งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
ระหว่าง วันที่ 7 -9 เดือน ตุลาคม 2556
สรุปกิจกรรม การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 100
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดพนมเศษ มิตรครู 1. เด็กชายก้องภพ    กาหา
2. เด็กชายสุรเดช    เอี่ยมแสง
1. นายพิเชษฐ    เขาแก้ว
2 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท เมืองเก่าเวสาลี 1. เด็กชายณัฐกานต์    ประมุทา
2. เด็กหญิงขวัญฤดี    แก้วสง่า
1. นางสาวศิริพรรณ    สรรค์ประสิทธิ์
2. นายอุเทน    ทองเศรษฐี
3 โรงเรียนบ้านเขาดิน รักษ์หลวงพ่อดำ 1. เด็กชายอภิวัฒน์    ทัสวดี
2. เด็กชายภาณุ    ทิพย์ขุนทด
1. นายกิติพงษ์    บุญสมวล
2. นางปรางทิพย์    แก่นยิ่ง
4 โรงเรียนบ้านคลองลาน บัวหลวง 1. เด็กหญิงมณฑิตา    หลวงไทร
2. เด็กหญิงนฤมล    พลศรีราช
1. นายละไม    สารี
2. นางสาวศิริพร    ขันการไร่
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................