หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน กันยายน

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายประวิตร วิริยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
3 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
4 ดร.ทินกร พูลพุฒ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายนิวัตน์ เส็งพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายสมยศ ขาวพราย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายสังวรณ์ ปัญจมาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายบานเย็น มูลเที่ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายสุมาตย์ ธรรมาภิมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายประจักษ์ ทองแจ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายมนต์ไชย อินทรา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายเจริญพงษ์ คุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฏร์อุทิศ) คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางปองรัตน์ มณีสุขศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายพิทยา ผะอบเหล็ก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายอดุลย์ ทองอร่าม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายสมชาติ พุทธเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
17 นางนันท์ชนก จิตมะกล่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายเฉลิม ศรีจันทร์กลัด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายสุวิทย์ จิโนรส ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายศรชัย ศิรินิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายเสวก วรเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายทศพร บุญนวน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายบานเย็น มูลเที่ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
24 ดร.ทินกร พูลพุฒ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
25 นายสุมาตย์ ธรรมาภิมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
26 นายวัชรินทร์ พูลเส็ง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
27 นายเฉลิม บางหลวง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
28 นายประเทือง เข็มเพชร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
29 นางสาวสุวรรณีย์ ศิริสมฤทัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
30 นายผดุง ฤทธี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
31 นายเสน่ห์ บุญนวน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
32 นายธงชัย ศรีบุตรา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
33 นางพรทิพย์ พูลทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
34 นายไพโรจน์ พรรณพุ่มพฤกษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
35 นางชูนิท ดิษฐ์สูงเนิน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
36 นางศรีวดี พันธุ์พาณิชย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
37 นางสุณี ธีรสรรเพชญ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
38 นางชุติกาญจน์ ทองแจ่ม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
39 ดร.ชัชนันท์ สุขคุ้ม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
40 นางสิริเพ็ญ แพงศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
41 นายทวี หาแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
42 นายทศพล พูลพุฒ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
43 นายศรชัย ศิรินิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
44 นายพิทยา ผะอบเหล็ก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
45 นายสกุล หุ่นวัน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
46 นายสายชล สิงห์เวียง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
47 นายเฉลิม ศรีจันทร์กลัด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการดำเนินงาน
48 นายสุมาตย์ ธรรมาภิมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตรและจัดทำเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
49 นางสาวสรญา ซื่อสกุล รองผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตรและจัดทำเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
50 นางอกนิษฐ์ สมบูรณ์สงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตรและจัดทำเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
51 นางสาวเพ็ญพิชชา ชินโคตร ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตรและจัดทำเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
52 นางปพิชญา รัตนปริญญานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตรและจัดทำเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
53 นางปัญญา พิสูจน์ศิลป์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตรและจัดทำเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
54 นางสมศรี นิลนาก ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตรและจัดทำเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
55 นางปณิดา สมจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตรและจัดทำเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
56 นางจงนภา เจริญภาพ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตรและจัดทำเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
57 นางชูนิท ดิษฐ์สูงเนิน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตรและจัดทำเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
58 นางชุติกาญจน์ ทองแจ่ม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตรและจัดทำเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
59 นางอรนุช สุวรรณพจน์ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตรและจัดทำเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
60 นางพัชรินทร์ ฉ่ำเสนาะ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตรและจัดทำเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
61 นางประเสริฐ สิงห์เวียง นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตรและจัดทำเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
62 นางสาวปราณี อินตะมะ นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตรและจัดทำเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
63 นางอนงค์ พันธศรี นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตรและจัดทำเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
64 นางสาวพิชชาพร อินกองงาม บุคลากรปฏิบัติงานคุรุสภา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตรและจัดทำเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
65 นางสาวอาภาภรณ์ ท้าวไทย เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตรและจัดทำเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
66 นางสาวสุพรรษา เทศแจ่ม เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตรและจัดทำเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
67 นายทศพล พูลพุฒ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตรและจัดทำเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
68 นายผดุง ฤทธี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตรและจัดทำเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
69 นายประเทือง เข็มเพชร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตรและจัดทำเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
70 นางสุณี ธีรสรรเพชญ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตรและจัดทำเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
71 นายมนต์ไชย อินทรา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
72 นายเจริญพงษ์ คุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
73 นายเสวก วรเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
74 นายทศพล ขุนนาถ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
75 นายศรชัย ศิรินิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
76 นางยุพา เชื้อแฉ่ง ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
77 นางสาวยุภา โพธิ์คำ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
78 นางสุพรรณา พานทอง ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
79 นายแสน ยาสุข ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
80 นายบรรพจน์ หงษ์ฤทัย ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
81 นายฉลวย ราชคฤห์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
82 นางสมิตา ราชคฤห์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
83 นางเฉลียว ปิ่นสุข ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
84 นางอารี นิยมไทย ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
85 นางนันทวดี ทสะสังคินทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
86 นางสุพัตรา วรเลิศ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
87 นางพรรณรัตน์ นันทฤชัย ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
88 นางกรรณิการ์ นุ่นอ่อน ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
89 นางณิชกมล ขุนเพ็ง ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
90 นางชุลีกร สายเกียรติวัติ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
91 นางศรีเภาว์ นันทะเสน ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
92 นางสินีนาฎ เอี่ยมสะอาด ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
93 นางอกนิษฐ์ สมบูรณ์สงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
94 นางเธียรรัตน์ พรมสวัสดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
95 นางสาวพัชรมนต์ ฉิมพุฒ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
96 นางสุณี ทับแสง ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
97 นางนิตยา ด้วงทอง ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
98 นางจันทนา น้อยเอี่ยม ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
99 นางสาวรัตนา สุภรังษี ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
100 นางวรรณวลัย ชัยอำมาตย์ ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
101 นางประภาภรณ์ สมิเปรม ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
102 นางเบญจวรรณ เสนมา ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
103 นางรัตนพิมพ์ พรมสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
104 นางวัชรีย์ ขาวหนู ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
105 นางสาวสุภัทรา ศรีสด ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
106 นางวิสมล สรลักษณ์ลิขิต ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
107 นางวิไล จันทร์เกตุ ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
108 นางมาลา อิทธิวันทยะกูล ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
109 นางระรวย คำเส็ง ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
110 นายสุชาติ อุดมรักษ์ พนักงานบริการ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก”ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
111 นายนาวิน ภูศรี พนักงานบริการ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก”ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
112 นายองค์เอก ครุฑโท พนักงานบริการ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก”ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
113 นางสำเริง ทับแสง พนักงานบริการ โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
114 นายสายชล สิงห์เวียง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
115 นางสาวสิริกานต์ รังษีวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
116 นายประยูร ทองบ่อ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
117 นายสินธุ์ชัย ทิพย์ประเสริฐ ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
118 นายวัชรินทร์ พูลเส็ง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
119 นายธงชัย ศรีบุตรา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
120 นายสมศักดิ์ แย้มครวญ นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
121 นายสุมาตย์ ธรรมาภิมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
122 นายเฉลิม บางหลวง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
123 นายเสน่ห์ บุญนวน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
124 นางนงลักษณ์ ผลดี นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
125 นางสาวกฤตชญา ชัยประสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
126 นายจักรพงษ์ โนเมืองใจ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
127 นายฉลวย ราชคฤห์ ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
128 นางจงนภา เจริญภาพ ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
129 นายฉลวย ราชคฤห์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์
130 นายธนูศักดิ์ ยอดดำเนิน ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์
131 นางสายพิณ ลีที ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์
132 นางมัญชุสา อิ่มสิน ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์
133 นางบุษบงก์ บัวพิมพ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์
134 นายภูชิต นามไพร ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์
135 นายพงษ์พันธ์ เมืองวัน ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์
136 นางสุพีย์ บุญเสริม ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์
137 นายทินกรณ์ พรมเภา ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์
138 นายถิรวัฒน์ คุ้มทอง ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์
139 นายจักรกฤช เชื้อโพล้ง ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์
140 นางสาวนุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์
141 นางจินตนา สุบินมารัตนชัย ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์
142 นายสมชาติ พุทธเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
143 นายสุวิทย์ จิโนรส ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
144 นางนันท์นภัส บุญจิตร นักวิชาการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
145 นางจินตนา อัตถโกศล นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
146 นายนิพนธ์ ภักดี นักวิชาการพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
147 นายศรชัย ศิรินิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
148 นางสาวประไพ โสแก้ว นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
149 นางอังคนา ตั้งปัญญาวงศ์ นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
150 ดร.ชัชนันท์ สุขคุ้ม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
151 นายทวี หาแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
152 นางพรทิพย์ พูลทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
153 นางพรทิพย์ พูลทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
154 นางศรีวดี พันธุ์พาณิชย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
155 นายธงชัย ศรีบุตรา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
156 นายสกุล หุ่นวัน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
157 นายผดุง ฤทธี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
158 นายไพโรจน์ พรรณพุ่มพฤกษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
159 ดร.ชัชนันท์ สุขคุ้ม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
160 นายศรชัย ศิรินิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
161 นายประเทือง เข็มเพชร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
162 นางชูนิท ดิษฐ์สูงเนิน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
163 นายเฉลิม บางหลวง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
164 นายสายชล สิงห์เวียง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
165 นายทวี หาแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
166 นายเสน่ห์ บุญนวน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
167 นางสาวสุวรรณี ศิริสมฤทัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
168 นางสิริเพ็ญ แพงศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
169 นางชุติกาญจน์ ทองแจ่ม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
170 นายวัชรินทร์ พูลเส็ง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
171 นายทศพล พูลพุฒ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
172 นางศรีวดี พันธุ์พาณิชย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
173 นางสุณี ธีรสรรเพชญ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
174 นายเสน่ห์ บุญนวน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
175 นางศรีวดี พันธุ์พาณิชย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
176 นางสาวสุวรรณีย์ ศิริสมฤทัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
177 นางสิริเพ็ญ แพงศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ทศพล พูลพุฒ 0872112200
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]