หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
ระหว่าง วันที่ 7 -9 เดือน ตุลาคม 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวิระ แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓ กรรมการอำนวยการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    
2 นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓ กรรมการอำนวยการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    
3 นายวินิจ กลิ่นเฟื่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓ กรรมการอำนวยการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    
4 นายสิทธิศักดิ์ แพร่หลาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓ กรรมการอำนวยการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    
5 นายอำนาจ จรบุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓ กรรมการอำนวยการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    
6 นายประสิทธิ์ คงเถื่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓ กรรมการอำนวยการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    
7 นายกิตติพันธ์ กุนทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓ กรรมการอำนวยการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    
8 นายปรีชา นาคจำรูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓ กรรมการอำนวยการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    
9 นายกฤช ยอดทอง ประธานอำเภอไพศาลี กรรมการอำนวยการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    
10 นายปรีดาภัทร์ เต็งสกุลนาม ประธานอำเภอตากฟ้า กรรมการอำนวยการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    
11 นายไพฑูรย์ เผือกพยงค์ ประธานอำเภอตาคลี กรรมการอำนวยการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    
12 นางบุหลง ศุภศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    
13 นายศุภชัย ผู้ภักดี ประธานอำเภอท่าตะโก กรรมการอำนวยการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    
14 นายณัฐพงศ์ ทุมดี ประธานอำเภอหนองบัว กรรมการอำนวยการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    
15 นายสุชิน สีสวย ผู้อำนวยโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย    
16 นายปรีดาภัทร์ เต็งสกุลนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุนกยูง กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย    
17 นายเผ่า เอี่ยมสอาด ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย    
18 นางธีรภัทร โพธิ์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่าย กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย    
19 นายปรีชา บุญทิพย์จำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย    
20 นายวันชัย ผู้กำจัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสือ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย    
21 นายสมศักดิ์ แก่นยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องหอย กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย    
22 นางสาวพิชยาภา แก้วเปรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวันครู(๒๕๐๔) กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย    
23 นางสุภชาดา เหมปาละธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับลุ่มประชาพัฒนา กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย    
24 นางอุไร เกตุสุภะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย    
25 นายวิสิทธิ์ สุวรรณจักร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงพลับ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย    
26 นายไพบูลย์ แดงนุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสีซอ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย    
27 นางสาววนิดา แสงเมือง ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย    
28 นายเกรียงศักดิ์ เรืองศรี ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์    
29 นายสุรินทร์ ฟุ้งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์    
30 นายพัฒนะ พิเชฐศิรประภา ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์    
31 นางศศิญา ซื้อตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อย กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์    
32 นางอัญชลี จินดาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเนิน กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์    
33 นายชูชาติ โพธิ์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์    
34 นายไพรวัล สระทองขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์    
35 นางพวงผกา มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์    
36 นายกิจจา เอี่ยมระหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวเขาหินกลิ้ง กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์    
37 นายมานะ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังข่อย กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์    
38 นายเกรียงศักดิ์ เรืองศรี ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์    
39 นายนพพร รัตนเวชสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์    
40 นายธรีพงษ์ เพชรสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขามะเกลือ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    
41 นายนพดล ปานเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    
42 นางเตือนใจ โลหะเวช ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    
43 นายพิเชฎฐ์ สิทธิสมาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระแก้ว กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    
44 นายสิทธิพงศ์ สั่งศร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    
45 นายทวีศักดิ์ ฉัตรเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    
46 นายดิเรก คงเพชรศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    
47 นางสุภาพร อิ่มพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินประดู่ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    
48 นายสุชิน พุทธรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    
49 นายนิวัตร วิไลวรรณ ผู้อำนวยการโรงเีรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    
50 นางสาวอัมพร อินทรอาษา ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    
51 นายเสนีย์ วนิชไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    
52 นางวันเพ็ญ ศิริคง ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
53 นายจำเนียร โลหะเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาน กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
54 นายวิเชียร ศิริคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชาสรรค์ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
55 นางวันเพ็ญ ศิริคง ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
56 นายวีระศักดิ์ ซื้อตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแรง กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
57 นางสาวอุทัยวรรณ วงศ์เหรียญไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปล้องโพช กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
58 นายสุรพงษ์ พรมแตง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระละมาน กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
59 นายวัด พิมสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
60 นายประดิษฐ์ พุ่มลำเจียก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกกว้าว กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
61 นางขนิษฐา บุญดิเรก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสีนวล กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
62 นายทิพย์ แดงนิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
63 นายสุรินทร์ บัวคลี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
64 นางอรพินท์ พิมพ์เขตต์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
65 นายวีระวัช ทองบู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระงาม กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
66 นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ    
67 นายวันชัย ยี่รักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ    
68 นางบุหลง ศุภศิลป์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ    
69 นายกฤช ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลไพศาลี กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ    
70 นางรัตนา แตงพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมะะขวิด กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ    
71 นางสาวจิราวรรณ ปัญญาชวัฑ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังมหากร กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ    
72 นางนันทวดี พุ่มเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะโก กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ    
73 นายทวีป วิไลวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าตะโก กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ    
74 นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุมะค่า กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ    
75 นายอนันต์ ฟองเอม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านชุมพล กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ    
76 นางดรุณี โฉมสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกระดี่ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ    
77 นายพีระชัย โชคสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาฝา กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ    
78 นายชาญวิทย์ บุญดิเรก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลาด กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ    
79 นายสัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยธารทหาร กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ    
80 นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ    
81 นายประจวบ เรียงสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง) กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
82 นายชาติชาย จรบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนคา กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
83 นายประเจน จันทร์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยวารีใต้ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
84 นายประสิทธิ์ รัตนบัวพา ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสาดเหนือ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
85 นายประทีป ทับทิมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยถั่วใต้ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
86 นายอนุพนธ์ พันงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาค้างคาว กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
87 นายสุนธร พระเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวตากลาน กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
88 นางวิลาสินี ศรสิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะลอมแหน กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
89 นางสาววิไลพร เพชรพิฑูรย์รัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
90 นายภสกร ผลเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
91 นายวิเชียร คำศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหม้อ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
92 นางสาวณัฐชานนท์ ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสามัคคี กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
93 นายอินทพงษ์ จินดาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
94 นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
95 นายไพศาล ทับวงษ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงาน อาชีพและเทคโนโลยี    
96 นางยุวดี ฉายแสง ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงาน อาชีพและเทคโนโลยี    
97 นายสุกิจ ตะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดู่ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา    
98 นายบุญส่ง เอ็งสุโสภณ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา    
99 นายบุญเรือง ยอดฉิมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา    
100 นายเจษฎา สุขนิคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกุดภิบาล กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา    
101 นายสมเกียรติ พุทธสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลักสิบเก้า กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา    
102 นายชวลิต ยี่สาคร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไตรคีรี กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา    
103 นายเฉลิม ฮวบสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา    
104 นายสุทิน เพชรยิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาเจดีย์ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา    
105 นายบุญยืน เอมสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงจันทำ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา    
106 นายสามารถ อัฒพุธ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา    
107 นางพัชมณ เทียนศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา    
108 นายสามารถ สีนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปลาไหล กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา    
109 นางสาวส่งเสริม โกนขุนทด ครูโรงเรียนบ้านเขาธรรมบท กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา    
110 นายรักษ์สันติ มลิทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระเปา กรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
111 นายพิศาล อินทร์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ กรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
112 นางเยาวลักษณ์ ผาสุข ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
113 นายอธิภัทร ธนาชญานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเบน กรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
114 นายสุชาติ สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนมรอก กรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
115 นายพีระพงษ์ โนนจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยลำไย กรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
116 นายพูลสวัสดิ์ มุงคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกร่าง กรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
117 นายไพฑูรย์ เบื้องบน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อนิมิต กรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
118 นายสุทธิพงษ์ แย้มประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำผาสุขใจ กรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
119 นายธวัชชัย จินดาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขอม กรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
120 นายฎนณภพ สุริชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำโรงชัย กรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
121 นางสาวรัตนชนก รัตนภูมิ ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
122 นายสันติ อินทร์สุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขานางต่วม กรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
123 นายขวัญเรือน คงพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านใหม่ กรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
124 นายชูศักดิ์ น้อยทา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส กรรมการอำนวยการการศึกษาปฐมวัย    
125 นายประดิษฐ์ ชินจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทพสถาพร กรรมการอำนวยการการศึกษาปฐมวัย    
126 นางสาวสุภาพร อนุตรพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าตะโก กรรมการอำนวยการการศึกษาปฐมวัย    
127 นายธรรมรัตน์ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาล้อ กรรมการอำนวยการการศึกษาปฐมวัย    
128 นายหาร ดีแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองบอน กรรมการอำนวยการการศึกษาปฐมวัย    
129 นายสมยศ วรอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านล้ำเจริญ กรรมการอำนวยการการศึกษาปฐมวัย    
130 นางรุ่งทิพย์ เกตุขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะโก กรรมการอำนวยการการศึกษาปฐมวัย    
131 นายพรเทพ กูกขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินบ่อทอง กรรมการอำนวยการการศึกษาปฐมวัย    
132 นางบุญเรือง ภู่ระย้า ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการการศึกษาปฐมวัย    
133 นางสาวประภาพร มั่นพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวง กรรมการอำนวยการการศึกษาปฐมวัย    
134 นางสาวกิ่งแก้ว ศรีสุภรกรกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)    
135 นางสาวจารุวรรณ ปัจจุ้ย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการอำนวยการการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)    
136 นายชาญชัย พุทธจันทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ กรรมการอำนวยการการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)    
137 นายชวน โพธิ์อ่อง ผอ.โรงเรียนวัดพนมเศษ กรรมการอำนวยการการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)    
138 นายพศวีร์ เนียมสุข ผอ.โรงเรียนบ้านจิกใหญ่ กรรมการอำนวยการการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)    
139 นายมานพ เจริญนาน ผอ.โรงเรียนบ้านวังโพรง กรรมการอำนวยการการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)    
140 นายสมพร สว่างชัย ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล กรรมการอำนวยการการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)    
141 นายเอกสิทธิ์ คำภิรานนท์ ผอ.โรงเรียนวัดท่าสุ่ม กรรมการอำนวยการการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)    
142 นายสถิตย์ ทองดี ผอ.โรงเรียนบ้านเขาปูน กรรมการอำนวยการการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)    
143 นายประทวน แก่นยิ่ง ผอ.โรงเรียนบ้านเขาดิน กรรมการอำนวยการการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)    
144 นางปุณณภา แก้านุ่น ผอ.โรงเรียนบ้านตะคร้อลาด กรรมการอำนวยการการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)    
145 นายอำนาจ สงตาล ผอ.โรงเรียนบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ กรรมการอำนวยการการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)    
146 นางสาวอวยพร รอดมาก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    
147 นายมงคล กิตติรัตนวศิน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    
148 นางวนิดา ญาดาวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    
149 นางนันท์ธิยา จรูญจิตรวีร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    
150 นางธัญญาภรณ์ นุชเฉย ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ กรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    
151 นางสาวดวงรัชต์ พงษ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    
152 นางสาวสุภาณี สันทารุนัย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    
153 นางสุมณฑา ศิริวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    
154 นายอรรนพ วัดแย้ม ประธานศูนย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนบัวหลวง กรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    
155 นายอรุณ อินทร์แดน ประธานศูนย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    
156 นายสุรินทร์ ฟุ้งสุข ประธานศูนย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนฟ้าอุดม กรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    
157 นายพิศาล อินทร์น้อย ประธานศูนย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนชัยพฤกษ์ กรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    
158 นางสาวสุภาพร อนุตตรพงศ์ ประธานศูนย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนมิตรครู กรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    
159 นายบุญเรือง ยอดฉิมมา ประธานศูนย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนรักษ์หลวงพ่อดำ กรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    
160 นายนพดล ปานเดช ประธานศูนย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนศิษย์หลวงพ่อเดิม กรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    
161 นายพิเชฏฐ์ สิทธิสมาน ประธานศูนย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนเมืองพระสังข์ กรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    
162 นายวันชัย เอี่ยมรักษา ประธานศูนย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนพรหมจริยคุณ กรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    
163 นายสิทธิพงศ์ สั่งศร ประธานศูนย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนเมืองเก่าเวสาลี กรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    
164 นายไชรัช ใยเทศ ประธานศูนย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนเอกชนตาคลี กรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    
165 นางนาถนรินทร์ เพทายเทียมทอง ประธานศูนย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนจตุมิตร กรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    
166 นายณัฐพงศ์ ทุมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา งานประชาสัมพันธ์ สื่อสารและประเมินผลการจัดงาน    
167 นายสันติ อินทร์สุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขานางต่วม งานประชาสัมพันธ์ สื่อสารและประเมินผลการจัดงาน    
168 นายอรรนพ วัดแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัเวฬุวัน งานประชาสัมพันธ์ สื่อสารและประเมินผลการจัดงาน    
169 นายอรุณ อินทร์แดน ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสาดกลาง งานประชาสัมพันธ์ สื่อสารและประเมินผลการจัดงาน    
170 นายไพรัตน์ บัวสถิต ผู้อำนวยการโรเงรียนเกาะแก้วสามัคคี งานประชาสัมพันธ์ สื่อสารและประเมินผลการจัดงาน    
171 นายพนม จันทร์ดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ งานประชาสัมพันธ์ สื่อสารและประเมินผลการจัดงาน    
172 นางศิริวรรณ ประทุมชาติ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) งานประชาสัมพันธ์ สื่อสารและประเมินผลการจัดงาน    
173 นางสาวสุภาวดี ขุนวิเศษ ครูโรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) งานประชาสัมพันธ์ สื่อสารและประเมินผลการจัดงาน    
174 นายสิทธิศักดิ์ บัวภาเรือง ครูโรงเรียนบ้านคลองลาน งานประชาสัมพันธ์ สื่อสารและประเมินผลการจัดงาน    
175 นางสาวพร้อมศิริ ท่าวัง ครูโรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) งานประชาสัมพันธ์ สื่อสารและประเมินผลการจัดงาน    
176 นางสาวรสรินทร์ ผลปราชญ์ ครูโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา งานประชาสัมพันธ์ สื่อสารและประเมินผลการจัดงาน    
177 นายชาญศิลป์ เรืองศรี ผู้อำนวยการโรเงรียนบ้านหนองโบสถ์ งานประชาสัมพันธ์ สื่อสารและประเมินผลการจัดงาน    
178 นายประวัติ นาคมอญ ครูโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา งานประชาสัมพันธ์ สื่อสารและประเมินผลการจัดงาน    
179 นายบำรุง กรุตเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) การจัดอาคารและสถานที่    
180 นายสมจิตร์ มุ่งมาตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) การจัดอาคารและสถานที่    
181 นายสิน บุญเนียง ครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) การจัดอาคารและสถานที่    
182 นายนรัตน์ สิงห์สถิต ครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) การจัดอาคารและสถานที่    
183 นางลำพัน ฉิมโห้ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) การจัดอาคารและสถานที่    
184 นางวิไล ดงบัง ครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) การจัดอาคารและสถานที่    
185 นางกมลทิพย์ มะโนน้อม ครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) การจัดอาคารและสถานที่    
186 นางสาวอัญเชิญ ประทุมชาติ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) การจัดอาคารและสถานที่    
187 นางสาวสมนึก ปัญญาพร ครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) การจัดอาคารและสถานที่    
188 นางนัฎติยา เจริญนาน ครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) การจัดอาคารและสถานที่    
189 นางจันตรี บัวสถิต ครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) การจัดอาคารและสถานที่    
190 นางสุนีย์ ปรางวิเศษ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) การจัดอาคารและสถานที่    
191 นางอัญชลี ทับทิม ครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) การจัดอาคารและสถานที่    
192 นางพวงเพชร ดำนงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) การจัดอาคารและสถานที่    
193 นางนรินทร์ มุ่งมาตร ครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) การจัดอาคารและสถานที่    
194 นางนิตยา บุญประเทือง ครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) การจัดอาคารและสถานที่    
195 นายเจริญชัย โลหะเวช ครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) การจัดอาคารและสถานที่    
196 นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิท ครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) การจัดอาคารและสถานที่    
197 นางนงนุช ปรางสวรรค์ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) การจัดอาคารและสถานที่    
198 นางนิรมล บุญเนียง ครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) การจัดอาคารและสถานที่    
199 นางเรียมวิไล เรืองธีรวงศา ครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) การจัดอาคารและสถานที่    
200 นางจรรยารักษ์ พุกน้อย ครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) การจัดอาคารและสถานที่    
201 นางศิริจิตร ฮวบสอน ครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) การจัดอาคารและสถานที่    
202 นางนงนุช ผกาแดง ครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) การจัดอาคารและสถานที่    
203 นางพรภัทรินทร์ งามนิธิจารุเมธี ครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) การจัดอาคารและสถานที่    
204 นางนงเยาว์ ชูช่วย ครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) การจัดอาคารและสถานที่    
205 นางนงเยาว์ ศรสุรินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) การจัดอาคารและสถานที่    
206 นางสมใจ ป้องหมู่ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) การจัดอาคารและสถานที่    
207 นางจีรนุช รัตนโชติพานิช ครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) การจัดอาคารและสถานที่    
208 นางวันทนีย์ วรวีกิจการณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) การจัดอาคารและสถานที่    
209 นางนิภาพร ขาวทอง ครูโรงเรยนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) การจัดอาคารและสถานที่    
210 นายภาณุพงศ์ ฉิมโห้ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) การจัดอาคารและสถานที่    
211 นางนาฎยา โอภาษี ครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) การจัดอาคารและสถานที่    
212 นายเทพประทาน ศิโล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) การจัดอาคารและสถานที่    
213 นายพัฒนะ แก้วสุขศรี ครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) การจัดอาคารและสถานที่    
214 นางงามตา ประเสริฐรัตน์ นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) การจัดอาคารและสถานที่    
215 นางรัชนี ไวย์เกษตรกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) งานปฐมพยาบาล    
216 นางยุพิน คงเพชรศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาด งานปฐมพยาบาล    
217 นางวรรณา ชูเกียรติศิริชัย ครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) งานปฐมพยาบาล    
218 นางอัญชลี ทับทิม ครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) งานปฐมพยาบาล    
219 นางอารีย์รักษ์ พนิชการ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) งานปฐมพยาบาล    
220 นางนัฎติยา เจริญนาน ครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) งานปฐมพยาบาล    
221 นางนงเยาว์ ชูช่วย ครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) งานปฐมพยาบาล    
222 นางวิไล ดงบัง ครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) งานปฐมพยาบาล    
223 นางสาวชื่นกมล ไชสพ ธุรการโรงเรียน งานปฐมพยาบาล    
224 นายชูศักดิ์ น้อยทา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส งานจราจรและรักษาความปลอดภัย    
225 นายวีรวัช ทองบู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระงาม งานจราจรและรักษาความปลอดภัย    
226 นายประทวน คำสะอาด ครูโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม งานจราจรและรักษาความปลอดภัย    
227 ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์ คุ้มศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) งานจราจรและรักษาความปลอดภัย    
228 นายศุภวัฒน์ ฉิมโห้ ครูโรงเรียนตอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) งานจราจรและรักษาความปลอดภัย    
229 นางเย็นฤดี พูลพจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก ฝ่ายประมวลผล    
230 นายรักษ์สันติ มลิทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกะเปา ฝ่ายประมวลผล    
231 นายประวิทย์ นาคมอญ ครูโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา ฝ่ายประมวลผล    
232 นางสาวสุรีย์พร จันทร์พิภาคย์ ธุรการโรงเรียน ฝ่ายประมวลผล    
233 นายสุรเชษฐ์ ยอดกุล ธุรการโรงเรียน ฝ่ายประมวลผล    
234 นายกิตติศักดิ์ ยอดสุทธิ ธุรการโรงเรียน ฝ่ายประมวลผล    
235 นายสิทธิกร โลหะเวช ธุรการโรงเรียน ฝ่ายประมวลผล    
236 นางน้ำผึ้ง วันดี ธุรการโรงเรียน ฝ่ายประมวลผล    
237 นางสาวอ้อยทิพย์ ดารา ธุรการโรงเรียน ฝ่ายประมวลผล    
238 นางสาวรสรินทร์ ผลงาม ธุรการโรงเรียน ฝ่ายประมวลผล    
239 นายอรรถพร อินเที่ยง ธุรการโรงเรียน ฝ่ายประมวลผล    
240 นายธีรชัย กีสด ธุรการโรงเรียน ฝ่ายประมวลผล    
241 นางสาววารุณี ใจคำ ธุรการโรงเรียน ฝ่ายประมวลผล    
242 นางสาวปรารถนา ปรียาจิตร์ ธุรการโรงเรียน ฝ่ายประมวลผล    
243 นางสาวณิติมา เพ็ญสูงเนิน ธุรการโรงเรียน ฝ่ายประมวลผล    
244 นางสาวนงลักษณ์ ผ่านพงษ์ ธุรการโรงเรียน ฝ่ายประมวลผล    
245 นางสาวพิชยาภา แก้วเปรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวันครู(๒๕๐๔) ฝ่ายประมวลผล    
246 นางอมรรัตน์ จันใด ครูโรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล ฝ่ายประมวลผล    
247 นางสุภชาดา เหมปาละธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับลุ่มประชาพัฒนา ฝ่ายปฏิคม    
248 นายณรงค์ นาคชัยยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากดง ฝ่ายปฏิคม    
249 นางสาวบุญถม อินทรถา ครูโรงเรียนบ้านปากดง ฝ่ายปฏิคม    
250 นางสาวสุกัญญา สกุลมา ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ฝ่ายปฏิคม    
251 นางสาวพัชราภรณ์ สินธิสุทธิ ครูโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา ฝ่ายปฏิคม    
252 นางสาวนงนภัส สิงห์วี ธุรการโรงเรียน ฝ่ายปฏิคม    
253 นางศิริรัตน์ เทวัน ธุรการโรงเรียน ฝ่ายปฏิคม    
254 นายสัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยธารทหาร ฝ่ายปฏิคม    
255 นางอรุณศรี ชินจิตร์ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ฝ่ายปฏิคม    
256 นางน้ำทิพย์ อินทร์แดน ครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ฝ่ายปฏิคม    

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2556 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]