รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ระหว่าง วันที่2 - 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ 1. เด็กหญิงปวีณา  ครุธอ่อง
2. เด็กหญิงพรทิพย์  เพชรฤทธิ์
3. เด็กหญิงสุกันยา  ส่งประสาทศิลป์
4. เด็กหญิงสุพรรษา  ทองเลิศ
5. เด็กหญิงเมษา  พรหมสวัสดิ์
 
1. นางชลธิชา  เถื่อนถ้ำ
2. นางมัลลิกา  เพาะเจริญ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1. เด็กชายพนภัทร  เลี่ยมตระกูลพานิชย์
 
1. นางสาวภิญญาพัชญ์  บังค่าย
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กชายธนารักษ์  ศรีวิชัย
 
1. นางเครือวัลย์  นิเวศนา
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1. เด็กหญิงอรสา  โตเพ็ง
 
1. นางกันติยา  จันทร์ทิมา
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายนพดล  พรมมา
2. เด็กหญิงรัตนาวรรณ  ป้องเส้า
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ชูหนู
 
1. นางมยุรี  สีชมภู
2. นางสาวเหมวรรณ  เอี่ยมสาย
 
6 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว 1. เด็กชายระพีพัฒน์  แถบทอง
2. เด็กชายเตชนิธิ  นาคหาดกระบือ
 
1. นางพนารัตน์  อนุเคราะห์
 
7 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กชายมารุต  ตันน้อย
2. เด็กหญิงเบญจพร  พูนสวัสดิ์
 
1. นางสาวภัทราพร  ศรีอ๊อต
2. นางสมคิด  วงษ์สกุลพิน
 
8 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กชายยุรนันต์  แสงจันทร์
2. เด็กชายแสงสุรีย์  ทองเก่งกล้า
 
1. นางกุสุมา  สารสังข์
2. นางรัตติการ์  ยาฉาย
 
9 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรัญญิก 1. เด็กชายประทีป  พ่วงบ้านแพน
2. เด็กชายสิทธินนท์  เครื่องทิพย์
 
1. นางศรีวัฒนา  เจริญกุล
 
10 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1. เด็กชายศิรสิทธิ์  พุ่มเนตร
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  เอมตี่
 
1. นายชำนาญ  บุตรคำโชติ
2. นายอุบลรัตน์  หาแก้ว
 
11 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายครรชิตพล  สอนท่าโก
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ดอนจินดา
 
1. นางจุฑาทิพย์  ศิริสานต์
2. นางมยุรี  วิจิตรพงษา
 
12 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายทวีทรัพย์  บุญวัฒนา
2. เด็กหญิงศศิชา  ศรีสุข
 
1. นางจุฑาทิพย์  ศิริสานต์
2. นางทิวาพร  ชำนาญผา
 
13 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ปั้นดา
2. เด็กชายกุลเดช  บัวหลวง
3. เด็กชายชัยชนะ  ทองเปลว
4. เด็กชายธนภัทร  อยู่คง
5. เด็กชายนันทศัย  ฟักเหลือง
 
1. นางสาวกลอยใจ  นุชพ่วง
2. นางวิภาวี  ประยูรพันธ์
3. ว่าที่ร้อยตรีสุนทร  มีมานะ
 
14 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายกฤตยชต์  ยอดเพชร
2. เด็กชายชัยระเทพ  บุญชาติ
3. เด็กชายปอยวัฒน์  ชาวเมือง
4. เด็กชายศุภกร  ทรัพย์เจริญกุล
5. เด็กชายเจษฎา  หวั่นแสง
 
1. นางสาวกลอยใจ  นุชพ่วง
2. นางผ่องพรรณ  สิริวัฒนปองกร
3. ว่าที่ร้อยตรีสุนทร  มีมานะ
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กหญิงภคพร  น้อยเพ็ง
 
1. นายวิทยา  โฉมสุข
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1. เด็กหญิงสุนิตา  จันหาญ
 
1. นางอุบลรัตน์  หาแก้ว
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายเอกปัญญ  ม่วงบ้านยาง
 
1. นางสาวเหมวรรณ  เอี่ยมสาย
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายเอกปัญญ  ม่วงบ้านยาง
 
1. นางสาวเหมวรรณ  เอี่ยมสาย
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงศรารัตน์  มงคงพงษ์
 
1. นางมยุรี  สีชมภู
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายจักรรัตน์  สุทธิ
 
 
21 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เกตุตรง
2. เด็กชายมนต์ขัย  คล้ายทับทิม
3. เด็กชายมนัส  โตแทนสมบัติ
 
1. นางมยุรี  วิจิตรพงษา
2. นางสุภานี  พลอยบุตร
 
22 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว 1. เด็กชายกฤษฎา   กันจู
2. เด็กชายภูมิประกัน  ทั่งจ้อย
3. เด็กชายเกตนิกา  บุญสะอาด
 
1. นางดวงมณี  อภิชาติธำรง
2. นางพนารัตน์  อนุเคราะห์
 
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1. เด็กหญิงดารารัตน์  มีบุญล้ำ
2. เด็กหญิงประภัสสร  ปานทิพย์
3. เด็กหญิงวันทนา  พันจั่น
 
1. นางสาววันทนา  บุตรดา
 
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กชายนุกูล  เกิดมั่น
2. เด็กชายยงยุทธ  จรูณโชค
3. เด็กชายโชคชัย  มีสอน
 
1. นายพงษ์จิตร  เฟื่องจร
2. นางเครือวัลย์  นิเวศนา
 
25 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1. เด็กชายธงชัย  แก่นจรรยา
2. เด็กชายพิษณุ  ศรีท้วม
3. เด็กชายเกรียงไกร  ดาวเรือง
 
1. นางสาววันทนา  บุตรดา
 
26 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายมนตรี  สังข์ทอง
2. เด็กชายวัชรกรณ์  ใจรัมย์
 
1. นางทิวาพร  ชำนาญผา
2. นายประดุง  คงสวัสดิ์
 
27 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายพิษณุ  ปั้นแตง
2. เด็กชายอิศรา  เจริญลักษณ์
 
1. นางสาวประภัสสร  ยิ้มแย้ม
2. นางพิศมัย  มณีวัลย์
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายจักรรัตน์  สุทธิ
2. เด็กชายนักรบ  ด้วงรอด
 
1. นางสาวประภัสสร  ยิ้มแย้ม
2. นางพิศมัย  มณีวัลย์
 
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายสรณ์สิริ  เอี่ยมเย็น
2. เด็กชายสุทธิวัฒน์  สายหยุด
3. เด็กชายอนุรักษ์  คำเมือง
 
1. นางสาวปัญญาภัทร  เงินเส็ง
2. นางพนมจิต  สิริพิทักษ์เดช
 
30 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายกฤษฎ์  จันทร์ตาใหม่
2. เด็กชายธนวัฒน์  นุชท่าโพธิ์
3. เด็กชายอนุสรณ์  นุชท่าโพธิ์
 
1. นางญาณี  ลอประดิษฐ
2. นางพนมจิต  สิริพิทักษ์เดช