หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน สิงหาคม 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวิศิษฎ์ แสงดอกไม้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) กรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนฯและรายงานผล  
2 นายไพรัช มีอุสาห์ ครูโรงเรียนบ้านวังทับไทร กรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนฯและรายงานผล  
3 นายหล่ม วิชัย ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง กรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนฯและรายงานผล  
4 นายปรีชา แพพ่วง ครูโรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนฯและรายงานผล  
5 นายโสรส ขิดลัมย์ ครูโรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง กรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนฯและรายงานผล  
6 นายประกอบ สูตรอุดม ครูโรงเรียนบ้านหนองหูช้าง กรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนฯและรายงานผล  
7 นายนาริต เที่ยงธรรม ครูโรงเรียนบ้านหนองพง กรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนฯและรายงานผล  
8 นายชนินทร์ เปี่ยมงาม ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนฯและรายงานผล  
9 นางสาวแคทริยา คุ้มคำ ธุรการโรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง, วัดหงษ์ กรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนฯและรายงานผล  
10 นางสาวสุพัตรา ยอดเปลี่ยน ธุรการโรงเรียนวัดป่ามะคาบฯ บ้านคลองอุดม บ้านหนองถ้ำ กรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนฯและรายงานผล  
11 นางสาวจิตนภา บำรุงมา ธุรการโรงเรียนวัดยางคอยเกลือ กรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนฯและรายงานผล  
12 นางสาวพิชญาอร สังวรภาญจน์ ธุรการโรงเรียนวังกรดพิทยา กรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนฯและรายงานผล  
13 น.ส.พรประภา เขียวเขิน ธุรการโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ กรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนฯและรายงานผล  
14 น.ส.สรินทร สุรเดช ธุรการโรงเรียนวัดเขารูปช้าง กรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนฯและรายงานผล  
15 นางสาวนันทวดี เดียวตระกูล ครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ กรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนฯและรายงานผล  
16 น.ส.เพชรมาลี ธูปทอง ธุรการโรงเรียนวัดหนองไผ่ กรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนฯและรายงานผล  
17 นายกฤช บูรณกูล ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม กรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนฯและรายงานผล  
18 นายปริญญา ศรีทอง ธุรการโรงเรียนอนุบาลเมืองฯ กรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนฯและรายงานผล  
19 นายกนก ทัพนิยม ครูโรงเรียนบ้านวังทับไทร กรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนฯและรายงานผล  
20 นายฐิติรักษ์ เมืองพรวน ครูโรงเรียนบ้านหนองพระ กรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนฯและรายงานผล  
21 นางอภิญญา สินธ์ขาว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ กรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนฯและรายงานผล  
22 นางสาวนิภาวรรณ มาละออง ครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ กรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนฯและรายงานผล  
23 นายอาณัติ ภู่ยิ้ม ครูโรงเรียนวัดโนนสะเดา กรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนฯและรายงานผล  
24 นางสาวปวีณา เมืองสุข ครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง กรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนฯและรายงานผล  
25 นางรจนา เจริญสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนฯและรายงานผล  
26 นายสิริพงศ์ เพ็ชรพิจิตร เจ้าหน้าที่ลูกเสือ กรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนฯและรายงานผล  
27 นางสาวกัลยา ดิษฐ์ศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนฯและรายงานผล  
28 นางสาวมาลี กรงทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนฯและรายงานผล  
29 นายชัชวาล เกี้ยวเกิด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบึงบัวพิทยาคม กรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนฯและรายงานผล  
30 นางสาวรุจิรา สุดแก้ว ครูโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) กรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนฯและรายงานผล  
31 นายสนาม สุขเกษม ช่างไฟฟ้า กรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนฯและรายงานผล  
32 นายสมภพ คุ้มเวช ช่างไม้ กรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนฯและรายงานผล  
33 นางเตือนใจ บุญเสรฐ นักทรัพยากรบุคคล กรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนฯและรายงานผล  
34 นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนฯและรายงานผล  
35 นางสาวกัญญา ภูทวี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนฯและรายงานผล  
36 นายวิฑูร ไตรยุทธรงค์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ประธานฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผล  
37 นายธวัช เต็งสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางคอยเกลือ รองประธานฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผล  
38 นายสุรเสน ทั่งทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
39 นายจุมพฏ ภูวสรรเพ็ชญ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
40 นายนุกูล นิยมไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
41 นายวีระ เกตุแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
42 นายภูธิปพัฒน์ ศศิธรชินศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
43 นายพิษณุ เส็งพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
44 นายสรพงษ กลอมจิตต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
45 นายธวิช ฉัตรพันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
46 ว่าที่ พ.ต.สุวิศิษฎ์ กันทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
47 ว่าที่ร้อยเอกไพบูลย์ ยกให้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
48 นางสาวบุญครอง กุลดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
49 นายจรูญ วิไลรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
50 นายโชคชัย ชัยรัตนศักดา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
51 นายจำรูญ บูรณกูล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
52 นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
53 นางวิเชียร สังขนุกิจ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
54 นายพิทยา บุญเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
55 นายวิฑูร ไตรยุทธรงค์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
56 นายกฤษณัฎฐ์ ทองแจ่มธัญโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
57 นายจรัญ บุญมา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
58 นายกฤษณัฎฐ์ ทองแจ่มธัญโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ  
59 นายเฉลิมชาติ พฤกษะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดง รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ  
60 นายกร ยอดเยาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) กรรมการฝ่ายดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ  
61 นายสมควร อัสโย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ  
62 นายเฉลิมศักดิ์ พฤกษะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงกลาง กรรมการฝ่ายดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ  
63 นายวิเชียร บำรุงมา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ กรรมการฝ่ายดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ  
64 นายสนอง ปัถพี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขื่อน “พิจิตรอนุสรณ์” กรรมการฝ่ายดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ  
65 นายสุเนตร พินิจสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่า กรรมการฝ่ายดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ  
66 นายวิทยา เอี้ยงหมี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน กรรมการฝ่ายดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ  
67 นางสาวธนาธิ เหรียญวิลาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการฝ่ายดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ  
68 นายสังเวย หมอนเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงป่าคำ กรรมการฝ่ายดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ  
69 นายบำรุง สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองนาดำ กรรมการฝ่ายดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ  
70 นายบุญเลิศ ด่านไทยนำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะไฟ กรรมการฝ่ายดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ  
71 นายนพดล เมืองสอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว กรรมการฝ่ายดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ  
72 นายศรายุทธ ตาสี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางสามต้น กรรมการฝ่ายดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ  
73 นายธวัช เต็งสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางคอยเกลือ กรรมการฝ่ายดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ  
74 นายอารีย์ ทะจะกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก กรรมการฝ่ายดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ  
75 นายถิรวัฒน์ สุดจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพิกุล กรรมการฝ่ายดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ  
76 นายสมศักดิ์ สร้อยสนธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใดโพธิ์(เงิน-ทองย้อยอุทิศ) กรรมการฝ่ายดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ  
77 นายกาสิทธิ์ สิงห์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังมะเดื่อ กรรมการฝ่ายดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ  
78 นายสมหมาย คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบแฟบ กรรมการฝ่ายดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ  
79 นายพิพัฒน์ นิ่มพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามง่าม กรรมการฝ่ายดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ  
80 นายพยุง มดเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าข่อย(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ 126) กรรมการฝ่ายดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ  
81 นายศักดิ์ชัย ศิริศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านไร่ กรรมการฝ่ายดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ  
82 นายทวิช ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก กรรมการฝ่ายดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ  
83 นายวิเชียร ศิริจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงเฒ่า กรรมการฝ่ายดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ  
84 นายอดิศร ทิพย์ทำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจระเข้ผอม กรรมการฝ่ายดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ  
85 นายกุศล ยิ่งยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม กรรมการฝ่ายดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ  
86 นางรุ่งศรี ใจเอื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าบัวทอง กรรมการฝ่ายดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ  
87 นางนิกูล ทองหน้าศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) กรรมการฝ่ายดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ  
88 นายดิเรก ทับอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสายคำโห้ กรรมการฝ่ายดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ  
89 นางคมคาย จันทร์กลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำชะล่า กรรมการฝ่ายดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ  
90 นายนิรุตติ ครุฑหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบกระเปา กรรมการฝ่ายดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ  
91 นางสาวอุบลวรรณ เปรมโสตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการฝ่ายดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ  
92 นายวิฑูร ไตรยุทธรงค์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กรรมการฝ่ายดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ  
93 นายอนันต์ จันทร์ลี ครูโรงเรียนบ้านสายคำโห้ กรรมการฝ่ายดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ  
94 นางสาวจันทนา เกษนุช รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการฝ่ายดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ  
95 น.ส.มาลี กรงทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการฝ่ายดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ  
96 นางนงนุช จุฬามณี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ  
97 นางสาวกัลยา ดิษฐ์ศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ  
98 นางสาวกัญญา ภูทวี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ  
99 นางศรีสุดา ทรัพย์ชาวนา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ กรรมการฝ่ายดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ  
100 น.ส.วัชรี บุญโสภา เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการฝ่ายดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ  
101 นางศมานันท์ เพ็ชรคง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ  
102 นางจันจิรา แพทองคำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ  
103 นางนันทรัตน์ มธุรส นักวิชาการการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ  
104 นายจรัญ บุญมา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ  
105 นางนารินทร์พร บุญลาภ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ  
106 นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ  
107 นายวิฑูร ไตรยุทธรงค ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
108 นายถวิล วัดเกวี้ยพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านวังอ้อ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
109 นายวิษณุ สนปี ครูโรงเรียนบ้านสวนแตง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
110 นายเสนาะ เสาวภา ครูโรงเรียนวัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
111 นายอัษฎาวุธ ศรีสำราญ ช่างครุภัณฑ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
112 นายกฤษณัฎฐ์ ทองแจ่มธัญโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด  
113 นายวินัย ดิสสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด  
114 นายกร ยอดเยาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) กรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด  
115 นายโชติ เปี่ยมงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดฆะมัง กรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด  
116 นายเสวต บุญราชแขวง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด  
117 นายทวิช ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก กรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด  
118 นายชูชีพ พันธุ์หวยพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโนนสะเดา กรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด  
119 นายบุญเลิศ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) กรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด  
120 นายวิชญ์พล ถิ่นนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน กรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด  
121 นายวิเชียร บำรุงมา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ กรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด  
122 นายสนอง ปัถพี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขื่อน “พิจิตรอนุสรณ์” กรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด  
123 นายสุเนตร พินิจสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่า กรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด  
124 นายเฉลิมชาติ พฤกษะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดง กรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด  
125 นายเฉลิมศักดิ์ พฤกษะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงกลาง กรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด  
126 นายบำรุง สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองนาดำ กรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด  
127 นายกาสิทธิ์ สิงห์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังมะเดื่อ กรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด  
128 นายสมควร อัสโย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม กรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด  
129 นายถิรวัฒน์ สุดจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพิกุล กรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด  
130 นางนงนุช จุฬามณี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด  
131 นางศมานันท์ เพ็ชรคง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด  
132 นายสมหมาย คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบแฟบ กรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด  
133 น.ส.ธนาธิ เหรียญวิลาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด  
134 นายพิทยา บุญเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล กรรมการและเลขานุการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด  
135 น.ส.ธนาธิ เหรียญวิลาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการและเลขานุการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด  
136 นายปตินันท์ ศรีพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด  
137 นางนันทรัตน์ มธุรส นักวิชาการการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีการ/พิธีเปิด  
138 นายจุมพฏ ภูวสรรเพ็ชญ์ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต1 ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี  
139 นายสอางค์ ธุมา เจาพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี  
140 นางสาววิริยา มีไชโย เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี  
141 นางนงค์นุช ตุลาพงษ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี  
142 นางสมคิด ไตรยุทธรงค นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี  
143 นางสาวนิษากร ใจแสน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน บัญชี  
144 นางธาริณี ปญญาวราภรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน บัญชี  
145 นางสาวกัลยา ดิษฐ์ศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน บัญชี  
146 นายกฤษณัฎฐ์ ทองแจ่มธัญโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
147 นายวินัย ดิสสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
148 นายทรงกิต จันทรมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
149 นายกร ยอดเยาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
150 นายวิเชียร บำรุงมา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
151 นายชูศักดิ์ ชูมาลัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
152 นายสนอง ปัถพี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขื่อน “พิจิตรอนุสรณ์” รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
153 นายวิศิษฎ์ แสงดอกไม้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่  
154 นางสาวธนาธิ เหรียญวิลาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่  
155 นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่  
156 นายวีระ อินทะกูล ช่างไฟฟ้า กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
157 นายกรี กองเทียม ช่างไฟฟ้า กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
158 นายสมภพ คุ้มเวช ช่างไม้ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
159 นายสนาม สุขเกษม ช่างไฟฟ้า กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
160 นายวิษณุ ศรีเมืองช้าง ช่างไฟฟ้า กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
161 นายฉัตรชัย เจริญทิม ช่างไฟฟ้า กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
162 นายโยธิน มีแม่นวิทย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่  
163 นางนารินทร์พร บุญลาภ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายวิฑูร ไตรยุทธรงค์ โทร.081-6044646,นายธวัช เต็งสุวรรณ โทร.081-5337704,นายประกอบ สูตรอุดม โทร.083-9547468 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]