หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pck2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางนิศากร เนียมถนอมโรงเรียนวัดเทวประสาทกรรมการ
2. นางสาวเนตรนภาภรณ์ ปันจะวรรณ์โรงเรียนวังก้านเหลืองกรรมการ
3. นายสุภาพ เรืองโพธิ์โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาวกรรมการ
4. นางรุจี พุ่มมณีโรงเรียนวัดบ้านบึงลีกรรมการ
5. นางจำเรียง อินทร์จันทร์โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนากกรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางปัณพร เกิดเข้มโรงเรียนวัดคลองข่อยกรรมการ
2. นายกมล สุขสว่างโรงเรียนบ้านบางพล้อยางหลวงกรรมการ
3. นางจันทร์ฉาย เจริญวาทีโรงเรียนวัดสัตตวนารามกรรมการ
4. นางอัญชลี ปลอกทองโรงเรียนบ้านทุ่งทองกรรมการ
5. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ คมขำโรงเรียนสี่แยกเขาดินกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางชวนพิศ ทับทองโรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้กรรมการ
2. นางบังอร ทรัพย์ประสงค์โรงเรียนบ้านไดรังกรรมการ
3. นางสาวสุเชาวนี สุวรรณทองโรงเรียนบ้านศรีศรัทธาฯกรรมการ
4. นางสุวรรณา ทาสีเพชรโรงเรียนวัดวังสำโรงกรรมการ
5. นางสาวบุญช่วย เทียมผลโรงเรียนบ้านน้อย "ปรึกอุทิศ"กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางจินต์ศุจี ทานศรีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
2. นางอัจฉรา อินทร์แดนโรงเรียนวังก้านเหลืองกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ ทองอ่อนโรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่กรรมการ
4. นางสาวอุษณีย์ แซ่เตียโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวนิภา อุไรพันธ์โรงเรียนวัดเขาทรายกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางคมคาย แสงสว่างโรงเรียนวัดธงไทยยารามกรรมการ
2. นางอรปภา ภู่เปลื้องโรงเรียนวัดวังแดงกรรมการ
3. นายสุชล ชื่นอยู่โรงเรียนบ้านยี่มุ่ยกรรมการ
4. นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์สอนโรงเรียนบ้านไดลึกกรรมการ
5. นางปรียาภรณ์ โพธิ์เอมโรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัมพร ทองกุลโรงเรียนวัดเขารวกกรรมการ
2. นางนันทนา ภู่ภักดีโรงเรียนสำนักขุนเณรฯกรรมการ
3. นางอุรารักษ์ โฉมศรีโรงเรียนวัดบ้านห้วยยาวกรรมการ
4. นางภัครินทร์ สกุณีโรงเรียนดงตะขบฯกรรมการ
5. นางนงเนาว์ อินทฤทธิ์โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางบัวขาว เกตุทิพย์โรงเรียนวัดธงไทยยารามกรรมการ
2. นางพิมพ์รวี จิตรเกื้อกูลโรงเรียนอนุบาลโพทะเลกรรมการ
3. นางธันยาธรณ์ ทานศรีโรงเรียนวัดต้นชุมแสงกรรมการ
4. นางบรรจง ช่างด้วงโรงเรียนบ้านแหลมรังฯกรรมการ
5. นางจำเริญ เลี่ยมสุวรรณโรงเรียนบ้านไดลึกกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางวารี พิมพ์ตาโรงเรียนบ้านน้อย"ปรึกอุทิศ"กรรมการ
2. นางมัลลิกา เอกสุภาพันธ์โรงเรียนอนุบาลตะพานหินกรรมการ
3. นายวินัย คำหมู่โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟกรรมการ
4. นางณฐวรรณ คันธิยงค์โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้ากรรมการ
5. นางจิตตรา ส้มอ่ำโรงเรียนบ้านบึงทับจั่นกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางเกศสุดา โลหะวัฒน์โรงเรียนวัดวังแดงกรรมการ
2. นางสมศรี บวบนาโรงเรียนศรีประสิทธิ์กรรมการ
3. นางเยาวนาฏ กองช้างโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงกรรมการ
4. นางอุษณีย์ บุญเจริญโรงเรียนวัดไดอีเผือกกรรมการ
5. นางสิริพร พรหมพิทักษ์โรงเรียนวัดบ้านท่านั่งกรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายจรัญ จันสะทอนโรงเรียนวัดเขารวกกรรมการ
2. นางสมร หมื่นยงค์โรงเรียนวัดพร้าวกรรมการ
3. นางสุกัญญา ตั้งวัฒนสินโรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนากกรรมการ
4. นางสุภาพร สอนสวัสดิ์โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรงกรรมการ
5. นายประเทือง ทั่งนาคโรงเรียนบ้านวังพร้าวกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางประเสริฐศรี สอนภักดีโรงเรียนวัดโพธิ์ลอยกรรมการ
2. นางจงดี ปานรัตน์โรงเรียนวัดพฤกษะวันโชติการามกรรมการ
3. นางธนุตรา พึ่งสลุตโรงเรียนอนุบาลบางมูลนากฯกรรมการ
4. นางลัดดา ชาลีโรงเรียนสี่แยกเขาดินกรรมการ
5. นางสาวกอบกุล จันทร์เกตุโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อยฯกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางบาหยิน เผ่าธีระยุทธโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารกรรมการ
2. นางอารมณ์ เกิดขันหมากโรงเรียนบ้านไดปลาดุกกรรมการ
3. นางรัตนา หมอนเมืองโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคารกรรมการ
4. นายสุเทพ เทศขำโรงเรียนวัดวังไคร้กรรมการ
5. นางสาลี บุญคล้ายโรงเรียนอนุบาลบึงนารางกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางชัชฎาภรณ์ ฉ่ำเอี่ยมโรงเรียนวัดบ้านคลองข่อยกรรมการ
2. นางสุภาพร พิทักษ์วารินทร์โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางมณี แจ่มสว่างโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
2. นายชิน ใจบุญโรงเรียนบ้านแหลมรังฯกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางปัทมา อ้นกระทองโรงเรียนวัดธงไทยยารามกรรมการ
2. นางสุณีวัลย์ อุดมวงศ์โรงเรียนอนุบาลบึงนารางกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ พิศอ่อนโรงเรียนบ้านทุ่งทองกรรมการ
2. นางรำพรรณ ตีระสกุลโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์กรรมการ
3. นางวิภาวดี ชื่นเรืองโรงเรียนวัดเขารวกกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางสาวสุญาณา มาสวัสดิ์โรงเรียนวัดวังไคร้กรรมการ
2. นางสาวเอ็นดู ทองจั่นโรงเรียนหัวเฉียวกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ เสนมาโรงเรียนบางมูลนาก (ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายจิราวุฒิ วงศ์ภีรักษ์โรงเรียนบ้านบึงทับจั่นฯกรรมการ
2. นายเทวะราชา มะโนสาโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
3. นายวันชัย กันสุขโรงเรียนวัดขวางกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายธนูศักดิ์ ยอดดำเนินโรงเรียนอนุบาลบางมูลนากฯกรรมการ
2. นายเรวัตร ทองดีโรงเรียนวัดบึงน้ำกลัดกรรมการ
3. นางสาวสุณีวัลย์ อุดมวงศ์โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง(ห้วยแก้ว)กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายเชิง ศิริพจนากรโรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟกรรมการ
2. นายสำเร็จ โตเทศโรงเรียนบ้านห้วงปลาไหลกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ จ๋อยศรืทองโรงเรียนบ้านไดลึก"ประชานุสรณ์"กรรมการ
4. นางณภัทร เงื่อนกลางโรงเรียนบ้านบึงทับจั่น "ทศอุปถัมภ์"กรรมการ
5. นางอัจจิณา อ่อนนุ่มโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงกรรมการ
6. นายวันชัย บุญโห้โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน (หนองพยอม)กรรมการ
7. นายคำรณ อ่อนสำลีโรงเรียนวัดพร้าวกรรมการ
8. นายอุกฤษฎ์ธัช มูรามัญโรงเรียนวัดวังสำโรงกรรมการ
9. นายดำรง ประทีปเสนโรงเรียนวังสำโรง "ราษฎร์บำรุงวิทย์"กรรมการ
10. นางสิรินทร เทพศรโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวน้ำทิพย์ สิงห์วีโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงกรรมการ
12. นางสาวนริสรา แสงจันทร์โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา"กรรมการ
13. นายเทวะราชา มะโนสาโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา"กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายเชิง ศิริพจนากรโรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟกรรมการ
2. นายสำเร็จ โตเทศโรงเรียนบ้านห้วงปลาไหลกรรมการ
3. นายสมศักด์ จ๋อยศรีทองโรงเรียนบ้านไดลึก"ประชานุสรณ์"กรรมการ
4. นางณภัทร เงื่อนกลางโรงเรียนบ้านบึงทับจั่น "ทศอุปถัมภ์"กรรมการ
5. นางอัจจิณา อ่อนนุ่มโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงกรรมการ
6. นายวันชัย บุญโห้โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน (หนองพยอม)กรรมการ
7. นายคำรณ อ่อนสำลีโรงเรียนวัดพร้าวกรรมการ
8. นายอุกฤษณ์ธัช มูรามัญโรงเรียนวัดวังสำโรงกรรมการ
9. นายดำรง ประทีปเสนโรงเรียนวังสำโรง "ราษฎร์บำรุงวิทย์"กรรมการ
10. นางสิริพร เทพศรโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคารกรรมการ
11. นางสาวน้ำทิพย์ สิงห์วีโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงกรรมการ
12. นางสาวนริสรา แสงจันทร์โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา"กรรมการ
13. นายเทวะราชา มะโนสาโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา"กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายเชิง ศิริพจนากรโรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟกรรมการ
2. นายสำเร็จ โตเทศโรงเรียนบ้านห้วงปลาไหลกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ จ๋อยศรีทองโรงเรียนบ้านไดลึก"ประชานุสรณ์"กรรมการ
4. นางณภัทร เงื่อนกลางโรงเรียนบ้านบึงทับจั่น "ทศอุปถัมภ์"กรรมการ
5. นางอัจจิณา อ่อนนุ่มโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงกรรมการ
6. นายวันชัย บุญโห้โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน (หนองพยอม)กรรมการ
7. นายคำรณ อ่อนสำลีโรงเรียนวัดพร้าวกรรมการ
8. นายอุกฤษณ์ธัช มูรามัญโรงเรียนวัดวังสำโรงกรรมการ
9. นายดำรง ประทีปเสนโรงเรียนวังสำโรง "ราษฎร์บำรุงวิทย์"กรรมการ
10. นางสิริพร เทพศรโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคารกรรมการ
11. นางสาวน้ำทิพย์ สิงห์วีโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงกรรมการ
12. นางสาวนริสา แสงจันทร์โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา"กรรมการ
13. นายเทวะราชา มะโนสาโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา"กรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ ขำปลื้มจิตรโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
2. นายไพโรจน์ บัวสถิตย์โรงเรียนสำนักขุนเณรฯกรรมการ
3. นายภาณุวัฒน์ สิงห์สลุดโรงเรียนวัดโพทะเลกรรมการ
4. นางกุลรภัส ทับทิมโรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรงกรรมการ
5. นางสุนันทา จันทร์วิเชียรโรงเรียนบ้านไดรังฯกรรมการ
6. นางชุติมา เณรหลำโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยางกรรมการ
7. นายเอราวัต โถแก้วเขียวโรงเรียนเทศบาล 2กรรมการ
8. นางปัทมา เพ็งรอดโรงเรียนวัดบ้านบึงลีกรรมการ
9. นายอนันต์ บันลือโรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายวันชัย รอดสุขเจริญโรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยางกรรมการ
2. นางเธียรรัตน์ พรมสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลบางมูลนากฯกรรมการ
3. นายมานิตย์ เจ็งเจริญโรงเรียนวัดเขาทรายกรรมการ
4. นางประกอบกุล จัตุรัสโรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้นกรรมการ
5. นายวินิจ สุนทรศารทูลโรงเรียนวัดหนองแกกรรมการ
6. นางอมรรัตน์ สารินนท์โรงเรียนบ้านเนินแคกรรมการ
7. นางศิริกานต์ ทับทองโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงกรรมการ
8. นางสาวศิริญาภรณ์ จันทร์เขียนโรงเรียนวัดวังเรือนกรรมการ
9. นางสาวจุฬาทิพย์ พานิชโรงเรียนวัดบ้านบึงนารางกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายจักรกริศน์ วันดีโรงเรียนวัดทับหมันกรรมการ
2. นางกรณ์วิกา ทองก๋วยโรงเรียนสิริวัฒนากรรมการ
3. นางสุดใจ พิลึกโรงเรียนวัดบ้านท่านั่งกรรมการ
4. นายสมนึก รักคำมีโรงเรียนวัดลำประดาเหนือกรรมการ
5. นางสาวสมจิตร สุขดิษฐ์โรงเรียนวัดเทวประสาทกรรมการ
6. นางสาวลักษณา แสงสว่างโรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพกรรมการ
7. นายสำเริง คำแผลงโรงเรียนบ้านห้วยตาดำกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางเสมือน น้อยสอนโรงเรียนวัดคลองคูณกรรมการ
2. นางวรรธนา ทับทองโรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือกรรมการ
3. นางสำเนียง กัลยาโรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญกรรมการ
4. นางกนิษฐา ทองขาวโรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำกรรมการ
5. นางสาววันดี ปรางทองโรงเรียนบ้านสามบึงบาตรกรรมการ
6. นางนันทวรรณ ชำนิเขตกิจโรงเรียนวัดพร้าวกรรมการ
7. นางสาวกีรติ ขำปลื้มจิตร์โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมใจ ฟูพงษ์โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
2. นางวัชรา อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเขารวกกรรมการ
3. นางสาวณัฐพร แสงสุวรรณโรงเรียนวัดบ้านตาลกรรมการ
4. นายณรงค์ศักดิ์ จุมพลโรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญกรรมการ
5. นางสาวสมลักษณ์ นิติสกุลชัยโรงเรียนวัดต้นชุมแสงกรรมการ
6. นายประมวล วงศ์คำรัตน์โรงเรียนอนุบาลบึงนารางกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุจินันท์ ป้อมจันทร์โรงเรียนบ้านน้อย"ปรึกอุทิศ"กรรมการ
2. นางสมพร วังคีรีโรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนากกรรมการ
3. นางคมคาย บุญอินทร์โรงเรียนวัดบางเบนกรรมการ
4. นายนิวัฒน์ รังษีวงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทองกรรมการ
5. นางสาววิไลลักษณ์ ผสมสุขโรงเรียนสิริวัฒนากรรมการ
6. นางสาวอัญลิตา ทิวาคำโรงเรียนบ้านแหลมรังฯกรรมการ
7. นางชนิษฐา นุชขำโรงเรียนวัดเขารวกกรรมการ
8. นางกนกวรรณ เนียมสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสงกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายวิชิน ทรัพย์เมฆโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารกรรมการ
2. นางมาริสา ทัดเที่ยงโรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้กรรมการ
3. นางวัลภา ศีติสารโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคารกรรมการ
4. นางมาเรียม ชนัฐชัยพัฒน์โรงเรียนบ้านไดรังฯกรรมการ
5. นางสาวจรัญญา คารมปราชญ์โรงเรียนอนุบาลโพทะเล"รัฐบำรุง"กรรมการ
6. นายวินัย มั่นคงโรงเรียนวัดหนองกอไผ่กรรมการ
7. นางสาววรนุช สุขแก่นโรงเรียนอนุบาลบึงนารางกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายวิชิน ทรัพย์เมฆโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารกรรมการ
2. นางมาเรียม ชนัฐชัยพัฒน์โรงเรียนบ้านไดรังกรรมการ
3. นายจำเนียร ดีงามโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อยฯกรรมการ
4. นายไพศาล เอี่ยมรอดโรงเรียนวัดชัยศรีกรรมการ
5. นายสุทัน เนียมทองโรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพกรรมการ
6. นายอเนก พูลหมีโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
7. นายวินัย มั่นคงโรงเรียนวัดหนองกอไผ่กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางพรรณธร ทรัพย์เมฆโรงเรียนบ้านบึงประดู่กรรมการ
2. นายจักรกริศน์ เณรหลำโรงเรียนวัดป่าเรไรกรรมการ
3. นายประมวล วัฒนพันธ์โรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
4. นายสกนธ์ เก่งสุวรรณโรงเรียนวังกรดนุกูลศึกษากรรมการ
5. นายปรีดา จันทร์ทองโรงเรียนดงตะขบฯกรรมการ
6. นายราเชนทร์ ใจชาญโรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟกรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสกุลนา สุขรื่นโรงเรียนวัดทับหมันกรรมการ
2. นางสาวนงคราญ อันเตวาโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคารกรรมการ
3. นางภิตินันท์ กองพลโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อยฯกรรมการ
4. นายจำรูญ ดินไทยโรงเรียนห้วยพุกวิทยากรรมการ
5. นางชาลีวัลย์ ศรีนวลโรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสมพงษ์ อยู่ไกลโรงเรียนบ้านไดลึก"ประชานุสรณ์"กรรมการ
2. นายวันชัย รอดสุขเจริญโรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยางกรรมการ
3. นายนิคม จันทร์อ้นโรงเรียนวัดหนองคล่อกรรมการ
4. นายชัยศิษฎ์ สุ่มประดิษฐ์โรงเรียนวัดหนองสองห้องกรรมการ
5. นางสุจิตรา โพธิ์ดีโรงเรียนห้วยพุกวิทยากรรมการ
6. นายมนตรี ทับทิมเกิดโรงเรียนบ้านเขาพระกรรมการ
7. นางจำลอง บุญเที่ยงโรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
8. นายประดิษฐ์ ฉ่ำเอี่ยมโรงเรียนบ้านเนินโพธิ์กรรมการ
9. นายธนกร ชัยรัตนศักดาโรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)กรรมการ
10. นายไกรวุฒิ สิงห์จันทร์โรงเรียนวัดวังตะกูกรรมการ
11. นายสุรศักดิ์ ผู้ภักดีโรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)กรรมการ
12. นางวิไลลักษณ์ บุญเพิ่มโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
13. นายประสาท จันทวงศ์โรงเรียนวัดธงไทยยารามกรรมการ
14. นายไกร สายแววโรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายวันชัย รอดสุวรรณโรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยางกรรมการ
2. นายนิคม จันทร์อ้นโรงเรียนวัดหนองคล่อกรรมการ
3. นายชัยศิษฐ์ สุ่มประดิษฐ์โรงเรียนวัดหนองสองห้องกรรมการ
4. นางสุจิตรา โพธิ์ดีโรงเรียนห้วยพุกวิทยากรรมการ
5. นายมนตรี ทับทิมเกิดโรงเรียนบ้านเขาพระกรรมการ
6. นางจำลอง บุญเที่ยงโรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
7. นายประดิษฐ์ ฉ่ำเอี่ยมโรงเรียนบ้านเนินโพธิ์กรรมการ
8. นายธนกร ชัยรัตนศักดาโรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)กรรมการ
9. นายไกรวุฒิ สิงห์จันทร์โรงเรียนวัดวังตะกูกรรมการ
10. นายสุรศักดิ์ ผู้ภักดีโรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)กรรมการ
11. นางวิไลลักษณ์ บุญเพิ่มโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
12. นายประสาท จันทวงศ์โรงเรียนวัดธงไทยยารามกรรมการ
13. นายไกร สายแววโรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176กรรมการ
14. นายสมพงษ์ อยู่ไกลโรงเรียนบ้านไดลึก"ประชานุสรณ์"กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ อยู่ไกลโรงเรียนบ้านไดลึก"ประชานุสรณ์"กรรมการ
2. นายวันชัย รอดสุขเจริญโรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยางกรรมการ
3. นายนิคม จันทร์อ้นโรงเรียนวัดหนองคล่อกรรมการ
4. นายชัยศิษฎ์ สุ่มประดิษฐ์โรงเรียนวัดหนองสองห้องกรรมการ
5. นางสุจิตรา โพธิ์ดีโรงเรียนห้วยพุกวิทยากรรมการ
6. นายมนตรี ทับทิมเกิดโรงเรียนบ้านเขาพระกรรมการ
7. นางจำลอง บุญเที่ยงโรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
8. นายประดิษฐ์ ฉ่ำเอี่ยมโรงเรียนบ้านเนินโพธิ์กรรมการ
9. นายธนกร ชัยรัตนศักดาโรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)กรรมการ
10. นายไกรวุฒิ สิงห์จันทร์โรงเรียนวัดวังตะกูกรรมการ
11. นายสุรศักดิ์ ผู้ภักดีโรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)กรรมการ
12. นางวิไลลักษณ์ บุญเพิ่มโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
13. นายประสาท จันทวงศ์โรงเรียนวัดธงไทยยารามกรรมการ
14. นายไกร สายแววโรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ อยู่ไกลโรงเรียนบ้านไดลึก"ประชานุสรณ์"กรรมการ
2. นายวันชัย รอดสุขเจริญโรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยางกรรมการ
3. นายนิคม จันทร์อ้นโรงเรียนวัดหนองคล่อกรรมการ
4. นายชัยศิษฎ์ สุ่มประดิษฐ์โรงเรียนวัดหนองสองห้องกรรมการ
5. นางสุจิตรา โพธิ์ดีโรงเรียนห้วยพุกวิทยากรรมการ
6. นายมนตรี ทับทิมเกิดโรงเรียนบ้านเขาพระกรรมการ
7. นางจำลอง บุญเที่ยงโรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
8. นายประดิษฐ์ ฉ่ำเอี่ยมโรงเรียนบ้านเนินโพธิ์กรรมการ
9. นายธนกร ชัยรัตนศักดาโรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)กรรมการ
10. นายไกรวุฒิ สิงห์จันทร์โรงเรียนวัดวังตะกูกรรมการ
11. นายสุรศักดิ์ ผู้ภักดีโรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)กรรมการ
12. นางวิไลลักษณ์ บุญเพิ่มโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
13. นายประสาท จันทวงศ์โรงเรียนวัดธงไทยยารามกรรมการ
14. นายไกร สายแววโรงเรียนบ้านศรีศรัทธากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ อยู่ไกลโรงเรียนบ้านไดลึก"ประชานุสรณ์"กรรมการ
2. นายวันชัย รอดสุขเจริญโรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยางกรรมการ
3. นายนิคม จันทร์อ้นโรงเรียนวัดหนองคล่อกรรมการ
4. นายชัยศิษฎ์ สุ่มประดิษฐ์โรงเรียนวัดหนองสองห้องกรรมการ
5. นางสุจิตรา โพธิ์ดีโรงเรียนห้วยพุกวิทยากรรมการ
6. นายมนตรี ทับทิมเกิดโรงเรียนบ้าเขาพระกรรมการ
7. นางจำลอง บุญเที่ยงโรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
8. นายประดิษฐ์ ฉ่ำเอี่ยมโรงเรียนบ้านเนินโพธิ์กรรมการ
9. นายธนกร ชัยรัตนศักดาโรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)กรรมการ
10. นายไกรวุฒิ สิงห์จันทร์โรงเรียนวัดวังตะกูกรรมการ
11. นายสุรศักดิ์ ผู้ภักดีโรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)กรรมการ
12. นางวิไลลักษณ์ บุญเพิ่มโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
13. นายประสาท จันนวงศ์โรงเรียนวัดธงไทยยารามกรรมการ
14. นายไกร สายแววโรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายเกษม อยู่รอดโรงเรียนวัดคลองคูณกรรมการ
2. นายเสวก มีโพธิ์โรงเรียนวัดวังแดงกรรมการ
3. นางวาสนา ตั้งประเสริฐศรีโรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา พันธ์เปลี่ยนโรงเรียนบ้านวังพร้าวกรรมการ
5. นายสุนันท์ ปัญจวรรณโรงเรียนวัดวังเรือนกรรมการ
6. นายอุทัย ศรีสดโรงเรียนวังทองราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเกษม อยู่รอดโรงเรียนวัดคลองคูณกรรมการ
2. นายเสวก มีโพธิ์โรงเรียนวัดวังแดงกรรมการ
3. นางวาสนา ตั้งประเสริฐศรีโรงเรียนวัดบ้านท้านน้ำกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา พันธ์เปลี่ยนโรงเรียนบ้านวังพร้าวกรรมการ
5. นายสุนันท์ ปัญจวรรณโรงเรียนวัดวังเรือนกรรมการ
6. นายอุทัย ศรีสดโรงเรียนวังทองราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเกษม อยู่รอดโรงเรียนวัดคลองคูณกรรมการ
2. นายเสวก มีโพธิ์โรงเรียนวัดวังแดงกรรมการ
3. นางวาสนา ตั้งประเสริฐศรีโรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา พันธ์เปลี่ยนโรงเรียนบ้านวังพร้าวกรรมการ
5. นางจุฑามาศ ตลับเพชรโรงเรียนวัดทับหมันกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายประจวบ เพ็งพันโรงเรียนวัดวังหว้ากรรมการ
2. นายดำรงเกียรติ โพธิ์พุกโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา"กรรมการ
3. นายวันชัย บุญเสริมโรงเรียนวัดหนองสนวนกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายประจวบ เพ็งพันโรงเรียนวัดวังหว้ากรรมการ
2. นายดำรงเกียรติ โพธิ์พุกโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา"กรรมการ
3. นายวันชัย บุญเสริมโรงเรียนวัดหนองสนวนกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางลาวรรณ เข็มทองโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อยฯกรรมการ
2. นางกัลยา โพธิ์พรตโรงเรียนชุมชนโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางวันทนา กลิ่นชั้นโรงเรียนห้วยพุกวิทยากรรมการ
4. นางชนิษฐา นุชขำโรงเรียนวัดเขารวกกรรมการ
5. นางบรรณฑวรรณ เป้าน้อยโรงเรียนวัดบ้านบึงลีกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายอวยพร จันทราโรงเรียนวัดเขารวกกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ จันทร์อ่ำโรงเรียนวัดโพทะเลกรรมการ
3. นางอารม เพชรมากโรงเรียนวัดห้วยเรียงใต้กรรมการ
4. นางวิเชียร ปานแก้วโรงเรียนบ้านไดลึกประชานุสรณ์กรรมการ
5. นายวัชรศักดิ์ นุกูลโรงเรียนบ้านทุ่งทองกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอุไร น่าบัณฑิตโรงเรียนวัดวังแดงกรรมการ
2. นางชนิษฐา นุชขำโรงเรียนวัดเขารวกกรรมการ
3. นางลาวรรณ เข็มทองโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อยฯกรรมการ
4. นายอุดม จันทร์โทโรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นายสมปอง ศรีมหาโพชน์โรงเรียนวัดบ้านบึงนารางกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวมณี อั่วหงวนโรงเรียนวัดบ้านห้วยยาวกรรมการ
2. นางสุพัตรา ทับทองโรงเรียนวัดบ้านบึงนารางกรรมการ
3. นางวัฒนา กุลเจียงโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์กรรมการ
4. นางสาวเกษศิรินทร์ เนียมเทศโรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนากกรรมการ
5. นายเชียร์ ท้วมเทศโรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ)กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสุวรรณา เข็มเพชรโรงเรียนบ้านหนองหวายกรรมการ
2. นางพยอม ประสงค์เงินโรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
3. นางสุนิสา นามวงษ์โรงเรียนลำประดาเหนือกรรมการ
4. นางสาวชนาภัทร จันทร์ศรโรงเรียนอนุบาลบึงนารางกรรมการ
5. นายเด่นชัย ป้อมทองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ค้ำชูโรงเรียนวัดป่าแดงกรรมการ
2. นายอวยพร จันทราโรงเรียนวัดป่าแดงกรรมการ
3. นางพรทิพย์ ผูกคล้ายโรงเรียนวัดป่าแดงกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ หมื่นยงค์โรงเรียนวัดพร้าวกรรมการ
5. นางเกสร เพ็ชรรัตน์โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรมกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. พระมหาอานนท์ อานนโทวัดชัยมงคลกรรมการ
2. พระปลัด รัตนากร ตปสีโลวัดชัยมงคลกรรมการ
3. พระกิตติพงษ์ กิตติธโรวัดท่าช้างกรรมการ
4. นายสุกรี มูลดีโรงเรียนวัดวังกระทะกรรมการ
5. นางประภาภรณ์ สมิเปรมโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. พระมหาอานนท์ อานนโทวัดชัยมงคลกรรมการ
2. พระปลัด รัตนากร ตปสีโลวัดชัยมงคลกรรมการ
3. พระกิตติพงษ์ กิตติธโรวัดท่าช้างกรรมการ
4. นายสุกรี มูลดีโรงเรียนวัดวังกระทะกรรมการ
5. นางประภาพรรณ สมิเปรมโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสุนันท์ รวีพรสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านเขาพนมกาวหนองนกยางกรรมการ
2. นายสุวิทย์ พรหมอยู่โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น "ทศอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นางทัศนีย์ ไพรสัณฑ์โรงเรียนวังกรดนุกูลศึกษากรรมการ
4. นายจักราวุธ ทองขาวโรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำกรรมการ
5. นางวิภานันท์ ราชสุภาโรงเรียนวัดวังหว้ากรรมการ
6. นายศุภชัย สุวรรณพานิชโรงเรียนวัดหนองสองห้องกรรมการ
7. นางคุณัญญา บัวดีโรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำกรรมการ
8. นางสุนันท์ กลิ่นชาติโรงเรียนวัดหนองง้าวกรรมการ
9. นางพัทธนันท์ เหลาประดิษฐ์โรงเรียนวัดไทรโรงโขนกรรมการ
10. นางอัจฉรา บุญอ้อยโรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์กรรมการ
11. นายอเนก ศรีศาสตร์โรงเรียนวัดธงไทยยารามกรรมการ
12. นายกีรกฤศ ประเสริฐโรงเรียนหัวเฉียวกรรมการ
13. นายประจวบ ศรีเกษมโรงเรียนวัดพร้าวกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสุนันท์ รวีพรสัมฤทธิ์โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยางกรรมการ
2. นายสุวิทย์ หรหมอยู่โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น "ทศอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นางทัศนีย์ ไพรสัณฑ์โรงเรียนวังกรดนุกูลศึกษากรรมการ
4. นายจักราวุธ ทองขาวโรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำกรรมการ
5. นางวิภานันท์ ราชสุภาโรงเรียนวัดวังหว้ากรรมการ
6. นายศุภชัย สุวรรณพานิชโรงเรียนวัดหนองสองห้องกรรมการ
7. นางคุณัญญา บัวดีโรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำกรรมการ
8. นางสุนันท์ กลิ่นชาติโรงเรียนวัดหนองง้าวกรรมการ
9. นางพัทธนันท์ เหลาประดิษฐ์โรงเรียนวัดไทรโรงโขนกรรมการ
10. นางอัจฉรา บุญอ้อยโรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์กรรมการ
11. นายอเนก ศรีศาสตร์โรงเรียนวัดธงไทยยารามกรรมการ
12. นายกีรกฤศ ประเสริฐโรงเรียนหัวเฉียวกรรมการ
13. นายประจวบ ศรีเกษมโรงเรียนวัดพร้าวกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสมเกียรติ ศรีรักษาโรงเรียนบ้านหนองตะแบกกรรมการ
2. นายดิเรก ทับทิมโรงเรียนวัดชัยศรีกรรมการ
3. นางสาวศรีสวรรค์ อุ่นวันโรงเรียนวัดต้นชุมแสงกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ แตงอ่ำโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสุวัตร รุ่งเรืองโรงเรียนวัดธงไทยารามกรรมการ
2. นายสุริยันห์ ดิษฐ์จันทร์โรงเรียนวัดพร้าวกรรมการ
3. นายวินัย มีเย็นโรงเรียนอนุบาลโพทะเล"รัฐบำรุง"กรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัณย์ นวมครุฑโรงเรียนวัดป่าแดงกรรมการ
2. นายสุทัน เนียมทองโรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176กรรมการ
3. นางปภัทรพร แก้วชื่นโรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสมบัติ จ้อยโหมดโรงเรียนวัดบึงน้ำกลัดกรรมการ
2. นายสมยศ กล้าการรบโรงเรียนอนุบาลทับคล้อกรรมการ
3. นางสาวปุณกมล ปราบปรามโรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสงกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ บุญเหลือโรงเรียนบ้านวังพร้าวกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายพร จันทร์หอมกุลโรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยากรรมการ
2. นายสามารถ บุญเกิดโรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือกรรมการ
3. นายสมบัติ ขุนทวีโรงเรียนวัดบ้านห้วยยาวกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายหยงหงิ่ม ปัญญายงค์โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารกรรมการ
2. นายวินัย อ่ำสำโรงโรงเรียนอนุบาลโพทะเล"รัฐบำรุง"กรรมการ
3. นายบำรุง เอี่ยมแก้วโรงเรียนบ้านวังพร้าวกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายศิลป์ธนะ มะโนน้อมโรงเรียนวังก้านเหลืองกรรมการ
2. นายเทวัญ ฉิมดีโรงเรียนวัดคลองคูณกรรมการ
3. นางกฤษณา ก้อนแก้วโรงเรียนอนุบาลบึงนารางกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายไพรัช ปิ่นทองโรงเรียนวัดโพทะเลกรรมการ
2. นายศรีณรงค์ สมจิตโรงเรียนสี่แยกเขาดินกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสมบัติ สายแววโรงเรียนบ้านวังพร้าวกรรมการ
2. นายสุรินทร์ มากมูลโรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคมกรรมการ
3. นายสุชาฎ กิ่งไพรโรงเรียนบ้านบึงทับจั่น"ทศอุปถัมภ์"กรรมการ
4. นายสุธีระ โพธิ์พุกโรงเรียนบ้านเนินทรายกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางปัญญา พิสูจน์ศิลป์โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"กรรมการ
2. นายธนรัตน์ อภัยศักดิ์โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น"ทศอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นางสาวฉัตรญาดา สืบสายโรงเรียนบ้านวังแดงกรรมการ
4. นายเทวฤทธิ์ ธูปพูลโรงเรียนสิริวัฒนากรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายหาญศึก ดวงตาสวรรค์โรงเรียนวัดธงไทยารามกรรมการ
2. นายเพิ่มศักดิ์ ศรีชัยศักดิ์โรงเรียนวัดขวางกรรมการ
3. นายวิเศษ ชาญชัยสิทธิเวชโรงเรียนอนุบาลบึงนารางกรรมการ
4. นายอำนวย พนมเวชโรงเรียนวัดวังแดงกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายธนรัตน์ อภัยศักดิ์โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น"ทศอุปถัมภ์"กรรมการ
2. นางสุภาพร พงษ์พนาโรงเรียนธงไทยยารามกรรมการ
3. นายสมศรี เกิดเมฆโรงเรียนห้วยพุกวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นางสาวดวงสมร ขมินทกูลโรงเรียนวัดคลองข่อยกรรมการ
2. นายทศพล มั่นมานะเสรีโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งกรรมการ
3. นายนิรันดร์ เฉื่อยฉ่ำโรงเรียนคีรีเทพนิมิตกรรมการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายสุมงคล คุ้มภัยเพื่อนโรงเรียนวัดวังหว้ากรรมการ
2. นางสิวานันท์ สุวรรณพานิชโรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนากกรรมการ
3. นางสาวมานิต เนียมจันทร์โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายเดชศักดา ศรีมาภรณ์โรงเรียนบ้านเนินม่วงกรรมการ
2. นายนพดล ธาราธรโรงเรียนวัดวังสำโรงกรรมการ
3. นางนุกุล เก่งสุวรรณโรงเรียนวัดห้วยเรียงกลางกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางกฤษลดา แสงจันทร์โรงเรียนบ้านใหม่ราษฏร์ดำรงกรรมการ
2. นางสุพัตรา วรเลิศโรงเรียนอนุบาลบางมูลนากกรรมการ
3. นางสรัลพร เที่ยงเงินโรงเรียนวัดโพธิ์ลอยกรรมการ
4. นางวรินทร มัชฌิมาโรงเรียนวัดโพทะเลกรรมการ
5. นางศิริพร มณีกรรณ์โรงเรียนวัดบ้านบึงนารางกรรมการ
6. นายไพบูลย์ ปราณีโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางปิยาภรณ์ แจ้งจันทร์โรงเรียนวัดคลองข่อยกรรมการ
2. นางสุภาวดี เสมามารถโรงเรียนวัดบึงน้ำกลัดกรรมการ
3. นางยุพยงค์ ชนิตนันท์โรงเรียนอนุบาลทับคล้อกรรมการ
4. นางนางพจมาลย์ เพชรล้อมทองโรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนากกรรมการ
5. นางพรรณี เถื่อนฟุ้งโรงเรียนอนุบาลบึงนารางกรรมการ
6. นางศิริวรรณ คำแผลงโรงเรียนวัดหนองกอไผ่กรรมการ
7. นางสำเนียง มีสมพรโรงเรียนอนุบาลดงเจริญกรรมการ
8. นายเด่นชัย ป้อมทองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60กรรมการ
9. นายธีรเดช ศรีสมบูรณ์โรงเรียนบ้านทุ่งทองกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางทิพวรรณ สุวรรณโรจน์โรงเรียนอนุบาลทับคล้อกรรมการ
2. นางสุจิน นวมครุฑโรงเรียนวัดวังตะกูกรรมการ
3. นางสาวอทิตา เจริญพูลโรงเรียนวัดเขารวกกรรมการ
4. นางทัศนีย์ มูรามัญโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงกรรมการ
5. นางจรูญศรี อุทิศโรงเรียนวัดวังสำโรงกรรมการ
6. นางปาริชาติ รอดเจริญโรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
7. นางจินตนา อยู่ไกลโรงเรียนห้วยพุกวิทยากรรมการ
8. นางพเยาว์ แสงกล้าโรงเรียนวัดป่าเรไรกรรมการ
9. นางสาลี่ จันทรคณาโรงเรียนบ้านไดปลาดุกกรรมการ
10. นายอธิวัฒน์ อรุณรัศมีโรงเรียนบ้านเนินโพธิ์กรรมการ
11. นางนิทรา เณรหลำโรงเรียนวัดบ้านห้วยยาวกรรมการ
12. นางวารุณี จ๋อยศรีทองโรงเรียนบ้านไดรังกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ทศพล พูลพุฒ 0872112200
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]