะนี  มะโนใจ
 
1. นายกิตติชัย  อนุพันธ์
2. นายพรเทพ  แจ่มฟ้า
3. นายอาทิตย์  ชมชาติ
4. นายเชาวลิต  แก้ววิเชียร
 
114 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 1. เด็กหญิงขวัญนภา  อุทาจิต
2. เด็กหญิงชัญญา  เพ็ญเขตกรณ์
3. เด็กหญิงชุดาพร  หมู่โสภิญ
4. เด็กชายณัฐพล  กาฬภักดี
5. เด็กหญิงทัศนีย์  บุญอินทร์
6. เด็กชายธนายุทธ  ชัยนอก
7. เด็กหญิงธันยพร  ยอดยัง
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทูลภิรมย์
9. เด็กชายนิทัศน์  ไชยประยอด
10. เด็กหญิงนิศารัตน์  พุ่มจันทร์
11. เด็กหญิงพรทิวา  เวียนนอก
12. เด็กหญิงภาคิณี  แสนคำ
13. เด็กชายภานุวัฒน์  ทองคงเหย้า
14. เด็กหญิงภาวิณี  เชื้อสาย
15. เด็กชายภูมินทร์  รวยรส
16. นางสาวรุ่งทิพย์  ศรีน้อย
17. เด็กหญิงฤดี  สอนเต็ม
18. เด็กหญิงวาสนา  แจ้งสว่าง
19. เด็กหญิงวิยะดา  อ่วมกลาง
20. เด็กหญิงศิรินภา  จันทร์ฟอง
21. เด็กหญิงศิวพร  มโนรา
22. เด็กหญิงศุจินทรา  แร่แพง
23. เด็กชายศุุภวัฒน์  ศรียงยศ
24. เด็กชายสมชาย  โพธิ์ระเดา
25. เด็กหญิงอภิชญา  ขลังวิเชียร
26. เด็กหญิงอรัญญา  พักเชียงชา
27. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีมาลา
28. เด็กชายเมธี  ใจกล้า
 
1. นางจินตนา  บุตรเสน่ห์
2. นายฐิติ  สุริยะจันทร์
3. นายถนอม  จ่าทัน
4. นายนรินทร์  มนัสตรง
5. นางสาวปิยาภรณ์  รำไพ
6. นางสาวพัชรินทร์  สารีพุฒ
7. นายวุฒิชัย  ยาเนตร
8. นายสุภัทร  คามไธสง
 
115 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านแดน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิทธิ
2. เด็กชายธวัชชัย  ศรีสุวรรณ์
3. เด็กชายธีรวุฒิ  เอี่ยมสงคราม
4. เด็กหญิงภัคคิณี  พิมพ์สอน
5. เด็กหญิงวิยะดา  งอกศักดา
6. เด็กชายศักรินทร์  อัมพุช
7. เด็กหญิงสุชาดา  ชื่นกลิ่น
8. เด็กหญิงสุพัตรา  สิทธิสมาน
 
1. นางวารี  อนุสรณ์สัญญา
2. นางสุวรรณา  พุ่มแจ้ง
3. นางเปลี่ยน   ฉัตรารักษ์
 
116 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ผลพรต
2. เด็กชายจิรวัฒน์  สุดเวียง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  นาคเมือง
4. เด็กหญิงนฤมล  คำไทย
5. เด็กหญิงพรรณิตา  คำไทย
6. เด็กชายภาณุวัฒน์  สีตัน
7. เด็กชายวันเฉลิม  นึกชอบ
8. เด็กชายอนุรักษ์  เจริญผล
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ปลิวมา
 
117 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กหญิงคีตภัทร์  ปัตย์บรรจง
2. เด็กหญิงประภาศิริ  บุญสงคราม
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีเลิศ
4. เด็กหญิงสุปราณี  วังสอน
5. เด็กหญิงอาริญา  สีสัย
6. เด็กหญิงเกวลิน  เทือกเทียน
 
1. นางสาวกรองทอง  เลิศวิไลอนันต์กุล
2. นางกุลฉัตร  ผดุงกรรณ์
3. นางเกษร  ด่างเกษี
 
118 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กหญิงบุศรา  ยุบไชสง
2. เด็กหญิงวิจิตรา  ดอนศรีลา
3. เด็กหญิงสุชานันท์  สว่างสรรณ์
4. เด็กหญิงสุธิดา  ศรีเลิศ
5. เด็กหญิงอภิษฎา  แต่งแดน
6. เด็กหญิงอิสรินยา  ยุบลศิริ
7. เด็กหญิงเนื้อทอง  โภคสมบัติ
8. เด็กหญิงใบเฟริน  ช้างวงษ์
 
1. นางสาวกรองทอง  เลิศวิไลอนันต์กุล
2. นายณรงค์วิทย์  ชั่งใจ
3. นายศุภวิชช์  วงษ์พลบ
 
119 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กชายชนะพล  เพียรธัญการ
2. เด็กชายณัฐดนัย  มะโดด
3. เด็กชายธนากร  หลวงจอก
4. เด็กหญิงนงนภัส   สังคะโห
5. เด็กหญิงนุชนารถ  ต๋าอ่อน
6. เด็กชายปิยะ  ใยประดิษฐ์
7. เด็กชายรัฐภูมิ  โม่งทอง
8. เด็กหญิงรัตร์สุดา  กรณีย์
9. เด็กหญิงวิไลรัตน์  ปิ่นทอง
10. เด็กหญิงศลิษา  ทองนาท
11. เด็กหญิงศศิภา  กรณีย์
12. เด็กชายสหรัฐ  ปั้นแก้ว
13. เด็กหญิงสุจิตรา  เรืองศรี
14. เด็กชายสุทธิวัช  ชอบทอง
15. เด็กชายอรรถพล  แตงน้อย
16. เด็กชายเพชรรัตน์  มนตรี
 
1. นายจรูญ  ตาวงค์
2. นายบุญส่ง  สุขเกษม
3. นางสาววิมล  ราศรีกฤษณ์
4. นางษมาวดี  สังข์เปีย
5. นางสาวอรอนงค์  คงสิบ
 
120 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กหญิงญาดาวดี  เพ็งสุข
2. เด็กชายณัชพล  ไผ่พงษ์
3. เด็กชายธนพร  ฤทธิ์จรูญ
4. เด็กชายธัศนัย  ระยับ
5. เด็กหญิงธาริน  คล้ายป้อม
6. เด็กหญิงนิภา  ศรีโมรา
7. เด็กหญิงปาริตา  แก้วเจริญศรี
8. เด็กหญิงปิยฉัตร  มูลสิงห์
9. เด็กหญิงผกามาศ  สุนทร
10. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  จบศรี
11. เด็กชายพีรพงษ์  พวงจันทร์
12. เด็กชายราเชนทร์  วินากร
13. เด็กชายสนธยา  ดีจ่าง
14. เด็กชายสราวุฒิ  ยิ่งคิด
15. เด็กหญิงสุพรรษา  มั่นสงค์
16. เด็กหญิงเจนจิรา  คงประจักษ์
 
1. นางสาวกันยา  ศรีเดช
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัฐธนันท์  สุกุลโชคเศรษฐี
3. นายสิทธิยา  อาจวิชัย
4. นางสาวสุศิวกัญญา  ปรางสร
5. นายเหรียญชัย  จั่นรัตน์
 
121 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   วรอินทร์
2. เด็กหญิงพิมผกา   โนรี
3. เด็กชายภัทรพงษ์   ทองพูล
4. เด็กหญิงมิรันตี   สูญน่วม
5. เด็กหญิงเกศมณี   ขุนหมื่น
 
1. นายนายถวิล   แนวเนือง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัฐนันท์  สุกุลโชคเศรษฐี
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมทา
2. เด็กหญิงอภิญญา  แสนศรี
3. เด็กชายเอกราช  แดงม่วง
 
1. นายนรินทร์  มนัสตรง
2. นางสาวพัชรินทร์  สารีพุฒ
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อกระปุง 1. เด็กชายกิตติชัย  พัชรี
2. เด็กชายกิตติพจ  จีนประชา
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  สมัครการ
 
1. นายสมนึก  ภัสสร
2. นายสมพร  สุพรรณ์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสีเสียด 1. เด็กหญิงขวัญรินทร์  เชี่ยวธัญกรณ์
2. เด็กหญิงสุนิสา  แม้นด้วง
3. เด็กหญิงสุวนันท์  กาบแก้ว
 
1. นางศุลีพร  วงษ์พานิช
2. นางสาวสุนิจสา  จันศรี
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แหยมโอ๊ก
2. เด็กชายภูชิต  แหยมโอ๊ก
3. เด็กชายอดิศร  กรีฑา
 
1. นายศิรสิทธิ์  วงษา
2. นายอนุสรณ์  บุญประคม
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงนุชชิตา  ชุชัยสงค์
2. เด็กหญิงประภัสสร  จรัสพันธุ์
3. เด็กหญิงปัทมาพร  แก้วชัง
4. เด็กหญิงปิยะดา  แก้วดอนรี
5. เด็กหญิงศศิภา  ขจรนาม
6. เด็กหญิงเจนจิรา  ภิญโญทรัพย์
 
1. นางสาวประภาพรรณ  อินทร์เพ็ญ
2. นายศิรสิทธิ์  วงษา
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายธนโชติ  ชมนา
2. เด็กหญิงน้องใหม่  เหล่าแจง
3. เด็กหญิงปนิตา  สิงห์วี
4. เด็กหญิงวันเพ็ญ  เชยรักษา
5. เด็กหญิงอฌิชา  อัตราช
6. เด็กหญิงแพรวนภา  ดีเอี่ยม
 
1. นางบุญจิรา  จันทร์อุปลี
2. นายบุญเลิศ  ธูปบูชา
3. นายสมมาตร  นามปาน
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนหลวง 1. เด็กหญิงนริสรา  ครึ่งมี
2. เด็กหญิงปนัฎฎา  สมขุนทด
3. เด็กหญิงวรรณรดา  เริงพร
 
1. นางสาวสิราภรณ์  ห้อยกอน
2. นางสาวสุวิมล  วงช์ตะเคียน
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กหญิงปรภาว์  ดำสนิท
2. เด็กหญิงภัคจิรา  เผ่าคง
3. เด็กหญิงวรรณิดา  คงประกอบ
 
1. นางจุรินทร์  กสิวัฒน์
2. นางอุไรวรรณ  มาลัยมาตย์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจิกลาด 1. เด็กหญิงกิ่งฟ้า  ยิ้มน่วม
2. เด็กชายปราลภ  เนมีย์
3. เด็กชายเสกสรรค์  นครกัณฑ์
 
1. นางสาวศิริพร  สีหราช
2. นางสาวสมหมาย  ทับเสือ
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายคณิตศร  รอดชีวะ
2. เด็กชายธงชัย  หมู่พยัคฆ์
3. เด็กหญิงปภัสรา  อัศจรรย์
 
1. นางจุรินทร์  กสิวัฒน์
2. นางวิลาวรรณ  มาเม่น
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กหญิงชรัญยา  พรหมชาติ
2. เด็กหญิงบุษรินทร์  พรมมิ
3. เด็กหญิงสุวพิชชา  ปาโมก
 
1. นางสำรี  เกษสาคร
2. นางสุกัลยา  โกเมศ
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 1. เด็กหญิงฌาณิศา  ชาญถิ่นดง
2. เด็กหญิงทิพกร  เหล่าคุ้ม
3. เด็กหญิงอลิสา  เมณฑ์กูล
 
1. นางสาวณิชาภา  กรวิภาญาณิน
2. นางวันเพ็ญ  อินทรชัยวรุตม์
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 1. เด็กหญิงฐิตาพร   ปั้นนาค
2. เด็กหญิงนริศรา  แจ้งแสง
 
1. นายทรงศักดิ์  ศรีมาก
2. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  จันทร์แจ่ม
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  พินิกัล
2. เด็กหญิงวนิดา  เรืองฤทธิ์
3. เด็กชายวีระวุฒิ  เขียนประเสริฐ
 
1. นางวิภา  เอี่ยมสะอาด
2. นายวีระชัย  เอี่ยมสะอาด
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ประทุมแมน
3. เด็กหญิงสุนิสา  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ชมชาติ
2. นางสำรี  เกษสาคร
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทับเกวียน 1. เด็กชายธิติสรณ์  รุกขาวัน
2. เด็กหญิงมธุรดา  แพงมะจรินทร์
3. เด็กหญิงสร้อยสุรินทร์  สมลำดวน
 
1. นางสาวกนิษฐวดี  ด่านตระกูลหิรัญ
2. นางกุลธรี  กุลบุตร
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางแก้ว 1. เด็กชายฉลอง  พระลักษณ์
2. เด็กชายชินกฤต  อิ่มจิตร
3. เด็กหญิงสุธามาศ  คันศร
 
1. นายพิเชษฐ์  ไพโรจน์
2. นางยุพิน  มงคลไทร
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐกร  เหล่าเปีย
2. เด็กหญิงลลิตา  สีดาวัลย์
3. เด็กหญิงเรวดี  มีจิตติ
 
1. นายกิติโรจน์  เก่งธัญการ
2. นางจิตตรา  เกษวิริยะการณ์
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1. นางสาวกมลรัตน์  อินตะ
2. เด็กหญิงอริศรา  สุทธิ
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  จูงวงค์สุข
 
1. นายกิติโรจน์  เก่งธัญการ
2. นางจิตรา  เกษวิริยะการณ์
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กชายธนบดี  ท่าผา
2. เด็กชายวรวุฒิ  เจริญสุข
 
1. นางลัดดาวัลย์  คำพร
2. นายสุชาติ  คำพร
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กชายกิตติชัย  บุตรประเสริฐ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  เผ่ากระนวน
 
1. นายคำพันธ์  จันทาอ่อน
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กหญิงธัญสมร  สัตย์ชาพงษ์
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  ใจเรือน
 
1. นายสุชาติ  คำพร
2. นางสาวไมตรี  สิริวงค์
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กชายธิติวุฒิ  บางเอี่ยม
2. เด็กชายวสุรัตน์  หิริโอ
 
1. นางจงรักษ์  อิ่มจันทึก
2. นายวินัย  อิ่มจันทึก
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงจันทร์ศิริ  เฉลิมผจง
2. เด็กหญิงทอแสง  คูหาทอง
3. เด็กหญิงเพ็ญภาณี  เทียมจันทร์
 
1. นางสาววรัญญา  ลิ้มประเสริฐ
2. นายสุเมธ  บุญทิพย์จำปา
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงนุจรี  พูลสำโรง
2. เด็กหญิงพิมพิกา  เพ็ชรรักษา
 
1. นางสาวลำยงค์  นนทะพา
2. นางสาววรัญญา  ลิ้มประเสริฐ
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กชายปัญญาวัฒน์  แดงทอง
2. เด็กชายโยธิน  ปาเต็ง
 
1. นายคำพันธ์  จันทาอ่อน
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กชายนันท์ธร  บัวโกร๋น
2. เด็กชายอรรณพ  กินสุข
 
1. นางสาววนิดา  เอมบัว
2. นายอรรณพ  แตงอ่อน
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กชายปรมินทร์  จันทร์ศรี
2. เด็กชายภานุพงษ์  น้อยฉิม
 
1. นายคำพันธ์  จันทาอ่อน
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กหญิงปวีณา  ดวดขุนทด
2. เด็กหญิงสุภิดา  ช้างบุ
 
1. นางศตพร  สะศรีแสง
2. นายศุภฤกษ์  ชูพินิจ
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1. เด็กหญิงบุศยา  เชี่ยวกสิกร
2. เด็กหญิงอลิชา  ศรีสมเภา
 
1. นางสาววงเดือน  จันทร์เทศ
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงกัณฒราพร  อู๋สูงเนิน
2. เด็กหญิงตะวัน  ลิลา
3. เด็กหญิงแพรพรรณ  จันทร์ชื่นจิต
 
1. นายมงคล  อู๋สูงเนิน
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงนวรัตน์  อินตา
2. เด็กชายพีรศักดิ์  ประเชิญ
3. เด็กชายสุทธิราช  คำเจริญ
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  นาจำปา
2. นางธินรา  อู๋สูงเนิน
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ราชไทย
2. เด็กชายธีรสิทธิ์  วงศ์บุญมา
3. เด็กชายสุรัตน์  นิพนธ์
 
1. นางนงลักษณ์  ชัยชนะสุพร
2. นางสาวสุพรรณิการ์  สุพันสร
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงวรกฤตา  ไวยเขตกรณ์
 
1. นางสาวปรีชญา  เพียรกสิกิจ
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงสุภัชชา  อินทวัน
 
1. นางสาวศิริรักษ์  สายเพ็ชร์
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กหญิงสุวพิชชา  ปาโมก
 
1. นางสาววรวลัญช์  พูลสวัสดิ์
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางแก้ว 1. เด็กชายธีรภัทร  สวัสดี
 
1. นางภารดี  มั่นคงศักดิ์ศรี
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  เกิดเมฆ
 
1. นางสาววิบูลย์ศรี  ประสิทธิโชค
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายเนติพงษ์  สีระวัตร
 
1. นางสาวมัลลิกา  แสงนาค
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงมาวิกา  เต็มใจ
 
1. นางสาวพิมพ์สิริ   วิเศษศรี
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กหญิงชลิดา  อินธิเดช
 
1. นางพรพิมล  เชื้อรื่น
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  การะเกตุ
 
1. นางลัดดาวัลย์  คำพร
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กหญิงสุพัตรา  เม้ามีศรี
 
1. นางพรพิมล  เชื้อรื่น
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายนฤพล  คำศรี
2. เด็กหญิงปาริชาต  วิเศษวงษา
3. เด็กชายพลวัต  บุญแผ้ว
4. เด็กหญิงศิรินภา  ปัญญามี
5. เด็กหญิงเมธาวี  ผลแก้ว
 
1. นางจงกลรัตน์  จะนต
2. นางสาวบัวพันธ์  เสาร์คำ
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงพัชรพร  อ่อนวัน
 
1. นายปฏิภาน  จันทร์เอี่ยม
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 1. เด็กหญิงชุดาพร  จันทมิตร
 
1. นางหทัยชนก  วงศ์กระจ่าง
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โอสถ
2. เด็กหญิงวันวิภา  เปรมสังข์
 
1. นางสาวศิริรักษ์  สายเพ็ชร์
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กหญิงดาริกา  อภัยภักดิ์
2. เด็กหญิงพิรุณรัตน์  สีดาน้อย
 
1. นางสาวมัลลิกา  แสงนาค
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาสังใต้ 1. เด็กชายกิตติชัย  บรรพันธ์
2. เด็กชายชัชนันท์  แก้วนาทม
3. เด็กชายปราชญา  เมฆจาย
4. เด็กชายพิพัฒน์  เสาร์แก้ว
5. เด็กชายวันชนะ  อินทรัตน์
6. เด็กชายอดิศักดิ์  หนูลำ
 
1. นายทรงพล  กิจสุวรรณ
2. นายพิชัย  กาญจนะ
3. นางสมจิตร  กาญจนะ
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1. เด็กชายชนะภัย  วงศ์อภัย
2. เด็กชายชัชพล  ไวกสิกรรม
3. เด็กชายวัตรชระ  ดิษเจริญ
4. เด็กชายวีรภัทร  พิลึก
5. เด็กชายอภิธาร  เกษอาง
6. เด็กชายเกิดพงษ์  พิลึก
 
1. นายชนพัฒน์  บัวพา
2. นายวินัย  รักชีวิต
3. นายอรรถพร  เก่งกสิกรณ์
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจิกลาด 1. เด็กชายคณิต  มุ่งรอบกิจ
2. เด็กชายจิรายุ  เจริญภัทรอนันต์
3. เด็กชายจีระศักดิ์  กาแดง
4. เด็กชายธนาวัฒน์  นาคดี
5. เด็กชายศราวุฒิ  ครุฑพุ่ม
6. เด็กชายศักดิ์มงคล  บริบาล
7. เด็กชายศุภวัฒน์  ไทยประดิษฐ์
8. เด็กชายอดิศร  เสตะวีรางกูร
 
1. นางสาวนงค์นุช  อ่างอินทร์
2. นายสุรศักดิ์  ขันธกสิกรรม
3. นายไพโรจน์  ศรีนวล
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กหญิงกุลสตรี  สีดาน้อย
2. เด็กหญิงชนากานต์  กรองแก้ว
3. เด็กหญิงชุติกาญจนฺ์  ฤทธิ์กระจาย
4. เด็กชายทีนภัทร  ใจหลัก
5. เด็กหญิงธนนันท์  ยิ้มน่วม
6. เด็กชายนัทธพงษ์  กรองใจ
7. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  บู่ทอง
8. เด็กหญิงวัลลี  วาทา
9. เด็กหญิงวิชุดา  ฤทธิ์เดช
10. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญลือ
 
1. นางสาวชุติมา  กันสุ่ม
2. นางสาวดวงพร  สุพลดี
3. นางสาววรรณา  ประกอบศรี
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงกาญจนา  อยู่สันเทียะ
2. เด็กหญิงภัทรศร  ฟุ้งสกุล
3. เด็กหญิงภานุมาศ  สุคำภา
4. เด็กหญิงวราภรณื  บุษบรรณ์
5. เด็กชายศตวรรษ  ร่มกลาง
 
1. นางสาวทัศนีย์  พินิจชัย
2. นางสาวหนึ่งนุช  หาญพล
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงจันทนิภา  อ่อนละมัย
2. เด็กหญิงวนิดา  ระหุ่ง
3. เด็กหญิงสโรชา  บรรพทา
 
1. นายสัญติ  ทองคงเหย้า
2. นางสายยนต์  ศรีชมภู
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงราตรี  ปิ่นคำ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  วรพล
3. เด็กหญิงเกษร  ลาปะ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  สุพันธ์
2. นางสาววันเพ็ญ  ลืออ้าย
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุมหะ
2. เด็กหญิงจันจิรา  คำสอน
3. เด็กหญิงเขมิกา  แสงทอง
 
1. นางลัดดา  หลังพันธ์
2. นางสาวเบญจวรรณ  ดวงสุดา
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วุฒิยา
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  ไกลถิ่น
 
1. นางณฐพร  ชาวลุ่มบัว
2. นางสาวนันทิกา  วิกิจการโกศล
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสีเสียด 1. เด็กหญิงภานุมาศ  เกตุพิจิตร
2. เด็กหญิงสโรชา  แข็งการเขตร์
 
1. นางเอื้องพร  เมณฑ์กูล
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กชายธนพล  เรียนฉิมพลี
2. เด็กชายพงศ์ระพี  เหิมขุนทด
 
1. นางมาลัย  จันทรแสง
2. นายสมประสงค์  ฤทธิ์บำรุง
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กชายจิรพัทธ์  หึกขุนทด
2. เด็กชายธีรพงษ์  โพธิ์ม่วง
 
1. นางบังอร  ไกรรอด
2. ว่าที่ร้อยตรีสุภัทรชัย  ไกรรอด
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 1. เด็กชายธวัชชัย  หัสดง
2. เด็กชายศรัณยู  หมั่นหาโชค
 
1. นายยรรยง  ษมากมลเงิน
2. นางสาวรุ่งทิพย์  เลิศชัยสุวรรณ
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพรกมล  เพียหาเทศ
2. เด็กชายสิทธิโชติ  เนตรวงค์
 
1. นายชัยยศ  เมืองสอง
2. นางสาวรุ่งทิพย์  เลิศชัยสุวรรณ
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กชายอุเทน  ปูจำศีล
 
1. นางสาวอลิศรา  รังผึ้ง
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สุขแย้ม
 
1. นางสาวพจนีย์  เขม้นเขตการณ์
 
186 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงณัฐธิชากรณ์  ใจกล้า
 
1. นางสาวพิชญาภา  สอนสร้อยทอง
 
187 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิงจิระประภา  นันทสมบัติ
2. เด็กหญิงรัตนวดี  กรวดสำโรง
3. เด็กชายวรากร  ธรรมซัวรรณ
 
1. นางทิพย์สุคนธ์  มังกรวงศ์
2. นางพัชณันพ์  เปียร์ปิยะ
 
188 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กหญิงธิดาพร  โคตรท่าค้อ
2. เด็กหญิงปุณยวี  พันธ์ล้อม
3. เด็กหญิงสมถวิล  สุจิตรา
 
1. นางนฤมล  จงมีทรัพย์มาก
2. นางสาววาณี  เต๋จ๊ะ
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงออม  ไทยทวี
 
1. นายศิรสิทธิ์  วงษา
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายณัฐวัฒ  จีนนะ
 
1. นางชุลีกร  พิมลศรี
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อกระปุง 1. เด็กหญิงวรัญญา  งอกผล
 
1. นางยุพิน  ภู่แย้ม
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงวรรณิดา  อินทะไชย
 
1. นางสาวณิชชา  มีขวัญ
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กหญิงบุญฑริกา  ปานนนท์
 
1. นางอาลัยลักษณ์  บุญนวม
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทวิถี 1. เด็กชายปราโมทย์  พูลธัญกิจ
 
1. นางสาวณงรัก  ป้องป้อม
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กหญิงชรินธร  ทุนเพิ่ม
2. เด็กหญิงณัฐนรี   เลือดสันเทียะ
3. เด็กหญิงยุพา  จันทร์ต่อม
 
1. นางสาวมยุรี  ทรัพย์แก้ว
2. นางวิไลวรรณ  อุตม์อ่าง
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายณัฐพล  เกิดสะอาด
2. เด็กหญิงพรนภา  จันทร์อิ่ม
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์  จันทร์อิ่ม
 
1. นางชุลีกร  พิมลศรี
2. นางสาวสุพิชชา  บำรุงเมือง
 
197 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 62.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กชายศุภฤกษ์  วงกลม
2. เด็กชายอำนาจ  พิเศษดอนหวาย
 
1. นางคนึง  ประกอบเพชร
2. นางสาวแฉล้ม  เที่ยงทัศน์
 
198 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี 1. เด็กชายชัยพร  คงเจริญ
2. เด็กหญิงสุพิชญา  กบิลพัสดุ์
 
1. นางสาวนิธินันท์  ศรีมาลา
2. นายอาคุปต์  แข็งกล้า
 
199 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี 1. เด็กหญิงณัชชา  เดชทอง
2. เด็กชายธนพล  กุหลาบศรี
3. เด็กหญิงพรรณวษา  แผ้วสถาน
4. เด็กชายมานิตย์  กุหลาบศรี
5. เด็กหญิงวรัญญา  ทองฤทธิ์
6. เด็กชายอัครรัตน์  บุญหอม
7. เด็กชายอานนท์  รอดเรือง
 
1. นางสาวกฤษณา  บูระพันธ์
2. นางวรรณภา  ยาสุทธิ
3. นางสาวศรารัตน์  ชูนพรัตน์
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางชัย 1. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  แสนนา
 
1. นางสาววราภรณ์  ประไพภาคย์กุล
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านวังดินดาด 1. เด็กชายธีรภัทร  วิทยามาศ
 
1. นายสุรสิทธิ์  พิมพันธุ์
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 72.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงศิริพร  เพ็งจาง
 
1. นางสาวประภาพรรณ  อินทร์เพ็ญ
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี 1. เด็กชายครรชิต  อินทพงษ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุวรรณคาม
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เรือนทิพย์
 
1. นายศิรสิทธิ์  วงษา
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆวิถี 1. เด็กชายภานุสรณ์  ขวัญอ่อน
 
1. นางนิสา  จันทร์เกิด
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กชายอรกิต  ลงขาว
 
1. นายศิรสิทธิ์  วงษา
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  คีรีทศ
2. เด็กชายทศพล  เริงพร
3. เด็กชายบรรพต  ผาสุขขี
4. เด็กหญิงบุญฑริกา  ปานนนท์
5. เด็กชายภูวไนย  อ่ำชูศรี
6. เด็กชายองอาจ  คงประจักษ์
 
1. นางอัญชลี  เสือใหญ่
2. นางอาลัยลักษณ์  บุญนวม
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายปิยวัช  ปีกสันเทียะ
 
1. นายสมนึก  ชัยวงศ์
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองธรรม 1. เด็กชายรัชชานนท์  บุญมาก
 
1. นายไตรรงค์  วัตถุสิน
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายจิรพงศ์  เรือนไทย
 
1. นางดวงกมล  ศรีตะลหฤทัย
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กหญิงกุลธิดา  อัคศรีวร
2. เด็กหญิงชนาพร  คงเสือ
3. เด็กหญิงทัตพิชา  เผยศิริ
4. เด็กหญิงภาวิมล  ปานนิยม
5. เด็กหญิงมนรดา  จุฬลา
6. เด็กหญิงวท้นยา  ศรีจันกลัด
7. เด็กหญิงวริศรา  ขวัญแก้ว
 
1. นางสาวฐานิตดา  นัดที
2. นายดิฐาปภัสร์  ธนวัฒนานิธิกูล
3. นางสาวเจตนา  กล่อมแก้ว
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กหญิงกัณธิชา  ดำรงค์
2. เด็กชายภาคภูมิ  ชะโย
3. เด็กชายเจษฎากร  พงชะอุ่ม
 
1. นางอัญชลี  เสือใหญ่
2. นางอาลัยลักษณ์  บุญนวม
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายณัฐพล  น้อยเจริญ
2. เด็กหญิงสุมณทา  แก้วพลาย
3. เด็กชายเกริกฤทธิ์  ขันติวงษ์
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  ณัฐฐ์ธนานนท์
2. นายสามาตร  นามปาน
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กชายกฤษณะ  ดพรงค์
2. เด็กชายศิริชัย  ดำรงค์
3. เด็กชายเจษฎา  นาราด
 
1. นายธำรงค์  ยอดดำเนิน
2. นางนภาภรณ์  ยอดดำเนิน
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายนราธิป  นุชสุข
2. เด็กชายพัชระ  คูณขุนทด
3. เด็กชายสหรัฐ  ตะกรุดเที่ยง
 
1. นางชุลีกร  พิมลศรี
2. นายสมยศ  ศิริมาด
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1. เด็กชายดุสิต  แจ่มมณี
 
1. นายรุฒธิพงษ์  อภัย
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนขวัญ 1. เด็กชายธนานนท์  ขุนประดา
 
1. นางสาวน้ำฟ้า  สุขแจ่ม
2. นางสมพร  สาระไกร
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ลุนคนชม
2. เด็กชายวีระกร  สุวรรณโคตร
 
1. นางสาวประภาพรรณ  อินทร์เพ็ญ
2. นางวรรนญา  ขันธกสิกรรม
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายประเสริฐ  แสงทอง
2. เด็กหญิงสุชาวดี  โพธิกุล
3. เด็กชายเทิดศักดิ์  บัวทอง
 
1. นางจุรินทร์  กสิวัฒน์
2. นางสาวบุญส่ง  ธะในสวรรค์
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กหญิงกิตติมา  ยาโตปมา
2. เด็กหญิงสุธิดา  เกษมศิลป์
3. เด็กชายอนุศิษฏ์  อยู่สวน
 
1. นางสุมาลี  ชุ่มวงษ์
2. นางสาวอัญชลี  บัวศรี
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สิหิงค์
2. เด็กชายจิรายุ  บรรณา
3. เด็กหญิงบุญสิตา  สอนขาว
 
1. นางจุรินทร์  กสิวัฒน์
2. นางอาลัยลักษณ์  บุญนวม