รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน กันยายน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา 1. เด็กหญิงชนาภา  ฤทธิ์เย็น
 
1. นางสุนันท์  จันตรีพิทักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กหญิงรุ้งกันย์  เจิมปลั่ง
 
1. นางสมิตา  ราชคฤห์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 1. เด็กหญิงโศภิตา  โสภาพ
 
1. นางนันทกา  ผู้ภักดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1. เด็กชายศุภกฤต  ใต้กิ
 
1. นางสาวศิริพร  สุริวงศ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  พงษ์พานิช
 
1. นางสาวศิริพร  สุริวงศ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เขียวคราม
 
1. นายชาลี  เอี่ยมประดิษฐ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังเรือน 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  เบ้าทอง
 
1. นางสาววรรณา  แตงฉิม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังเรือน 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  บุญประกอบ
 
1. นางสาวกัลยาณี  ด่านนคินทร์รัตน์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 1. เด็กหญิงยุพเรศ  นันตากาศ
 
1. นางนันทกา  ผู้ภักดี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองคูณ 1. เด็กหญิงจิรประภา  รุ่งโรจน์
 
1. นายสมคิด  ศรีบุบผา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กหญิงกาญจณี  ศรีสด
2. เด็กหญิงโยษิตา  หลีจู
 
1. นางสมิตา  ราชคฤห์
2. นางเสาวนีย์  พุ่มสาหร่าย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 1. เด็กหญิงนริศรา  น้อยวัน
2. เด็กหญิงสุพัฒตรา  เอี้ยงหลี
 
1. นางนันทกา  ผู้ภักดี
2. นายสุรศักดิ์  ผู้ภักดี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กหญิงปภาณิน  หวานอ่อน
 
1. นางสาวยุภา  โพธิ์คำ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กชายพัฒนชัย  ชูมลัยวงษ์
 
1. นางนันทวดี  ทสะสังคินทร์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 1. เด็กหญิงฐาปนี  ศรีภิรมย์
 
1. นายธวัชชัย  คำแผลง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับหมัน 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  รอดฤทธิ์
2. เด็กชายมานพ  สุขสมัค
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ทับทอง
 
1. นางสาวศรีแพร  คุ้มสกุล
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับหมัน 1. เด็กชายมานพ  สุขสมัคร
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ทับทอง
3. เด็กชายสุรสิทธิ์  กันเพชร
 
1. นางสาวศรีแพร  คุ้มสกุล
2. นายเผด็จ  ผลดี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายธีรพล  ภิญโญยิ่ง
2. เด็กหญิงสุภาพร  สิงห์กวาง
3. เด็กชายเมธี  หมั่นคง
 
1. นายปราโมทย์  ยิ้มกล่ำ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กชายธีรภัทร  ลือวิชานะ
2. เด็กชายวงศธร  สุนทรสุริยวงศ์
 
1. นายจักรกฤช  เชื้อโพล้ง
2. นางบุษบงก์  บัวพิมพ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับหมัน 1. เด็กชายธีรพล  ภูเลี่ยมคำ
2. เด็กหญิงภัคจิรา  กันสุข
 
1. นายอุกฤษฏ์ธัช  มูรามัญ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กชายน่านฟ้า  ขุนทวี
 
1. นางสมร  ทองบ่อ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางพล้อยางหลวง 1. เด็กชายจิรพัส  บุญเฟือง
 
1. นางสุนิจ  ปรุงนิยม
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพร้าว 1. เด็กชายวรยศ  จันทร์เม้า
 
1. นางสาวธาริณี  ธารทอง
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กหญิงครองขวัญ  อ่อนตะไคร้
2. เด็กหญิงปวิตรา  ช่วยชู
3. เด็กหญิงพรลภัส  ปัทมะนาวิน
 
1. นางศิริกานต์  ทับทอง
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 1. เด็กหญิงพัชรี  ขนันไทย
2. เด็กหญิงรจิตแก้ว  จันทร์แป้น
3. เด็กชายสุรชาติ  แหวนเพ็ชร
 
1. นายคมเนตร  จันทรคณา
2. นางเนาวรัตน์  ดียิ้ม
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาทราย 1. เด็กหญิงทยาวี  ศรีโปฎก
2. เด็กหญิงนิศาชล  เจริญวัย
3. เด็กหญิงหฤทัย  พืชพันธุ์
 
1. นางมานิตย์  เจ็งเจริญ
2. นางสมหมาย  บัวกอง
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1. เด็กหญิงจรัมพร  หมวกหลำ
2. เด็กหญิงจันทมณี  เพ็ญนคร
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  หัสดี
 
1. นางสาวสุจินันท์  ป้อมจันทร์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กหญิงชลธิดา   สังข์สาลี
2. เด็กชายวีรวัฒน์   ศรีรักษ์
3. เด็กหญิงอุษา   บรรณารักษ์
 
1. นายประเสริฐ  กลิ่นหอม
2. นายภานุวัฒน์  สิงห์สลุด
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงจีรภา  ภูมิเอี่ยม
2. เด็กชายพรชัย  อินเถิง
3. เด็กชายภูวนาถ  จุ้ยโต
 
1. นายปรีดา  จันทร์ทอง
2. นางวันเพ็ญ  ผิวทอง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพทะเล 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เพชรภู่
2. เด็กหญิงพินณิชา  เมืองทอง
3. เด็กหญิงอาริษา  บัวบาน
 
1. นางสาวจรัญญา  คารมปราชญ์
2. นางสาวอัจฉรา   พันธ์เปลี่ยน
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย 1. เด็กหญิงจิราภา  ทันชม
2. เด็กหญิงดนุพร  จูจันทร์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  บุรุษชาติ
 
1. นางสาวนันทวัน  ขวัญศรีทองมั่น
2. นายมนูญ  ฟองบาลศรี
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายบุญเลิศ  พิมวรณ์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กลิ่นเณร
 
1. นายปรีดา  จันทร์ทอง
2. นางสาวสุพัชรี  จันทร์ทอง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กชายปวเรศ   มีเที่ยง
2. เด็กหญิงวิรัลพัชร  ม่วงอุ้ม
 
1. นายภานุวัฒน์  สิงห์สลุด
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 99.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 1. เด็กชายธณธรณ์  ขันทอง
2. เด็กชายรพีภัทร  สังเงิน
 
1. นายคมเนตร  จันทรคณา
2. นางสาลี่  จันทรคณา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 1. เด็กชายศุภัทรชัย  หมื่นขันธ์
2. เด็กชายเจตวัฒน์  คันธมาส
 
1. นายชาติชาย  บุญรอด
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง “แก้ววิทยาคาร” 1. เด็กชายกิตตินันท์  พุดคง
2. เด็กชายเด่นศักดิ์  พรหมเมศ
 
1. นางสาวจุฬาทิพย์  พานิช
2. นางสาวสราภรณ์  สัมฤทธิ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 1. เด็กชายชัยมงคล  ครุธอินทร์
2. เด็กชายณรงศักดิ์  อยู่ศรี
 
1. นายชาติชาย  บุญรอด
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 1. เด็กชายศิวกร  ศิริรัตน์
2. เด็กชายสุธี  กลั่นกลิ่น
 
1. นายชาติชาย  บุญรอด
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงกรกมล   เสือโต
2. เด็กหญิงคัทลียา  เลือกกลิ่น
3. เด็กหญิงธีรตา  ขอจิตต์
4. เด็กหญิงมณฑกานต์  ยิ้มกล่ำ
5. เด็กหญิงวรรณิศา  เบี้ยจั่น
 
1. นางประภาภรณ์  สมิเปรม
2. นางสุพีย์  บุญเสริม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ 1. เด็กหญิงน้ำฟ้า  มณีศรี
2. เด็กหญิงบุษกร  ด้วงนิ่ม
3. เด็กหญิงปทิตตา  โตทุ้ย
4. เด็กหญิงปิยภรณ์  บำรุงแจ้ง
5. เด็กหญิงอรไพลิน  เสือขำ
 
1. นางธัญพร  เทอดพงศ์
2. นางยมนา  มูลคำศรี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นิลพัฒน์
2. เด็กหญิงชนิกา  อุ่นหล้า
3. เด็กหญิงวิภาภรณ์  ห้องศิลป์
4. เด็กหญิงศุภกานต์  กลัดทิม
5. เด็กหญิงเวธกา  จำปาแก้ว
 
1. นายดิษฐพงศ์  ถาโท
2. นางสาวราตรี  ทวีแก้ว
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  วงษ์เขียว
2. เด็กหญิงชาลิสา  ด่านนคินทร์รัตน์
3. เด็กหญิงนิชารีย์  ทันทะโชติ
4. เด็กหญิงผุสดี  รวยทุน
5. เด็กหญิงสุนิสา  ใบเอี่ยม
 
1. นายภูริทัต  แก้วชะเนตร
2. นางวิไลวรรณ  แก้วชะเนตร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ยอดอ่วม
2. เด็กหญิงนัทธมน  วุฑฒยากร
3. เด็กหญิงภานุมาศ  พ่วงชาวนา
4. เด็กหญิงศิริประภา  กาลจักร
5. เด็กหญิงอภิชญา  เกตุเรือง
 
1. นางนงเยาว์  อินทฤทธิ์
2. พระครูพิพัฒน์  สุตคุณ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 1. เด็กหญิงกฤตยา  วรสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนภัสนันท์  หลีนวรรัตน์
3. เด็กหญิงบังอร  การเพียร
4. เด็กชายภานุพงศ์  สุขเจริญ
5. นางสาวแพรไพรินทร์  หลอดทองคำ
 
1. นายสมบูรณ์  อินทนิล
2. นายเทวราชา  มะโนสา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 76.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1. เด็กหญิงกัญญามาศ  แทนชิน
2. เด็กหญิงพรทิพย์  แช่มช้อย
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ดวงใจ
4. เด็กหญิงวาสนา  แสงโสภา
5. เด็กหญิงสายชล  จีปวก
 
1. นางสมพร  วังคีรี
2. นางสิวานันท์  สุวรรณพานิช
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 65.33 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1. เด็กชายติรวุฒิ  โตม่วง
2. เด็กหญิงนริศรา  จันทร์ทอง
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  สกุลเสาวคนธ์
4. เด็กชายอลงกรณ์  ป้อมแช่ม
5. เด็กชายเดชาวัตร  ฉิมจิ๋ว
 
1. นางจำเรียง  อินจันทร์
2. นางสิวานันท์  สุวรรณพานิช
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น 1. เด็กหญิงภัทรกร  สุขสำราญ
 
1. นางสาวประภานิดา  เอี่ยมแก้ว
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพทะเล 1. เด็กหญิงธิดาชัย   ชุ่มมั่น
 
1. นางสาวสุดทามาส   รื่นอายุ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 1. เด็กหญิงสโรชา  มิ่งสมร
 
1. นายอานนท์  โลทิม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังเรือน 1. เด็กชายณัฐชา  จันทะสี
2. เด็กชายนัทพงษ์  สุพีนะ
 
1. นางนันทนา  อดิเรก
2. นายสุนันท์  ปัญจวรรณ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับหมัน 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ยมจันทร์
2. เด็กหญิงอรวรรณ  คำตา
 
1. นางสาวกชมน  จันทร์วิเชียร
2. นางจุฑามาศ  ตลับเพชร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เป็งแก้ว
2. เด็กชายสารสิน  กงไกรลาศ
 
1. นายสยาม  ศรสวัสดิ์
2. นางสุภาพร  ศรสวัสดิ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองทองหลาง 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  วงศ์ชารี
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แก้วสว่าง
3. เด็กหญิงนันทนา  แช่มสกุล
4. เด็กชายภัทรธาดา  ระเบียบ
5. เด็กชายวิทยา  ฉายศรี
6. เด็กหญิงศิรประภา  เมินธนู
7. เด็กหญิงศิริเพ็ญ  แสงบุญ
8. เด็กชายสรวิทย์  เมืองทอง
9. เด็กชายเอกชัย  ศิริผล
10. เด็กหญิงแสงรวี  เขียวละออ
 
1. นางกานดา  อ่ำทิม
2. นางพิณอุษา  กลันทะปุระ
3. นางสุวรรณา  แหลมทอง
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโถงจื้อ 1. เด็กหญิงกนกพร  กุลบุตร
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เลี่ยมสุวรรณ
3. เด็กหญิงณัฐชา  บูรณะมิตรานนท์
4. เด็กหญิงปิยดา  อยู่รอด
5. เด็กหญิงพัชริดา  ศรียะพันธ์
6. เด็กหญิงภูสิตา  จันทร์ป้อม
7. เด็กหญิงมาริสา  ทองคงหาญ
8. เด็กหญิงรุจิรัตน์  เฉลิมพันธ์
9. เด็กหญิงวรรณิสา  อยู่เกษร
10. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ชื่นโพธิ์ใช้
11. เด็กหญิงศิรินันทร์  เจียมบรรจง
12. เด็กหญิงอมรรัตน์  เสาวัง
13. เด็กหญิงอรัญญา  เปียฉ่ำ
14. เด็กหญิงเบญญทิพย์  บุญเกิด
15. เด็กหญิงเมธาวี  มองผาลา
 
1. นางสาวพรทิพย์  ฮี้อิ่ม
2. นางสาวสุกัญญา  สุนทรสุริยวงค์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เอี่ยมทอง
2. เด็กชายจีรวัฒน์   จอมแสง
3. เด็กหญิงชรินรัตน์   พรหมอยู่
4. เด็กหญิงณัฐฐิพร   สมนึก
5. เด็กหญิงธนภรณ์   กรทอง
6. เด็กชายธีรศักดิ์   ขุนค้ำ
7. เด็กหญิงนุชนาฏ   เขียวขำ
8. เด็กหญิงบุปผา    ใจเย็น
9. เด็กชายภานุศรณ์    ศรีสุข
10. เด็กหญิงรสริน  ดิษป่วน
11. เด็กหญิงวรรณนิสา   สุภาวหา
12. เด็กหญิงวราภรณ์   เกิดสุข
13. เด็กหญิงสโรชา    สุระทิพย์
14. เด็กหญิงอรนิภา   นิยมวัฒน์
15. เด็กหญิงไปรยา   ชัยลอม
 
1. นางกนิษฐา   ทองขาว
2. นายจักราวุธ  ทองขาว
3. นางบุศรินทร์  คำโสภา
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตายศ 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์    ทับทอง
2. เด็กหญิงศุภานัน   กลิ่นทอง
3. เด็กหญิงเอมิกา   กลิ่นหอม
 
1. นางจตุพร   มีสุวรรณ์
2. นายพิภพ  ปานศรี
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ภาษีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอนันตญา  พรหมกายา
3. เด็กหญิงอรอุมา  ยอดยิ่ง
 
1. นายจีระพงษ์  ราชมณี
2. นางพิศมัย  ราชมณี
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 1. เด็กชายภัทรดนัย  พัดพ่วง
2. เด็กหญิงสุวิมล  ฉิมพาลี
 
1. นางสาวนงคราญ  อันเตวา
2. นายสุรพล  ไตรฟื้น
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กชายยุทธภูมิ  อ่วมเชย
2. เด็กหญิงอัญญณา  เทพขันธ์
 
1. นายปิยะพงษ์  เกิดเข้ม
 
60 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพทะเล 1. เด็กหญิงศศิประภา  สีนวล
 
1. นายวินัย   มีเย็น
 
61 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์   แสงใส
 
1. นายไพรัช  ปิ่นทอง
 
62 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 1. เด็กหญิงวราภรณ์   เกิดสุข
 
1. นายจักราวุธ   ทองขาว
 
63 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กหญิงนภาพร  วิรัตน์เจริญพันธ์
 
1. นางปัญญา  พิสูจน์ศิลป์
 
64 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กหญิงปนัดดา  กลิ่นหอม
 
1. นางปัญญา  พิสูจน์ศิลป์
 
65 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กหญิงเจนจิรา   ศรีราชพนมปาน
 
1. นายไพรัช  ปิ่นทอง
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพฒน์โสภณวิทยา” 1. เด็กชายณรงศักดิ์  เมืองฤทธ์
 
1. นางบุญเรือน  โพธิ์พุก
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 1. เด็กหญิงประวีณา   เจริญอ่อน
 
1. นายจักราวุธ   ทองขาว
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสนวน 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  แกมเงิน
2. เด็กหญิงนริศรา  มั่นศรี
 
1. นางสมศรี  โหมเพ็ง
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  อินทร์เรือง
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ม่วงอ่อน
 
1. นายวรพจน์  คงคะชาติ
2. นางเอมอร  แก้วเพชร
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 1. เด็กหญิงชนิดา  กองสอน
2. นางสาวณัฐพร  บุญทับ
 
1. นายวรพจน์  คงคะชาติ
2. นางเอมอร  แก้วเพชร
 
71 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองคูณ 1. เด็กหญิงยุพดี  อินทร์จาด
 
1. นายประเทือง  เปรมประสิทธิ์
 
72 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงชนานันทร์  ธรรมมา
2. เด็กหญิงศิริวรรณ์  พิจิตรศิริ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จุลเกตุ
 
1. นางวรรณี  โพธิ์เรือง
2. นางเจิมจันทร์  คุณสิน
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 1. เด็กชายจารุวัฒน์  คำฝอย
2. เด็กชายนฤเบศร์  ตะเภาทอง
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  นิลดี
 
1. นายชัยศิษฏ์  สุ่มประดิษฐ
2. นางสุรารักษ์  สืบหล้า
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับหมัน 1. เด็กชายนิพนธ์  พุ่มไพจิตร
2. เด็กชายภานุมาศ  ยมจันทร์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ทรัพย์เมฆ
 
1. นางจุฑามาศ  ตลับเพชร
2. นางละไม  วันดี
 
75 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว 1. เด็กชายคันธารัตน์  สมัคราช
 
1. นายสุเทพ  โฉมศรี
 
76 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กชายภาณุพงศ์  รัตนผลิน
 
1. นายจเร  สมุทรธารักษ์
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  สิงห์โสภา
 
1. นายจเร  สมุทรธารักษ์
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กชายชัชวาลย์  ไพรวัลย์
 
1. นายจเร  สมุทรธารักษ์
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กหญิงฐิติมา  บุญเลื่อน
 
1. นายจเร  สมุทรธารักษ์
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรียาน
 
1. นายจเร  สมุทรธารักษ์
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กชายอดิศร  ภูหมื่น
 
1. นายจเร  สมุทรธารักษ์
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กชายวรายุทธ  จันทร์เสียง
 
1. นายจเร  สมุทรธารักษ์
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองคูณ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  จิตดี
 
1. นายเกษม  อยู่รอด
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพทะเล 1. เด็กหญิงโสภาพรรณ   พุ่มเรือง
 
1. นายทวีศิลป์   กาฬพันธ์
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวเฉียว 1. เด็กชายศักดิ์ติพงษ์  จงเทพ
 
1. นายสิรวิชญ์  ลิ้มถาวร
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงวาสนา  รอดชื่น
 
1. นางสาววรวรรณ  สินอำพล
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงนุชนารถ    เนตรแดง
 
1. นางนฤมล  กลิ่นหอม
 
88 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 1. เด็กชายกฤษกร  องอาจ
2. เด็กชายคมกริช  ษรจันทร์ศรี
3. เด็กชายจตุพงศ์  อินทร์ปอ
4. เด็กหญิงชนัญชิดา  แซวหยวก
5. เด็กชายฐิติภัทร  เวลุวันนัย
6. เด็กชายณัฐพล  ท้าวคำพุ
7. เด็กชายณัฐวัฒน์  ดีทุ่ง
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจิมทา
9. เด็กชายธนบดินทร์  สนธิ
10. เด็กชายนนธวัช  ศรีกรัด
11. เด็กหญิงนลพรรณ  จันทึ
12. เด็กหญิงปณิดา  ศรีพุก
13. เด็กหญิงพรนิภา  ป้องประดา
14. เด็กหญิงพรรณธิภา  เบ็็ญจรัตน์
15. เด็กชายพาทิศ  เรืองสุข
16. เด็กชายภาคินัย  นากสวาท
17. เด็กหญิงมยุรี  เกิดจอน
18. เด็กหญิงมีนธาวดี  โพธิ์อิ่ม
19. เด็กหญิงศศิวิมล  ทะรา
20. เด็กหญิงอรนรี  ฉิมปาน
21. เด็กหญิงอัฉรา  นาสี
 
1. นาย สมพงษ์   อยู่ไกล
2. นางจำเริญ  เรี่ยมสุวรรณ
3. นายวิรัตน์  ปานแก้ว
4. นางวิเชียร  ปานแก้ว
5. นายสมศักดิ์  จ๋อยศรีทอง
6. นายเล็ก  สังเวียนกสิกิจ
 
89 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงขวัญเนตร  เอมสกุล
2. เด็กหญิงตะวันวาด  คุณวงษ์
3. เด็กชายนิทัศน์  ชาติวรรณ
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  คงพิมพ์
5. เด็กหญิงรวีวรรณ  สมบุญยอด
6. เด็กหญิงรุ่งกานต์  โพธิ์สุด
7. เด็กชายฤทธิพล  แพงศรี
8. เด็กหญิงวิชชุกานต์  พานทอง
9. เด็กชายวิศรุต  ศรีแก้วพัน
10. เด็กหญิงสร้อยสุดา  บุญเรือง
11. เด็กหญิงสายชล  แก้วแกม
12. เด็กชายสารวี  อ้นกลิ้ง
13. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงจันทร์
14. เด็กหญิงสุชาดา  บุญมี
15. เด็กหญิงสุธามาศ  บุญเผือก
16. เด็กหญิงสุธาสินี  จันทอง
17. เด็กหญิงสุธาสินีย์  บุญเผือก
18. เด็กหญิงสุธิตา  สาหร่าย
19. เด็กหญิงสุพรรณี  เอมสกุล
20. เด็กหญิงอมรรัตน์  พูลเพ็ญ
21. เด็กหญิงเรวิกา  วิมล
 
1. นายกิตติสันติ์  เจริญสุข
2. นายมนศักดิ์  เง่าลี
3. นางวัลภา  ศีติสาร
4. นางวารินทร์  สง่า
5. นางสาววิภารัตน์  หอมสุวรรณ
6. นายสุพจน์  พรหมลี
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวเฉียว 1. เด็กชายศุภชัย  เหล็กสิงห์
 
1. นางสาวสมถวิล  ขำบุญ
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายวิรัน  ช่วยอุระชน
 
1. นางมาเรียม  ชนัฐชัยพัฒน์
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 1. เด็กหญิงธนพร  ชาวนาฝ้าย
 
1. นายณรงเดช  นาขนานรัมย์
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวเฉียว 1. เด็กหญิงอชิรญา  ชุ่มวงศ์
 
1. นางสาวสมถวิล  ขำบุญ
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพทะเล 1. เด็กชายศุภณัฐ  ยืนยง
 
1. นางสายฝน  กาฬพันธุ์
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 1. เด็กหญิงกนิษฐา  บุญนิ่ม
 
1. นางวิไลวรรณ  แก้วชะเนตร
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กชายสิทธิกร  เอี่ยมนาม
 
1. นายศิลป์ธนะ  มะโนน้อม
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 1. เด็กหญิงกฤตยา  วรสวัสดิ์
 
1. นางนัยนา  ยอดนุ้ย
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 1. นายธนพล  กลัดสมบัติ
 
1. นางสุชาดา  สนธิรอด
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายปรเมษฐ์   เชื้อสุวรรณ
 
1. นางนฤมล  กลิ่นหอม
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 1. เด็กหญิงกฤตยา  วรสวัสดิ์
 
1. นางนัยนา  ยอดนุ้ย
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงนุชนารถ    เนตรแดง
 
1. นางนฤมล  กลิ่นหอม
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพทะเล 1. เด็กชายศุภณัฐ   ยืนยง
 
1. นางสายฝน   กาฬพันธ์
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 1. เด็กชายปิยะพงษ์  พึงไชย
 
1. นางนัยนา  ยอดนุ้ย
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 1. เด็กหญิงกนิษฐา  บุญนิ่ม
 
1. นางวิไลวรรณ  แก้วชะเนตร
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 1. เด็กหญิงกฤตยา  วรสวัสดิ์
 
1. นางนัยนา  ยอดนุ้ย
 
106 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังเรือน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญเกิด
2. เด็กหญิงจิรานุช  นุชเทียน
3. เด็กชายจิรายุส  พุกเปี่ยม
4. เด็กชายนัฐพงษ์  โสมิ่งมี
5. เด็กหญิงประไพพร  สวนดอน
6. เด็กหญิงประไพพัชร  สวนดอน
7. เด็กชายพีรณัฐ  ปิ่นสุวรรณ์
8. เด็กหญิงรวีวรรณ  ศรีคูณ
9. เด็กชายสรรเพชร  มารศรี
10. เด็กชายอุกฤษฎ์  น้อยเพ็ญ
 
1. นางสาวกัลยาณี  ด่านนคินทร์รัตน์
2. นางคุรุภาวัลย์  แสงวิจิตร
3. นางสาววรัชนก  พรมจิ๋ว
 
107 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กชายกิตติภูมิ   เทศอินทร์
2. นายจุลพัฒน์  จุลโยธา
3. นายธนพล  ภู่สิงห์
4. นางสาวประกายกานต์  ภู่เทศ
5. นางสาวพิมพ์วิภา  บัญญัติ
6. นางสาวมาริษา  มะโพงเพ็ง
7. เด็กหญิงลลิตา  พึ่งเงิน
8. นางสาวสุภาวดี  กรอกรวม
9. นายสุรศักดิ์  ภักดี
10. เด็กชายอรรถพล  เกษหอม
 
1. นางพชรพร  บูชาบุญ
2. นางสาวสิริ์ณัฐา  แสงวิโรจน์
3. นางสาวสุวิมล  อู่ไทย
 
108 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 72.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เนียมเรือง
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  บางหลวง
3. เด็กหญิงปรีณาพรรณ  มหันโต
4. เด็กหญิงพรทิพย์  ทองประสาร
5. เด็กหญิงรวิภา  รักประเสริฐ
6. เด็กหญิงศุภามาศ  แช่มชื่น
 
1. นางสาวชลธิชา  พูลพินิจ
2. นางทิฆัมพร  นากกลัด
3. นางสาววัชรีวรรณ  ม่วงเกตุ
4. นางสาวสิริรัตน์  บัวพุ่ม
 
109 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังเรือน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รัตนเสถียร
2. เด็กหญิงณัฐนรี  สันหลง
3. เด็กหญิงปริญดา  ประทุมสวัสดิ์
4. เด็กหญิงศิริกุล  ขุนศิริ
5. เด็กหญิงศิริพัตรา  สีระพัน
6. เด็กหญิงศิริยา  แซ่จึง
7. เด็กหญิงสริตา  มากเจียม
8. เด็กหญิงอรทัย  ปานสนม
 
1. นางสาวกัลยาณี  ด่านนคินทร์รัตน์
2. นางคุรุภาวัลย์  แสงวิจิตร
3. นางสาวนงค์นภา  อินทร์ใหญ่
4. นางสุดารัตน์  มากเจียม
 
110 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแขม 1. เด็กหญิงชลดา  ทั่งทอง
2. เด็กหญิงปาจรีย์  ชื่นดอนกลอย
3. เด็กหญิงปิยนันท์  รูปงาม
4. เด็กหญิงพุทธชาติ  ศรีสุวรรณ
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  ทิพย์มาลี
6. เด็กหญิงศุภมาศ  ศรีศุวรรณ
7. เด็กหญิงอรรัมภา  ประหา
8. เด็กหญิงอัญญารัตน์  ปัจฉิม
 
1. นางวิชุดา  แก้วอรสาน
2. นางวิภา  วีระพันธ์
 
111 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย 1. เด็กหญิงชุติมน  ยอดศิลป
2. เด็กหญิงณัฐนรี  คุ้มทิม
3. เด็กหญิงมาริษา  ยอดศิลป
4. เด็กหญิงศิริวัฒนา  หอยสังข์
5. เด็กหญิงอริสา  เจียมรัมย์
6. เด็กหญิงเมธรินทร์  ยอดศิลป
 
1. นายประจวบ  ชูจิตร
2. นางสาวอังคณา  มีเย็น
 
112 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงประสิทธิ์
2. เด็กหญิงกุลจิรา  สิงห์วี
3. เด็กหญิงจิลดา  ว่างเว้น
4. เด็กชายณัฐสิทธิ์  นกเขาเทศ
5. เด็กชายธนนันท์  ต้ายไทยสงฆ์
6. เด็กชายนาทัส  จันทร์คูณ
7. เด็กหญิงบุญฤดี  แจ้มา
8. เด็กชายปัณณวัฒน์  สีผาโดด
9. เด็กหญิงรัตนา  คันธมาศ
10. เด็กหญิงลนัดดา  ปานสันเที๊ยะ
11. เด็กหญิงวิรดา  ต้ายไทยสงฆ์
12. เด็กหญิงศิรดา  เพชรมี
 
1. นายพัชรพงษ์  จันทร์เทศ
 
113 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  พวงพิลา
2. เด็กชายสุทธิรักษ์  สุดใจ
 
1. นายประกอบ  บรรณาธรรม
2. นางอำพัน  มั่นคง
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 1. เด็กชายนราวุฒิ   อาทิตย์
2. เด็กชายอนุกูล   มูลกิตติ
3. เด็กชายเมษา   ยนต์หนู
 
1. นางประจวบ   เกิดเกตุ
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 1. นายชัยสิทธิ์  รอดแสวง
2. นายธนา  คำนึงเกียรติวงศ์
3. นายนาวิน  คงบุญวาส
 
1. นายธวัชชัย  คำแผลง
2. นางบุรีรัตน์  ไชยวงศา
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองข่อย 1. เด็กหญิงรุจิรา  ทองโปรย
2. เด็กหญิงวิภาวดี  กรุดมหาราช
3. เด็กหญิงวิสสุตา  พิสิษฐ์บรรณกร
 
1. นางถาวรีย์  มางาม
2. นางปัณพร  เกิดเข้ม
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 1. เด็กหญิงกมลมาลย์    บังน่าน
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา    สุขพัฒน์
3. เด็กหญิงสุรดา   เพียรเจริญ
 
1. นางประจวบ   เกิดเกตุ
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับหมัน 1. เด็กหญิงกัชราภรณ์  สิงหา
2. เด็กหญิงชญานี  ทับจันทร์
3. เด็กหญิงพรนภา  อินทร์เงิน
4. เด็กหญิงวิภาดา  ยมจันทร์
5. เด็กหญิงศศลักษณ์  มหาสัตว์
6. เด็กหญิงสุธาวี  กระวินยวง
 
1. นางสไบพร  มูรามัญ
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ผิวอ่อน
2. เด็กหญิงปริชญา  แสงจำนงค์
3. นางสาวพาวิณี  โตสูงเนิน
4. เด็กหญิงภคนันท์  จุลพันธ์
5. เด็กหญิงสุทธิดา  เอกขระ
6. เด็กหญิงสุวรรณา  คำผง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ว่องวิไลรัตน์
2. นางสาวปิยะรัตน์  บัววร
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 1. เด็กหญิงณัฐรินีย์  เห็มโพธิ์
2. เด็กหญิงธิติมา  บุญนิ่ม
3. เด็กหญิงรัญชนา  อุตอามาตร
 
1. นางกาญจนา  สำรองพันธ์
2. นางวิไลวรรณ  แก้วชะเนตร
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ยอดจิตร
2. เด็กหญิงอริสรา  ปั้นไล้
3. เด็กหญิงอริสา  อำพันธ์
 
1. นายชาติชาย  บุญรอด
2. นายวรรณรุต  คุ้มเหม
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพฒน์โสภณวิทยา” 1. เด็กหญิงพรนภา  แป้นสุข
2. เด็กหญิงพรประภา  แพรพันธ์
3. เด็กหญิงอัจฉรา  แตงเจริญ
 
1. นางสายใจ  พิลึก
2. นายสุรินทร์  พิลึก
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โพธิ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงปรีชญา  บุญเกิด
3. เด็กหญิงปาจรีย์  นวนคำ
 
1. นางชวนพิศ  ทับทอง
2. นายธรรมเนียม  ทับทอง
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพฒน์โสภณวิทยา” 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ลอยเลื่อน
2. เด็กชายจิรพัฒน์  ใหญ่เย็น
3. เด็กหญิงพรสุดา  แห้วเพชร
 
1. นางสายใจ  พิลึก
2. นายสุรินทร์  พิลึก
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. เด็กหญิงกรรวี   ประสาทพร
2. เด็กหญิงจารุวรรณ   กฤษดี
3. เด็กหญิงธีรนาฎ   สุขศรี
 
1. นางธิดาพร   หนูทวน
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กชายพร้อมวงศ์  กมเลศรังสรรค์
2. เด็กชายสิทธินนท์  สายแวว
 
1. นางสาวนุตประวีณ์  ทัศนสุวรรณ
2. นายภูชิต  นามไพร
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 1. เด็กชายกวิน  แซ่เฮง
2. เด็กหญิงบุญญาลักษณ์  เกตุอุดม
3. เด็กหญิงสัญจิตา  ขันทอง
 
1. นายมนัสนันท์  ควรประเสริฐ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ทับจีน
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  สุขแย้ม
3. เด็กหญิงเจนจิรา  โลมปลา
 
1. นายจรัญ  จิอู๋
2. นายลมโชย  สินประเสริฐรัตน์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1. เด็กหญิงธิติมา  จันทอง
2. เด็กหญิงพัดชา  นุ่มมาก
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  ไทยเจริญ
 
1. นายจรัญ  จิอู๋
2. นายลมโชย  สินประเสริฐรัตน์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1. เด็กหญิงงามเพ็ญ  ทองไชย
2. เด็กหญิงดวงกมล  เบ้าศรี
3. เด็กหญิงนุจรินทร์  ศรีโปดก
 
1. นายจรัญ  จิอู๋
2. นายลมโชย  สินประเสริฐรัตน์
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 1. เด็กหญิงธณัฐพร  พรมเมือง
2. เด็กหญิงรัชฎา  นาคปัด
3. เด็กหญิงวิชิตา  ทองคำ
 
1. นายณรงเดช  นาขนานรัมย์
2. นางมณีรัตน์  นาขนานรัมย์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กหญิงจิดาภา  อุ่นเรือน
2. เด็กหญิงปราณี  ยอดวัด
3. เด็กหญิงแพรวรดา  เกื้อสกุล
 
1. นางสาวสุจินันท์  จีรพงษ์อุดม
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กชายธนกร  พวงจันทร์ศรี
2. เด็กชายพีรวิทย์  โล่นพันธ์
 
1. นายสมควร  อ่อนนุ่ม
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขารวก 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงเจสริน  บุญธรรมสามิสร
 
1. นายธนกฤษณ์  อินกองงาม
2. นางวัชรา  อ่อนจันทร์
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กหญิงชนากานต์  เสือส่าน
2. เด็กชายภัทรพล  จ้อยสุดใจ
 
1. นางสาวนุตประวีณ์  ทัศนสุวรรณ
2. นายภูชิต  นามไพร
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 1. เด็กหญิงนิชารีย์  ทันทะโชติ
2. เด็กหญิงผุสดี  รวยทุน
 
1. นายวิชาญ  ลูกแก้ว
2. นางวิไลวรรณ  แก้วชะเนตร
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กชายวิทยา  สิงสม
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ดาวลอย
3. เด็กชายอรรถพล  รุ่งเรือง
 
1. นายสมควร  อ่อนนุ่ม
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กชายณัฐพล  พงโอสถ
2. เด็กชายยุทธภูมิ  อ่วมเชย
 
1. นายธนินท์รัฐ  พงศ์ธนกิตติ์
2. นางสาวอาภรณ์  สุริวงศ์
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  อภัย
2. เด็กชายวายแอต สมิธ  คงเจริญ
 
1. นางสาวสุพัฒน์ตรา  ปัญญายงค์
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กชายกฤษฎา  อินทร์ประสาท
2. เด็กชายวิทยา  สิงสม
 
1. นายสมควร  อ่อนนุ่ม
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธงไทยยาราม 1. เด็กหญิงนฤมล  ภุมมา
2. เด็กชายบดินทร์  พินิตตานนท์
 
1. นางรัตนา  บุณโยประการ
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแขม 1. นายชัยสุวรรณ  วุ่นอินทร์
2. นางสาวนฤมล  พรมชาติ
 
1. นายฐาประพนต์  อานนท์โภคิณ
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กชายธนธรณ์  สาคร
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ธรรมมงคล
 
1. นางสาวสุพัฒน์ตรา  ปัญญายงค์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสัตตวนาราม 1. เด็กชายลอยด์  คินโย
 
1. นางสาวพัชรินทร์  โมขศักดิ์
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สุวรรณปักษ์
 
1. นางศรีเภาว์  นันทะเสน
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธงไทยยาราม 1. เด็กหญิงทักษิณาภรณ์  จันทร์สว่าง
 
1. นางจันทิรา  จันทวงศ์
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสัตตวนาราม 1. เด็กชายลอยด์  คินโย
 
1. นางสาวพัชรินทร์  โมขศักดิ์
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โชคลัทธิธรรม
 
1. นางสาววิภาศรี  มานะสันติ
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กหญิงชลดา  ตังสุวรรณ
 
1. นางกุลิสรา  อ่อนเอม
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพประทาน 1. เด็กหญิงชิดชนก  มีชัยรุ่งเรือง
 
1. นายชนนนท  มีชัยรุ่งเรือง
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กหญิงพิจิตรา  ไชยพิมพ์
 
1. นางสาวภาวิณี  วัดเมือง
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กชายธนพงศ์  วัยวราวุธ
 
1. นางณิชกมล  ขุนเพ็ง
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวเฉียว 1. เด็กหญิงเพียงเพลิน  สุจริตธรรม
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  กิจธนะทรัพย์
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กหญิงกัณหา  กิติพันธ์
2. เด็กชายฉัตรมงคล  กาสี
3. เด็กหญิงวรรณธนา  เม่นสุวรรณ์
4. เด็กหญิงเบญญาภา  ภูฆัง
5. เด็กหญิงเอวลี  กางเกตุ
 
1. นางน้ำทิพย์  บัวเผื่อน
2. นางสุนีย์  สิงหะคเชนทร์
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโถงจื้อ 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ศุภฤกษ์
 
1. MissSong  Guoling
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวเฉียว 1. เด็กหญิงรมย์รวินทร์  ธูปหอม
 
1. นายJiang Rui  Cong
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  กาสี
2. เด็กชายภูชิสส์  สุขเจริญ
 
1. นางกุลิสรา  อ่อนเอม
2. นายอภิชาติ  อ่อนเอม
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 1. เด็กหญิงขนิษฐา  กริ่งทอง
2. เด็กหญิงธนพร  มาลัย
 
1. นางสุชาดา  สนธิรอด
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 1. เด็กชายคมสันต์  ศรีเมือง
2. เด็กชายปุณญกัณฑ์  จันทร์หอม
3. เด็กชายภัทรพงษ์  จันทร์ป้อม
4. เด็กชายภูวดล  บุษหมั่น
5. เด็กชายวีรวัฒน์  นาวาเงิน
6. เด็กชายอรรถพล  ธนจารุวิทยากร
 
1. นายชิดชนก  กลิ่นชั้น
2. นางวันทนา  กลิ่นชั้น
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 1. เด็กชายกรชวัล  สิมสีดา
2. เด็กชายธนพนธ์  โตรอด
3. เด็กชายวรชน  ลิ้มไขแสง
4. เด็กชายศรายุทธ  สุทธิพงศ์
5. เด็กชายศิวกร  ขัดแก้ว
6. เด็กชายศุภศิณ  เขื่อนเพชร
 
1. นายจำรูญ  ดินไทย
2. นายสิทธิชัย  ขำทวีพรหม
3. นางสุจิตรา  โพธิ์ดี
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. นายธีระพงษ์  ราชมณี
2. นายรัชชานนท์  ปัญจวรรณ์
3. เด็กชายวิศรุต  แก้วศรี
4. นายสุมวัฒน์  พิมพา
5. นายสุรเดช  อินหันต์
6. เด็กชายอัครชัย  จันทร์ดี
7. เด็กชายอาทิตย์  มะโพงเพ็ง
8. เด็กชายอุกฤษ  ม่วงสุข
 
1. นายประสิทธิ์  จำปาหาญ
2. นางสาวสิริ์ืณัฐา  แสงวิโรจน์
3. นางสาวเนตรนภาภรณ์  ปันจะวรรณ์
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กหญิงจรรยารัตน์   รุ่งสว่าง
2. เด็กหญิงจันทรา   ปานบน
3. เด็กหญิงน้ำฝน   ภู่ชัย
4. เด็กหญิงรุ่งนภา   กรพรม
5. เด็กหญิงวุฒิพร   มณี
6. เด็กหญิงศิริพร   สิงเนิน
7. เด็กหญิงหทัยรัตน์    ธรรมราช
8. เด็กหญิงเจนจิรา   ศรีราชพนมปาน
9. เด็กหญิงเพัชรินทร์   มูลทอง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  จันทร์่อ่ำ
2. นางวรินทร  มัชฌิมา
3. นายไพรัช  ปิ่นทอง
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แซวหยวก
2. เด็กหญิงกมลชนก  ตรีปราการ
3. เด็กหญิงกมลทิพย์  แก้วปรีชา
4. เด็กหญิงคณิสสร  พุทธสังข์
5. เด็กหญิงณพิชญา  อินปอ
6. เด็กหญิงพรชนก  ตรีปราการ
7. เด็กหญิงสุนิสา  สังข์เดช
8. เด็กหญิงอภิชญา  ผ่องแผ้ว
9. เด็กหญิงอรณิชา  ดินไทย
10. เด็กหญิงอารดา  ธนจารุวิทยากร
 
1. นางวันทนา  กลิ่นชั้น
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพร้าว 1. เด็กหญิงธัญมน  โยธามาตย์
2. เด็กหญิงสิรินยา  อยู่รอด
3. เด็กหญิงสุขุมาภรณ์  บุตรดี
4. เด็กหญิงสุภาวดี  คล้ายรัก
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  โตเทศ
2. นางเพ็ญนภา  จันทรคณา
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ 1. เด็กหญิงมาลี   งามเขียน
2. เด็กหญิงศศิญาพร   อ่อนจันทร์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    โพธิ์ทอง
 
1. นางทิศานาถ  ขุนนาถ
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงทักษิณา  รัตธิกุล
2. เด็กหญิงวิชญาพร  สีดาคำ
3. เด็กหญิงหยาดฟ้า  ไชยมา
 
1. นางบาหยิน  เผ่าธีระยุทธ
2. นางสุภาพร  พิทักษ์วารินทร์
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  กุลวัตร์
2. เด็กหญิงปริชญา  เรี่ยมสุวรรณ
3. เด็กชายอภิมุข  สุนทรบุตร
 
1. นางสมิตา  ราชคฤห์
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพฒน์โสภณวิทยา” 1. เด็กหญิงชุติมา  พูนเพิ่ม
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ทองแจ่ม
3. เด็กหญิงศศิธร  อ่ำรักษ์
 
1. นางสาวธนพรรณ  ทองน้อย
2. นางอุบล  นาคสุข
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 1. เด็กชายธนาธร  เงินมงคล
2. เด็กชายอาทิตย์  ทะนุ
 
1. นางสุชาดา  สนธิรอด
2. นางสาวสุรีพร  ทรัพย์ศรี
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. เด็กชายภานุวัฒน์   บำรุงแจ้ง
2. เด็กหญิงสุพิชชา  พรหมอยู่
 
1. นางธิดาพร    หนูทวน
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 1. เด็กชายจักรพงษ์  สุขเกษม
2. เด็กชายนพนัย  ปิยะกุล
 
1. นางจิตตรา  ส้มอ่ำ
2. นางสาวเบญจศีล  กลิ่นแช่มช้อย
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพทะเล 1. เด็กชายพชร   สง่างาม
2. เด็กชายรชตนันท์   เอกอินทร์
 
1. นางสาวศรัญญา  ครยก
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 1. นางสาวกัณทิมา  พรหมแสง
2. นางสาวสุวารี  โตเนียม
 
1. นายวิชาญ  ทิมเดช
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง 1. เด็กหญิงพัชรี  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เบ้าทอง
 
1. นางสมคิด  ผลาผล
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับหมัน 1. เด็กหญิงมณฑิตา  เพชรทอง
 
1. นายอุกฤษฏ์ธัช  มูรามัญ
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น 1. เด็กชายกาจพน  เคล้าเคลือ
 
1. นางณิชาวรรณ  รอดเจริญ
 
177 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กชายรชต  อินทร์น้อย
 
1. นางยุพา  เชื้อแฉ่ง
 
178 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงณัฐวรา  แสงชา
2. เด็กชายทิวัตถ์  แสงสุวรรณ์
3. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  คำวิเศษ
 
1. นางวรรณี  โพธิ์เรือง
2. นายวิสูตร  กรุดอินทร์
 
179 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กชายกิตติภูมิ  เอื้อเฟื้อพันธ์
2. เด็กหญิงธาวินันต์  บุญผึ้ง
3. เด็กหญิงศิรประภา  บุญศรี
 
1. นางสาวนภาพร  เด็ดใจ
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 1. เด็กชายสุธากร   ชมภู
 
1. นางสาวกรรณิการ์   กองแก้ว
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กชายจิรพันธ์   มณี
 
1. นางสาวลลิตา  ปิ่นทอง
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงประดู่ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สุวรรณยี่
 
1. นายประมวล  เส็งชื่น
 
183 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย 1. เด็กหญิงฐิติมา  ประชุมเทศ
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เข็มสัมฤทธิ์
 
1. นางชวัลพัชร์  ชูศรี
2. นางสาวมลฑาทิพย์  งอกผล
 
184 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง 1. เด็กหญิงวราภรณ์   น้อยเอี่ยม
2. เด็กหญิงอาริสา  ดาดี
 
1. นางบุญเรือน   เทียมมณี
2. นางสาวปุณกมล  ปราบปราม
 
185 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กชายสุทธิพจน์   สร้อยนาค
2. เด็กชายอนุรักษ์   พรหมพันธ์
 
1. นางสาวจันทรา  น้อยปราง
2. นางสาวลลิตา  ปิ่นทอง
 
186 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงปีย์รดา  เชื้อทอง
2. เด็กชายพรรษกร  สุขเอี่ยม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ประทุมมา
2. นางบุญยืน  สุขแก่น
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังหินเพลิง 1. เด็กชายอรรถพล  บรรดิษฐ์
 
1. นางธรรมเนียม  เซนักค้า
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 1. เด็กชายวิโรจน์  ซื่อตรง
 
1. นายชาติชาย  บุญรอด
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กชายสรศักดิ์   บุญยะชา
 
1. นายไพรัช  ปิ่นทอง
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 1. เด็กหญิงบุญหลง  ทัพโพร้ง
 
1. นางพิระนันท์  ทับทิมเกิด
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงประดู่ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สุวรรณยี่
 
1. นายประมวล  เส็งชื่น
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 1. เด็กชายณัฐพล  สนสกุล
2. เด็กชายภูมิเดช  วงค์หิรัญ
3. เด็กชายวนากรณ์  สุขเปีย
 
1. นางจันทกร  ธรรมรังสรรค์
2. นางน้ำฝน  รุจิลัญจ์
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นิ่มเปีย
2. เด็กชายรพีภัทร  คำดี
3. เด็กชายศุภกรณ์  บุกบุญ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ว่องวิไลรัตน์
2. นางสาวปิยะรัตน์  บัววร
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กชายกิตตินันท์   สุขสมบูรณ์
2. เด็กชายบุญยากร   เสียบแหลม
3. เด็กชายศักดิ์ชัย   สัญญารักษ์
 
1. นายภานุวัฒน์  สิงห์สลุด
2. นางสาวลลิตา  ปิ่นทอง
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 1. เด็กหญิงมณฑิรา  เกตุชนก
2. เด็กหญิงวาสนา  ชาหนองอ้อ
3. เด็กหญิงศิรินภา  ในผลดี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ว่องวิไลรัตน์
2. นางสาวปิยะรัตน์  บัววร
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองง้าว 1. เด็กหญิงวัชรี  แดงคำ
 
1. นางสาวกุลศิริ  นิยมไทย
2. นางอัมพวัน  บุญสิงห์
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กชายบริวัตร  อารีเอื้อ
2. เด็กชายวายุ  แสงเรือง
 
1. นางจงกลณี  สิทธิราช
2. นางสาวสุพัฒน์ตรา  ปัญญายงค์
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงประดู่ 1. เด็กชายธีรพงศ์  บัณฑิตเสน
2. เด็กชายนรเศรษฐ์  สุขเจริญ
3. เด็กชายวิชานนท์  แพพึ่ง
 
1. นางสาวดวงใจ  ยมจันทร์
2. นายวชิระ  แสงบุญ
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 1. เด็กหญิงนิตยา  มนเทียรทอง
2. เด็กชายศุภากร  ชูฟัก
3. เด็กชายโชคทวี  สงทอง
 
1. นายชาติชาย  บุญรอด
2. นายไพโรจน์  บุญมี
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 1. เด็กชายพลพล  พิศกิ่ง
2. เด็กหญิงอรนิดา  สลัยรัมย์
3. เด็กหญิงอรนิภา  สลัยรัมย์
 
1. นายชาติชาย  บุญรอด
2. นายไพโรจน์  บุญมี