หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 122 โรงเรียน บ้านหนองตะเคียน 2 2 1
2 057 โรงเรียน วัดบ้านใหม่ 23 38 23
3 069 โรงเรียนคลองวัดไร่ 7 17 1
4 014 โรงเรียนจ่าการบุญ 44 135 65
5 063 โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 11 45 17
6 015 โรงเรียนชุมชน 14 วัดดอนทอง 4 0 0
7 037 โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 15 36 20
8 140 โรงเรียนธีรธาดาปฐมวัย 0 0 0
9 144 โรงเรียนธีรธาดาพิษณุโลก 0 0 0
10 108 โรงเรียนนิคมบางระกำ 1 1 2 0
11 119 โรงเรียนนิคมบางระกำ 2 2 3 1
12 117 โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 0 0 0
13 114 โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 1 3 1
14 128 โรงเรียนนิคมบางระกำ 8 0 0 0
15 043 โรงเรียนนิคมบ้านกร่าง 0 0 0
16 070 โรงเรียนบางระกำ 32 57 31
17 068 โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ 19 37 15
18 084 โรงเรียนบ้านกรุงกรัก 6 19 11
19 040 โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 13 28 15
20 115 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 2 8 2
21 132 โรงเรียนบ้านคลองเตย 9 15 10
22 129 โรงเรียนบ้านคุยมะตูม 9 19 2
23 076 โรงเรียนบ้านคุยยาง 1 3 1
24 099 โรงเรียนบ้านดงยาง 4 7 4
25 017 โรงเรียนบ้านดงวิทยา 2 4 3
26 106 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 6 8 6
27 071 โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ 6 11 6
28 002 โรงเรียนบ้านตูม 0 0 0
29 003 โรงเรียนบ้านทองหลาง 0 0 0
30 083 โรงเรียนบ้านท่านางงาม 1 1 1
31 126 โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม 4 6 4
32 082 โรงเรียนบ้านนาชักหวาย 2 8 3
33 019 โรงเรียนบ้านน้ำดำ 1 1 1
34 130 โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ 8 13 11
35 079 โรงเรียนบ้านบางแก้ว 4 4 4
36 020 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน 7 8 7
37 131 โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฏร์ 0 0 0
38 085 โรงเรียนบ้านปลักแรด 26 80 22
39 151 โรงเรียนบ้านปากห้วย 0 0 0
40 021 โรงเรียนบ้านป่า 21 45 33
41 154 โรงเรียนบ้านป่า ( บิลอาสาประชาสรรค์ ป 0 0 0
42 045 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล 11 20 10
43 090 โรงเรียนบ้านพันเสา 21 55 29
44 080 โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ 3 5 3
45 022 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 28 41 38
46 056 โรงเรียนบ้านวังยาง 9 19 9
47 074 โรงเรียนบ้านวังเป็ด 1 3 1
48 023 โรงเรียนบ้านสะอัก 1 10 2
49 121 โรงเรียนบ้านหนองกรับ 4 7 1
50 024 โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้ 6 11 5
51 155 โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) 6 14 7
52 123 โรงเรียนบ้านหนองกุลา 23 45 22
53 097 โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น 24 43 37
54 054 โรงเรียนบ้านหนองหญ้า 0 0 0
55 061 โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง 9 19 13
56 087 โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 2 1
57 104 โรงเรียนบ้านหนองแพงพวย 2 6 2
58 125 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 4 7 2
59 092 โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง 5 8 4
60 004 โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง 0 0 0
61 025 โรงเรียนบ้านหินลาด 5 12 6
62 078 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 0 0 0
63 016 โรงเรียนบ้านเขาฟ้า 0 0 0
64 113 โรงเรียนบ้านเรียงกระดก 2 6 4
65 135 โรงเรียนบ้านเสวยซุง 0 0 0
66 044 โรงเรียนบ้านแม่ระหัน 4 8 5
67 005 โรงเรียนบ้านแหลมซ่าน 0 0 0
68 127 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ 0 0 0
69 118 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม 15 31 22
70 091 โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ 15 61 23
71 145 โรงเรียนผดุงราษฎร์ 12 23 12
72 013 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 0 0 0
73 116 โรงเรียนรัฐราษฏร์สงเคราะห์ 11 36 14
74 027 โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 1 1 1
75 094 โรงเรียนวัดกรับพวง 7 16 6
76 096 โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ 1 2 1
77 111 โรงเรียนวัดคุยขวาง 8 12 7
78 109 โรงเรียนวัดคุยม่วง 1 1 1
79 064 โรงเรียนวัดคุ้งวารี 5 9 7
80 051 โรงเรียนวัดงิ้วงาม 1 1 1
81 038 โรงเรียนวัดจอมทอง 21 41 21
82 066 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก 4 5 5
83 067 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 25 62 31
84 059 โรงเรียนวัดจุฬามณี 14 16 8
85 089 โรงเรียนวัดดงโคกขาม 3 19 4
86 098 โรงเรียนวัดดอนอภัย 4 6 4
87 006 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 20 26 20
88 088 โรงเรียนวัดทุ่งชา 5 6 4
89 039 โรงเรียนวัดท่าตะเคียน 3 9 3
90 073 โรงเรียนวัดท่าโก 1 1 1
91 048 โรงเรียนวัดท่าโรงตะวันตก 0 0 0
92 047 โรงเรียนวัดท่าโรงตะวันออก 0 0 0
93 041 โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) 4 5 4
94 058 โรงเรียนวัดบางทราย 13 16 12
95 133 โรงเรียนวัดบึงกอก 9 10 2
96 124 โรงเรียนวัดบึงบอน 7 20 2
97 031 โรงเรียนวัดบึงพระ 22 38 22
98 112 โรงเรียนวัดบ้านดง 15 34 20
99 026 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 4 7 6
100 134 โรงเรียนวัดปรือกระเทียม 9 31 17
101 052 โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 21 48 25
102 055 โรงเรียนวัดปากพิงตะวันออก 0 0 0
103 018 โรงเรียนวัดปากห้วย 0 0 0
104 105 โรงเรียนวัดพรหมเกษร 16 37 16
105 032 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 0 0 0
106 001 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 22 46 21
107 046 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 42 87 56
108 065 โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 46 107 65
109 153 โรงเรียนวัดยางเอน(สาขาคลองหนองเหล็ก) 8 19 13
110 077 โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 5 8 5
111 095 โรงเรียนวัดวังอิทก 1 1 1
112 107 โรงเรียนวัดวังแร่ 3 8 3
113 062 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 4 8 4
114 028 โรงเรียนวัดศรีวนาราม 7 34 11
115 035 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 35 97 53
116 029 โรงเรียนวัดสมอแข 3 9 4
117 010 โรงเรียนวัดสระโคล่ 13 29 17
118 060 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 8 33 14
119 110 โรงเรียนวัดหนองขานาง 6 34 10
120 120 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 33 61 33
121 103 โรงเรียนวัดหนองพะยอม 24 45 19
122 101 โรงเรียนวัดหนองอ้อ 6 11 7
123 086 โรงเรียนวัดหล่ายโพธิ์ 0 0 0
124 100 โรงเรียนวัดห้วงกระได 0 0 0
125 036 โรงเรียนวัดอรัญญิก 13 20 13
126 049 โรงเรียนวัดอินทรีย์ 4 8 4
127 030 โรงเรียนวัดเนินมะคึก 19 26 19
128 050 โรงเรียนวัดเสาหิน 0 0 0
129 102 โรงเรียนวัดแตน 5 12 7
130 011 โรงเรียนวัดแสงดาว 2 6 3
131 075 โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 13 22 12
132 042 โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ 9 24 10
133 081 โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว 22 42 20
134 008 โรงเรียนวัดโพธิญาณ 4 43 5
135 093 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 2 18 2
136 072 โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญผล 2 4 2
137 033 โรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 7 13 8
138 007 โรงเรียนวัดไผ่ค่อม 5 12 7
139 053 โรงเรียนวัดไผ่หลงราษฏร์เจริญ 1 0 0
140 034 โรงเรียนสะพานที่ 3 10 57 10
141 142 โรงเรียนสิ่นหมิ่น 7 9 7
142 139 โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎร์ 0 0 0
143 012 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 47 107 65
144 137 โรงเรียนอนุบาลวังจันทร์ 0 0 0
145 136 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 18 55 21
146 138 โรงเรียนอนุบาลโรจน์วิทย์ป้อมเพชร 0 0 0
147 143 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 17 35 24
148 141 โรงเรียนโรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง 21 51 24
149 009 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 7 40 15
150 156 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ 2 4 0
151 147 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 0 0 0
152 146 โรงเรียน 8 12 11
153 148 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 18 46 23
154 149 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดท่ามะปรางค์ 1 0 0
155 152 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี) 1 1 1
156 150 โรงเรียนโรงเรียนกีฬาพิษณุโลก 0 0 0
รวม 1290 2938 1493
4431

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]