หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 092 โรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์ 4 5 5
2 088 โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 19 35 23
3 110 โรงเรียนชุมชนบ้านชุมพล 3 6 4
4 109 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 27 70 33
5 152 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 15 26 18
6 001 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 29 76 49
7 049 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้ 2 3 3
8 150 โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) 16 36 22
9 083 โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 9 23 11
10 068 โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 19 37 31
11 067 โรงเรียนน้ำสาดกลาง 7 10 9
12 069 โรงเรียนน้ำสาดเหนือ 1 3 2
13 097 โรงเรียนบ้านกกกว้าว 0 0 0
14 202 โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง 11 15 11
15 036 โรงเรียนบ้านคลองกำลัง 5 20 7
16 184 โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ 6 14 8
17 131 โรงเรียนบ้านคลองบอน 5 18 8
18 040 โรงเรียนบ้านคลองลาน 34 94 56
19 084 โรงเรียนบ้านจิกใหญ่ 2 3 2
20 047 โรงเรียนบ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 111) 3 3 3
21 139 โรงเรียนบ้านชะลอมแหน 1 3 2
22 180 โรงเรียนบ้านช่องคีรี 2 3 3
23 209 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 5 20 8
24 125 โรงเรียนบ้านดงจันทำ 0 0 0
25 044 โรงเรียนบ้านดงมะกุ 0 0 0
26 051 โรงเรียนบ้านดงมัน 5 10 6
27 132 โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์ (ประชาอุทิศ) 4 7 7
28 193 โรงเรียนบ้านตะกุดภิบาล 2 5 2
29 172 โรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) 12 18 16
30 186 โรงเรียนบ้านตะคร้อลาด 1 2 1
31 178 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 0 0 0
32 141 โรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่าย 2 10 4
33 148 โรงเรียนบ้านตุ๊กแก 9 29 16
34 033 โรงเรียนบ้านทับลุ่มประชาพัฒนา 1 3 2
35 167 โรงเรียนบ้านทำนบ 7 16 9
36 064 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 0 0 0
37 077 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 0 0 0
38 208 โรงเรียนบ้านนาขอม 10 21 10
39 189 โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี 1 1 1
40 157 โรงเรียนบ้านปากง่าม 0 0 0
41 052 โรงเรียนบ้านปากดง 1 2 2
42 050 โรงเรียนบ้านป่าคลัก(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 540) 0 0 0
43 108 โรงเรียนบ้านพนมรอก 9 17 13
44 188 โรงเรียนบ้านพุทธบาทประสาธน์วิทย์ 1 1 1
45 107 โรงเรียนบ้านพุนกยูง 0 0 0
46 134 โรงเรียนบ้านพุมะค่า 1 1 1
47 138 โรงเรียนบ้านพุม่วง 0 0 0
48 059 โรงเรียนบ้านรังงาม 5 8 5
49 117 โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ 10 14 13
50 056 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 7 13 12
51 201 โรงเรียนบ้านร่องหอย 10 21 13
52 161 โรงเรียนบ้านลาด(ราษฏร์บำรุง) 1 2 1
53 087 โรงเรียนบ้านลาดตะกุด (สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์) 3 19 8
54 116 โรงเรียนบ้านลำพยนต์ 7 22 14
55 122 โรงเรียนบ้านล้ำเจริญ 1 1 1
56 173 โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย 17 48 34
57 175 โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ 8 13 9
58 205 โรงเรียนบ้านวังข่อย 3 8 3
59 038 โรงเรียนบ้านวังคาง 5 6 5
60 176 โรงเรียนบ้านวังทองประชานุกูล 3 3 3
61 194 โรงเรียนบ้านวังน้ำลัด (สหราษฎร์รังสฤษดิ์) 2 6 4
62 025 โรงเรียนบ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) 1 8 3
63 080 โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ 1 1 1
64 163 โรงเรียนบ้านวังแรง 2 3 3
65 082 โรงเรียนบ้านวังโพรง 0 0 0
66 028 โรงเรียนบ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง) 1 1 1
67 123 โรงเรียนบ้านสระละมาน (รัฐประชาสามัคคี) 1 3 2
68 126 โรงเรียนบ้านสระเกตุโมรี 1 3 2
69 021 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 5 55 16
70 012 โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ 1 2 2
71 066 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 3 5 3
72 057 โรงเรียนบ้านหนองกระเปา 3 8 6
73 168 โรงเรียนบ้านหนองกระโดน 1 1 1
74 024 โรงเรียนบ้านหนองขาม 0 0 0
75 072 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 2 2
76 048 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 3 5 4
77 169 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 0 0 0
78 019 โรงเรียนบ้านหนองตาราม 0 0 0
79 055 โรงเรียนบ้านหนองบัวตากลาน 4 14 8
80 106 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 3 4 4
81 146 โรงเรียนบ้านหนองปล้องโพช 0 0 0
82 017 โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 0 0 0
83 010 โรงเรียนบ้านหนองพังพวย 5 35 13
84 112 โรงเรียนบ้านหนองพิกุล ฯ 0 0 0
85 008 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) 27 47 41
86 156 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 0 0 0
87 128 โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 6 16 10
88 210 โรงเรียนบ้านหนองสะแกยาว 4 6 5
89 029 โรงเรียนบ้านหนองสีซอ 8 33 10
90 129 โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ 0 0 0
91 165 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 14 19 14
92 009 โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง 8 13 11
93 153 โรงเรียนบ้านหนองเนิน 2 7 4
94 035 โรงเรียนบ้านหนองแอก 2 5 3
95 078 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 4 14 7
96 114 โรงเรียนบ้านหนองไผ่(ท่าตะโก) 0 0 0
97 043 โรงเรียนบ้านหนองไผ่(หนองบัว) 9 12 9
98 004 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 4 8 7
99 135 โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี 1 6 3
100 149 โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 15 51 33
101 045 โรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี 2 5 4
102 185 โรงเรียนบ้านห้วยตะโก 0 0 0
103 093 โรงเรียนบ้านห้วยถั่วใต้ 1 1 1
104 207 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา 2 7 3
105 197 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาด 1 1 1
106 060 โรงเรียนบ้านห้วยหอม 2 5 4
107 133 โรงเรียนบ้านอุดมธัญญา 3 4 3
108 065 โรงเรียนบ้านเขาขวาง 1 2 1
109 154 โรงเรียนบ้านเขาค้างคาว 6 12 11
110 204 โรงเรียนบ้านเขาช้างฟุบ"เสนาขันธ์อนุสรณ์" 0 0 0
111 196 โรงเรียนบ้านเขาดิน 12 23 18
112 159 โรงเรียนบ้านเขาดิน(ประชานุกูล) 0 0 0
113 200 โรงเรียนบ้านเขาธรรมบท 3 5 4
114 023 โรงเรียนบ้านเขานางต่วม 11 33 15
115 105 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1 2 1
116 003 โรงเรียนบ้านเขาปูน 7 20 12
117 076 โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ 9 17 13
118 158 โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 9 15 11
119 199 โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง 1 2 1
120 203 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 2 4 2
121 091 โรงเรียนบ้านเทพสถาพร 1 1 1
122 111 โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) 8 84 24
123 206 โรงเรียนบ้านเนินบ่อทอง 2 3 3
124 147 โรงเรียนบ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา) 1 1 1
125 124 โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) 10 33 20
126 016 โรงเรียนบ้านโคกกระดี่ 4 7 4
127 104 โรงเรียนบ้านโคกกร่าง 20 38 29
128 182 โรงเรียนบ้านโคกมะขวิด 2 3 2
129 101 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 0 0 0
130 020 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 12 48 23
131 195 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 3 4 3
132 053 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 9 29 13
133 177 โรงเรียนบ้านโค้งสวอง 1 1 1
134 022 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์) 1 1 1
135 174 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 35 80 59
136 034 โรงเรียนบ้านโพนทอง 11 19 12
137 198 โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น 3 8 5
138 115 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1 2 2
139 130 โรงเรียนบ้านไตรคีรี 1 2 2
140 062 โรงเรียนบ้านไทรงาม 0 0 0
141 179 โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ 2 6 4
142 127 โรงเรียนบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ 1 3 2
143 054 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 7 12 7
144 006 โรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคี 7 22 12
145 007 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์) 4 9 5
146 100 โรงเรียนวังวิทยา 10 16 14
147 140 โรงเรียนวัดคร่อเรียงราย 0 0 0
148 061 โรงเรียนวัดจันเสน 10 19 13
149 171 โรงเรียนวัดช่องแกระ 0 0 0
150 099 โรงเรียนวัดช่องแค 1 1 1
151 037 โรงเรียนวัดดงพลับ 2 2 2
152 160 โรงเรียนวัดดอนคา 18 44 34
153 026 โรงเรียนวัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) 3 3 3
154 032 โรงเรียนวัดถ้ำผาสุขใจ 1 2 1
155 103 โรงเรียนวัดทุ่งทะเลทราย 2 4 3
156 121 โรงเรียนวัดท่าตะโก 0 0 0
157 151 โรงเรียนวัดท่าสุ่ม 11 19 17
158 094 โรงเรียนวัดบ่อนิมิต 0 0 0
159 187 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 3 18 6
160 120 โรงเรียนวัดประชาสรรค์ 4 8 4
161 071 โรงเรียนวัดป่าเรไร 5 15 7
162 144 โรงเรียนวัดพนมเศษ 14 39 22
163 086 โรงเรียนวัดลาดทิพยรส 0 0 0
164 155 โรงเรียนวัดวังมหากร 1 3 2
165 095 โรงเรียนวัดวังแรต 1 1 1
166 011 โรงเรียนวัดวาปีรัตนาราม 3 5 4
167 042 โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 19 35 22
168 145 โรงเรียนวัดสายลำโพงกลาง 1 3 2
169 143 โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 15 30 22
170 142 โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ 8 18 14
171 181 โรงเรียนวัดสำโรงชัย 16 40 22
172 058 โรงเรียนวัดหนองคูน้อย 3 8 6
173 031 โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) 21 44 31
174 232 โรงเรียนวัดหนองตะโก 1 2 2
175 070 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 0 0 0
176 013 โรงเรียนวัดหนองสีนวล 6 10 8
177 096 โรงเรียนวัดหนองหญ้ารังกา 0 0 0
178 027 โรงเรียนวัดหนองหม้อ 2 3 3
179 118 โรงเรียนวัดหนองเบน 8 20 15
180 183 โรงเรียนวัดหนองเสือ 3 7 5
181 005 โรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) 6 21 12
182 190 โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) 5 6 5
183 002 โรงเรียนวัดห้วยดุก 0 0 0
184 030 โรงเรียนวัดห้วยธารทหาร 4 4 4
185 119 โรงเรียนวัดห้วยลำใย 7 15 12
186 089 โรงเรียนวัดเขาดุม 1 3 2
187 090 โรงเรียนวัดเขาฝา 22 48 24
188 102 โรงเรียนวัดเขาวง 0 0 0
189 039 โรงเรียนวัดเขาเจดีย์ 0 0 0
190 075 โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส 7 11 9
191 015 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 8 14 11
192 192 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 4 16 6
193 046 โรงเรียนวันครู(2504) 2 11 4
194 136 โรงเรียนวิฑูรย์ประชารักษ์ 0 0 0
195 081 โรงเรียนสระงาม 13 29 22
196 014 โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 17 32 29
197 073 โรงเรียนห้วยวารีใต้ 0 0 0
198 113 โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า 16 31 22
199 041 โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) 9 20 14
200 098 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 56 261 104
201 074 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 58 184 101
202 191 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) 36 91 60
203 018 โรงเรียนอุดมพัฒนา 23 56 38
204 085 โรงเรียนเกาะแก้วสามัคคี 1 5 1
205 137 โรงเรียนโค้งบ้านใหม่ 0 0 0
206 229 โรงเรียนกิจจานุศาสตร์ 2 2 2
207 164 โรงเรียนจงซันเซียะเซี่ยว 17 65 35
208 162 โรงเรียนจันทนานุสรณ์ 0 0 0
209 212 โรงเรียนจันทร์ฉายวิทยา 3 9 6
210 230 โรงเรียนจิตศรัทธาวิทยานุสรณ์ 3 6 3
211 228 โรงเรียนนิมิตศึกษา 5 13 10
212 215 โรงเรียนประดับวิทย์ 3 7 5
213 211 โรงเรียนปรียาโชติ 56 186 105
214 213 โรงเรียนพรหมอนุสรณ์ 6 13 10
215 216 โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ 4 6 5
216 223 โรงเรียนพิพัฒน์ศึกษา 7 11 10
217 225 โรงเรียนรังสรรค์วิทยา 5 19 8
218 220 โรงเรียนวรนาถพิทยา 0 0 0
219 226 โรงเรียนวัดโคกเดื่อวิทยา 3 12 5
220 227 โรงเรียนศรีอุทิศวิทยา 1 1 1
221 224 โรงเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก 0 0 0
222 221 โรงเรียนสามมิตร 32 65 51
223 217 โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 5 7 6
224 166 โรงเรียนอำนวยวิทย์ 0 0 0
225 170 โรงเรียนอุสาหะวิทยา 7 19 13
226 219 โรงเรียนเคี่ยวมิ้นเซียะเซี่ยว 0 0 0
227 222 โรงเรียนเพ็ชรจินดาวิทยา 2 3 3
228 218 โรงเรียนเสรีวิทยา 0 0 0
229 231 โรงเรียนเทศบาลตาคลี(ขุนตาคลีคณะกิจ) 12 22 18
รวม 1392 3554 2164
5718

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2556 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]