หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nsn3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายชาติชาย จรบุรีโรงเรียนวัดดอนคาประธานกรรมการ
2. นางชุติมา สอนทองคำโรงเรียนบ้านเขาธรรมบทกรรมการ
3. นายการุณ รุ่งเรืองวิโรจน์โรงเรียนวัดหนองตะโกกรรมการ
4. นางวลัยพร ดีเจริญโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
5. นางสุภาพร ชูเตชะโรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
6. นายปรีดาภัทร์ เต็งสกุลนามโรงเรียนบ้านพุนกยูงที่ปรึกษา
7. นางธัญลักษณ์ ด้วงช่วยโรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อยที่ปรึกษา
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายชาติชาย จรบุรีโรงเรียนวัดดอนคาประธานกรรมการ
2. นางชุติมา สอนทองคำโรงเรียนบ้านเขาธรรมบทกรรมการ
3. นายการุณ รุ่งเรืองวิโรจน์โรงเรียนวัดหนองตะโกกรรมการ
4. นางวลัยพร ดีเจริญโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
5. นางสุภาพร ชูเตชะโรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
6. นายปรีดาภัทร์ เต็งสกุลนามโรงเรียนบ้านพุนกยูงที่ปรึกษา
7. นางธัญลักษณ์ ด้วงช่วยโรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อยที่ปรึกษา
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายไพรวัล สระทองขาวโรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางปฐมน ยอดฉิมมาโรงเรียนบ้านตุ๊กแกกรรมการ
3. นางศิริพร ไทยถาวรโรงเรียนบ้านโคกเจริญกรรมการ
4. นางสาวพชรธรณ์ ท้วมเทศโรงเรียนวัดหนองปลาไหลกรรมการ
5. นางสาวพรรณทิพา โพธิ์อ่องโรงเรียนบ้านร่องหอยกรรมการและเลขานุการ
6. นางธีรภัทร์ โพธิ์เพชรโรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่ายที่ปรึกษา
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายชูชาติ โพธิ์เพชรโรงเรียนบ้านหนองสะเอ้งประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ อ่ำผ่องโรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาทกรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ จันทร์พินิจโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
4. นางสุปรางภรณ์ สอนทรัพย์โรงเรียนบ้านไตรคีรีกรรมการ
5. นางสาวสายฝน พรหมมีโรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
6. นางสุภชาดา เหมปาละธำรงโรงเรียนบ้านทับลุ่มประชาพัฒนาที่ปรึกษา
7. นางอุไร เกตุสุภะโรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์)ที่ปรึกษา
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายชูชาติ โพธิ์เพชรโรงเรียนบ้านหนองสะเอ้งประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ อ่ำผ่องโรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาทกรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ จันทร์พินิจโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
4. นางสุปรางภรณ์ สอนทรัพย์โรงเรียนบ้านไตรคีรีกรรมการ
5. นางสาวสายฝน พรหมมีโรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
6. นางสุภชาดา เหมปาละธำรงโรงเรียนบ้านทับลุ่มประชาพัฒนาที่ปรึกษา
7. นางอุไร เกตุสุภะโรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์)ที่ปรึกษา
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ โพธิ์เพชรโรงเรียนบ้านหนองสะเอ้งประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ อ่ำผ่องโรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาทกรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ จันทร์พินิจโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
4. นางสุปรางภรณ์ สอนทรัพย์โรงเรียนบ้านไตรคีรีกรรมการ
5. นางสาวสายฝน พรหมมีโรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
6. นางสุภชาดา เหมปาละธำรงโรงเรียนบ้านทับลุ่มประชาพัฒนาที่ปรึกษา
7. นางอุไร เกตุสุภะโรงเรียนวัดหนองโพนิวาสานุสรณ์ที่ปรึกษา
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางอุบลวรรณ เกลียวสีนาคโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่งประธานกรรมการ
2. นางขวัญเรือน กลางมณีโรงเรียนบ้านโคกมะขวิดกรรมการ
3. นางภานิณี สุขโชคพานิชโรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกลกรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ นิ่มวิศิษย์โรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์)กรรมการ
5. นางดวงใจ อภิปรัชญาฐิติกุลโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการและเลขานุการ
6. นายสมศักดิ์ แก่นยิ่งโรงเรียนบ้านร่องหอยที่ปรึกษา
7. นายวิสิทธิ์ สุวรรณจักร์โรงเรียนวัดดงพลับที่ปรึกษา
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางอุบลวรรณ เกลียวสีนาคโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่งประธานกรรมการ
2. นางขวัญเรือน กลางมณีโรงเรียนบ้านโคกมะขวิดกรรมการ
3. นางภานิณี สุขโชคพานิชโรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกลกรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ นิ่มวิศิษย์โรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์)กรรมการ
5. นางดวงใจ อภิปรัชญาฐิติกุลโรงเรียนนุบาลท่าตะโกกรรมการและเลขานุการ
6. นายสมศักดิ์ แก่นยิ่งโรงเรียนบ้านร่องหอยที่ปรึกษา
7. นายวิสิทธิ์ สุวรรณจักร์โรงเรียนวัดดงพลับที่ปรึกษา
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอุบลวรรณ เกลียวสีนาคโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่งประธานกรรมการ
2. นางขวัญเรือน กลางมณีโรงเรียนบ้านโคกมะขวิดกรรมการ
3. นางภานิณี สุขโชคพานิชโรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกลกรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ นิ่มวิศิษย์โรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์)กรรมการ
5. นางดวงใจ อภิปรัชญาฐิติกุลโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการและเลขานุการ
6. นายสมศักดิ์ แก่นยิ่งโรงเรียนบ้านร่องหอยที่ปรึกษา
7. นายวิสิทธิ์ สุวรรณจักร์โรงเรียนวัดดงพลับที่ปรึกษา
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางบำรุง จิรติภัสโรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกพร เพิ่มพูนโรงเรียนบ้านคลองกำลังกรรมการ
3. นางอัจจิมา อินทนิลโรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายบุญส่ง ยอดวิเศษโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการ
5. นางพรพิมล คำภาโรงเรียนบ้านหนองสีซอกรรมการและเลขานุการ
6. นายวันชัย ผู้กำจัดโรงเรียนวัดหนองเสือที่ปรึกษา
7. นางธัญลักษณ์ ด้วงช่วยโรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อยที่ปรึกษา
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางประยงค์ ศรีพันธุ์ทิพย์โรงเรียนอนุบาลตากฟ้าประธานกรรมการ
2. นางนิดา วนิชไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
3. นางสาวปัทมา กองฤทธิ์โรงเรียนวัดห้วยธารทหารกรรมการ
4. นางสมพร ยศสมบัติโรงเรียนบ้านพุนกยูงกรรมการ
5. นางสาวรุ่งระวี พิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
6. นายปรีชา บุญทิพย์จำปาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ที่ปรึกษา
7. นายไพบูลย์ แดงนุ้ยโรงเรียนบ้านหนองสีซอที่ปรึกษา
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางประยงค์ ศรีพันธุ์ทิพย์โรงเรียนอนุบาลตากฟ้าประธานกรรมการ
2. นางนิดา วนิชไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
3. นางสมพร ยศสมบัติโรงเรียนบ้านพุนกยูงกรรมการ
4. นางสาวปัทมา กองฤทธิ์โรงเรียนวัดห้วยธารทหารกรรมการ
5. นางสาวรุ่งระวี พิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
6. นายปรีชา บุญทิพย์จำปาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ที่ปรึกษา
7. นายไพบูลย์ แดงนุ้ยโรงเรียนบ้านหนองสีซอที่ปรึกษา

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางพิมพรรณ วงศ์ศรีแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย ประธานกรรมการ
2. นายชิน สละชุ่มโรงเรียนวัดพนทเศษกรรมการ
3. นางสาวสมนึก ปัญญาพรโรงเรียนอนุบาลหนองบัว กรรมการ
4. นายยุทธนา แสงทองโรงเรียนบ้านร่องหอยกรรมการ
5. นายคำรณ จันทร์ลอยโรงเรียนโค้งบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางพิมพรรณ วงศ์ศรีแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย ประธานกรรมการ
2. นายชิน สละชุ่มโรงเรียนวัดพนมเศษกรรมการ
3. นางสาวสมนึก ปัญญาพรโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
4. นายยุทธนา แสงทองโรงเรียนบ้านร่องหอยกรรมการ
5. นายคำรณ จันทร์ลอยโรงเรียนโค้งบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนิวัฒน์ กล้าวิกย์กรณ์โรงเรียนบ้านหนองหลวงประธานกรรมการ
2. นางณิชกานต์ อ่ำผ่องโรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาทกรรมการ
3. นางธนิดา คงสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
4. นางอุไร ชมนาโรงเรียนวัดประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ ด้วงนวมโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายชูชาติ โพธิ์เพชรโรงเรียนบ้านหนองสะเอ้งประธานกรรมการ
2. นางสมใจ สุขแก้วโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นางดาลัด เอกสุภาพันธุ์โรงเรียนวัดหนองโพกรรมการ
4. นางนิตยา อังสุจารีโรงเรียนบ้านตะคร้อลาดกรรมการ
5. นางจตุพร เชาว์ไวโรงเรียนบ้านลำพยนต์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ โพธิ์เพชรโรงเรียนบ้านหนองสะเอ้งประธานกรรมการ
2. นางสมใจ สุขแก้วโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นางดาลัด เอกสุภาพันธุ์โรงเรียนวัดหนองโพกรรมการ
4. นางนิตยา อัสุจารีโรงเรียนบ้านตะคร้อลาดกรรมการ
5. นางจตุพร เชาว์ไวโรงเรียนบ้านลำพยนต์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายชูชาติ โพธิ์เพชรโรงเรียนบ้านหนองสะเอ้งประธานกรรมการ
2. นางสมใจ สุขแก้วโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นางดาลัด เอกสุภาพันธุ์โรงเรียนวัดหนองโพกรรมการ
4. นางนิตยา อังสุจารีโรงเรียนบ้านตะคร้อลาดกรรมการ
5. นางจตุพร เชาว์ไวโรงเรียนบ้านลำพยนต์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ โพธิ์เพชรโรงเรียนบ้านหนองสะเอ้งประธานกรรมการ
2. นางสมใจ สุขแก้วโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นางดาลัด เอกสุภาพันธุ์โรงเรียนวัดหนองโพกรรมการ
4. นางนิตยา อังสุจารีโรงเรียนบ้านตะคร้อลาดกรรมการ
5. นางจตุพร เชาว์ไวโรงเรียนบ้านลำพยนต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายนพพร รัตนเวชสิทธิ์โรงเรียนประชาอุปภัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ ไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
3. นางกาญจนา ยาสมนึกโรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการ
4. นางยุพิน บุญธรรมโรงเรียนบ้านลำพยนต์กรรมการ
5. นางรพีพร กาญจนมาศโรงเรียนบ้านหนองจิกรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายนพพร รัตนเวชสิทธิ์โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ ไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
3. นางยุพิน บุญธรรมโรงเรียนบ้านลำพยนต์กรรมการ
4. นางกาญจนา ยาสมนึกโรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการ
5. นางรพีพร กาญจนมาศโรงเรียนบ้านหนองจิกรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายบุญเทอด คงกะพันโรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางอารีย์รัตน์ จันทร์ทับโรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็นกรรมการ
3. นางนวลพรรณ โพธิ์อ่องโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
4. นายเชิดชัย สันติจารีโรงเรียนชุมชนบ้านชุมพลกรรมการ
5. นางสุณีรัตน์ ตรีบุญสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองสีซอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายบุญเทอด คงกะพันโรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางอารีย์รัตน์ จันทร์ทับโรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็นกรรมการ
3. นางนวลพรรณ โพธิ์อ่องโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
4. นายเชิดชัย สันติจารีโรงเรียนชุมชนบ้านชุมพลกรรมการ
5. นางสุณีรัตน์ ตรีบุญสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองสีซอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวบุนนาค ฮวบสวรรค์โรงเรียนบ้านคลองลานประธานกรรมการ
2. นายสัญชัย จิตรชนะโรงเรียนวัดสำโรงชัยกรรมการ
3. นายสานิตย์ สนธิโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่งกรรมการ
4. นางอนงค์ ช่วยบำรุงโรงเรียนบ้านโคกกร่างกรรมการ
5. นางรังสิมารัชต์ ชะฎาโรงเรียนบ้านตุ๊กแกกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอังคณา พรหมชัยโรงเรียนชุมชนบ้านชุมพลประธานกรรมการ
2. นางอรุณศรี ชินจิตร์โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
3. นายศิโรจน์ โตแก้วโรงเรียนบ้านกระทุ่มทองกรรมการ
4. นางพัชราภรณ์ พูลทองโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
5. นางรุจี รัมมะฉัตรโรงเรียนวัดสว้่างวงษ์กรรมการและเลขานุการ
6. นายเสนีย์ วณิชไพบูลย์โรงเรียนบ้านวังบ่อฯที่ปรึกษา
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวพนิดา ภู่แพโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธานี นุชมอญโรงเรียนบ้านคลองกำลังกรรมการ
3. นางบุญธิดา สุระแสงโรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์กรรมการ
4. นางสุชาดา ฤทธิ์เทพโรงเรียนวัดสำโรงชัยกรรมการ
5. นางจริยา ยังวิลัยโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการและเลขานุการ
6. นายสุชิน พุทธรักษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางพิมพ์ชนก พันธุ์แจ่มโรงเรียนบ้านหนองลาดประธานกรรมการ
2. นายสุนทร ยอดนิลโรงเรียนบ้านตุ๊กแกรองประธานกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ รุ่งเรืองโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
4. นางกัลยา วณิชไพบูลย์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
5. นางเกวลี ภู่สงค์โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่งกรรมการและเลขานุการ
6. นายดิเรก คงเพชรศักดิ์โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางระวีวรรณ นรารักษ์โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือประธานกรรมการ
2. นางน้ำฝน วงษ์ครุฑโรงเรียนบ้านสระแก้วรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจรรยารักษ์ อ่ำพูลโรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอปุภัมภ์)กรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ ชมพู่โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสาวศนิษา ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนบ้านตุ๊กแกกรรมการและเลขานุการ
6. นายดิเรก คงเพชรศักดิ์โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางระวีวรรณ นรารักษ์โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือประธานกรรมการ
2. นางน้ำฝน วงษ์ครุฑโรงเรียนบ้านสระแก้วรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจรรยารักษ์ อ่ำพูลโรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอปุภัมภ์)กรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ ชมพู่โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสาวศนิษา ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนบ้านตุ๊กแกกรรมการและเลขานุการ
6. นายดิเรก คงเพชรศักดิ์โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสุนทร ยอดนิลโรงเรียนบ้านตุ๊กแกประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ชนก พันธุ์แจ่มโรงเรียนบ้านหนองลาดรองประธานกรรมการ
3. นางกัลยา วณิชไพบูลย์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
4. นางเกวลี ภู่สงค์โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่งกรรมการ
5. นางอัจฉราภรณ์ รุ่งเรืองโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
6. นายดิเรก คงเพชรศักดิ์โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือที่ปรึกษา
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายเตี้้ยง พื้นผาโรงเรียนวัดเขาฝาประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ โป๋ทองโรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์)รองประธานกรรมการ
3. นางธันย์ชนก ดีชัยรัมย์โรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
4. นางยุพยงค์ พิมย์นาฎย์โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาทกรรมการ
5. นางหทัยวรรณ ไชยนาพันธ์โรงเรียนบ้านเขามะเกลือกรรมการและเลขานุการ
6. นายธีระพงษ์ เพชรสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านเขาเกลือที่ปรึกษา
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายเตี้้ยง พื้นผาโรงเรียนวัดเขาฝาประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ โป๋ทองโรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์)รองประธานกรรมการ
3. นางธันย์ชนก ดีชัยรัมย์โรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
4. นางยุพยงค์ พิมย์นาฎย์โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาทกรรมการ
5. นางหทัยวรรณ ไชยนาพันธ์โรงเรียนบ้านเขามะเกลือกรรมการและเลขานุการ
6. นายธีระพงษ์ เพชรสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านเขาเกลือที่ปรึกษา
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางบูญสม วังหงษาโรงเรียนบ้านดำรงรักษ์ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา จรุงธนะกิจโรงเรียนวัดจันเสนประธานกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ แตงทองโรงเรียนบ้านหนองสะเอ้งกรรมการ
4. นางวรรณกร ม่วงเขียวโรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกลกรรมการ
5. นางยุพยงค์ ทิพย์นาฎย์โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาทกรรมการและเลขานุการ
6. นายทวีศักดิ์ ฉัตรเกตุโรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อยที่ปรึกษา
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางศิริรัตน์ นิ่มมาโรงเรียนอนุบาลตากฟ้าประธานกรรมการ
2. นางสาวธมลวรรณ แก้วคำโรงเรียนวัดท่าสุ่มรองประธานกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ ภาคีธงโรงเรียนอนุบาลตาคลีักรรมการ
4. นายณรงค์ เพชรสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านเขาธรรมบทกรรมการ
5. นางสาวมะลิกามาศ เสงี่ยมศิลป์โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมกรรมการและเลขานุการ
6. นายทวีศักดิ์ ฉัตรเกตุโรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อยที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสมยศ พรหมชัยโรงเรียนบ้านพุนกยูงประธานกรรมการ
2. นายวันชัย คำอิ่มโรงเรียนบ้านหนองสีซอรองประธานกรรมการ
3. นายธเนศ ใหญ่มากโรงเรียนบ้านตะเคียนทองกรรมการ
4. นายสุเทพ อินทร์พรหมโรงเรียนน้ำสาดเหนือกรรมการ
5. นางบุญรัตน์ สวนสอนโรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือกรรมการและเลขานุการ
6. นายนิวัตร วิไลวรรณโรงเรียนบ้านแคทรายที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสมยศ พรหมชัยโรงเรียนพุนกยูงประธานกรรมการ
2. นายวันชัย คำอิ่มโรงเรียนบ้านหนองสีซอรองประธานกรรมการ
3. นายธเนศ ใหญ่มากโรงเรียนตะเคียนทองกรรมการ
4. นายสุเทพ อินทร์พรหมโรงเรียนน้ำสาดเหนือกรรมการ
5. นางบุญรัตน์ สวนสอนโรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือกรรมการและเลขานุการ
6. นายนิวัตร วิไลวรรณโรงเรียนบ้านแคทรายที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสมยศ พรหมชัยโรงเรียนพุนกยูงประธานกรรมการ
2. นายวันชัย คำอิ่มโรงเรียนบ้านหนองสีซอรองประธานกรรมการ
3. นายธเนศ ใหญ่มากโรงเรียนบ้านตะเคียนทองกรรมการ
4. นายสุเทพ อินทร์พรหมโรงเรียนน้ำสาดเหนือกรรมการ
5. นางบุญรัตน์ สวนสอนโรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือกรรมการและเลขานุการ
6. นายนิวัตร วิไลวรรณโรงเรียนบ้านแคทรายที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ขจรกล่ำโรงเรียนบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายเชาว์ ภู่ระย้าโรงเรียนวัดดอนคารองประธานกรรมการ
3. นายอุเทน ทองเศรษฐีโรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาทกรรมการ
4. นายสมนึก ชุ่มวิจารณ์โรงเรียนบ้านวังคางกรรมการ
5. นายสิทธิ์ศักดิ์ บัวภาเรืองโรงเรียนบ้านคลองลานกรรมการและเลขานุการ
6. นายพิเชษฐ์ สิทธิสมานโรงเรียนบ้านสระแก้วที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ขจรกล่ำโรงเรียนบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายเชาว์ ภู่ระย้าโรงเรียนวัดดอนคากรรมการ
3. นายอุเทน ทองเศรษฐีโรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาทกรรมการ
4. นายสมนึก ชุ่มวิจารณ์โรงเรียนบ้านวังคางกรรมการ
5. นายสิทธิ์ศักดิ์ บัวภาเรืองโรงเรียนบ้านคลองลานกรรมการ
6. นายพิเชษฐ์ สิทธิสมานโรงเรียนบ้านสระแก้วที่ปรึกษา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวไสว คุ้มตระกูลโรงเรียนบ้านโคกมะขวิดประธานกรรมการ
2. นายพัทธนันท์ กันต์สิริสกุลโรงเรียนบ้านพนมรอกกรรมการ
3. นายวสรรค์ ทิมเปียโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการ
4. นายสมบัติ นุ่มนวลโรงเรียนเกาะแก้วสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ สามารถโรงเรียนบ้านหนองพิกุลกรรมการและเลขานุการ
6. นายวิเชียร ศิริคงโรงเรียนวัดประชาสรรค์ที่ปรึกษา
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวไสว คุ้มตระกูลโรงเรียนบ้านโคกมะขวิดประธานกรรมการ
2. นายพัทธนันท์ กันต์สิริสกุลโรงเรียนบ้านพนมรอกกรรมการ
3. นายวสรรค์ ทิมเปียโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการ
4. นายสมบัติ นุ่มนวลโรงเรียนเกาะแก้วสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ สามารถโรงเรียนบ้านหนองพิกุลกรรมการและเลขานุการ
6. นายวิเชียร ศิริคงโรงเรียนวัดประชาสรรค์ที่ปรึกษา
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวไสว คุ้มตระกูลโรงเรียนบ้านโคกมะขวิดประธานกรรมการ
2. นายพัทธนันท์ กันต์สิริสกุลโรงเรียนบ้านพนมรอกกรรมการ
3. นายวสรรค์ ทิมเปียโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการ
4. นายสมบัติ นุ่มนวลโรงเรียนเกาะแก้วสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ สามารถโรงเรียนบ้านหนองพิกุลกรรมการและเลขานุการ
6. นายวิเชียร ศิริคงโรงเรียนวัดประชาสรรค์ที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายชำนาญ ขาวพรายโรงเรียนบ้านเขาดินประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวินี กระตุดเงินโรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อยกรรมการ
3. นางเณริศา คชฤทธิ์โรงเรียนวัดท่าตะโกกรรมการ
4. นางธีรนาฎ แก่นบุญโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือฯกรรมการ
5. นางปรางค์ทิพย์ แก่นยิ่งโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการและเลขานุการ
6. นายวีระศักดิ์ ซื้อตระกูลโรงเรียนบ้านวังแรงที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายชำนาญ ขาวพรายโรงเรียนบ้านเขาดินประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวินี กระตุดเงินโรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อยกรรมการ
3. นางเณริศา คชฤทธิ์โรงเรียนวัดท่าตะโกกรรมการ
4. นางธีรนาฎ แก่นบุญโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือกรรมการ
5. นางปรางทิพย์ แก่นยิ่งโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการและเลขานุการ
6. นายวีระศักดิ์ ซื้อตระกูลโรงเรียนบ้านวังแรงที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ ขาวพรายโรงเรียนบ้านเขาดินประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวินี กระตุดเงินโรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อยกรรมการ
3. นางเณริศา คชฤทธิ์โรงเรียนวัดท่าตะโกกรรมการ
4. นางธีรนาฎ แก่นบุญโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือกรรมการ
5. นางปรางทิพย์ แก่นยิ่งโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการและเลขานุการ
6. นายวีระศักดิ์ ซื้อตระกูลโรงเรียนบ้านวังแรงที่ปรึกษา
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาวอุทัยวรรณ วงศ์เหรียญไทยโรงเรียนบ้านหนองปล้องโพชประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ เกลียวสีนาคโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่งกรรมการ
3. นายสมนึก ธีระรังสิกุลโรงเรียนบ้านเขาล้อกรรมการ
4. นายสัญญา จาบทองโรงเรียนบ้านร่องหอยกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ จันใดโรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางสาวอุทัยวรรณ วงศ์เหรียญไทยโรงเรียนบ้านหนองปล้องโพชประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ เกลียวสีนาคโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่งกรรมการ
3. นายสมนึก ธีระรังสิกุลโรงเรียนบ้านเขาล้อกรรมการ
4. นายสัญญา จาบทองโรงเรียนบ้านร่องหอยกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ จันใดโรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางฉวีวรรณ์ เพ็ชรคงโรงเรียนบ้านเนินบ่อทองประธานกรรมการ
2. นางนัฎติยา เจริญนานโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
3. นางพิกุล โตสงครามโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่งกรรมการ
4. นายสมหมาย บุญเอี่ยมโรงเรียนบ้านหนองสะเอ้งกรรมการ
5. นายดรุณ พิศาลสังฆคุณโรงเรียนวัดจันเสนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายพยูน แก้วก่ำโรงเรียนบ้านเขาธรรมบทประธานกรรมการ
2. นางมุนีพร สมานมิตรโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
3. นางดารณี อินเทศโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
4. นางสัญญาลักษณ์ หีบแก้วโรงเรียนบ้านหนองสะแกยาวกรรมการ
5. นางสาวกุลธิดา เดือนหงายโรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกลกรรมการและเลขานุการ
6. นางขนิษฐา บุญดิเรกโรงเรียนวัดหนองสีนวลที่ปรึกษา
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายพยูน แก้วก่ำโรงเรียนบ้านเขาธรรมบทประธานกรรมการ
2. นางมุนีพร สมานมิตรโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
3. นางดารณี อินเทศโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
4. นางสัญญาลักษณ์ หีบแก้วโรงเรียนบ้านหนองสะแกยาวกรรมการ
5. นางสาวกุลธิดา เดือนหงายโรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกลกรรมการและเลขานุการ
6. นางขนิษฐา บุญดิเรกโรงเรียนวัดหนองสีนวลที่ปรึกษา
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพยูน แก้วก่ำโรงเรียนบ้านเขาธรรมบทประธานกรรมการ
2. นางมุนีพร สมานมิตรโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
3. นางดารณี อินเทศโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
4. นางสัญญาลักษณ์ หีบแก้วโรงเรียนบ้านหนองสะแกยาวกรรมการ
5. นางสาวกุลธิดา เดือนหงายโรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกลกรรมการและเลขานุการ
6. นางขนิษฐา บุญดิเรกโรงเรียนวัดหนองสีนวลที่ปรึกษา
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายสุทิน วงษ์ช่อเส็งโรงเรียนบ้านร่องหอยประธานกรรมการ
2. นางดารณี อินเทศโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
3. นางสาวพิราภรณ์ ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
4. นางจันตรี บัวสถิตย์โรงเรียนอนุบาลหนองบัวฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายสุทิน วงษ์ช่อเส็งโรงเรียนบ้านร่องหอยประธานกรรมการ
2. นางดารณี อินเทศโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
3. นางสาวพิราภรณ์ ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
4. นางจันตรี บัวสถิตย์โรงเรียนอนุบาลหนองบัวฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสุทิน วงษ์ช่อเส็งโรงเรียนบ้านร่องหอยประธานกรรมการ
2. นางดารณี อินเทศโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
3. นางสาวพิราภรณ์ ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
4. นางจันตรี บัวสถิตย์โรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายเฉลียว พุ่มทิมโรงเรียนบ้านร่องหอยประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา สวนสุขโรงเรียนวัดเขาฝากรรมการ
3. นางอัมพร วรพุฒโรงเรียนบ้านวังแรงกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ แสงซื่อโรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกลกรรมการ
5. นางสาววรรัตน์ ฟักน่วมโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการและเลขานุการ
6. นายสุรินทร์ บัวคลี่โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาทที่ปรึกษา
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายเฉลียว พุ่มทิมโรงเรียนบ้านร่องหอยประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา สวนสุขโรงเรียนวัดเขาฝากรรมการ
3. นางอัมพร วรพุฒโรงเรียนบ้านวังแรงกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ แสงซื่อโรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกลกรรมการ
5. นางสาววรรัตน์ ฟักน่วมโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการและเลขานุการ
6. นายสุรินทร์ บัวคลี่โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาทที่ปรึกษา

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายเฉลิม ฮวบสวรรค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นางจีรนุช รัตนโชติพานิชครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ วิทูรศศิวิมลครูโรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้งกรรมการ
4. นางดาริน พูลทองครูโรงเรียนบ้านตุ๊กแกกรรมการ
5. นายคำรณ จันทร์ลอยครูโรงเรียนโค้งบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
6. นายสุทิน เพชรยิ้มผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาเจดีย์ที่ปรึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม ฮวบสวรรค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นางจีรนุช รัตนโชติพานิชครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ วิทูรศศิวิมลครูโรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้งกรรมการ
4. นางดาริน พูลทองครูโรงเรียนบ้านตุ๊กแกกรรมการ
5. นายคำรณ จันทร์ลอยครูโรงเรียนโค้งบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
6. นายสุทิน เพชรยิ้มผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาเจดีย์ที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายบุญเรือง ยอดฉิมมาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีประธานกรรมการ
2. นายสุทัศ ใยเทศครูโรงเรียนวัดบ่อนิมิตกรรมการ
3. นางประภา สนิทผลครูโรงเรียนบ้านชะลอมแหนกรรมการ
4. นายอนันต์ กระโห้ทองครูโรงเรียนบ้านสระเกตุโมรีกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี น้อยทาครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
6. นายเจษฎา สุขนิคมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกุดภิบาลที่ปรึกษา
7. นายบุญยืน เอมสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงจันทำที่ปรึกษา
8. นางสาวส่งเสริม โกนขุนทดโรงเรียนบ้านเขาธรรมบทที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายบุญเรือง ยอดฉิมมาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีประธานกรรมการ
2. นายสุทัศ ใยเทศครูโรงเรียนวัดบ่อนิมิตกรรมการ
3. นางประภา สนิทผลครูโรงเรียนบ้านชะลอมแหนกรรมการ
4. นายอนันต์ กระโห้ทองครูโรงเรียนบ้านสระเกตุโมรีกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี น้อยทาครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
6. นายเจษฎา สุขนิคมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกุดภิบาลที่ปรึกษา
7. นายบุญยืน เอมสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงจันทำที่ปรึกษา
8. นางสาวส่งเสริม โกนขุนทดโรงเรียนบ้านเขาธรรมบทที่ปรึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสมเกียรติ พุทธสอนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ แท่งทองครูโรงเรียนบ้านหนองบัวตากลานกรรมการ
3. นายประพันธ์ หาญลำยวงครูโรงเรียนบ้านเทพสถาพรกรรมการ
4. นางชอุ้ม อินทร์น้อยครูโรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวงกรรมการ
5. นางพรใจ นุ่มมากครูโรงเรียนบ้านร่องหอยกรรมการและเลขานุการ
6. นายชวลิต ยี่สาครผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไตรคีรีที่ปรึกษา
7. นายสามารถ อัฒพุธผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ที่ปรึกษา
8. นางสาวส่งเสริม โกนขุนทดโรงเรียนบ้านเขาธรรมบทที่ปรึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ พุทธสอนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ แท่งทองครูโรงเรียนบ้านหนองบัวตากลานกรรมการ
3. นายประพันธ์ หาญลำยวงครูโรงเรียนบ้านเทพสถาพรกรรมการ
4. นางชอุ้ม อินทร์น้อยครูโรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวงกรรมการ
5. นางพรใจ นุ่มมากครูโรงเรียนบ้านร่องหอยกรรมการและเลขานุการ
6. นายชวลิต ยี่สาครผูอำนวยการโรงเรียนบ้านไตรคีรีที่ปรึกษา
7. นายบุญยืน เอมสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ที่ปรึกษา
8. นางสาวส่งเสริม โกนขุนทดโรงเรียนบ้านเขาธรรมบทที่ปรึกษา

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสุรพล อนุรัตน์โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายสามารถ กิจโอสถโรงเรียนบ้านไตรคีรีกรรมการ
3. นายรังษี หงษ์น้อยโรงเรียนบ้านหนองปืนแตกกรรมการ
4. นายสาคร นวลแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ)กรรมการ
5. นางสาวกะสีลา ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนวัดสายลำโพงใต้กรรมการ
6. นางวัชรา โพธิ์สมบัติโรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)กรรมการ
7. นางสุนีย์ ปรางวิเศษโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
8. นายวัฒนา อุดมศรีโรงเรียนวัดหนองโพกรรมการ
9. นายปรเมศร์ อินทร์ประสิทธิ์โรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคีกรรมการ
10. นายสมรักษ์ โฉมศิวะรักษ์โรงเรียนวัดพนมเศษกรรมการ
11. นางสุรีย์ หาญใจไทยโรงเรียนเขาใบไม้กรรมการ
12. นายประชุม วนิชไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการ
13. นางจิตจรุง ฉัตรเกตุโรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์)กรรมการ
14. นางสาวพัทธนันท์ เมฆฉายโรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาดกรรมการ
15. นายสมาน คูณหอมโรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์)กรรมการ
16. นายวิศิษฑ์ รอดบำรุงโรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)กรรมการ
17. นายเจ็น ศรสุรินทร์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
18. ว่าที่ร้อยตรีธนยศ เริงสินธรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
19. นายราเมศร์ จำนงค์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
20. นายมานิจ โฉยฉายโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสุรพล อนุรัตน์โรงเรียนอนุบาลตาคลีประธานกรรมการ
2. นายสามารถ กิจโอสถโรงเรียนบ้านไตรคีรีกรรมการ
3. นายรังษี หงษ์น้อยโรงเรียนบ้านหนองปืนแตกกรรมการ
4. นายสาคร นวลแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ)กรรมการ
5. นางสาวกะสีลา ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนวัดสายลำโพงใต้กรรมการ
6. นางวัชรา โพธิ์สมบัติโรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)กรรมการ
7. นางสุนีย์ ปรางวิเศษโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
8. นายวัฒนา อุดมศรีโรงเรียนวัดหนองโพกรรมการ
9. นายปรเมศร์ อินทร์ประสิทธิ์โรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคีกรรมการ
10. นายสมรักษ์ โฉมศิวะรักษ์โรงเรียนวัดพนมเศษกรรมการ
11. นางสุรีย์ หาญใจไทยโรงเรียนเขาใบไม้กรรมการ
12. นายประชุม วนิชไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการ
13. นางจิตจรุง ฉัตรเกตุโรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์)กรรมการ
14. นางสาวพัทธนันท์ เมฆฉายโรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาดกรรมการ
15. นายสมาน คูณหอมโรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์)กรรมการ
16. นายวิศิษฑ์ รอดบำรุงโรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)กรรมการ
17. นายเจ็น ศรสุรินทร์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
18. นายราเมศร์ ดำนงค์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
19. ว่าที่ร้อยตรีธนยศ เรืองสินธฑรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
20. นายมานิจ โฉมฉายโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุรพล อนุรัตน์โรงเรียนอนุบาลตาคลีประธานกรรมการ
2. นายสามารถ กิจโอสถโรงเรียนบ้านไตรคีรีกรรมการ
3. นายรังษี หงษ์น้อยโรงเรียนบ้านหนองปืนแตกกรรมการ
4. นายสาคร นวลแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ)กรรมการ
5. นางสาวกะสีลา ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนวัดสายลำโพงใต้กรรมการ
6. นางวัชรา โพธิ์สมบัติโรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)กรรมการ
7. นางสุนีย์ ปรางวิเศษโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
8. นายวัฒนา อุดมศรีโรงเรียนวัดหนองโพกรรมการ
9. นายปรเมศร์ อินทร์ประสิทธิ์โรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคีกรรมการ
10. นายสมรักษ์ โฉมศิวะรักษ์โรงเรียนวัดพนมเศษกรรมการ
11. นางสุรีย์ หาญใจไทยโรงเรียนเขาใบไม้กรรมการ
12. นายประชุม วนิชไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการ
13. นางสาวพัทธนันท์ เมฆฉายโรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาดกรรมการ
14. นายสมาน คูณหอมโรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์)กรรมการ
15. นายวิศิษฑ์ รอดบำรุงโรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)กรรมการ
16. ว่าที่ร้อยตรีธนยศ เริงสินธรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
17. นายเจ็น ศรสุรินทร์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
18. นายราเมศร์ ดำนงค์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
19. นายมานิจ โฉมฉายโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสุรพล อนุรัตน์โรงเรียนอนุบาลตาคลีประธานกรรมการ
2. นายสามารถ กิจโอสถโรงเรียนบ้านไตรคีรีกรรมการ
3. นายรังษี หงษ์น้อยโรงเรียนบ้านหนองปืนแตกกรรมการ
4. นายสาคร นวลแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ)กรรมการ
5. นางสาวกะสีลา ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนวัดสายลำโพงใต้กรรมการ
6. นางวัชรา โพธิ์สมบัติโรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)กรรมการ
7. นางสุนีย์ ปรางวิเศษโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
8. นายวัฒนา อุดมศรีโรงเรียนวัดหนองโพกรรมการ
9. นายปรเมศร์ อินทร์ประสิทธิ์โรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคีกรรมการ
10. นายสมรักษ์ โฉมศิวะรักษ์โรงเรียนวัดพนมเศษกรรมการ
11. นางสุรีย์ หาญใจไทยโรงเรียนเขาใบไม้กรรมการ
12. นายประชุม วนิชไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการ
13. นางสาวพัทธนันท์ เมฆฉายโรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาดกรรมการ
14. นายสมาน คูณหอมโรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์)กรรมการ
15. นายวิศิษฑ์ รอดบำรุงโรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)กรรมการ
16. นายเจ็น ศรสุรินทร์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
17. นายปรเมศร์ ดำนงค์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
18. ว่าที่ร้อยตรีธนยศ เริงสินธรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
19. นายมานิจ โฉมฉายโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสุรพล อนุรัตน์โรงเรียนอนุบาลตาคลีประธานกรรมการ
2. นายสามารถ กิจโอสถโรงเรียนบ้านไตรคีรีกรรมการ
3. นายรังษี หงษ์น้อยโรงเรียนบ้านหนองปืนแตกกรรมการ
4. นายสาคร นวลแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ)กรรมการ
5. นางสาวกะสีลา ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนวัดสายลำโพงใต้กรรมการ
6. นางวัชรา โพธิ์สมบัติโรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)กรรมการ
7. นางสุนีย์ ปรางวิเศษโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
8. นายวัฒนา อุดมศรีโรงเรียนวัดหนองโพกรรมการ
9. นายปรเมศร์ อินทร์ประสิทธิ์โรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคีกรรมการ
10. นายสมรักษ์ โฉมศิวะรักษ์โรงเรียนวัดพนมเศษกรรมการ
11. นางสุรีย์ หาญใจไทยโรงเรียนเขาใบไม้กรรมการ
12. นายประชุม วนิชไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการ
13. นางจิตจรุง ฉัตรเกตุโรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์)กรรมการ
14. นายจิตติชัย ยัคลาโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยากรรมการ
15. นางสาวพัทธนันท์ เมฆฉายโรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาดกรรมการ
16. นายสมาน คูณหอมโรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์)กรรมการ
17. นายวิศิษฑ์ รอดบำรุงโรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)กรรมการ
18. นายเจ็น ศรสุรินทร์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
19. นายปรเมศร์ ดำนงค์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
20. ว่าที่ร้อยตรีธนยศ เริงสินธรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
21. นายมานิจ โฉมฉายโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุรพล อนุรัตน์โรงเรียนอนุบาลตาคลีประธานกรรมการ
2. นายสามารถ กิจโอสถโรงเรียนบ้านไตรคีรีกรรมการ
3. นายรังษี หงษ์น้อยโรงเรียนบ้านหนองปืนแตกกรรมการ
4. นายสาคร นวลแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ)กรรมการ
5. นางสาวกะสีลา ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนวัดสายลำโพงใต้กรรมการ
6. นางวัชรา โพธิ์สมบัติโรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)กรรมการ
7. นางสุนีย์ ปรางวิเศษโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
8. นายวัฒนา อุดมศรีโรงเรียนวัดหนองโพกรรมการ
9. นายปรเมศร์ อินทร์ประสิทธิ์โรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคีกรรมการ
10. นายสมรักษ์ โฉมศิวะรักษ์โรงเรียนวัดพนมเศษกรรมการ
11. นางสุรีย์ หาญใจไทยโรงเรียนเขาใบไม้กรรมการ
12. นายประชุม วนิชไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการ
13. นางสาวพัทธนันท์ เมฆฉายโรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาดกรรมการ
14. นายสมาน คูณหอมโรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์)กรรมการ
15. นายวิศิษฑ์ รอดบำรุงโรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)กรรมการ
16. นายเจ็น ศรสุรินทร์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
17. นายปรเมศร์ ดำนงค์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
18. นายมานิจ โฉมฉายโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสมาน บุญยิ่งโรงเรียนวัดหนองจิกรี ประธานกรรมการ
2. นายวิลาศ บุญมาโรงเรียนบ้านตะคร้อ (รัฐประชาชนูทิศ)กรรมการ
3. นายวิชิต ดีชัยรัมย์โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ (รัฐประชาชนูทิศ)กรรมการ
4. นายประจวบ เรืองชัยโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
5. นายเอกพล แผนสมบูรณ์โรงเรียนบ้านคลองกำลังกรรมการ
6. นายพิเศษ กลมขุนทดโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีกรรมการ
7. นายไพศาล มีสุวรรณโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
8. นางจิราภรณ์ สามารถโรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก กรรมการ
9. นายประทวน คำสะอาดโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม กรรมการ
10. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) กรรมการ
11. นางสาวสุมาลี แสงแก้วโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
12. นายสมศักดิ์ อ่อนสำลีโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาสกรรมการ
13. นายวีระศักดิ์ กลั่นรอดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
14. นายสายันณ์ เถกิงศรีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
15. นายพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสมาน บุญยิ่งโรงเรียนวัดหนองจิกรี ประธานกรรมการ
2. นายวิลาศ บุญมาโรงเรียนบ้านตะคร้อ (รัฐประชาชนูทิศ) กรรมการ
3. นายวิชิต ดีชัยรัมย์โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ (รัฐประชาชนูทิศ)กรรมการ
4. นายประจวบ เรืองชัยโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
5. นายเอกพล แผนสมบูรณ์โรงเรียนบ้านคลองกำลังกรรมการ
6. นายพิเศษ กลมขุนทดโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีกรรมการ
7. นายไพศาล มีสุวรรณโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
8. นางจิราภรณ์ สามารถโรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึกกรรมการ
9. นายประทวน คำสะอาดโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมกรรมการ
10. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
11. นางสาวสุมาลี แสงแก้วโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
12. นายสมศักดิ์ อ่อนสำลีโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาสกรรมการ
13. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
14. นายสายันณ์ เถกิงศรีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
15. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสมาน บุญยิ่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจิกรีประธานกรรมการ
2. นายวิลาศ บุญมาครูโรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ)กรรมการ
3. นายวิชิต ดีชัยรัมย์ครูโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ)กรรมการ
4. นายประจวบ เรื่องชัยครูโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
5. นายเอกพล แผนสมบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านคลองกำลังกรรมการ
6. นายพิเศษ กลมขุนทดครูโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีกรรมการ
7. นายไพศาล มีสุวรรณครูโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
8. นางจิราภรณ์ สามารถครูโรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึกกรรมการ
9. นายประทวน คำสะอาดครูโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมกรรมการ
10. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
11. นางสาวสุมาลี แสงแก้วครูโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
12. นายสมศักดิ์ อ่อนสำลีครูโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาสกรรมการ
13. นายวีระศักดิ์ กลั่นรอดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
14. นายสายันณ์ เถกิงศรีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
15. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสมาน บุญยิ่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจิกรีประธานกรรมการ
2. นายวิลาศ บุญมาครูโรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ)กรรมการ
3. นายวิชิต ดีชัยรัมย์ครูโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ)กรรมการ
4. นายประจวบ เรื่องชัยครูโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
5. นายเอกพล แผนสมบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านคลองกำลังกรรมการ
6. นายพิเศษ กลมขุนทดครูโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีกรรมการ
7. นายไพศาล มีสุวรรณครูโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
8. นางจิราภรณ์ สามารถครูโรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึกกรรมการ
9. นายประทวน คำสะอาดครูโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมกรรมการ
10. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
11. นางสาวสุมาลี แสงแก้วครูโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
12. นายสมศักดฺิ์ อ่อนสำลีครูโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาสกรรมการ
13. นายวีระศักดิ์ กลั่นรอดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
14. นายสายันณ์ เถกิงศรีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
15. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสมาน บุญยิ่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจิกรีประธานกรรมการ
2. นายวิลาศ บุญมาครูโรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ)กรรมการ
3. นายวิชิต ดีชัยรัมย์ครูโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ)กรรมการ
4. นายประจวบ เรื่องชัยครูโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
5. นายเอกพล แผนสมบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านคลองกำลังกรรมการ
6. นายพิเศษ กลมขุนทดครูโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีกรรมการ
7. นายไพศาล มีสุวรรณครูโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
8. นางจิราภรณ์ สามารถครูโรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึกกรรมการ
9. นายประทวน คำสะอาดครูโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมกรรมการ
10. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
11. นางสาวสุมาลี แสงแก้วครูโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
12. นายสมศักดิ์ อ่อนสำลีครูโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาสกรรมการ
13. นายวีระศักดิ์ กลั่นรอดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
14. นายสายันณ์ เถกิงศรีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
15. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสมาน บุญยิ่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจิกรีประธานกรรมการ
2. นายวิลาศ บุญมาครูโรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ)กรรมการ
3. นายวิชิต ดีชัยรัมย์ครูโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ)กรรมการ
4. นายประจวบ เรื่องชัยครูโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
5. นายเอกพล แผนสมบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านคลองกำลังกรรมการ
6. นายพิเศษ กลมขุนทดครูโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีกรรมการ
7. นายไพศาล มีสุวรรณครูโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
8. นางจิราภรณ์ สามารถครูโรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึกกรรมการ
9. นายประทวน คำสะอาดครูโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมกรรมการ
10. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
11. นางสาวสุมาลี แสงแก้วครูโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
12. นายสมศักดิ์ อ่อนสำลีครูโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาสกรรมการ
13. นายวีระศักดิ์ กลั่นรอดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
14. นายสายันณ์ เถกิงศรีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
15. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมาน บุญยิ่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจิกรีประธานกรรมการ
2. นายวิลาศ บุญมาครูโรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ)กรรมการ
3. นายวิชิต ดีชัยรัมย์ครูโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ)กรรมการ
4. นายประจวบ เรื่องชัยครูโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
5. นายพิเศษ กลมขุนทดครูโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีกรรมการ
6. นายไพศาล มีสุวรรณครูโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
7. นางจิราภรณ์ สามารถครูโรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึกกรรมการ
8. นายประทวน คำสะอาดครูโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมกรรมการ
9. นางสาวสุมาลี แสงแก้วครูโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
10. นายวีระศักดิ์ กลั่นรอดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
11. นายสายันณ์ เถกิงศรีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
12. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
13. นายเอกพล แผนสมบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านคลองกำลังที่ปรึกษา
14. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัวที่ปรึกษา
15. นายสมศักดิ์ อ่อนสำลีครูโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาสที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมาน บุญยิ่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจิกรีประธานกรรมการ
2. นายวิลาศ บุญมาครูโรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ)กรรมการ
3. นายวืชิต ดีชัยรัมย์ครูโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ)กรรมการ
4. นายประจวบ เรื่องชัยครูโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
5. นายพิเศษ กลมขุนทดครูโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีกรรมการ
6. นายไพศาล มีสุวรรณครูโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
7. นางจิราภรณ์ สามารถครูโรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึกกรรมการ
8. นายประทวน คำสะอาดครูโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมกรรมการ
9. นางสาวสุมาลี แสงแก้วครูโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
10. นายวีระศักดิ์ กลั่นรอดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
11. นายสายันณ์ เถกิงศรีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
12. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
13. นายเอกพล แผนสมบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านคลองกำลังที่ปรึกษา
14. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัวที่ปรึกษา
15. นายสมศักดิ์ อ่อนสำลีครูโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาสที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสมาน บุญยิ่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจิกรีประธานกรรมการ
2. นายวิลาศ บุญมาครูโรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ)กรรมการ
3. นายวิชิต ดีชัยรัมย์ครูโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ)กรรมการ
4. นายประจวบ เรื่องชัยครูโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
5. นายพิเศษ กลมขุนทดครูโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีกรรมการ
6. นายไพศาล มีสุวรรณครูโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
7. นางจิราภรณ์ สามารถครูโรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึกกรรมการ
8. นายประทวน คำสะอาดครูโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมกรรมการ
9. นางสาวสุมาลี แสงแก้วครูโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
10. นายวีระศักดิ์ กลั่นรอดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
11. นายสายันณ์ เถกิงศรีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
12. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
13. นายเอกพล แผนสมบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านคลองกำลังที่ปรึกษา
14. นายสมศักดิ์ อ่อนสำลีครูโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาสที่ปรึกษา
15. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัวที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสมาน บุญยิ่งโรงเรียนวัดหนองจิกรีประธานกรรมการ
2. นายวิลาศ บุญมาโรงเรียนบ้านตะคร้อ((รัฐประชาชนูทิศ)กรรมการ
3. นายวิชิต ดีชัยรัมย์โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ กรรมการ
4. นายประจวบ เรืองชัยโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
5. นายพิเศษ กลมขุนทดโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีกรรมการ
6. นายไพศาล มีสุวรรณโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
7. นางจิราภรณ์ สามารถโรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึกกรรมการ
8. นายประทวน คำสะอาดโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมกรรมการ
9. นางสาวสุมาลี แสงแก้วโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
10. นายวีระศักดิ์ กลั่นรอดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
11. นายสายันณ์ เถกิงศรีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
12. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
13. นายเอกพล แผนสมบูรณ์โรงเรียนบ้านคลองกำลังที่ปรึกษา
14. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัวที่ปรึกษา
15. นายสมศักดิ์ อ่อนสำลีโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาสที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสมาน บุญยิ่งโรงเรียนวัดหนองจิกรีประธานกรรมการ
2. นายวิลาศ บุญมาโรงเรียนบ้านตะคร้อ((รัฐประชาชนูทิศ)กรรมการ
3. นายวิชิต ดีชัยรัมย์โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ กรรมการ
4. นายประจวบ เรืองชัยโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
5. นายพิเศษ กลมขุนทดโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีกรรมการ
6. นายไพศาล มีสุวรรณโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
7. นางจิราภรณ์ สามารถโรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึกกรรมการ
8. นายประทวน คำสะอาดโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมกรรมการ
9. นางสาวสุมาลี แสงแก้วโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
10. นายวีระศักดิ์ กลั่นรอดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
11. นายสายันณ์ เถกิงศรีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
12. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
13. นายเอกพล แผนสมบูรณ์โรงเรียนบ้านคลองกำลังที่ปรึกษา
14. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัวที่ปรึกษา
15. นายสมศักดิ์ อ่อนสำลีโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาสที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสมาน บุญยิ่งโรงเรียนวัดหนองจิกรีประธานกรรมการ
2. นายวิลาศ บุญมาโรงเรียนบ้านตะคร้อ((รัฐประชาชนูทิศ)กรรมการ
3. นายวิชิต ดีชัยรัมย์โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ กรรมการ
4. นายประจวบ เรืองชัยโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
5. นายพิเศษ กลมขุนทดโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีกรรมการ
6. นายไพศาล มีสุวรรณโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
7. นางจิราภรณ์ สามารถโรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึกกรรมการ
8. นายประทวน คำสะอาดโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมกรรมการ
9. นางสาวสุมาลี แสงแก้วโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
10. นายวีระศักดิ์ กลั่นรอดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
11. นายสายันณ์ เถกิงศรีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
12. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
13. นายเอกพล แผนสมบูรณ์โรงเรียนบ้านคลองกำลังที่ปรึกษา
14. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัวที่ปรึกษา
15. นายสมศักดิ์ อ่อนสำลีโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาสที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสมาน บุญยิ่งโรงเรียนวัดหนองจิกรีประธานกรรมการ
2. นายวิลาศ บุญมาโรงเรียนบ้านตะคร้อ((รัฐประชาชนูทิศ)กรรมการ
3. นายวิชิต ดีชัยรัมย์โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ กรรมการ
4. นายประจวบ เรืองชัยโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
5. นายพิเศษ กลมขุนทดโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีกรรมการ
6. นายไพศาล มีสุวรรณโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
7. นางจิราภรณ์ สามารถโรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึกกรรมการ
8. นายประทวน คำสะอาดโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมกรรมการ
9. นางสาวสุมาลี แสงแก้วโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
10. นายวีระศักดิ์ กลั่นรอดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
11. นายสายันณ์ เถลิงศรีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
12. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
13. นายเอกพล แผนสมบูรณ์โรงเรียนบ้านคลองกำลังที่ปรึกษา
14. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัวที่ปรึกษา
15. นายสมศักดิ์ อ่อนสำลีโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาสที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสมาน บุญยิ่งโรงเรียนวัดหนองจิกรีประธานกรรมการ
2. นายวิลาศ บุญมาโรงเรียนบ้านตะคร้อ((รัฐประชาชนูทิศ)กรรมการ
3. นายวิชิต ดีชัยรัมย์โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ กรรมการ
4. นายประจวบ เรืองชัยโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
5. นายพิเศษ กลมขุนทดโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีกรรมการ
6. นายไพศาล มีสุวรรณโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
7. นางจิราภรณ์ สามารถโรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึกกรรมการ
8. นายประทวน คำสะอาดโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมกรรมการ
9. นางสาวสุมาลี แสงแก้วโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
10. นายวีระศักดิ์ กลั่นรอดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
11. นายสายันณ์ เถกิงศรีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
12. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
13. นายเอกพล แผนสมบูรณ์โรงเรียนบ้านคลองกำลังที่ปรึกษา
14. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัวที่ปรึกษา
15. นายสมศักดิ์ อ่อนสำลีโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาสที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสมาน บุญยิ่งโรงเรียนวัดหนองจิกรีประธานกรรมการ
2. นายวิลาศ บุญมาโรงเรียนบ้านตะคร้อ((รัฐประชาชนูทิศ)กรรมการ
3. นายวิชิต ดีชัยรัมย์โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ กรรมการ
4. นายประจวบ เรืองชัยโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
5. นายพิเศษ กลมขุนทดโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีกรรมการ
6. นายไพศาล มีสุวรรณโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
7. นางจิราภรณ์ สามารถโรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึกกรรมการ
8. นายประทวน คำสะอาดโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมกรรมการ
9. นางสาวสุมาลี แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
10. นายวีระศักดิ์ กลั่นรอดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
11. นายสายันณ์ เถกิงศรีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
12. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
13. นายเอกพล แผนสมบูรณ์โรงเรียนบ้านคลองกำลังที่ปรึกษา
14. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัวที่ปรึกษา
15. นายสมศักดิ์ อ่อนสำลีโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาสที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสมาน บุญยิ่งโรงเรียนวัดหนองจิกรีประธานกรรมการ
2. นายวิลาศ บุญมาโรงเรียนบ้านตะคร้อ((รัฐประชาชนูทิศ)กรรมการ
3. นายวิชิต ดีชัยรัมย์โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ กรรมการ
4. นายประจวบ เรืองชัยโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
5. นายพิเศษ กลมขุนทดโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีกรรมการ
6. นายไพศาล มีสุวรรณโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
7. นางจิราภรณ์ สามารถโรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึกกรรมการ
8. นายประทวน คำสะอาดโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายกรรมการ
9. นางสาวสุมาลี แสงแก้วโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
10. นายวีระศักดิ์ กลั่นรอดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
11. นายสายันณ์ เถกิงศรีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
12. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
13. นายเอกพล แผนสมบูรณ์โรงเรียนบ้านคลองกำลังที่ปรึกษา
14. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัวที่ปรึกษา
15. นายสมศักดิ์ อ่อนสำลีโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาสที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสมาน บุญยิ่งโรงเรียนวัดหนองจิกรีประธานกรรมการ
2. นายวิลาศ บุญมาโรงเรียนบ้านตะคร้อ((รัฐประชาชนูทิศ)กรรมการ
3. นายวิชิต ดีชัยรัมย์โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ กรรมการ
4. นายประจวบ เรืองชัยโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
5. นายพิเศษ กลมขุนทดโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีกรรมการ
6. นายไพศาล มีสุวรรณโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
7. นางจิราภรณ์ สามารถโรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึกกรรมการ
8. นายประทวน คำสะอาดโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมกรรมการ
9. นางสาวสุมาลี แสงแก้วโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
10. นายวีระศักดิ์ กลั่นรอดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
11. นายสายันณ์ เถกิงศรีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
12. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
13. นายเอกพล แผนสมบูรณ์โรงเรียนบ้านคลองกำลังที่ปรึกษา
14. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัวที่ปรึกษา
15. นายสมศักดิ์ อ่อนสำลีโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาสที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสมาน บุญยิ่งโรงเรียนวัดหนองจิกรีประธานกรรมการ
2. นายวิลาศ บุญมาโรงเรียนบ้านตะคร้อ((รัฐประชาชนูทิศ)กรรมการ
3. นายวิชิต ดีชัยรัมย์โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ กรรมการ
4. นายประจวบ เรืองชัยโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
5. นายพิเศษ กลมขุนทดโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีกรรมการ
6. นายจิราภรณ์ สามารถโรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึกกรรมการ
7. นายประทวน คำสะอาดโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมกรรมการ
8. นางสาวสุมาลี แสงแก้วโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
9. นายวีระศักดิ์ กลั่นรอดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
10. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
11. นายสายันณ์ เถกิงศรีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
12. นายเอกพล แผนสมบูรณ์โรงเรียนบ้านคลองกำลังที่ปรึกษา
13. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัวที่ปรึกษา
14. นายสมศักดิ์ อ่อนสำลีโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาสที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสมาน บุญยิ่งโรงเรียนวัดหนองจิกรีประธานกรรมการ
2. นายวิลาศ บุญมาโรงเรียนบ้านตะคร้อ((รัฐประชาชนูทิศ)กรรมการ
3. นายวิชิต ดีชัยรัมย์โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ กรรมการ
4. นายประจวบ เรืองชัยโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
5. นายพิเศษ กลมขุนทดโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีกรรมการ
6. นายไพศาล มีสุวรรณโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
7. นางจิราภรณ์ สามารถโรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึกกรรมการ
8. นายประทวน คำสะอาดโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมกรรมการ
9. นางสาวสุมาลี แสงแก้วโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
10. นายวีระศักดิ์ กลั่นรอดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
11. นายสายันณ์ เถกิงศรีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
12. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
13. นายเอกพล แผนสมบูรณ์โรงเรียนบ้านคลองกำลังที่ปรึกษา
14. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัวที่ปรึกษา
15. นายสมศักดิ์ อ่อนสำลีโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาสที่ปรึกษา
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายสมาน บุญยิ่งโรงเรียนวัดหนองจิกรีประธานกรรมการ
2. นายวิลาศ บุญมาโรงเรียนบ้านตะคร้อ((รัฐประชาชนูทิศ)กรรมการ
3. นายวิชิต ดีชัยรัมย์โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ กรรมการ
4. นายประจวบ เรืองชัยโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
5. นายพิเศษ กลมขุนทดโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีกรรมการ
6. นายไพศาล มีสุวรรณโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
7. นางจิราภรณ์ สามารถโรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึกกรรมการ
8. นายประทวน คำสะอาดโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมกรรมการ
9. นางสาวสุมาลี แสงแก้วโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
10. นายวีระศักดิ์ กลั่นรอดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
11. นายสายันณ์ เถกิงศรีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
12. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
13. นายเอกพล แผนสมบูรณ์โรงเรียนบ้านคลองกำลังที่ปรึกษา
14. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัวที่ปรึกษา
15. นายสมศักดิ์ อ่อนสำลีโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาสที่ปรึกษา
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมาน บุญยิ่งโรงเรียนวัดหนองจิกรีประธานกรรมการ
2. นายวิลาศ บุญมาโรงเรียนบ้านตะคร้อ((รัฐประชาชนูทิศ)กรรมการ
3. นายวิชิต ดีชัยรัมย์โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ กรรมการ
4. นายประจวบ เรืองชัยโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
5. นายพิเศษ กลมขุนทดโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีกรรมการ
6. นายไพศาล มีสุวรรณโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
7. นางจิราภรณ์ สามารถโรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึกกรรมการ
8. นายประทวน คำสะอาดโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมกรรมการ
9. นางสาวสุมาลี แสงแก้วโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
10. นายวีระศักดิ์ กลั่นรอดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
11. นายสายันณ์ เถกิงศรีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
12. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
13. นายเอกพล แผนสมบูรณ์โรงเรียนบ้านคลองกำลังที่ปรึกษา
14. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัวที่ปรึกษา
15. นายสมศักดิ์ อ่อนสำลีโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาสที่ปรึกษา
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายสมาน บุญยิ่งโรงเรียนวัดหนองจิกรีประธานกรรมการ
2. นายวิลาศ บุญมาโรงเรียนบ้านตะคร้อ((รัฐประชาชนูทิศ)กรรมการ
3. นายวิชิต ดีชัยรัมย์โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ กรรมการ
4. นายประจวบ เรืองชัยโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
5. นายพิเศษ กลมขุนทดโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีกรรมการ
6. นายไพศาล มีสุวรรณโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
7. นางจิราภรณ์ สามารถโรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึกกรรมการ
8. นายประทวน คำสะอาดโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมกรรมการ
9. นางสาวสุมาลี แสงแก้วโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
10. นายวีระศักดิ์ กลั่นรอดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
11. นายสายันณ์ เถกิงศรีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
12. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
13. นายเอกพล แผนสมบูรณ์โรงเรียนบ้านคลองกำลังที่ปรึกษา
14. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัวที่ปรึกษา
15. นายสมศักดิ์ อ่อนสำลีโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาสที่ปรึกษา
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสมาน บุญยิ่งโรงเรียนวัดหนองจิกรีประธานกรรมการ
2. นายวิลาศ บุญมาโรงเรียนบ้านตะคร้อ((รัฐประชาชนูทิศ)กรรมการ
3. นายวิชิต ดีชัยรัมย์โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ กรรมการ
4. นายประจวบ เรืองชัยโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
5. นายพิเศษ กลมขุนทดโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีกรรมการ
6. นายไพศาล มีสุวรรณโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
7. นางจิราภรณ์ สามารถโรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึกกรรมการ
8. นายประทวน คำสะอาดโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมกรรมการ
9. นางสาวสุมาลี แสงแก้วโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
10. นายวีระศักดิ์ กลั่นรอดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
11. นายสายันณ์ เถกิงศรีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
12. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
13. นายเอกพล แผนสมบูรณ์โรงเรียนบ้านคลองกำลังที่ปรึกษา
14. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัวที่ปรึกษา
15. นายสมศักดิ์ อ่อนสำลีโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาสที่ปรึกษา
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายวิชาญ เอี่ยมคงโรงเรียนบ้านทำนบประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ปรียาจิตร์โรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
3. นายศุภชัย แช่มบำรุงโรงเรียนบ้านพนมรอกกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ สายศรโรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายเฉลียว จุ้ยด้วงโรงเรียนบ้านหนองกระโดนกรรมการ
6. นายอภิชาต คุปะตะวาทินโรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้กรรมการ
7. นางวรินทร์นุต โหรสกุลโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
8. นางพรรณณภัทร แช่มขุนทดโรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
9. นายพรเทพ ปู่ประเสริฐโรงเรียนบ้านร่องหอยกรรมการ
10. นางคำนึง พันธ์พงษ์โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อกรรมการ
11. นายคำรณ ขอบบัวคลี่ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
12. นางสาวอรพรรณ จันนามลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
13. นายวนา เจริญทัพโรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายวิชาญ เอี่ยมคงโรงเรียนบ้านทำนบประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ปรียาจิตร์โรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
3. นายศุภชัย แช่มบำรุงโรงเรียนบ้านพนมรอกกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ สายศรโรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายเฉลียว จุ้ยด้วงโรงเรียนบ้านหนองกระโดนกรรมการ
6. นายอภิชาต คุปะตะวาทินโรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้กรรมการ
7. นางวรินทร์นุต โหรสกุลโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
8. นางพรรณณภัทร แช่มขุนทดโรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
9. นายพรเทพ ปู่ประเสริฐโรงเรียนบ้านร่องหอยกรรมการ
10. นางคำนึง พันธ์พงษ์โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อกรรมการ
11. นายคำรณ ขอบบัวคลี่ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
12. นางสาวอรพรรณ จันนามลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
13. นายวนา เจริญทัพโรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิชาญ เอี่ยมคงโรงเรียนบ้านทำนบประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ปรียาจิตร์โรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
3. นายศุภชัย แช่มบำรุงโรงเรียนบ้านพนมรอกกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ สายศรโรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายเฉลียว จุ้ยด้วงโรงเรียนบ้านหนองกระโดนกรรมการ
6. นายอภิชาต คุปะตะวาทินโรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้กรรมการ
7. นางวรินทร์นุต โหรสกุลโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
8. นางพรรณณภัทร แช่มขุนทดโรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
9. นายพรเทพ ปู่ประเสริฐโรงเรียนบ้านร่องหอยกรรมการ
10. นางคำนึง พันธ์พงษ์โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อกรรมการ
11. นายคำรณ ขอบบัวคลี่ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
12. นางสาวอรพรรณ จันนามลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
13. นายวนา เจริญทัพโรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายวิชาญ เอี่ยมคงโรงเรียนบ้านทำนบประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ปรียาจิตร์โรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
3. นายศุภชัย แช่มบำรุงโรงเรียนบ้านพนมรอกกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ สายศรโรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายเฉลียว จุ้ยด้วงโรงเรียนบ้านหนองกระโดนกรรมการ
6. นายอภิชาต คุปะตะวาทินโรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้กรรมการ
7. นางวรินทร์นุต โหรสกุลโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
8. นางพรรณณภัทร แช่มขุนทดโรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
9. นายพรเทพ ปู่ประเสริฐโรงเรียนบ้านร่องหอยกรรมการ
10. นางคำนึง พันธ์พงษ์โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อกรรมการ
11. นายคำรณ ขอบบัวคลี่ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
12. นางสาวอรพรรณ จันนามลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
13. นายวนา เจริญทัพโรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวิชาญ เอี่ยมคงโรงเรียนบ้านทำนบประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ปรียาจิตร์โรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
3. นายศุภชัย แช่มบำรุงโรงเรียนบ้านพนมรอกกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ สายศรโรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายเฉลียว จุ้ยด้วงโรงเรียนบ้านหนองกระโดนกรรมการ
6. นายอภิชาต คุปะตะวาทินโรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้กรรมการ
7. นางวรินทร์นุต โหรสกุลโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
8. นางพรรณณภัทร แช่มขุนทดโรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
9. นายพรเทพ ปู่ประเสริฐโรงเรียนบ้านร่องหอยกรรมการ
10. นางคำนึง พันธ์พงษ์โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อกรรมการ
11. นายคำรณ ขอบบัวคลี่ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
12. นางสาวอรพรรณ จันนามลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
13. นายวนา เจริญทัพโรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวิชาญ เอี่ยมคงโรงเรียนบ้านทำนบประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ปรียาจิตร์โรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
3. นายศุภชัย แช่มบำรุงโรงเรียนบ้านพนมรอกกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ สายศรโรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายเฉลียว จุ้ยด้วงโรงเรียนบ้านหนองกระโดนกรรมการ
6. นายอภิชาต คุปะตะวาทินโรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้กรรมการ
7. นางวรินทร์นุต โหรสกุลโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
8. นางพรรณณภัทร แช่มขุนทดโรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
9. นายพรเทพ ปู่ประเสริฐโรงเรียนบ้านร่องหอยกรรมการ
10. นางคำนึง พันธ์พงษ์โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อกรรมการ
11. นายคำรณ ขอบบัวคลี่ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
12. นางสาวอรพรรณ จันนามลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
13. นายวนา เจริญทัพโรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิชาญ เอี่ยมคงโรงเรียนบ้านทำนบประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ปรียาจิตร์โรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
3. นายศุภชัย แช่มบำรุงโรงเรียนบ้านพนมรอกกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ สายศรโรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายเฉลียว จุ้ยด้วงโรงเรียนบ้านหนองกระโดนกรรมการ
6. นายอภิชาต คุปะตะวาทินโรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้กรรมการ
7. นางวรินทร์นุต โหรสกุลโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
8. นางพรรณณภัทร แช่มขุนทดโรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
9. นายพรเทพ ปู่ประเสริฐโรงเรียนบ้านร่องหอยกรรมการ
10. นางคำนึง พันธ์พงษ์โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อกรรมการ
11. นายคำรณ ขอบบัวคลี่ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
12. นางสาวอรพรรณ จันนามลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
13. นายวนา เจริญทัพโรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิชาญ เอี่ยมคงโรงเรียนบ้านทำนบประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ปรียาจิตร์โรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
3. นายศุภชัย แช่มบำรุงโรงเรียนบ้านพนมรอกกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ สายศรโรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายเฉลียว จุ้ยด้วงโรงเรียนบ้านหนองกระโดนกรรมการ
6. นายอภิชาต คุปะตะวาทินโรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้กรรมการ
7. นางวรินทร์นุต โหรสกุลโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
8. นางพรรณณภัทร แช่มขุนทดโรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
9. นายพรเทพ ปู่ประเสริฐโรงเรียนบ้านร่องหอยกรรมการ
10. นางคำนึง พันธ์พงษ์โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อกรรมการ
11. นายคำรณ ขอบบัวคลี่ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
12. นางสาวอรพรรณ จันนามลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
13. นายวนา เจริญทัพโรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวิชาญ เอี่ยมคงโรงเรียนบ้านทำนบประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ปรียาจิตร์โรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
3. นายศุภชัย แช่มบำรุงโรงเรียนบ้านพนมรอกกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ สายศรโรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายเฉลียว จุ้ยด้วงโรงเรียนบ้านหนองกระโดนกรรมการ
6. นายอภิชาต คุปะตะวาทินโรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้กรรมการ
7. นางวรินทร์นุต โหรสกุลโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
8. นางพรรณณภัทร แช่มขุนทดโรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
9. นายพรเทพ ปู่ประเสริฐโรงเรียนบ้านร่องหอยกรรมการ
10. นางคำนึง พันธ์พงษ์โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อกรรมการ
11. นายคำรณ ขอบบัวคลี่ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
12. นางสาวอรพรรณ จันนามลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
13. นายวนา เจริญทัพโรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิชาญ เอี่ยมคงโรงเรียนบ้านทำนบประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ปรียาจิตร์โรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
3. นายศุภชัย แช่มบำรุงโรงเรียนบ้านพนมรอกกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ สายศรโรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายเฉลียว จุ้ยด้วงโรงเรียนบ้านหนองกระโดนกรรมการ
6. นายอภิชาต คุปะตะวาทินโรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้กรรมการ
7. นางวรินทร์นุต โหรสกุลโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
8. นางพรรณณภัทร แช่มขุนทดโรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
9. นายพรเทพ ปู่ประเสริฐโรงเรียนบ้านร่องหอยกรรมการ
10. นางคำนึง พันธ์พงษ์โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อกรรมการ
11. นายคำรณ ขอบบัวคลี่ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
12. นางสาวอรพรรณ จันนามลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
13. นายวนา เจริญทัพโรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวิชาญ เอี่ยมคงโรงเรียนบ้านทำนบประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ปรียาจิตร์โรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
3. นายศุภชัย แช่มบำรุงโรงเรียนบ้านพนมรอกกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ สายศรโรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายเฉลียว จุ้ยด้วงโรงเรียนบ้านหนองกระโดนกรรมการ
6. นายอภิชาต คุปะตะวาทินโรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้กรรมการ
7. นางวรินทร์นุต โหรสกุลโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
8. นางพรรณณภัทร แช่มขุนทดโรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
9. นายพรเทพ ปู่ประเสริฐโรงเรียนบ้านร่องหอยกรรมการ
10. นางคำนึง พันธ์พงษ์โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อกรรมการ
11. นายคำรณ ขอบบัวคลี่ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
12. นางสาวอรพรรณ จันนามลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
13. นายวนา เจริญทัพโรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิชาญ เอี่ยมคงโรงเรียนบ้านทำนบประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ปรียาจิตร์โรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
3. นายศุภชัย แช่มบำรุงโรงเรียนบ้านพนมรอกกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ สายศรโรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายเฉลียว จุ้ยด้วงโรงเรียนบ้านหนองกระโดนกรรมการ
6. นายอภิชาต คุปะตะวาทินโรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้กรรมการ
7. นางวรินทร์นุต โหรสกุลโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
8. นางพรรณณภัทร แช่มขุนทดโรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
9. นายพรเทพ ปู่ประเสริฐโรงเรียนบ้านร่องหอยกรรมการ
10. นางคำนึง พันธ์พงษ์โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อกรรมการ
11. นายคำรณ ขอบบัวคลี่ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
12. นางสาวอรพรรณ จันนามลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
13. นายวนา เจริญทัพโรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวิชาญ เอี่ยมคงโรงเรียนบ้านทำนบประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ปรียาจิตร์โรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
3. นายศุภชัย แช่มบำรุงโรงเรียนบ้านพนมรอกกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ สายศรโรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายเฉลียว จุ้ยด้วงโรงเรียนบ้านหนองกระโดนกรรมการ
6. นายอภิชาต คุปะตะวาทินโรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้กรรมการ
7. นางวรินทร์นุต โหรสกุลโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
8. นางพรรณณภัทร แช่มขุนทดโรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
9. นายพรเทพ ปู่ประเสริฐโรงเรียนบ้านร่องหอยกรรมการ
10. นางคำนึง พันธ์พงษ์โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อกรรมการ
11. นายคำรณ ขอบบัวคลี่ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
12. นางสาวอรพรรณ จันนามลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
13. นายวนา เจริญทัพโรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิชาญ เอี่ยมคงโรงเรียนบ้านทำนบประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ปรียาจิตร์โรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
3. นายศุภชัย แช่มบำรุงโรงเรียนบ้านพนมรอกกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ สายศรโรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายเฉลียว จุ้ยด้วงโรงเรียนบ้านหนองกระโดนกรรมการ
6. นายอภิชาต คุปะตะวาทินโรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้กรรมการ
7. นางวรินทร์นุต โหรสกุลโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
8. นางพรรณณภัทร แช่มขุนทดโรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
9. นายพรเทพ ปู่ประเสริฐโรงเรียนบ้านร่องหอยกรรมการ
10. นางคำนึง พันธ์พงษ์โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อกรรมการ
11. นายคำรณ ขอบบัวคลี่ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
12. นางสาวอรพรรณ จันนามลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
13. นายวนา เจริญทัพโรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวิชาญ เอี่ยมคงโรงเรียนบ้านทำนบประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ปรียาจิตร์โรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
3. นายศุภชัย แช่มบำรุงโรงเรียนบ้านพนมรอกกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ สายศรโรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายเฉลียว จุ้ยด้วงโรงเรียนบ้านหนองกระโดนกรรมการ
6. นายอภิชาต คุปะตะวาทินโรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้กรรมการ
7. นางวรินทร์นุต โหรสกุลโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
8. นางพรรณณภัทร แช่มขุนทดโรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
9. นายพรเทพ ปู่ประเสริฐโรงเรียนบ้านร่องหอยกรรมการ
10. นางคำนึง พันธ์พงษ์โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อกรรมการ
11. นายคำรณ ขอบบัวคลี่ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
12. นางสาวอรพรรณ จันนามลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
13. นายวนา เจริญทัพโรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิชาญ เอี่ยมคงโรงเรียนบ้านทำนบประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ปรียาจิตร์โรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
3. นายศุภชัย แช่มบำรุงโรงเรียนบ้านพนมรอกกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ สายศรโรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายเฉลียว จุ้ยด้วงโรงเรียนบ้านหนองกระโดนกรรมการ
6. นายอภิชาต คุปะตะวาทินโรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้กรรมการ
7. นางวรินทร์นุต โหรสกุลโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
8. นางพรรณณภัทร แช่มขุนทดโรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
9. นายพรเทพ ปู่ประเสริฐโรงเรียนบ้านร่องหอยกรรมการ
10. นางคำนึง พันธ์พงษ์โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อกรรมการ
11. นายคำรณ ขอบบัวคลี่ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
12. นางสาวอรพรรณ จันนามลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
13. นายวนา เจริญทัพโรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายวิชาญ เอี่ยมคงโรงเรียนบ้านทำนบประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ปรียาจิตร์โรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
3. นายศุภชัย แช่มบำรุงโรงเรียนบ้านพนมรอกกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ สายศรโรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายเฉลียว จุ้ยด้วงโรงเรียนบ้านหนองกระโดนกรรมการ
6. นายอภิชาต คุปะตะวาทินโรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้กรรมการ
7. นางวรินทร์นุต โหรสกุลโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
8. นางพรรณณภัทร แช่มขุนทดโรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
9. นายพรเทพ ปู่ประเสริฐโรงเรียนบ้านร่องหอยกรรมการ
10. นางคำนึง พันธ์พงษ์โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อกรรมการ
11. นายคำรณ ขอบบัวคลี่ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
12. นางสาวอรพรรณ จันนามลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
13. นายวนา เจริญทัพโรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวิชาญ เอี่ยมคงโรงเรียนบ้านทำนบประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ปรียาจิตร์โรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
3. นายศุภชัย แช่มบำรุงโรงเรียนบ้านพนมรอกกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ สายศรโรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายเฉลียว จุ้ยด้วงโรงเรียนบ้านหนองกระโดนกรรมการ
6. นายอภิชาต คุปะตะวาทินโรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้กรรมการ
7. นางวรินทร์นุต โหรสกุลโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
8. นางพรรณณภัทร แช่มขุนทดโรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
9. นายพรเทพ ปู่ประเสริฐโรงเรียนบ้านร่องหอยกรรมการ
10. นางคำนึง พันธ์พงษ์โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อกรรมการ
11. นายคำรณ ขอบบัวคลี่ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
12. นางสาวอรพรรณ จันนามลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
13. นายวนา เจริญทัพโรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางพวงเพชร ดำนงค์โรงเรียนอนุบาลหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางวันวิสาข์ ยอดฉิมมาโรงเรียนบ้านพระพุทธบาทกรรมการ
3. นางพัชราภา ดิษผลโรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการ
4. นางแก้วลดา นิลกล่ำโรงเรียนวัดหนองโพกรรมการ
5. นางภควรรณ คำมาพลโรงเรียนบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์กรรมการ
6. นางศิริพร ฉั่วตระกูลโรงเรียนบ้านโคกมะขวิดกรรมการ
7. นางทัศนีย์ อิ่มโพธิ์โรงเรียนวังวิทยากรรมการ
8. นางสาวอัจฉรา นาคเปลี่ยนโรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพวงเพชร ดำนงค์โรงเรียนอนุบาลหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางวันวิสาข์ ยอดฉิมมาโรงเรียนบ้านพระพุทธบาทกรรมการ
3. นางพัชราภา ดิษผลโรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการ
4. นางแก้วลดา นิลกล่ำโรงเรียนวัดหนองโพกรรมการ
5. นางภควรรณ คำมาพลโรงเรียนบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์กรรมการ
6. นางศิริพร ฉั่วตระกูลโรงเรียนบ้านโคกมะขวิดกรรมการ
7. นางทัศนีย์ อิ่มโพธิ์โรงเรียนวังวิทยากรรมการ
8. นางสาวอัจฉรา นาคเปลี่ยนโรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางพวงเพชร ดำนงค์โรงเรียนอนุบาลหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางบุษบา สงวนวนชาติโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
3. นางสำอาง เกตุคงโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
4. นางกฤษณา ทิพยปัญญากรโรงเรียนวัดวังมหากรกรรมการ
5. นางสาวโชติกา ระโสโรงเรียนบ้านวังบ่อกรรมการ
6. นางสาวภัทรานิษฐ์ สิทธิสุพัณพงษ์โรงเรียนบ้านทำนบกรรมการ
7. นางสาวปิยวรรณ อ้นยางโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพวงเพชร ดำนงค์โรงเรียนอนุบาลหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางบุษบา สงวนวนชาติโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
3. นางสำอาง เกตุคงโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
4. นางกฤษณา ทิพยปัญญากรโรงเรียนวัดวังมหากรกรรมการ
5. นางสาวโชติกา ระโสโรงเรียนบ้านวังบ่อกรรมการ
6. นางสาวภัทรานิษฐ์ สิทธิสุพัณพงษ์โรงเรียนบ้านทำนบกรรมการ
7. นางสาวปิยวรรณ อ้นยางโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางพวงเพชร ดำนงค์โรงเรียนอนุบาลหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางวันวิสาข์ ยอดฉิมมาโรงเรียนบ้านพระพุทธบาทกรรมการ
3. นางพัชราภา ดิษผลโรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการ
4. นางแก้วลดา นิลกล่ำโรงเรียนวัดหนองโพกรรมการ
5. นางภควรรณ คำมาพลโรงเรียนบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์กรรมการ
6. นางศิริพร ฉั่วตระกูลโรงเรียนบ้านโคกมะขวิดกรรมการ
7. นางทัศนีย์ อิ่มโพธิ์โรงเรียนวังวิทยากรรมการ
8. นางสาวอัจฉรา นาคเปลี่ยนโรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางพวงเพชร ดำนงค์โรงเรียนอนุบาลหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางวันวิสาข์ ยอดฉิมมาโรงเรียนบ้านพระพุทธบาทกรรมการ
3. นางพัชราภา ดิษผลโรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการ
4. นางแก้วลดา นิลกล่ำโรงเรียนวัดหนองโพกรรมการ
5. นางภควรรณ คำมาพลโรงเรียนบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์กรรมการ
6. นางศิริพร ฉั่วตระกูลโรงเรียนบ้านโคกมะขวิดกรรมการ
7. นางทัศนีย์ อิ่มโพธิ์โรงเรียนวังวิทยากรรมการ
8. นางสาวอัจฉรา นาคเปลี่ยนโรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางพวงเพชร ดำนงค์โรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
2. นางบุษบา สงวนวนชาติโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
3. นางสำอาง เกตุคงโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
4. นางกฤษณา ทิพยปัญญากรโรงเรียนวัดวังมหากรกรรมการ
5. นางสาวโชติกา ระโสโรงเรียนบ้านวังบ่อกรรมการ
6. นางสาวภัทรานิษฐ์ สิทธิสุพัณพงษ์โรงเรียนบ้านทำนบกรรมการ
7. นางสาวปิยวรรณ อ้นยางโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางพวงเพชร ดำนงค์โรงเรียนอนุบาลหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางบุษบา สงวนวนชาติโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
3. นางสำอาง เกตุคงโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
4. นางกฤษณา ทิพยปัญญากรโรงเรียนวัดวังมหากรกรรมการ
5. นางสาวโชติกา ระโสโรงเรียนบ้านวังบ่อกรรมการ
6. นางสาวภัทรานิษฐ์ สิทธิสุพัณพงษ์โรงเรียนบ้านทำนบกรรมการ
7. นางสาวปิยวรรณ อ้นยางโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางพวงเพชร ดำนงค์โรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
2. นางบุษบา สงวนวนชาติโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
3. นางสำอาง เกตุคงโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
4. นางกฤษณา ทิพยปัญญากรโรงเรียนวัดวังมหากรกรรมการ
5. นางสาวโชติกา ระโสโรงเรียนบ้านวังบ่อกรรมการ
6. นางสาวภัทรานิษฐ์ สิทธิสุพัณพงษ์โรงเรียนบ้านทำนบกรรมการ
7. นางสาวปิยวรรณ อ้นยางโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางพวงเพชร ดำนงค์โรงเรียนอนุบาลหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางวันวิสาข์ ยอดฉิมมาโรงเรียนบ้านพระพุทธบาทกรรมการ
3. นางพัชราภา ดิษผลโรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการ
4. นางแก้วลดา นิลกล่ำโรงเรียนวัดหนองโพกรรมการ
5. นางภควรรณ คำมาพลโรงเรียนบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์กรรมการ
6. นางศิริพร ฉั่วตระกูลโรงเรียนบ้านโคกมะขวิดกรรมการ
7. นางทัศนีย์ อิ่มโพธิ์โรงเรียนวังวิทยากรรมการ
8. นางสาวอัจฉรา นาคเปลี่ยนโรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสามารถ แสงสนธิ์โรงเรียนบ้านหนองพังพวยประธานกรรมการ
2. นายกิติพงษ์ บุญสมวลโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ กฐินทองโรงเรียนอุดมธัญญากรรมการ
4. นางสาวสมนึก ปัญญาพรโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
5. นางสุวิมล เรือนแก้วโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
6. นายสังแวว ขาวพรายโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการและเลขานุการ
7. นางสุกัลญา นนท์สกุลโรงเรียนบ้านหนองหลวงที่ปรึกษา
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสามารถ แสงสนธิ์โรงเรียนบ้านหนองพังพวยประธานกรรมการ
2. นายกิติพงษ์ บุญสมวลโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ กฐินทองโรงเรียนอุดมธัญญากรรมการ
4. นางสาวสมนึก ปัญญาพรโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
5. นางสุวิมล เรือนแก้วโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
6. นายสังแวว ขาวพรายโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการและเลขานุการ
7. นางสุกัลญา นนท์สกุลโรงเรียนบ้านหนองหลวงที่ปรึกษา
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายพนม จันทร์ดิษฐ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ฤทธิ์เทพโรงเรียนวัดสำโรงชัยกรรมการ
3. นางสุพิณ หริพ่ายโรงเรียนบ้านหนองพังพวยกรรมการ
4. นายเจริญ ตะเพียนทองโรงเรียนบ้านพุมะค่ากรรมการ
5. นายณรงค์กร ชื่นกลิ่นโรงเรียนบ้านอุดมธัญญากรรมการ
6. นายคำรณ ผลพิกุลโรงเรียนบ้านวังวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นายนิเวศน์ โตศรีโรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้ที่ปรึกษา
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายพนม จันทร์ดิษฐ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ฤทธิ์เทพโรงเรียนวัดสำโรงชัยรองประธานกรรมการ
3. นางสุพิณ หริพ่ายโรงเรียนบ้านหนองพังพวยกรรมการ
4. นายเจริญ ตะพียนทองโรงเรียนบ้านพุมะค่ากรรมการ
5. นายณรงค์กร ชื่นกลิ่นโรงเรียนบ้านอุดมธัญญากรรมการ
6. นายคำรณ ผลพิกุลโรงเรียนบ้านวังวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นายนิเวศน์ โตศรีโรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้ที่ปรึกษา
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางลดาวัลลิ์ มีเดชโรงเรียนสระงามประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณี จันทร์ไพจิตรโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ศรีวัฒนะโรงเรียนบ้านหนองพังพวยกรรมการ
4. นางละเอียด หุตะมานโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี อ่ำวิถีโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือกรรมการ
6. นางยุพา เนื้อเย็นโรงเรียนวัดประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวธนิดา พรหมชัยโรงเรียนบ้านหนองพิกุลที่ปรึกษา
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสุรัตน์ อยู่คงโรงเรียนสระงามบ้านทำนบประธานกรรมการ
2. นางสมควร เจียมตนโรงเรียนบ้านวังข่อยกรรมการ
3. นางวรรณา ยอมมะเริงโรงเรียนวัดหนองจิกรีกรรมการ
4. นางสาวธมลวรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือกรรมการ
5. นายสุชาติ เย็นยอดวิชัยโรงเรียนบ้านปากดงกรรมการ
6. นางวาสนา สุทธิเศวตโรงเรียนบ้านลำพยนต์กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวธนิดา พรหมชัยโรงเรียนบ้านหนองพิกุลที่ปรึกษา
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสนอง คำคมโรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวงประธานกรรมการ
2. นายประมวล สุขถนอมโรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อยกรรมการ
3. นางพรสวรรค์ พงษ์ดีโรงเรียนวัดประชาสรรค์กรรมการ
4. นางศุภรัตน์ พระเทพโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
5. นางสาวชฎาภรณ์ สกัลยาโรงเรียนวัดท่าสุ่มกรรมการ
6. นางสาวธาราทิพย์ แย้มแสงโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นางกัลยาณี ธาราวัชรศาสตร์โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวงที่ปรึกษา
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสนอง คำคมโรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวงประธานกรรมการ
2. นายประมวล สุขถนอมโรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อยกรรมการ
3. นางพรสวรรค์ พงษ์ดีโรงเรียนวัดประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวชฎาภรณ์ สกัลยาโรงเรียนวัดท่าสุ่มกรรมการ
5. นางศุภรัตน์ พระเทพโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
6. นางสาวธาราทิพย์ แย้มแสงโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นางกัลยาณี ธาราวัชรศาสตร์โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวงที่ปรึกษา
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสามารถ แสงสนธิ์โรงเรียนบ้านหนองพังพวยประธานกรรมการ
2. นายดาวรุ่ง อยู่ไทยโรงเรียนบ้านหนองกะเปากรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ ฤทธิ์เทพโรงเรียนวัดสำโรงชัยกรรมการ
4. นายเสวก สนิทผลโรงเรียนบ้านตุ๊กแกกรรมการ
5. นายณรงค์กร ชื่นกลิ่นโรงเรียนบ้านอุดมธัญญากรรมการ
6. นายชัยณรงค์ เกลียวสีนาคโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่งกรรมการและเลขานุการ
7. นายณรงค์ชัย บุญมีโรงเรียนบ้านสระเกตุโมรีที่ปรึกษา
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสามารถ แสงสนธิ์โรงเรียนบ้านหนองพังพวยประธานกรรมการ
2. นายดาวรุ่ง อยู่ไทยโรงเรียนบ้านหนองกะเปากรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ ฤทธิ์เทพโรงเรียนวัดสำโรงชัยกรรมการ
4. นายเสวก สนิทผลโรงเรียนบ้านตุ๊กแกกรรมการ
5. นายณรงค์กร ชื่นกลิ่นโรงเรียนบ้านอุดมธัญญากรรมการ
6. นายชัยณรงค์ เกลียวสีนาคโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่งกรรมการและเลขานุการ
7. นายณรงค์ชัย บุญมีโรงเรียนบ้านสระเกตุโมรีที่ปรึกษา
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญทิพย์ วีระสวัสดิ์โรงเรียนวัดดอนคาประธานกรรมการ
2. นางบังอร ฝอยทองโรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็นกรรมการ
3. นางสาวธมลวรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือกรรมการ
4. นางกวีวรรณ จูเที่ยงโรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง)กรรมการ
5. นายณรงค์กร ชื่นกลิ่นโรงเรียนบ้านอุดมธัญญากรรมการ
6. นางเสาวกุล คล้ายนุ่นโรงเรียนอุดมพัฒนากรรมการและเลขานุการ
7. นายนายนิเวศน์ โตศรีโรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้ที่ปรึกษา
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวธิภาพันธุ์ กลิ่นด้วงโรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวทัชชพร คงอิวโรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวกชพร เปียหลอโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
4. นายอนันต์ ดวงพัตราโรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)กรรมการ
5. นางสาวณชกานต์ เรืองชมโรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการและเลขานุการ
6. นายไพฑูรย์ เผือกพยงค์โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)ที่ปรึกษา
7. นายสมศักดิ์ อ่อนสำลีโรงเรียนวัดเทพสุธาวาสที่ปรึกษา
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญทิพย์ วีระสวัสดิ์โรงเรียนวัดดอนคาประธานกรรมการ
2. นางบังอร ฝอยทองโรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็นกรรมการ
3. นางสาวธมลวรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือกรรมการ
4. นายณรงค์กร ชื่นกลิ่นโรงเรียนบ้านอุดมธัญญากรรมการ
5. นางกวีวรรณ จูเที่ยงโรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง)กรรมการ
6. นางเสาวกุล คล้ายนุ่นโรงเรียนอุดมพัฒนากรรมการและเลขานุการ
7. นายนายนิเวศน์ โตศรีโรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้ที่ปรึกษา
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางบังอร ฝอยทองโรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็นประธานกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา สิงห์สมโรงเรียนบ้านคลองลานกรรมการ
3. นางพรรณอร ศรีรามโรงเรียนวัดประชาสรรค์กรรมการ
4. นางวารี ยอดฉิมมาโรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลีกรรมการ
5. นางชฎาภรณ์ สกัลยาโรงเรียนวัดท่าสุ่มกรรมการ
6. นางกาญจนาณัฐ อ่วมทองโรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการและเลขานุการ
7. นายชาญศิลป์ เรืองศรีโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ที่ปรึกษา
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์ บุญพันธ์โรงเรียนบ้านหนองจิกประธานกรรมการ
2. นางวิไลพร มาเจริญโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายกรรมการ
3. นางอัจฉรา ขุนโมกข์โรงเรียนบ้านช่องคีรีกรรมการ
4. นายเจริญ ตะเพียนทองโรงเรียนบ้านพุมะค่ากรรมการ
5. นางชฎาภรณ์ สกัลยาโรงเรียนวัดท่าสุ่มกรรมการ
6. นางสิรินภา ทศพรโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการและเลขานุการ
7. นายชาญศิลป์ เรืองศรีโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ที่ปรึกษา
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสุชาดา ปานกล่ำโรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ประธานกรรมการ
2. นางไพรศรี วังศิลาโรงเรียนชุมชนบ้านชุมพลกรรมการ
3. นางสาวมณี รัศมีโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
4. นางชฎาภรณ์ สกัลยาโรงเรียนวัดท่าสุ่มกรรมการ
5. นายณรงค์ พงษ์ประดิษฐ์โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาทกรรมการ
6. นางสาวกาญจนาณัฐ อ่วมทองโรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการและเลขานุการ
7. นายพนม จันทร์ดิษฐ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ที่ปรึกษา
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุชาดา ปานกล่ำโรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ประธานกรรมการ
2. นางไพรศรี วังศิลาโรงเรียนชุมชนบ้านชุมพลกรรมการ
3. นางสาวมณี รัศมีโรงเรียนบ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นายณรงค์ พงษ์ประดิษฐ์โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาทกรรมการ
5. นางชฎาภรณ์ สกัลยาโรงเรียนวัดท่าสุ่มกรรมการ
6. นางสาวกาญจนาณัฐ อ่วมทองโรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการและเลขานุการ
7. นายพนม จันทร์ดิษฐ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ที่ปรึกษา
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสมศรี บุญทองโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาสประธานกรรมการ
2. นางนิตยา โนนจุ้ยโรงเรียนบ้านแคทรายกรรมการ
3. นางณิชชาถัทร คงธนเกียรติกุลโรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลีกรรมการ
4. นางกวีวรรณ จูเที่ยงโรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง)กรรมการ
5. นางชฎาภรณ์ สกัลยาโรงเรียนวัดท่าสุ่มกรรมการ
6. นางวรรณา แตงทองโรงเรียนบ้านหนองสะเอ้งกรรมการและเลขานุการ
7. นายสามารถ แสงสนธิ์โรงเรียนบ้านหนองพังพวยที่ปรึกษา
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสมศรี บุญทองโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาสประธานกรรมการ
2. นางนิตยา โนนจุ้ยโรงเรียนบ้านแคทรายกรรมการ
3. นางณิชชาถัทร คงธนเกียรติกุลโรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลีกรรมการ
4. นางกวีวรรณ จูเที่ยงโรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง)กรรมการ
5. นางชฎาภรณ์ สกัลยาโรงเรียนวัดท่าสุ่มกรรมการ
6. นางวรรณา แตงทองโรงเรียนบ้านหนองสะเอ้งกรรมการและเลขานุการ
7. นายสามารถ แสงสนธิ์โรงเรียนบ้านหนองพังพวยที่ปรึกษา
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางฐิติมา เพชรสัมฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล สีนวนโรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
3. นายชาณัตถ์ รุ่งรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนากรรมการ
4. นางสาวธิภาพันธุ์ กลิ่นด้วงโรงเรียนบ้านหลักสิบเก้ากรรมการ
5. นางสาวรสรินทร์ กุนทองโรงเรียนอุดมพัฒนากรรมการและเลขานุการ
6. ว่าที่ร้อยโทสมคิด มั่งมีโรงเรียนบ้านเขาช้างฟุบที่ปรึกษา
7. นายประเสริฐ บุญโห้โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)ที่ปรึกษา
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสนิท พรหมประสิทธิ์โรงเรียนวัดเขาฝาประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ อิ่นแก้วโรงเรียนบ้านเขานางต่วมกรรมการ
3. นางสาวอรุณรัช ทัศนียรัตน์โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์กรรมการ
4. นางสาวปิยะวรรณ กุหิงวังโรงเรียนวัดพนมเศษกรรมการ
5. นางสาวสุชัญญา โตขำโรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาทกรรมการและเลขานุการ
6. นายสุเทพ อินทร์พรหมโรงเรียนน้ำสาดเหนือที่ปรึกษา
7. นางฐิติมา เพชรสัมฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)ที่ปรึกษา
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางลัดดาวัลย์ ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนวัดหนองเบนประธานกรรมการ
2. นางสาวจินดารัตน์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา บุญมากโรงเรียนบ้านคลองลานกรรมการ
4. นายอวิรุทธ์ อยู่ชาโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่งกรรมการ
5. นางพิมพ์ผกา วรรคตอนโรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
6. นายวันชัย เอี่ยมรักษาโรงเรียนวีดหนองหญ้ารังกาที่ปรึกษา
7. นายมาโนช วิริยะโรงเรียนบ้านเขามะเกลือที่ปรึกษา
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายณัฐกิตต์ ทิพพานันท์โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นายนเรศ ยวงคำโรงเรียนบ้านไตรคีรีกรรมการ
3. นางสาวราตรี เพชรประดับโรงเรียนวัดพนมเศษกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ บัวชื่นโรงเรียนบ้านนาขอมกรรมการ
5. นายสัญญา โฉมจันทร์โรงเรียนบ้านปากดงกรรมการและเลขานุการ
6. นายอภินันท์ ทองวิชิตโรงเรียนบ้านท่าเรือที่ปรึกษา
7. นายเทพประทาน ศิโลโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)ที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายไพศาล ทับวงษ์สพป.นครสวรรค์ เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนวัดหนองเบนกรรมการ
3. นางสาวธิภาพันธุ์ กลิ่นด้วงโรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคีกรรมการ
4. นายเจษฎารัตน์ ทรัพย์รัตนศักดิ์โรงเรียนสระงามกรรมการ
5. นางสาวณชกานต์ เรืองชมโรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการและเลขานุการ
6. นายไพฑูรย์ เผือกพยงค์โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)ที่ปรึกษา
7. นางสาวนงลักษณ์ บุญคุณโรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรคฺ์)ที่ปรึกษา
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายเจษฎารัตน์ ทรัพย์รัตนศักดิ์โรงเรียนสระงามประธานกรรมการ
2. นายอวิรุทธ์ อยู่ชาโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่งกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนวัดหนองเบนกรรมการ
4. นายเฉลิมชัย วงษ์โพธิ์โรงเรียนบ้านเขาใหญ่กรรมการ
5. นางสาวงามตา ทองคำบ้านนาขอมกรรมการและเลขานุการ
6. นายภานุวัฒน์ จันทร์ทับโรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็นที่ปรึกษา
7. นางสาวทัชชกร คงอิวโรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)ที่ปรึกษา
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนงลักษณ์ บุญคุณโรงเรียนอนุบาลไพศาลีประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ โสจะยะพันธ์โรงเรียนบ้านราษฏร์เจริญกรรมการ
3. นายสุธิ ประดิษกุลโรงเรียนบ้านแคทรายกรรมการ
4. นายมาโนช วิริยะโรงเรียนบ้านเขามะเกลือกรรมการ
5. นางสาวลดาวัลย์ ทิพย์วงศ์โรงเรียนวังวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นายไพรัช ผู้ภักดีโรงเรียนวัดสายลำโพงกลางที่ปรึกษา
7. นางพรพิมล สีนวนโรงเรียนบ้านลาดที่ปรึกษา
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางฐิติมา เพชรสัมฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล สีนวนโรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
3. นายชาณัตถ์ รุ่งรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนากรรมการ
4. นางสาวธิภาพันธุ์ กลิ่นด้วงโรงเรียนบ้านหลักสิบเก้ากรรมการ
5. นางสาวรสรินทร์ กุนทองโรงเรียนอุดมพัฒนากรรมการและเลขานุการ
6. ว่าที่ร้อยโทสมคิด มั่งมีโรงเรียนบ้านเขาช้างฟุบที่ปรึกษา
7. นายประเสริฐ บุญโห้โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)ที่ปรึกษา
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางลัดดาวัลย์ ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนวัดหนองเบนประธานกรรมการ
2. นางสาวจินดารัตน์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา บุญมากโรงเรียนบ้านคลองลานกรรมการ
4. นายอวิรุทธ์ อยู่ชาโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่งกรรมการ
5. นางพิมพ์ผกา วรรคตอนโรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
6. นายวันชัย เอี่ยมรักษาโรงเรียนวัดหนองหญ้ารังกาที่ปรึกษา
7. นายมาโนช วิริยะโรงเรียนบ้านเขามะเกลือที่ปรึกษา
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสนิท พรหมประสิทธิ์โรงเรียนวัดเขาฝาประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ อิ่นแก้วโรงเรียนบ้านเขานางต่วมกรรมการ
3. นางสาวอรุณรัช ทัศนียรัตน์โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์กรรมการ
4. นางสาวปิยะวรรณ กุหิงวังโรงเรียนวัดพนมเศษกรรมการ
5. นางสาวสุชัญญา โตขำโรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาทกรรมการและเลขานุการ
6. นายสุเทพ อินทร์พรหมโรงเรียนน้ำสาดเหนือที่ปรึกษา
7. นางฐิติมา เพชรสัมฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)ที่ปรึกษา
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสนิท พรหมประสิทธิ์โรงเรียนวัดเขาฝาประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ อิ่นแก้วโรงเรียนบ้านเขานางต่วมกรรมการ
3. นางสาวอรุณรัช ทัศนียรัตน์โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์กรรมการ
4. นางสาวปิยะวรรณ กุหิงวังโรงเรียนวัดพนมเศษกรรมการ
5. นางสาวสุชัญญา โตขำโรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาทกรรมการและเลขานุการ
6. นายสุเทพ อินทร์พรหมโรงเรียนน้ำสาดเหนือที่ปรึกษา
7. นางฐิติมา เพชรสัมฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)ที่ปรึกษา
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายไพศาล ทับวงษ์สพป.นครสวรรค์ เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพร อินทรอาษาสพป.นครสวรรค์ เขต 3กรรมการ
3. นายอูกฤษ โลมพรรณสพป.นครสวรรค์ เขต 3กรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ เรืองศรีสพป.นครสวรรค์ เขต 3กรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่องสพป.นครสวรรค์ เขต 3กรรมการและเลขานุการ
6. นายณรงค์ นาคชัยยะโรงเรียนบ้านปากดงที่ปรึกษา
7. นายเทพประทาน ศิโลโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)ที่ปรึกษา
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายไพศาล ทับวงษ์สพป.นครสวรรค์ เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพร อินทรอาษาสพป.นครสวรรค์ เขต 3กรรมการ
3. นายอูกฤษ โลมพรรณสพป.นครสวรรค์ เขต 3กรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ เรืองศรีสพป.นครสวรรค์ เขต 3กรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่องสพป.นครสวรรค์ เขต 3กรรมการและเลขานุการ
6. นายณรงค์ นาคชัยยะโรงเรียนบ้านปากดงที่ปรึกษา
7. นายเทพประทาน ศิโลโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)ที่ปรึกษา
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายไพศาล ทับวงษ์สพป.นครสวรรค์ เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพร อินทรอาษาสพป.นครสวรรค์ เขต 3กรรมการ
3. นายอูกฤษ โลมพรรณสพป.นครสวรรค์ เขต 3กรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ เรืองศรีสพป.นครสวรรค์ เขต 3กรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่องสพป.นครสวรรค์ เขต 3กรรมการและเลขานุการ
6. นายณรงค์ นาคชัยยะโรงเรียนบ้านปากดงที่ปรึกษา
7. นายเทพประทาน ศิโลโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)ที่ปรึกษา
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายไพศาล ทับวงษ์สพป.นครสวรรค์ เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพร อินทรอาษาสพป.นครสวรรค์ เขต 3กรรมการ
3. นายอูกฤษ โลมพรรณสพป.นครสวรรค์ เขต 3กรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ เรืองศรีสพป.นครสวรรค์ เขต 3กรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่องสพป.นครสวรรค์ เขต 3กรรมการและเลขานุการ
6. นายณรงค์ นาคชัยยะโรงเรียนบ้านปากดงที่ปรึกษา
7. นายเทพประทาน ศิโลโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)ที่ปรึกษา

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสาวจิราวรรณ ปัญญาชวัฑโรงเรียนวัดวังมหากรประธานกรรมการ
2. นางศุจิกา เรืองคำโรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)รองประธานกรรมการ
3. Mr.Scott Eliasโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
4. นายอำนวย ฟังเย็นโรงเรียนวัดประชาสรรค์กรรมการ
5. นายนิสิต ตั้งจิรวัฒนกุลโรงเรียนวัดหนองคูน้อยกรรมการ
6. นางสาวเบญจวรรณ สัมพันธ์ไพศาลโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
7. นางสาวกิจจวง โชสิวสกุลโรงเรียนบ้านลำพยนต์กรรมการ
8. นางนิตยา เกษวิริยะการโรงเรียนวัดจันเสนกรรมการ
9. นายชัยยศ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
10. นางเมตตา ถวิลไทยสพป.นครสวรรค์ เขต 3ที่ปรึกษา
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางจิราวรรณ ปัญญาชวัฑโรงเรียนวัดวังมหากรประธานกรรมการ
2. นางศุจิกา เรืองคำโรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)รองประธานกรรมการ
3. Mr.Scott Eliasโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
4. นางบุญสนอง เหมือนเอี่ยมโรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือกรรมการ
5. นายนิสิต ตั้งจิรวัฒนกุลโรงเรียนวัดหนองคูน้อยกรรมการ
6. นายอำนวย ฟังเย็นโรงเรียนวัดประชาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวกิจจวง โชวสิวสกุลโรงเรียนบ้านลำพยนต์กรรมการ
8. นางนิตยา เกษวิริยะการโรงเรียนวัดจันเสนกรรมการ
9. นายชัยยศ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
10. นางเมตตา ถวิลไทยสพป.นครสวรรค์ เขต 3ที่ปรึกษา
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางจิราวรรณ ปัญญาชวัฑโรงเรียนวัดวังมหากรประธานกรรมการ
2. นางสนทยา สุยสว่างโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่งรองประธานกรรมการ
3. Mr.Scott Eliasโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
4. นางนิตยา เกษวิริยะการโรงเรียนวัดจันเสนกรรมการ
5. นางสาวเบญจวรรณ สัมพันธ์ไพศาลโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
6. นางอสิญา สุขมากโรงเรียนบ้านโคกเจริญกรรมการ
7. นางสาวกิจจวง โชสิวสกุลโรงเรียนบ้านลำพยนต์กรรมการ
8. นางจงรักษ์ รุ่งเรืองโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการและเลขานุการ
9. นางเมตตา ถวิลไทยสพป.นครสวรรค์ เขต 3ที่ปรึกษา
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางรัตนา แตงพรมโรงเรียนบ้านโคกมะขวิดประธานกรรมการ
2. นางสนทยา สุยสว่างโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่งรองประธานกรรมการ
3. นางชื่นจิตร์ อินประสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
4. นางภริตา ปานศิลาโรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวงกรรมการ
5. MissKristin Johnsonโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
6. นางจงรักษ์ รุ่งเรืองโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการและเลขานุการ
7. นางเมตตา ถวิลไทยสพป.นครสวรรค์ เขต 3ที่ปรึกษา
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางรัตนา แตงพรมโรงเรียนบ้านโคกมะขวิดประธานกรรมการ
2. นางสนทยา สุยสว่างโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่งรองประธานกรรมการ
3. นางชื่นจิตร์ อินประสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
4. นางภริตา ปานศิลาโรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวงกรรมการ
5. นายนิสิต ตั้งจิรวัฒนกุลโรงเรียนวัดหนองคูน้อยกรรมการ
6. นางจงรักษ์ รุ่งเรืองโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการและเลขานุการ
7. นางเมตตา ถวิลไทยสพป.นครสวรรค์ เขต 3ที่ปรึกษา
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางรัตนา แตงพรมโรงเรียนบ้านโคกมะขวิดประธานกรรมการ
2. นางสาวนารัตน์ ทองแท้โรงเรียนวัดจันเสนรองประธานกรรมการ
3. นายบัญชา บุญเพ็งโรงเรียนบ้านลำพยนต์กรรมการ
4. นางภริตา ปานศิลาโรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวงกรรมการ
5. MissKristin Johnsonโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
6. นายไพบูลย์ กาบจันทร์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการและเลขานุการ
7. นางเมตตา ถวิลไทยสพป.นครสวรรค์ เขต 3ที่ปรึกษา
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายสัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพโรงเรียนวัดห้วยธารทหารประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ ประทุมชาติโรงเรียนอนุบาลหนองบัวรองประธานกรรมการ
3. นางอสิญา สุขมากโรงเรียนบ้านโคกเจริญกรรมการ
4. นางนงนุช อินทร์ฉ่ำโรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลีกรรมการ
5. นางบุญสนอง เหมือนเเอี่ยมโรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือกรรมการ
6. นางสาวกฤษณา แก้วกลมโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการ
7. นายบัญชา บุญเพ็งโรงเรียนบ้านลำพยนต์กรรมการและเลขานุการ
8. นางเมตตา ถวิลไทยสพป.นครสวรรค์ เขต 3ที่ปรึกษา
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายสัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพโรงเรียนวัดห้วยธารทหารประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ ประทุมชาติโรงเรียนอนุบาลหนองบัวรองประธานกรรมการ
3. นางอสิญา สุขมากโรงเรียนบ้านโคกเจริญกรรมการ
4. นางนงนุช อินทร์ฉ่ำโรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลีกรรมการ
5. นางสาวเบญจวรรณ สัมพันธ์ไพศาลโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
6. นางสาวกฤษณา แก้วกลมโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการ
7. นายบัญชา บุญเพ็งโรงเรียนบ้านลำพยนต์กรรมการและเลขานุการ
8. นางเมตตา ถวิลไทยสพป.นครสวรรค์ เขต 3ที่ปรึกษา
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิดโรงเรียนบ้านพุมะค่าประธานกรรมการ
2. นางสาวชฎาภัทร ขนาปิยกุลโรงเรียนวัดหนองโพรองประธานกรรมการ
3. นางสุกัลยา นนท์สกุลโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
4. นายไพบูลย์ กาบจันทร์โรงเรียนวัดเขาดินกรรมการ
5. นายพฤกษ์ อินทรโลหิตเชิดชูโรงเรียนบ้านเขานางต่วมกรรมการ
6. นางสาวปัทมา อ่อนน้อมโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่งกรรมการและเลขานุการ
7. นางเมตตา ถวิลไทยสพป.นครสวรรค์ เขต 3ที่ปรึกษา
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิดโรงเรียนบ้านพุมะค่าประธานกรรมการ
2. นางสาวชฎาภัทร ชนาปิยกุลโรงเรียนวัดหนองโพรองประธานกรรมการ
3. นางสุกัลยา นนท์สกุลโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
4. นายไพบูลย์ กาบจันทร์โรงเรียนวัดเขาดินกรรมการ
5. นายพฤกษ์ อินทรโลหิตเชิดชูโรงเรียนบ้านเขานางต่วมกรรมการ
6. นางสาวปัทมา อ่อนน้อมโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่งกรรมการและเลขานุการ
7. นางเมตตา ถวิลไทยสพป.นครสวรรค์ เขต 3ที่ปรึกษา
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายสัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพโรงเรียนวัดห้วยธารทหารประธานกรรมการ
2. นางสาวชฎาภัทร ชนาปิยกุลโรงเรียนวัดหนองโพรองประธานกรรมการ
3. นายอำนวย ฟังเย็นโรงเรียนวัดประชาสรรค์กรรมการ
4. นางนงนุช อินทร์ฉ่ำโรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลีกรรมการ
5. นางรัชนี มั่นต่ายโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
6. นางสาวกฤษณา แก้วกลมโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการ
7. นางศุจิกา เรืองคำโรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
8. นางเมตตา ถวิลไทยสพป.นครสวรรค์ เขต 3ที่ปรึกษา
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายวันชัย ยี่รักษ์โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายสุรพล ทรงศักดิ์สุจริตโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
3. นางรณิดา อินทร์ฉ่ำโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
4. นางเมตตา ถวิลไทยสพป.นครสวรรค์ เขต 3ที่ปรึกษา
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายวันชัย ยี่รักษ์โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายสุรพล ทรงศักดิ์สุจริตโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์รองประธานกรรมการ
3. นางรัชนี มั่นต่ายโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
4. นางรณิดา อินทร์ฉ่ำโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางเมตตา ถวิลไทยสพป.นครสวรรค์ เขต 3ที่ปรึกษา
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นายชาญวิทย์ บุญดิเรกโรงเรียนบ้านหนองลาดประธานกรรมการ
2. นายชัยยศ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายนิสิต ตั้งจิรวัฒนกุลโรงเรียนวัดหนองคูน้อยกรรมการ
4. นางสาวปัทมา อ่อนน้อมโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่งกรรมการ
5. นางบุญสนอง เหมือนเเอี่ยมโรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือกรรมการ
6. นายมณเฑียร ชัยประเสริฐโรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
7. นางเมตตา ถวิลไทยสพป.นครสวรรค์ เขต 3ที่ปรึกษา
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นายชาญวิทย์ บุญดิเรกโรงเรียนบ้านหนองลาดประธานกรรมการ
2. นายชัยยศ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายนิสิต ตั้งจิรวัฒนกุลโรงเรียนวัดหนองคูน้อยกรรมการ
4. นางสาวปัทมา อ่อนน้อมโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่งกรรมการ
5. นางศิริวรรณ ประทุมชาติโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
6. นางสาวเบญจวรรณ สัมพันธ์ไพศาลโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการและเลขานุการ
7. นางเมตตา ถวิลไทยสพป.นครสวรรค์ เขต 3ที่ปรึกษา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายพิศาล อินทร์น้อยโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ ประธานกรรมการ
2. นายอริญชัย เทียนเทศ โรงเรียนวัดวาปีรัตนารามกรรมการ
3. นายถนอม แก้วคงโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการ
4. นายสมควร สังข์ทิพย์โรงเรียนบ้านลำพยนต์กรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ ยอดหมวก โรงเรียนบ้านตุ๊กแก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายพีระพงษ์ โนนจุ้ย โรงเรียนวัดห้วยลำไยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ เบื้องบนโรงเรียนวัดบ่อนิมิตกรรมการ
3. นายประทุม บัวเทศโรงเรียนบ้านตะกรุดภิบาลกรรมการ
4. นายฉลอง คันทะมาลาโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือกรรมการ
5. นายวินัย มณีโรงเรียนบ้านเขานางต่วมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายรักษ์สันติ มลิทองโรงเรียนบ้านหนองกระเปาประธานกรรมการ
2. นายจีระพงษ์ เพิ่มเกียรติกุลโรงเรียนบ้านร่องหอย กรรมการ
3. นายสน ชมชื่นโรงเรียนวัดพนมเศษกรรมการ
4. นายประสงค์ คูกิติรัตน์ โรงเรียนบ้านแคทราย กรรมการ
5. นายสมเกียรติ จูเที่ยงโรงเรียนอนุบาลตาคลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายสนิท สุทธิเศวตโรงเรียนบ้านราษฎรเจริญประธานกรรมการ
2. นายสานิตย์ สนธิ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่งกรรมการ
3. นายชัยพร หงษ์พรหมโรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือกรรมการ
4. นางสาวบัวจีบ กลิ่นกระบี่ โรงเรียนบ้านเนินบ่อทองกรรมการ
5. นางสาวหนึ่งฤทัย สุขแก้วโรงเรียนบ้านคลองกำลังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายขวัญเรือน คงพิทักษ์ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ รอดอุตส่าห์โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่งกรรมการ
3. นางดวงใจ อภิปรัชญาฐิติกุลโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
4. นางศิริวรรณ จันทนาโรงเรียนบ้านหนองลาด กรรมการ
5. นางอำพร ทุมดี โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ ฟุ้งสุขโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวคมคาย ศรีสว่างสุข โรงเรียนบ้านนาขอม กรรมการ
3. นางสาวดวงแก้ว คงเพชรศักดิ์โรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
4. นางสาวกิม ยอดทองดีโรงเรียนวัดหนองจิกรี กรรมการ
5. นางสาวนันทิกานต์ จิตรชนะ โรงเรียนบ้านคลองลาน กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาววิไลพร เพชรพิฑูรย์รัตน์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ประธานกรรมการ
2. นางบังอร แก้วคงโรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็นกรรมการ
3. นางสาวนวพร มุสิกะชาติ โรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่าย กรรมการ
4. นางวันวิสา สมใจโรงเรียนบ้านนาขอมกรรมการ
5. นางณัฐณา นามวงษ์ โรงเรียนสระงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลพร เพชรพิฑูรย์รัตน์ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางบังอร แก้วคงโรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็นกรรมการ
3. นางสาวนวพร มุสิกะชาติโรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่ายกรรมการ
4. นางวันวิสา สมใจโรงเรียนบ้านนาขอมกรรมการ
5. นางณัฐณา นามวงษ์ โรงเรียนสระงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายสันติ อินทร์สุภาโรงเรียนบ้านเขานางต่วมประธานกรรมการ
2. นางสาวผุสรัตน์ บำรุงนาโรงเรียนบ้านเขานางต่วมกรรมการ
3. นางสุรีย์ คำภิรานนท์โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้งกรรมการ
4. นางสาวตัตติญา เอกกัณหาโรงเรียนบ้านพุมะค่ากรรมการ
5. นางสาวธนากาญจน์ ทองม่วงโรงเรียนอนุบาลตาคลีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายสันติ อินทร์สุภาโรงเรียนบ้านเขานางต่วมประธานกรรมการ
2. นางสาวผุสรัตน์ บำรุงนาโรงเรียนบ้านเขานางต่วมกรรมการ
3. นางสุรีย์ คำภิรานนท์โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้งกรรมการ
4. นางสาวตัตติญา เอกกัณหาโรงเรียนบ้านพุมะค่ากรรมการ
5. นางสาวธนากาญจน์ ทองม่วงโรงเรียนอนุบาลตาคลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายสิทธิพงศ์ สั่งศรโรงเรียนบ้านตะคร้อประธานกรรมการ
2. นายวิทยา หงษ์ยิ้ม โรงเรียนบ้านเขาค้างคาวกรรมการ
3. นางอสิญา สุขมากโรงเรียนบ้านโคกเจริญ กรรมการ
4. นางสาวสุภาภร ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่าย กรรมการ
5. นางสาวศุขริน ศรรุ่งโรงเรียนวัดสำโรงชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายชาญศิลป์ เรืองศรีโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพรรณ สรรค์ประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาทกรรมการ
3. นางชุฎิมา ศรีวรรณโรงเรียนบ้านปากง่ามกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีรณชัย ตั้งเสริมวิทย์โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์ กรรมการ
5. นางวัลลภา ดิษผลโรงเรียนวัดหนองจิกรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางสุภาพร อิ่มพงษ์โรงเรียนเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางอรนีย์ ศิโลโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ แตงทองโรงเรียนบ้านหนองสะเอ้งกรรมการ
4. นายบุญลือ วงษ์มั่นโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นางสาวรัตนา รดารุติ์โรงเรียนบ้านหนองสะแกยาวกรรมการ
6. นายนุกูล ไทยถาวรโรงเรียนบ้านลาดตะกุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร อิ่มพงษ์โรงเรียนบ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางอรนีย์ ศิโลโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ แตงทองโรงเรียนบ้านหนองสะเอ้งกรรมการ
4. นายบุญลือ คงมั่นโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นางสาวรัตนา รดารุติ์โรงเรียนบ้านหนองสะแกยาวกรรมการ
6. นายนุกูล ไทยถาวรโรงเรียนบ้านลาดตะกุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางศศิญา ซือตระกูล โรงเรียนบ้านเขาน้อย ประธานกรรมการ
2. นางสาวนัฐกาญจน์ ครองเมืองโรงเรียนบ้านหนองดู่ กรรมการ
3. นางวรรณวรางค์ คงเพชรศักดิ์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
4. นางจีรวัฒน์ อัตตปรีชากุล โรงเรียนบ้านโพธิ์งามกรรมการ
5. นางสาวธนิษฐา โพธิ์อ่อง โรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางศศิญา ซื้อตระกูลโรงเรียนบ้านเขาน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวเจตปรียา โลหะเวชโรงเรียนบ้านร่องหอยกรรมการ
3. นางรัชนี จิตรอารีโรงเรียนวัดหนองจิกรีกรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ ด้วงงามโรงเรียนบ้านโพธิ์งามกรรมการ
5. นางสาวจรรยารักษ์ การภักดีโรงเรียนอุดมพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ นนทสกุลโรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา วงษ์เพ็ชรโรงเรียนอนุบาลตาคลี กรรมการ
3. นายจิรพันธุ์ อินบัวโรงเรียนบ้านลำพยนต์กรรมการ
4. นางรังสิมารัชต์ ชะฎาโรงเรียนบ้านตุ๊กแกกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ โพธิ์ชัยโถโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ นนทสกุลโรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายจิรพันธุ์ อินบัวโรงเรียนบ้านลำพยนต์กรรมการ
3. นางอัจฉรา วงษ์เพ็ชร์โรงเรียนอนุบาลตาคลีกรรมการ
4. นางเต็มศิริ วงษ์ราชบุตรโรงเรียนบ้านช่องคีรีกรรมการ
5. นางกัญจนพร แต้มมากโรงเรียนบ้านเขามะเกลือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
1. นางเยาวลักษณ์ ผาสุขสพป.นว3ประธานกรรมการ
2. นางบุญเรือง ภู่ระย้าสพป.นว3กรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่องสพป.นว3กรรมการ
4. นายเผ่า เอี่ยมสอาดสพป.นว3กรรมการ
5. นางสาวรัตนชนก รัตนภูมิสพป.นว3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางบังอร เนตรทองข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ แป้นขำโรงเรียนวัดหนองตะโกกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ สาระหงษ์โรงเรียนบ้านพุนกยูงกรรมการ
4. นางสาววรรณนิสา จำปาแดงโรงเรียนอุดมพัฒากรรมการ
5. นางศรัญญา พชิราปภาพัชรโรงเรียนวัดสำโรงชัยกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางเย็นจิตรต์ เพชรรัตน์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางฉลองรัตน์ เผือกผยงค์โรงเรียนวัดสว่างวงษ์กรรมการ
3. นางณัฐรินทร์ สุทัศน์สินติโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
4. นางสาวิตรี จิ๋วสุขโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาสกรรมการ
5. นางพนิดา ทองกลมโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวสมจิตร แสงเพ็ชรโรงเรียนบ้านคลองบอนประธานกรรมการ
2. นางรัตนา อินทะชัยโรงเรียนวัดถ้ำผาสุขใจกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี โหงอ่อนโรงเรียนวัดประชาสรรค์กรรมการ
4. นางพรภัทรรินทร์ งามนิธิจารุเมธีโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
5. นางฐานภา คณะโตโรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาดกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสามารถ อัฒพุธโรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ประธานกรรมการ
2. นางอัมพร ยอดวิเศษโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการ
3. นางสาวพิชญ์ ขำมาโรงเรียนวัดเขาฝากรรมการ
4. นางมาลัย สีนาโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
5. นางสาวกนิษฐา ศักดิ์ศรีโรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสามารถ อัฒพุธโรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ประธานกรรมการ
2. นางอัมพร ยอดวิเศษโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการ
3. นางสาวพิชญ์ ขำมาโรงเรียนวัดเขาฝากรรมการ
4. นางมาลัย สีนาโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
5. นางสาวกนิษฐา ศักดิ์ศรีโรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสามารถ อัฒพุธโรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ประธานกรรมการ
2. นางอัมพร ยอดวิเศษโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการ
3. นางสาวพิชญ์ ขำมาโรงเรียนวัดเขาฝากรรมการ
4. นางมาลัย สีนาโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
5. นางสาวกนิษฐา ศักดิ์ศรีโรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสามารถ อัฒพุธโรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ประธานกรรมการ
2. นางอัมพร ยอดวิเศษโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการ
3. นางสาวพิชญ์ ขำมาโรงเรียนวัดเขาฝากรรมการ
4. นางมาลัย สีนาโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
5. นางสาวกนิษฐา ศักดิ์ศรีโรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสามารถ อัฒพุธโรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ประธานกรรมการ
2. นางอัมพร ยอดวิเศษโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการ
3. นางสาวพิชญ์ ขำมาโรงเรียนวัดเขาฝากรรมการ
4. นางมาลัย สีนาโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
5. นางสาวกนิษฐา ศักดิ์ศรีโรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสามารถ อัฒพุธโรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ประธานกรรมการ
2. นางอัมพร ยอดวิเศษโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการ
3. นางสาวพิชญ์ ขำมาโรงเรียนวัดเขาฝากรรมการ
4. นางมาลัย สีนาโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
5. นางสาวกนิษฐา ศักดิ์ศรีโรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายสามารถ อัฒพุธโรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ประธานกรรมการ
2. นางอัมพร ยอดวิเศษโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการ
3. นางสาวพิชญ์ ขำมาโรงเรียนวัดเขาฝากรรมการ
4. นางมาลัย สีนาโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
5. นางสาวกนิษฐา ศักดิ์ศรีโรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายสามารถ อัฒพุธโรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ประธานกรรมการ
2. นางอัมพร ยอดวิเศษโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการ
3. นางสาวพิชญ์ ขำมาโรงเรียนวัดเขาฝากรรมการ
4. นางมาลัย สีนาโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
5. นางสาวกนิษฐา ศักดิ์ศรีโรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสามารถ อัฒพุธโรงเรียนวัดสายลำโพงใต้กรรมการ
2. นางอัมพร ยอดวิเศษโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการ
3. นางสาวพิชญ์ ขำมาโรงเรียนวัดเขาฝากรรมการ
4. นางมาลัย สีนาโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
5. นางสาวกนิษฐา ศักดิ์ศรีโรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อยกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสามารถ อัฒพุธโรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ประธานกรรมการ
2. นางอัมพร ยอดวิเศษโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการ
3. นางสาวพิชญ์ ขำมาโรงเรียนวัดเขาฝากรรมการ
4. นางมาลัย สีนาโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
5. นางสาวกนิษฐา ศักดิ์ศรีโรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสามารถ อัฒพุธโรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ประธานกรรมการ
2. นางอัมพร ยอดวิเศษโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการ
3. นางสาวพิชญ์ ขำมาโรงเรียนวัดเขาฝากรรมการ
4. นางมาลัย สีนาโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
5. นางสาวกนิษฐา ศักดิ์ศรีโรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสามารถ อัฒพุธโรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ประธานกรรมการ
2. นางอัมพร ยอดวิเศษโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการ
3. นางสาวพิชญ์ ขำมาโรงเรียนวัดเขาฝากรรมการ
4. นางมาลัย สีนาโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
5. นางสาวกนิษฐา ศักดิ์ศรีโรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสามารถ อัฒพุธโรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ประธานกรรมการ
2. นางอัมพร ยอดวิเศษโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการ
3. นางสาวพิชญ์ ขำมาโรงเรียนวัดเขาฝากรรมการ
4. นางมาลัย สีนาโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
5. นางสาวกนิษฐา ศักดิ์ศรีโรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสามารถ อัฒพุธโรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ประธานกรรมการ
2. นางอัมพร ยอดวิเศษโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการ
3. นางสาวพิชญ์ ขำมาโรงเรียนวัดเขาฝากรรมการ
4. นางมาลัย สีนาโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
5. นางสาวกนิษฐา ศักดิ์ศรีโรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสามารถ อัฒพุธโรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ประธานกรรมการ
2. นางอัมพร ยอดวิเศษโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการ
3. นางสาวพิชญ์ ขำมาโรงเรียนวัดเขาฝากรรมการ
4. นางมาลัย สีนาโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
5. นางสาวกนิษฐา ศักดิ์ศรีโรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนันทวดี พุ่มเกิดโรงเรียนบ้านหนองตะโกประธานกรรมการ
2. นางสมทรง รอดโยโรงเรียนวัดประชาสรรค์กรรมการ
3. นางนาถ เหมือนเลี้ยงโรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้กรรมการ
4. นางนัฐติยา เจริญนานโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
5. นางวันเพ็ญ แท่งทองโรงเรียนบ้านหนองบัวตากลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางนันทวดี พุ่มเกิดโรงเรียนบ้านหนองตะโกประธานกรรมการ
2. นางสมทรง รอดโยโรงเรียนวัดประชาสรรค์กรรมการ
3. นางนาถ เหมือนเลี้ยงโรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้กรรมการ
4. นางนัฐติยา เจริญนานโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
5. นางวันเพ็ญ แท่งทองโรงเรียนบ้านหนองบัวตากลานกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวอุทัยวรรณ วงษ์เหรียญไทยโรงเรียนบ้านหนองปล้องโพชประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ ฉิมทวีโรงเรียนบ้านตะกุดภิบาลกรรมการ
3. นางกมลทิพย์ มะโนน้อมโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
4. นางพรเพ็ญ เกตุสวาสดิ์โรงเรียนวัดห้้วยลำไยกรรมการ
5. นางวัฒนา สว่างชัยโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวอุทัยวรรณ วงษ์เหรียญไทยโรงเรียนบ้านหนองปล้องโพชประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ ฉิมทวีโรงเรียนบ้านตะกุดภิบาลกรรมการ
3. นางกมลทิพย์ มะโนน้อมุโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
4. นางพรเพ็ญ เกตุสวาสดิ์โรงเรียนวัดห้วยลำไยกรรมการ
5. นางวัฒนา สว่างชัยโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอุทัยวรรณ วงษ์เหรียญไทยโรงเรียนบ้านหนองปล้องโพชประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ ฉิมทวีโรงเรียนบ้านตะกุดภิบาลกรรมการ
3. นางกมลทิพย์ มะโนน้อมโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
4. นางพรเพ็ญ เกตุสวาสดิ์โรงเรียนวัดห้้วยลำไยกรรมการ
5. นางวัฒนา สว่างชัยโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอุทัยวรรณ วงษ์เหรียญไทยโรงเรียนบ้านหนองปล้องโพชประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ ฉิมทวีโรงเรียนบ้านตะกุดภิบาลกรรมการ
3. นางกมลทิพย์ มะโนน้อมโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
4. นางพรเพ็ญ เกตุสวาสดิ์โรงเรียนวัดห้้วยลำไยกรรมการ
5. นางวัฒนา สว่างชัยโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวอุทัยวรรณ วงษ์เหรียญไทยโรงเรียนบ้านหนองปล้องโพชประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ ฉิมทวีโรงเรียนบ้านตะกุดภิบาลกรรมการ
3. นางกมลทิพย์ มะโนน้อมโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
4. นางพรเพ็ญ เกตุสวาสดิ์โรงเรียนวัดห้้วยลำไยกรรมการ
5. นางวัฒนา สว่างชัยโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวอุทัยวรรณ วงษ์เหรียญไทยโรงเรียนบ้านหนองปล้องโพชประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ ฉิมทวีโรงเรียนบ้านตะกุดภิบาลกรรมการ
3. นางกมลทิพย์ มะโนน้อมโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
4. นางพรเพ็ญ เกตุสวาสดิ์โรงเรียนวัดห้้วยลำไยกรรมการ
5. นางวัฒนา สว่างชัยโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวอุทัยวรรณ วงษ์เหรียญไทยโรงเรียนบ้านหนองปล้องโพชประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ ฉิมทวีโรงเรียนบ้านตะกุดภิบาลกรรมการ
3. นางกมลทิพย์ มะโนน้อมโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
4. นางพรเพ็ญ เกตุสวาสดิ์โรงเรียนวัดห้้วยลำไยกรรมการ
5. นางวัฒนา สว่างชัยโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวอุทัยวรรณ วงษ์เหรียญไทยโรงเรียนบ้านหนองปล้องโพชกรรมการ
2. นายสุพจน์ ฉิมทวีโรงเรียนบ้านตะกุดภิบาลกรรมการ
3. นางกมลทิพย์ มะโนน้อมโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
4. นางพรเพ็ญ เกตุสวาสดิ์โรงเรียนวัดห้้วยลำไยกรรมการ
5. นางวัฒนา สว่างชัยโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาสกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวอุทัยวรรณ วงษ์เหรียญไทยโรงเรียนบ้านหนองปล้องโพชประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ ฉิมทวีโรงเรียนบ้านตะกุดภิบาลกรรมการ
3. นางกมลทิพย์ มะโนน้อมโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
4. นางพรเพ็ญ เกตุสวาสดิ์โรงเรียนวัดห้้วยลำไยกรรมการ
5. นางวัฒนา สว่างชัยโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวอุทัยวรรณ วงษ์เหรียญไทยโรงเรียนบ้านหนองปล้องโพชประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ ฉิมทวีโรงเรียนบ้านตะกุดภิบาลกรรมการ
3. นางกมลทิพย์ มะโนน้อมโรงเรียอนุบาลหนองบัวกรรมการ
4. นางพรเพ็ญ เกตุสวาสดิ์โรงเรียนวัดห้้วยลำไยกรรมการ
5. นางวัฒนา สว่างชัยโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวอุทัยวรรณ วงษ์เหรียญไทยโรงเรียนบ้านหนองปล้องโพชประธานกรรมการ
2. นางกมลทิพย์ มะโนน้อมโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
3. นางพรเพ็ญ เกตุสวาสดิ์โรงเรียนวัดห้้วยลำไยกรรมการ
4. นายสุพจน์ ฉิมทวีโรงเรียนบ้านตะกุดภิบาลกรรมการ
5. นางวัฒนา สว่างชัยโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาสกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรัตนา แตงพรมโรงเรียนบ้านโคกมะขวิดประธานกรรมการ
2. นางรัชนี มั่นต่ายโรงเรียนอนุบาลท่าะตะโกกรรมการ
3. นางพรรณี อินทร์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองเต็งรังกรรมการ
4. นางสาวิตรี จิ๋วสุขโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรัตนา แตงพรมโรงเรียนบ้านโคกมะขวิดประธานกรรมการ
2. นางรัชนี มั่นต่ายโรงเรียนอนุบาลท่าะตะโกกรรมการ
3. นางพรรณี อินทร์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองเต็งรังกรรมการ
4. นางสาวิตรี จิ๋วสุขโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรัตนา แตงพรมโรงเรียนบ้านโคกมะขวิดประธานกรรมการ
2. นางรัชนี มั่นต่ายโรงเรียนอนุบาลท่าะตะโกกรรมการ
3. นางพรรณี อินทร์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองเต็งรังกรรมการ
4. นางสาวิตรี จิ๋วสุขโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรัตนา แตงพรมโรงเรียนบ้านโคกมะขวิดประธานกรรมการ
2. นางรัชนี มั่นต่ายโรงเรียนอนุบาลท่าะตะโกกรรมการ
3. นางพรรณี อินทร์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองเต็งรังกรรมการ
4. นางสาวิตรี จิ๋วสุขโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรัตนา แตงพรมโรงเรียนบ้านโคกมะขวิดประธานกรรมการ
2. นางรัชนี มั่นต่ายโรงเรียนอนุบาลท่าะตะโกกรรมการ
3. นางพรรณี อินทร์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองเต็งรังกรรมการ
4. นางสาวิตรี จิ๋วสุขโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาสกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุวรรณา ตันเจริญโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
2. นางชำมะนาด พลเจียกโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
3. นายภูพิสิษฐ์ ภูดอกไม้โรงเรียนบ้านทุ่งทองกรรมการ
4. นางชมนาด เหมือนพรรณโรงเรียนชุมชนวัดหัวถนใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภูพิสิษฐ์ ภูดอกไม้โรงเรียนบ้านทุ่งทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา ตันเจริญโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
3. นางชำมะนาด พลเจียกโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
4. นางชมนาด เหมือนพรรณโรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภูพิสิษฐ์ ภูดอกไม้โรงเรียนบ้านทุ่งทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา ตันเจริญโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
3. นางชำมะนาด พลเจียกโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
4. นางชมนาด เหมือนพรรณโรงเรียนชุมชนวัดหัวถนใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภูพิสิษฐ์ ภูดอกไม้โรงเรียนบ้านทุ่งทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา ตันเจริญโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
3. นางชำมะนาด พลเจียกโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
4. นางชมนาด เหมือนพรรณโรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภูพิสิษฐ์ ภูดอกไม้โรงเรียนบ้านทุ่งทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา ตันเจริญโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
3. นางชำมะนาด พลเจียกโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
4. นางชมนาด เหมือนพรรณโรงเรียนชุมชนวัดหัวถนใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภูพิสิษฐ์ ภูดอกไม้โรงเรียนบ้านทุ่งทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา ตันเจริญโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
3. นางชำมะนาด พลเจียกโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
4. นางชมนาด เหมือนพรรณโรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย จินดาศรีโรงเรียนบ้านนาขอมประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา อุดมศรีโรงเรียนวัดหนองโพกรรมการ
3. นางนงนุช ปรางค์สวรรค์โรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
4. นางจุฑามาศ หมีทองุโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย จินดาศรีโรงเรียนบ้านนาขอมประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา อุดมศรีโรงเรียนวัดหนองโพกรรมการ
3. นางนงนุช ปรางค์สวรรค์โรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
4. นางจุฑามาศ หมีทองโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย จินดาศรีโรงเรียนบ้านนาขอมประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา อุดมศรีโรงเรียนวัดหนองโพกรรมการ
3. นางนงนุช ปรางค์สวรรค์โรงเรียนัอนุบาลหนองบัวกรรมการ
4. นางจุฑามาศ หมีทองโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย จินดาศรีโรงเรียนบ้านนาขอมประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา อุดมศรีโรงเรียนวัดหนองโพกรรมการ
3. นางนงนุช ปรางค์สวรรค์โรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
4. นางจุฑามาศ หมีทองโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย จินดาศรีโรงเรียนบ้านนาขอมประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา อุดมศรีโรงเรียนวัดหนองโพกรรมการ
3. นางนงนุช ปรางค์สวรรค์โรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
4. นางจุฑามาศ หมีทองโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย จินดาศรีโรงเรียนบ้านนาขอมประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา อุดมศรีโรงเรียนวัดหนองโพกรรมการ
3. นางนงนุช ปรางค์สวรรค์โรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
4. นางจุฑามาศ หมีทองโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย จินดาศรีโรงเรียนบ้านนาขอมประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา อุดมศรีโรงเรียนวัดหนองโพกรรมการ
3. นางนงนุช ปรางค์สวรรค์โรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
4. นางจุฑามาศ หมีทองโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย จินดาศรีโรงเรียนบ้านนาขอมประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา อุดมศรีโรงเรียนวัดหนองโพกรรมการ
3. นางนงนุช ปรางค์สวรรค์โรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
4. นางจุฑามาศ หมีทองโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย จินดาศรีโรงเรียนบ้านนาขอมประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา อุดมศรีโรงเรียนวัดหนองโพกรรมการ
3. นางนงนุช ปรางค์สวรรค์โรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
4. นางจุฑามาศ หมีทองโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย จินดาศรีโรงเรียนบ้านนาขอมประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา อุดมศรีโรงเรียนวัดหนองโพกรรมการ
3. นางนงนุช ปรางค์สวรรค์โรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
4. นางจุฑามาศ หมีทองโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางอรุณศรี ชินจิตร์โรงเรียนอนุบาลหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางชอุ้ม อินทร์น้อยโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือกรรมการ
3. นางสมศรี ธาราวิกรัยรัตน์โรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
4. นางสาวปิยะวรรณ อ้นยางโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางอรุณศรี ชินจิตร์โรงเรียนอนุบาลหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางชอุ้ม อินทร์น้อยโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือกรรมการ
3. นางสมศรี ธาราวิกรัยรัตน์โรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
4. นางสาวปิยะวรรณ อ้นยางโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอรุณศรี ชินจิตร์โรงเรียนอนุบาลหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางชอุ้ม อินทร์น้อยโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือกรรมการ
3. นางสมศรี ธาราวิกรัยรัตน์โรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
4. นางสาวปิยะวรรณ อ้นยางโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอรุณศรี ชินจิตร์โรงเรียนอนุบาลหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางชอุ้ม อินทร์น้อยโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือกรรมการ
3. นางสมศรี ธาราวิกรัยรัตน์โรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
4. นางสาวปิยะวรรณ อ้นยางโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอรุณศรี ชินจิตร์โรงเรียนอนุบาลหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางชอุ้ม อินทร์น้อยโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือกรรมการ
3. นางสมศรี ธาราวิกรัยรัตน์โรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
4. นางสาวปิยะวรรณ อ้นยางโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางอรุณศรี ชินจิตร์โรงเรียนอนุบาลหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางชอุ้ม อินทร์น้อยโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือกรรมการ
3. นางสมศรี ธาราวิกรัยรัตน์โรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
4. นางสาวปิยะวรรณ อ้นยางโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรุณศรี ชินจิตร์โรงเรียนอนุบาลหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางชอุ้ม อินทร์น้อยโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือกรรมการ
3. นางสมศรี ธาราวิกรัยรัตน์โรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
4. นางสาวปิยะวรรณ อ้นยางโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอรุณศรี ชินจิตร์โรงเรียนอนุบาลหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางชอุ้ม อินทร์น้อยโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือกรรมการ
3. นางสมศรี ธาราวิกรัยรัตน์โรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
4. นางสาวปิยะวรรณ อ้นยางโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมพร ชื่นกลิ่นโรงเรียนบ้านอุดมธัญญาประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ปรียาจิตร์โรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
3. นายเฉลียว จุ้ยด้วงโรงเรียนบ้านหนกระโดนกรรมการ
4. นางคำนึง พันธ์พงษ์โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมพร ชื่นกลิ่นโรงเรียนบ้านอุดมธัญญาประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ปรียาจิตร์โรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
3. นายเฉลียว จุ้ยด้วงโรงเรียนบ้านหนกระโดนกรรมการ
4. นางคำนึง พันธ์พงษ์โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมพร ชื่นกลิ่นโรงเรียนบ้านอุดมธัญญาประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ปรียาจิตร์โรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
3. นายเฉลียว จุ้ยด้วงโรงเรียนบ้านหนองกระโดนกรรมการ
4. นางคำนึง พันธ์พงษ์โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมพร ชื่นกลิ่นโรงเรียนบ้านอุดมธัญญาประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ปรียาจิตร์โรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
3. นายเฉลียว จุ้ยด้วงโรงเรียนบ้านหนองกระโดนกรรมการ
4. นางคำนึง พันธ์พงษ์โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมพร ชื่นกลิ่นโรงเรียนบ้านอุดมธัญญากรรมการ
2. นายไพศาล ปรียาจิตร์โรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
3. นายเฉลียว จุ้ยด้วงโรงเรียนบ้านหนองกระโดนกรรมการ
4. นางคำนึง พันธ์พงษ์โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายภูพิสิษฐ์ ภูดอกไม้โรงเรียนบ้านทุ่งทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา ตันเจริญโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
3. นางชำมะนาด พลเจียกโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
4. นางชมนาด เหมือนพรรณโรงเรียนชุมชนวัดหัวถนใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายภูพิสิษฐ์ ภูดอกไม้โรงเรียนบ้านทุ่งทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา ตันเจริญโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
3. นางชำมะพนาด พลเจียกโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
4. นางชำมะนาด เหมือนพรรณโรงเรียนชุมชนวัดหัวถนใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายภูพิสิษฐ์ ภูดอกไม้โรงเรียนบ้านทุ่งทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา ตันเจริญโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
3. นางชำมะนาด พลเจียกโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
4. นางชมนาด เหมือนพรรณโรงเรียนชุมชนวัดหัวถนใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายภูพิสิษฐ์ ภูดอกไม้โรงเรียนบ้านทุ่งทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา ตันเจริญโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
3. นางชำมะนาด พลเจียกโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
4. นางชมนาด เหมือนพรรณโรงเรียนชุมชนวัดหัวถนใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายภูพิสิษฐ์ ภูดอกไม้โรงเรียนบ้านทุ่งทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา ตันเจริญโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
3. นางชำมะนาด พลเจียกโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
4. นางชมนาด เหมือนพรรณโรงเรียนชุมชนวัดหัวถนใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายภูพิสิษฐ์ ภูดอกไม้โรงเรียนบ้านทุ่งทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา ตันเจริญโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
3. นางชำมะนาด พลเจียกโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
4. นางชมนาด เหมือนพรรณโรงเรียนชุมชนวัดหัวถนใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายภูพิสิษฐ์ ภูดอกไม้โรงเรียนบ้านทุ่งทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา ตันเจริญโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
3. นางชำมะนาด พลเจียกโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
4. นางชมนาด เหมือนพรรณโรงเรียนชุมชนวัดหัวถนใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายภูพิสิษฐ์ ภูดอกไม้โรงเรียนบ้านทุ่งทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา ตันเจริญโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
3. นางชำมะนาด พลเจียกโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
4. นางชมนาด เหมือนพรรณโรงเรียนชุมชนวัดหัวถนใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายภูพิสิษฐ์ ภูดอกไม้โรงเรียนบ้านทุ่งทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา ตันเจริญโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
3. นางชำมะนาด พลเจียกโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
4. นางชมนาด เหมือนพรรณโรงเรียนชุมชนวัดหัวถนใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายภูพิสิษฐ์ ภูดอกไม้โรงเรียนบ้านทุ่งทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา ตันเจริญโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
3. นางชำมะนาด พลเจียกโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
4. นางชมนาด เหมือนพรรณโรงเรียนชุมชนวัดหัวถนใต้กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรุ่งทิพย์ เกตุขาวโรงเรียนบ้านหนองตะโกประธานกรรมการ
2. นางนุชนินทร์ รุกขะวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองเนินกรรมการ
3. นางจุฑามาศ เปี่ยมเพ็ชร์โรงเรียนธารทหารฯกรรมการ
4. นางลำพัน ฉิมโห้โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
5. นางวรากร งามโฉมโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรุ่งทิพย์ เกตุขาวโรงเรียนวัดหนองตะโกประธานกรรมการ
2. นางนุชนินทร์ รุกขะวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองเนินกรรมการ
3. นางจุฑามาศ เปี่ยมเพ็ชร์โรงเรียนธารทหารฯกรรมการ
4. นางลำพัน ฉิมโห้โรงเรียนอนุบาลหนองบัวฯกรรมการ
5. นางวรากร งามโฉมโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรุ่งทิพย์ เกตุขาวโรงเรียนวัดหนองตะโกประธานกรรมการ
2. นางนุชนินทร์ รุกขะวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองเนินกรรมการ
3. นางจุฑามาศ เปี่ยมเพ็ชร์โรงเรียนธารทหารฯกรรมการ
4. นางลำพัน ฉิมโห้โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
5. นางวรากร งามโฉมโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรุ่งทิพย์ เกตุขาวโรงเรียนวัดหนองตะโกประธานกรรมการ
2. นางนุชนินทร์ รุกขะวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองเนินกรรมการ
3. นางจุฑามาศ เปี่ยมเพ็ชร์โรงเรียนธารทหารฯกรรมการ
4. นางลำพัน ฉิมโห้โรงเรียนอนุบาลหนองบัวฯกรรมการ
5. นางวรากร งามโแมโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรุ่งทิพย์ เกตุขาวโรงเรียนวัดหนองตะโกประธานกรรมการ
2. นางนุชนินทร์ รุกขะวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองเนินกรรมการ
3. นางจุฑามาศ เปี่ยมเพ็ชร์โรงเรียนธารทหารฯกรรมการ
4. นางลำพัน ฉิมโห้โรงเรียนอนุบาลหนองบัวฯกรรมการ
5. นางวรากร งามโฉมโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรุ่งทิพย์ เกตุขาวโรงเรียนวัดหนองตะโกประธานกรรมการ
2. นางนุชนินทร์ รุกขะวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองเนินกรรมการ
3. นางวรากร งามโฉมโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือกรรมการ
4. นางจุฑามาศ เปี่ยมเพ็ชร์โรงเรียนธารทหารฯกรรมการ
5. นางลำพัน ฉิมโห้โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรุ่งทิพย์ เกตุขาวโรงเรียนวัดหนองตะโกประธานกรรมการ
2. นางนุชนินทร์ รุกขะวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองเนินกรรมการ
3. นางวรากร งามโฉมโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือกรรมการ
4. นางจุฑามาศ เปี่ยมเพ็ชร์โรงเรียนธารทหารฯกรรมการ
5. นางลำพัน ฉิมโห้โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรุ่งทิพย์ เกตุขาวโรงเรียนวัดหนองตะโกประธานกรรมการ
2. นางนุชนินทร์ รุกขะวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองเนินกรรมการ
3. นางวรากร งามโฉมโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือกรรมการ
4. นางจุฑามาศ เปี่ยมเพ็ชร์โรงเรียนธารทหารฯกรรมการ
5. นางลำพัน ฉิมโห้โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรุ่งทิพย์ เกตุขาวโรงเรียนวัดหนองตะโกประธานกรรมการ
2. นางนุชนินทร์ รุกขะวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองเนินกรรมการ
3. นางวรากร งามโฉมโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือกรรมการ
4. นางจุฑามาศ เปี่ยมเพ็ชร์โรงเรียนธารทหารฯกรรมการ
5. นางลำพัน ฉิมโห้โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุรัญชนา โพธิ์หวีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สุทธิเศวตโรงเรียนบ้านลำพยนต์กรรมการ
3. นางสาวบัวนาค เรืองทองโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
4. นายประจวบ เฉียเฟื้องโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
5. นางกัญญาณี ธาราวัชรศาสตร์โรงเรียนบ้านเขาค้างคาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุรัญชนา โพธิ์หวีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สุทธิเศวตโรงเรียนบ้านลำพยนต์กรรมการ
3. นางสาวบัวนาค เรืองทองโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
4. นายประจวบ เฉียเฟื้องโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
5. นางกัญญาณี ธาราวัชรศาสตร์โรงเรียนบ้านเขาค้างคาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุรัญชนา โพธิ์หวีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สุทธิเศวตโรงเรียนบ้านลำพยนต์กรรมการ
3. นางสาวบัวนาค เรืองทองโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
4. นายประจวบ เฉียเฟื้องโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
5. นางกัญญาณี ธาราวัชรศาสตร์โรงเรียนบ้านเขาค้างคาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุรัญชนา โพธิ์หวีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สุทธิเศวตโรงเรียนบ้านลำพยนต์กรรมการ
3. นางสาวบัวนาค เรืองทองโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
4. นายประจวบ เฉียเฟื้องโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
5. นางกัญญาณี ธาราวัชรศาสตร์โรงเรียนบ้านเขาค้างคาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุรัญชนา โพธิ์หวีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สุทธิเศวตโรงเรียนบ้านลำพยนต์กรรมการ
3. นางสาวบัวนาค เรืองทองโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
4. นายประจวบ เฉียเฟื้องโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
5. นางกัญญาณี ธาราวัชรศาสตร์โรงเรียนบ้านเขาค้างคาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุรัญชนา โพธิ์หวีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สุทธิเศวตโรงเรียนบ้านลำพยนต์กรรมการ
3. นางสาวบัวนาค เรืองทองโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
4. นายประจวบ เฉียเฟื้องโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
5. นางกัญญาณี ธาราวัชรศาสตร์โรงเรียนบ้านเขาค้างคาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุรัญชนา โพธิ์หวีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สุทธิเศวตโรงเรียนบ้านลำพยนต์กรรมการ
3. นางสาวบัวนาค เรืองทองโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
4. นายทองพูน สวัสดิรักษ์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
5. นางกัญญาณี ธาราวัชรศาสตร์โรงเรียนบ้านเขาค้างคาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุรัญชนา โพธิ์หวีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สุทธิเศวตโรงเรียนบ้านลำพยนต์กรรมการ
3. นางสาวบัวนาค เรืองทองโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
4. นายทองพูน สวัสดิรักษ์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
5. นางกัญญาณี ธาราวัชรศาสตร์โรงเรียนบ้านเขาค้างคาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุรัญชนา โพธิ์หวีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สุทธิเศวตโรงเรียนบ้านลำพยนต์กรรมการ
3. นางสาวบัวนาค เรืองทองโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
4. นายทองพูน สวัสดิรักษ์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
5. นางกัญญาณี ธาราวัชรศาสตร์โรงเรียนบ้านเขาค้างคาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุรัญชนา โพธิ์หวีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สุทธิเศวตโรงเรียนบ้านลำพยนต์กรรมการ
3. นางสาวบัวนาค เรืองทองโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
4. นายทองพูน สวัสดิรักษ์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
5. นางกัญญาณี ธาราวัชรศาสตร์โรงเรียนบ้านเขาค้างคาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุรัญชนา โพธิ์หวีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สุทธิเศวตโรงเรียนบ้านลำพยนต์กรรมการ
3. นางสาวบัวนาค เรืองทองโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
4. นายทองพูน สวัสดิรักษ์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
5. นางกัญญาณี ธาราวัชรศาสตร์โรงเรียนบ้านเขาค้างคาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุรัญชนา โพธิ์หวีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สุทธิเศวตโรงเรียนบ้านลำพยนต์กรรมการ
3. นางสาวบัวนาค เรืองทองโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
4. นายทองพูน สวัสดิรักษ์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
5. นางกัญญาณี ธาราวัชรศาสตร์โรงเรียนบ้านเขาค้างคาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรุ่งทิพย์ เกตุขาวโรงเรียนวัดหนองตะโกประธานกรรมการ
2. นางนุชนินทร์ รุกขะวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองเนินกรรมการ
3. นางวรากร งามโฉมโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือกรรมการ
4. นางจุฑามาศ เปี่ยมเพ็ชร์โรงเรียนธารทหารฯกรรมการ
5. นางลำพัน ฉิมโห้โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรุ่งทิพย์ เกตุขาวโรงเรียนวัดหนองตะโกประธานกรรมการ
2. นางนุชนินทร์ รุกขะวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองเนินกรรมการ
3. นางวรากร งามโฉมโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือกรรมการ
4. นางจุฑามาศ เปี่ยมเพ็ชร์โรงเรียนธารทหารฯกรรมการ
5. นางลำพัน ฉิมโห้โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรุ่งทิพย์ เกตุขาวโรงเรียนวัดหนองตะโกประธานกรรมการ
2. นางนุชนินทร์ รุกขะวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองเนินกรรมการ
3. นางวรากร งามโฉมโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือกรรมการ
4. นางจุฑามาศ เปี่ยมเพ็ชร์โรงเรียนธารทหารฯกรรมการ
5. นางลำพัน ฉิมโห้โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรุ่งทิพย์ เกตุขาวโรงเรียนวัดหนองตะโกประธานกรรมการ
2. นางนุชนินทร์ รุกขะวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองเนินกรรมการ
3. นางวรากร งามโฉมโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือกรรมการ
4. นางจุฑามาศ เปี่ยมเพ็ชร์โรงเรียนธารทหารฯกรรมการ
5. นางลำพัน ฉิมโห้โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสามารถ สีนาโรงเรียนวัดหนองปลาไหลประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณรัช ทัศนียรัตน์โรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
3. นายอนุสิทธิ์ สาแก้วโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ บุญคุณโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสามารถ สีนาโรงเรียนวัดหนองปลาไหลประธานกรรมการ
2. นางอรุณรัช ทัศนียรัตน์โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์กรรมการ
3. นายอนุสิทธิ์ สาแก้วโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ บุญคูณโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสามารถ สีนาโรงเรียนวัดหนองปลาไหลประธานกรรมการ
2. นางอรุณรัช ทัศนียรัตน์โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์กรรมการ
3. นายอนุสิทธิ์ สาแก้วโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ บุญคุณโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสามารถ สีนาโรงเรียนวัดหนองปลาไหลประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณรัช ทัศนียรัตน์โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์กรรมการ
3. นายอนุสิทธิ์ สาแก้วโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ บุญคุณโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสามารถ สีนาโรงเรียนวัดหนองปลาไหลประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณรัช ทัศนียรัตน์โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์กรรมการ
3. นายอนุสิทธิ์ สาแก้วโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ บุญคุณโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสามารถ สีนาโรงเรียนวัดหนองปลาไหลประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณรัช ทัศนียรัตน์โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์กรรมการ
3. นายอนุสิทธิ์ สาแก้วโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ บุญคุณโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอัญชลี จินดาทิพย์โรงเรียนบ้านหนองเนินประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญทิพย์ วีระสวัสดิ์โรงเรียนวัดดอนคากรรมการ
3. นายรังษี หงษ์น้อยโรงเรียนบ้านหนองปืนแตกกรรมการ
4. นายพยูน แก้วก่ำโรงเรียนบ้านเขาธรรมบทกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอัญชลี จินดาทิพย์โรงเรียนบ้านหนองเนินประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญทิพย์ วีระสวัสดิ์โรงเรียนวัดดอนคากรรมการ
3. นายรังษี หงษ์น้อยโรงเรียนบ้านหนองปืนแตกกรรมการ
4. นายพยูน แก้วก่ำโรงเรียนบ้านเขาธรรมบทกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอัญชลี จินดาทิพย์โรงเรียนบ้านหนองเนินประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญทิพย์ วีระสวัสดิ์โรงเรียนวัดดอนคากรรมการ
3. นายรังษี หงษ์น้อยโรงเรียนบ้านหนองปืนแตกกรรมการ
4. นายพยูน แก้วก่ำโรงเรียนบ้านเขาธรรมบทกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอัญชลี จินดาทิพย์โรงเรียนบ้านหนองเนินประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญทิพย์ วีระสวัสดิ์โรงเรียนวัดดอนคากรรมการ
3. นายรังษี หงษ์น้อยโรงเรียนบ้านหนองปืนแตกกรรมการ
4. นายพยูน แก้วก่ำโรงเรียนบ้านเขาธรรมบทกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอัญชลี จินดาทิพย์โรงเรียนบ้านหนองเนินประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญทิพย์ วีระสวัสดิ์โรงเรียนวัดดอนคากรรมการ
3. นายรังษี หงษ์น้อยโรงเรียนบ้านหนองปืนแตกกรรมการ
4. นายพยูน แก้วก่ำโรงเรียนบ้านเขาธรรมบทกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอัญชลี จินดาทิพย์โรงเรียนบ้านหนองเนินประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญทิพย์ วีระสวัสดิ์โรงเรียนวัดดอนคากรรมการ
3. นายรังษี หงษ์น้อยโรงเรียนบ้านหนองปืนแตกกรรมการ
4. นายพยูน แก้วก่ำโรงเรียนบ้านเขาธรรมบทกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอัญชลี จินดาทิพย์โรงเรียนบ้านหนองเนินประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญทิพย์ วีระสวัสดิ์โรงเรียนวัดดอนคากรรมการ
3. นายรังษี หงษ์น้อยโรงเรียนบ้านหนองปืนแตกกรรมการ
4. นายพยูน แก้วก่ำโรงเรียนบ้านเขาธรรมบทกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอัญชลี จินดาทิพย์โรงเรียนบ้านหนองเนินประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญทิพย์ วีระสวัสดิ์โรงเรียนวัดดอนคากรรมการ
3. นายรังษี หงษ์น้อยโรงเรียนบ้านหนองปืนแตกกรรมการ
4. นายพยูน แก้วก่ำโรงเรียนบ้านเขาธรรมบทกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอัญชลี จินดาทิพย์โรงเรียนบ้านหนองเนินประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญทิพย์ วีระสวัสดิ์โรงเรียนวัดดอนคากรรมการ
3. นายรังษี หงษ์น้อยโรงเรียนบ้านหนองปืนแตกกรรมการ
4. นายพยูน แก้วก่ำโรงเรียนบ้านเขาธรรมบทกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอัญชลี จินดาทิพย์โรงเรียนบ้านหนองเนินประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญทิพย์ วีระสวัสดิ์โรงเรียนวัดดอนคากรรมการ
3. นายรังษี หงษ์น้อยโรงเรียนบ้านหนองปืนแตกกรรมการ
4. นายพยูน แก้วก่ำโรงเรียนบ้านเขาธรรมบทกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2556 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]