หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
ระหว่าง วันที่ 7 -9 เดือน ตุลาคม 2556

[ ทั้งหมด   7 ต.ค. 2556   8 ต.ค. 2556   9 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.6/1-2 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.6/1-2 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.6/3 7 ต.ค. 2556 09.00-10.30
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.6/4-5 7 ต.ค. 2556 09.00-10.30
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.6/4-5 7 ต.ค. 2556 09.00-10.30
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.6/4-5 7 ต.ค. 2556 09.00-10.30
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง สมุดโรงเรียน 7 ต.ค. 2556 09.00-10.30
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง สมุดโรงเรียน 7 ต.ค. 2556 10.30-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม 4 ชั้น 2 ห้อง ป.3/4 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม) อาคาร 4 ชั้นบน ห้อง ป.3/4 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม) เต็นท์ 9 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม) เต็นท์ 10 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม) เต็นท์ 11 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม) เต็นท์ 12 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม) ห้อง ลานศิลปะ 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม) ลานศิลปะ 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม) เต้นท์ 13 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม) เต็นท์ 14 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 สนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 สนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 7 ต.ค. 2556
7 ต.ค. 2556
09.00-12.00
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 สนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 สนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 สนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม 6 ชั้น ล่าง ห้อง อนุบาล1-3 7 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม 6 ชั้น ล่าง ห้อง อนุบาล1-3 7 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม 6 ชั้น ล่าง ห้อง อนุบาล1-3 7 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) เต้นท์ 1 7 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) เต้นท์ 2 7 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) เต้นท์ 3 7 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม 4 ชั้น ล่าง ห้อง ประกันคุณภาพ 7 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม 4 ชั้น ล่าง ห้อง ประกันคุณภาพ 7 ต.ค. 2556 13.00 - 16.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารดนตรีไทย 7 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
10 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ห้อง วัฒนธรรมไทย 7 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
11 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ห้อง วัฒนธรรมไทย 7 ต.ค. 2556 ต่อจากรายการที่ 16
12 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ห้อง วัฒนธรรมไทย 7 ต.ค. 2556 ต่อจากรายการที่ 17

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองบัว 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองบัว 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00
3 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม 5 ชั้น 2 ห้อง ห้องป.2/4-5 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม 5 ชั้น 2 ห้อง ป.2/4-5 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) เทพปทุม 6 ชั้น ล่าง ห้อง อนุบาล 1/4 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00
2 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) เทพปทุม 6 ชั้น ล่าง ห้อง อนุบาล 1/4 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00
3 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) เทพปทุม 6 ชั้น ล่าง ห้อง อนุบาล 1/4 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00
4 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) เทพปทุม 6 ชั้น ล่าง ห้อง อนุบาล 1/4 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00
5 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) เทพปทุม 6 ชั้น ล่าง ห้อง อนุบาล 1/4 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00
6 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) เทพปทุม 6 ชั้น ล่าง ห้อง อนุบาล 1/4 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00
7 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) เทพปทุม 6 ชั้น ล่าง ห้อง อนุบาล 1/4 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00
8 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) เทพปทุม 6 ชั้น ล่าง ห้อง อนุบาล 1/4 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00
9 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทอดพระเกียรติ 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00
10 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทอดพระเกียรติ 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00
11 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทอดพระเกียรติ 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00
12 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทอดพระเกียรติ 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00
13 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทอดพระเกียรติ 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00
14 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทอดพระเกียรติ 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00
15 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทอดพระเกียรติ 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00
16 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทอดพระเกียรติ 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00
17 400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทอดพระเกียรติ 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00
18 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทอดพระเกียรติ 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) เต๊นท์ ที่ 7 - 8 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 3 - 3
09.00-12.00น.
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) เต๊นท์ ที่ 7 - 8 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 4 - 4
13.00-16.00น.
3 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม6 ห้อง computer2 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) โรงอาหาร 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 13 - 13
09.00-12.00น.
5 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) โรงอาหาร 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 14 - 14
09.00-12.00น.
6 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) โรงอาหาร 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 17 - 17
13.00-16.00น.
7 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) โรงอาหาร 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 18 - 18
13.00-16.00น.
8 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม6 ห้อง computer2 7 ต.ค. 2556 13.0016.00
9 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม6 ห้อง computer1 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
10 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม6 ชั้น 2 ห้อง computer2 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00
11 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม6 ชั้น 2 ห้อง computer2 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00
12 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม6 ชั้น 2 ห้อง computer1 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม 1 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1-2 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม 1 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1-2 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00
3 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม 1 ชั้น 1 ห้อง ป.4/4 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม 1 ชั้น 1 ห้อง ป.4/4 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00
5 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม 1 ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม 1 ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00
7 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม 1 ชั้น 1 ห้อง ป.4/5 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพปทุม 1 ชั้น 1 ห้อง ป.4/5 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส ลานหน้าเสาธง 7 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส ลานหน้าเสาธง 7 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส ลานหน้าเสาธง 7 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพประทุม 5 ชั้น บน ห้อง ป.2/1 7 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพประทุม 5 ชั้น บน ห้อง ป.2/2 7 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพประทุม 5 ชั้น บน ห้อง ป.2/3 7 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพประทุม 4 ชั้น บน ห้อง ป.3/1-2 7 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
8 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพประทุม 4 ชั้น บน ห้อง ป.3/3 7 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
9 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพประทุม 4 ชั้น บน ห้อง ป.3/3 7 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
10 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคาร 2 ชั้น ชั้นบน ห้อง ป.5/3 7 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
11 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคาร 2 ชั้น ชั้นบน ห้อง ป.5/4 7 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
12 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคาร 6 ชั้น ชั้นบน ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 7 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
13 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารเทพประทุม 6 ชั้น บน ห้อง ภาษาไทย 7 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารอนุบาลใหม่ ห้อง ห้อง 1-3 7 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารอนุบาลใหม่ ห้อง 4-6 7 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อาคารอนุบาลใหม่ ห้อง 7-8 7 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2556 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]