รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน สิงหาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงปัญญดา  บุญยิ้ม
 
1. นางปราณีต  ภู่สุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลวกสูง 1. เด็กหญิงคัทลียา  ดวงตัน
 
1. นางสมจิต  เจริญวัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กหญิงจิณณพัต   ชูอิทธิ์
 
1. นางสรวงสุดา   บุญเรศ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงฐณัฐฑริดา  กริ่มทุ่งทอง
 
1. นางเบญจมาศ  มีเมตตา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ 1. เด็กหญิงปราณี  รักษางาม
 
1. นางกัลยา  ทองม่วง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   สมานมิตร
 
1. นางสาวดุษฎี    พัดผล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงวราภรณ์  มั่งมี
 
1. นางสาววาสนา  รุ่งอินทร์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายพัลลภ  ลำตาล
 
1. นางนภารัตน์  อาภาศิริผล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพิริยกร  กองเต็ก
 
1. นางนลินี  บำรุงมา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพระ 1. เด็กชายศักดิ์ดา  เลิกงาม
 
1. นางประชุม  อินสถิตย์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงกัลยกร  เวชอุทัย
2. เด็กหญิงพรธีรา  ดีไทย
 
1. นางสาวพจนา  บุญคุ้ม
2. นางสัตริยาภรณ์  บุญวัฒน์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า 1. เด็กหญิงจรินดา  จุลเกตุ
2. เด็กหญิงอัชฉราภรณ์  เพิ่มพูล
 
1. นางสาวนวพร  เฉลยไข
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายปัณณธร  เกตุหอม
 
1. นางสมพิศ  ชื่นอารมย์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงชูใจ  ตรีชิต
 
1. นางกันทิมา  เจริญทวีทรัพย์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ชมจา
 
1. นางอรปภา  ทองดอนยอด
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 73.1 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กชายกฤตพรต  โชติวัฒนอนันกุล
2. เด็กชายธนกร  นพกาล
3. เด็กชายศาสตราวุฒิ  ม่วงเก่า
 
1. นางสาวปราณีต  เทียมศร
2. นายพรรษวุฒิ  ธนูทอง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงคุณานันท์  มงคลประเสริฐ
2. เด็กหญิงธีรนุช  จิตตะระ
3. เด็กหญิงรินลดา  บุญยิ่ง
 
1. นางกันทิมา  เจริญทวีทรัพย์
2. นางวิรัต  ชาญณรงค์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 74.7 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 1. เด็กหญิงศิลามณย์    สิงห์สลุด
2. เด็กหญิงอนงค์นาฎ   โมอ่อน
3. เด็กหญิงเสาวนีย์    ขำชัย
 
1. นายสุชน   อ๊อดหมี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1. เด็กชายธนกฤต  สีผึ้ง
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ใจบุญ
 
1. นางสาวมินตรา  ชมภู่
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทับไทร 1. เด็กชายณัฐประพันธ์  เบ้าทอง
2. เด็กชายณัฐพร  บุญเที่ยง
 
1. นายทวิช  สายทอง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายยศพล  นุชอำพันธ์
 
1. นางลัคคณา  ถาวรพันธุ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กหญิงฐิตาภา  เหมือนทองดี
 
1. นางสาวกิฒยาภรณ์  กองโฮม
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กชายประสิทธิ์  กาญจนศร
 
1. นางนิรันดร์  บุญมี
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงฐิดาพร  สุขเจริญ
2. เด็กหญิงณิชากร  อิ่มจำลอง
3. เด็กหญิงปัญญาดา  ทับอินทร์
 
1. นางสาวจันจิรา  มณีนาค
2. นางสาวนิชรัตน์  ทะจะกัน
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  บัวดี
2. เด็กชายพิเชษฐ์  เกิดแดง
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แน่นอุดร
 
1. นายพิเชษฐ  ทรัพย์สิน
2. นางสาวสมบัติ  มูรามัญ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  บุญวัดหงษ์
2. เด็กชายนนทนันทร์  พลิ้งลูกอินทร์
3. เด็กหญิงปิยธิดา  มีแดนไผ่
 
1. นางยุคลธร  สังข์สอน
2. นางอำพร  ทั่งทอง
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กหญิงน้ำฝน   บัวผัน
2. เด็กหญิงสุนิสา  นาจารย์
3. เด็กหญิงอนุธิดา   บุญเติม
 
1. นายกีรติ  จันทรมณี
2. นางวนิดา   จันทรมณี
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1. เด็กหญิงณัฐชา  อ่อนมี
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  ศรีนรคุตร
3. เด็กชายมงคล  ชมทอง
 
1. นางสาวรัชนีกร  การัณยเกียรติ์
2. นางสาวสลิลทิพย์  กฤษดี
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 1. เด็กชายธเนศ  ด้วงนุช
2. เด็กชายยศกร  สิงห์คำโม
3. เด็กชายวชิร  บุญเกตุ
 
1. นางสาวอรุณี  แสงศรี
2. นางสาวเพียรพิณ  เรืองรัศมี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  จันรุ้ง
2. เด็กชายปัญญากร  ทรงมาก
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ศรีอ๊อด
 
1. นางสาวชุลีภรณ์  บุญเรศ
2. นางสาวภัทรภร  แสงจำปาธนัช
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กชายธนากร    ป้านพูน
2. เด็กหญิงปทิตตา    หวังใจดี
3. เด็กหญิงประไพภัทร   ครุปตะสิน
 
1. นายกีรติ  จันทรมณี
2. นางวนิดา  จันทรมณี
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กชายธเนศ   จันทะนิตย์
2. เด็กชายปรัชญา  ปฐมวิจิตร
 
1. นายกีรติ  จันทรมณี
2. นางวนิดา  จันทรมณี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงดวงเดือน  เงินบำรุง
2. เด็กชายธนภัทร  สุทัศน์
 
1. นางสาวชุลีภรณ์  บุญเรศ
2. นางสุรัสวดี  ด่านพิไลพร
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 87.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ฉิมเทศ
2. เด็กชายเรวัตร  วิน
 
1. นายสมนึก  เถาวัลย์
2. นายอมร  อาภาศิริผล
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) 1. เด็กชายตรีเพชร  ภู่ทอง
2. เด็กชายศุภณัฐ  สิริกุลชวาล
 
1. นายนุรุส  บรรเลง
2. นายอมร  อาภาศิริผล
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กชายพงศ์วิทย์   พรศิริลัคนา
2. เด็กชายอัมรัตน์   วิชัย
 
1. นายฐากูร  ทองดอนแอ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทับไทร 1. เด็กชายธนพร  พรหมจรรย์
2. เด็กชายโสภณ  แป้นสุกใส
 
1. นางสาวมานิตา  อินทรสิทธิ์
2. นางสาวสุภัคชญา  อัดโดดดร
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  เกิดชื่น
2. เด็กชายเดโชชัย  สิงห์สง่า
 
1. นายอภิชาต  ปานเทศ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงวรนุช  เถาวัลย์
2. เด็กหญิงวิลาสิณี  จ่าเชิญ
3. เด็กหญิงศิรดา  อาจวิชัย
4. เด็กหญิงศุภวรรณ  แตงเต็มสุวรรณ
5. เด็กหญิงสตรีรัตน์  พรมจีน
 
1. นางดวงตา  เผ่าสวสัดิ์
2. นางวันเพ็ญ  เหลืองทองคำ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 1. เด็กชายปรีชา  พรามเย็น
2. เด็กหญิงพิมพา  พิมพ์เพชร
3. เด็กชายศุภกร  ขันข่อย
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ลอแอ
5. เด็กหญิงสุภรัตน์  จันทร์สนิท
 
1. นายทวี  อยู่แสง
2. นางสาวอรุณี  สมยาสุข
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงบัวเงิน  บุญเรืองรอด
2. เด็กหญิงวาสนา  นาแพง
3. เด็กหญิงสาวิตรี  ดีเมือง
4. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีติมัย
5. เด็กหญิงสุพัตรา  ดาธูป
 
1. นายภคพล  เอมเอี่ยม
2. นางอัชรา  จันแดง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 1. เด็กชายพีรวัฒน์  โภคัยจตุรภัทร
2. เด็กหญิงมนัสพร  เหลาพิลา
3. เด็กชายศิภูษา  ออมสิน
4. เด็กชายศิวกร  เศษบุบผา
5. เด็กหญิงอภัสรา  สายจัด
 
1. นางศิริวรรณ  กุลมัย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายกาณตภน  เอนกพงษ์
2. เด็กชายปณชน  วัฒนธานินทร์
3. เด็กหญิงภัทราพร  ผลประเสริฐ
4. เด็กหญิงวนิชพร  เรือนมูล
5. เด็กหญิงอารียา  เพชรพงศ์
 
1. นางสะอาด  ต่อพันธ์
2. นางไพศุภา  ศีติสาร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจิราพร  บุญศิริ
2. เด็กหญิงชมพูนัท  แสงงาม
3. เด็กหญิงชมพูนุช  แสงงาม
4. เด็กหญิงสุมณฑา  สุรารัตน์
5. เด็กหญิงเกศรินทร์  เปรมรุ่ง
 
1. นางรัชนีวรรณ  เพ็ชรภูมิ
2. นายสรายุทธ์  เส็งพานิช
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายธีรพล  อรุณจักร
2. เด็กหญิงปาจรีย์  กลิ่นหอม
3. เด็กหญิงพราวสิริ  ปานปั่น
4. เด็กชายภัทรชัย  สวนนุ่ม
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  น้ำเพชร
 
1. นายชนินทร์  เปี่ยมงาม
2. นายสิทธิชัย  รอดแสวง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงกณิศา  เพชรประดิษฐ์
2. เด็กหญิงกัลยลักษณ์  แจ้งสว่างวงศ์
3. เด็กชายจิรันธนิน  กองอ้น
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  เมฆชะอุ้ม
5. เด็กหญิงชนิสา  แพพยอม
6. เด็กชายณฐนนท์  สายสนั่น
7. เด็กหญิงณัฐณิชา  กองรถ
8. เด็กชายธรรมรัตน์  งดงาม
9. เด็กหญิงธันยบูรณ์  จูชาวนา
10. เด็กหญิงธาริสา  กล่ำเมือง
11. เด็กชายนนท์ปวิธ  ประสิทธิ์วิเศษ
12. เด็กหญิงนิชานันท์  อัมราบุตร
13. เด็กหญิงปานไพลิน  พงศ์ศิริวรรณ
14. เด็กหญิงพรชนก  ทองสลับ
15. เด็กหญิงพิชญา  ถาวรกูล
16. เด็กหญิงภรันยา  มัททุจัด
17. เด็กหญิงภีชาภัทร  สังข์ทอง
18. เด็กหญิงรมิดา  ศิริวาท
19. เด็กชายสิปปกร  นาควิจิตร
20. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองดอนแอ
 
1. นายพัชชาณัฐ  อัตพรต
2. นางมาลี  กองอ้น
3. นายอเนกรัชต์  บัวดี
4. นายเวธัส  เกษสุวรรณ
5. นางไพศุภา  ศีติสาร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  เวชบรรพต
2. เด็กหญิงกรกมล  ลายโต๊ะ
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดอนโคตร
4. เด็กชายชาคริต  ยิ้มทรัพย์
5. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีฉ่ำ
6. เด็กหญิงฑิฆัมพร  พงษ์เมธี
7. เด็กชายนพพล  ดวงคำ
8. เด็กชายนัทพล  เอมสันต์
9. เด็กชายปัญญา  ศรีฉ่ำ
10. เด็กชายพรชัย  คงขัน
11. เด็กชายพิพัฒน์  โพธิเกษม
12. เด็กชายพีรภัทร  ศรีปลั่ง
13. เด็กชายภัทรมน  กลิ่นบุญ
14. เด็กชายมานพ  เพ็ญภาค
15. เด็กชายศราวุธ  ชาติมนตรี
16. เด็กหญิงศศิกานต์  มหาสัตย์
17. เด็กชายศุภกิจ  สมบุญ
18. เด็กชายอนุสรณ์  สีสิงห์
19. เด็กชายอรรถพล  คล้ายถม
20. เด็กชายอิทธกร  ไกลยัง
 
1. นางธนพร  ตาสี
2. นางนิภาพร  สุขประเสริฐ
3. นายบรรพต  ทุยบึงฉิม
4. นางสาวปลื้มจิต  เทอดเกียรติ์บูรณะ
5. นางสาวพรสวรรค์  ตุงคะสิริ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กชายปิยพล  ประจิตร
 
1. นางสาวสายรุ้ง  ยิ้มท่าโพ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กหญิงพรนารายณ์  ยอดเถื่อน
 
1. นางประภากร  จิตบำรุง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กหญิงทวีพร  สิงห์ลอ
 
1. นางสุปรียา  นามั่น
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำชะล่า 1. เด็กหญิงปรียานุช   ทินะศรี
2. เด็กชายปรเมศทร์   เดือนเพ็ญ
 
1. นางคมคาย  จันทร์กลิ่น
2. นางสาวธนัญญา  เกิดแก้ว
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงนภัสสร  กันอ่อง
2. เด็กชายนาราภัทร  ประดิษฐ์เขียน
 
1. นางอมรวดี  พรหมใจบุญ
2. นางสาวโสพิศ  พุ่มพวง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงวิลาสินี  อินทร์ปาง
2. เด็กชายศุภรัตน์  ทองรุ่ง
 
1. นางสาวอรุณรุ่งรัตน์  ทองอ่วม
2. นางเอื้อมเดือน  แสงปัญญา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงจันทิมา  จันทร์โสทร
2. เด็กหญิงจิรัชญา  สลัยรัมย์
3. เด็กหญิงชมพูนุช  โมอ่อน
4. เด็กหญิงธัญชนก  มณีโชติ
5. เด็กหญิงนุสรินทร์  สุคนธ์ภักดี
6. เด็กหญิงพรศิริ  สาตรช้าง
7. เด็กหญิงรจนา  สุขชู
8. เด็กหญิงสาวิตรี  ขุนคงเสถียร
9. เด็กหญิงสุพรรษา  รักพวก
10. เด็กหญิงสโรชา  ทุมเสน
 
1. นายศุภฤกษ์  อาชีพโกศลกุล
2. นางสาวอรุณรุ่งรัตน์  ทองอ่วม
3. นางเอื้อมเดือน  แสงปัญญา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มูลชาติ
2. เด็กหญิงปฏิญญา  บัวทรา
3. เด็กหญิงพิชญภัค  ทุ้ยแป
4. เด็กหญิงภัทรสุดา  ตอนปัญญา
5. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ไชยชาญ
6. เด็กหญิงสิริกร  รักเกียรติ์
7. เด็กหญิงสุธาสินี  ติ่งนางรอง
8. เด็กหญิงอธิชา  เพิ่มโภค
9. เด็กหญิงอภิญญา  พุ่มชูศักดิ์
10. เด็กหญิงอภิรตา  บุญเรือง
 
1. นางสาวชมพูนุท  ศักดิ์เพ็ญศรี
2. นางวาสนา  สุรัตน์สุขเกษม
3. นางอวยพร  วิไลรัตน์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิคม 1. เด็กหญิงกชกร  อุปนะ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วแหวน
3. เด็กหญิงจิรกานต์  ค้ำคูณ
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  กว้างศูนย์
5. เด็กหญิงชนนิภา  อินหาดกรวด
6. เด็กหญิงชุติมา  โอนทอง
7. เด็กหญิงณัฐกานต์  โพธิ์ขำ
8. เด็กหญิงณัฐณิชา  มีสายบัว
9. เด็กหญิงปัญญาพร  ตั้งใจ
10. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตั้งใจ
11. เด็กหญิงภัทรนันท์  ทองวัน
12. เด็กหญิงศศิธร  ปานฤทธิ์
13. เด็กหญิงสกาวเดือน  อินทรีย์
14. เด็กหญิงสุดารัตน์  โตเมศร
15. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ปานฤทธิ์
16. เด็กชายอนุชิต  ชาวนาวิก
17. เด็กหญิงอรวรรณ  โตเมศร
18. เด็กหญิงอารยา  เจือจันทร์
 
1. นางณัฐณิชา  ยอดวิญญูวงศ์
2. นายทิพย์  นามประเสริฐพร
3. นางยุพา  เฟื่องโชติการ
4. นายสัญญา  งามอยู่
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   เพียภูโม
2. เด็กหญิงกุลธิดา   สีมา
3. เด็กหญิงชนิดา  วราหะ
4. เด็กหญิงฐิติพร   เกิดโต
5. เด็กหญิงณัฐริกา   เชื้อนพคุณ
6. เด็กชายณัฐริกา  ชาวประดุง
7. เด็กหญิงดวงกมล   วราหะ
8. เด็กหญิงนันทิกา   รักกสิวิทย์
9. เด็กหญิงนิศากร    นาคบรรณ์
10. เด็กหญิงพรภิรมย์  งามศักดิ์
11. เด็กหญิงภาวิณี   เกตขจร
12. เด็กหญิงมัทณาพร    กรีอินทอง
13. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   เลาราช
14. เด็กหญิงศศิประภา   มานิตย์
15. เด็กหญิงหรรษมน   ตุ่นแก้ว
 
1. นางสาวชมัยภรณ์  มัชฌิมา
2. นางสาวบุญส่ง  นพกาล
3. นางวิมลมาศ  คำฟัก
4. นายวิโรจน์  คำฟัก
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงชรัญธรณ์  กลัดเฟื่อง
2. เด็กหญิงญาณิศา  ปรีชาชาติ
3. เด็กหญิงอัจจนา  สุขเลิศ
 
1. นางสาวชลธิชา  เชื้ออ่อน
2. นายไพทูรย์  บุญศรี
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงกลาง 1. เด็กหญิงจิตติมากร  ชนะสงคราม
2. เด็กหญิงปวีณา  คำวัง
3. เด็กหญิงปาลิดา  โคกสูง
 
1. นางลิลิตา  สังข์ศิลป์
2. นางสาววาสนา  กลิ่นรัตน์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ส่งแจ้ง
2. เด็กหญิงรัชนี  ริตะนันท์
 
1. นายชำนิ  ชมภู
2. นายบรรพต  ทุยบึงฉิม
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 1. เด็กหญิงนันทิดา   ทับวัฒน์
2. เด็กหญิงปลายฟ้า   ปั้นเพ็ง
 
1. นางสาวอรุณี   สมยาสุข
 
62 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า 1. เด็กหญิงวณิดา  บุญผ่อง
 
1. นางสมคิด  บุญมี
 
63 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า 1. เด็กชายอาทิตย์  สุนทรศรี
 
1. นางศุกฤตา  ภู่ระหงษ์
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กหญิงจันทรวิมล   ศรีละกาล
 
1. นางจีระภา   เอมเอี่ยม
 
65 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กหญิงสุภศิริ  หมีแช
 
1. นายเบ็ญจรงค์  มันตะสูตร
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า 1. เด็กชายชัยวัฒน์  คชสิทธิ์
 
1. นางศุกฤตา  ภู่ระหงษ์
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงระย้า  คงแสง
 
1. นายชำนาญ  อุไรวรรณ
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กหญิงกฤษณา   ศรีละกาล
 
1. นางจีระภา  เอมเอี่ยม
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กชายสมภพ   สิงห์เรือง
 
1. นางจีระภา  เอมเอี่ยม
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ดงพลับ
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  กันประตูยอด
 
1. นางขวัญเรียม  มณีธรรม
2. นางสะอาด  เถื่อนชื่น
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  โพธิ์อยู่
2. เด็กหญิงศสิกานต์  บุญผ่อง
 
1. นางศุกฤตา  ภู่ระหงษ์
2. นางอมรรัตน์  รัศมี
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า 1. เด็กหญิงดวงใจ  เพชรวิจิตร
2. เด็กหญิงวราภรณ์  กลิ่นกุหลาบ
 
1. นางศุกฤตา  ภู่ระหงษ์
2. นางสมคิด  บุญมี
 
73 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงวิลาสินี  อินทร์ปาง
 
1. นายศุภฤกษ์  อาชีพโกศลกุล
 
74 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ภูไม้
2. เด็กหญิงวรรณิดา  วันทอง
3. เด็กหญิงอริสรา  สุดชีแสง
 
1. นางจุฑารัตน์  บุญมี
2. นายนิพนธ์  บุญมี
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 1. เด็กหญิงปาริชาติ  บัวผัน
2. เด็กหญิงสุธิดา  โคตร์พันธ์
3. เด็กชายโยธิน  อินทรา
 
1. นางเพ็ญแข  วีระพันธ์
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 1. เด็กชายธีรยุทธ  สินนอก
2. เด็กชายภาณุพงษ์  ทรงทัน
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  พามา
 
1. นางบุญเลื่อน  เถื่อนชื่น
2. นายสมชาย  เถื่อนชื่น
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  แผ่นผา
 
1. นายฐนพล  จำปาไทย
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 1. เด็กชายธีรภัทร์  หาญประกาศ
 
1. นายวีระยุทธ  บุญเกตุ
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายวรากร  สุขพัฒน์
 
1. นายธงชัย  เถาสมบูรณ์
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เอียหาร
 
1. นายพิทักษ์  พินิตตานนท์
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าบัวทอง 1. เด็กหญิงนภัทร  หงษ์เจือ
 
1. นายมงคล  สีฉ่ำ
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงถนอมศรี  ธูปหอม
 
1. นายวีระยุทธ  บุญเกตุ
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าบัวทอง 1. เด็กหญิงอภิญญา  พรมขำ
 
1. นายมงคล  สีฉ่ำ
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เย็นชื่น
 
1. นายวีระยุทธ  บุญเกตุ
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กหญิงปุญญิศา   อ่อนสมสวย
 
1. นายสมชาย  อัตตพรต
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กหญิงรินสุดา   ศรีบุญธรรม
 
1. นายสมชาย  อัตตพรต
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กหญิงทิพปภา   แอ่นดอย
 
1. นายสมชาย  อัตตพรต
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลวกสูง 1. เด็กหญิงดาราวีร์  อ้นอิน
 
1. นายหิรัญ  มีไชโย
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงชลลดา  บุญช่วย
 
1. นายพัชชาณัฐ  อัตพรต
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลวกสูง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  หอมประเสริฐ
 
1. นายหิรัญ  มีไชโย
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงวราภรณ์  สิงห์เรือง
 
1. นายศุภฤกษ์  อาชีพโกศลกุล
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลวกสูง 1. เด็กหญิงดาราวีร์  อ้นอิน
 
1. นางจันทร์ฉาย  ขำมั่น
 
93 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด 1. เด็กชายกฤษณะ   สระทองแดง
2. เด็กหญิงตันหยง   เต่าโพรง
3. เด็กชายธนากร   เทแก้ว
4. เด็กชายน้องแบงค์    สิงห์กวาง
5. เด็กชายศุรศักดิ์   ทองดอนกุ่ม
6. เด็กหญิงสุธิกานต์   เพชรอ่อน
7. เด็กชายอนุรักษ์    รอดเส็ง
8. เด็กหญิงเกตน์สิรี   ยอดตอง
 
1. นางมานพ   สมบุญยอด
2. นายสนามชัย   ม่วงมี
3. นางเยาวรัตน์    พูลเมือง
 
94 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กชายกิติศักดิ์  บัวชัยชิต
2. เด็กหญิงทักษิณา  ภมร
3. เด็กชายธนากร  ปั้นม่วง
4. เด็กชายธีรพล  แก้วกำพล
5. เด็กชายบุญปลื้ม  นากหล่ำ
6. เด็กหญิงบุณยาพร  ช้างปาน
7. เด็กหญิงวรรษมน  เมืองจร
8. เด็กหญิงวาสนา  โพธิ์ประเสริฐ
9. เด็กชายวีรชัย  โพธิ์เงิน
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บัวคำ
 
1. นายจุมพล  ทองอำไพ
2. นายสมพร  คัชมาตย์
3. นายเจนศักดิ์  เพ็ชรพงษ์
 
95 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไวธัญกรรม
2. เด็กหญิงกฤติกา  แก้วทองคำ
3. เด็กหญิงกัญชรส  ภามร
4. เด็กหญิงกัญญาภัค  ชินมา
5. เด็กหญิงกันตพร  ไพรบูรณ์
6. เด็กหญิงกุลธิดา  พลประถม
7. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โหกรัด
8. เด็กหญิงจุฑามาศ  เย็นสุข
9. เด็กหญิงชนาพร  กรรณรัตน์
10. เด็กหญิงชุติมา  เดชอ่อน
11. เด็กหญิงฐานิกา  สุภาวงษ์
12. เด็กชายณภพ  แจ้งอรุณ
13. เด็กหญิงณัฐณิชา  เคหะบาล
14. เด็กหญิงณัฐวิภา  ราชานนท์
15. เด็กหญิงดวงดาว  คงสุข
16. เด็กชายธนกร  อินทรเกตุ
17. เด็กหญิงธาริณี  โหกรัด
18. เด็กหญิงนภัสสร  มีกมล
19. เด็กหญิงนิชานาถ  สดสะอาด
20. เด็กหญิงนิตยา  บุญมา
21. เด็กหญิงบัณฑิตา  พรมยศ
22. เด็กหญิงปวิธิดา  รอดหลำ
23. เด็กชายพงษ์ธวัช  เต่าแก้ว
24. นายพงษ์พิษณุ  บัวแก้ว
25. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  เจริญสุข
26. เด็กชายพิพิธน  มีด้วง
27. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ก๊กรัมย์
28. เด็กหญิงภาวินี  สิงห์จันทร์
29. เด็กหญิงรวิพร  จันทร์ศิริ
30. เด็กหญิงวัทนพร  อกปิ่น
31. เด็กหญิงวิจิตรา  ศรีแก้ว
32. เด็กหญิงวีรพร  กาศธัญกรณ์
33. เด็กชายศรายุทธ  แย้มชุติ
34. เด็กหญิงศิราพร  พัฒนศิริ
35. นายสันติกร  ภามร
36. เด็กหญิงอังคณา  คงดอนทอง
37. เด็กหญิงอารยา  ประเสริฐสุข
38. เด็กหญิงเกวลิน  กลิ่นสุคนธ์
39. เด็กหญิงเบญจา  คงกะพันธ์
40. เด็กชายโอฬาร  จันทะคาด
 
1. นายกฤษณะ  หมื่นหาญ
2. นายขรรชัย  สารนอก
3. นายธีรติ  ชาวอ่างทอง
4. นางประมวล  บุญจันทร์
5. นายวิชญ์พล  ถิ่นนุช
6. นางสาคร  เกตุแก้ว
7. นายสิรภพ  มีจาด
8. นางสาวสุดารัตน์  ทิมศรี
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1. เด็กชายวีรกร  จูด้วง
 
1. นายปฏิพัฒน์  บุญรักษ์
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 1. เด็กชายธนากร  หยุ่มไธสงค์
 
1. นายดรุณ  สุขหนุน
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงทอรุ้ง  ศรีสมัย
 
1. นายวชิระ  ศรีทอง
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 1. เด็กหญิงชนินาถ  บุญทศ
 
1. นางสาวกัญญาภัค  ส่งประเสริฐ
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองไผ่ 1. เด็กชายณัฐพล  เอี่ยมนุช
 
1. นางกัลยกร  พันตรีเกิด
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงอภิญญา  ใจกล่ำ
 
1. นายวชิระ  ศรีทอง
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองโนน 1. เด็กชายบุรินทร์  สุขสวัสดิ์
 
1. นางมาลี  บุญแย้ม
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กหญิงสุวรรณี  ชุ่มเย็น
 
1. นางกัลยา  กล่อมแก้ว
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 1. เด็กชายหรินทร์  พิมเสน
 
1. นายพรชัย  ม่วงแจ่ม
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 1. เด็กหญิงชนินาถ  บุญทศ
 
1. นางสาวกัญญาภัค  ส่งประเสริฐ
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชวนชม
 
1. นายกรกช  ภูสำเภา
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทับไทร 1. เด็กชายสรายุทร  พิมพา
 
1. นางสาวศักดิ์ศรี  ปัญจวัฒน์
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 1. เด็กชายธนากร  หยุ่มไธสงค์
 
1. นายวัชระ  รอดขาว
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงทอรุ้ง  ศรีสมัย
 
1. นายวชิระ  ศรีทอง
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนสะเดา 1. เด็กหญิงกฤษณา  รอดเขียว
 
1. นางนารีรัตน์  หุ่นทอง
 
111 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงกรกนก  สิงห์วี
2. เด็กชายกรีศปิน  โกเดชิโด้
3. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ด่านเสรี
4. เด็กชายคเนศ  เหมือนอบ
5. เด็กชายธีธัช  ไพเราะ
6. เด็กหญิงนภาพร  จินพละ
7. เด็กหญิงพิจิตรา  โกมินทร์
8. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชวนชม
9. เด็กชายศรายุทธ  จรเอม
 
1. นางสาววันวิสาร์  บูชา
 
112 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงกลาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อาจหาญ
2. เด็กหญิงนิรากร  ชุมภู่
3. เด็กชายวิศรุต  เกตุอินทร์
4. เด็กหญิงศิริวัลย์  เมฆอ้อย
5. เด็กหญิงสิริกร  โพธิ์สี
6. เด็กหญิงสุพัตรา  มังคะ
7. เด็กชายอนิรุจ  เพิ่มเขตการ
8. เด็กชายเกรียงศักดิ์  อินหัน
 
1. นางรัตนา  สุรรัตน์
2. นางสาวรุ่งรัตน์  อินทะกูล
3. นางสราญรัตน์  สุรรักษ์เรืองกุล
 
113 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สงฆ์จันทร์
2. เด็กหญิงณัฐพร  พึ่งสมบัติ
3. เด็กหญิงณัฐวดี  วงศ์วาด
4. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ยอดจันทร์
5. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  เที่ยงธรรม
6. เด็กหญิงปาจรีย์  พยัพเดช
7. เด็กหญิงวรรณษา   พฤกษะวัน
8. เด็กหญิงวรรณษา   พฤกษะวัน
9. เด็กหญิงวรรณษา   พฤกษะวัน
10. เด็กหญิงวรรณษา   พฤกษะวัน
11. เด็กหญิงอทิตย์ติยา  อยู่คล้าย
 
1. นายธนากร  บัวแย้ม
 
114 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สินธุรัตน์
2. เด็กหญิงณัฐชารีย์  โคกทอง
3. เด็กหญิงธดาภรณ์  ทองดี
4. เด็กหญิงธนพร  ปิ่นสกุล
5. เด็กหญิงพัชรมัย  จำเนียร
6. เด็กหญิงภัทรศยา  แก้วชาวนา
7. เด็กหญิงสิริณัฎฐ์  สุดสวาสดิ์
8. เด็กหญิงหัทยา  ขุนศรี
 
1. นางสาวดั่งดวงรัตน์  ผลวัฒนะ
 
115 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กหญิงกิติยาพร  ภูจำนงค์
2. เด็กหญิงชลธิชา  จำปาวดี
3. เด็กหญิงณัฐชา  เพ็งเขียว
4. เด็กหญิงปนัดดา  แสงอุ่น
5. เด็กหญิงภาวนา  อินสูนย์
6. เด็กหญิงมยุรี  ฤทธิ์ไธสงค์
7. เด็กหญิงมิลตรา  คชลี
8. เด็กหญิงอภิชญา  มนต์เดช
9. เด็กหญิงอิษยา  อนุธรรม
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สุขสะอาด
2. นางสาวพิไลพร  ชังเภา
3. นางสุทธิกานต์  สอนสิงห์
4. นางสาวแพรไพลิน  วงษา
 
116 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไวธัญกรรม
2. เด็กหญิงกฤติกา  แก้วทองคำ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  เย็นสุข
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  เคหะบาล
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  ผึงโค
6. เด็กหญิงธาาริณี  โหกรัด
7. เด็กหญิงนรีกานต์  ศรีบุญเรือง
8. เด็กชายบวรทัด  สุภาวงษ์
9. เด็กชายปราโมทย์  อัมพะรัตน์
10. เด็กหญิงพรไพลิน  ศรีแก้ว
11. เด็กหญิงรวิวรรณ  ไวธัญกรรม
12. เด็กหญิงวรัญชลี  พูนผล
13. เด็กชายวีรพงศ์  กาศธัญกรณ์
14. เด็กหญิงอรธิชา  สายสุนีย์
15. เด็กหญิงอรอนงค์  สุขเจริญ
16. เด็กชายเศรษฐา  กำคำเพ็ชร
 
1. นายกฤษณะ  หมื่นหาญ
2. นายธีรติ  ชาวอ่างทอง
3. นางประมวล  บุญจันทร์
4. นายวิชญ์พล  ถิ่นนุช
5. นางสาวศิริมาศ  ศิริเขตกิจ
 
117 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 1. เด็กชายคมกฤษ  กุลรอด
2. เด็กชายธนทัต  สระทอง
3. เด็กชายธีรภัทร์  หาญประกาศ
4. เด็กชายวีระชาติ  ศรีรัมย์
5. เด็กชายสัชฌุกร  ดวงอุปปละ
 
1. นายตรีเพชร  ใจดี
2. นายวีระยุทธ  บุญเกตุ
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กชายชนายุทธ  แนบเนียน
2. เด็กหญิงปริญญาพร  ดิสสงค์
3. เด็กหญิงพรญาณี  อ่อนอินทร์
 
1. นางกัญญารัตน์  กันน้อย
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 1. เด็กชายวันเฉลิม  เกตุเม้า
2. เด็กชายวีระ  บุญศรี
3. เด็กชายสิทธินันท์  ธงศรี
 
1. นายบุญเลิศ  สังวรณ์
2. นายละเอียด  หินเพชร
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เมืองทอง
2. เด็กหญิงณัฐิดา  วงเวียน
3. เด็กหญิงวนิดา  กำแก้ว
 
1. นางกิ่งแก้ว  พลอยโพธิ์
2. นายนาริต  เที่ยงธรรม
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า 1. เด็กชายธนากร  สวัสดิ์เมือง
2. เด็กชายยศธร  ชุ่มเย็น
3. เด็กชายวิศิษฐ์  ชุ่มเย็น
 
1. นายขวัญชัย  เพ็ชรโต
2. นางสุพัตรา  ทัพใหญ่
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงปารีส์ยา  สุทัศน์
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  เสงี่ยมศักดิ์
3. เด็กหญิงมาริสา  แสงบำรุง
4. เด็กหญิงวรรณภา  ศรีทับทิม
5. เด็กหญิงสุธาสินี  ทองดอนเปลี่ยน
6. เด็กหญิงแก้วน้ำทิพย์  บัวดี
 
1. นางสุภาภรณ์  อยู่สุข
2. นายอนุชา  สมรภูมิ
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  นาคเอม
2. เด็กหญิงลดารัตน์  เกิดชื่น
3. เด็กหญิงวรรณนิภา  บุญดุฉาว
4. เด็กหญิงวราภรณ์  สุขเปีย
5. เด็กหญิงศิริเนตร  พุทธเสน
6. เด็กหญิงเจนจิรา  ดิษสงษ์
 
1. นางสุภาภรณ์  อยู่สุข
2. นายอนุชา  สมรภูมิ
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขานาง 1. เด็กหญิงณิชาพร  บรรเทาทุกข์
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ชื่นอำพันธ์
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  พรมอยู่
 
1. นางจันทนา  นิ่มวงษ์
2. นางเพยาว์  สงวนสัตย์
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังอ้อ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วชาวนา
2. เด็กหญิงศิริพร   เพ็ชรคง
3. เด็กหญิงอริษา  พุ่มพฤกษ์
 
1. นางกุหลาบ  สุวรรณเทพ
2. นางทองเหรียญ  กลิ่นแย้ม
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 1. เด็กชายทวีศักดิ์  มั่นเขียว
2. เด็กหญิงพัชรา  ทัพวงศา
3. เด็กหญิงภควดี  เงินคล
 
1. นายสมชาย  เถื่อนชื่น
2. นางอารี  เหล่่ากสิการ
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ยอดดำเนิน
2. เด็กชายณัฐนล  แก้วมณี
3. เด็กชายวิทวัส  สุขคล้าย
 
1. นางรัชนีวรรณ  เพ็ชรภูมิ
2. นายสรายุทธ์  เส็งพานิช
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า 1. เด็กหญิงกฤษณา  จันทร์ดี
2. เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์แดง
3. เด็กหญิงน้ำเพ็ชร  สุขฉิม
 
1. นางปิยวรรณ  เพ็ชรนารถ
2. นางสุพัตรา  ทัพใหญ่
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายพชร  ตันโสภณธนาศักดิ์
2. เด็กชายพัณรพี  พลสว่าง
 
1. นายจักรพันธ์  ศรีภิรมย์
2. นางดารณี  แสงมณี
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขานาง 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ทองสุข
2. เด็กหญิงพกาวรรณ  สุดสังข์
3. เด็กหญิงรัติประภา  กลับไทย
 
1. นางสาวกมลทิพย์  สร้อยสน
2. นางเพยาว์  สงวนสัตย์
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  นาคประสิทธิ์
2. เด็กหญิงวนิดา  อินทร์ใย
3. เด็กหญิงสุนิสา  เปรมรุ่ง
 
1. นางจรีญาภรณ์  ฟักคง
2. นางสาวประภาณี  ปัณราช
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 1. เด็กหญิงชุติมา    คำวาล
2. เด็กหญิงสกาวใจ   จันสนิท
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ดำสะดี
 
1. นางสาวสุพรรษา  กุณา
2. นางอุไร   สุภะเสถียร
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ 1. เด็กหญิงปัญจพาณ์  เฉลยวาเรศ
2. เด็กหญิงมาลี  สิงหา
3. เด็กหญิงวิมลสิริ  แย้มชูติ
 
1. นางเจริญ  สิงหเดช
2. นางเยาวนารถ  โพธิ์ทอง
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 1. เด็กชายธัชธรรม  เปล่งสันเทียะ
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ดอกรักษ์
3. เด็กหญิงพาณิภัค  อ่าวศี
 
1. นางพรพรรณ  อะทะไชย
2. นางสุภัทนา  แก้วเต็ม
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงพัชราภา  ไชยปัญหา
2. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  เหมือนนึก
3. เด็กหญิงอนันตญา  ร่วมสกุล
 
1. นางสาวอรุณรุ่งรัตน์  ทองอ่วม
2. นางเอื้อมเดือน  แสงปัญญา
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงจันทิมา  จันทร์โสทร
2. เด็กหญิงธิติยา  บุปผาทานัง
3. เด็กหญิงสาวิตรี  ขุนคงเสถียร
 
1. นางสาวอรุณรุ่งรัตน์  ทองอ่วม
2. นางเอื้อมเดือน  แสงปัญญา
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  ทองทัพ
2. เด็กชายธนาดล  วงพระจันทร์
 
1. นางสาวทิวาพร  คำสุข
2. นางสาวธีรดา  สุภะเสถียร
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 1. เด็กชายณัชพล  งามยิ่ง
2. เด็กชายสุรวุฒิ  บัวเทศ
 
1. นายมงคล  ทองห่วง
2. นายรังสรรค์  เข้าเมือง
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โกศัย
2. เด็กชายไชยาทัศน์  ก้อนทอง
 
1. นายวรสิทธิ์  ศรีบุตร
2. นายวิทวัส  เณรหลำ
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 1. เด็กชายภัคพล  รัตนา
2. เด็กชายเมธานันท์  แก้วทองคำ
 
1. นางสาวพัชรี  ชาวพิจิตร
2. นางวีรดา  พานิชผล
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 1. เด็กชายฐิตินันท์   จันทร์หา
2. เด็กชายภูชิต  จันทร์หา
 
1. นางสาวรุจิรา   สุดแก้ว
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงศุจิภรณ์  แก้วเกิด
2. เด็กชายอนุรัตน์  เรี่ยศรีจันทร์
 
1. นางสาววรารัตน์  เพ็ชรโต
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังอ้อ 1. เด็กหญิงพัตรพิมล  อ่อนอ่ำ
2. เด็กหญิงรัชนก  มงคลสุข
 
1. นางทองเหรียญ  กลิ่นแย้ม
2. นางสาวน้ำค้าง  เคียงข้าง
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 1. เด็กหญิงกุลยา  พันคง
2. เด็กหญิงเอมมิกา  ผู้ไผ่
 
1. นายมงคล  ทองห่วง
2. นายรังสรรค์  เข้าเมือง
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายนิพนธ์  หมั่นถิ่น
2. เด็กหญิงสโรชา  จันทร
 
1. นางสาวมณฑรัตน์  แก้วกำพล
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายณภัทร  วิทยการ
2. เด็กชายดลพิษิฐ  บัวผัน
3. เด็กชายเกื้อ  วัฒนวิจิตร
 
1. นายจักรพันธ์  ศรีภิรมย์
2. นายสิทธิชัย  รอดแสวง
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง 1. เด็กชายจิรเมธ  ยอดเถื่อน
2. เด็กชายธรรมนูญ  วงศ์อากาศ
3. เด็กชายรณชัย  สังข์โชติ
 
1. นายประกอบ  สูตรอุดม
2. นายอาณัติ  ภู่ยิ้ม
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังตะขบ 1. เด็กชายจักรพรรณ์  กรสา
2. เด็กชายนราพัฒน์  แก้วกำพล
3. เด็กชายอนุรักษ์  บุญอ่อน
 
1. นายจเร  จันทโชติ
2. นางนิศาชล  ภู่ระหงษ์
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  เอี้ยงหมี
 
1. นางสาวรัชนก  บุญปู่
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงวนิชชา  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาวประภาพร  นุชอำพันธ์
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ธงสันเทียะ
 
1. นางสาววิภาดา  จันทร์หอม
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงสรัลชนา  คมวัชรพงศ์
 
1. นางสาวชญานิศ  สู่สุข
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 1. เด็กชายไรวินท์  ศุภตระกูล
 
1. Mr.Joselito  Tananto
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สลัยรัมย์
 
1. นางสาวอรุณรุ่งรัตน์  ทองอ่วม
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงปุญยวีร์  สุวรรณคีรี
 
1. นายธนาคม  ภิระบรรณ์
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1. นายโอฬาร  จันทะคาด
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ทิมศรี
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงพิชญานิน  เยาว์วงค์
 
1. นางปฤษณา  ศรีปัญญา
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังอ้อ 1. เด็กหญิงปภัสรา  ปารักษา
 
1. นางเตือนใจ  ป่งแก้ว
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเนินหัวโล้หนองยาง 1. เด็กหญิงฆุมุตา  ขวาของ
2. เด็กหญิงฌัชชา  หอจันทึก
3. เด็กชายนดี   ขวาของ
4. เด็กชายพงศกร   ศรีบุญ
5. เด็กหญิงสุพัตรา  ครุฑแก้ว
 
1. Mr.Ener   Ebalobo
2. นายสุริยัน   กาคะ
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายจักรภพ  สร้อยวิชา
 
1. นายชุณหกร  ศรแก้ว
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงกัญชริกา  บูรภา
 
1. นางสาววรารัตน์  เพ็ชรโต
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายนิธิ   กิตติคุณดิลก
2. เด็กหญิงสิรินภา  คุ้มภัยเพื่อน
 
1. นายชุณหกร  ศรแก้ว
2. นายธนาคม  ภิระบรรณ์
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพง 1. เด็กหญิงรุ่งรัศมี  รื่นลม
2. เด็กหญิงวนิดา  ดิษฐกระจัน
 
1. นายธีรวุฒิ  กุศลวงศ์
2. นางวาสนา  กุศลวงศ์
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) 1. เด็กชายกรวิทย์  บัวขาว
2. เด็กหญิงคิรภัสสร  คงคาสุริยฉาย
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  นาคู
4. เด็กชายธนพรรษ์  โฉมจันทร์
5. เด็กชายพลวัฒน์  ม่วงประเสริฐ
6. เด็กชายวรวิช  บุญวัฒน์
 
1. นางทัศนีย์  เถาวัลย์
2. นางสาววราภรณ์  นาดี
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนแตง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  อัสถิ
2. เด็กชายธนพล  งามอ่อน
3. เด็กหญิงนัยน์ภัค  ยศสถิตย์
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน   สิงห์ทอง
5. เด็กหญิงสุจิตรา  ปักเขทานัง
6. เด็กหญิงอัจฉรา   มูลสุข
 
1. นายนเรศ  ศรีประเสริฐ
2. นางรัตนา  สนปี
3. นายวิษณุ  สนปี
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสายคำโห้ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศิริ
2. เด็กชายณัฏกมล  บุตรดี
3. เด็กชายธนวินทร์  อยู่บุญ
4. เด็กชายธนาเสรษฐ์  โกศการิกา
5. เด็กชายธีรภัทร  แย้มประสพ
6. เด็กชายนิรุช  พรมจันทร์
7. เด็กชายภูชิต  วิกรัยพัฒน์
8. เด็กชายวราวุธ  พวกแสน
 
1. นางกัทลี  คารมปราชญ์
2. นางสาวสุรีย์  ก้านจันทร์
3. นายเอกชัย  รุ่งเรือง
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 1. เด็กหญิงจริยา  บุญปก
2. เด็กหญิงธิติสุดา  พลขันฑ์
3. เด็กชายนันธวัช  บุญยิ้ม
4. เด็กหญิงปนัดดา  สังข์ทอง
5. เด็กชายประเสริฐ  คงรอด
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  ทองลือ
7. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ศรีสงฆ์
8. เด็กหญิงสุนิศา  ทองลือ
9. เด็กหญิงสุมาลี  มีชัยโย
10. เด็กหญิงเรืองรำไพ  รุ่งสว่าง
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  สุขเลิศ
2. นางสาวภาณินี  ห่านวิลัย
3. นายเสน่ห์  สุภาผล
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  บุญถึง
2. เด็กหญิงคณิศรา  สุวรรณทับ
3. เด็กหญิงชนกวรรณ  หอมนาน
4. เด็กหญิงทิพย์ตวรรณ  สมัครการ
5. เด็กหญิงธนัชพร  มระกูล
6. เด็กชายนิรุทธ์  ภู่เมือง
7. เด็กชายพิสิษฐ์  รอดแสงจันทร์
8. เด็กหญิงภัทรสุดา  มั่นเขตกิจ
9. เด็กหญิงสริตา  จิตสำรวย
10. เด็กหญิงสุจิพรรณ  เจ่าสกุล
 
1. นางกนกพร  เพ็ชรพงศ์
2. นางศิริเพ็ญ  ทองพงษ์เนียม
3. นายสุชีพ  ทองพงษ์เนียม
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กหญิงกุลยา  จันทร์เทียน
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  มาสี
3. เด็กหญิงธัญวเรศ  บุญเต็ม
4. เด็กหญิงนันทวัน  หาเมดี
5. เด็กหญิงวาสนา  เอี่ยมกลั่น
 
1. นายปฏิวัติ  ยอดเถื่อน
2. นางอริยา  เปรมปรี
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายขวัญมงคล  พิมล
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจแก้ว
3. เด็กหญิงสิรภัทร  มีศรี
 
1. นางสุภัทรา  สิงหเดช
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1. เด็กชายคมกริช  ศรีโวย
2. เด็กชายศุภชัย  แย้มชุติ
3. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  พฤกษาศิลป์
 
1. นางสาวปิยภรณ์  สุริยันต์
2. นางสาวอรทัย  ศรีสุข
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสามต้น 1. เด็กหญิงกัลยา  คำสี
2. เด็กชายธีรภัทร  เณรแก้ว
3. เด็กหญิงปวีณา  บุญธรรม
 
1. นายนเรศ  เชื้อกสิการ
2. นางสาวแก้วใจ  ใจผ่องใส
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงพีรดา  สินชู
2. เด็กชายวีระพล  มีบุญ
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  กลางไชย
 
1. นายถวิล  เพ็ชรโต
2. นางอรพิน  เพ็ชรโต
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังอ้อ 1. เด็กชายกิตติพันธ์  บุญประดับ
2. เด็กชายธวัชชัย  โสภา
 
1. นายนัยภรณ์  เมฆอาภา
2. นางเตือนใจ  ป่งแก้ว
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม 1. เด็กชายยุทธจักร  อินทร์คง
2. เด็กหญิงศิรินภา  เที่ยงอยู่
 
1. นางสาวสายสิญจน์  ตั้งใจ
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 1. เด็กชายพันธกานต์  จันทร์ณะรงค์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ผังดี
 
1. นายมานะ  แก้วหนู
2. นางสุพัฒตรา  แก้วหนู
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายนรภัทร  ปัณณราช
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  พรรณศรี
 
1. นายพิเชษฐ์  คนสูง
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงสุนิสา  บัณฑิต
2. เด็กหญิงสุอัญษา  ชัยชะนะ
 
1. นางอรพิน  เพ็ชรโต
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงพิมพ์ประพัตร  อินทะ
2. เด็กหญิงวรรณพร  หนุ่มน้อย
 
1. นางอรพิน  เพ็ชรโต
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพง 1. เด็กหญิงศศิภา  เชื้อโฮม
 
1. นางสาวนิศรา  กันเรียน
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม 1. เด็กชายธนาธร  พัดทอง
 
1. นายสุวัฒน์  คำดา
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายกนก  เลอวงษา
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  พิมโพธิ์
3. เด็กหญิงกฤตพร  คงภู
4. เด็กชายกฤษฎา  จงปลูกกลาง
5. เด็กชายกฤษณพงศ์  เลิศอุดม
6. เด็กหญิงกัลญาณี  พยุงผล
7. เด็กชายกิตติภณ  อินหันต์
8. เด็กชายกีรติ  แสงบัวผัน
9. เด็กชายขวัญชัย  อ่องแดง
10. เด็กชายคมสันต์  ศรีสังข์
11. เด็กหญิงจิดดาหรา  รอดพิทักษ์
12. เด็กชายจิรพัฒน์  โพธิ์หล่าย
13. เด็กชายจิรภัทร  เลิศธำมรงค์
14. เด็กชายจิรวัฒน์  รวบรวม
15. เด็กชายจิรายุส  จินบู
16. เด็กหญิงชนาภา  ผะอบเหล็ก
17. เด็กหญิงชยุดา  โพธิ์ศรีงาม
18. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  กลิ่นจันทร์
19. เด็กชายชานนท์  ชัยสุริยงค์
20. เด็กชายฐิติภูมิ  แสนเมือง
21. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  วัฒนจินดาเลิศ
22. เด็กชายณัฐกานต์  พลมาศ
23. เด็กชายณัฐพล  วิโรจน์ปัญญาภรณ์
24. เด็กหญิงณัฐวดี  เกตุพันธุ์
25. เด็กหญิงณัฐวรรณ  วิรัญจันทร์
26. เด็กชายณัฐวรรธน์  โพธิ์ศรี
27. เด็กหญิงณิชกานต์  ศรีสมบัติ
28. เด็กหญิงตรีนุช  ปกป้อง
29. เด็กหญิงทัณฑิมา  อุ้มนางรอง
30. เด็กชายธนพล  จันเทส
31. เด็กชายธนพล  แก้วส่องศึก
32. เด็กชายธนภัทร  ทรงรุ่งเรือง
33. เด็กชายธวัชชัย  อินตะมะ
34. เด็กชายธิปก์ดนัย  นลินรัตนกุล
35. เด็กชายธีรภัทร  สังเกตุการณ์
36. เด็กชายธีรโชติ  เที่ยงทอง
37. เด็กชายนพณัฐ  พิกุลเงิน
38. เด็กชายนพรัตน์  ครุฑเกิด
39. เด็กชายนรวัฒน์  ศิริวงษ์วัฒนา
40. เด็กชายนิธิกร  สังข์ทอง
41. เด็กหญิงนิรมล  วันเจริญชัยกุล
42. เด็กชายนิรุช  กุลเทศ
43. เด็กชายบูรณ์พิภพ  มหายศนันท์
44. เด็กชายปฐมพงษ์  มากงาม
45. เด็กหญิงปณัฐดา  ทศพร
46. เด็กหญิงปพิชญา  เปรมปรี
47. เด็กหญิงปานมณี  ทองจันทร์
48. เด็กหญิงปิยพัชร  เสียงสอาด
49. เด็กชายปิ่นพงศ์  เมืองโคตร
50. เด็กหญิงปุณยาพร  พรายเพริด
51. เด็กหญิงพรกนก  ดำมินเศษ
52. เด็กหญิงพรรณธิกานต์  เทียนสุวรรณ
53. เด็กหญิงพรศิริ  ธิตะจารี
54. เด็กชายพัชรพล  อ่อนศรี
55. เด็กหญิงพิชามญช์  บุญสว่าง
56. เด็กชายพีรพล  จันทะ
57. เด็กชายพีรวิชญ์  วสันติวงศ์
58. เด็กชายพีรสิทธิ์  วงค์ละมาย
59. เด็กชายภานุเดช  เลอวงษา
60. เด็กชายมรกต  ขุนด่าน
61. เด็กชายมีชัย  ทักษิณ
62. เด็กชายรัชชานนท์  เสรีพงค์
63. เด็กชายรัชชานนท์  หนูอุ่ม
64. เด็กชายรัตนพล  ทานท่า
65. เด็กชายรัตนภูมิ  แสงสุวรรณ์
66. เด็กชายวทัญญู  คงประดิษฐ
67. เด็กหญิงวรรณวิสา  เพ็ชรพงษ์
68. เด็กหญิงวรรณ์ยุดา  สาวแก้ม
69. เด็กชายวรากรณ์  แพพ่วง
70. เด็กหญิงวิภาวดี  ใจชื้น
71. เด็กชายวีรภัทร  เรือนวงค์
72. เด็กหญิงศุภรักษ์  ยังเพ็ง
73. เด็กชายสรวิชญ์  ทองอินทร์
74. เด็กชายสิทธิกร  แก้วสระเสน
75. เด็กชายสิทธิชัย  ช้างชู
76. เด็กชายสิรภพ  พุ่มสว่าง
77. เด็กชายสิรวิชญ์  อภัยภักดิ์
78. เด็กหญิงสุจิตรา  ศรีกาสี
79. เด็กหญิงสุนิสา  เรืองศิริ
80. เด็กหญิงสุปรีดา  บุญจันทร์
81. เด็กหญิงสุพพัตตรา  เรืองวารี
82. เด็กหญิงสุภัสสร  ชุ่มประมล
83. เด็กหญิงสุภาพร  ส่งโพธิ์
84. เด็กชายสุวิทย์  พงษ์พันธุ์
85. เด็กชายสุเมธ  ชาวดง
86. เด็กหญิงหทัยพร  บังอร
87. เด็กชายอติชาติ  ยะติน
88. เด็กชายอภิสิทธิ์  มาตราช
89. เด็กหญิงอรณิชา  ชูสัมฤทธิ์
90. เด็กชายอัครพณชัย  ทองสุข
91. เด็กชายอัศรายุทธ  สมสุข
92. เด็กหญิงอาทิมา  โพธิ์ศรี
93. เด็กชายอิททธิพงศ์  สุขสวัสดิ์
94. เด็กชายอิสรีย์  แสงสว่าง
95. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ขมินทะกูล
96. เด็กชายเมธา  พูลทรัพย์
97. เด็กชายเศรษฐศาสตร์  ยาอ่อน
98. เด็กชายเสกอนันต์  มาเนียม
99. เด็กชายไกรวิทย์  มิ่งมณี
 
1. นางทัศนีย์  แสงสุวรรรณ์
2. นางสาวธนาธิ  เหรียญวิลาศ
3. นางมาลี  กองอ้น
4. นายวรวุฒิ  มีศิริ
5. นายวันชัย  บุญทั่ง
6. นางศิริเพ็ญ  ทองพงษ์เนียม
7. นายสุชีพ  ทองพงษ์เนียม
8. นายเทวฤทธิ์  สีพลัง
 
183 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  ดุสิตสุนทรกุล
 
1. นางสาวนิตยา  บุญปู่
 
184 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช  มณีรอด
2. เด็กหญิงศกลวรรณ  ศรีจำนงค์
3. เด็กหญิงศุภิสรา  จันทร์แจ่ม
 
1. นางสาวราตรี  ขุระสะ
2. นางลัคนา  โตมี
 
185 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สิมมา
2. เด็กหญิงฐิตาพร  ฉ่ำอินทร์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  เพ็ชรภูมิ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ใคร้ชม
2. นางวัชรา  อิเท้ง
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า 1. เด็กชายธนากร  แจหนู
 
1. นางสาวนวพร  เฉลยไข
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังอ้อ 1. เด็กหญิงวยุพา  แก้วนิ่ม
 
1. นางสาวเครือวัลย์  นันทะสาร
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า 1. เด็กหญิงสายฝน  ทองจร
 
1. นางปิยวรรณ  เพ็ชรนารถ
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสามต้น 1. เด็กชายเดชสิทธิ์  ดาก้อน
 
1. นางสาวแก้วใจ  ใจผ่องใส
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงสุปราณี  คงสืบ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เรืองมี
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 1. เด็กชายไพศาล  ศรีอินทร์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เรืองมี
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  ปั้นทอง
 
1. นางสงวน  ศรีจันทร์งาม
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสามต้น 1. เด็กชายชยุตพงศ์  สงัด
2. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วโภคา
3. เด็กหญิงอภาพร  พรมจันทร์
 
1. นางสาวแก้วใจ  ใจผ่องใส
2. นางไพสอน  เนาว์ประดิษฐ์
 
194 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 44.5 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายธนัช  สุดท่าแห
2. เด็กชายนัทภรณ์  เข็มทอง
 
1. นางนงลักษณ์  ศรีพงษ์
2. นางสาวสุทธิรักษ์  มาพันธ์สุ
 
195 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 62.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชัยเทพ
2. เด็กชายบัณฑิต  เมฆทวีป
 
1. นายนิพล  บัวชุม
2. นางศิริพร  อ่อนจันทร์
 
196 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 61.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 1. เด็กชายเทียนชัย  พิกุลเงิน
 
1. นางศิริพร  อ่อนจันทร์
 
197 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ช่างสลัก
2. เด็กชายไพศาล  ศรีอินทร์
 
1. นางสาวดวงกมล  มลชัยชนะถาวร
2. นางสาวสุดารัตน์  เรืองมี
 
198 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  กุลพิศาล
2. เด็กชายอิทธิพล  ศรีสุข
 
1. นางชนิดา  ถาวรศักดิ์
2. นางสาวปราณี  สุขาภิรมย์
 
199 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กชายภาคภูมิ  ฉิมชาวนา
2. เด็กหญิงระอองดาว  ศิลาพจน์
 
1. นางสาวพรรณพร  ศรลัมพ์
2. นายอิสระ  วิรัชพินทุ
 
200 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังอ้อ 1. เด็กชายจิรเดช  ทองอุบล
2. เด็กชายทรงศักดิ์  สมภาค
3. เด็กชายทินกร  ทองใบ
4. เด็กหญิงปวีณา  บางใหญ่
5. เด็กชายภูวเดช  ทองอุบล
6. เด็กชายวรดร  จันทร์หอม
 
1. นางกรรณิการ์  จักรปิง
2. นางจิราวรรณ  สง่าเมือง
3. นางสาวสุณีย์  วงษ์เหมอะ
 
201 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กชายกฤติธร  มาเนียม
2. เด็กชายกฤติษร  มาเนียม
3. เด็กชายธนภัทร  สุดชีแสง
4. เด็กชายนันทสิทธิ์  แก้วหลำ
5. เด็กชายภัคพล  พะโยม
6. เด็กชายสิรพิรุฬห์  ตั้งรัศมี
7. เด็กชายเตชทัต  ฤทธิ์หิรัญ
 
1. นางนันทิณี  เวียงจันทร์
2. นางสาวพรรณพร  ศรลัมพ์
3. นางสรัญญา  รักสกุล
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) 1. เด็กชายประยูร  อยู่หลัง
 
1. นายสุรชัย  มารบุรี
2. นายสุรชัย  มารบุรี
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กชายชินวัฒน์  วงษ์หงษา
 
1. นางสาวพรรณพร  ศรลัมพ์
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กหญิงกฤติกา  สร้อยสุข
 
1. นางสาวพรรณพร  ศรลัมพ์
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า 1. เด็กชายจิรเดช  จูอำพล
 
1. นางศุกฤตา  ภู่ระหงษ์
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กชายณัฐพล  ยอดนุ่ม
 
1. นางขวัญเรียม  มณีธรรม
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 75.98 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กชายเตชทัต  ฤทธิ์หิรัญ
 
1. นางสาวพรรณพร  ศรลัมพ์
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 72.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังมะเดื่อ 1. เด็กชายบัญญวิต  คชาภิชาติ
 
1. นางสาวสุประภา  ยังกลาง
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 1. เด็กหญิงศุนิสา  วิเศษจุมพล
 
1. นางสาวขจิตจันทร์  ธนะสังข์
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กชายกฤติษร  มาเนียม
 
1. นางนันทิณี  เวียงจันทร์
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 1. เด็กหญิงมัลลิกา  สุวรรณ
2. เด็กหญิงสุธิดา  บุญเลิศ
3. เด็กหญิงอัจฉรา  วงศ์รักษ์
 
1. นางสาวภัทราพร  แสงอินทร์
2. นางเฉลา  ส้มจันทร์
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 71.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง 1. เด็กหญิงชญาดา  ชาสำโรง
2. เด็กหญิงธนิดา   อ่ำพ่วง
3. เด็กหญิงเพชรลัดดา  ธีรวุฒิ
 
1. นางธิดา  น้อยทรัพย์
2. นายนันทน์ฒิพัฒน์  หาญนนทพัฒน์
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังอ้อ 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  ป้อมสาหร่าย
2. เด็กชายฐิติพงศ์  ทันสมัย
3. เด็กชายสุนทร  จำเนียรทรง
 
1. นายพิชัย  นาดี
2. นายยงยุทธ  สมบัติจันทร์
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด 1. เด็กหญิงสุพิชญา  คลี่แคล้ว
2. เด็กหญิงสุภัสสร  น้อยพันธ์
3. เด็กชายโชติกา  บุญเกิด
 
1. นางคำมี  สุธาธรรม
2. นางสาวณัฏฐ์ชานันท์  อ้นอินทร์
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เกตุจันทร์
2. เด็กชายประกาศิต  หมอนเมือง
3. เด็กชายศักดิ์ดา  โตสมบัติ
 
1. นางบรรจง  กิจจาจารย์
2. นายอดุลย์  ศรีทิพย์
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กหญิงนงลักษณ์   พลอยเขียว
2. เด็กหญิงน้ำฝน  แจ๊ดล้อม
3. เด็กหญิงพรรณพษา   แซ่โก
 
1. นางสมทรง  ทองสว่าง
2. นางสมศรี  พฤกษะวัน
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กชายอติชาติ  แถวอุทุม
2. เด็กชายเพชรจักรี  พูลเหล็ก
 
1. นางสาวพรทิพา  สุธงษา
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กชายทัศนะ  พิเนตรเสถียร
2. เด็กชายพีรพงศ์  ไกรสร
 
1. นายอิสระ  วิรัชพินทุ
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กชายบัญญวิต  หนุ่มน้อย
2. เด็กชายศุภกฤต  บรรจง
3. เด็กหญิงสุวรรณา  ผาลิโน
 
1. นางวธัญญา  ผังดี
2. นายวุฒิพงษ์  หมอกมืด
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วอุดม
2. เด็กชายชัยวัฒน์  อยู่รอด
3. เด็กชายณรงค์ชัย  ศรีทรง
 
1. นางสุพัตรา  ทัพใหญ่
2. นางสุภาพร  ถาวรศักดิ์