สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครสวรรค์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ปรียาโชติ 33 8 4 1 45
2 อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 32 6 2 3 40
3 อนุบาลท่าตะโก 24 12 7 2 43
4 อนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) 24 5 4 3 33
5 บ้านโพธิ์ประสาท 22 11 1 1 34
6 บ้านคลองลาน 20 2 3 4 25
7 ชุมชนบ้านหัวหวาย 19 3 3 2 25
8 สามมิตร 18 7 2 5 27
9 อุดมพัฒนา 15 5 1 2 21
10 สระงาม 12 0 0 1 12
11 วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 11 4 1 2 16
12 ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 10 8 1 4 19
13 วัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) 10 3 4 4 17
14 ชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 10 3 0 1 13
15 วัดดอนคา 10 2 2 0 14
16 อนุบาลตากฟ้า 10 1 1 3 12
17 บ้านโคกกร่าง 9 6 3 2 18
18 ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 9 6 3 1 18
19 วัดสำโรงชัย 9 3 0 4 12
20 ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) 9 2 2 1 13
21 สหชาติเศรษฐกิจวิทยา 9 1 5 2 15
22 บ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) 8 7 3 3 18
23 ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 8 6 2 3 16
24 วัดสายลำโพงเหนือ 8 4 0 3 12
25 จงซันเซียะเซี่ยว 8 3 4 2 15
26 เทศบาลตาคลี(ขุนตาคลีคณะกิจ) 8 3 1 0 12
27 บ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 8 2 0 2 10
28 วังวิทยา 8 2 0 0 10
29 บ้านเขานางต่วม 8 1 1 1 10
30 วัดเขาฝา 7 7 3 1 17
31 บ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) 7 1 1 1 9
32 บ้านโคกสะอาด 7 1 0 1 8
33 บ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) 7 0 1 0 8
34 วัดพนมเศษ 6 2 3 1 11
35 บ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) 6 2 3 1 11
36 บ้านนาขอม 6 2 0 2 8
37 บ้านพนมรอก 6 1 2 0 9
38 บ้านเขามะเกลือ 6 1 1 1 8
39 วัดหนองเบน 6 1 0 1 7
40 วัดสายลำโพงใต้ 6 0 0 0 6
41 วัดท่าสุ่ม 5 4 2 0 11
42 บ้านวังกระโดนน้อย 5 4 0 1 9
43 บ้านหนองหลวง 5 3 2 2 10
44 บ้านกระทุ่มทอง 5 3 1 2 9
45 บ้านเขาดิน 5 3 1 2 9
46 บ้านลำพยนต์ 5 2 0 0 7
47 อนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) 5 1 1 2 7
48 บ้านหนองสีซอ 5 1 1 1 7
49 บ้านคลองตักน้ำ 5 1 0 0 6
50 อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 5 0 0 0 5
51 บ้านวังกระโดนใหญ่ 4 3 0 1 7
52 ชุมชนวัดห้วยร่วม 4 2 1 2 7
53 วัดหนองสีนวล 4 2 0 0 6
54 ประชาอุปถัมภ์ 4 1 1 1 6
55 บ้านหนองสะเอ้ง 4 1 1 0 6
56 บ้านเขาค้างคาว 4 1 0 0 5
57 น้ำสาดกลาง 4 1 0 0 5
58 บ้านซับสมบูรณ์ 4 1 0 0 5
59 วัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) 4 0 2 0 6
60 บ้านร่องหอย 4 0 1 3 5
61 บ้านคลองกำลัง 4 0 1 0 5
62 บ้านสระแก้ว 4 0 0 1 4
63 วัดป่าเรไร 4 0 0 1 4
64 บ้านเขาปูน 4 0 0 0 4
65 บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 3 5 0 1 8
66 บ้านทำนบ 3 3 0 1 6
67 ม่วงน้อยประชาสามัคคี 3 3 0 1 6
68 บ้านราษฎร์อุปถัมภ์ 3 2 2 3 7
69 อุสาหะวิทยา 3 2 1 1 6
70 นิมิตศึกษา 3 2 0 0 5
71 บ้านหนองพังพวย 3 2 0 0 5
72 พิพัฒน์ศึกษา 3 1 1 2 5
73 บ้านหนองโบสถ์ 3 0 1 0 4
74 บ้านคลองบอน 3 0 1 0 4
75 วัดห้วยธารทหาร 3 0 1 0 4
76 บ้านโพนทอง 2 5 0 4 7
77 วัดจันเสน 2 4 1 3 7
78 บ้านโคกเจริญ 2 2 0 5 4
79 พรหมอนุสรณ์ 2 2 0 2 4
80 บ้านหนองบัวตากลาน 2 2 0 0 4
81 บ้านราษฎร์เจริญ 2 1 2 2 5
82 บ้านหนองเต็งรัง 2 1 1 3 4
83 วัดประชาสรรค์ 2 1 1 0 4
84 บ้านหนองสะแกยาว 2 1 0 1 3
85 ประดับวิทย์ 2 1 0 0 3
86 บ้านวังข่อย 2 1 0 0 3
87 บ้านโคกสามัคคี 2 1 0 0 3
88 วัดบ้านใหม่ 2 1 0 0 3
89 วัดโคกเดื่อวิทยา 2 1 0 0 3
90 บ้านโคกกระดี่ 2 0 2 0 4
91 วัดโพธิ์ศรี 2 0 1 1 3
92 บ้านหนองกระเปา 2 0 1 0 3
93 บ้านหนองบัวทอง 2 0 1 0 3
94 ชุมชนบ้านเขาใบไม้ 2 0 0 0 2
95 บ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 111) 2 0 0 0 2
96 บ้านตะเฆ่ค่าย 2 0 0 0 2
97 วัดดงพลับ 2 0 0 0 2
98 บ้านห้วยหอม 2 0 0 0 2
99 บ้านเนินบ่อทอง 2 0 0 0 2
100 บ้านตุ๊กแก 1 6 0 2 7
101 บ้านหนองไผ่(หนองบัว) 1 4 0 4 5
102 รังสรรค์วิทยา 1 3 1 0 5
103 วัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) 1 3 1 0 5
104 พินิจอนุสรณ์ 1 3 0 0 4
105 วัดเทพสุทธาวาส 1 2 0 2 3
106 คลองแปดประชาสรรค์ 1 2 0 1 3
107 บ้านหนองไม้แดง 1 1 2 0 4
108 บ้านรังงาม 1 1 1 2 3
109 จิตศรัทธาวิทยานุสรณ์ 1 1 1 0 3
110 วัดวาปีรัตนาราม 1 1 1 0 3
111 บ้านไร่ประชาสรรค์ 1 1 0 0 2
112 บ้านช่องคีรี 1 1 0 0 2
113 บ้านตะกุดภิบาล 1 1 0 0 2
114 บ้านจิกใหญ่ 1 1 0 0 2
115 บ้านวังน้ำลัด (สหราษฎร์รังสฤษดิ์) 1 1 0 0 2
116 บ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา 1 1 0 0 2
117 บ้านหนองกระทุ่ม 1 0 2 0 3
118 บ้านดงมัน 1 0 1 3 2
119 บ้านดำรงรักษ์ (ประชาอุทิศ) 1 0 1 2 2
120 ชุมชนบ้านชุมพล 1 0 1 1 2
121 วัดห้วยลำใย 1 0 1 1 2
122 บ้านลาดตะกุด (สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์) 1 0 1 1 2
123 บ้านวังทองประชานุกูล 1 0 1 1 2
124 บ้านใหม่วารีเย็น 1 0 1 0 2
125 วัดหนองหม้อ 1 0 1 0 2
126 เพ็ชรจินดาวิทยา 1 0 0 1 1
127 กิจจานุศาสตร์ 1 0 0 1 1
128 บ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) 1 0 0 0 1
129 บ้านสระละมาน (รัฐประชาสามัคคี) 1 0 0 0 1
130 บ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์) 1 0 0 0 1
131 บ้านใหม่สามัคคี 1 0 0 0 1
132 วัดเขาดุม 1 0 0 0 1
133 บ้านทับลุ่มประชาพัฒนา 1 0 0 0 1
134 บ้านหนองเนิน 1 0 0 0 1
135 บ้านไตรคีรี 1 0 0 0 1
136 วัดวังมหากร 1 0 0 0 1
137 วัดหนองตะโก 1 0 0 0 1
138 น้ำสาดเหนือ 1 0 0 0 1
139 บ้านชะลอมแหน 1 0 0 0 1
140 บ้านตะคร้อลาด 1 0 0 0 1
141 บ้านปากดง 1 0 0 0 1
142 บ้านพุมะค่า 1 0 0 0 1
143 บ้านลาด(ราษฏร์บำรุง) 1 0 0 0 1
144 บ้านหนองกระโดน 1 0 0 0 1
145 บ้านหลักสิบเก้าสามัคคี 1 0 0 0 1
146 บ้านเขาน้อย 1 0 0 0 1
147 บ้านเทพสถาพร 1 0 0 0 1
148 บ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ 1 0 0 0 1
149 วัดหนองเสือ 1 0 0 0 1
150 วันครู(2504) 1 0 0 0 1
151 วัดเวฬุวัน 0 4 2 2 6
152 วัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) 0 2 1 0 3
153 จันทร์ฉายวิทยา 0 2 0 0 2
154 วัดทุ่งทะเลทราย 0 2 0 0 2
155 บ้านวังคาง 0 1 3 1 4
156 บ้านอุดมธัญญา 0 1 1 1 2
157 บ้านเขาธรรมบท 0 1 1 0 2
158 รวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์) 0 1 0 3 1
159 วัดหนองคูน้อย 0 1 0 2 1
160 บ้านโคกมะขวิด 0 1 0 1 1
161 บ้านหนองแอก 0 1 0 1 1
162 บ้านเขาใหญ่ 0 1 0 1 1
163 วัดถ้ำผาสุขใจ 0 1 0 0 1
164 บ้านบ่อไทยสามัคคี 0 1 0 0 1
165 บ้านพุทธบาทประสาธน์วิทย์ 0 1 0 0 1
166 บ้านวังมะเดื่อ 0 1 0 0 1
167 บ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง) 0 1 0 0 1
168 บ้านสระเกตุโมรี 0 1 0 0 1
169 บ้านหนองจิก 0 1 0 0 1
170 บ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา) 0 1 0 0 1
171 บ้านโค้งสวอง 0 1 0 0 1
172 วัดช่องแค 0 1 0 0 1
173 วัดวังแรต 0 1 0 0 1
174 วัดสายลำโพงกลาง 0 1 0 0 1
175 เกาะแก้วสามัคคี 0 1 0 0 1
176 บ้านหนองดู่ 0 0 1 2 1
177 บ้านวังแรง 0 0 1 1 1
178 บ้านเขาขวาง 0 0 1 0 1
179 บ้านเขาหินกลิ้ง 0 0 1 0 1
180 ศรีอุทิศวิทยา 0 0 1 0 1
181 บ้านล้ำเจริญ 0 0 0 1 0
182 บ้านสายน้ำทิพย์ 0 0 0 1 0
183 บ้านห้วยถั่วใต้ 0 0 0 1 0
รวม 697 286 136 160 1,279