หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ระหว่าง วันที่2 - 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายนันทชัย พวงืทอง ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
2 นายสมคิด เพ็ชรคง ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
3 นางรัตตกานต์ ตาลวิราช ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
4 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล. เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
5 นายสุรัตน์ ศรีดาเดช รองผอ.สพป.พล. เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
6 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล. เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
7 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล. เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
8 นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล. เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
9 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล. เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
10 นายสมศักดิ์ ทองรุ่ง รองผอ.สพป.พล. เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
11 นายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พล. เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
12 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล. เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
13 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผอ.สพป.พล. เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
14 นายเอนก ธาราศรี รองผอ.สพป.พล. เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
15 นายเจริญ ยี่สิบแสน รอง ผอ.สพป.พล.1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
16 นายธีระ อ่ำพูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
17 ว่าที่ร้อยตรีนิพัฒน์ พ่วงพร้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
18 นายอรรถพงศ์ จรัลศรีสกุล ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
19 นางอำพัน ประสานสมบัติ ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
20 นายนิวัฒน์ เฉลิมภักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่าการบุญ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
21 นายชัยทิพย์ อดุลยรัตนพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่าการบุญ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
22 นางสาวลัดดา แย้มอ่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่าการบุญ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
23 นายผดุงกิจ พ่วงเฟื่อง ครโรงเรียนจ่าการบุญ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
24 นางเรียมจิต สายทอง นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
25 นางทิพวรรณ โชคไพศาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
26 นางสาวสโรชา เนียมนก ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
27 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผอ.สพป.พล. เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
28 นางชูศรี เรือนใจดี นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
29 นางชลัยรัตน์ กระทู้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
30 นายสาคร อินทชื่น ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
31 นางอำไพ ติ๊บดวงคำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
32 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล. เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
33 นายวีระ ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
34 นายยุทธศิลป์ สิงคนิภา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
35 นางละออ ด่านพิษณุพันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
36 ดร.สุรัตน์ ศรีดาเดช รองผอ.สพป.พล. เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
37 นางปภาวัตฒ์ เปรมสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
38 นางรัชนีย์ เลื่อมตา นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
39 นายพิพัฒน์ ปิ่นจินดา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
40 นางปิยนารถ สุขม่วง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
41 นางสมพร พุกเฉย นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
42 นางสุภาพร อินทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
43 นายเจริญฤทธิ์ จันทร์เจริญ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
44 นางวันทนา ไศลทอง เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
45 นางศิริพร ทรัพย์ปฐวีกุล นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
46 นางลัดดาวัลย์ โตโหมด นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
47 นางสาววันทนา เลิศสินไทย ข้าราชการบำนาญช่วยราชการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
48 ว่าที่ ร.ต.พิชัย รณคนา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
49 นายสมศักดิ์ ทองรุ่ง รองผอ.สพป.พล. เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
50 นางสาวณัฐวดี เนตรแก้ว นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
51 นางจารุวรรณ ตรงต่อกิจ เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
52 นางฐิตาภรณ์ เชยแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
53 นายเกียรติศักดิ์ มุขแจ้ง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
54 นางวราภรณ์ สนสกล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
55 นายศราวุฒิ สุพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
56 นางสาวรอยพิมพ์ เจ๊กอร่าม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
57 นายดอกรัก เงินกลั่น ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
58 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล. เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
59 นางสมภาพ แพ่งสุภา นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
60 นางลออ พรหมมาศ นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
61 นางสุรีย์พร ปัญญาธนสานต์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
62 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล. เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
63 นางซ่อนกลิ่น สีสังข์ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
64 นางสมพร แตงก่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
65 นางปัณชญา ดอนปัญญา นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
66 นายนิพนธ์ ศิริสานต์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
67 นายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พล. เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
68 น.ส.ภัค บริรักษ์สัทธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
69 นางวิไล พันทะไชย นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
70 นางสาววรากร ขวัญเมือง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
71 นางวิไล พันทะไชย นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
72 นางสาววรากร ขวัญเมือง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
73 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล. เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
74 นางนุสรา คล้ายแท้ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
75 นางนันวัน กุลสุนทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
76 นายสุรพล บุญโสภา นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
77 นางจิราพร ไทยวรรณศรี นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
78 นายวินัย รูปขำดี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
79 นายวิม เกาเทียน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
80 นางปราณีต ตั้งปอง นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
81 นางสาวรุ่งทิพย์ แผลงฤทธิ์ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
82 นางวิลาวัลย์ ขุนโต นักวิชากรศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
83 นางสาวชลชญา พึ่งม่วง นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
84 นายปรีชา ชุติปัญยาภรณ์ ผ.อ.ร.ร.บ่อวิทยบางระกำ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
85 ดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์ ผอ.กลุ่มนิเทศ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
86 นายดอกรัก เงินกลั่น ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
87 นายเจริญฤทธิ์ จันทร์เจริญ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
88 นางวราภรณ์ สนสกล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
89 นางสาววรากร ขวัญเมือง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
90 นายพิพัฒน์ ปิ่นจินดา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
91 นายวีระ ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
92 นายเกียรติศักดิ์ มุขแจ้ง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
93 นายนิพนธ์ ศิริสานต์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
94 นางสุรีย์พร ปัญญาธนสาน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
95 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล. เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
96 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล. เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
97 นายดอกรัก เงินกลั่น ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
98 นายเจริญฤทธิ์ จันทร์เจริญ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
99 นายนิพนธ์ ศิริสาต์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
100 นายวีระ ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
101 นางอำไพ ติ๊บดวงคำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
102 นางสุภาพร อินทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
103 นางปิยนารถ สุขม่วง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
104 นางกมลพร พัฒนดำรงค์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
105 นางละออ ด่านพิษณุพันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
106 นายเกียรติศักดิ์ มุขแจ้ง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
107 ว่าที่ร.ต.พิชัย รณคนา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
108 นายยุทธศิลป์ สิงคนิภา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
109 นายสาคร อินทชื่น ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
110 ดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
111 นางสุรีย์พร ปัญญาธนสานต์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
112 นางสาววรากร ขวัญเมือง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
113 นายพิพัฒน์ ปิ่นจินดา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
114 นางวราภรณ์ สนสกล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
115 นางสาวสโรชา เนียมนก ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
116 นางจารุวรรณ ตรงต่อกิจ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
117 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผอ.สพป.พล. เขต 1 คณะกรรมการกองการจัดทำทะเบียนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
118 นายชายน้อย จันทน์เทศ นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการกองการจัดทำทะเบียนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
119 นางรัชนีย์ เลื่อมตา นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการกองการจัดทำทะเบียนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
120 นางลออ พรหมมาศ นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการกองการจัดทำทะเบียนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
121 นางสมภาพ แพ่งสุภา นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการกองการจัดทำทะเบียนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
122 นางศิริพร ทรัพย์ปฐวีกุล นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการกองการจัดทำทะเบียนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
123 นางชูศรี เรือนใจดี นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการกองการจัดทำทะเบียนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
124 นายสมชาย ทองศรี นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการกองการจัดทำทะเบียนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
125 นางกนกพร อู่ทองมาก นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการกองการจัดทำทะเบียนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
126 นางฐิติภรณ์ เชยแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการกองการจัดทำทะเบียนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
127 นางสาวนิภาวรรณ วงศ์อินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พล.1 คณะกรรมการกองการจัดทำทะเบียนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
128 นางสาวพรพิมล โพธิ็คร๊ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พล.1 คณะกรรมการกองการจัดทำทะเบียนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
129 นางสาวสุภาวดี ทองเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พล.1 คณะกรรมการกองการจัดทำทะเบียนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
130 นายกิตตินัยน์ สุวรรณวัจน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พล.1 คณะกรรมการกองการจัดทำทะเบียนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
131 นางกัลยา ปรีดิ์ชม ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการกองการจัดทำทะเบียนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
132 นางสาววัชรินทร์ คลังเอี่ยม ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการกองการจัดทำทะเบียนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
133 นางสาวมุจลินท์ เบ็งยา ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการกองการจัดทำทะเบียนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
134 นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วเผือก ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการกองการจัดทำทะเบียนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
135 ว่าที่ร้อยตรีนภดล มูลแก่น ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการกองการจัดทำทะเบียนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
136 นางสาวเฟื่องฟ้า ศุภรัตนอังกูร ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการกองการจัดทำทะเบียนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
137 นายณัฐวุฒิ อ่ำพูล ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะกรรมการกองการจัดทำทะเบียนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
138 นายมณเฑียร ม่วงศรีศักดิ์ รองผอ.สพป.พล. เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
139 นางสุธาทิพย์ จันทน์เทศ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
140 นางปิยมาศ แก้วดิษฐ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
141 นางเกื้อกูล เรือนเดื่อ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
142 นางวารุณี เรืองชัย นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
143 นายประโยชน์ คล้ายลักษณ์ เจ้าพนักงานพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
144 นางธัญญรัตน์ จันทวัฒน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
145 นางสาวประทีป ยอดจันทร์ อัตราจ้าง สพป.พล.เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
146 นายวิเชียร ประไพพิณ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
147 นางสาวอารีวรรณ ราชเหลา นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
148 นางพูนภิรมย์ โคกพระปรางค์ เจ้าพนักงานพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
149 นายชยภัทร เถื่อนคำ รองผอ.สพป.พล. เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
150 นางพัชรินทร์ ชีพธำรง นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
151 นางวิไล พันทะไชย นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
152 นางสาวอังคณา คุ้มมี นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
153 นายพินิจ บัวงามดี นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
154 นางนุสรา คล้ายแท้ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
155 นางสาวรัตนา จันทร์วังทอง นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
156 นางสาวณัฐวดี เนตรแก้ว นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
157 นางเรียมจิต สายทอง นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
158 นางวรางคณา รังสิมา นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
159 นางสาววิภา อุทะพันธ์ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
160 นางปราณีต ตั้งปอง นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
161 นายรัศมี ม่วงทอง นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
162 นางสุดคนึง มณี นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
163 นายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พล. เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดการจราจร
164 นายเอนก ธาราศรี รองผอ.สพป.พล. เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดการจราจร
165 นายวิม เกาเทียน นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดการจราจร
166 นายพรประเสริฐ ประจันตะเสน นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดการจราจร
167 นายชวลิต มีแม่นวิทย์ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดการจราจร
168 นายสมยศ สุขสะอาด นักวิชาการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดการจราจร
169 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พล. เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
170 นายสมศักดิ์ ทองรุ่ง รองผอ.สพป.พล. เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
171 นางนันทวัน กุลสุนทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
172 นางทิพวรรณ โชคไพศาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
173 นางวิมล ธรรมวุฒิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
174 นางทิฐินันท์ เปรมสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
175 นางชลัยรัตน์ กระทู้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
176 นางสาวภัค บริรักษ์สัทธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
177 นางอนงค์ รอดละม้าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
178 นางสมพร แตงก่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
179 นายเชน บุญเผือก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
180 นายเมธี สวนเอก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]