หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-plk1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางวิไลพร ทองอยู่โรงเรียนวัดมหาวนารามกรรมการ
2. นางอรทัย แก้วทองโรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์)กรรมการ
3. นางสาวภมรรัตน์ ตันพานิชโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางเจียมจิตร์ ขุนทองนุ่มโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
2. นายโชติ โพธิสุวรรณโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่73กรรมการ
3. นางนิรมล พุ่มไม้โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางฉวี กันชูโรงเรียนชุมชน 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
2. นางพัชรินทร์ พลไวย์โรงเรียนวัดสระโคล่กรรมการ
3. นางบังอร เจริญสุขรุ่งเรืองโรงเรียนวัดบึงพระกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางประทีป ยอดเกตุโรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
2. นางโศภิษฐ์ ยิ่งยืนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง)กรรมการ
3. นางวรินธร จันทะคุณโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางอรชรา จันทรังษีโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นางสาวรัจนา จันทรโรงเรียนวัดคุยมะตูมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางชนิตา ปุญญฤทธิ์โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกกรรมการ
2. นางอกณิษฐ์ เนื่องแก้วโรงเรียนวัดบึงกอกกรรมการ
3. นายวิสูตร แซ่ตันโรงเรียนวัดพรหมเกษรกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางฐิติมา ปัญญาดิษฐวงษ์โรงเรียนวัดมหาวนารามกรรมการ
2. นางรัชตา เจริญภัทราวุฒิโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
3. นางสุกัญญา ห้อยระย้าโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวพรพิศ เสือชาวนาโรงเรียนวัดหนองพะยอมกรรมการ
2. นางกนกพรรณ เรืองเหล็กโรงเรียนบางระกำกรรมการ
3. นางวรินทร์รตา ธนาชัยเมธาวัฒน์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายประทีป รอดเทศโรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์)กรรมการ
2. นางสุภาพรรณ ชูกลิ่นโรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์กรรมการ
3. นางทุเรียน มาน้อยโรงเรียนวัดมหาวนารามกรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางผกาทิพย์ สร้อยมุขโรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
2. นางกรรณิกา คำขันตีโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่73กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางวรนุช ทรัพย์ศรีโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
2. นางกุลธิดา รัศมีโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. นางรัตติการ์ ยาฉายโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรพิศ เสือชาวนาโรงเรียนวัดหนองพะยอมกรรมการ
2. นางวริษา แย้มเสมอโรงเรียนบ้านบึงกระดานกรรมการ
3. นางสุวิมล ชุติทรัพย์ไพบูลย์โรงเรียนบางระกำกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายไพรัตน์ แสงชัยโรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการ
2. นางเพราพรรณ จูเมฆาโรงเรียนวัดคุยขวางกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสมหมาย ม่วงมีโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นางสาวเทียนจิตร มูลหงษ์โรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
3. นางสันธยา ทิมันโรงเรียนสะพานที่ 3 กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเดชา เอี่ยมสนธิโรงเรียนบ้านบึงกระดานกรรมการ
2. นายวินัย ทาบางโรงเรียนบางระกำกรรมการ
3. นางนิตยา สีสังข์โรงเรียนวัดมหาวนารามกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางเจริญ ยอดเพชรโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นางจุฑาทิพย์ ศิริสานต์โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา)กรรมการ
3. นางสุววรณา ยอดประชาโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายยุทธศิลป์ สิงคนิภาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นางพรทิพย์ วีระกูลโรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา)กรรมการ
3. นางสาวชุติมา คตสุกโรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางศรีวัฒนา เจริญกุลโรงเรียนวัดอรัญญิกกรรมการ
2. นางสาวยลสมร คงเติมโรงเรียนวัดห้วงกระไดกรรมการ
3. นางวิไลรัตน์ มากเมืองโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางกิตติมาภรณ์ อัมรามรโรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมันกรรมการ
2. นางศิตา สำเร็จดีโรงเรียนวัดพรหมเกษรกรรมการ
3. นางสาวเจริญ กองดีโรงเรียนวัดสระโคล่กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวพรทิพย์ ศิริวัฒน์โรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
2. นางวิจิตร สมเงินโรงเรียนวัดบึงพระกรรมการ
3. นายสมนึก สุกลาภโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางกรรณิกา ลิ้มประเสริฐโรงเรียนวัดมหาวนารามกรรมการ
2. นายวิรัตน์ ตระกูลเอี่ยมเจริญโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่73กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางชอ้อน นิตสร้อยโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
2. นางชนิดา ศิริวัฒน์โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางกัลยารัตน์ ไกรเกรียงศรีโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นางละเอียด พุ่มทองโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
3. นางอารีย์ ณ วิเชียรโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายยุทธ จริยาโรงเรียนชุมชน 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ทองสุกโรงเรียนวัดปรือกระเทียมกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอำพัน สร้อยมุขโรงเรียนวัดแหลมโพธิ์กรรมการ
2. นายสมพงษ์ เหลืองทองโรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวเหมวรรณ เอี่ยมสายโรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางวรรณภา สภาภักตร์โรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นางเฉลิมรัตน์ ยาวขันแก้วโรงเรียนวัดแหลมโพธิ์กรรมการ
3. นายเรียบ จันทร์เมืองโรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายยุทธนา แสวงผลโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
2. นายบุญชอบ อินทโชติโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
3. นายไกรนุวัฒน์ เจริญสุขรุ่งเรืองโรงเรียนวัดบึงพระกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายมานะ เพาะเจริญโรงเรียนบ้านพลายชุมพลกรรมการ
2. นางพีรภัฎ ศรีมาโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่73กรรมการ
3. นางกิตยาพร ม่วงปั้นโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฬาภรณ์ นันทเมธีธิปพงษ์โรงเรียนบ้านพันเสากรรมการ
2. นางนพรัตน์ มั่นยุติธรรมโรงเรียนวัดอรัญญิกกรรมการ
3. นางสาวจรรยาวัลย์ สินธุชลโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางทองใหม่ คันชั่นทองโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นางนริศรา อินทรเลิศโรงเรียนวัดสมอแขกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางเตือนใจ ประดิษฐ์โรงเรียนบางระกำกรรมการ
2. นางนิตยา จันทร์เมืองโรงเรียนบ้านพลายชุมพลกรรมการ
3. นางรัญทม แสงงามโรงเรียนชุมชน 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสุปราณี ประกายแก้วโรงเรียนวัดเนินมะคึกกรรมการ
2. นางศรีนภา นาควิโรจน์โรงเรียนวัดมหาวนารามกรรมการ
3. นายอุกฤษฎ์ มีมากโรงเรียนวัดพรหมเกษรกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายอุทิศ ว่องประจันทร์โรงเรียนหนองพะยอมกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ขวบสันเทียะโรงเรียนหล่ายขานางกรรมการ
3. นางสาวณภัทร สมบูรณ์โรงเรียนนิคมบางระกำ 4กรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางหฤทยา ทองเพ็ชรโรงเรียนวัดเนินมะคึกกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย บุญอ่องโรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
3. นางสาวสมพิศ ชาบางโรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายพีระชัย อากาศวิภาตโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นายสุรพล ทองงามโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. สิบเอกสินธพ ใจกล่ำโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
4. นายนเรศ เอี่ยมแก้วโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
5. นางปราณี ดวงสว่างโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
6. นายประเสริฐ วงศ์เศรษฐภูษิตโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
7. นายสุทนต์ อิ้มทับโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
8. นายสุรชัย โต๊ะทับทิมโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายพีระชัย อากาศวิภาตโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นายสุรพล ทองงามโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. สิบเอกสินธพ ใจกล่ำโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
4. นายนเรศ เอี่ยมแก้วโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
5. นางปราณี ดวงสว่างโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
6. นายประเสริฐ วงศ์เศรษฐภูษิตโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
7. นายสุทนต์ อิ้มทับโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
8. นายสุรชัย โต๊ะทับทิมโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายพีระชัย อากาศวิภาตโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นายสุรพล ทองงามโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. สิบเอกสินธพ ใจกล่ำโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
4. นายนเรศ เอี่ยมแก้วโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
5. นางปราณี ดวงสว่างโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
6. นายประเสริฐ วงศ์เศรษฐภูษิตโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
7. นายสุรชัย โต๊ะทับทิมโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายพีระชัย อากาศวิภาตโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นายสุรพล ทองงามโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. สิบเอกสินธพ ใจกล่ำโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
4. นายนเรศ เอี่ยมแก้วโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
5. นางปราณี ดวงสว่างโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
6. นายประเสริฐ วงศ์เศรษฐภูษิตโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
7. นายสุทนต์ อิ้มทับโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
8. นายสุรชัย โต๊ะทับทิมโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายพีระชัย อากาศวิภาตโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นายสุรพล ทองงามโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. สิบเอกสินธพ ใจกล่ำโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
4. นายนเรศ เอี่ยมแก้วโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
5. นางปราณี ดวงสว่างโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
6. นายประเสริฐ วงศ์เศรษฐภูษิตโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
7. นายสุทนต์ อิ้มทับโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
8. นายสุรชัย โต๊ะทับทิมโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวิชัย นิเทศธัญกิจโรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการ
2. นางบังอร หรั่งมาโรงเรียนวัดปรือกระเทียมกรรมการ
3. นางนวรัตน์ ภาวะไพบูลย์โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกกรรมการ
4. นางเสาวณีย์ บำรุงเมืองโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่73กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางพรพิมล แถมพยัคฆ์โรงเรียนวัดศรีวนารามกรรมการ
2. นางวราภรณ์ พิมานมาศสุริยาโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
3. นางสาวสิริธร วิชิตนาคโรงเรียนวัดกรับพวงกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเสาวณีย์ บำรุงเมืองโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่73กรรมการ
2. นางบังอร หรั่งมาโรงเรียนวัดปรือกระเทียมกรรมการ
3. นางพรพิมล แถมพยัคฆ์โรงเรียนวัดศรีวนารามกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางนิทรา แก้วมณีโรงเรียนวัดมหาวนารามกรรมการ
2. นางนรัตน์ สิงห์คงโรงเรียนยางแขวนอู่กรรมการ
3. นางมัลลิกา เพาะเจริญโรงเรียนวัดแหลมโพธิ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางนพักตร์สร พันธุ์เพ็งโรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้นกรรมการ
2. นางนิตยา ถนอมทรัพย์โรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ดิเรกวัฒนะโรงเรียนบ้านบึงกระดานกรรมการ
4. นางนพพร มีช้างโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ไชยกาลโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
2. นางเรวดี หมั่นเขตวิทย์โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางสาวศลิษา แสงเมืองโรงเรียนวัดหนองนาดงกวางกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ไชยกาลโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
3. นายณปภพ บันชาโตโรงเรียนวัดโพธิญาณกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางสุภาพร อินทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสุภาพร อินทร์ทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นายเจริญฤทธิ์ จันทร์เจริญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
3. นายอนันต์ แก้วแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวศรีรัตน์ ไทยวิจิตรโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรมกรรมการ
2. นางสาวคนึงนิจ แก้ววิเชียรโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำกรรมการ
3. นางอภิชา สิงห์วิภาสโรงเรียนวัดยางเอนกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวนิดา ภู่ประเสริฐโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
2. นางสาวศรีรัตน์ ไทยวิจิตรโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรมกรรมการ
3. นางสาวคนึงนิจ แก้ววิเชียรโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวรรณี บุญพันธ์โรงเรียนวัดสระโคล่กรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ เกษธีระกุลโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกกรรมการ
3. นายสนิท นาคมีโรงเรียนชุมชน 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
4. นางสุนีย์ เอี่ยมสนธิโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางจุไรรัตน์ มาประสพโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
2. นางสายใจ สนประเสริฐโรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์)กรรมการ
3. นางไพรัช ทานะขันธ์โรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์)กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสุนีย์ เอี่ยมสนธิโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
2. นายสนิท นาคมีโรงเรียนชุมชน 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นางผุสดี คนหลักข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางวรรณภา เผือกอ่อนโรงเรียนวัดพรหมเกษรกรรมการ
3. นางสุภาพรรณ เลี้ยงบำรุงโรงเรียนวัดแหลมเจดีย์กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางวรรณภา เผือกอ่อนโรงเรียนวัดพรหมเกษรกรรมการ
2. นางผุสดี คนหลักข้าราชการบำนาญกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางเกศรากร มีเมล์โรงเรียนบ้านพลายชุมพลกรรมการ
2. สิบโทบุญเลิศ กลิ่นจำปาศรีโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. นายประสูตร พันโทโรงเรียนบ้านพันเสากรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. สิบเอกอำนาจ บุญผ่องโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่73กรรมการ
2. นายวันชัย ทองพลับโรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
3. นายทองดำ สิงห์ลอโรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์กรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายจำลอง ทองดอนง้าวโรงเรียนวัดพรหมเกษรกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ พันมาโรงเรียนปลักแรดกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายอนวัช รัตโนทัยโรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์)กรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ ปาพรมโรงเรียนวัดหนองอ้อกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยโทวสันต์ จันโสโรงเรียนวัดปรือกระเทียมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอดิเรก น้อยพานิชโรงเรียนวัดปรือกระเทียมกรรมการ
2. สิบเอกนิรันดร์ ปิ่นทองโรงเรียนวัดดงโคกขามกรรมการ
3. นายวิทูรย์ สารธิมาโรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็นกรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายคชสุวรรณ แท่นทองโรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
2. นายไพรัช อยู่ฉัตรโรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์)กรรมการ
3. นางสาลี่ ศิริวัฒน์โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมันกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายไพรัช อยู่ฉัตรโรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์)กรรมการ
2. นางสาลี่ ศิริวัฒน์โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมันกรรมการ
3. นายคชสุวรรณ แท่นทองโรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายคชสุวรรณ แท่นทองโรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
2. นายไพรัช อยู่ฉัตรโรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์)กรรมการ
3. นางสาลี่ ศิริวัฒน์โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมันกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสันติสุข พลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นายประสงค์ เอกอนันต์ไชยโรงเรียนวัดหนองอ้อกรรมการ
3. นายณรงค์ นาคน้อยโรงเรียนบ้านหนองกวางลี้กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสันติสุข พลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นายประสงค์ เอกอนันต์ไชยโรงเรียนวัดหนองอ้อกรรมการ
3. นายณรงค์ นาคน้อยโรงเรียนบ้านหนองกวางลี้กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสันติสุข พลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นายประสงค์ เอกอนันต์ไชยโรงเรียนวัดหนองอ้อกรรมการ
3. นายณรงค์ นาคน้อยโรงเรียนบ้านหนองกวางลี้กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ อินแก้วโรงเรียนผดุงราษฎร์กรรมการ
2. นายนงลักษณ์ จันทร์สว่างโรงเรียนบางระกำกรรมการ
3. นายสุนทรีย์ ทองอินทร์โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
4. นายศรัณย์ ชูเวชโรงเรียนปากพิงตะวันตกกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ อินแก้วโรงเรียนผดุงราษฎร์กรรมการ
2. นางนงลักษณ์ จันทร์สว่างโรงเรียนบางระกำกรรมการ
3. นายสุนทรีย์ ทองอินทร์โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
4. นายศรัณย์ ชูเวชโรงเรียนวัดปากพิงตะวันตกกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายพิทักษ์ ทับทิมโรงเรียนวัดดอนอภัยกรรมการ
2. นางยุพา ศิริพันธุ์โรงเรียนวัดยางเอนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายพิทักษ์ ทับทิมโรงเรียนวัดดอนอภัยกรรมการ
2. นางยุพา ศิริพันธุ์โรงเรียนวัดยางเอนกรรมการ
3. นายสุทีป สามเกษรโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ ทับทิมโรงเรียนวัดดอนอภัยกรรมการ
2. นางยุพา ศิริพันธุ์โรงเรียนวัดยางเอนกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ อินแก้วโรงเรียนผดุงราษฎร์กรรมการ
2. นายสุนทรีย์ ทองอินทร์โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
3. นายนงลักษณ์ จันทร์สว่างโรงเรียนบางระกำกรรมการ
4. นายศรัณย์ ชูเวชโรงเรียนวัดปากพิงตะวันตกกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นางสาวภคมน เศรษฐธัญการโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่73กรรมการ
2. นางวิลาวัณย์ มันตะสูตรโรงเรียนกรรมการ
3. นายประดุง คงสวัสดิ์โรงเรียนวัดยาง(มีมานะ)กรรมการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นางสาวภคมน เศรษฐธัญการโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่73กรรมการ
2. นายประดุง คงสวัสดิ์โรงเรียนวัดยาง(มีมานะ)กรรมการ
3. นางวิลาวัณย์ มันตะสูตรโรงเรียนกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายภคมน เศรษฐธัญการโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่73กรรมการ
2. นายประดุง คงสวัสดิ์โรงเรียนวัดยาง(มีมานะ)กรรมการ
3. นางวิลาวัณย์ มันตะสูตรโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ เนียมเปียโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
2. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
4. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสิรฐโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
5. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนนิคมบางระกำ 2กรรมการ
6. นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เนียมเปียโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
2. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
4. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสิรฐโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
5. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนนิคมบางระกำ 2กรรมการ
6. นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ เนียมเปียโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
3. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสิรฐโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
4. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
5. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนนิคมบางระกำ 2กรรมการ
6. นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เนียมเปียโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
2. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
4. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสิรฐโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
5. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนนิคมบางระกำ 2กรรมการ
6. นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ เนียมเปียโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
2. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
4. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสิรฐโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
5. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนนิคมบางระกำ 2กรรมการ
6. นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เนียมเปียโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
2. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
4. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสิรฐโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
5. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนนิคมบางระกำ 2กรรมการ
6. นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ เนียมเปียโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ ปั้นประเสิรฐโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
4. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
5. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนนิคมบางระกำ 2กรรมการ
6. นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เนียมเปียโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
2. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
4. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสิรฐโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
5. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนนิคมบางระกำ 2กรรมการ
6. นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ เนียมเปียโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
3. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสิรฐโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
4. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
5. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนนิคมบางระกำ 2กรรมการ
6. นายกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เนียมเปียโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
2. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
4. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสิรฐโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
5. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนนิคมบางระกำ 2กรรมการ
6. นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ เนียมเปียโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
3. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสิรฐโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
4. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
5. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนนิคมบางระกำ 2กรรมการ
6. นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เนียมเปียโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
2. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
4. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสิรฐโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
5. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนนิคมบางระกำ 2กรรมการ
6. นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ เนียมเปียโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
3. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสิรฐโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
4. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
5. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนนิคมบางระกำ 2กรรมการ
6. นายกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เนียมเปียโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
2. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
4. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสิรฐโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
5. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนนิคมบางระกำ 2กรรมการ
6. นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ เนียมเปียโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
2. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
4. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสิรฐโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
5. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนนิคมบางระกำ 2กรรมการ
6. นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เนียมเปียโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
3. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสิรฐโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
4. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
5. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนนิคมบางระกำ 2กรรมการ
6. นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ เนียมเปียโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
3. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสิรฐโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
4. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
5. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนนิคมบางระกำ 2กรรมการ
6. นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เนียมเปียโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
2. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
4. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสิรฐโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
5. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนนิคมบางระกำ 2กรรมการ
6. นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ เนียมเปียโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
3. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสิรฐโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
4. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
5. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนนิคมบางระกำ 2กรรมการ
6. นายกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนนิคมบางระกำ 2กรรมการ
2. นายสมพงษ์ เนียมเปียโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
4. นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
5. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายเฉลียง เม่งมั่งมีโรงเรียนสะพานที่ 3 กรรมการ
2. นายนันทชัย พวงทองโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. นายกรกช กองเต็กโรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้นกรรมการ
4. นายเฉลิม ป้อมบุญมีโรงเรียนวัดท่าโรงตะวันออกกรรมการ
5. นางสาวศิรินทิพย์ โสพันธ์โรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายเฉลิม ป้อมบุญมีโรงเรียนวัดท่าโรงตะวันออกกรรมการ
2. นายเฉลียง เม่งมั่งมีโรงเรียนสะพานที่ 3 กรรมการ
3. นายกรกช กองเต็กโรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้นกรรมการ
4. นางสาวศิรินทิพย์ โสพันธ์โรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการ
5. นายนันทชัย พวงทองโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายกรกช กองเต็กโรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้นกรรมการ
2. นางสาวศิรินทิพย์ โสพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการ
3. นายเฉลียง เม่งมั่งมีโรงเรียนสะพานที่ 3 กรรมการ
4. นายเฉลิม ป้อมบุญมีโรงเรียนวัดท่าโรงตะวันออกกรรมการ
5. นายนันทชัย พวงทองโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายเฉลิม ป้อมบุญมีโรงเรียนวัดท่าโรงตะวันออกกรรมการ
2. นายเฉลียง เม่งมั่งมีโรงเรียนสะพานที่ 3 กรรมการ
3. นายกรกช กองเต็กโรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้นกรรมการ
4. นางสาวศิรินทิพย์ โสพันธ์โรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการ
5. นายนันทชัย พวงทองโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายเฉลียง เม่งมั่งมีโรงเรียนสะพานที่ 3 กรรมการ
2. นายนันทชัย พวงทองโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. นายกรกช กองเต็กโรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้นกรรมการ
4. นายเฉลิม ป้อมบุญมีโรงเรียนวัดท่าโรงตะวันออกกรรมการ
5. นางสาวศิรินทิพย์ โสพันธ์โรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายกรกช กองเต็กโรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้นกรรมการ
2. นางสาวศิรินทิพย์ โสพันธ์โรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการ
3. นายเฉลียง เม่งมั่งมีโรงเรียนสะพานที่ 3 กรรมการ
4. นายเฉลิม ป้อมบุญมีโรงเรียนวัดท่าโรงตะวันออกกรรมการ
5. นายนันทชัย พวงทองโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายเฉลิม ป้อมบุญมีโรงเรียนวัดท่าโรงตะวันออกกรรมการ
2. นายเฉลียง เม่งมั่งมีโรงเรียนสะพานที่ 3 กรรมการ
3. นายกรกช กองเต็กโรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้นกรรมการ
4. นางสาวศิรินทิพย์ โสพันธ์โรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการ
5. นายนันทชัย พวงทองโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายวงศกร บุญคงโรงเรียนวัดยางเอนกรรมการ
2. นายสำราญ ดวงตาโรงเรียนวัดกรมธรรม์กรรมการ
3. นายชุมพล เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัดหนองนาดงกวางกรรมการ
4. นายรังสฤษฎ์ อ้วนวิจิตรโรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมันกรรมการ
5. นายสุธน ทับทิมแท้ข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นางสิริภัค วงศ์สิริเศรษฐ์โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ ขาวเอี่ยมโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธารามกรรมการ
2. นายสำราญ ดวงตาโรงเรียนวัดกรมธรรม์กรรมการ
3. นายวงศกร บุญคงโรงเรียนวัดยางเอนกรรมการ
4. นายสุธน ทับทิมแท้ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสิริภัค วงศ์สิริเศรษฐ์โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวงศกร บุญคงโรงเรียนวัดยางเอนกรรมการ
2. นายสำราญ ดวงตาโรงเรียนวัดกรมธรรม์กรรมการ
3. นายชุมพล เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัดหนองนาดงกวางกรรมการ
4. นายรังสฤษฎ์ อ้วนวิจิตรโรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมันกรรมการ
5. นายสุธน ทับทิมแท้ข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นางสิริภัค วงศ์สิริเศรษฐ์โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ ขาวเอี่ยมโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธารามกรรมการ
2. นายสำราญ ดวงตาโรงเรียนวัดกรมธรรม์กรรมการ
3. นายชุมพล เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัดหนองนาดงกวางกรรมการ
4. นายสุธน ทับทิมแท้ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสิริภัค วงศ์สิริเศรษฐ์โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวงศกร บุญคงโรงเรียนวัดยางเอนกรรมการ
2. นายสำราญ ดวงตาโรงเรียนวัดกรมธรรม์กรรมการ
3. นายชุมพล เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัดหนองนาดงกวางกรรมการ
4. นายรังสฤษฎ์ อ้วนวิจิตรโรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมันกรรมการ
5. นายสุธน ทับทิมแท้ข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นางสิริภัค วงศ์สิริเศรษฐ์โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวงศกร บุญคงโรงเรียนวัดยางเอนกรรมการ
2. นายสำราญ ดวงตาโรงเรียนวัดกรมธรรม์กรรมการ
3. นายชุมพล เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัดหนองนาดงกวางกรรมการ
4. นายรังสฤษฎ์ อ้วนวิจิตรโรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมันกรรมการ
5. นายสุธน ทับทิมแท้ข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นางสิริภัค วงศ์สิริเศรษฐ์โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสำราญ ดวงตาโรงเรียนวัดกรมธรรม์กรรมการ
2. นายชุมพล เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัดหนองนาดงกวางกรรมการ
3. นายวงศกร บุญคงโรงเรียนวัดยางเอนกรรมการ
4. นายสุธน ทับทิมแท้ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสิริภัค วงศ์สิริเศรษฐ์โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายรังสฤษฎ์ อ้วนวิจิตรโรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมันกรรมการ
2. นายวงศกร บุญคงโรงเรียนวัดยางเอนกรรมการ
3. นายสำราญ ดวงตาโรงเรียนวัดกรมธรรม์กรรมการ
4. นายสุธน ทับทิมแท้ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสิริภัค วงศ์สิริเศรษฐ์โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเรือง คำดีโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
2. นายธนพล คงเนตรโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
3. นายเอกนรินทร์ ไวยะกรรณ์โรงเรียนผดุงราษฎร์กรรมการ
4. นายพีรพงษ์ เอี่ยมละมัยโรงเรียนบ้านบางแก้วกรรมการ
5. นายสามารถ กิจปรัชญาโรงเรียนเซนนิโกลาสกรรมการ
6. นายบุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
7. นางสิริภัค วงศ์สิริเศรษฐ์โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเรือง คำดีโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
2. นายธนพ คงเนตรโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
3. นายเอกนรินทร์ ไวยะกรรณ์โรงเรียนผดุงราษฎร์กรรมการ
4. นายพีรพงษ์ เอี่ยมละมัยโรงเรียนบ้านบางแก้วกรรมการ
5. นายสามารถ กิจปรัชญาโรงเรียนเซนนิโกลาสกรรมการ
6. นายบุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
7. นางสิริภัค วงศ์สิริเศรษฐ์โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเรือง คำดีโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
2. นายธนพ คงเนตรโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
3. นายเอกนรินทร์ ไวยะกรรณ์โรงเรียนผดุงราษฎร์กรรมการ
4. นายพีรพงษ์ เอี่ยมละมัยโรงเรียนบ้านบางแก้วกรรมการ
5. นายสามารถ กิจปรัชญาโรงเรียนเซนนิโกลาสกรรมการ
6. นายบุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
7. นางสิริภัค วงศ์สิริเศรษฐ์โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเรือง คำโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
2. นายธนพ คงเนตรโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
3. นายเอกนรินทร์ ไวยะกรรณ์โรงเรียนผดุงราษฎร์กรรมการ
4. นายพีรพงษ์ เอี่ยมละมัยโรงเรียนบ้านบางแก้วกรรมการ
5. นายสามารถ กิจปรัชญาโรงเรียนเซนนิโกลาสกรรมการ
6. นายบุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
7. นางสิริภัค วงศ์สิริเศรษฐ์โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเรือง คำดีโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
2. นายพีรพงษ์ เอี่ยมละมัยโรงเรียนบ้านบางแก้วกรรมการ
3. นายเอกนรินทร์ ไวยะกรรณ์โรงเรียนผดุงราษฎร์กรรมการ
4. นายสามารถ กิจปรัชญาโรงเรียนเซนนิโกลาสกรรมการ
5. นายธนพ คงเนตรโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
6. นายบุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
7. นางสิริภัค วงศ์สิริเศรษฐ์โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเรือง คำดีโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
2. นายพีรพงษ์ เอี่ยมละมัยโรงเรียนบ้านบางแก้วกรรมการ
3. นายสามารถ กิจปรัชญาโรงเรียนเซนนิโกลาสกรรมการ
4. นายธนพ คงเนตรโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
5. นายบุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
6. นายเอกนรินทร์ ไวยะกรรณ์โรงเรียนผดุงราษฎร์กรรมการ
7. นางสิริภัค วงศ์สิริเศรษฐ์โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเรือง คำดีโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
2. นายพีรพงษ์ เอี่ยมละมัยโรงเรียนบ้านบางแก้วกรรมการ
3. นายเอกนรินทร์ ไวยะกรรณ์โรงเรียนผดุงราษฎร์กรรมการ
4. นายสามารถ กิจปรัชญาโรงเรียนเซนนิโกลาสกรรมการ
5. นายธนพ คงเนตรโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
6. นายบุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
7. นางสิริภัค วงศ์สิริเศรษฐ์โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเรือง คำดีโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
2. นายเอกนรินทร์ ไวยะกรรณ์โรงเรียนผดุงราษฎร์กรรมการ
3. นายพีรพงษ์ เอี่ยมละมัยโรงเรียนบ้านบางแก้วกรรมการ
4. นายธนพ คงเนตรโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
5. นายบุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
6. นายสามารถ กิจปรัชญาโรงเรียนเซนนิโกลาสกรรมการ
7. นางสิริภัค วงศ์สิริเศรษฐ์โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายเรือง คำดีโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
2. นายพีรพงษ์ เอี่ยมละมัยโรงเรียนบ้านบางแก้วกรรมการ
3. นายเอกนรินทร์ ไวยะกรรณ์โรงเรียนผดุงราษฎร์กรรมการ
4. นายสามารถ กิจปรัชญาโรงเรียนเซนนิโกลาสกรรมการ
5. นายธนพ คงเนตรโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
6. นายบุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางกฤษณา วงศ์ศิริกุลชัยโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
2. นายวสุพล คำเหล็กโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. นางจิรพร ทองดอนง้าวโรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจันทนา ภู่พงษ์โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
2. นางขวัญยืน พ่วงรอดโรงเรียนบ้านบัวจันทร์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางกฤษณา วงศ์ศิริกุลชัยโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
2. นางจิรพร ทองดอนง้าวโรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
3. นายวสุพล คำเหล็กโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา วงศ์ศิริกุลชัยโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
2. นางจิรพร ทองดอนง้าวโรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
3. นายวสุพล คำเหล็กโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางประครองศิลป์ แตงเกิดโรงเรียนบางระกำกรรมการ
2. นางชลธิชา เถื่อนถ้ำโรงเรียนวัดแหลมโพธิ์กรรมการ
3. นางชุลีพร พุ่มมาลาโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางประครองศิลป์ แตงเกิดโรงเรียนบางระกำกรรมการ
2. นางกฤษณา วงศ์ศิริกุลชัยโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
3. นางชุลีพร พุ่มมาลาโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางปัญจพร เถื่อนกูลโรงเรียนวัดคุ้งวารีกรรมการ
2. นายกฤษณ์ นาคสุทธิ์โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์กรรมการ
3. นางศศิภา ทวีสุขโรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์)กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางปัญจพร เถื่อนกูลโรงเรียนวัดคุ้งวารีกรรมการ
2. นายกฤษณ์ นาคสุทธิ์โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์กรรมการ
3. นางศศิภา ทวีสุขโรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์)กรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายอานุภาพ เพ็ชรนิลโรงเรียนบ้านบึงกระดานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ประดิษฐ์โรงเรียนบ้านแม่ระหันกรรมการ
3. นายศักดิ์ ทองคำโรงเรียนวัดหนองพะยอมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายประเสริฐ ประดิษฐ์โรงเรียนบ้านแม่ระหันกรรมการ
2. นายอานุภาพ เพ็ชรนิลโรงเรียนบ้านบึงกระดานกรรมการ
3. นายศักดิ์ ทองคำโรงเรียนวัดหนองพะยอมกรรมการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางพนารัตน์ อนุเคราะห์โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าวกรรมการ
2. นายวิทยา โฉมสุขโรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา)กรรมการ
3. นายจันทร์ได ยาวขันแก้วโรงเรียนวัดบึงพระกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางพนารัตน์ อนุเคราะห์โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าวกรรมการ
2. นายจันทร์ได ยาวขันแก้วโรงเรียนวัดบึงพระกรรมการ
3. นายวิทยา โฉมสุขโรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางวริศรา สงสำเภาโรงเรียนบ้านแม่ระหันกรรมการ
2. นางพรรณี ทองด้วงโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่73กรรมการ
3. นางยุพา ร้องเกาะเกิดโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางวริศรา สงสำเภาโรงเรียนบ้านแม่ระหันกรรมการ
2. นางปิยะอนงค์ มนตรีวิวัฒน์โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่73กรรมการ
3. นางยุพา ร้องเกาะเกิดโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางศศินา กันทะวงศ์โรงเรียนวัดหนองขานางกรรมการ
2. นางทองคำ พุ่มเกตุโรงเรียนบ้านพลายชุมพลกรรมการ
3. นางพัทธนันท์ จันฤาไชยโรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์)กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาววรฉัตร เงินมากโรงเรียนวัดสระโคล่กรรมการ
2. นางพทธนันท์ จันฤาไชยโรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์)กรรมการ
3. นางเพ็ญสิณี มั่นเขตวิทย์โรงเรียนบางระกำกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางวนิดา รัตนเสนโรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์กรรมการ
2. นางภาสินี ปัญญาประชุมโรงเรียนวัดแหลมเจดีย์กรรมการ
3. นางจิรภา อิ้มทับโรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางภาสินี ปัญญาประชุมโรงเรียนวัดแหลมเจดีย์กรรมการ
2. นางวนิดา รัตนเสนโรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์กรรมการ
3. นางจิรภา อิ้มทับโรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายทวี วิชัยโรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการ
2. นายสมชาย ทองอยู่โรงเรียนวัดมหาวนารามกรรมการ
3. นายสมบัติ บัวสำเริงโรงเรียนวัดบึงพระกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายทวี วิชัยโรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการ
2. นายสมชาย ทองอยู่โรงเรียนวัดมหาวนารามกรรมการ
3. นายสุนทรีย์ ทองอินทร์โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวลักษณ์ จันทมาโรงเรียนบ้านกรุงกรักกรรมการ
2. นางพิมพ์ใจ มาสูตร์โรงเรียนสะพานที่ 3 กรรมการ
3. นางอรทัย ปานบุญโรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวจิตรินทร์ แก้วเหลี่ยมโรงเรียนวัดหนองนาดงกวางกรรมการ
2. นายทวนชัย ส่วางใจธรรมโรงเรียนบางระกำกรรมการ
3. นายเจษฎา แสงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางเสาวลักษณ์ จันทมาโรงเรียนบ้านกรุงกรักกรรมการ
2. นางพิมพ์ใจ มาสูตร์โรงเรียนสะพานที่ 3 กรรมการ
3. นางอรทัย ปานบุญโรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางคนึงนิจ สุทธิอาจโรงเรียนชุมชน 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
2. นางอัมพิกา เอี่ยมสำอางค์โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกกรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางคนึงนิจ สุทธิอาจโรงเรียนชุมชน 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
2. นางศิริพร จันทร์เจริญโรงเรียนวัดธรรมเกษตรกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางจุฑาสินี ทัฬหวรรัตน์โรงเรียนวัดธรรมเกษตรกรรมการ
2. นางจินตนา สิงหเดชโรงเรียนวัดยางเอน(สาขาคลองหนองเหล็ก)กรรมการ
3. นางจิดาภา เสนาพิทักษ์โรงเรียนวัดมหาวนารามกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางจุฑาสินี ทัฬหวรรัตน์โรงเรียนวัดธรรมเกษตรกรรมการ
2. นางจินตนา สิงหเดชโรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็กกรรมการ
3. นางจิดาภา เสนาพิทักษ์โรงเรียนวัดมหาวนารามกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางอำพันธ์ ฮวมรุณโรงเรียนวัดดอนอภัยกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ฮวมรุณโรงเรียนวัดดอนอภัยกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางทองคำ พุ่มเกตุโรงเรียนบ้านพลายชุมพลกรรมการ
2. นางอำพันธ์ ฮวมรุณโรงเรียนวัดดอนอภัยกรรมการ
3. นายสมเกียรติ ฮวมรุณโรงเรียนวัดดอนอภัยกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวพรพิมล โพธิ์ศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นายอนุรักษ์ แย้มวัตรโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกกรรมการ
3. นายภาคภูมิ ศรีประถมโรงเรียนบ้านพันเสากรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายปรเมศวร์ ศรีปาโรงเรียนวัดปรือกระเทียมกรรมการ
2. นายมนตรี ชัยชราแสงโรงเรียนวัดบึงพระกรรมการ
3. นางสาวสาธิณี สืบสายอ่อนโรงเรียนวัดจุฬามณีกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวสาวิตรี วัยฉิมพรโรงเรียนวัดแตนกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิพย์ นามนัยโรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมันกรรมการ
3. นายอำพล บัวดิษฐ์โรงเรียนวัดดอนอภัยกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาววันวิสา ด้วงฟูโรงเรียนวัดปรือกระเทียมกรรมการ
2. นายธวัชชัย ลอยพูนโรงเรียนบ้านคลองเตยกรรมการ
3. นางสาวประภัสสร ยิ้มแย้มโรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา)กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวนิตยา พันธ์จันทร์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
2. นางสาวเกศสิริ แพะโต๊ะโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
3. นายชิงชัย ศรีสอนโรงเรียนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายณฐวัฒน์ ม่วงทองโรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์กรรมการ
2. นายกิตตินัยน์ สุวรรณวัจน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ เพ็งปรางค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรพิมล โพธิ์ศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นายอนุรักษ์ แย้มวัตรโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวสาวิตรี วัยฉิมพรโรงเรียนวัดแตนกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิพย์ นามนัยโรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมันกรรมการ
3. นายอำพล บัวดิษฐ์โรงเรียนวัดดอนอภัยกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายพิริยะ ตระกูลสว่างโรงเรียนวัดยางแขวนอู่กรรมการ
2. นายนิกร พันจั่นโรงเรียนวัดบึงกอกกรรมการ
3. นายผดุงกิจ พ่วงเฟื่องโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายปรเมศวร์ ศรีปาโรงเรียนวัดปรือกระเทียมกรรมการ
2. นายมนตรี ชัยชราแสงโรงเรียนวัดบึงพระกรรมการ
3. นางสาวสาธิณี สืบสายอ่อนโรงเรียนวัดจุฬามณีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายประกอบ เกิดพินโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นายสมหมาย ม่วงมีโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. นางรัตตกานต์ ตาลวิราชโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายพีระชัย อากาศวิภาตโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นายสุริยา จิติแสงโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. สิบเอกอนุชาติ บุญผ่องโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายพีระชัย อากาศวิภาตโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นายสุริยา จุติแสงโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. สิบเอกอนุชาติ บุญผ่องโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสุรีย์พร แสงสุวรรณโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นางกาบจันทร์ นาคอ้ายโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ มุสิกะปานโรงเรียนวัดแหลมโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางตรีพรรณ อังกาบสีโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
2. นางจิรนันท์ กล่ำสกุลโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. นางสายสมร ดอนสุวรรณโรงเรียนวัดสมอแขกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสายสมร ดอนสุวรรณโรงเรียนวัดสมอแขกรรมการ
2. นางจิรนันท์ กล่ำสกุลโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. นางสาวปัทมา ทองรุ่งโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางผ่องพรรณ สีนวลโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
2. นางวันเพ็ญ บุตรโพธิ์โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา ผันประดิษฐ์โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางผ่องพรรณ สีนวลโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
2. นางวันเพ็ญ บุตรโพธิ์โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา ผันประดิษฐ์โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางอมรา พงษ์ประดิษฐ์โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกกรรมการ
2. นางเชาวณี โชคชัยโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
3. นางสริยา เริงเขตรกรณ์โรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางอมรา พงษ์ประดิษฐ์โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกกรรมการ
2. นางเชาวณี โชคชัยโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
3. นางสริยา เริงเขตรกรณ์โรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางชลธิชา อินทร์ยิ้มโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
2. นายเซียะ แซ่จิวโรงเรียนสิ่นหมินกรรมการ
3. นางถิรมาส ธเนศจินดารัตน์โรงเรียนวัดยางแขวนอู่กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางชลธิชา อินทร์ยิ้มโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
2. นายเซียะ แซ่จิวโรงเรียนสิ่นหมินกรรมการ
3. นางถิรมาส ธเนศจินดารัตน์โรงเรียนยางแขวนอู่กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางลัดดาวัลย์ ภู่อ่ำโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
2. นายประจวบ รุ่งสว่างโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
3. นางพัชรา ฤทธิคุปต์โรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางธีรนุช นิลเอกโรงเรียนวัดสมอแขกรรมการ
2. นางสาวจินตนา พ่วงศรีโรงเรียนวัดอรัญญิกกรรมการ
3. นายสุรชัย บุญดาโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางวารี จันทิมาพรโรงเรียนวัดแหลมเจดีย์กรรมการ
2. นางพรทิพย์ เพ็งดีโรงเรียนวัดบึงกอกกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ทรัพย์ศรีโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
4. นายสมบัติ มันตะสูตรโรงเรียนนิคมบางระกำ 8กรรมการ
5. นางศิวลักษณ์ ธาราศรีโรงเรียนวัดศรีรัตนารามกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายไพบูลย์ มันตะสูตรโรงเรียนบ้านน้ำดำกรรมการ
2. นางสาวมัทนา ปั้นม่วงโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
3. จ.ส.อ.พันธ์ศักดิ์ สุขทั่งโรงเรียนบ้านพันเสากรรมการ
4. นายเชลงพุทธ สิรินันทเกตุโรงเรียบ้านดงยางกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางสุปราณี ทองท้วมโรงเรียนวัดยาง(มีมานะ)กรรมการ
2. นายศรีทน ละม่อมโรงเรียนวัดวังแร่กรรมการ
3. นางวาสนา ทองดีโรงเรียนวัดมหาวนารามกรรมการ
4. นายวันชัย ทองพลับโรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
5. นายประสูตร พันโทโรงเรียนบ้านพันเสากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายมนัส จันทร์มีโรงเรียนบ้านพลายชุมพลกรรมการ
2. นายวัชระ สืบคำโรงเรียนวัดอรัญญิกกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายมนัส จันทร์มีโรงเรียนบ้านพลายชุมพลกรรมการ
2. นายวัชระ สืบคำโรงเรียนวัดอรัญญิกกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งทิพย์ แผลงฤทธิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นายสงกราณ์ อุ่นใจดีโรงเรียนบ้านพลายชุมพลกรรมการ
3. นางจิราพร ไทยวรรณศรีสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายพรประเสริฐ ประจันตะเสนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นางมนัสวี ใจกล้าโรงเรียนวัดสระโคล่กรรมการ
3. นางปัณชญา ดอนปัญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ พนัสขาวโรงเรียนวัดปากพิงตะวันตกกรรมการ
2. นางวิมล ใจเร็วโรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นางจิระพร มีมะโนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางสาววิภาดา ทองวัฒน์โรงเรียนกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ เกตุสุวรรณ์โรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางกุลธิดา รัศมีโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฏฐินี นาราษฎร์โรงเรียนวัดหนองนาดงกวางกรรมการ
2. นายนิรัญ อยู่จำนงค์โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่73กรรมการ
3. นางสาวจุฑาทิพย์ สิงห์โหโรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้นกรรมการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางสาววิภาดา ทองวัฒน์โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ เกตุสุวรรณ์โรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางกุลธิดา รัศมีโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสาวอภิญญา อินใยโรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมันกรรมการ
2. นางประภาพร เรืองเพ็งโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์กรรมการ
3. นางสาวพัชลี เกษโรโรงเรียนบางระกำกรรมการ
4. นางสาวอำพร พริกนาคโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
5. นายภาณุพงศ์ ประเสริฐกุลโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวอภิญญา อินใยโรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมันกรรมการ
2. นางประภาพร เรืองเพ็งโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์กรรมการ
3. นางสาวพัชลี เกษโรโรงเรียนบางระกำกรรมการ
4. นางสาวอำพร พริกนาคโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
5. นายภาณุพงศ์ ประเสริฐกุลโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางอุบล ภู่ทองโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นางสุภาวรรณ เทียนเสริมทรัพย์โรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามกรรมการ
3. นางสนิทพร เพ็งฤกษ์โรงเรียนวัดจุฬามณีกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวพรทิพย์ งูทิพย์โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นางจงรักษ์ ปานแย้มโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำกรรมการ
3. นางพรรณทิพา ผิวจันทร์โรงเรียนคลองวัดไร่กรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางนพนุช คงสัมมาโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นางนันท์นภัส วิชัยรัตน์โรงเรียนวังเป็ดกรรมการ
3. นางวจิรา คลังน้ำคู้โรงเรียนวัดทุ่งชากรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางปิยนารถ สุขม่วงสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นางเพชรรัดดา มันตะสูตรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางสาววรรณศิริ อินพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางปิยนารถ สุขม่วงสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นางเพชรรัดดา มันตะสูตรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางสาววรรณศิริ อินพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางปินารถ สุขม่วงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นางเพชรัดดา มันตะสูตรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางสาววรรณศิริ อินพิทักษ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางปิยนารถ สุขม่วงสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นางเพชรรัดดา มันตะสูตรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางสาววรรณศิริ อินพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางปินารถ สุขม่วงสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นางเพชรัดดา มันตะสูตรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางสาววรรณศิริ อินพิทักษ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางปินารถ สุขม่วงสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นางสาวเพชรัดดา มันตะสูตรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางสาววรรณศิริ อินพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางปินารถ สุขม่วงสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นางเพชรัดดา มันตะสูตรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางสาววรรณศิริ อินพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปิยนารถ สุขม่วงสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นางเพชรรัดดา มันตะสูตรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางสาววรรณศิริ อินพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางปินารถ สุขม่วงสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยตรีพิชัย รณคณาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นางสาวศรีพรรณ งอกขึ้นศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางสาวช่อลัดดา ดีดน้อยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยตรีพิชัย รณคณาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นางสาวศรีพรรณ งอกขึ้นศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางสาวช่อลัดดา ดีดน้อยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพิชัย รณคณาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นางจันทรเพชร ไกรโชคสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
3. นางสุรีย์พร ปัญญาธนสานต์สำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางจันทรเพชร ไกรโชคสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ชาติบรรจงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางสุรีย์พร ปัญญาธนสานต์สำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
4. นางสาวนิรชา ศรทรงสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
5. นางสาวอารียา เกิดแพรสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางละออ ด่านพิษณุพันธ์สำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นางสุวภัทร วงศ์ไทยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางสาวสุพิศ ฟองจางวางศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางละออ ด่านพิษณุพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นางสาวสุชาวลี บัวนุ่มโรงเรียนกรรมการ
3. นายนพพล เล็กพันธ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุชาวลี บัวนุ่มโรงเรียนกรรมการ
2. นางละออ ด่านพิษณุพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
3. นายนพพล เล็กพันธ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางละออ ด่านพิษณุพันธ์สำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นางสุวภัทร วงศ์ไทยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางสาวสุพิศ ฟองจางวางศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางละออ ด่านพิษณุพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นางสาวสุชาวลี บัวนุ่มโรงเรียนกรรมการ
3. นายนพพล เล็กพันธ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกัญญาณัฐ สิทธิยศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกัญญาณัฐ สิทธิยศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวรุ่งทิพย์ แผลงฤทธิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นางสาววรัญรัชน์ เสวิสืทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ เพ็งปรางค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวรุ่งทิพย์ แผลงฤทธิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นางสาววรัญรัชน์ เสวิสืทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ เพ็งปรางค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายประดุง คงสวัสดิ์โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา)กรรมการ
2. นางสาวเสาวนีย์ ไตรธรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางอำไพ ติ๊บดวงคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประดุง คงสวัสดิ์โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา)กรรมการ
2. นางสาวเสาวนีย์ ไตรธรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางอำไพ ติ๊บดวงคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายประดุง คงสวัสดิ์โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา)กรรมการ
2. นางสาวเสาวนีย์ ไตรธรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางอำไพ ติ๊บดวงคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายประดุง คงสวัสดิ์โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา)กรรมการ
2. นางสาวเสาวนีย์ ไตรธรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางอำไพ ติ๊บดวงคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายประดุง คงสวัสดิ์โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา)กรรมการ
2. นางสาวเสาวนีย์ ไตรธรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางอำไพ ติ๊บดวงคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประดุง คงสวัสดิ์โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา)กรรมการ
2. นางสาวเสาวนีย์ ไตรธรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางอำไพ ติ๊บดวงคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประดุง คงสวัสดิ์โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา)กรรมการ
2. นางสาวเสาวนีย์ ไตรธรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางอำไพ ติ๊บดวงคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายประดุง คงสวัสดิ์โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา)กรรมการ
2. นางสาวเสาวนีย์ ไตรธรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางอำไพ ติ๊บดวงคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางจารุวรรณ ตรงต่อกิจสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นางสาวสร้อยทิพย์ พานไทยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางจารุวรรณ ตรงต่อกิจสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นางสาวสร้อยทิพย์ พานไทยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจารุวรรณ ตรงต่อกิจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นางสาวสร้อยทิพย์ พานไทยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางจารุวรรณ ตรงต่อกิจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นางสาวสร้อยทิพย์ พานไทยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางจารุวรรณ ตรงต่อกิจสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นางสาวสร้อยทิพย์ พานไทยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางจารุวรรณ ตรงต่อกิจสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นางสาวสร้อยทิพย์ พานไทยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจารุวรรณ ตรงต่อกิจสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นางสาวสร้อยทิพย์ พานไทยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจารุวรรณ ตรงต่อกิจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นางสาวสร้อยทิพย์ พานไทยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิมล ธรรมวุฒิกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี ทองเทศสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
3. นางสาววรัญรัชน์ เสวิสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิมล ธรรมวุฒิกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี ทองเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
3. นางสาววรัญรัชน์ เสวิสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิมล ธรรมวุฒิกุลสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี ทองเทศสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
3. นางสาววรัญรัชน์ เสวิสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิมล ธรรมวุฒิกุลสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี ทองเทศสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
3. นางสาววรัญรัชน์ เสวิสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิมล ธรรมวุฒิกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี ทองเทศสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
3. นางสาววรัญรัชน์ เสวิสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาววรัญรัชน์ เสวิสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ มุขแจ้งสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
3. นางวิมล ธรรมวุฒิกุลสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาววรัญรัชน์ เสวิสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ มุขแจ้งสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
3. นางวิมล ธรรมวุฒิกุลสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาววรัญรัชน์ เสวิสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ มุขแจ้งสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
3. นางวิมล ธรรมวุฒิกุลสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาววรัญรัชน์ เสวิสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ มุขแจ้งสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
3. นางวิมล ธรรมวุฒิกุลสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาววรัญรัชน์ เสวิสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ มุขแจ้งสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
3. นางวิมล ธรรมวุฒิกุลสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาววรัญรัชน์ เสวิสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ มุขแจ้งสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
3. นางวิมล ธรรมวุฒิกุลสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววรัญรัชน์ เสวิสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ มุขแจ้งสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
3. นางวิมล ธรรมวุฒิกุลสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาววรัญรัชน์ เสวิสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ มุขแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
3. นางวิมล ธรรมวุฒิกุลสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาววรัญรัชน์ เสวิสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ มุขแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
3. นางวิมล ธรรมวุฒิกุลสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาววรัญรัชน์ เสวิสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ มุขแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
3. นางวิมล ธรรมวุฒิกุลสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปราณีต ตั้งปองสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นายจิโรจ สุพัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางวิภาดา สัตบุศย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางยุภาภรณ์ ไชยยงค์สำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นายชาญวิทย์ รังมาตย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นางสาวสมฤทัย พะยอมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวีระ ประเสริฐสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นางสาวชลธิชา เปรมปรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวชลธิชา เปรมปรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. นายวีระ ประเสริฐสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวันทนา ไศลทองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. นางสาวชลธิชา เปรมปรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวันทนา ไศลทองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. นางสาวชลธิชา เปรมปรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวศุภธาดา สอนสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. นายกิตตินัยน์ สุวรรณวัจน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
3. นายนิพนธ์ ศิริสานต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวศุภธาดา สอนสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. นายกิตตินัยน์ สุวรรณวัจน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
3. นายนิพนธ์ ศิริสานต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวศุภธาดา สอนสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
2. นายนิพนธ์ ศิริสานต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
3. นายกิตตินัยน์ สุวรรณวัจน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิลาวัลย์ ขุนโตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นายจีรวิทย์ พงศ์วรเวชกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิลาวัลย์ ขุนโตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นางสาวชลชญา พึ่งม่วงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
3. นายเจริญฤทธิ์ จันทร์เจริญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเจริญฤทธิ์ จันทร์เจริญสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1กรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
3. นายจีรวิทย์ พงศ์วรเวชกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]