งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
ระหว่าง วันที่ 7 -9 เดือน ตุลาคม 2556
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 090
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านพนมรอก มิตรครู 1. เด็กหญิงสุพัตรา    สุขแจ่ม
2. เด็กหญิงปนัสยา    สุขอร่าม
3. เด็กหญิงอชิรญา    วงฉัยยา
1. นางขวัญจิตร์    ขาวพราย
2. นางวิไลรัตน์    คงเพชรศักดิ์
2 โรงเรียนวัดประชาสรรค์ ฟ้าอุดม 1. เด็กหญิงอุทุมพร    คุณสิงห์
2. เด็กหญิงพรพรรณ    กิมกง
3. เด็กชายกันตพงษ์    กลิ่นเนียม
1. นางพรสวรรค์    พงษ์ดี
3 โรงเรียนวัดหนองสีนวล ศิษย์หลวงพ่อเดิม 1. เด็กชายนัทพงศ์    ภู่ทองคำ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    นพภา
3. เด็กหญิงชฎารัตน์    จรจันทร์
1. นายวิษณุ    สิงห์สูง
2. นางศริภัทร    เขียวละลิ้ม
4 โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) ชัยพฤกษ์ 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์    ภู่สงค์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ    จันทะมา
3. เด็กหญิงธันยพร    แสงจันทร์
1. นางสาวธมลวรรณ    แก้วคำ
2. นางสุภลักษณ์    ศรีจันทร์
5 โรงเรียนจงซันเซียะเซี่ยว เอกชน 1(เอกชนตาคลี) 1. เด็กหญิงกิตติพร    อุบลโพธิ์
2. เด็กหญิงณัฐชยา    มีนา
3. เด็กหญิงฐิตินันท์    โชติพรม
1. นางสาวพินิพพา    น้อยยา
2. นางสาววิมลรัตน์    นภาวิชยานันท์
6 โรงเรียนวัดสำโรงชัย เมืองเก่าเวสาลี 1. เด็กชายระพีพัฒน์    จูฑา
2. เด็กหญิงสิริกร    ปั้นทอง
3. เด็กหญิงรสิกา    จันทร์ทิพย์
1. นายทวีศักดิ์    ฤทธิ์เทพ
2. นางสุชาดา    ฤทธิ์เทพ
7 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด บัวหลวง 1. เด็กชายศตายุ    โกมาลา
2. เด็กหญิงสุพิชญา    ผ่องศรี
3. เด็กหญิงจิรัชยา    พลแสน
1. นางศรีวงศ์เดือน    สุขจิตร์
2. นายสุเทพ    สุขจิตร์
8 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ รักษ์หลวงพ่อดำ 1. เด็กหญิงวรรณภา    มาสำโรง
2. เด็กหญิงรังสิมา    แสงบุญ
3. เด็กหญิงอังศุมาลี    โพธิ์อ่อง
1. นายสนิท    เมฆสุข
9 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) หนองบัว 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ    หัสนาเคนทร์
2. เด็กหญิงณิชกานต์    อู่อินทร์
3. เด็กชายพงศกร    ม่านศรี
1. นางอรนีย์    ศิโล
2. นางอรุณศรี    ชินจิตร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................