หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pck1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางสมหมาย รอดเพชรโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางวรรณา ทองชุบโรงเรียนชุมชนบ้านวังกลมกรรมการ
3. นางศิริวรรณ กุลมัยโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางประสานสุข เรือนมูลโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการ
5. นางชนิดา ถาวรศักดิ์โรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสาวญาณิกา คล่องสำรวจโรงเรียนวัดเขื่อน”พิจิตรอนุสรณ์”ประธานกรรมการ
2. นางวทนพรรณ เรือนเย็นโรงเรียนวัดเขารูปช้างกรรมการ
3. นางสาวยุพา ไทยเจริญโรงเรียนบ้านทุ่งโม่งกรรมการ
4. นางสุวลี เอื้อวีรวัฒนวงศ์โรงเรียนวัดหนองหลุมกรรมการ
5. นางกรแก้ว บุญเอี่ยมโรงเรียนบ้านยางตะพายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางมณีรัตน์ รักผึ้งโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่กรรมการ
2. นางสาวทิพย์อาภา อัตโตหิโรงเรียนวัดเขื่อน”พิจิตรอนุสรณ์”กรรมการ
3. นางสาวปิยภรณ์ สุริยันต์โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
4. นางลำเทียน พันสดโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการ
5. นางรักษิณา จันทโชติโรงเรียนบ้านหนองหูช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางสมคิด จันทรมณีโรงเรียนวัดเขื่อน”พิจิตรอนุสรณ์”ประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ ดีอินทร์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
3. นางประภาพร จินดามังโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
4. นายสมคิด เกตุพันธ์โรงเรียนวัดหนองไผ่กรรมการ
5. นางนลินี บำรุงมาโรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสาวอารียา ไทยดีโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสงวน ศรีจันทร์งามโรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
3. นางนิตยา จันทรมณีโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
4. นางจงกล ปัถพีโรงเรียนบ้านท่ามะไฟกรรมการ
5. นางอุไร เที่ยงอยู่โรงเรียนบ้านวังทับยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางอรพิน เพ็ชรโตโรงเรียนบ้านหนองสะแกประธานกรรมการ
2. นางสรวงสุดา บุญเรศโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการ
3. นายมณู บุญแทนโรงเรียนบ้านหนองขาวกรรมการ
4. นางธนิศา สาครโรงเรียนวัดเขื่อน”พิจิตรอนุสรณ์”กรรมการ
5. นางสาวบุษบา ฤกขะเมธโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสัตริยาภรณ์ บุญวัฒน์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางอุไรลักษณ์ เพิ่มศิริกุลโรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์)กรรมการ
3. นางอุไร สิทธารถโรงเรียนวัดเขื่อน”พิจิตรอนุสรณ์”กรรมการ
4. นางอุไร พวงประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการ
5. นางสมพิศ ฟองชัยโรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสุดารัตน์ พรมบุตรโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา รุ่งอินทร์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
3. นางวิจิตร เพชรชาติชั้นโรงเรียนวัดเขื่อน " พิจิตรอนุสรณ์ "กรรมการ
4. นางฉันทนา โพธิ์อยู่โรงเรียนวัดสรัประทุม (มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
5. นางจันทนา ศรีพงษ์โรงเรียนวัดโนนสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณ์ ปรึกษาพรมราชโรงเรียนวัดหาดมูลกระบือประธานกรรมการ
2. นายเดชา สุ่มขำโรงเรียนบ้านวังกระดี่ทองกรรมการ
3. นางชวิศา วงษ์เจริญโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพธิ์ใต้กรรมการ
4. นางอัมพรรณ์ ทับทิมโรงเรียนวัดป่ามะคาบ (สามัคคีพิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสุพรรณี คำมุกโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสาวธนัญกรณ์ กันทะสาโรงเรียนเนินหัวโล้นหนองยางพิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรวุฒิ กุศลวงศ์โรงเรียนบ้านหนองพงกรรมการ
3. นางจันทนา นิ่มวงศ์โรงเรียนบ้านหนองขานางกรรมการ
4. นางอัมพร ทองไพบูรณ์โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อนกรรมการ
5. นางฉวี มีผึ้งโรงเรียนวัดหนองนาดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางสาวอำภา บุญศิริโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1)กรรมการ
2. นางบังอร ไชยพรพัฒนาโรงเรียนวัดฆะมังกรรมการ
3. นางอาภรณ์ นาคแดงโรงเรียนวัดศรีศรัทธารามกรรมการ
4. นางบังอร สัมมทัตโรงเรียนวัดหาดมูลกระบือกรรมการ
5. นางอรวรรณ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านหนองพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางอำพิน สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านบึงเฒ่าประธานกรรมการ
2. นางประชุม อินสถิตโรงเรียนบ้านหนองพระกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ แสงศรีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
4. นางสาวปรัศฌิตา ทับทิมโรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการ
5. นางสมบัติ ทันเที่ยงโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางดาวเรือง ด่านรุ่งโรจน์โรงเรียนบ้านท่าฬ่อฯ ประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร ไชยศิริโรงเรียนบ้านท่าพิกุลกรรมการ
3. นางสาวนิศรา กันเรียนโรงเรียนบ้านหนองพง กรรมการ
4. นางสมนึก กลิ่นอ้นโรงเรียนบ้านบัวยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางวาหลิน จันทรคณาโรงเรียนชุมขนบ้านกำแพงดินประธานกรรมการ
2. นางวิรัต ชาญณรงค์โรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการ
3. นางสาวฉวี ขุสิตาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
4. นายพงษ์พิษณุ นนทประสาทโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายหัวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางศิริพร อ่อนจันทร์โรงเรียนบ้านเมืองเก่าประธานกรรมการ
2. นางวิลาสินี บุญม่วงโรงเรียนวัดหนองนาดำกรรมการ
3. นางประภา กฤษวงษ์โรงเรียนชุมชนวัดวังจิกกรรมการ
4. นางสาวปราณีต เทียมศรโรงเรียนบ้านสุขสำราญ กรรมการ
5. นางกรวิภา อ้นโตโรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางลัคคณา ถาวรพันธ์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางนิรันดร์ บุญมีโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการ
3. นางสุพัตรา แก้วหนู โรงเรียนบ้านมาบกระเปากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ รัตนกรรดิโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียานันท์ ทองงามขำโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการ
3. นายทองดี บุตรวงศ์ โรงเรียนวัดปากมะคาบฯกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางลัคคณา ถาวรพันธ์โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ประธานกรรมการ
2. นางนิรันดร์ บุญมีโรงเรียนบ้านเนินขวาง กรรมการ
3. นางสุพัตรา แก้วหนูโรงเรียนบ้านมาบกระเปากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ รัตนกรรดิโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียานันท์ ทองงามขำ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการ
3. นายทองดี บุตรวงศ์ โรงเรียนวัดปากมะคาบฯกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวลดารักษ์ สีหะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดาว แสงศรีจันทร์โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม กรรมการ
3. นายวิทวัส เณรหลำ โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง กรรมการ
4. นายพรรษวุฒิ ธนูทองโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
5. นางสาวราตรี กรีอินทองโรงเรียนบ้านวังทับไทร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางอรปภา ทองดอนยอดโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญพรรณ โลกวุฒิโรงเรียนเนินพลวงวิทยากรรมการ
3. นายบริพัฒน์ หมอกมืดโรงเรียนบ้านมาบแฟบ กรรมการ
4. นางสาวสนทยา ฤทธิ์เดช โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
5. นางสาวดวงรัตน์ บุตวงษ์โรงเรียนวัดดงกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางศิริเพ็ญ ทองพงษ์เนียมโรงเรียนอนุบาลพิจิตร ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจีรา ขำสว่างโรงเรียนบ้านท่าฬ่อกรรมการ
3. นางยุพิน ชัยแสงแก้วโรงเรียนบ้านห้วยน้อย กรรมการ
4. นางสาวพนารักษ์ ศรีนารางโรงเรียนบ้านห้วยคำตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายบัณฑิต ใจแก้วโรงเรียนบ้านสวนแตง ประธานกรรมการ
2. นางวรีย์ ศรุตานนท์โรงเรียนวัดโนนสะเดากรรมการ
3. นายมาโนช วงษ์นุชโรงเรียนวัดหาดมูลกระบือกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ ขุนเพชร โรงเรียนวัดเขื่อน(พิจิตรนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายปรัณ อยู่แบนโรงเรียนบ้านหนองพระกรรมการ
3. นายอารักษ์ โพธิบัติโรงเรียนบ้านหนองพง กรรมการ
4. นางสาวคณิตรา โป๊ะคงมีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประหยัด เจริญชัยโรงเรียนบ้านหนองพระ ประธานกรรมการ
2. นางจีรนาฏ คำแสงโรงเรียนบ้านหนองพง กรรมการ
3. นางสุรัสวดี ด่านพิไลพรโรงเรียนบ้านสุขสำราญ กรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ สังเกตุโรงเรียนบึงบัวพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางมาลัย รอดศรีธรรมโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางลิลิตา สังข์ศิลป์โรงเรียนวัดดงกลางกรรมการ
3. นางทองกร นนทโคตร์โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79กรรมการ
4. นางสาวสุภาพร อุ่ยเจริญศัดดิ์โรงเรียนวัดราชช้างขวัญกรรมการ
5. นางวนิดา จันทรมณีโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายโชค น่วมศรีนวลโรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางบุญส่ง ธรรมชาติโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นางทิตะยา พาละพลโรงเรียนชุมชนวัดหนองลากค้อนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางยุคลธร สังข์สอนโรงเรียนอนุบาลพิจิตร ประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ เมฆาวรนันท์โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
3. นางทศพร ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหนองขาว กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางธรรมวดี ผลบังเกิดโรงเรียนวัดหาดมูลกระบือประธานกรรมการ
2. นายนรงฤทธิ์ ศรีทองโรงเรียนวัดป่ามะคาบฯ กรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ บุญมีโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางอุษา ตรงต่อกิจโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินประธานกรรมการ
2. นางละเอียด ภูวสรรเพ็ชญ์โรงเรียนวัดท่าข่อยฯกรรมการ
3. นางสิญาพร พร้อมสัมพันธ์โรงเรียนบ้านวังอ้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางปรานีต เอี่ยมดีโรงเรียนบ้านหนองโสนประธานกรรมการ
2. นางสายหยุด ศรีบุตรโรงเรียนบ้านทุ่งโม่งกรรมการ
3. นางฝากฝัน ลองเนียมโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายดีตรง ชูประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน ประธานกรรมการ
2. นายสมมาตร เทศแก้ว โรงเรียนบ้านป่าแซงกรรมการ
3. นางลิลิตา สังข์ศิลป์โรงเรียนวัดดงกลาง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางอบศรี เมืองเหลือโรงเรียนวัดท่าบัวทองประธานกรรมการ
2. นางสุทธิกานต์ สอนสิงห์โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
3. นางชนิดา ขำจาดโรงเรียนบ้านยางสามต้น สาขาบ้านดงพลับกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมบัติ มูรามัญโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีระนันท์ นันทะสารโรงเรียนบ้านวังอ้อกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ศิริไกรวัฒนาวงค์โรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายเอกราช กลีบจันทร์โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือประธานกรรมการ
2. นายตรีเพชร ใจดีโรงเรียนวัดป่ามะคาบฯกรรมการ
3. นายภาณุพงศ์ รองจ่าเมืองโรงเรียนบ้านหนองหูช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสุภาพ สุขเจริญโรงเรียนวัดสระประทุมฯประธานกรรมการ
2. นางวันทนา ไทยหล่อโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิศิษฐ์ แสงดอกไม้โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางสาวประริดา สุดสงวนโรงเรียนวัดสระประทุมฯประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชชาภา ท้าววัฒนากุลโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นายวีระยุทธ บุญเกตุโรงเรียนวัดป่ามะคาบฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสาวยุพิน รักษางาม โรงเรียนวัดโนนสะเดา ประธานกรรมการ
2. นายอธิปัตย์ อยู่สุขโรงเรียนวัดสระประทุมฯกรรมการ
3. นายอำนาจ คุ้มชัย โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายถาวร ส้มจันทร์โรงเรียนบ้านเนินขวาง ประธานกรรมการ
2. นางไพรัช ทองห่วงโรงเรียนวัดท่าบัวทอง กรรมการ
3. นางขนิษฐา การงานดี โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายดรุณ สุขหนุนโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ประธานกรรมการ
2. นางภัณฑิรา กองนิลโรงเรียนอนุบาลสามง่ามกรรมการ
3. นางสาวกัญญาภัค ส่งประเสริฐโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)กรรมการ
4. นายปฎิพัฒน์ บุญรักษ์โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่กรรมการ
5. นางสราญรัตน์ สุรรักษ์เรืองกุลโรงเรียนวัดดงกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายดรุณ สุขหนุนโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ประธานกรรมการ
2. นางภัณฑิรา กองนิลโรงเรียนอนุบาลสามง่ามกรรมการ
3. นางสาวกัญญาภัค ส่งประเสริฐโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)กรรมการ
4. นายปฎิพัฒน์ บุญรักษ์โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่กรรมการ
5. นางสราญรัตน์ สุรรักษ์เรืองกุลโรงเรียนวัดดงกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายดรุณ สุขหนุนโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ประธานกรรมการ
2. นางภัณฑิรา กองนิลโรงเรียนอนุบาลสามง่ามกรรมการ
3. นางสาวกัญญาภัค ส่งประเสริฐโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)กรรมการ
4. นายปฎิพัฒน์ บุญรักษ์โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่กรรมการ
5. นางสราญรัตน์ สุรรักษ์เรืองกุลโรงเรียนวัดดงกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางขนิษฐา วาดสุทธาชีพโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิราวรรณ สุขโอสถโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
3. นางวาสนา สุรัตน์สุขเกษมโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นางกฤชญา ด้วงบ้านยางโรงเรียนอนุบาลวชิระ(ต้นประดู่)กรรมการ
5. นางวาสนา เขียวพุ่มพวงโรงเรียนวัดจระเข้ผอมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางขนิษฐา วาดสุทธาชีพโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิราวรรณ สุขโอสถโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
3. นางวาสนา สุรัตน์สุขเกษมโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นางกฤชญา ด้วงบ้านยางโรงเรียนอนุบาลวชิระ(ต้นประดู่)กรรมการ
5. นางวาสนา เขียวพุ่มพวงโรงเรียนวัดจระเข้ผอมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา วาดสุทธาชีพโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ประธานกรรมการ
2. นายนิราวรรณ สุขโอสถโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
3. นางวาสนา สุรัตน์สุขเกษมโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นางกฤชญา ด้วงบ้านยางโรงเรียนอนุบาลวชิระ(ต้นประดู่)กรรมการ
5. นางวาสนา เขียวพุ่มพวงโรงเรียนวัดจระเข้ผอมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายถวิล วัดเกวี้ยพงษ์โรงเรียนบ้านวังอ้อประธานกรรมการ
2. นายฐิติรักษ์ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านหนองพระกรรมการ
3. นายกนก ทัพนิยมโรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการ
4. นางสาววรรธนันทน์ ทองมาโรงเรียนบ้านสายคำโห้กรรมการ
5. นายเสนาะ เสาวภาโรงเรียนบ้านหนองขานางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายถวิล วัดเกวี้ยพงษ์โรงเรียนบ้านวังอ้อประธานกรรมการ
2. นายฐิติรักษ์ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านหนองพระกรรมการ
3. นายกนก ทัพนิยมโรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการ
4. นางสาววรรธนันทน์ ทองมาโรงเรียนบ้านสายคำโห้กรรมการ
5. นายเสนาะ เสาวภาโรงเรียนบ้านหนองขานางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายธีรเมธ วงศ์ปัญติโรงเรียนบ้านหนองขาวประธานกรรมการ
2. นางนิทรา คุณนิธิกรโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมกรรมการ
3. สิบเอกธงชัย อ่อนโยนโรงเรียนวัดหาดมูลกระบือกรรมการ
4. นางสริญญา สิงห์ดีโรงเรียนบ้านท่าฬอกรรมการ
5. นางจินตนา เชื้อต่อมาโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายธีรเมธ วงศ์ปัญติโรงเรียนบ้านหนองขาวประธานกรรมการ
2. นางนิทรา คุณนิธิกรโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมกรรมการ
3. สิบเอกธงชัย อ่อนโยนโรงเรียนวัดหาดมูลกระบือกรรมการ
4. นางสริญญา สิงห์ดีโรงเรียนบ้านท่าฬอกรรมการ
5. นางจินตนา เชื้อต่อมาโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวนาฏเฉลียว อ้นอินทร์โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์ประธานกรรมการ
2. นางไพศุภา ศีติสารโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ กุสลวงศ์โรงเรียนบ้านหนองพงกรรมการ
4. นางวรรณนา ใจรักษ์โรงเรียนบ้านวังลูกช้างกรรมการ
5. นางสาวพรสวรรค์ ตุงคะสิริโรงเรียนชุมชนวังกลมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสาวนาฏเฉลียว อ้นอินทร์โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์ประธานกรรมการ
2. นางไพศุภา ศีติสารโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ กุสลวงศ์โรงเรียนบ้านหนองพงกรรมการ
4. นางวรรณนา ใจรักษ์โรงเรียนบ้านวังลูกช้างกรรมการ
5. นางสาวพรสวรรค์ ตุงคะสิริโรงเรียนชุมชนวังกลมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายลำใย สิงห์ลอโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายปรีชา เถื่อนชื่นโรงเรียนบ้านถ้ำคะนองกรรมการ
3. นางภัทราภรณ์ ตั้งใจโรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางกัลยา กล่อมแก้วโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการ
5. นางสาวศิริจิต ถาวรกลูโรงเรียนวัดป่ามะคาบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายลำใย สิงห์ลอโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายปรีชา เถื่อนชื่นโรงเรียนบ้านถ้ำคะนองกรรมการ
3. นางภัทราภรณ์ ตั้งใจโรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางกัลยา กล่อมแก้วโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการ
5. นางสาวศิริจิต ถาวรกลูโรงเรียนวัดป่ามะคาบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายลำใย สิงห์ลอโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายปรีชา เถื่อนชื่นโรงเรียนบ้านถ้ำคะนองกรรมการ
3. นางภัทราภรณ์ ตั้งใจโรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางกัลยา กล่อมแก้วโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการ
5. นางสาวศิริจิต ถาวรกลูโรงเรียนวัดป่ามะคาบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางคมคาย จันทร์กลิ่นโรงเรียนลำชะล่าประธานกรรมการ
2. นางศิรินันท์ พรมมะกุลโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมกรรมการ
3. นางสมทรง ทองสว่างโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
4. นางกัลยรัตน์ วิทยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียวกรรมการ
5. นางสาวบุษยา ทองชุบโรงเรียนวัดหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางคมคาย จันทร์กลิ่นโรงเรียนลำชะล่าประธานกรรมการ
2. นางศิรินันท์ พรมมะกุลโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมกรรมการ
3. นางสมทรง ทองสว่างโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
4. นางกัลยรัตน์ วิทยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียวกรรมการ
5. นางสาวบุษยา ทองขุนโรงเรียนวัดหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางคมคาย จันทร์กลิ่นโรงเรียนลำชะล่าประธานกรรมการ
2. นางศิรินันท์ พรมมะกุลโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมกรรมการ
3. นางสมทรง ทองสว่างโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
4. นางกัลยรัตน์ วิทยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียวกรรมการ
5. นางสาวบุษยา ทองขุนโรงเรียนวัดหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นางระยอง เพ็ญศรีโรงเรียนวัดท่าข่อยประธานกรรมการ
2. นายไพศาล สว่างจิตรโรงเรียนวัดเกาะแก้วกรรมการ
3. นางคนึงนิตย์ เพรียวพานิชโรงเรียนวัดดงกลางกรรมการ
4. นางสบสมัย ประเสริฐศรีโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมกรรมการ
5. นางประชุม อินสถิตย์โรงเรียนบ้านหนองพระกรรมการ
6. นางภัทราวดี เปลี่ยนสนิทโรงเรียนวัดหนองไผ่กรรมการ
7. นางอุไร เที่ยงอยู่โรงเรียนวังทับยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางระยอง เพ็ญศรีโรงเรียนวัดท่าข่อยประธานกรรมการ
2. นายไพศาล สว่างจิตรโรงเรียนวัดเกาะแก้วกรรมการ
3. นางคนึงนิตย์ เพรียวพานิชโรงเรียนวัดดงกลางกรรมการ
4. นางสบสมัย ประเสริฐศรีโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมกรรมการ
5. นางประชุม อินสถิตย์โรงเรียนบ้านหนองพระกรรมการ
6. นางภัทราวดี เปลี่ยนสนิทโรงเรียนวัดหนองไผ่กรรมการ
7. นางอุไร เที่ยงอยู่โรงเรียนวังทับยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายเสวต บุญราชแขวงโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินประธานกรรมการ
2. นายธงชัย สาครโรงเรียนบ้านบึงโพธิ์กรรมการ
3. นางศิวพร กองกันภัยโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการ
4. นายปฏิพัฒน์ บุญรักษ์โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่กรรมการ
5. นายชัยรักษ์ เอื้อวีรวัฒนวงศ์โรงเรียนวัดหนองหลุมกรรมการ
6. นายชัยศรี อุแสงโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการ
7. นางอัชรา จันแดงโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายเสวต บุญราชแขวงโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินประธานกรรมการ
2. นายธงชัย สาครโรงเรียนบ้านบึงโพธิ์กรรมการ
3. นางศิวพร กองกันภัยโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการ
4. นายปฏิพัฒน์ บุญรักษ์โรงเรียนไผ่ใหญ่กรรมการ
5. นายชัยรัตน์ เอื้อวีรวัฒนวงศ์โรงเรียนวัดหนองหลุมกรรมการ
6. นายชัยศรี อุแสงโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการ
7. นายอัชรา จันแดงโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางสาวธนาธิ เหรียญวิลาศโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางอรณัฐ เต็งกาสาโรงเรียนวัดหนองไผ่กรรมการ
3. นายอุดม เชื้อต่อมาโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79กรรมการ
4. นายวันชัย บุญทั่งโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
5. นางสาวพรสวรรค์ ตุงคะสิริโรงเรียนชุมชนบ้านวังกลมกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ ชาวพเยาโรงเรียนหนองหัวปลวกกรรมการ
7. นางสาวสุปราณี สุภาวะโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวธนาธิ เหรียญวิลาศโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางอรณัฐ เต็งกาสาโรงเรียนวัดหนองไผ่กรรมการ
3. นายอุดม เชื้อต่อมาโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79กรรมการ
4. นายวันชัย บุญทั่งโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
5. นางสาวพรสวรรค์ ตุงคะสิริโรงเรียนชุมชนบ้านวังกลมกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ ชาวพเยาโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการ
7. นางสาวสุปราณี สุภาวะโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายศรายุทธ ตาสีโรงเรียนบ้านยางสามต้นประธานกรรมการ
2. นายชำนิ ชมภูโรงเรียนชุมชนบ้านวังกลมกรรมการ
3. นางพิสมัย สมบูรณ์โรงเรียนวัดราชช้างขวัญกรรมการ
4. นางสาวปราณี สุขาภิรมย์โรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
5. นายบุญเจน เกตะมะโรงเรียนหนองหลวงกรรมการ
6. นางสาววาสนา กลิ่นรัตน์โรงเรียนวัดดงกลางกรรมการ
7. นางอารีย์ จิราพงษ์โรงเรียนบ้านท่าพิกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายศรายุทธ ตาสีโรงเรียนบ้านยางสามต้นประธานกรรมการ
2. นายชำนิ ชมภูโรงเรียนชุมชนบ้านวังกลมกรรมการ
3. นางพิสมัย สมบูรณ์โรงเรียนวัดราชช้างขวัญกรรมการ
4. นางสาวปราณี สุขาภิรมย์โรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
5. นายบุญเจน เกตะมะโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการ
6. นางสาววาสนา กลิ่นรัตน์โรงเรียนวัดดงกลางกรรมการ
7. นางอารีย์ จิราพงษ์โรงเรียนบ้านท่าพิกุลกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางอวยพร วิไลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ศิลป์ แสนกล้าโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ มัทธวรัตน์โรงเรียนวัดคลองโนนกรรมการ
4. นางจีระภา เอมเอี่ยมโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการ
5. นางสาวกรรวี ถาวรศักดิ์โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางอวยพร วิไลรัตน์โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ศิลป์ แสนกล้าโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ มัทธวรัตน์โรงเรียนวัดคลองโนน กรรมการ
4. นางจีระภา เอมเอี่ยมโรงเรียนวัดหนองหลวง กรรมการ
5. นางสาวกรรวี ถาวรศักดิ์โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางอวยพร วิไลรัตน์โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ศิลป์ แสนกล้าโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง กรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ มัทธวรัตน์โรงเรียนวัดคลองโนน กรรมการ
4. นางจีระภา เอมเอี่ยมโรงเรียนวัดหนองหลวง กรรมการ
5. นางสาวกรรวี ถาวรศักดิ์โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางประภัสสร สวามีชัยโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายวีรเชษฐ เถาวัลย์ โรงเรียนวัดท่าบัวทอง กรรมการ
3. นางประพาส เพชรพงศ์ โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการ
4. นางประมวล บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
5. นางขนิษฐา วาดสุทธาชีพโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางประภัสสร สวามีชัยโรงเรียนอนุบาลพิจิตร ประธานกรรมการ
2. นายวีรเชษฐ เถาวัลย์ โรงเรียนวัดท่าบัวทอง กรรมการ
3. นางประพาส เพชรพงศ์ โรงเรียนโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการ
4. นางประมวล บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
5. นางขนิษฐา วาดสุทธาชีพโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางประภัสสร สวามีชัยโรงเรียนอนุบาลพิจิตร ประธานกรรมการ
2. นายวีรเชษฐ เถาวัลย์โรงเรียนวัดท่าบัวทอง กรรมการ
3. นางประพาส เพชรพงศ์ โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการ
4. นางประมวล บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
5. นางขนิษฐา วาดสุทธาชีพโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ คงถาวรโรงเรียนอนุบาลสามง่ามประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ สุวรรณเทพโรงเรียนบ้านวังอ้อกรรมการ
3. นางเกวริน บุญถึง โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง กรรมการ
4. นางศิวพร กองกันภัยโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายประจวบ พิมมาโรงเรียนวัดบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นายธีรวุฒิ กุศลวงศ์โรงเรียนบ้านหนองพงกรรมการ
3. นายวิชัย โพธิ์ขำโรงเรียนบ้านวังทับไทร กรรมการ
4. นางกมนพรรธน์ ไทสิทธิพัฒน์โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางณัฐนันท์ เปียวัฒน์ โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ อุไรวรรณโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางศุกฤตา ภู่ระหงษ์โรงเรียนบ้านบึงเฒ่ากรรมการ
4. นางสาววิภา รัตนชัยวงศ์ โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางณัฐนันท์ เปียวัฒน์โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ อุไรวรรณ โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางศุกฤตา ภู่ระหงษ์ โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า กรรมการ
4. นางสาววิภา รัตนชัยวงศ์ โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางณัฐนันท์ เปียวัฒน์ โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ อุไรวรรณโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางศุกฤตา ภู่ระหงษ์โรงเรียนบ้านบึงเฒ่ากรรมการ
4. นางสาววิภา รัตนชัยวงศ์ โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายวัชระ รอดขาวโรงเรียนบ้านไผ่ท่าโพใต้ประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ สุขดีโรงเรียนบ้านวังกระดี่ทองกรรมการ
3. นายสมชาย จงชาญสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการ
4. นางประภาภรณ์ อมรสุรินทวงศ์ โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายกฤษณบดี ปิ่นดีโรงเรียนวัดราชช้างขวัญประธานกรรมการ
2. นายสมพร ลือดาราโรงเรียนบ้านมาบแฟบ กรรมการ
3. นางสาววรรณพร จันทร์ไทยโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) กรรมการ
4. นางลำเนา สุดาจันทร์โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการ
5. นางสาวดอกอ้อ เรืองฤทธิ์โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายกฤษณบดี ปิ่นดี โรงเรียนวัดราชช้างขวัญประธานกรรมการ
2. นายสมพร ลือดาราโรงเรียนบ้านมาบแฟบ กรรมการ
3. นางสาววรรณพร จันทร์ไทยโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) กรรมการ
4. นางลำเนา สุดาจันทร์โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการ
5. นางสาวดอกอ้อ เรืองฤทธิ์โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายกฤษณบดี ปิ่นดีโรงเรียนวัดราชช้างขวัญประธานกรรมการ
2. นายสมพร ลือดาราโรงเรียนบ้านมาบแฟบ กรรมการ
3. นางสาววรรณพร จันทร์ไทยโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) กรรมการ
4. นางลำเนา สุดาจันทร์โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ กรรมการ
5. นางสาวดอกอ้อ เรืองฤทธิ์โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสรรเสริญ อัตพรตผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสรรเสริญ อัตพรตผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสรรเสริญ อัตพรตผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสรรเสริญ อัตพรตผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยรองประธานกรรมการ
2. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสรรเสริญ อัตพรตผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสรรเสริญ อัตพรตผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสรรเสริญ อัตพรตผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสรรเสริญ อัตพรตผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสรรเสริญ อัตพรตผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสรรเสริญ อัตพรตผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสรรเสริญ อัตพรตผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสรรเสริญ อัตพรตผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสรรเสริญ อัตพรตผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสรรเสริญ อัตพรตผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสรรเสริญ อัตพรตผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสรรเสริญ อัตพรตผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสรรเสริญ อัตพรตผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสรรเสริญ อัตพรตผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายธีรติ ชาวอ่างทองโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ฉาย ขำมั่นโรงเรียนบ้านปลวกสูงรองประธานกรรมการ
3. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกรรมการ
4. นายเวธัส เกษสุวรรณโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายธีรติ ชาวอ่างทองโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ฉาย ขำมั่นโรงเรียนบ้านปลวกสูงรองประธานกรรมการ
3. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยกรรมการ
4. นายเวธัส เกษสุวรรณโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
3. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิ ดนตรีไทยกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายพัชชาณัฐ อัตพรต โรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตร ประธานกรรมการ
2. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสน กรรมการ
3. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิ ดนตรีไทย กรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายพัชชาณัฐ อัตพรต โรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
3. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิ ดนตรีไทยกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
3. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิ ดนตรีไทยกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
3. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิ ดนตรีไทยกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
3. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิ ดนตรีไทยกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
3. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิ ดนตรีไทยกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
3. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิ ดนตรีไทยกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
1. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตร ประธานกรรมการ
2. นายสมพาน ม่วงแจ่มโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 รองประธานกรรมการ
3. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายธีรติ ชาวอ่างทองโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน กรรมการ
5. นางนิภารัตน์ เอื้ออังกูรดิษกุลโรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตร ประธานกรรมการ
2. นายสมพาน ม่วงแจ่มโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 รองประธานกรรมการ
3. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายธีรติ ชาวอ่างทองโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน กรรมการ
5. นางนิภารัตน์ เอื้ออังกูรดิษกุลโรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตร ประธานกรรมการ
2. นายสมพาน ม่วงแจ่มโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 รองประธานกรรมการ
3. นางนิภารัตน์ เอื้ออังกูรดิษกุลโรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์)กรรมการ
4. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตร ประธานกรรมการ
2. นายสมพาน ม่วงแจ่มโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 รองประธานกรรมการ
3. นางนิภารัตน์ เอื้ออังกูรดิษกุลโรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์)กรรมการ
4. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตร ประธานกรรมการ
2. นายสมพาน ม่วงแจ่มโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 รองประธานกรรมการ
3. นางนิภารัตน์ เอื้ออังกูรดิษกุลโรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์)กรรมการ
4. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตร ประธานกรรมการ
2. นายสมพาน ม่วงแจ่มโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 รองประธานกรรมการ
3. นางนิภารัตน์ เอื้ออังกูรดิษกุลโรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์)กรรมการ
4. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตร ประธานกรรมการ
2. นายสมพาน ม่วงแจ่มโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 รองประธานกรรมการ
3. นายธีรติ ชาวอ่างทองโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน กรรมการ
4. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตร ประธานกรรมการ
2. นายสมพาน ม่วงแจ่มโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 รองประธานกรรมการ
3. นายธีรติ ชาวอ่างทองโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน กรรมการ
4. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตร ประธานกรรมการ
2. นายสมพาน ม่วงแจ่มโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 รองประธานกรรมการ
3. นายธีรติ ชาวอ่างทองโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน กรรมการ
4. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตร ประธานกรรมการ
2. นายสมพาน ม่วงแจ่มโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 รองประธานกรรมการ
3. นายธีรติ ชาวอ่างทองโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน กรรมการ
4. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตร ประธานกรรมการ
2. นายสมพาน ม่วงแจ่มโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 รองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์ฉาย ขำมั่นโรงเรียนบ้านปลวกสูงกรรมการ
4. นางนิภารัตน์ เอื้ออังกูรดิษกุลโรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์)กรรมการ
5. นายธีรติ ชาวอ่างทองโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตร ประธานกรรมการ
2. นายสมพาน ม่วงแจ่มโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 รองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์ฉาย ขำมั่นโรงเรียนบ้านปลวกสูงกรรมการ
4. นางนิภารัตน์ เอื้ออังกูรดิษกุลโรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์)กรรมการ
5. นายธีรติ ชาวอ่างทองโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตร ประธานกรรมการ
2. นายสมพาน ม่วงแจ่มโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 รองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์ฉาย ขำมั่นโรงเรียนบ้านปลวกสูงกรรมการ
4. นางนิภารัตน์ เอื้ออังกูรดิษกุลโรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์)กรรมการ
5. นายธีรติ ชาวอ่างทองโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตร ประธานกรรมการ
2. นายสมพาน ม่วงแจ่มโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 รองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์ฉาย ขำมั่นโรงเรียนบ้านปลวกสูงกรรมการ
4. นางนิภารัตน์ เอื้ออังกูรดิษกุลโรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์)กรรมการ
5. นายธีรติ ชาวอ่างทองโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางจันทร์ฉาย ขำมั่นโรงเรียนบ้านปลวกสูงประธานกรรมการ
2. นายธีรติ ชาวอ่างทอง โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน รองประธานกรรมการ
3. นางนิภารัตน์ เอื้ออังกูรดิษกุลโรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์)กรรมการ
4. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์โรงเรียนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ฉาย ขำมั่นโรงเรียนบ้านปลวกสูงประธานกรรมการ
2. นายธีรติ ชาวอ่างทองโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน รองประธานกรรมการ
3. นางนิภารัตน์ เอื้ออังกูรดิษกุลโรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์)กรรมการ
4. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางจันทร์ฉาย ขำมั่นโรงเรียนบ้านปลวกสูงประธานกรรมการ
2. นายธีรติ ชาวอ่างทองโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน รองประธานกรรมการ
3. นางนิภารัตน์ เอื้ออังกูรดิษกุลโรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์)กรรมการ
4. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ฉาย ขำมั่นโรงเรียนบ้านปลวกสูงประธานกรรมการ
2. นายธีรติ ชาวอ่างทองโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน รองประธานกรรมการ
3. นางนิภารัตน์ เอื้ออังกูรดิษกุลโรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์)กรรมการ
4. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางจันทร์ฉาย ขำมั่น โรงเรียนบ้านปลวกสูงประธานกรรมการ
2. นายธีรติ ชาวอ่างทองโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน รองประธานกรรมการ
3. นางนิภารัตน์ เอื้ออังกูรดิษกุลโรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์)กรรมการ
4. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์โรงเรียนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ฉาย ขำมั่นโรงเรียนบ้านปลวกสูงประธานกรรมการ
2. นายธีรติ ชาวอ่างทองโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน รองประธานกรรมการ
3. นางนิภารัตน์ เอื้ออังกูรดิษกุลโรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์)กรรมการ
4. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์โรงเรียนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวณฏกร ปิ่นสกุลโรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวงประธานกรรมการ
2. นางประเสริฐศรี กำจายโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ
3. นางสาวเบญจพร ทองงามขำโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางกรรมการ
4. นางปุณสิรา โตสินฐาธรโรงเรียนบ้านบัวยางกรรมการ
5. นางเสาวภา ตั้งใจโรงเรียนบ้านมาบแฟบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวณฏกร ปิ่นสกุลโรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวงประธานกรรมการ
2. นางประเสริฐศรี กำจายโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ
3. นางสาวเบญจพร ทองงามขำโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางกรรมการ
4. นางปุณสิรา โตสินฐาธรโรงเรียนบ้านบัวยางกรรมการ
5. นางสาวเสาวภา ตั้งใจโรงเรียนบ้านมาบแฟบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายประโยชน์ ฟักคงโรงเรียนวัดหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี เทศแก้วโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้างกรรมการ
3. นางอรุณี อาจองค์โรงเรียนอนุบาลเมืองท่าหลวงฯกรรมการ
4. นายสิรภพ มีจาดโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ จ้องเพ็ญโรงเรียนวัดดงกลางกรรมการ
6. นางณัฐณิชา ยอดวิญญวงศ์โรงเรียนบ้านนิคมกรรมการ
7. นางสาวภัทราภรณ์ สุขศิริโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายประโยชน์ ฟักคงโรงเรียนวัดหนองไผ่กรรมการ
2. นางอัญชลี อาจองค์โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้างกรรมการ
3. นางอรุณี อาจองค์โรงเรียนอนุบาลเมืองท่าหลวงฯกรรมการ
4. นายสิรภพ มีจาดโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ จ้องเพ็ญโรงเรียนวัดดงกลางกรรมการ
6. นางณัฐณิชา ยอดวิญญวงศ์โรงเรียนบ้านนิคมกรรมการ
7. นางสาวภัทราภรณ์ สุขศิริโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายประโยชน์ ฟักคงโรงเรียนวัดหนองไผ่กรรมการ
2. นางอัญชลี เทศแก้วโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้างกรรมการ
3. นางอรุณี อาจองค์โรงเรียนอนุบาลเมืองท่าหลวงฯกรรมการ
4. นายสิรภพ มีจาดโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ จ้องเพ็ญโรงเรียนวัดดงกลางกรรมการ
6. นางณัฐณิชา ยอดวิญญวงศ์โรงเรียนบ้านนิคมกรรมการ
7. นางสาวภัทราภรณ์ สุขศิริโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายประโยชน์ ฟักคงโรงเรียนวัดหนองไผ่กรรมการ
2. นางอัญชลี เทศแก้วโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้างกรรมการ
3. นางอรุณี อาจองค์โรงเรียนอนุบาลเมืองท่าหลวงฯกรรมการ
4. นายสิรภพ มีจาดโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ จ้องเพ็ญโรงเรียนวัดดงกลางกรรมการ
6. นางสาวภัทราภรณ์ สุขศิริโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายประโยชน์ ฟักคงโรงเรียนวัดหนองไผ่กรรมการ
2. นางอัญชลี เทศแก้วโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้างกรรมการ
3. นางอรุณี อาจองค์โรงเรียนอนุบาลเมืองท่าหลวงฯกรรมการ
4. นายสิรภพ มีจาดโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ จ้องเพ็ญโรงเรียนวัดดงกลางกรรมการ
6. นางสาวภัทราภรณ์ สุขศิริโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายประโยชน์ ฟักคงโรงเรียนวัดหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี เทศแก้วโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้างกรรมการ
3. นางอรุณี อาจองค์โรงเรียนอนุบาลเมืองท่าหลวงฯกรรมการ
4. นายสิรภพ มีจาดโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ จ้องเพ็ญโรงเรียนวัดดงกลางกรรมการ
6. นางณัฐณิชา ยอดวิญญวงศ์โรงเรียนบ้านนิคมกรรมการ
7. นางสาวภัทราภรณ์ สุขศิริโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางเสาวภา ตั้งใจโรงเรียนบ้านมาบแฟบ ประธานกรรมการ
2. นางเฉลา ส้มจันทร์โรงเรียนบ้านดงเสือเหลืองกรรมการ
3. นางเตือนใจ แผนสนิทโรงเรียนบ้านใดชุมแสง กรรมการ
4. นางสุชาดา บุญทั่งโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการ
5. นางมานพ สมบุญรอดโรงเรียนบ้านสระบรเพ็ดกรรมการ
6. นายดีตรง ชูประสิทธิโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายถิรวัฒน์ สุดจิตต์ โรงเรียนบ้านท่าพิกุลประธานกรรมการ
2. นายประโยชน์ ฟักคงโรงเรียนวัดหนองไผ่กรรมการ
3. นางมานพ สมบุญยอดโรงเรียนบ้านสระบรเพ็ดกรรมการ
4. นางเสาวภา ตั้งใจโรงเรียนบ้านมาบแฟบ กรรมการ
5. นายธนัท ใจดี โรงเรียนบ้านสายคำโห้ กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายละเอียด หินเพชรโรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54)ประธานกรรมการ
2. นางสาวจรัญญา สมัยสมบัติโรงเรียนบ้านท่าฬ่อ (ครุฑวิทยากรณ์)กรรมการ
3. นางสำเริง ตงเท่งโรงเรียนวัดเนินปอกรรมการ
4. นายพิชัย เพ็ชรไทยโรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้างกรรมการ
5. นางกนกวรรณ ศรีจำนงค์โรงเรียนบ้านยางสามต้น สาขาบ้านดงพลับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ปานเทศโรงเรียนบ้านเนินขวางประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ ชาวพะเยาว์โรงเรียนหนองหัวปลวกรองประธานกรรมการ
3. นายยิ่งพันธ์ จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านป่าแซงกรรมการ
4. นางรวิพรรณ ศิวเวทพิกุลโรงเรียนบ้านท่าพิกุลกรรมการ
5. นางสายหยุด สุขศรีโรงเรียนบ้านรังนกฯ สาขาบ้านเนินยุ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางปราณี ปานะวุธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินประธานกรรมการ
2. นางสะอาด ต่อพันธ์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นางสาคร เกตุแก้วโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
4. นางเนตรนภา ก้านแก้วโรงเรียนบ้านสระยายชี มิตรภาพที่ 79กรรมการ
5. นางสุชาดา พรหมเมศร์โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางพยอม ภู่เกตุโรงเรียนวัดป่ามะคาบรองประธานกรรมการ
2. นางทองเหรียญ กลิ่นแย้มโรงเรียนบ้านวังอ้อรองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ โสสุดโรงเรียนวัดเกาะแก้วกรรมการ
4. นางภานุมาศ พุทธวิเชียรโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
5. นางจรูญ ศรีกระจ่างโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสุภาภรณ์ อยู่สุขโรงเรียนบ้านเนินขวางประธานกรรมการ
2. นางคนึง รอดแสงจันทร์โรงเรียนวัดท่าข่อยรองประธานกรรมการ
3. นางกัญญารัตน์ กันน้อยโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
4. นางสาววรวรรณ ธิมันตะโรงเรียนวัดลำชะล่ากรรมการ
5. นายสุชน อ๊อดหมีโรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมใจ เสามีโรงเรียนบ้านปลวกสูงประธานกรรมการ
2. นางปราณี ปานะวุธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินรองประธานกรรมการ
3. นายสุชน อ๊อดหมีโรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
4. นายอนุชา สมรภูมิโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการ
5. นายนันทน์ฒิพัฒน์ หาญนนทพัฒน์โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสายหยุด ศรีบุตรโรงเรียนบ้านทุ่งโม่งประธานกรรมการ
2. นางสาวพนาวรรณ ไทยเจริญโรงเรียนวัดคลองโนนรองประธานกรรมการ
3. นางรัชนีวรรณ เพ็ชรภูมิโรงเรียนวัดป่ามะคาบกรรมการ
4. นายพิทักษ์ เมฆาวรานันท์โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
5. นางอารี เหล่ากสิการโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
6. นางประเสริฐศรี กำจายโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ
7. นายสรายุทธ เส็งพานิชโรงเรียนวัดป่ามะคาบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสายหยุด ศรีบุตรโรงเรียนบ้านทุ่งโม่งประธานกรรมการ
2. นางสาวพนาวรรณ ไทยเจริญโรงเรียนวัดคลองโนนรองประธานกรรมการ
3. นางรัชนีวรรณ เพ็ชรภูมิโรงเรียนวัดป่ามะคาบกรรมการ
4. นายพิทักษ์ เมฆาวรานันท์โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
5. นางอารี เหล่ากสิการโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
6. นายประเสริฐ กำจายโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ
7. นายสรายุทธ เส็งพานิชโรงเรียนวัดป่ามะคาบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสมร บุญมาโรงเรียนบ้านสุขสำราญประธานกรรมการ
2. นางมะลิ เครือรัตน์โรงเรียนบ้านบึงสีไฟรองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุพา ไทยเจริญโรงเรียนบ้านทุ่งโม่งกรรมการ
4. นายวิโรจน์ คำฟักโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการ
5. นางอัญพัชญ์ แพรปานโรงเรียนวัดป่ามะคาบกรรมการ
6. นายฐาปกรณ์ บูรณะกรณ์โรงเรียนวัดใหม่แสงมรกตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมร บุญมาโรงเรียนบ้านสุขสำราญประธานกรรมการ
2. นางมะลิ เครือรัตน์โรงเรียนบ้านบึงสีไฟกรรมการ
3. นางสาวยุพา ไทยเจริญโรงเรียนบ้านทุ่งโม่งกรรมการ
4. นายวิโรจน์ คำฟักโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการ
5. นางอัญพัชญ์ แพรปานโรงเรียนวัดป่ามะคาบกรรมการ
6. นายฐาปกรณ์ บูรณะกรณ์โรงเรียนวัดใหม่แสงมรกตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุภา ศิริศักดิ์โรงเรียนบ้ึานบึงโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางชุติกาญจน์ วิเชียรศรีกุลโรงเรียนอนุบาลพิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นางสายฝน สุริยาโรงเรียนบ้านทุ่งโม่งกรรมการ
4. นางสมคิด บุญมีโรงเรียนบ้านบึงเฒ่ากรรมการ
5. นายสันติ ทั่งศิริโรงเรียนวัดลำชะล่ากรรมการ
6. นางอุไร สุภะเสถียรโรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
7. นางสาววิภา รัตนชัยวงศ์โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายอดุลย์ โรจน์สว่างโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้างประธานกรรมการ
2. นายสมชาย พูลทัศน์โรงเรียนบ้านไผ่ท่าโพธิ์ใต้รองประธานกรรมการ
3. นายอิศรา ชูศรีโรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี(ต้นประดู่)กรรมการ
4. นางสาวธนิตา ศิริอ่อนโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
5. นางสาวพิชญาอร สังวรกาญจน์โรงเรียนวังกรดพิทยากรรมการ
6. นางสาววรารัตน์ เพ็ชรโตโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสุภา ศิริศักดิ์โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางชุติกาญจน์ วิเชียรศรีกุลโรงเรียนอนุบาลพิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นางสายฝน สุริยาโรงเรียนบ้านทุ่งโม่งกรรมการ
4. นางสมคิด บุญมีโรงเรียนบ้านบึงเฒ่ากรรมการ
5. นายสันติ ทั่งศิริโรงเรียนวัดลำชะล่ากรรมการ
6. นางอุไร สุภะเสถียรโรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
7. นางสาววิภา รัตนชัยวงศ์โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางพรพรรณ อะทะไชยโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณอร สุริยสวัสดิ์โรงเรียนบ้านใดโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นางปิยะรัตน์ ครุธทินโรงเรียนบ้านวังอ้อกรรมการ
4. นางเพียงทิพย์ นาควิจิตรโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการ
5. นางเฉลา ส้มจันทร์โรงเรียนบ้านดงเสืือเหลืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางสาวประภาณี ปัณราชโรงเรียนบ้านท่ามะไฟประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดใจ ก๊กมาศโรงเรียนอนุบาลพิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นางศิริพร ภู่ดีโรงเรียนบ้านหนองหูช้างกรรมการ
4. นางพรรณิภา ทองชัยเทศโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
5. นางสุพัตรา ทัพใหญ่โรงเรียนบ้านบึงเฒ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวสุดใจ ก๊กมาศโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางจิรพร ป้องภาษิตโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนรองประธานกรรมการ
3. นางประภา เกตุทองโรงเรียนบ้านยางนกกระุทุงกรรมการ
4. นางสาวสุปัญญา เทศทาบโรงเรียนบ้านมาบกระเปากรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา ถนอมมิตร์โรงเรียนบ้านหนองขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางปิยะรัตน์ ครุธทินโรงเรียนบ้านวังอ้อประธานกรรมการ
2. นางเฉลา ส้มจันทร์โรงเรียนบ้านดงเสืือเหลืองรองประธานกรรมการ
3. นางอนัญญา ด่านไทยนำโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
4. นางเยาวรัตน์ พูลเมืองโรงเรียนบ้านสระบรเพ็ดกรรมการ
5. นางสำนวน จำนงภักดีโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวสมใจ เสามีโรงเรียนบ้านปลวกสูงประธานกรรมการ
2. นางบุญส่ง ธรรมชาติโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องรองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ โสสุดโรงเรียนวัดเกาะแก้วกรรมการ
4. นางบุษณี ยอดนุ่นโรงเรียนวัดหนองปลาหมอฯกรรมการ
5. นายนันทน์ฒิพัฒน์ หาญนนทพัฒน์โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางเอื้อมเดือน แสงปัญญาโรงเรียนบ้านเนินขวางประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งรัตน์ อินทะกูลโรงเรียนวัดดงกลางรองประธานกรรมการ
3. นางเพียงทิพย์ นาควิจิตรโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการ
4. นางกัญญารัตน์ กันน้อยโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
5. นางสาวสุภารัตน์ ธนสัตยาโรงเรียนบ้านกำแพงดินกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายวทัญญู ยาศรีโรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อนประธานกรรมการ
2. นายเมธี ศรีใจวงศ์โรงเรียนบ้านหนองหูช้างรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณฑรัตน์ แก้วกำพลโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นางสาวเพชรมาลี ธูปทองโรงเรียนวัดหนองไผ่กรรมการ
5. นางสาวธนิตา ศิริอ่อนโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
6. นางสาวสุพัตรา ยอดเปลี่ยนโรงเรียนวัดป่ามะคาบกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายปรีชา แพพ่วงโรงเรียนบ้านป่ามะคาบฯประธานกรรมการ
2. นางสาวนิสสรณ์ กัณฑษาโรงเรียนบ้านสายคำโห้รองประธานกรรมการ
3. นายชมัยภรณ์ มัชฌิมาโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการ
4. นายชนินทร์ เปี่ยมงามโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
5. นางสาวรัชฏาวรรณ บุญวัดหงษ์โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี(ต้นประดู่)กรรมการ
6. นางสาวสรินทร สุรเดชโรงเรียนวัดเขารูปช้างกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางอรุณี อาจองค์โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางสาววรารัตน์ เพ็ชรโตโรงเรียนบ้านหนองสะแกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวแคทริยา คุ้มคำโรงเรียนบ้านวังกระดี่ทองกรรมการ
4. นายอิศรา ชูศรีโรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี(ต้นประดู่)กรรมการ
5. นางนาฏพิมล เจนสาริกิจโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ1)กรรมการ
6. นางสาวเพชรมาลี ธูปทองโรงเรียนวัดหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางอภิญญา สินธิ์ขาวโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพธิ์ใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาวรรณ มาละอองโรงเรียนบ้านไผ่ท่าโพธิ์ใต้รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรประภา เขียวเขินโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ คัญทัพโรงเรียนวัดยางคอยเกลือกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล วรเลิศโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
6. นางนาฏพิมล เจนสาริกิจโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ1)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวน้ำค้าง เคียงข้างโรงเรียนบ้านวังอ้อประธานกรรมการ
2. นายนภาดล บัววังโป่งโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมรองประธานกรรมการ
3. นายอิศรา ชูศรีโรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี(ต้นประดู่)กรรมการ
4. นางสาวพรพิมล วรเลิศโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
5. นางสาวนิภาวรรณ มาละอองโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพธิ์ใต้กรรมการ
6. นางสาวแคทริยา คุ้มคำโรงเรียนบ้านวังกระดี่ทองกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายโสรส ขิดลัมย์โรงเรียนบ้านดงเสือเหลืองประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำอ้อย สุขเลิศโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ เกิดทองโรงเรียนบ้านสระบรเพ็ดกรรมการ
4. นายปริญญา ศรีทองโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)กรรมการ
5. นายรัชฏาวรรณ บุญวัดหงษ์โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี(ต้นประดู่)กรรมการ
6. นางสาวเมทินี เอนกสุขโรงเรียนบ้านปลวกสูงกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชนินทร์ เปี่ยมงามโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำอ้อย สุขเลิศโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิเดช วิลาสินีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
4. นางสาวจิณานันท์ ชัยมงคลโรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อนกรรมการ
5. นายอาณัติ ภู่ยิ้มโรงเรียนบ้านหนองหูช้างกรรมการ
6. นางนิชาภา ภู่สุวรรณโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประกอบ สูตรอุดมโรงเรียนบ้านหนองหูช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา ยอดเปลี่ยนโรงเรียนวัดป่ามะคาบรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ คัญทัพโรงเรียนวัดยางคอยเกลือกรรมการ
4. นางสาวจิตนภา บำรุงมาโรงเรียนวัดยางคอยเกลือกรรมการ
5. นายปริญญา ศรีทองโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)กรรมการ
6. นางสาวพรประภา เขียวเขินโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เพรียวพานิชโรงเรียนบ้านดงกลางประธานกรรมการ
2. นายหล่ม วิชัยโรงเรียนชุมชนวัดหนองหญ้าปล้องรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัญญา อินทร์กองโรงเรียนบ้านหนองพง สาขาบ้านบ่อปิ้งเกลือกรรมการ
4. นางสาวมณฑรัตน์ แก้วกำพลโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี รักหาญโรงเรียนบ้านหนองพง สาขาบ่อปิ้งเกลือกรรมการ
6. นางสาวอุทุมพร หวังดีมั่นคงโรงเรียนวัดเนินปอกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายไพรัช มีอุตสาห์โรงเรียนบ้านวังทับไทรประธานกรรมการ
2. นางนิชาภา ภู่สุวรรณโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนิตา ศิริอ่อนโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
4. นางสาวมณฑรัตน์ แก้วกำพลโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
5. นางสาวจิตนภา บำรุงมาโรงเรียนวัดยางคอยเกลือกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายเสนาะ เสาวภาโรงเรียนวัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำค้าง เคียงข้างโรงเรียนบ้านวังอ้อรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิณานันท์ ชัยมงคลโรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อนกรรมการ
4. นางสาวนิสสรณ์ กัณฑษาโรงเรียนบ้านสายคำโห้กรรมการ
5. นางสาวสรินทร สุรเดชโรงเรียนวัดเขารูปช้างกรรมการ
6. นางสาวรัชฏาวรรณ บุญวัดหงษ์โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี(ต้นประดู่)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายชนินทร์ เปี่ยมงามโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายอาณัติ ภู่ยิ้มโรงเรียนวัดโนนสะเดารองประธานกรรมการ
3. นายประกอบ สูตรอุดมโรงเรียนบ้านหนองหูช้างกรรมการ
4. นายปริญญา ศรีทองโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)กรรมการ
5. นางสาววรารัตน์ เพ็ชรโตโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
6. นางสาวธนิตา ศิริอ่อนโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
7. นายสิทธิเดช วิลาสินีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
8. นางสาวรุจิรา สุดแก้วโรงเรียนวัดสระปทุมมิตรภาพ54กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายชนินทร์ เปี่ยมงามโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายอาณัติ ภู่ยิ้มโรงเรียนวัดโนนสะเดารองประธานกรรมการ
3. นายประกอบ สูตรอุดมโรงเรียนบ้านหนองหูช้างกรรมการ
4. นายปริญญา ศรีทองโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)กรรมการ
5. นางสาววรารัตน์ เพ็ชรโตโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
6. นางสาวธนิตา ศิริอ่อนโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
7. นายสิทธิเดช วิลาสินีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
8. นางสาวรุจิรา สุดแก้วโรงเรียนวัดสระปทุมมิตรภาพ54กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายชนินทร์ เปี่ยมงามโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายอาณัติ ภู่ยิ้มโรงเรียนวัดโนนสะเดารองประธานกรรมการ
3. นายประกอบ สูตรอุดมโรงเรียนบ้านหนองหูช้างกรรมการ
4. นายปริญญา ศรีทองโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)กรรมการ
5. นางสาววรารัตน์ เพ็ชรโตโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
6. นางสาวธนิตา ศิริอ่อนโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
7. นายสิทธิเดช วิลาสินีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
8. นางสาวรุจิรา สุดแก้วโรงเรียนวัดสระปทุมมิตรภาพ54กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายชนินทร์ เปี่ยมงามโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายอาณัติ ภู่ยิ้มโรงเรียนวัดโนนสะเดารองประธานกรรมการ
3. นายประกอบ สูตรอุดมโรงเรียนบ้านหนองหูช้างกรรมการ
4. นายปริญญา ศรีทองโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)กรรมการ
5. นางสาววรารัตน์ เพ็ชรโตโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
6. นางสาวธนิตา ศิริอ่อนโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
7. นายสิทธิเดช วิลาสินีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
8. นางสาวรุจิรา สุดแก้วโรงเรียนวัดสระปทุมมิตรภาพ54กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางจิรัญญา สุจริตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางวรภา นิ่มนวลโรงเรียนยอแซฟพิจิตรกรรมการ
3. นางสาวพลับพลึง คุ่ยคร้าม โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ กรรมการ
4. นางสุภมาศ มโนวชิรสรรค์โรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
5. MissSume Marry- Ann Ebane โรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
6. นางสาวอรุณรุ่งรัตน์ ทองอ่วม โรงเรียนบ้านเนินขวาง กรรมการ
7. นางสาววาสนา ต้นทุน โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
8. นางสาวสายสิญจน์ ตั้งใจ โรงเรียนบ้านยางห้าหลุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางจิรัญญา สุจริตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางวรภา นิ่มนวลโรงเรียนยอแซฟพิจิตร กรรมการ
3. นางสาวพลับพลึง คุ่ยคร้าม โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ กรรมการ
4. นางสุภมาศ มโนวชิรสรรค์โรงเรียนอนุบาลวชิร กรรมการ
5. MissSume Marry- Ann Ebane โรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
6. นางสาวอรุณรุ่งรัตน์ ทองอ่วม โรงเรียนบ้านเนินขวาง กรรมการ
7. นางสาววาสนา ต้นทุน โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
8. นางสาวสายสิญจน์ ตั้งใจ โรงเรียนบ้านยางห้าหลุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางจิรัญญา สุจริตโรงเรียนอนุบาลพิจิตร ประธานกรรมการ
2. นางวรภา นิ่มนวลโรงเรียนยอแซฟพิจิตร กรรมการ
3. นางสาวพลับพลึง คุ่ยคร้าม โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ กรรมการ
4. นางสุภมาศ มโนวชิรสรรค์โรงเรียนอนุบาลวชิร กรรมการ
5. MissSume Marry- Ann Ebaneโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
6. นางสาวอรุณรุ่งรัตน์ ทองอ่วม โรงเรียนบ้านเนินขวาง กรรมการ
7. นางสาววาสนา ต้นทุน โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
8. นางสาวสายสิญจน์ ตั้งใจ โรงเรียนบ้านยางห้าหลุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางวันทนีย์ หัตถมาศ โรงเรียนวัดราชช้างขวัญประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาพร นุชอำพันธ์โรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการ
3. นางมัณฑนา สุรรัตน์โรงเรียนวัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์) กรรมการ
4. นางสาวพรรษา เกี๋ยงเถินโรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการ
5. นางน้ำทิพย์ ภิญโญ โรงเรียนวัดวังหูทิพย์ กรรมการ
6. นางบุษรินทร์ มัชฌิมาโรงเรียนบ้านรังนกประชาพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางวันทนีย์ หัตถมาศ โรงเรียนวัดราชช้างขวัญประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาพร นุชอำพันธ์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
3. นางมัณฑนา สุรรัตน์โรงเรียนวัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์) กรรมการ
4. นางสาวพรรษา เกี๋ยงเถินโรงเรียนบ้านวังทับไทร กรรมการ
5. นางสาวน้ำทิพย์ ภิญโญ โรงเรียนวัดวังหูทิพย์ กรรมการ
6. นางบุษรินทร์ มัชฌิมา โรงเรียนบ้านรังนกประชาพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางวันทนีย์ หัตถมาศโรงเรียนวัดราชช้างขวัญประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาพร นุชอำพันธ์โรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการ
3. นางมัณฑนา สุรรัตน์โรงเรียนวัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์) กรรมการ
4. นางสาวพรรษา เกี๋ยงเถินโรงเรียนบ้านวังทับไทร กรรมการ
5. นางน้ำทิพย์ ภิญโญ โรงเรียนวัดวังหูทิพย์ กรรมการ
6. นางบุษรินทร์ มัชฌิมา โรงเรียนบ้านรังนกประชาพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางคนึงนิตย์ เพรียวพานิช โรงเรียนวัดดงกลางกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ แพ่งเกษร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการ
3. นางพิมลพร กรุงศรีโรงเรียนวัดเกาะแก้วกรรมการ
4. นางอังศุธร บุญมาโรงเรียนบ้านถ้ำคะนองกรรมการ
5. นางทัศนีย์ ทัดเที่ยง โรงเรียนวัดหนองหลวง กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางคนึงนิตย์ เพรียวพานิช โรงเรียนวัดดงกลาง ประธานกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ แพ่งเกสร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการ
3. นางพิมลพร กรุงศรีโรงเรียนวัดเกาะแก้วกรรมการ
4. นางอังศุธร บุญมาโรงเรียนบ้านถ้ำคะนอง กรรมการ
5. นางทัศนีย์ ทัดเที่ยง โรงเรียนวัดหนองหลวง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาวรุ่งรัตน์ อินทะกูลโรงเรียนวัดดงกลาง ประธานกรรมการ
2. นางสิริยากร ตุงคะศิริ โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการ
3. นางสาวเยาวรัตน์ พงษ์ประยูร โรงเรียนบ้านตลุกหินกรรมการ
4. นางสมพิศ ชื่นอารมย์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
5. นางสาววรรณจุรี แถวโพธิ์โรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการ
6. นางสาวนุชดา ทรัพย์ประชาโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมกรรมการ
7. Mr.Edward Lampareroโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
8. นางศรีไพร ศรีระวัตร โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งรัตน์ อินทะกูลโรงเรียนวัดดงกลาง ประธานกรรมการ
2. นางสิริยากร ตุงคะศิริ โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการ
3. นางสาวเยาวรัตน์ พงษ์ประยูร โรงเรียนบ้านตลุกหินกรรมการ
4. นางสมพิศ ชื่นอารมย์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
5. นางสาววรรณจุรี แถวโพธิ์โรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการ
6. นางสาวนุชดา ทรัพย์ประชา โรงเรียนบึงบัวพิทยาคมกรรมการ
7. Mr.Edward Lampareroโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
8. นางศรีไพร ศรีระวัตร โรงเรียนบ้านหนองถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายสมัย ศรีระวัตรโรงเรียนบ้านหนองถ้ำประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนก บุญปู่ โรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
3. นางบุษรินทร์ วัฒนธัญญกรรมโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการ
4. นางปิยวรรณ เพ็ชรนารถโรงเรียนบ้านบึงเฒ่ากรรมการ
5. นางรินนา ตีระศิริพงษ์ โรงเรียนวัดเขารูปช้างกรรมการ
6. นางนิตยา วัชรานุกูลกิจ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายถิรวัฒน์ สุดจิตต์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพิกุลประธานกรรมการ
2. นายสุริยัน กาคะ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ แซ่ตั้งโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
4. นายยุทธยา บุญปัน โรงเรียนบ้านหนองขานางกรรมการ
5. นายชุณหกร ศรแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายถิรวัฒน์ สุดจิตต์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพิกุลประธานกรรมการ
2. นายสุริยัน กาคะ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ แซ่ตั้งโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
4. นายยุทธนา บุญปัน โรงเรียนบ้านหนองขานางกรรมการ
5. นายชุณหกร ศรแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายถิรวัฒน์ สุดจิตต์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพิกุลกรรมการ
2. นายสุริยัน กาคะ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ แซ่ตั้งโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
4. นายยุทธยา บุญปัน โรงเรียนบ้านหนองขานางกรรมการ
5. นายชุณหกร ศรแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางเบญจา จงชาญสิทธิโทโรงเรียนบ้านวังอ้อประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ ทิมศรี โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
3. นายพิเชษฐ ทรัพย์สิน โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่)กรรมการ
4. นางสาวอังชุลิญ เจนจิตต โรงเรียนบ้านสุขสำราญ กรรมการ
5. Mr.Gansop ngodieu ucyrie verlainโรงเรียนบ้านวังอ้อกรรมการ
6. นางสาวสาลินี เขียวแก้ว โรงเรียนวัดสระประทุมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางเบญจา จงชาญสิทธิโท โรงเรียนบ้านวังอ้อประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ ทิมศรี โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
3. นายพิเชษฐ ทรัพย์สิน โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่)กรรมการ
4. นางสาวอังชุลิญ เจนจิตต โรงเรียนบ้านสุขสำราญ กรรมการ
5. Mr.Gansop ngodieu ucyrie verlainโรงเรียนบ้านวังอ้อกรรมการ
6. นางสาวสาลินี เขียวแก้ว โรงเรียนวัดสระประทุมฯกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสุวิทย์ ทองคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโป่งประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ รอดศรีธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงตะโกนฯรองประธานกรรมการ
3. นายถิรวัฒน์ สุดจิตต์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพิกุลรองประธานกรรมการ
4. นายลำใย สิงห์ลอรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
5. นายไพรัช จันทราโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
6. นายประทีป ด้วงกันโรงเรียนชุมชนวังจิกกรรมการ
7. นางกัทลี คารมปราชญ์โรงเรียนบ้านสายคำโห้กรรมการ
8. นายสมจิตร ไตรธรรมโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79กรรมการ
9. นายดีตรง ชูประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
10. นายนเรศ ศรีประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนแตงกรรมการและเลขานุการ
11. นายอนันต์ จันทร์ลีโรงเรียนบ้านสายคำโห้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ ทองคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโป่งประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ รอดศรีธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงตะโกนฯรองประธานกรรมการ
3. นายถิรวัฒน์ สุดจิตต์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพิกุลรองประธานกรรมการ
4. นายลำใย สิงห์ลอรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
5. นายไพรัช จันทราโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
6. นายประทีป ด้วงกันโรงเรียนชุมชนวังจิกกรรมการ
7. นางกัทลี คารมปราชญ์โรงเรียนบ้านสายคำโห้กรรมการ
8. นายสมจิตร ไตรธรรมโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79กรรมการ
9. นายดีตรง ชูประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
10. นายนเรศ ศรีประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนแตงกรรมการและเลขานุการ
11. นายอนันต์ จันทร์ลีโรงเรียนบ้านสายคำโห้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายนเรศ ศรีประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนแตงประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ทองคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโป่งรองประธานกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ รอดศรีธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงตะโกนฯรองประธานกรรมการ
4. นายดีตรง ชูประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
5. นางสุชาดา สิงห์ลอโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
6. นางสาวธนาธิ เหรียญวิลาศรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
7. นายชัยชาญ รักผึ้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายถิรวัฒน์ สุดจิตต์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพิกุลประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ สร้อยสนธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใดโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปรัศฌิตา ทับทิมโรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการ
4. นางมณี ศรีบุรินทร์โรงเรียนวัดดงชะพูลกรรมการ
5. นายธนัท ใจดีโรงเรียนบ้านสายคำโห้กรรมการ
6. นายนพดล เมืองสองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียวกรรมการและเลขานุการ
7. นางน้ำฝน พัชรพงศ์ศานต์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายถิรวัฒน์ สุดจิตต์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพิกุลประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ สร้อยสนธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใดโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปรัศฌิตา ทับทิมโรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการ
4. นางมณี ศรีบุรินทร์โรงเรียนวัดดงชะพูลกรรมการ
5. นายนพดล เมืองสองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียวกรรมการ
6. นายธนัท ใจดีโรงเรียนบ้านสายคำโห้กรรมการและเลขานุการ
7. นางน้ำฝน พัชรพงศ์ศานต์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายถิรวัฒน์ สุดจิตต์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพิกุลประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ สร้อยสนธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใดโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปรัศฌิตา ทับทิมโรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการ
4. นางมณี ศรีบุรินทร์โรงเรียนวัดดงชะพูลกรรมการ
5. นายธนัท ใจดีโรงเรียนบ้านสายคำโห้กรรมการ
6. นายนพดล เมืองสองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียวกรรมการและเลขานุการ
7. นางน้ำฝน พัชรพงศ์ศานต์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายวิเชียร บำรุงมาผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ พรมบุตรโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์รองประธานกรรมการ
3. นางอรพิน เพ็ขรโตโรงเรียนหนองสะแกกรรมการ
4. นางสังวาล คงเมืองโรงเรียนบ้านท่าฬ่อฯกรรมการ
5. นางชนิดา ถาวรศักดิ์โรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
6. นางสาวบุษบา ฤกขะเมธโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการ
7. นางวันเพ็ญ แสงศรีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
8. นางพิมาย โทนใหญ่โรงเรียนบ้านดงเเสือเหลืองกรรมการ
9. นางสาวนพเก้า ราชวงศ์โรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
10. นางประชุม อินสถิตย์โรงเรียนบ้านหนองพระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร บำรุงมาผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ พรมบุตรโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์รองประธานกรรมการ
3. นางอรพิน เพ็ขรโตโรงเรียนหนองสะแกกรรมการ
4. นางสังวาล คงเมืองโรงเรียนบ้านท่าฬ่อฯกรรมการ
5. นางชนิดา ถาวรศักดิ์โรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
6. นางสาวบุษบา ฤกขะเมธโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการ
7. นางวันเพ็ญ แสงศรีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
8. นางพิมาย โทนใหญ่โรงเรียนบ้านดงเเสือเหลืองกรรมการ
9. นางสาวนพเก้า ราชวงศ์โรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
10. นางประชุม อินสถิตย์โรงเรียนบ้านหนองพระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายวิเชียร บำรุงมาผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ประธานกรรมการ
2. นางอรพิน เพ็ขรโตโรงเรียนหนองสะแกรองประธานกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ พรมบุตรโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการ
4. นางสังวาล คงเมืองโรงเรียนบ้านท่าฬ่อฯกรรมการ
5. นางชนิดา ถาวรศักดิ์โรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
6. นางสาวบุษบา ฤกขะเมธโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการ
7. นางวันเพ็ญ แสงศรีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
8. นางพิมาย โทนใหญ่โรงเรียนบ้านดงเเสือเหลืองกรรมการ
9. นางสาวนพเก้า ราชวงศ์โรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
10. นางประชุม อินสถิตย์โรงเรียนบ้านหนองพระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร บำรุงมาผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ พรมบุตรโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์รองประธานกรรมการ
3. นางอรพิน เพ็ขรโตโรงเรียนหนองสะแกกรรมการ
4. นางสังวาล คงเมืองโรงเรียนบ้านท่าฬ่อฯกรรมการ
5. นางชนิดา ถาวรศักดิ์โรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
6. นางสาวบุษบา ฤกขะเมธโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการ
7. นางวันเพ็ญ แสงศรีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
8. นางพิมาย โทนใหญ่โรงเรียนบ้านดงเเสือเหลืองกรรมการ
9. นางสาวนพเก้า ราชวงศ์โรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
10. นางประชุม อินสถิตย์โรงเรียนบ้านหนองพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ สร้อยสนธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใดโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางปิยวรรณ เพ็ชรนารถโรงเรียนบ้านบึงเฒ่ารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสายสิญจน์ ตั้งใจโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมกรรมการ
4. นางสาววาสนา ต้นทุนโรงเรียนหนองสะแกกรรมการ
5. นางสาวรัชนก บุญปู่โรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
6. นางสุกัญญา เผื่อนพงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นางฐาปนี จวนอาจโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
8. นางชุลีพร มังกรแก้วโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ สร้อยสนธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใดโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางปิยวรรณ เพ็ชรนารถโรงเรียนบ้านบึงเฒ่ารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสายสิญจน์ ตั้งใจโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมกรรมการ
4. นางสาววาสนา ต้นทุนโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
5. นางสาวรัชนก บุญปู่โรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
6. นางสุกัญญา เผื่อนพงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นางฐาปนี จวนอาจโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
8. นางชุลีพร มังกรแก้วโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายนพดล เมืองสองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียวประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ จันทร์ลีโรงเรียนบ้านสายคำโห้รองประธานกรรมการ
3. นายอารักษ์ โพธิบัติโรงเรียนบ้านหนองพงกรรมการ
4. นางลัคคนา ถาวรพันธ์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
5. นางสาวลดารัก สิหะวงษ์โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
6. นางมณฑกานต์ เฮงรัสมีโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการ
7. นายบริพัฒน์ หมอกมืดโรงเรียนบ้านมาบแฟบกรรมการ
8. นางอรปภา ทองดอนยอดโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการ
9. นายศรชัย เขียวเขินรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายนพดล เมืองสองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียวประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ จันทร์ลีโรงเรียนบ้านสายคำโห้รองประธานกรรมการ
3. นายอารักษ์ โพธิบัติโรงเรียนบ้านหนองพงกรรมการ
4. นางลัคคนา ถาวรพันธ์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
5. นางสาวลดารัก สิหะวงษ์โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
6. นางมณฑกานต์ เฮงรัสมีโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการ
7. นายบริพัฒน์ หมอกมืดโรงเรียนบ้านมาบแฟบกรรมการ
8. นางอรปภา ทองดอนยอดโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายนพดล เมืองสองโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียวประธานกรรมการ
2. นางสาวพจนา บุญคุ้มโรงเรียนอนุบาลพิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นางสุวรัชต์ หงษ์ทองโรงเรียนวัดท่าข่อยกรรมการ
4. นางสาวปิยภรณ์ สุริยันต์โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
5. นางอรพิน เพ็ชรโตโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
6. นางสาวนวพร เฉลยไขโรงเรียนบ้านบึงเฒ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายนพดล เมืองสองโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียวประธานกรรมการ
2. นางสาวพจนา บุญคุ้มโรงเรียนอนุบาลพิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นางสุวรัชต์ หงษ์ทองโรงเรียนวัดท่าข่อยกรรมการ
4. นางสาวปิยภรณ์ สุริยันต์โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
5. นางอรพิน เพ็ชรโตโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
6. นางสาวนวพร เฉลยไขโรงเรียนบ้านบึงเฒ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายนพดล เมืองสองโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียวประธานกรรมการ
2. นางนิสสรณ์ กัณฑษาโรงเรียนบ้านสายคำโห้รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิศรา กันเรียนโรงเรียนบ้านหนองพงกรรมการ
4. นางนิรันดร์ บุญมีโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการ
5. นายขรรณ์ชัย เวชพรโรงเรียนบ้านบึงเฒ่ากรรมการ
6. นายสิทธิชัย รอดแสวงโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายนพดล เมืองสองโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียวประธานกรรมการ
2. นางสาวนิสสรณ์ กัณฑษาโรงเรียนบ้านสายคำโห้รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิศรา กันเรียนโรงเรียนบ้านหนองพงกรรมการ
4. นางนิรันดร์ บุญมีโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการ
5. นายขรรณ์ชัย เวชพรโรงเรียนบ้านบึงเฒ่ากรรมการ
6. นายสิทธิชัย รอดแสวงโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
1. นายถิรวัฒน์ สุดจิตต์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพิกุลประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ สร้อยสนธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใดโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปรัศฌิตา ทับทิมโรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการ
4. นางมณี ศรีบุรินทร์โรงเรียนวัดดงชะพูลกรรมการ
5. นายธนัท ใจดีโรงเรียนบ้านสายคำโห้กรรมการ
6. นายนพดล เมืองสองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียวกรรมการ
7. นางน้ำฝน พัชรพงศ์ศานต์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นายถิรวัฒน์ สุดจิตต์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพิกุลประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ สร้อยสนธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใดโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปรัศฌิตา ทับทิมโรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการ
4. นางมณี ศรีบุรินทร์โรงเรียนวัดดงชะพูลกรรมการ
5. นายธนัท ใจดีโรงเรียนบ้านสายคำโห้กรรมการ
6. นายนพดล เมืองสองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียวกรรมการ
7. นางน้ำฝน พัชรพงศ์ศานต์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางสุนันท์ สุขศิริครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสำอาง ศรีแก้วครูโรงเรียนวัดเนินปอรองประธานกรรมการ
3. นางมุกดา โพธิ์ปักขิย์ครูโรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี(ต้นประดู่)กรรมการ
4. นางพิสมร เอี่ยมอาจครูโรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยากรรมการ
5. นางเสาวนิตย์ เปลี่ยนกริมครูโรงเรียนบ้านหนองพระกรรมการ
6. นางสาวสุภาพร บุญคำครูโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางธีราภรณ์ อินทร์น้อยครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางประทิน เขียวพุ่มพวงครูโรงเรียนอนุบาลสามง่ามรองประธานกรรมการ
3. นางอรทัย ศรีสุขครูโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
4. นางบุญเลื่อน เถื่อนชื่นครูโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
5. นางสาวธิดา สว่างเพียรครูโรงเรียนบ้านท่าพิกุลกรรมการ
6. นางภาวิณี แจ่มอัมพรครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
7. นางสาวจิรพรรณ มั่งแฟง ครูโรงเรียนบ้านหนองขาว กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางกิตติมา ขุนเพชรครูโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางเปรมวดี อินวงศ์ครูโรงเรียนบ้านท่ากระดาน รองประธานกรรมการ
3. นางจิราวรรณ สง่าเมือง ครูโรงเรียนบ้านวังอ้อกรรมการ
4. นางพัชรี ตัณฑุลอุดมครูโรงเรียนบ้านป่าแซงกรรมการ
5. นางสุมาลี ศรีทอง ครูโรงเรียนวัดบ้านลำนังกรรมการ
6. นางสุกัญญา ศิริจันทร์ครูโรงเรียนบ้านบึงบัวพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววิไลลักษณ์ สงยางโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธิดา แสงนากโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางบริรักษ์ อาชีพโกศลกุลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการ
4. นายกฤษณะ อินสูนย์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวนภาพร นันเขียวโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวเกิดสุรีย์ ทองดีโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายระบิล ตระกูลทิพย์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุมาลย์ สุบินตันโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายธนรัตน์ เกสรสกุลโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางกาญจนา จันทอุปรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการ
4. นางสาวเกศริน แสนใจโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนิภาภรณ์ หล้าคำโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางรวีวรรณ กล่ำน้อยโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวจรัญญา สมัยสมบัติโรงเรียนบ้านท่าฬ่อฯกรรมการ
4. นางสาวดาหวัน เรืองศรีจันทร์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวรวุฒิ ศรีบุญเรืองโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย คำภูโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ เรืองมีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการ
4. นายภัทรพงษ์ ชูมาลัยวงศ์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเถกิง กล่ำน้อยโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายสาณุรักษ์ กรุดอินทร์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ ศรลัมพ์โรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการ
4. นางสาวทิพย์สุคนธ์ แดงศักดิ์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเถกิง กล่ำน้อยโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายสาณุรักษ์ กรุดอินทร์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ ศรลัมพ์โรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการ
4. นางสาวทิพย์สุคนธ์ แดงศักดิ์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเถกิง กล่ำน้อยโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายสาณุรักษ์ กรุดอินทร์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ ศรลัมพ์โรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการ
4. นางสาวทิพย์สุคนธ์ แดงศักดิ์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเถกิง กล่ำน้อยโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายสาณุรักษ์ กรุดอินทร์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ ศรลัมพ์โรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการ
4. นางสาวทิพย์สุคนธ์ แดงศักดิ์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุตธิตา สายสูงโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาววริศรา แก้วทองโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวนุสมาศ เมืองทองโรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อนกรรมการ
4. นางสาวปนัดดา อินทรประสิทธิ์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวเจนจิรา กล้ารบโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวประนอม สมีเพชรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการ
3. นางสาวนุสรา โพธิ์นาคโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสันติราษฎร์ สุยะพอโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ แก้วศรีเมืองโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสุภาพร ถาวรศักดิ์โรงเรียนบ้านบึงเฒ่ากรรมการ
4. นายยิ่งศักดิ์ ญาณวารีโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสันติราษฎร์ สุยะพอโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ แก้วศรีเมืองโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสุภาพร ถาวรศักดิ์โรงเรียนบ้านบึงเฒ่ากรรมการ
4. นายยิ่งศักดิ์ ญาณวารีโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิมโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายเอ๋ หล้าคำโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายพิสุทธิพงษ์ ขุมเพ็ชร์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิมโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายเอ๋ หล้าคำโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายพิสุทธิพงษ์ ขุมเพ็ชร์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวราวุธ คำพันธ์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ พาลิตาโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวสุรีรัตน์ คำภูโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวราวุธ คำพันธ์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ พาลิตาโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวสุรีรัตน์ คำภูโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายวิฑูร ไตรยุทธรงค์ โทร.081-6044646,นายธวัช เต็งสุวรรณ โทร.081-5337704,นายประกอบ สูตรอุดม โทร.083-9547468 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]