หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครสวรรค์ เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 58 44 75.86% 8 13.79% 2 3.45% 4 6.9% 58
2 โรงเรียนปรียาโชติ 56 40 71.43% 10 17.86% 4 7.14% 2 3.57% 56
3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 56 31 56.36% 13 23.64% 8 14.55% 3 5.45% 55
4 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) 36 24 66.67% 5 13.89% 4 11.11% 3 8.33% 36
5 โรงเรียนบ้านคลองลาน 34 23 67.65% 3 8.82% 4 11.76% 4 11.76% 34
6 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 35 22 62.86% 11 31.43% 1 2.86% 1 2.86% 35
7 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 29 19 70.37% 3 11.11% 3 11.11% 2 7.41% 27
8 โรงเรียนสามมิตร 32 18 56.25% 7 21.88% 2 6.25% 5 15.63% 32
9 โรงเรียนอุดมพัฒนา 23 15 65.22% 5 21.74% 1 4.35% 2 8.7% 23
10 โรงเรียนวัดดอนคา 18 14 77.78% 2 11.11% 2 11.11% 0 0% 18
11 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 27 12 48% 8 32% 1 4% 4 16% 25
12 โรงเรียนสระงาม 13 12 92.31% 0 0% 0 0% 1 7.69% 13
13 โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 19 11 61.11% 4 22.22% 1 5.56% 2 11.11% 18
14 โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย 17 11 64.71% 4 23.53% 0 0% 2 11.76% 17
15 โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) 16 11 68.75% 2 12.5% 2 12.5% 1 6.25% 16
16 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) 27 10 37.04% 9 33.33% 3 11.11% 5 18.52% 27
17 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 15 10 66.67% 4 26.67% 0 0% 1 6.67% 15
18 โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) 21 10 47.62% 3 14.29% 4 19.05% 4 19.05% 21
19 โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 15 10 66.67% 2 13.33% 1 6.67% 2 13.33% 15
20 โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า 16 10 66.67% 1 6.67% 1 6.67% 3 20% 15
21 โรงเรียนบ้านโคกกร่าง 20 9 45% 6 30% 3 15% 2 10% 20
22 โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 19 9 47.37% 6 31.58% 3 15.79% 1 5.26% 19
23 โรงเรียนวัดสำโรงชัย 16 9 56.25% 3 18.75% 0 0% 4 25% 16
24 โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 17 9 52.94% 1 5.88% 5 29.41% 2 11.76% 17
25 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 12 9 75% 1 8.33% 0 0% 2 16.67% 12
26 โรงเรียนวัดเขาฝา 22 8 36.36% 8 36.36% 4 18.18% 2 9.09% 22
27 โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 19 8 42.11% 6 31.58% 2 10.53% 3 15.79% 19
28 โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 15 8 53.33% 4 26.67% 0 0% 3 20% 15
29 โรงเรียนจงซันเซียะเซี่ยว 17 8 47.06% 3 17.65% 4 23.53% 2 11.76% 17
30 โรงเรียนเทศบาลตาคลี(ขุนตาคลีคณะกิจ) 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
31 โรงเรียนวังวิทยา 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
32 โรงเรียนบ้านเขานางต่วม 11 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
33 โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
34 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 14 7 50% 3 21.43% 2 14.29% 2 14.29% 14
35 โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
36 โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
37 โรงเรียนบ้านเขาปูน 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
38 โรงเรียนวัดพนมเศษ 14 6 50% 2 16.67% 3 25% 1 8.33% 12
39 โรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) 12 6 50% 2 16.67% 3 25% 1 8.33% 12
40 โรงเรียนบ้านนาขอม 10 6 60% 2 20% 0 0% 2 20% 10
41 โรงเรียนบ้านพนมรอก 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
42 โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
43 โรงเรียนวัดหนองเบน 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
44 โรงเรียนน้ำสาดกลาง 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
45 โรงเรียนวัดท่าสุ่ม 11 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
46 โรงเรียนบ้านเขาดิน 12 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
47 โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง 11 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
48 โรงเรียนบ้านลำพยนต์ 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
49 โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) 9 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
50 โรงเรียนบ้านหนองสีซอ 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
51 โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
52 โรงเรียนบ้านเขาค้างคาว 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
53 โรงเรียนบ้านร่องหอย 10 5 55.56% 0 0% 1 11.11% 3 33.33% 9
54 โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
55 โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
56 โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 9 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
57 โรงเรียนวัดหนองสีนวล 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
58 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
59 โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
60 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
61 โรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
62 โรงเรียนวัดห้วยลำใย 7 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 7
63 โรงเรียนบ้านคลองกำลัง 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
64 โรงเรียนบ้านคลองบอน 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
65 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
66 โรงเรียนวัดป่าเรไร 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
67 โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 9 3 33.33% 5 55.56% 0 0% 1 11.11% 9
68 โรงเรียนบ้านทำนบ 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
69 โรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคี 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
70 โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ 10 3 30% 2 20% 2 20% 3 30% 10
71 โรงเรียนอุสาหะวิทยา 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
72 โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
73 โรงเรียนนิมิตศึกษา 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
74 โรงเรียนบ้านหนองพังพวย 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
75 โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง 8 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
76 โรงเรียนพิพัฒน์ศึกษา 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
77 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
78 โรงเรียนวัดห้วยธารทหาร 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
79 โรงเรียนบ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 111) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนบ้านโพนทอง 11 2 18.18% 5 45.45% 0 0% 4 36.36% 11
81 โรงเรียนวัดจันเสน 10 2 20% 4 40% 1 10% 3 30% 10
82 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 9 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 5 55.56% 9
83 โรงเรียนพรหมอนุสรณ์ 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
84 โรงเรียนบ้านหนองบัวตากลาน 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
85 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 7 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
86 โรงเรียนวัดประชาสรรค์ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
87 โรงเรียนบ้านหนองสะแกยาว 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
88 โรงเรียนบ้านวังข่อย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนประดับวิทย์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
91 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
92 โรงเรียนวัดหนองเสือ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
93 โรงเรียนวัดโคกเดื่อวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
94 โรงเรียนบ้านโคกกระดี่ 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
95 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
96 โรงเรียนบ้านหนองกระเปา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
97 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
98 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่าย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านห้วยหอม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านเนินบ่อทอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนวัดดงพลับ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนวันครู(2504) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านตุ๊กแก 9 1 11.11% 6 66.67% 0 0% 2 22.22% 9
106 โรงเรียนบ้านหนองไผ่(หนองบัว) 9 1 11.11% 4 44.44% 0 0% 4 44.44% 9
107 โรงเรียนรังสรรค์วิทยา 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
108 โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
109 โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
110 โรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
111 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
112 โรงเรียนบ้านรังงาม 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
113 โรงเรียนจิตศรัทธาวิทยานุสรณ์ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
114 โรงเรียนวัดวาปีรัตนาราม 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
115 โรงเรียนบ้านจิกใหญ่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนบ้านช่องคีรี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนบ้านตะกุดภิบาล 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนบ้านวังน้ำลัด (สหราษฎร์รังสฤษดิ์) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนบ้านหนองเนิน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
123 โรงเรียนบ้านดงมัน 5 1 20% 0 0% 1 20% 3 60% 5
124 โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์ (ประชาอุทิศ) 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
125 โรงเรียนชุมชนบ้านชุมพล 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
126 โรงเรียนบ้านลาดตะกุด (สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์) 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
127 โรงเรียนบ้านวังทองประชานุกูล 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
128 โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
129 โรงเรียนวัดหนองหม้อ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
130 โรงเรียนกิจจานุศาสตร์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
131 โรงเรียนเพ็ชรจินดาวิทยา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
132 โรงเรียนน้ำสาดเหนือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านชะลอมแหน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนบ้านตะคร้อลาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านทับลุ่มประชาพัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านปากดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านพุมะค่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านลาด(ราษฏร์บำรุง) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านสระละมาน (รัฐประชาสามัคคี) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านหนองกระโดน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนบ้านเทพสถาพร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านไตรคีรี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนวัดวังมหากร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนวัดหนองตะโก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนวัดเขาดุม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 8 0 0% 4 50% 2 25% 2 25% 8
154 โรงเรียนวัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
155 โรงเรียนจันทร์ฉายวิทยา 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนวัดทุ่งทะเลทราย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
157 โรงเรียนบ้านวังคาง 5 0 0% 1 20% 3 60% 1 20% 5
158 โรงเรียนบ้านอุดมธัญญา 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
159 โรงเรียนบ้านเขาธรรมบท 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
160 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์) 4 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
161 โรงเรียนวัดหนองคูน้อย 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
162 โรงเรียนบ้านหนองแอก 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
163 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
164 โรงเรียนบ้านโคกมะขวิด 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
165 โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านพุทธบาทประสาธน์วิทย์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านสระเกตุโมรี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนบ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนบ้านโค้งสวอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนวัดช่องแค 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนวัดถ้ำผาสุขใจ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนวัดวังแรต 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนวัดสายลำโพงกลาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนเกาะแก้วสามัคคี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
179 โรงเรียนบ้านวังแรง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
180 โรงเรียนบ้านเขาขวาง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
182 โรงเรียนศรีอุทิศวิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านล้ำเจริญ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
184 โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
185 โรงเรียนบ้านห้วยถั่วใต้ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2556 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]