งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
ระหว่าง วันที่ 7 -9 เดือน ตุลาคม 2556
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 093
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดทุ่งทะเลทราย พรหมจริยคุณ 1. เด็กชายอำนาจ    บุญมั่น
2. เด็กหญิงปริณดา    สิงหา
3. เด็กหญิงจินตนา    กลิ่นยา
1. นายชำนาญ    ผาสุข
2. นายอำนาจ    แทนคำ
2 โรงเรียนบ้านพนมรอก มิตรครู 1. เด็กชายดนุสรณ์    โตสงคราม
2. เด็กชายวุฒิภัทร    สุขอร่าม
3. เด็กชายรัชศักดิ์    คงเพชรศักดิ์
1. นางขวัญจิตร์    ขาวพราย
2. นายสุชาติ    สุขเกษม
3 โรงเรียนบ้านลำพยนต์ ฟ้าอุดม 1. เด็กชายวันชนะ    สอนพิมพ์
2. เด็กหญิงครองขวัญ    กล่ำศรี
3. เด็กหญิงบุศรินทร์    เทพานวน
1. นายชาคริษ    พูลเพิ่ม
2. นางภิญญาดา    โตไตย์
4 โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา บัวหลวง 1. เด็กหญิงพิชยา    บุญเลิศ
2. เด็กหญิงภารวี    เสมาฉิม
3. เด็กหญิงทิพย์รัตน์    พิมพา
1. นางพรพิมล    บุญส่ง
2. นางสาวเกตุสรินทร์    จีนฝ้าย
5 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท เมืองเก่าเวสาลี 1. เด็กชายปฐพี    เอี่ยมโต
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์    ฉ่ำจิตร
3. เด็กชายนวนคร    กลิ่นสายทอง
1. นายอุเทน    ทองเศรษฐี
2. นายเสริมศักดิ์    ขาวพราย
6 โรงเรียนบ้านวังน้ำลัด (สหราษฎร์รังสฤษดิ์) รักษ์หลวงพ่อดำ 1. เด็กชายจิรัฏฐ์    คงเพชรศักดิ์
2. เด็กชายฉันทัต    สมุย
3. เด็กชายจิณวัฒน์    บุญเถิง
1. นายจเร    ขำดำ
2. นางสุมณฑา    ขำดำ
7 โรงเรียนปรียาโชติ เอกชน 1(เอกชนตาคลี) 1. เด็กชายชัยสิทธิ์    วิญญูชาคริต
2. เด็กหญิงขนิษฐา    เดชคช
3. เด็กหญิงณหทัย    เจตน์พิสุทธิ์
1. นายฉลอง    ดีน้อย
2. นางสาวชลอ    สิงห์ลา
8 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) หนองบัว 1. เด็กชายวรภพ    กันภัย
2. เด็กชายพชรพล    แถลงกัน
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์    ธนจารุวิทยากร
1. นางอรนีย์    ศิโล
2. นางอรุณศรี    ชินจิตร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................