เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังกระโดนน้อย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 81 ทอง ชนะเลิศ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองลาน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 90.25 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองสีซอ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดจันเสน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองลาน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโพธิ์ประสาท สพป. นครสวรรค์ เขต 3 78 เงิน 4
5 อนุบาลท่าตะโก สพป. นครสวรรค์ เขต 3 72 เงิน 5
6 บ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 70 เงิน 6

ศิลปะ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 60 ทองแดง ชนะเลิศ

ศิลปะ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขาธรรมบท สพป. นครสวรรค์ เขต 3 60 ทองแดง ชนะเลิศ

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสายลำโพงเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 83 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขานางต่วม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 71 เงิน 4
5 วัดเขาฝา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 70 เงิน 5

วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 87.6 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองลาน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกสามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต 3 76.8 เงิน 4
5 บ้านโพธิ์ประสาท สพป. นครสวรรค์ เขต 3 74.2 เงิน 5
6 อนุบาลท่าตะโก สพป. นครสวรรค์ เขต 3 72 เงิน 6

วิทยาศาสตร์
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโพธิ์ประสาท สพป. นครสวรรค์ เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองลาน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเขาดิน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -
4 วัดพนมเศษ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลท่าตะโก สพป. นครสวรรค์ เขต 3 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ

ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาลตาคลี(ขุนตาคลีคณะกิจ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกระทุ่มทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกกร่าง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 74 เงิน 4
5 วัดสายลำโพงเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 73 เงิน 5
6 ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 71 เงิน 6
7 บ้านดำรงรักษ์ (ประชาอุทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 0 เข้าร่วม
8 อุดมพัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 0 เข้าร่วม

ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 84 ทอง ชนะเลิศ
2 ปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังกระโดนใหญ่ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดดอนคา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 74 เงิน 4
5 วัดประชาสรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 71 เงิน 5
6 บ้านพนมรอก สพป. นครสวรรค์ เขต 3 68 ทองแดง 6
7 วัดหนองหม้อ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 66 ทองแดง 7
8 ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 0 เข้าร่วม
9 บ้านสายน้ำทิพย์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 0 เข้าร่วม
10 พรหมอนุสรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 0 เข้าร่วม
11 สหชาติเศรษฐกิจวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 0 เข้าร่วม

ภาษาไทย
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกระทุ่มทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 82 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสายลำโพงเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลตาคลี(ขุนตาคลีคณะกิจ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านโคกกร่าง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 68 ทองแดง 4
5 วัดท่าสุ่ม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 67 ทองแดง 5
6 บ้านคลองลาน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 66 ทองแดง 6
7 บ้านดำรงรักษ์ (ประชาอุทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -

ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโพธิ์ประสาท สพป. นครสวรรค์ เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 77 เงิน 4
5 วัดพนมเศษ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 68 ทองแดง 5
6 สหชาติเศรษฐกิจวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 65 ทองแดง 6
7 บ้านนาขอม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 0 เข้าร่วม
8 บ้านราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 0 เข้าร่วม
9 บ้านโคกเจริญ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 0 เข้าร่วม

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดดอนคา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลท่าตะโก สพป. นครสวรรค์ เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกกร่าง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดท่าสุ่ม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วังวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 82 ทอง 4
5 บ้านโพธิ์ประสาท สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง 5
6 บ้านกระทุ่มทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 78 เงิน 6
7 บ้านหนองไผ่(หนองบัว) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 75 เงิน 7
8 ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -
9 วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองตักน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ
2 สามมิตร สพป. นครสวรรค์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จงซันเซียะเซี่ยว สพป. นครสวรรค์ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกสามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต 3 87 ทอง 4
5 วังวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 86 ทอง 5
6 ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85 ทอง 6
7 บ้านโคกสะอาด สพป. นครสวรรค์ เขต 3 84 ทอง 7
8 บ้านพุมะค่า สพป. นครสวรรค์ เขต 3 83 ทอง 8
9 วัดหนองสีนวล สพป. นครสวรรค์ เขต 3 82 ทอง 9
10 วัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 78 เงิน 10
11 วัดเขาฝา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 76 เงิน 11
12 ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล สพป. นครสวรรค์ เขต 3 75 เงิน 12

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล สพป. นครสวรรค์ เขต 3 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขาดิน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดเขาฝา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อุดมพัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 78 เงิน 4
5 วัดท่าสุ่ม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 76 เงิน 5
6 วังวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 74 เงิน 6

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สามมิตร สพป. นครสวรรค์ เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองหลวง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลท่าตะโก สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 84 ทอง 4
5 อนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 83 ทอง 5
6 อุดมพัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 82 ทอง 6
7 บ้านเทพสถาพร สพป. นครสวรรค์ เขต 3 81 ทอง 7
8 บ้านราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง 8
9 พินิจอนุสรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 78 เงิน 9
10 บ้านโพนทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 77 เงิน 10
11 วัดทุ่งทะเลทราย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 76 เงิน 11
12 บ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 75 เงิน 12

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สามมิตร สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ
2 อุดมพัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกระทุ่มทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง 4
5 บ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 78 เงิน 5
6 บ้านโพนทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 75 เงิน 6
7 วัดเขาฝา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 72 เงิน 7
8 พินิจอนุสรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 71 เงิน 8
9 วัดวังแรต สพป. นครสวรรค์ เขต 3 70 เงิน 9
10 อนุบาลท่าตะโก สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองตักน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สามมิตร สพป. นครสวรรค์ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85 ทอง 4
5 อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 84 ทอง 5
6 อนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 84 ทอง 5
7 วัดหนองสีนวล สพป. นครสวรรค์ เขต 3 83 ทอง 7
8 บ้านโพนทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 81 ทอง 8
9 อนุบาลท่าตะโก สพป. นครสวรรค์ เขต 3 78 เงิน 9
10 อุดมพัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 75 เงิน 10

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสระละมาน (รัฐประชาสามัคคี) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 83 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังกระโดนใหญ่ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นิมิตศึกษา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 จงซันเซียะเซี่ยว สพป. นครสวรรค์ เขต 3 69 ทองแดง 4
5 วัดดอนคา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 69 ทองแดง 4
6 บ้านหนองดู่ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 67 ทองแดง 6
7 ชุมชนบ้านชุมพล สพป. นครสวรรค์ เขต 3 63 ทองแดง 7
8 ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล สพป. นครสวรรค์ เขต 3 61 ทองแดง 8
9 ชุมชนบ้านหัวหวาย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 61 ทองแดง 8
10 วัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 61 ทองแดง 8
11 วัดหนองคูน้อย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 56 เข้าร่วม 11
12 วัดโพธิ์ศรี สพป. นครสวรรค์ เขต 3 53 เข้าร่วม 12

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเวฬุวัน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 88.66 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังกระโดนน้อย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 88.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลท่าตะโก สพป. นครสวรรค์ เขต 3 87.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85.98 ทอง 4

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกสะอาด สพป. นครสวรรค์ เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลท่าตะโก สพป. นครสวรรค์ เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดเทพสุทธาวาส สพป. นครสวรรค์ เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 74 เงิน 4
5 วัดเขาฝา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดเขาฝา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านร่องหอย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองลาน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังกระโดนน้อย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกกร่าง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 68 ทองแดง 4