หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
ระหว่าง วันที่ 7 -9 เดือน ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.6/1-2 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.45 น. พร้อมบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน หน้าห้อง ป.6/1
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.6/1-2 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00 รายงานตัวเวลา 12.00-12.45 น. พร้อมบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน หน้าห้อง ป.6/1
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.6/3 7 ต.ค. 2556 09.00-10.30 รายงานตัว เวลา 08.00-08.45 น. พร้อมบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน หน้าห้อง ป.6/3
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.6/4-5 7 ต.ค. 2556 09.00-10.30 รายงานตัว เวลา 08.00-08.45 น. พร้อมบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน หน้าห้อง ป.6/4
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.6/4-5 7 ต.ค. 2556 09.00-10.30 รายงานตัว เวลา 08.00-08.45 น. พร้อมบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน หน้าห้อง ป.6/4
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.6/4-5 7 ต.ค. 2556 09.00-10.30 รายงานตัว เวลา 08.00-08.45 น. พร้อมบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน หน้าห้อง ป.6/4
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง สมุดโรงเรียน 7 ต.ค. 2556 09.00-10.30 รายงานตัว เวลา 08.00-08.45 น. พร้อมบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน หน้าห้องสมุดโรงเรียน
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง สมุดโรงเรียน 7 ต.ค. 2556 10.30-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.45 น. พร้อมบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน หน้าห้องสมุดโรงเรียน
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง สมุดโรงเรียน 8 ต.ค. 2556 09.00-11.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.45 น. พร้อมบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน หน้าห้องสมุดโรงเรียน
10 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง สมุดโรงเรียน 8 ต.ค. 2556 13.00-15.00 รายงานตัว เวลา 12.00-12.45 น. พร้อมบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน หน้าห้องสมุดโรงเรียน
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.6/4-5 8 ต.ค. 2556 09.00-10.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.45 น. พร้อมบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน หน้าห้อง ป.6/4
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.6/4-5 8 ต.ค. 2556 09.00-10.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.45 น. พร้อมบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน หน้าห้อง ป.6/4


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2556 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]