รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
ระหว่าง วันที่ 7 -9 เดือน ตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1. เด็กชายวงศ์วริศ    พงศ์ชัยภัทร
 
1. นางสาวปรารถนา  แก้วเวียง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กหญิงรชฎา  พลับพลึง
 
1. นางกัญญารัตน์  จรบุรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง 1. เด็กหญิงชลดา  พิมพ์หนู
 
1. นางสาวตวงพร  รุ่งนาค
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กหญิงฉัตรแก้ว  ฉั่วตระกูล
 
1. นางเรณู  ชื่นอยู่
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ 1. เด็กหญิงบุณยาพร   ศักดิ์ศรี
 
1. นางปิยดา  พิมพ์หนู
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกร่าง 1. เด็กหญิงนันธิดา  ชุ่มวมล
 
1. นางปริศนา  แก้วไพฑูรย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กระทู้
 
1. นางกนกพร  สกุลรัตน์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงอารดา  ด้วงช่วย
 
1. นายวิลาศ  บุญมา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) 1. เด็กหญิงพิรมย์  ทัพเรือง
 
1. นางวลัยพร  ดีเจริญ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง 1. นางสาวสุชานันท์  แดดคงเมือง
 
1. นางสาวตวงพร  รุ่งนาค
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงนฤมล  วิเศษเสือ
2. เด็กหญิงองค์อร  นะภาสนธิ์
 
1. นางเตือนใจ  ตรโนดม
2. นางสาวโกสุม   มีโพธิ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) 1. เด็กหญิงจิราพร  จรรยา
2. เด็กหญิงเกษมณี  วังหงษา
 
1. นางรุจาภา  ฟักทอง
2. นางวลัยพร  ดีเจริญ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงสิริมา  วงษ์พิมพา
 
1. นางอุไรวรรณ  ชาวนา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายปรัชญ์วรา  สุวราช
 
1. นางสาวสุขสวัสดิ์  ปรียาโชติ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 1. เด็กหญิงอรพรรณ  สุย่านาง
 
1. นายสมชาย  ศรีทองอุทัย
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 1. เด็กชายฐิติมงคล   แก้วโต
2. เด็กชายนันทภพ  เพชรศิริ
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แก้วสุขศรี
 
1. นางสาวทิวาฐิต  ประจำวงษ์
2. นางสาวสุภาวดี  ขุนวิเศษ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมดาษ
2. เด็กชายธีระพงศ์  ปั้นแตง
3. เด็กหญิงเกศมณี  รุ่งจิราภิรัตน์
 
1. นางพนมพร  ดอกบัวโรย
2. นางพิมพรรณ  วงศ์ศรีแก้ว
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  พิลึก
2. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  แก่นแก้ว
3. เด็กหญิงปฐมพร   แหวนเพ็ชร
 
1. นางสาวชลธิชา  บุญโพธิ์
2. นางสาวสุขสวัสดิ์  ปรียาโชติ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกำลัง 1. เด็กหญิงนภัสรา  อิ่มเขียน
2. เด็กชายพีรพล  มียา
3. เด็กชายสัญชัย  กลิ่นบุญมา
 
1. นางสาวกันยารัตน์  ท้วมเทศ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กชายกิตติธัช  ชูมา
2. เด็กชายอุดมทรัพย์  ทามา
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ไพบูลย์
2. นางศรินทิพย์   สงทอง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 1. เด็กหญิงฐิติมล  โสดา
 
1. นายไพฑูรย์  แตงทอง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ฐานวิเศษ
 
1. นายไพฑูรย์  แตงทอง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  แพลอย
 
1. นางณิชกานต์  อ่ำผ่อง
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระละมาน (รัฐประชาสามัคคี) 1. เด็กชายจีรพัฒน์  มิ่งโสภา
2. เด็กชายชนกานต์  แก้วเฮ้า
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ผึ้งแย้ม
 
1. นางปรานี  ปุเลชะตัง
2. นายสมาน  นุชทรวง
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 1. นายประพันธ์  จันทร์ดีดา
2. นายศิริชัย  เข็มนิ่ม
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เพ็ชรแพ
 
1. นางเกวลี  ภู่สงค์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนมรอก 1. เด็กหญิงปนัสยา  สุขอร่าม
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สุขแจ่ม
3. เด็กหญิงอชิรญา  วงฉัยยา
 
1. นางขวัญจิตร์  ขาวพราย
2. นางวิไลรัตน์  คงเพชรศักดิ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกาญจนา  คำดี
2. เด็กหญิงวลี  นาคมังสัง
3. เด็กชายสุวิทย์  วงษ์สมอางค์
 
1. นางสาวจรรยารักษ์  อ่ำพูล
2. นางสาวอัจฉรา  นาคเปลี่ยน
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนมรอก 1. เด็กชายดนุสรณ์  โตสงคราม
2. เด็กชายรัชศักดิ์  คงเพชรศักดิ์
3. เด็กชายวุฒิภัทร  สุขอร่าม
 
1. นางขวัญจิตร์  ขาวพราย
2. นายสุชาติ  สุขเกษม
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) 1. เด็กชายณัฐวัตร  เสือนิล
2. เด็กชายภาณุ  อิ่มบัว
3. เด็กชายอภิรักษ์  แถลงดี
 
1. นางจริยา  ยังวิลัย
2. นางพิมพ์ชนก  พันธ์แจ่ม
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงพิมพิชญา  คำตา
2. เด็กหญิงศศิวิมล  รอดสุวรรณ
3. เด็กชายศุภกร  อักษรนิติ
 
1. นางสาวณัฎฐนิช  ศิริภาประเสริฐพร
2. นางทิพวัลย์   รอดสุวรรณ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  วันหลุมข้าว
2. เด็กหญิงสุพัตรา  คาดสนิท
3. เด็กหญิงสุรีย์พร  นกลอย
 
1. นางสาวคนิตตา  ทิพย์สังวาลย์
2. นางสาวจรรยารักษ์  อ่ำพูล
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  แก้วสง่า
2. เด็กชายณัฐกานต์  ประมุทา
 
1. นางสาวศิริพรรณ  สรรค์ประสิทธิ์
2. นายอุเทน  ทองเศรษฐี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายกีรติ   เบญจมาภา
2. เด็กชายภาณุชิต  ชุ่มวิจารณ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  บุญโพธิ์
2. นางสาวณัฎฐนิช  ศิริภาประเสริฐพร
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 94.79 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้ 1. เด็กชายดำรงค์  หรั่งนาค
2. เด็กชายเข็มเพ็ชร  เพ็งคล้าย
 
1. นางสายสมร  วงศ์ชื่น
2. นางสุรัญชนา  โพธิ์หวี
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสีซอ 1. เด็กชายชิษณุชา  โตสุข
2. เด็กหญิงปรีดารัตน์   ศรีทอง
 
1. นายจำปา  ถีจันทร์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเบน 1. เด็กชายวรพล  ภู่หลิ่ม
2. เด็กชายอุทัย  ผู้กำจัด
 
1. นางสาวจงกล  ผลจำรัส
2. นายจรัญ  เหลาเกลี้ยง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายนิวัฒน์  นามเรือน
2. เด็กชายพงษ์กรณ์  จอมหงษ์
 
1. นางสาวกิม  ยอดทองดี
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายณัฐพล  โตสุข
2. เด็กหญิงวราภรณ์  วันทอง
 
1. นางธันย์ชนก  ดีชัยรัมย์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 1. เด็กหญิงจิรภัทร์  โฆสิตาภา
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ปั้นเพชร
3. เด็กหญิงวรนุช  ลิ้มเกษตรสกุล
4. เด็กหญิงอาริยา  วัฒนา
5. เด็กหญิงอินธิรา  สินทอง
 
1. นางประครอง  ขุนอภัย
2. นางสาวสายฝน  พรหมมี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงทิวาพร  แก่นยิ่ง
2. เด็กหญิงธารินี  พวงทอง
3. เด็กหญิงปิ่นจุฑา  กุลดิถี
4. เด็กหญิงพาราดา  มั่นตะคุ
5. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ปรีเดช
 
1. นางอัมพร  ยอดวิเศษ
2. นางอุมาพร  ศิริตื้นลี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องหอย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ท้วมอ่ำ
2. เด็กหญิงกาญจนา  รักษากลิ่น
3. เด็กหญิงฉันทิกา  กำแพงนิล
4. เด็กหญิงพิไรพร  คงเริก
5. เด็กหญิงเกวลี  อินทร์โพธิ์
 
1. นางสาวดวงพร  บุญสุวรรณ์
2. นางสาวเจตปรียา  โลหะเวช
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 1. เด็กชายจิรายุ  รัศมี
2. เด็กชายปัณณวัฒน์  ปั้นแตง
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  มั่นทรัพย์
4. เด็กชายอภิเชษฐ์  พุ่มทอง
5. เด็กหญิงอมราพร  โพพ่วง
 
1. นางพีรานุช  ชาประเสริฐ
2. นางอรญาณี  สุริโย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า 1. เด็กหญิงรัตนาภา  อินทนิล
2. เด็กหญิงอารียา  นวลศรี
3. เด็กชายเฉลิมพล  ทองเชื้อ
4. เด็กหญิงเย็นฤดี  ก้านขุนทด
5. เด็กชายเฮอร์เมิล  ปุณ
 
1. นางสาววรรัตน์  ฟักน่วม
2. นายไพศาล  ปรียาจิตร์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 1. เด็กหญิงกรรณิภา  ทับทิม
2. เด็กหญิงขนิษฐา  โพธิ์เขียว
3. เด็กหญิงจารุณี  คำดิรักษ์
4. เด็กหญิงดาวเพ็ญ  หนูอ้น
5. เด็กชายวิษณุ  ทีจันทึก
 
1. นางยุพยงค์  ทิพย์นาฏย
2. นางอาณุรักษ์  เล็กเจริญ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงชนิกานต์  รอดจันทร์
2. เด็กหญิงตรีรัตน์  ฟักสกุล
3. เด็กหญิงนพดล  นวนสุ่ม
4. เด็กหญิงประภากร  กรตุ้ม
5. เด็กหญิงสุชานันท์  โอภาษี
 
1. นางสาวจรัญญา  อ่างคำ
2. นางอาภรณ์  อินทะศร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันเสน 1. เด็กหญิงธนพร  ตะปูทอง
2. เด็กชายนพรัตน์  พ่วงประดับ
3. เด็กหญิงบุญพิทักษ์  ครุฑเลิศ
4. เด็กชายวีรภัทร  ฆ้องทอง
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีวารีรัตน์
 
1. นายดรุณ  พิศาลสังฆคุณ
2. นางศักดิ์ศรี  จริยาคุณา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   สอาดเอี่ยม
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ์    คำขัน
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   เอี่ยมเลิศ
4. เด็กหญิงทิชากร   เจริญทัพ
5. เด็กชายธนวิทย์   กรมเมือง
6. เด็กหญิงนราวัลย์   มั่นนวล
7. เด็กชายนวกริช   คำมูล
8. เด็กชายปฏิพล  มีสุข
9. เด็กชายปณิธาน   เนตรสุวรรณ
10. เด็กชายปริวรรต  บุญนาค
11. เด็กชายพศวัต   พศวัต เชื้อนุ่น
12. เด็กชายพัชรพล   เทพอาษา
13. เด็กหญิงมาริสา   แก้วมั่น
14. เด็กหญิงรุจิราพร    แสงฉวี
15. เด็กหญิงวรกานต์   สอาดเอี่ยม
16. เด็กชายวริทธิ์   พินสอน
17. เด็กชายวัฒนา   คำวิเศษ
18. เด็กชายวีรภัทร    ปั้นทอง
19. เด็กชายหรันย์  ศรีวิเศษ
20. เด็กหญิงอรทัย   สิงห์ศักดิ์
 
1. นางจันทร์ตรา   ประจักษ์แจ้ง
2. นางสาวภรณ์ทิพย์   สกุลรัง
3. นางลำจวน   สระทองขาว
4. นางสมคิด   ศรีสอาด
5. นางสาวสิสวรรค์   แสงขำ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  โฆษิตอนันต์
 
1. นางโยษิตา  กิ่งโคกกรวด
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กหญิงสิริมา  แพงรักษ์
 
1. นางกัญญารัตน์  จรบุรี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกร่าง 1. เด็กชายวิระวัตน์  แสงทอง
 
1. นางนัธทีณา  มุงคุณ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  บุญมี
2. เด็กชายศรัณย์ภัทร  สุขพัฒนานรากูล
 
1. นางนารี  อินทร์จันทร์
2. นางอุไรวรรณ  ชาวนา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กหญิงณัฐชา  ภักดี
2. เด็กชายวชิระ  นาทิพย์
 
1. นางสาวจุทารััตน์  ภักดีรัตน์
2. นางสาวดวงแก้ว  คงเพชรศักดิ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 1. เด็กชายทักษิณ  ศรีขจร
2. เด็กหญิงบุษกร  บัวคลี่
 
1. นางสาวพนิดา  ภู่แพ
2. นายสมหมาย  พระขันธ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจงซันเซียะเซี่ยว 1. เด็กหญิงชนิปรียา  เขียวเล็ก
2. เด็กหญิงธนภร  ปาเจริญ
3. เด็กหญิงนันทิชา  ศรีษเกตุ
4. เด็กหญิงพลอยริน  สอาดศรี
5. เด็กหญิงมณีวรรณ  ด้วงน้อย
6. เด็กหญิงรณิดา  แก้วแสงไกร
7. เด็กหญิงศุภพร  เรืองฤทธิ์
8. เด็กหญิงสิริกาญจน์  แก้วทอง
9. เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วพิศดาร
10. เด็กหญิงอริศรา  สุขสมบุญ
 
1. นางสาวดวงฤดี  เกษมสุข
2. นางสาวพินิพพา  น้อยยา
3. นางศราวดี  สิงหนิก
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงจิภาดา  ยวนยี
2. เด็กหญิงชนินาถ  แดงอุบล
3. เด็กหญิงชลธิชา  คงดี
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ภูมิจันทึก
5. เด็กหญิงณัฐนิชา  ปะหา
6. เด็กหญิงธมลวรรณ  แก้วแสง
7. เด็กหญิงปาริชาติ  แสนโคตร
8. เด็กหญิงผกามาศ  แถลงกัน
9. เด็กหญิงพัชราพร  อินทร์ทองคุ้ม
10. เด็กหญิงพิจิตรา  สุขอร่าม
11. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  คำสมัย
12. เด็กหญิงรวิพร  แสนโคตร
13. เด็กหญิงอรณิชา  เดชพล
14. เด็กหญิงเจนจิรา  ยศสุวรรณ
15. เด็กหญิงเมธาพร  อิ่นคำ
 
1. นางยุพิน  คงเพ็ชรศักดิ์
2. นางรัตนากร  บุญมา
3. นายสุเทพ  สุขจิตร์
4. นางอมรมาส  โอภาษี
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 1. เด็กหญิงชามา  บำรุงเพชร
2. เด็กหญิงญาดา  ผานิตย์
3. เด็กหญิงธนาภา  เหลือล้น
4. เด็กหญิงนฤมล  จิตรจักร์
5. เด็กหญิงพาฝัน  สว่างเนตร
6. เด็กหญิงมุทิตา  ชูรัตน์
7. เด็กหญิงลลิตา  ทองเกล็ด
8. เด็กหญิงวรรณนิษา  ขำอ่วม
9. เด็กหญิงวัชรินทร์  นันทจันทร์
10. เด็กหญิงศวิญา  ศรีชมภู
11. เด็กหญิงศิริญญา  ตุ้มทอง
12. เด็กหญิงศิริรัตน์  นิลพัฒน์
13. เด็กหญิงสาวิตรี  นวลสาย
14. เด็กหญิงอรรินทร์  ปิ่นแก้ว
15. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ชายทอง
 
1. นายประสิทธิ์  เพ็ชรชุมพล
2. นางสาวปัทมา  อ่อนน้อม
3. นางสนทยา  สุยสว่าง
4. นายสุรินทร์  ฟุ้งสุข
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายภานุพงศ์  อิ่มอุระ
2. เด็กหญิงศุภนิดา  เย็นจุระ
3. เด็กหญิงสุชานันท์  ปิ่นสกล
 
1. นางกนกพร  สกุลรัตน์
2. นางศรีวงศ์เดือน  สุขจิตร์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 1. นางสาวทิฆัมพร  เล็กเจริญ
2. เด็กหญิงวิลาสินี  อินทร์ฉ่ำ
3. เด็กหญิงอรุณวิรัตน์  บรรทัพ
 
1. นางน้ำอ้อย  ขาวพราย
2. นางสาวสุชัญญา  โตขำ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมะขวิด 1. เด็กชายณัฐพงศ์   สร้อยทองพูล
2. เด็กหญิงอังคนี   ฉัตรทอง
 
1. นายวีรชาติ   ฉั่วตระกูล
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพนมเศษ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ชมภูนุท
2. เด็กชายรณชัย  ผิวสอาด
 
1. นางนิ่มนวล  โลหะเกื้อกูลวงศ์
2. นายพิเชษฐ  เขาแก้ว
 
61 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 111) 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  พิมพ์เพ็ช
 
1. นายมานิจ  โฉมฉาย
 
62 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงอรอุมา  คะชา
 
1. นายประชุม  วนิชไพบูลย์
 
63 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระงาม 1. เด็กชายปวีร์  แป้นศรีทอง
 
1. นางสาวโชติรส  ชุติพานิชเทศก์
 
64 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงสุภัชชา  คูณขุนทด
 
1. นางบุญเรือน  หทัยไพบูลย์
 
65 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ธงวิชัย
 
1. นางสุรีย์  หาญใจไทย
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลตาคลี(ขุนตาคลีคณะกิจ) 1. เด็กหญิงกฤติกา  มรินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนยศ  เริงสินธร
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 1. เด็กชายอนุฌา  อ่ำคำ
 
1. นางพนมพร  ดอกบัวโรย
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 1. เด็กชายสหรัฐ  อินทร์โสภา
 
1. นางพนมพร  ดอกบัวโรย
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนคา 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  อาภาพัทร์เจริญกุล
2. เด็กชายกุญช์  พานิชเจริญ
 
1. นาย----------------  ------------------
2. นางเพ็ญทิพย์  วีระสวัสดิ์
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) 1. เด็กหญิงฉัตรสุมน  เกยพยา
2. เด็กหญิงสุชาดา  มีมาก
 
1. นางกรรณิกา  ภาคีธง
2. นายสุรพล  อนุรัตน์
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนา 1. เด็กชายกฤษฎา  สังข์ศรี
2. เด็กชายโชติพัฒน์  ใจทน
 
1. นางสาววรรณนิภา  เพ็งพรม
2. นางสาววรรณนิสา  จำปาแดง
 
72 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 1. เด็กหญิงกาญจนา  พาพิมพ์
 
1. นางภริตา  ปานสิลา
 
73 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนคา 1. เด็กชายพิชชากร  คุ้มวิญญาณ
2. เด็กชายศุภานุ  ศรีบรรเทา
3. เด็กชายสฎายุ  บุญสุวรรณ์
 
1. นางสาวนิตยาพร  เอี่ยมสุรา
2. นางเพ็ญทิพย์  วีระสวัสดิ์
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) 1. เด็กหญิงทรงพร  บุญบาญ
2. เด็กชายอภิรัตน์  พุกยี่
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ภักดีสุข
 
1. นายวัฒนา  อุดมศรี
2. นางวารี  นาคถมยา
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 1. เด็กชายธเนศ  ทับยิ้ม
2. เด็กชายปกรณ์  คงสมจิตร
3. เด็กชายสุเมฆ   จำปาทอง
 
1. นางทัศนีย์  คงสุข
2. นางภริตา  ปานสิลา
 
76 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 1. เด็กชายวรัญญู  รอดวินิจ
 
1. นายประทวน  คำสะอาด
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาธรรมบท 1. เด็กชายกฤตนัย  นิลสนธิ
 
1. นายเสน่ห์  มะโนชัย
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงนริศรา   อ่ำทิม
 
1. นายพัฒนะ   แก้วสุขศรี
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 1. เด็กชายสราวุธ  เมืองแสน
 
1. นายไพฑูรย์  เผือกพยงค์
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 1. เด็กหญิงธนพร  ทิพย์มาลา
 
1. นายประทวน  คำสะอาด
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า 1. เด็กชายศิวัช  เงินกระจ่าง
 
1. นายประจวบ  เรืองชัย
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงวิภาวี   นิ่มจำนงค์
 
1. นายพัฒนะ  แก้วสุขศรี
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายภูธเนศ   คล้ายสมมุติ
 
1. นายพัฒนะ  แก้วสุขศรี
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงวรรณษา   มาลัยกุล
 
1. นายพัฒนะ  แก้วสุขศรี
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงสิรินดา   วนิชไพบูลย์
 
1. นายพัฒนะ  แก้วสุขศรี
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 1. เด็กหญิงมณเทียณ  แก้วแสงทอง
 
1. นางฉลองรัตน์  เผือกพยงค์
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 1. เด็กชายธนโชติ  กลิ่นสอน
 
1. นายสุกิจ  ขาวทอง
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนา 1. เด็กชายนรภัทร  ทองบัว
 
1. นายวิวัฒน์  บุญประสม
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงธีรภัทราพร   งามนิธิจารุเมธี
 
1. นางพิมทิพย์   บัวสนิท
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 1. เด็กหญิงสุพัตรา  อินทโฉม
 
1. นายนพดล  ปานเดช
 
91 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายธนภูมิ    สนจันทา
2. เด็กหญิงธีรภัทราพร  งามนิธิจารุเมธี
3. เด็กหญิงนันทวิภา    แก้วพินิจ
4. เด็กหญิงพิมพ์พิชญา    แก้วแสง
5. เด็กชายภูธเนศ  คล้ายสมมุติ
6. เด็กหญิงวรรณษา  มาลัยกุล
7. เด็กหญิงวิภาวี  นิ่มจำนงค์
8. เด็กชายสมรักษ์    บางประเสริฐ
9. เด็กหญิงสิรินดา  วนิชไพบูลย์
 
1. นางนิตยา  บุญประเทือง
2. นายพัฒนะ  แก้วสุขศรี
3. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
 
92 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายคมกฤษฎ์  อยู่ศรี
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ   เวียงวงษ์
3. เด็กหญิงตะวัน   ยุทธกิจเสรี
4. เด็กชายธนภูมิ  สนจันทา
5. เด็กหญิงธีรภัทราพร  งามนิธิจารุเมธี
6. เด็กหญิงนภัสสร   แก้วแสง
7. เด็กหญิงนริศรา  อ่ำทิม
8. เด็กหญิงนันทวิภา  แก้วพินิจ
9. เด็กหญิงนีย์ระนุช   อินทรประสาท
10. เด็กชายภูธเนศ  คล้ายสมมุติ
11. เด็กหญิงวรรณษา  มาลัยกุล
12. เด็กหญิงวิภาวี  นิ่มจำนงค์
13. เด็กหญิงศศิวิมล   คุ้มวงษ์
14. เด็กชายสมรักษ์  บางประเสริฐ
15. เด็กหญิงสิรินดา  วนิชไพบูลย์
 
1. นางนิตยา   บุญประเทือง
2. นายพัฒนะ  แก้วสุขศรี
3. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
4. นางเรียมวิไล   เรืองธีรวงศา
 
93 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 1. เด็กชายณัฐชัย   กลิ่นเอี่ยม
2. เด็กหญิงธนพร  ทิพย์มาลา
3. เด็กชายนพนันท์   การุณ
4. เด็กชายพงศธร   ชื่นผล
5. เด็กหญิงพิมพ์นภัส  เมืองแก้ว
6. เด็กหญิงวนิดา   การะเวก
7. เด็กหญิงวรัญญา   ดีพร้อม
8. เด็กชายวรัญญู  รอดวินิจ
9. เด็กหญิงสนธิพร   หาแก้ว
10. เด็กหญิงสุนิสา   จันทร์เมือง
11. เด็กหญิงเมทินี   วิชัยวงษ์
12. เด็กชายเอกกมน   อินทร์แดน
 
1. นายประทวน   คำสะอาด
 
94 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกมลพร   กอบุตร
2. เด็กชายกรุงไทย   ผ่องจะบก
3. เด็กชายกิตติภูมิ   เชื้อนุ่น
4. เด็กชายกีรติ   พูลนารถ
5. เด็กชายชินวัตร   จันทร์เปรม
6. เด็กหญิงชุตินันท์   สุขนิล
7. เด็กหญิงชุติมา   อินโพธิ์
8. เด็กชายณัฐวุฒิ   เอี่ยมเลิศ
9. เด็กหญิงธัญยารัตน์   วงค์คำดี
10. เด็กชายธีรวุฒิ   มาเมือง
11. เด็กหญิงบุศรัตน์   ด้วงไทย
12. เด็กหญิงบุษญารัตน์   ขำคำ
13. เด็กหญิงปิยะธิดา   ภูมิขันธ์
14. เด็กชายพศวัต  เชื้อนุ่น
15. เด็กหญิงมาริสา   แก้วมั่น
16. เด็กหญิงวรันร์ยา   พุทธสรณ์
17. เด็กชายวัฒนา   คำวิเศษ
18. เด็กหญิงศิริพร   ภูมิขันธ์
19. เด็กหญิงสุดารัตน์   อ่อนสอาด
20. เด็กหญิงอรทัย   สิงห์ศักดิ์
 
1. นางจันทร์ตรา   ประจักษ์แจ้ง
2. นางสาวภรณ์ทิพย์   สกุลรัง
3. นางลำจวน   สระทองขาว
4. นางสมคิด   ศรีสอาด
5. นายไพรวัล   สระทองขาว
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามมิตร 1. เด็กชายปราบดา  ป้อมยุคล
 
1. นายนพรัตน์  โพธิ์คำ
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 1. เด็กชายณัฐภัทร  มารอด
 
1. นางจรินทร  นามเข็ม
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ 1. เด็กหญิงราไวย์  ยังรอต
 
1. นายประยูร  โพธิ์ใจพระ
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกร่าง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คงเมือง
 
1. นางปริศนา  แก้วไพฑูรย์
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามมิตร 1. เด็กชายปราบดา  ป้อมยุคล
 
1. นายนพรัตน์  โพธิ์คำ
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ 1. เด็กหญิงผกาวรรณ  จูสิงห์
 
1. นายประยูร  โพธิ์ใจพระ
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง 1. เด็กชายธนวัฒน์  กรตุ้ม
 
1. นางนัยนา  นานา
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาฝา 1. เด็กหญิงจิดาภา  สนธิ
 
1. นางสาวรสิตา  อินทรเกษตร
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนา 1. เด็กชายอานนท์  แก้วทอง
 
1. นายวิวัฒน์  บุญประสม
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสีนวล 1. เด็กชายพลอยเพชร  เพียโพธิ์
 
1. นางวีนัส  รักงาม
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางภริตา  ปานสิลา
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  มาลินันท์
 
1. นางศุภภร  คันทะมาลา
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามมิตร 1. เด็กชายนวพล  พูลทอง
 
1. นายนพรัตน์  โพธิ์คำ
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1. เด็กชายสุรศักดิ์  ไทยมานิต
 
1. นายสุพจน์  รินสอน
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ 1. เด็กหญิงผกาวรรณ  จูสิงห์
 
1. นายประยูร  โพธิ์ใจพระ
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  นนท์ธิจันทร์
 
1. นางภริตา  ปานสิลา
 
111 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายกิตติภัทร  ครองธรรม
2. เด็กชายคเณศ  หล้าหนองไผ่
3. เด็กหญิงชัญญานุช  ท่าทราย
4. เด็กหญิงณัฐชา  พิมพ์เพ็ช
5. เด็กชายณัฐพงศ์  วงษ์เรือง
6. เด็กชายธนทัต  เชื้อนุ่น
7. เด็กชายธราธิป  ยิ้มประเสริฐ
8. เด็กหญิงธัญชนก  เศษฐะ
9. เด็กชายธัญพิสิษฐ  พิมเวียง
10. เด็กหญิงธิดาพร  อินทรฤทธิ์
11. เด็กชายธเนศพล  สนธิโพธิ์
12. เด็กหญิงนภัทรชา  พรหมรักษ์
13. เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขผล
14. เด็กหญิงนิภาวัลย์  อ่อนเจริญ
15. เด็กหญิงน้ำทิพย์   คุ้มเหม
16. เด็กชายบูรณิศ  ขำขาว
17. เด็กหญิงพัชมน  กลิ่นรัตน์
18. เด็กหญิงพิชญาภา  น้อยผล
19. เด็กชายพิชัยกร  เล็กวัฒนะ
20. เด็กหญิงพิมสิริ  พานทอง
21. เด็กหญิงภาริตา  คำชื่น
22. เด็กชายภูมิภาดา  แหลมแก้ว
23. เด็กชายวรรธนะ  ทองสว่าง
24. เด็กหญิงวริศรา  ทรัพย์มา
25. เด็กชายศักริณฐ์  เขื่อนเก้า
26. เด็กชายสหรัฐ  บุญเผือก
27. เด็กหญิงสิริลักษณ์  กลิ่นฟู
28. เด็กหญิงสโรชา  สวนเรือง
29. เด็กหญิงอรวรา  แกล้วเขตการณ์
30. เด็กชายอาทิตย์  ลิ้มสมบัติ
 
1. นายนทินันต์  ฉัตรเฉลิม
2. นางนันทภรณ์  แสนประเสริฐ
3. นางสาวปนัดดา  ฟักน่วม
4. นายพยุง  แสงศรี
5. นายภานุพงศ์  จิตรเอื้อตระกูล
6. นายมาโนช  แสงศิริ
7. นายวิทวัส  ฟักน่วม
8. นางสมพิศ  จันทร์ลอย
 
112 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 96.56 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 1. เด็กหญิงกฤติยา  พรหมกล่ำ
2. เด็กชายกฤษฎา  กรุตสุข
3. เด็กชายกิตติพงษ์  ประทุมแบน
4. เด็กชายธีรภัทร์  โกมลวิภาศ
5. เด็กชายนพดล  พรมดาษ
6. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ปั้นแตง
7. เด็กหญิงพิชญาภา  ม่วงเรือง
8. เด็กหญิงสุกานดา  ทาอุบล
9. เด็กหญิงสุทรภา  ปาลาวัฒร์
10. เด็กชายไททรรศน์  พัดไทสงฆ์
 
1. นายนพดล  ปานเดช
2. นางสาวปิยวรรณ  อ้นยาง
 
113 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขอม 1. เด็กชายกฤษฎา  ซาเฮ้า
2. เด็กชายจักรพันธ์  จันทร์อุดม
3. เด็กหญิงทิพานัน  แจ่มมะณี
4. เด็กหญิงธีรเดช  ซิมโพธิ์คัง
5. เด็กหญิงนจิรา  พิมขนิษฐ์
6. เด็กหญิงรัตติยากร  ศิลาเณร
7. เด็กชายศลุต  พรมเถื่อน
8. เด็กหญิงเบญจรัตน์  มัครมย์
 
1. นายอำนาจ  บุญอนันต์
 
114 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) 1. เด็กหญิงจิดาภา  อยู่โพธิ์
2. เด็กหญิงชนกนันท์  จีบเทียน
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  แตงร่ม
4. เด็กหญิงดารณี  กรโพธิ์
5. เด็กหญิงธันวาพร  แสวงทรัพ
6. เด็กหญิงนฤมล  เฉียงกลาง
7. เด็กหญิงนันทิดา  สมบัติ
8. เด็กหญิงปิยมาศ  ทองแท้
9. เด็กหญิงวาสิตา  มีอ่อน
10. เด็กหญิงศิริวรรณษา  สังข์สิทธิ์
11. เด็กหญิงสุรนาถ  มากมี
 
1. นางดาลัด  เอกสุภาพันธุ์
2. นายวัฒนา  อุดมศรี
3. นางวารี  นาคถมยา
4. นางแก้วลดา   นิลกล่ำ
 
115 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 1. เด็กหญิงกาญจนา  วงษ์ขาว
2. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  กลิ่นต่าย
3. เด็กหญิงรักษิณา  ภาคศัพท์
4. เด็กหญิงวาสนา  พูลรอด
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  พูลรอด
6. เด็กหญิงอภิญญา  องอาจ
 
1. นายนพดล  ปานเดช
2. นางสาวปิยวรรณ  อ้นยาง
 
116 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) 1. เด็กหญิงกัณธิมา  เมืองไผ่
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  รัสมี
3. เด็กหญิงภัคนันท์  ผู้ภักดี
4. เด็กหญิงวนัชพร  โลหะเวช
5. เด็กหญิงศศิภา  ผ่องศรี
6. เด็กหญิงสกลสุภา  แก้วสว่าง
7. เด็กหญิงอรพินท์  ศรสุรินทร์
8. เด็กหญิงโสภิตนภา  มั่นกสิวิช
 
1. นางสาวนันทิชา  โพธิ์ทอง
2. นางสาวปิยะนุช   ทับเบิก
3. นางสาวโชติกา  ระโส
 
117 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าสุ่ม 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  แซ่โหวง
2. เด็กหญิงรังสิยา  ออมสิน
3. เด็กหญิงวาสนา  จันศรี
4. เด็กหญิงศรษิณี  แปรปั้น
5. เด็กหญิงอทิติยา  แสงจันทร์
6. เด็กหญิงเบญจมาพร  ชมพิกุล
 
1. นางฐาปนี  ทีพอิ่ม
2. นางสาววรรณภา  วิจิตรสาร
3. นายสมศักดิ์  บุญชู
4. นางสุจินดา  ภู่แพ
 
118 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงกรทอง  ทับทิม
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สายพันธ์
3. เด็กชายธนบดี  ธรรมรังษี
4. เด็กหญิงธนัชพร  พรมศิลา
5. เด็กชายธนากร  มงคลเสถียร
6. เด็กหญิงบริททานีย์ กรกนก  ฉิมสุข
7. เด็กหญิงบัวบูชา  ขวัญศรี
8. เด็กหญิงพรปวีณ์  ปัญจมณี
9. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ศุภรวงศ์
10. เด็กหญิงมินรดา  เรืองภักดิ์
11. เด็กหญิงสโรชา  สิริทับทิม
12. เด็กชายอภิรักษ์  หล้าสุด
13. เด็กหญิงอรนุช  สีโห่
14. เด็กหญิงอารีรัตน์  กันทะวงค์
15. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  จินดาทิพย์
16. เด็กชายไพศาล  ชุ่มวิจารณ์
 
1. นางสาวกัญญา   พลอยระย้า
2. นางขนิษฐา  อโหสิ
3. นางสาวฉัตรนภา  สีสดเขียว
4. นางสาวปนัดดา  ฟักน่วม
5. นางสาวปิยนันท์  นาเรือง
 
119 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กหญิงกชกร  คงเสือ
2. เด็กหญิงนรินทิพย์  ถิ่นทัพไทย
3. เด็กหญิงภัทราภา  แก่นจักร์
4. นางสาววาสนา  สมัครการ
5. นางสาวศศิพิมพ์  ยะมา
6. นางสาวศันสนีย์  ภู่อุณฑโร
7. เด็กหญิงสุนิสา  ชำนาญ
8. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญทิพย์จำปา
9. เด็กหญิงแพรวพันธ์  ศรีรัญรัตน์
 
1. นายชูศักดิ์  เชิดชู
2. นางศิริรัตน์  แก้วม่วง
 
120 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาฝา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สารศรี
2. เด็กชายจิรพัส  ศรีคำพงษ์
3. เด็กชายชาตรี  สีวิเศษ
4. เด็กชายถิรนัย  ทองเพ็ง
5. เด็กชายรัฐภูมิ  ซึมกระโทก
 
1. นางสาวพิชญ์  ขำมา
 
121 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนา 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  แซ่จ๋าว
2. เด็กชายแทนคุณ  พรมโชติ
 
1. นายอรรถ  คล้ายนุ่น
2. นางเสาวกุล  คล้ายนุ่น
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 1. เด็กชายณัฐนนท์  สว่างยิ่ง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิ์ศรี
3. เด็กชายนพดล  เจริญสุข
 
1. นายสุรินทร์  บัวคลี่
2. นายเสริมศักดิ์  ขาวพราย
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 1. เด็กชายศุภชัย  ตรีกุล
2. เด็กชายสุพัฒน์  สุขเย็น
3. เด็กชายอาภากร  นาพี
 
1. นายชัยพร  หงษ์พรหม
2. นางอรสา  สาคร
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงภาสรัตน์  สิงหวิบูลย์
2. เด็กหญิงอรนิช  สิงห์โตทอง
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญบำรุง
 
1. นางสินถนอม  เจริญสุข
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงปาริชาติ  บินสูงเนิน
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  คำสนิท
3. เด็กชายเดชาพล  วงศา
 
1. นางสินถนอม  เจริญสุข
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมัน 1. เด็กชายจักรภัทธ์  พันธ์อินทร์
2. เด็กหญิงนริศรา  บัวเผื่อน
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ย้อยฝอย
4. เด็กหญิงวาสนา  ปัญญาวัฒโน
5. เด็กหญิงศศิธร  พรมคำ
6. เด็กหญิงสุทธิตา  พันธุ์งาม
 
1. นางศุภรัตน์  พระเทพ
2. นายสุชิน  แม้นพวก
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงมนัสพร  ปรางวิเศษ
2. เด็กหญิงศิริพร  สุระวิทย์
3. เด็กหญิงสุณิษา  อินทร์นิ่ม
4. เด็กหญิงสุตาภัทร  อินทร์ประสิทธิ์
5. เด็กหญิงสโรชา  โอภาษี
6. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองแกมแก้ว
 
1. นางสาวมัลลิกา  สิงห์สม
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  บัวเพชร
2. เด็กชายชินวัตร  เขียวมรกต
3. เด็กชายวีรภาพ  ดอนเกิด
 
1. นางถนอมศรี  ศรีฉ่ำ
2. นางสาวรุ่งระวี  พิมพ์ศรี
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระงาม 1. เด็กหญิงมัสทนา  ตาโส
2. เด็กชายวุฒิชัย  ปานนนท์
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ตาบประดับ
 
1. นางลดาวัลลิ์  มีเดช
2. นางสาวโชติรส  ชุติพานิชเทศก์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 1. เด็กหญิงรวีวรรณ  จ่าแสง
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  มาลัย
3. เด็กหญิงศิรินทรา  แก้วบุญเรือง
 
1. นางสาวดวงแก้ว  เพชร์ทูล
2. นายสุรินทร์  บัวคลี่
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระงาม 1. เด็กหญิงณัชชา  อินทรโชติ
2. เด็กหญิงบุษการินทร์  จีนฉาย
3. เด็กชายอนุชา  เสาจันทร์
 
1. นางลดาวัลลิ์  มีเดช
2. นางสาวโชติรส  ชุติพานิชเทศก์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำพยนต์ 1. เด็กหญิงมาลัยพร  พลูพ่วง
2. เด็กหญิงยอดชีวัน  ส่งฉิม
3. เด็กหญิงลัดดารัตน์  จันทร์สอน
 
1. นางชุติมา  สุขประทีป
2. นางณัฐรินทร์  พึ่งเพียรธนเดช
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุสาหะวิทยา 1. เด็กหญิงนิดาภรณ์  นามกูล
2. เด็กหญิงศุภาวดี  ดวงจิตร
 
1. นางสาวพนิดา  วิชากร
2. นายเสกสรร  กูลนา
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 1. เด็กหญิงพิยดา  กลิ่นฉ่าง
2. เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วมา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีลักษณ์
 
1. นางยุพยงค์  ทิพย์นาฏย
2. นางรุจิรัตน์  จินดาวงษ์
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงศิริภรณ์  พิชัยทอง
2. เด็กหญิงสิริวิมล  สารถี
3. เด็กหญิงอาทิติยา  โพธิ์แสง
 
1. นางรพีพร  กาญจนมาศ
2. นางวรรณา  ยอมมะเริง
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำพยนต์ 1. เด็กหญิงมีนา  ศรีสุข
2. เด็กหญิงอาริษา  อินทีวงศ์
3. เด็กหญิงเปรมสิริ  กันหาลึก
 
1. นางณัฐรินทร์  พึ่งเพียรธนเดช
2. นายบัญชา  บุญเพ็ง
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1. เด็กหญิงณัชชา  ฉิมช้าง
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ทิมยิก
3. เด็กหญิงวาสนา  จารุพงษ์
 
1. นางน้ำฝน  วงศ์ครุฑ
2. นางผาสุข   เนตรทอง
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา  อ่อนลา
2. เด็กหญิงนาตยา  อ่อนลา
3. เด็กหญิงอังค์วรา  เรียนแก้ว
 
1. นางกัญญา  นิยมลักษณ์
2. นางสาวอารีวรรณ  ปกเกษ
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) 1. เด็กหญิงชนัสชา  โพพุฒ
2. เด็กหญิงนัฐกาญจณ์  เปี่ยมสาคร
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  เชาว์วิไลย
 
1. นางดาลัด  เอกสุภาพันธุ์
2. นายวัฒนา  อุดมศรี
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขานางต่วม 1. เด็กหญิงกนกพร  เจริญดี
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  สีเขียว
3. เด็กหญิงศกลรัตน์  อยู่ดี
 
1. นายจิตกร   เศรษโฐ
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนมรอก 1. เด็กชายณฤพล  เงินไกร
2. เด็กชายสหพล  คงพิศ
 
1. นายชูชีพ  ปรางค์วิเศษ
2. นายศุภชัย  แช่มบำรุง
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 1. เด็กชายธรรมรัตน์  เพ็งเภา
2. เด็กชายศรุต  สุระพาน
 
1. นายประวิทย์  นาคมอญ
2. นายสุรเชษฐ์  ยอดกุล
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระงาม 1. เด็กหญิงอารยา  มีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงเบญญา  เจริญสุข
 
1. นางนพรัตน์  กระแสบุตร
2. นายเจษฎารัตน์  ทรัพย์รัตนศักดิ์
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจงซันเซียะเซี่ยว 1. เด็กชายกชนน  วงษ์ประสิทธิ์
2. เด็กหญิงโชติกา  คงแสงพรหม
 
1. นางสาวจรรยพร  ศรีคำแขก
2. นางสาวชณิตา  ลี้อังกูล
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา  มัธยาท
2. เด็กหญิงวิภาวี  ศรีสนธิ์
3. เด็กหญิงอินทิรา  ประสุทธิ์
 
1. นายประวิทย์  นาคมอญ
2. นางสาวมนัสยา  กรุดนาค
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  เทียนขาว
2. เด็กหญิงเจนจิรา  นามเสือ
 
1. นายอนุสิทธิ์  สาแก้ว
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชนะศักดิ์
2. เด็กชายวรุตม์  ทับทิม
 
1. นายมาโนช  วิริยะ
2. นางยุวรรณดา  มาลัยทอง
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระงาม 1. เด็กหญิงณิชกุล  แตงอ่อนอำไพ
2. เด็กหญิงอริษา  ปิ่นแก้ว
 
1. นายวีระวัช  ทองบู่
2. นายเจษฎารัตน์  ทรัพย์รัตนศักดิ์
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 1. เด็กชายกรวิชญ์  ศรีสนธิ์
2. เด็กชายนัทชานนท์  เนตรสุวรรณ์
 
1. นายประวิทย์  นาคมอญ
2. นางสาวเบญจมาศ  ด้วงนวม
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายวริทธิ์  ศรีเมฆ
2. เด็กชายวัชรชัย  บุญเอก
 
1. นางฐิติมา  เพชรสัมฤทธิ์
2. นายประเสริฐ  บุุญโห้
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายจิรเดช  พรมอ่อน
2. เด็กชายฐาปกร  อู่สงค์
3. เด็กชายณัฐพงศ์  ศิริบูรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์  คุ้มศิริ
2. นายประเสริฐ  บุุญโห้
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กชายณัฐดนัย  อุบลโพธิ์
2. เด็กชายธนพนธ์  พุกยี่
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ขาวสุวรรณ์
 
1. นายธิติ  บุญประสพ
2. นายสิทธิศักดิ์  บัวภาเรือง
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 1. เด็กชายณฐชนน  มาแก้ว
2. เด็กหญิงนริศฌา  เชลงวิทย์
3. เด็กชายบรรดิษย์  สุขแจ่ม
 
1. นายสมพร  โพธิ์อ่อง
2. นายอมรเทพ  ขุมโมกข์
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กชายพีรพัฒน์  วงษ์แพทย์
2. เด็กชายวัชรพล  กันศรี
3. เด็กชายไตรภพ  สังข์สิทธิ์
 
1. นายธิติ  บุญประสพ
2. นายสิทธิศักดิ์  บัวภาเรือง
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1. เด็กหญิงพิชญธิดา    จุ้ยด้วง
 
1. นางสาวลำใย  ม่วงงาม
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 1. เด็กหญิงศศิกานต์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวปัทมา  อ่อนน้อม
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงณิชมล  สุขสบาย
 
1. นายมณเฑียร  ชัยประเสริฐ
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1. เด็กหญิงนารา  นามธนาสิทธิ์
 
1. นางสาวลำใย  ม่วงงาม
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประดับวิทย์ 1. เด็กหญิงเหมือนฝัน  วรรณทอง
 
1. นางสาววาสนา  บุญงาม
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1. เด็กหญิงนุ้ย  สร้อยสวน
 
1. นางสาวศุขริน  ศรรุ่ง
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) 1. เด็กหญิงนับเดือน  พยอม
 
1. นางสาวชฎาภัทร  ชนาปิยกุล
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปาจรีย์  บุญเพลิง
 
1. นางศุจิกา  เรืองคำ
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงณิธาภัทร  ใจสว่าง
 
1. นางสาวบุญเรือง  สวนสุข
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนา 1. เด็กชายอานนท์  แก้วทอง
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ศรีเดช
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำพยนต์ 1. เด็กหญิงณฐพร  ลาดเสนา
2. เด็กชายธนกร  อยู่สุข
3. เด็กหญิงนิภาพร  ทองเหลืองสุข
4. เด็กหญิงพรไพลิน  เทพานวล
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โฉมภักดิ์
 
1. นายชาคริษ  พูลเพิ่ม
2. นายบัญชา  บุญเพ็ง
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจงซันเซียะเซี่ยว 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  แดงพวงไพบูลย์
 
1. นางสาววัชรี  รอบวนาสกุล
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 1. เด็กชายสุรเสกข์  แตงอ่อน
 
1. นายมณเฑียร  ชัยประเสริฐ
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กหญิงสุพิชญ์กรณ์  จงณรงค์ชัย
2. เด็กหญิงเขมจิรา  วงศ์บุญธรา
 
1. นางสาวพักตร์วิภา  กลางสอน
2. นางสาวเบญจวรรณ  สัมพันธ์ไพศาล
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 1. นางสาวนฤมล  ภักดีชัยภูมิ
2. นางสาวปภาวี  อินทร์ชา
 
1. นางนริศรา  แช่มบำรุง
2. นางวรรณศิริ  กันสกุล
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเบน 1. เด็กชายธีรพงศ์  ผู้กำจัด
2. เด็กชายนครินทร์  จันทร์สุวรรณ์
3. เด็กชายพีระพัฒน์  นุตะภิบาล
4. เด็กชายภัทรกร  โหนา
5. เด็กชายภัทรพล  โตสงคราม
6. เด็กชายภูธเนศ  หูพารักษา
 
1. นายจรัญ  เหลาเกลี้ยง
2. นายประเสริฐ  พุ่มเปี่ยม
3. นายอธิภัทร  ธนาชยานนท์
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขานางต่วม 1. เด็กหญิงกิตติกานต์  เพิ่มทรัพย์
2. เด็กหญิงจิดาภา  ปิ่นขุนทด
3. เด็กหญิงชาลิสา  ตรีรส
4. เด็กหญิงบุศรินทร์  ศิลาชัย
5. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สิงหรัตน์
6. เด็กหญิงสุนิษา  ทวยนันท์
 
1. นายวินัย  มะณี
2. นายสกล  วิริยาภิรมย์
3. นายโผน  ทิวแพร
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุ๊กแก 1. นายจักกฤษณ์  กุลกล่ำ
2. เด็กชายจิรภาส  คชสารทอง
3. เด็กชายณัชพล  เฉื่อยสูงเนิน
4. เด็กชายณัฐวัตร  สุขแจ่ม
5. เด็กชายธนกร  โพธิ์อ่อง
6. เด็กชายธรรมฤทธิ์  พิษสวัสดิ์
7. เด็กชายเขษมศักดิ์  ปล้องแพ
8. เด็กชายไกรวิญช์  สุขแจ่ม
 
1. นายณัฐวุฒิ  ยอดหมวก
2. นายเสนอ  ถือมั่น
3. นายเสวก  สนิทผล
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกำลัง 1. เด็กหญิงกชกร  กรตุ้ม
2. เด็กหญิงกานดา  นาคไทย
3. เด็กหญิงนุษบา  ฉ่ำศรี
4. เด็กหญิงภัสราธร  ตันเสน
5. เด็กชายมานะ  คำสีดา
6. เด็กหญิงมีนา  ศรีกาลังค์
7. เด็กหญิงรัชนู  นาคไทย
8. เด็กหญิงวาสนา  ไหหอม
9. เด็กหญิงวิลัยพร  ลีลาศ
10. เด็กหญิงสุพัตรา  เจ็กชำนาญ
 
1. นายประสิทธิ์  ศิริจันทร์
2. นายสรวิศ  ศรีสงคราม
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  สุขแก้ว
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายคณิณ  บุญโอภาศ
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ใจเขียนดี
3. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ชูพินิจ
4. เด็กชายปัณณทัต  วรวุฒิเวคิน
5. เด็กหญิงปุลศิริ  วรพันธ์ตระกูล
6. เด็กหญิงปูชิตา  วงศ์ษา
7. เด็กหญิงพิมญาดา  เกตุฉวี
8. เด็กหญิงภัณฑิรา  คำภารัตน์
9. เด็กชายยศวริศ  วุฒิวรลักษณ์
10. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สุขเจริญ
 
1. นางสาวฉัตรลดา  มีสมเพิ่ม
2. นายนทินันต์  ฉัตรเฉลิม
3. นางนันทภรณ์  แสนประเสริฐ
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 1. เด็กหญิงญาดา  ผานิตย์
2. เด็กหญิงวัชรินทร์  นันทจันทร์
3. เด็กหญิงอทิตยา  กิ่งเกษ
4. เด็กหญิงอาทิตยา  จิตสันติ
5. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ชายทอง
 
1. นางนงลักษณ์  รอดอุตส่าห์
2. นายประสิทธิ์  เพ็ชรชุมพล
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทับทิมศรี
2. เด็กหญิงธาวิณี  ป้อมยุคล
3. เด็กชายวุฒิไวย์  พรมเวียง
 
1. นางนิดา  วนิชไพบูลย์
2. นางละเอียด  หุตะมาน
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระงาม 1. เด็กหญิงชนิดา  สงพัฒน์แก้ว
2. เด็กหญิงชลิดา  โสภา
3. เด็กหญิงนิตยา  มีสิงห์
 
1. นางนิตยา  อินทร์มี
2. นางลดาวัลลิ์  มีเดช
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนคา 1. เด็กหญิงณิชา   เหล่าละวะ
2. เด็กชายพิยดา   พุ่มเปี่ยม
3. เด็กหญิงสุปราณี   ทองม่วง
 
1. นางมาลัย  ทัพหมี
2. นางสาวศรีวิภา  ฉัยยายนต์
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 1. เด็กหญิงนิตยา  แดงหล้า
2. เด็กหญิงยุวดี  ดวงจอมดี
3. นางสาววิจิตรา  พันธ์นา
 
1. นายนพดล  ปานเดช
2. นางพีรานุช  ชาประเสริฐ
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 1. เด็กชายวงศ์วศิน  สุทธิมโนรัตน์
2. เด็กชายเกริกประกาย  คล้ายทอง
 
1. นางสุรีย์พร  หมุนสมัย
2. นางอรญาณี  สุริโย
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาค้างคาว 1. เด็กชายภาสกร  สุ่มประดิษฐ์
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โช้เงิน
 
1. นายบุญเลิศ  ธูปบูชา
2. นางรำพึง  ธูปบูชา
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) 1. เด็กชายนพดล  ต้นฟู
2. เด็กชายไพโรจน์  น้อยเจริญ
 
1. นางชื่นจิตร์  อินประสิทธิ์
2. นางธนิดา  คงสมบูรณ์
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเบน 1. เด็กหญิงจุฬาภรณ์  บัวลา
2. เด็กหญิงอนุธิดา  ผูกอ้น
 
1. นางชุติกาญจน์  พรมมา
2. นางลัดดาวัลย์  ฤทธิ์บำรุง
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 1. เด็กชายธวัชชัย  เฉลยสาร
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ทาลา
 
1. นางชุติกานต์  ทัศนียรัตน์
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาค้างคาว 1. เด็กชายชยากร  ดีทอง
2. เด็กชายธนชาติ  สิงห์เถื่อน
 
1. นายบุญเลิศ  ธูปบูชา
2. นางรำพึง  ธูปบูชา
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายชัชพงศ์  บุญมา
 
1. นางสาวนวกมล  ทิพย์พานันท์
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิพัฒน์ศึกษา 1. เด็กหญิงอัยย์  บุตรทอง
 
1. นางสาววรรณธนา  วัฒนเขตการณ์
 
188 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กหญิงศรีรัญย์ตรา  บรรเลงกลอง
 
1. นางศุภิสรา  วิลสัน
 
189 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนคา 1. เด็กหญิงบุตรตรี  ฤทธิ์บำรุง
2. เด็กหญิงวสุมา  บุญสุวรรณ์
3. เด็กชายสหรัจ  นาคมอญ
 
1. นายชาติชาย  จรบุรี
2. นางเนื้อนุช  จั่นผ่อง
 
190 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กหญิงชอนตะวัน  ธนะ
2. เด็กหญิงวิรดาภา  โพธิ์เป้า
3. เด็กหญิงอาธิสดา  ศิรินนทร์
 
1. นางสาวปิยนุช  แข็งกสิการ
2. นางศิริขวัญ  กาทำมา
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย 1. เด็กชายธนกฤต  ปั้นสีทอง
 
1. นางสาวกนิษฐา  ศักดิศรี
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง 1. เด็กชายวัชรพล  อินปรางค์
 
1. นางพรรณี  อินทร์ประสิทธิ์
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส 1. เด็กหญิงลีลาวดี  เสนศรี
 
1. นางธัญปัณรสค์  วรสุทธิ์พิศาล
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายณัฐชนน  น้อยเจริญ
 
1. นางละออง  พุกเฉื่อย
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยลำใย 1. เด็กชายชัยชนะ   วิเชียรเทียบ
 
1. นางปิยวรรณ บุญเย็น  บุญเย็น
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนคา 1. เด็กหญิงนันทนี  ว่องไว
2. เด็กชายวรณัฐ  ฤทธิ์เทพ
3. เด็กชายวรวุฒิ  เพ็งยอด
 
1. นางสาวจุไลลักษณ์   คงดารา
2. นางมาลัย   ทัพหมี
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   บัวรอด
2. เด็กชายนันตชัย  จีกิ๊ว
3. เด็กชายศรัณย์  แก้วรัตนะ
 
1. นางสาววิรากานต์  คร้ามสมอ
2. นางสาวเบญจมาศ  ชื่นยัง
 
198 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงรจนา  อินทร์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงอลิษา  นิลสนธิ
 
1. นางสาวปนัดดา  เอี่ยมเทศ
2. นางวรากร  งามโฉม
 
199 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายวุฒิชัย  รอดพริก
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  โตอ่อน
 
1. นางณัฐกานต์  ไชยนันทน์
2. นางสาววราภรณ์  สกุลวิชัย
 
200 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายกรหลวง  จั๊บโกรย
2. เด็กหญิงเมธปิยา  ทับทิมทอง
 
1. นางนันทภรณ์  แสนประเสริฐ
2. นางพยอม  คงเจริญ
 
201 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงวาสนา  วัฒนาธร
2. เด็กชายเฉลิมพล  เทียนนาวา
 
1. นางนารี  อินทร์จันทร์
2. นางสมพิศ   จันทร์ลอย
 
202 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสาดกลาง 1. เด็กหญิงณัฐการณ์   จันทร์คัด
2. เด็กชายภควัต   สาระโพง
 
1. นางสาวธัญลักษ์   พลสว่าง
2. นางวรางคนา  รัตนบัวพา
 
203 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงจันทร์สุรัตน์  ใจอดทน
2. เด็กหญิงณีรนุช  มะโนสา
3. เด็กหญิงธนัชพร  พุฒหอม
4. เด็กหญิงรจนา  ช้อยสูงเนิน
5. เด็กหญิงสุธาสินี  แก้วไพรชัฎ
6. เด็กหญิงอภิชญา  สาดจุ้ย
7. เด็กหญิงโชติกา  ครองสิน
 
1. นางวัทนีย์  วรวีกิจการณ์
2. นางสาวสุวรรณา  ตันเจริญ
3. นางอรุณวรรณ  ศักดิ์วิทย์
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบอน 1. เด็กหญิงอัญชิสา  สุขสำราญ
 
1. นางนภาพร  ทับทิมศรี
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสาดกลาง 1. เด็กชายปุริม   แย้มพจนา
 
1. นางสาวธัญลักษ์   พลสว่าง
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ 1. เด็กหญิงศศิธร  คงเพ็ชรศักดิ์
 
1. นางสาวกะสีลา  ฤทธิ์บำรุง
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กชายกิตติพัทธ์  โพทะทรง
 
1. นายชาติชาย  สมานมิตร
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 1. เด็กชายศิริมาตร  คำภูผา
 
1. นางสาวกนิษฐา  อิ่มรัง
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กชายปฎิภาณ  ภู่มณี
 
1. นายสมเกียรติ  ทองนวล
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องหอย 1. เด็กหญิงนันทิชา  หาญมนตรี
 
1. นางสาวพรรณทิพา  โพธิ์อ่อง
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงจณิสตา   พรมอ่อน
2. เด็กหญิงธาศิณี   คล้ายโต
3. เด็กหญิงพิชยา   พรมอ่อน
4. เด็กหญิงสรนันท์   มาเทศ
5. เด็กหญิงสาธินี   สกุลมี
6. เด็กหญิงเปมิกา   แก้วไพรชัฎ
 
1. นางจีรนุช   รัตนโชติพานิช
2. นางสาวสุวรรณา   ตันเจริญ
3. นางอัญชลี   ทับทิม
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  จันทร์อุบล
 
1. นายธงชัย  บุญมา
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงกิติญา   ใจชอบ
2. เด็กหญิงชรินดา   นาครัตน์
3. เด็กหญิงณัฐชา   โสโป
4. เด็กหญิงพัณณิตา   โพธิ์ทอง
5. เด็กหญิงมธุรดา   พิชัยทอง
6. เด็กหญิงลัคณา   แตงโพธิ์
7. เด็กหญิงศุภานันท์   งามนนท์
 
1. นางนัฎติยา   เจริญนาน
2. นางนาฏยา   โอภาษี
3. นางอัญชลี   ทับทิม
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายณัฐกิตต์  เทียนกันเทศ
2. เด็กชายภูมิวัฒนา  อ่วมตาก
3. เด็กหญิงวรินยา  อยู่สบาย
4. เด็กหญิงวาสนา  วัฒนาธร
5. เด็กชายเฉลิมพล  เทียนนาวา
6. เด็กหญิงเมธปิยา  ทับทิมทอง
 
1. นางสาวจิราพร  สำราญ
2. นางสาวปนัดดา  ฟักน่วม
3. นางสาววราภรณ์  สกุลวิชัย
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) 1. เด็กชายจักรภัทร  หลวงนาม
2. เด็กชายธนาดล  เส็งเอี่ยม
3. เด็กหญิงน้ำฝน  เครือแสง
 
1. นางชำมะนาด  พลเจียก
2. นางศิริวรรณ  จันทนา
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายธนภัทร   คงชาตรี
2. เด็กหญิงสุจิตรา   ช่อลำ
3. เด็กหญิงสุธาสินี   เอี่ยมชม
 
1. นางสาวสมนึก   ปัญญาพร
2. นางสาวสุวรรณา  ตันเจริญ
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กชายชินณะวัฒ  ทำแม่น
2. เด็กชายปวรุตม์  กะสัน
3. เด็กชายไพรริน  หลากจิตร์
 
1. นายละไม  สารี
2. นางสาวศิริพร  ขันการไร่
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายจีรวัฒน์   ลาพรม
2. เด็กชายพีรดนย์   สุขมล
3. เด็กชายสุนทร    แวงวรรณ
 
1. นางกมลทิพย์  มะโนน้อม
2. นางรัชนี  ไวเกษตรกรณ์
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงชญาดา   บุตระ
2. เด็กหญิงลดาทิพย์   ใจชอบ
3. เด็กหญิงสุริยารัตน์   เพ็งนุ่ม
 
1. นางภาวนา  ดำนงค์
2. นางสาวสมนึก   ปัญญาพร
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย 1. เด็กชายมานะ  บุญนาค
2. เด็กชายสมชาย  ตาป้อม
 
1. นางสาวทิพวรรณ  มหิดุลย์
2. นางสาวบุญเชิด  แย้มสัจจา
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) 1. เด็กชายธีรพงศ์   สิทธิไพรวัน
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ภูมิมี
3. เด็กหญิงปณัฐดา  วงศ์แก้ว
 
1. นางชมนาด  เหมือนพรรณ
2. นายอภิชาติ  คุปตะวาทิน
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กชายกฤษฎา  ทองอ่อน
2. เด็กหญิงชมภูเนตร  กลิ่นแผ่น
3. เด็กชายธนชัย  บางลับแลง
 
1. นางสาวกาญจนาณัฐ   อ่วมทอง
2. นายสมเกียรติ  ทองนวล
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายณัฐพล  พันฉนวน
2. เด็กชายทรงพล  พิมพ์เพ็ชร
3. เด็กชายศุภวิชญ์  โพธิ์อุไร
 
1. นายสมเกียรติ  อินทรสอน
2. นายสุพาส  ปรียาโชติ