งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
ระหว่าง วันที่ 7 -9 เดือน ตุลาคม 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 174
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดห้วยลำใย ฟ้าอุดม 1. เด็กชายสุขสันต์    ช่วยรักษา
2. เด็กชายธนชิต    ศรีแช่ม
1. นายบรรจบ    สังข์ธูป
2. นายพีระพงษ์    โนนจุ้ย
2 โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง มิตรครู 1. เด็กชายธนกฤต    ลุขหิตร
2. เด็กชายนอัษฎา    แย้มสุนทร
1. นายพุทธิพัฒน์    วรอินทร์
2. นายสมหมาย    บุญเอี่ยม
3 โรงเรียนวัดดอนคา ชัยพฤกษ์ 1. เด็กชายสัญญา    จันทร์์สิทธิ์
2. เด็กชายกิตติพร    สุขแจ่ม
1. นาย---    ------------------
2. นายเชาว์    ภู่ระย้า
4 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท เมืองเก่าเวสาลี 1. เด็กชายบุญมี    กุลคำ
2. เด็กชายณัฐพงษ์    พินจอง
1. นายณรงค์    พงษ์ประดิษฐ์
2. นางอรชา    พงษ์ประดิษฐ์
5 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) รักษ์หลวงพ่อดำ 1. เด็กชายรุ่งโรจน์    อ่อนขำ
2. เด็กชายดัสกร    อนันทสุข
1. นางสาววาเลน    สวัสดี
2. นางวีณา    ปานขลิบ
6 โรงเรียนปรียาโชติ เอกชน 1(เอกชนตาคลี) 1. เด็กชายจรัญ    นระรักษ์
2. เด็กชายสิปโปทัย    ปรียาโชติ
1. นายฉลอง    ดีน้อย
2. นายภุชงค์    นพคุณ
7 โรงเรียนพิพัฒน์ศึกษา เอกชน 2(จตุรมิตร) 1. เด็กชายชนิสร    แจ่มกล่ำ
2. เด็กชายพีรธัช    ศรีคงทน
1. นายสุดใจ    จันทร์ดี
2. นายอภิชัย    ภู่เปี่ยม
8 โรงเรียนบ้านเขานางต่วม บัวหลวง 1. เด็กชายพงษ์พันธุ์    พูดขุนทด
2. เด็กชายกลวัช    อุปชัย
1. นางบัณฑิตา    วิริยาภิรมย์
9 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง ศิษย์หลวงพ่อเดิม 1. เด็กชายอมรเทพ    ทรัพย์แย้ม
2. เด็กชายนันทวุฒิ    โพธิ์อุไร
1. นางกนกวรรณ    พูลพุฒ
2. นางรัชนี    ทองดี
10 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้ เมืองพระสังข์ 1. เด็กชายดำรงค์    หรั่งนาค
2. เด็กชายเข็มเพ็ชร    เพ็งคล้าย
1. นางสายสมร    วงศ์ชื่น
2. นางสุรัญชนา    โพธิ์หวี
11 โรงเรียนวัดหนองคูน้อย พรหมจริยคุณ 1. เด็กชายธีรชาติ    เออ้วน
2. เด็กชายสุรพัศ    สงแสง
1. นางคำแก้ว    ระดมทอง
2. นางมธุรดา    ช้อนทอง
12 โรงเรียนบ้านหนองจิก หนองบัว 1. เด็กชายนัทธพงศ์    เมืองแป้น
2. เด็กชายณัฐภัทร    แก้วปรีชา
1. นายนาวี    สนิทผล
2. นางเย็นฤดี    พูลพจน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................