หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ระหว่าง วันที่2 - 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   2 พ.ย. 2556   3 พ.ย. 2556   8 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 2 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
10 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนจ่าการบุญ 2 พ.ย. 2556 09.00เป็นต้นไป
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 2 พ.ย. 2556 09.00เป็นต้นไป
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนจ่าการบุญ 2 พ.ย. 2556 09.00เป็นต้นไป
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 2 พ.ย. 2556 09.00เป็นต้นไป
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนจ่าการบุญ 2 พ.ย. 2556 09.00เป็นต้นไป
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 2 พ.ย. 2556 09.00เป็นต้นไป
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนจ่าการบุญ 2 พ.ย. 2556 09.00เป็นต้นไป
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 2 พ.ย. 2556 09.00เป็นต้นไป
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนจ่าการบุญ 2 พ.ย. 2556 09.00เป็นต้นไป
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 2 พ.ย. 2556 09.00เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 2 พ.ย. 2556 13.00-16.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 2 พ.ย. 2556 13.00-16.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 2 พ.ย. 2556 13.00-16.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 2 พ.ย. 2556 13.00-16.00
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 2 พ.ย. 2556 13.00-16.00
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 2 พ.ย. 2556 13.00-16.00
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 2 พ.ย. 2556 13.00-16.00
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 2 พ.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09300-12.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
14 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
16 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00-16.00
17 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00-16.00
18 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00เป็นต้นไป
19 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00เป็นต้นไป
20 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
21 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00เป็นต้นไป
22 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00เป็นต้นไป
23 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
24 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
25 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
26 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
27 340 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
28 341 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
29 342 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
30 343 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
31 344 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
32 345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
33 346 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
34 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนผดุงราษฎร์ 2 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
35 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนผดุงราษฎร์ 2 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
36 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนผดุงราษฎร์ 2 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
37 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนผดุงราษฎร์ 2 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
38 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 2 พ.ย. 2556 09.00เป็นต้นไป
39 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 2 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
40 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 2 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
41 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 2 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
42 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 2 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
43 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 2 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
44 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 2 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
45 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 2 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
46 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 2 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
47 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 2 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
48 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
49 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
50 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
51 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
52 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00เป็นต้นไป
53 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00เป็นต้นไป
54 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00เป็นต้นไป
55 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
56 400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
57 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 2 พ.ย. 2556 09.12.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตาประขาวหาย 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตาประขาวหาย 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตาประขาวหาย 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตาประขาวหาย 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตาประขาวหาย 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตาประขาวหาย 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตาประขาวหาย 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]