หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-plk2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางสายฝน พึ่งวันโรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงคราญ ชีคงเนียมโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
3. นางเจริญศรี ปั้นกล่ำโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสุภาภรณ์ สิงโตแก้วโรงเรียนบ้านวังตาราษฎร์อุทิศประธานกรรมการ
2. นางรุ่งราวรรณ์ เสมาทองโรงเรียนพิณพลราษฎร์ฯกรรมการ
3. นางสาวบังอร ทองงามขำโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางบุศรินทร์ ลาไม้โรงเรียนวัดบ้านมุงประธานกรรมการ
2. นางประไพ พงษ์พานิชโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
3. นางเย็นฤดี คุ้มสุพรรณโรงเรียนพิณพลราษฎร์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางลำดวน วรรณไทยโรงเรียนห้วยพลูประธานกรรมการ
2. นางศิริรักษ์ ฉิมเลิศโรงเรียนหินประกายกรรมการ
3. นางสุกัญญา ขำทวีโรงเรียนพิณพลราษฎร์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางพิมพ์ประไพ แสงทองโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ขำสุทัศน์โรงเรียนบ้านน้ำยางกรรมการ
3. นางพยุง หนูหนุนโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ ส้รอยนุ่มโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลฯประธานกรรมการ
2. นางลั่น เลิศชาญโรงเรียนบ้านน้ำปาดกรรมการ
3. นางวัฒนา เนตรแก้วโรงเรียนหินประกายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวทิพย์วรรณ นันทิวัฒน์โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ พูลเพิ่มโรงเรียนบ้านน้ำปาดกรรมการ
3. นางสาวประภาพร บุญธรรมโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการ
4. นางสมรักษณ์ สหัสเตโชโรงเรียนบ้านวังตาราษฎร์อุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางนาฎยา สิงห์สู่ถ้ำโรงเรียนบ้านปากยางประธานกรรมการ
2. นางสวภาว์ คุ้มสุพรรณโรงเรียนพิณพลราษฎร์ฯกรรมการ
3. นางสุวารี จันต๊ะคาดโรงเรียนคุรุประชานูทิศฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางวิมล ไมตระรัตน์โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงฯประธานกรรมการ
2. นางสมศรี ชูราโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
3. นางธัญญรัตน์ อิ่มเกิดโรงเรียนบ้านผาท่าพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางพรธิภา จักจังหรีดโรงเรียนบ้านแม่ระกาประธานกรรมการ
2. นางประนอม แก้วมาลัยทิพย์โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสกรรมการ
3. นางจารุนันท์ ทรัพย์ซ้อนโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางธนพร สินคุ่ยโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงประธานกรรมการ
2. นางอวยพร ศรีสุขโรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
3. นางเตือนใจ เกตุพุฒโรงเรียนบ้านซำรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางปัทมพร รัศมีโรงเรียนบ้านปากยางประธานกรรมการ
2. นางวาสนา กรมเวชโรงเรียนหนองงากรรมการ
3. นางสาวจรินทร์ ปานเครือโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่มฯกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางลักขณา ศรีสมุทร์โรงเรียนบ้านบึงพร้าวประธานกรรมการ
2. นางอมลวรรณ ศรีคำโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลกรรมการ
3. นางกิ่งกาญจน์ พรหมสนธิ์โรงเรียนบ้านเข็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางยุพา บุญล้อมโรงเรียนบ้านน้ำปาดประธานกรรมการ
2. นางวันวิสาข์ อินวิเชียรโรงเรียนบ้านไทรดงยั้งกรรมการ
3. นางสาวจารุพร พิมพ์ภูมีโรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการ
4. นางเฉลย คุณประทุมโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอุษา ชัยเสนาโรงเรียนบ้านเนินมะปรางประธานกรรมการ
2. นายดำรง ชอบธรรมโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
3. นางสาวสุนารี นากแก้วโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการ
4. นางเพ็ญแข ฟักคงโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางปาณี สีเขียวโรงเรียนวัดดงหมีประธานกรรมการ
2. นางประทีป บุญสนองโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ ถาวรโชติโรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางเทียมใจ สิทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายพัฒนา รักษาเกียรติโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางณฐภัทร หอมคงโรงเรียนบ้านไทรดงยั้งกรรมการ
3. นายยอดชาย ณรงค์พิทักษ์โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายภูมิพันธ์ จันทรัตน์โรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
5. นางปริศนา แย้มวัตรโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางบุปผา อินทนุโรงเรียนวัดบางสะพานประธานกรรมการ
2. นางวรนุช ชัยพันธ์โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญกรรมการ
3. นายวรพงษ์ เรืองกิจวิทยาโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางบุปผา น้อยพันธ์โรงเรียนบ้านวังดินเหนียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางพจนา กลั่นการนาโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงประธานกรรมการ
2. นางสาวศภุมาศ การะเกตุโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
3. นางสาวธีระพร ภักดีสารโรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการ
4. นางสาวรุ่งรัตน์ สีนาเมืองโรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายสายัญ สินคุ่ยโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงประธานกรรมการ
2. นางกัญญาณี รัชตาชีวินโรงเรียนบ้านหนองสระพังกรรมการ
3. นายปัญญา สะพานทองโรงเรียนซำตะเคียนกรรมการ
4. นายนวัธน ยอดสุวรรณ์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
5. นางสาวจันทร์รัตน์ สารีคำโรงเรียนห้วยพลูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายพิทักษ์ ถาวรศักดิ์โรงเรียนบ้านท่ามะขามประธานกรรมการ
2. นายสายัญ บุญจันทร์โรงเรียนบ้านเข็กกรรมการ
3. นางดวงดาว มากจุ้ยโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นางสาวนวลลัดดา อ่ำสิงห์โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่มกรรมการ
5. นางสุพัตรา ปานรอดโรงเรียน้านท่าขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายดิเรก ปั้นประเสริฐโรงเรียนบ้านเข็กประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลินี สะอาดบัวโรงเรียนบ้านหนองงากรรมการ
3. นางวิจิตรา สันติพร้อมวงศ์โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสกรรมการ
4. นางสุภาพร พิริยะประไพพันธ์โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายพิษณุ โรจนพานิชโรงเรียนบ้านหินประกายกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางบัวพันธ์ น้อยเขียวโรงเรียนวัดท่าหมื่นรามประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ เกษสุวรรณโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ฯกรรมการ
3. นายณัทธร จันทร์เกษมโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่มฯกรรมการและเลขานุการ
4. นายประเสริฐ ปานรอดสพป.พิษณุโลก เขต2ที่ปรึกษา
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายมนตรี สีบุญโรงเรียนบ้านน้ำปาดประธานกรรมการ
2. นางอินทิรา เหลาเกลี้ยงโรงเรียนบ้านดินทองกรรมการ
3. นายเกษม ด่านวิไลโรงเรียนวัดบางกระทุ่มกรรมการและเลขานุการ
4. นายประเสริฐ ปานรอดสพป.พิษณุโลก เขต2ที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายบรรดิษฐ์ ม่วงอ่องโรงเรียนบ้านผาท่าพลประธานกรรมการ
2. นายพุฒิพงศ์ เดชะโรงเรียนหัวเขาราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวสะใบทิพย์ วงษ์ยี่โรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการและเลขานุการ
4. นายเฉลิม คงเขียวโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์ที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายเกื้อกูล หนูภาโรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างประธานกรรมการ
2. นางเนตรนภา จันทรักษร์โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อยกรรมการ
3. นางสาวรวิวรรณ คชรอดโรงเรียนรักไทยร่มเกล้าฯกรรมการและเลขานุการ
4. นายเฉลิม คงเขียวโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์ที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายกิจพิสิฐ อำพวลินโรงเรียนบ้านเนินมะปรางประธานกรรมการ
2. นายวาณิช คล้ายผาโรงเรียนองศ์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2กรรมการ
3. นายชัยภัทร ขันตีโรงเรียนบ้านวังขวัญกรรมการและเลขานุการ
4. นายธีระชัย สนิทภิรมย์โรงเรียนบ้านแม่ระกาที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางนงคราญ เบ๊ญจรรณ์โรงเรียนพิณพลราษฎร์ฯประธานกรรมการ
2. นางอรภรรณ จิตกำเนิดโรงเรียนวัดราษฏร์สโมสรกรรมการ
3. นางทศพร ท้วมทองโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองกรรมการและเลขานุการ
4. นายธีรชัย สนิทภิรมย์โรงเรียนบ้านแม่ระกาที่ปรึกษา
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวสายใจ สิงห์หะโรงเรียนบ้านชมภูประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญจนากร อยู่หลายโรงเรียนบ้านนำ้รินกรรมการ
3. นางสาวบัวทอง หมู่มากโรงเรียนบ้านไทรยั้งกรรมการและเลขานุการ
4. นายชัชวาลย์ เกษสุวรรณโรงเรียนศึกษาลัยที่ปรึกษา
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวปรียาวดี บัวแก้วโรงเรียนพิณพลราษฎร์ฯประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิมล ทองชมภูโรงเรียนบ้านนำ้พรมกรรมการ
3. นางนันท์นภัส นุชพ่วงโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการและเลขานุการ
4. นายชัชวาลย์ เกษสุวรรณโรงเรียนศึกษาลัยที่ปรึกษา
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวดรุณ มินาคูณโรงเรียนบ้านหนองงาประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา โยธาโรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคีกรรมการ
3. นางสุพัตรา กื่งสิวงศ์โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงฯกรรมการและเลขานุการ
4. นายธีระชัย สนิทภิรมย์โรงเรียนบ้านแม่ระกาที่ปรึกษา
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอัญชลีกร ฝ่ายตำตาโรงเรียนวัดบ้านมุงประธานกรรมการ
2. นางสาวชมาพร ศรีสง่าโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ชนก นราศรีโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
4. นายธีระชัย สนิทภิรมย์โรงเรียนบ้านแม่ระกาที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นางวรรณภา ยางนอกโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลฯประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาพร บุญธรรมโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการ
3. นายกิตติชัย คล้ายพร้อมโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองกรรมการและเลขานุการ
4. นายวรเดช ภูไวย์โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ฯที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางอัญชลี อวสานะพันธ์โรงเรียนบ้านแม่ระกาประธานกรรมการ
2. นางอรสา กองดินโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
3. นางสาวกิติยา ทองแกมนากโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
4. นายวรเดช ภูไวย์โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ฯที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางสุนีย์รัตน์ ทองปากน้ำโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ สุทธิวิลัยโรงเรียนบ้านโคกวังสารกรรมการ
3. นางสาววรภา บางสาลีโรงเรียนบ้านวังพรมกรรมการและเลขานุการ
4. นายวรเดช ภูไวย์โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ฯที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางรัตนา ศรีบัวจับโรงเรียนบ้านหินประกายประธานกรรมการ
2. นางกิตติกานต์ สังข์นวลโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลฯกรรมการ
3. นางสาวมาลินี สะอาดบัวโรงเรียนบ้านหนองงากรรมการและเลขานุการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเกตุ ต่วนเครือโรงเรียนบ้านหนองกรดที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางเรณู บุญพลอยโรงเรียนพิณพลราษฎร์ฯประธานกรรมการ
2. นายประสบชัย อ่อนจงไกรโรงเรียนบ้านผาท่าพลกรรมการ
3. นายวรวัชร บุญรอดโรงเรียนราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเกตุ ต่วนเครือโรงเรียนบ้านหนองกรดที่ปรึกษา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุรัตติยา บุญเพิ่มพูลโรงเรียนบ้านน้ำปาดประธานกรรมการ
2. นางเพียงเพ็ญ กันมาโรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศฯกรรมการ
3. นางพรรณี มาดิษฐ์โรงเรียนบ้านเนินสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางลัดดา บุญรอดโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางพลูศรี เรืองศรีโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นางนันทิพย์พา แสงศรีโรงเรียนวัดย่านยาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายภิรมย์ น้อยทองโรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสประธานกรรมการ
2. นางสมจิต ช่อลำดวนโรงเรียนซำตะเคียนกรรมการ
3. นางอรุโณทัย น้อยวงษ์โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางกันทิมา อัมรนันท์โรงเรียนบ้านทุ่งยาวประธานกรรมการ
2. นางสุรภา คงเชื้อสายโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
3. นางคนึงนิตย์ ยอดนวลโรงเรียนบ้านหนองกลดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายมานะ ขำหรุ่นโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่มประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ ปราบอินทร์โรงเรียนบ้านผาท่าพลกรรมการ
3. นางปนัดดา ขัติยศโรงเรียนบ้านดงพลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี คุณณารักษ์โรงเรียนชุมนุมบ้านไทรย้อยประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ ถาพันธุ์โรงเรียนบ้านป่าขนุนกรรมการ
3. นางศศิพร จันทร์หอมโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาวกฤษณา ใจทนโรงเรียนบ้านเขาน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวบุปผา สมกระโทกโรงเรียนบ้านแม่ระกากรรมการ
3. นางสาวบุษราภรณ์ สกุลคำโรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางจันทร์ลา พรหมทองโรงเรียนบ้านวัดยางประธานกรรมการ
2. นางสาวทักษอร มั่นสากเหล็กโรงเรียนบ้านหินประกายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางภิรมย์ โคกทองโรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสประธานกรรมการ
2. นางรัชนี เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
3. นางบูรัสกร สกุลมาโรงเรียนบ้านน้ำปาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางเตือนใจ เกตุพุฒโรงเรียนบ้านซำรังประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ วิมลจันทร์โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
3. นางนกเล็ก ทรัพย์เจริญโรงเรียนบ้านดินทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายคุณากร คงเจริญโรงเรียนสามัคคีธรรมประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ กุลวัฒนสุวรรณโรงเรียนบ้านผาท่าพลกรรมการ
3. นางสาวศิรินภา มามีโรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายอุบล พงษ์พัฒน์โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรประธานกรรมการ
2. นางปิ่นรัตน์ อัครผลโรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี คะระนันท์โรงเรียนบ้านนาพรานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมศักดิ์ บัวอาจโรงเรียนราษฎร์เจริญประธานกรรมการ
2. นางมิ่งขวัญ อยู่หลายโรงเรียนบ้านปากยางกรรมการ
3. นางสาวกัณฐิมา บุญพักโรงเรียนบ้านไทรดงยั้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายพิชัย อยู่ม่วงโรงเรียนบ้านหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภี ปานเกิดโรงเรียนรักไทยร่มเกล้าฯกรรมการ
3. นางอนงลักษณ์ อินปัญญาโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางโศภิษฐ์ จังพัฒนานนท์โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย บุญพวงโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
3. นางสุวิมล ศรีบุญมีโรงเรียนบ้านวังยางฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสนธยา มินาคุณโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายชาญวรงค์ โสตธนาภูรินทร์โรงเรียนบ้านหนองขมิ้นกรรมการ
3. นางอุบลรัตน์ ดอนเขียวไพรโรงเรียนบ้านเข็กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางจันทรา น้อยเอี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำรินประธานกรรมการ
2. นายไพรัช โรจวัฒนาโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
3. นางสาวอรุณศิริ ถวิลประวัติโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางจุฑาลักษณ์ ตระการสุขโรงเรียนบ้านเนินมะปรางประธานกรรมการ
2. นางวันทนีย์ แสงนวลโรงเรียนบ้านปากยางกรรมการ
3. นางอุไร เนตรแสงศรีโรงเรียนบ้านเนินสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นางจันทนา เกิดทองโรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายทรง ฉิมศิริโรงเรียนวัดบึงลำกรรมการ
3. นายทวี ดอนเขียวไพรโรงเรียนบ้านเข็กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายณัฐกิตติ์ ชาวนาโรงเรียนบ้านเข็กประธานกรรมการ
2. นางสุรภา วงษ์เชื้อสายโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
3. MissDaisy Jimenez GonzalesPhitsanulok Educational Service Area Office 2กรรมการ
4. นางจุรีพร ฉลาดเฉลียวโรงเรียนบ้านม่วงหอมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายศิวพงษ์ โพธิ์ศรีทองโรงเรียนบ้านซำตะเคียนประธานกรรมการ
2. นายภัคจนิกรณ์ บางปาโรงเรียนองศ์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายศิวพงษ์ โพธิ์ศรีทองโรงเรียนบ้านซำตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางสาวเมธานันท์ จันทร์อ้นโรงเรียนบ้านใหม่พนมทองกรรมการ
3. นางสาวณัฐกาญน์ ชาญณรงค์โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายพิชัย งามทวีโรงเรียนบ้านปากยางประธานกรรมการ
2. นายจุมพล ไทรน้อยโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงฯกรรมการ
3. นายอรรณพ มาเมืองโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางมัลลิกา แสนประสิทธิ์โรงเรียนบ้านเนินสะอาดประธานกรรมการ
2. นางรัชนี บัวฉิมโรงเรียนวัดดงหมีกรรมการ
3. นายสุชาติ เมืองพรวณโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางแน่งน้อย ราชปรีชาโรงเรียนวัดดงหมีประธานกรรมการ
2. นางธนพร สินคุ่ยโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการ
3. นางนิภา กุลจูโรงเรียนบ้านหินประกายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอนุชา แก้วมั่นโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่มฯประธานกรรมการ
2. นายวัชระ อินวิเชียรโรงเรียนบ้านไทรดงยั้งกรรมการ
3. นางมณี สังทองโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงฯกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายชวนะ บุยอินทร์โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลฯประธานกรรมการ
2. นายเวช เชื้อบุญมีโรงเรียนบ้านเนินทองราษฏร์พัฒนากรรมการ
3. นางนวลฉวี สัจสัญญาวุฒิโรงเรียนพิณพลราษฎร์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางอรุณี ทัศพรโรงเรียนพิณพลราษฎร์ฯประธานกรรมการ
2. นายอิศรา อิศรางภูร ณ อยุธยาโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุกรรมการ
3. นางจรินทร์ จุ่มทองโรงเรียนบ้านซำเตยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ สละริมโรงเรียนพิณพลราษฎร์ฯประธานกรรมการ
2. นางยุภาภรณ์ อินทรีย์โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
3. นายจุฑาศิริ แก้วกำเหนิดโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางจุฑาสิริ แก้วกำเหนิดโรงเรียนศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางมะรินทร์ กล่อมโยธีโรงเรียนพิณพลราษฎร์ฯกรรมการ
3. นางนุชริน สิทธิยศโรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางสุริยา ดอนตุ้มไพรโรงเรียนบ้านหินประกายประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ขำสุทัศน์โรงเรียนบ้านน้ำยางกรรมการ
3. นางละเอียด สุขต่ายโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายกัมพล อยู่หลายโรงเรียนบ้านวังตาดราษฏร์อุทิศประธานกรรมการ
2. นางละเอียด สุขต่ายโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
3. นางนุชริน สิทธิยศโรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นางพัชรี อนุมัติโรงเรียนพิณพลราษฎร์ฯประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ เหมะโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองกรรมการ
3. นายสฤษดิ์ บุญล้อมโรงเรียนบ้านน้าปาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางพัชรี อนุมัติโรงเรียนพิณพลราษฎร์ฯประธานกรรมการ
2. นายอดืศักดิ์ เหมะโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองกรรมการ
3. นายสฤษดิ์ บุญล้อมโรงเรียนบ้านน้ำปาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสุคนธ์ เหมะโรงเรียนวัดท่าหมื่นรามประธานกรรมการ
2. นางจิตติมา ศรีแจ่มโรงเรียนพัฒนาดงน้อยกรรมการ
3. นางสาวภัทรชนก กะเรียงดีโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
4. นางสาวพรประภา แก้วเกตุสีโรงเรียนบ้านหนองขมิ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสาวภัทรชนก กะเรียงดีโรงเรียนบ้านทุ่งยาวประธานกรรมการ
2. นางสุคนธ์ เหมะโรงเรียนวัดท่าหมื่นรามกรรมการ
3. นางจิตติมา ศรีแจ่มโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการ
4. นางสาวพรประภา แก้วเกตุสีโรงเรียนบ้านหนองขมิ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ เหมะโรงเรียนวัดท่าหมื่นรามประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรชนก กะเรียงดีโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
3. นางจิตติมา ศรีแจ่มโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการ
4. นางสาวพรประภา แก้วเกตุสีโรงเรียนบ้านหนองขมิ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสฤษดิ์ บุญล้อมโรงเรียนบ้านน้ำปาดประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ เหมะโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองกรรมการ
3. นายชวนะ บุยอินทร์โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นางพิภร วิหครัตน์โรงเรียนบ้านนาพรานประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฐ์ จรูญโชคอนันต์โรงเรียนวัดท่ามะขามกรรมการ
3. นางโชติรส คลองข่อยโรงเรียนสามัคคีธรรมกรรมการ
4. นางอัมพร แสงคำฤทธิ์โรงเรียนบ้านหินประกายกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นางอัมพร แสงคำฤทธิ์โรงเรียนบ้านหินประกายประธานกรรมการ
2. นายศิริชัยวุฒิ เผือกอ่อนโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
3. นางโชติรส คลองข่อยโรงเรียนสามัคคีธรรมกรรมการ
4. นายวิศิษฐ์ จรูญโชคอนันต์โรงเรียนวัดท่ามะขามกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางชิดชไม ลมลอยโรงเรียนบ้านหนองงาประธานกรรมการ
2. นางนวนัจน์ บุญชูโรงเรียนบ้านหินประกายกรรมการ
3. นายศิริชัยวุฒิ เผือกอ่อนโรงเรียนห้วยพลูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสมคิด แก้วชมภูโรงเรียนบ้านชมภูประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ พูลแสงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลฯกรรมการ
3. นายไพรัช สอนทีโรงเรียนบ้านไทรดงยั้งกรรมการ
4. นายชิษณุ ดุริยรัตน์โรงเรียนราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสุภาพร สุริยะลังกาโรงเรียนพิณพลราษฎร์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสมคิด แก้วชมภูโรงเรียนบ้านชมภูประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ พูลแสงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลฯกรรมการ
3. นายไพรัช สอนทีโรงเรียนบ้านไทรดงยั้งกรรมการ
4. นายชิษณุ ดุริยรัตน์โรงเรียนราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสุภาพร สุริยะลังกาโรงเรียนพิณพลราษฎร์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสมคิด แก้วชมภูโรงเรียนบ้านชมภูประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ พูลแสงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลฯกรรมการ
3. นายไพรัช สอนทีโรงเรียนบ้านไทรดงยั้งกรรมการ
4. นายชิษณุ ดุริยรัตน์โรงเรียนราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสุภาพร สุริยะลังกาโรงเรียนพิณพลราษฎร์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสมคิด แก้วชมภูโรงเรียนบ้านชมภูประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ พูลแสงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลฯกรรมการ
3. นายไพรัช สอนทีโรงเรียนบ้านไทรดงยั้งกรรมการ
4. นายชิษณุ ดุริยรัตน์โรงเรียนราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสุภาพร สุริยะลังกาโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางสุภาพร สุริยะลังกาโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ พูลแสงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลกรรมการ
3. นายไพรัช สอนทีโรงเรียนบ้านไทรดงยั้งกรรมการ
4. นางปราณี เกตุมะโรงเรียนบ้านวังนกแอ่นกรรมการ
5. นายสมคิด แก้วชมภูโรงเรียนบ้านชมภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร สุริยะลังกาโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ พูลแสงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลกรรมการ
3. นายไพรัช สอนทีโรงเรียนบ้านไทรดงยั้งกรรมการ
4. นางปราณี เกตุมะโรงเรียนบ้านวังนกแอ่นกรรมการ
5. นายสมคิด แก้วชมภูโรงเรียนบ้านชมภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางสุภาพร สุริยะลังกาโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ พูลแสงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลกรรมการ
3. นายไพรัช สอนทีโรงเรียนบ้านไทรดงยั้งกรรมการ
4. นางปราณี เกตุมะโรงเรียนบ้านวังนกแอ่นกรรมการ
5. นายสมคิด แก้วชมภูโรงเรียนบ้านชมภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร สุริยะลังกาโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ พูลแสงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลกรรมการ
3. นายไพรัช สอนทีโรงเรียนบ้านไทรดงยั้งกรรมการ
4. นางปราณี เกตุมะโรงเรียนบ้านวังนกแอ่นกรรมการ
5. นายสมคิด แก้วชมภูโรงเรียนบ้านชมภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางสุมาลี ศักดิ์วัชระโรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง)ประธานกรรมการ
2. นายสมคิด แก้วชมภูโรงเรียนบ้านชมภูกรรมการ
3. นางกฤติกา ใจบุญโรงเรียนบ้านหนองงากรรมการ
4. นางสุภาพร สุริยะลังกาโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
5. นายณรงค์ รักนาคโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี ศักดิ์วัชระโรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง)ประธานกรรมการ
2. นายสมคิด แก้วชมภูโรงเรียนบ้านชมภูกรรมการ
3. นางกฤติกา ใจบุญโรงเรียนบ้านหนองงากรรมการ
4. นางสุภาพร สุริยะลังกาโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
5. นายณรงค์ รักนาคโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางสุมาลี ศักดิ์วัชระโรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง)ประธานกรรมการ
2. นายสมคิด แก้วชมภูโรงเรียนบ้านชมภูกรรมการ
3. นางกฤติกา ใจบุญโรงเรียนบ้านหนองงากรรมการ
4. นางสุภาพร สุริยะลังกาโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
5. นายณรงค์ รักนาคโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี ศักดิ์วัชระโรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง)ประธานกรรมการ
2. นายสมคิด แก้วชมภูโรงเรียนบ้านชมภูกรรมการ
3. นางกฤติกา ใจบุญโรงเรียนบ้านหนองงากรรมการ
4. นางสุภาพร สุริยะลังกาโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
5. นายณรงค์ รักนาคโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ พูลแสงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประธานกรรมการ
2. นายสมคิด แก้วชมภูโรงเรียนบ้านชมภูกรรมการ
3. นายไพรัช สอนทีโรงเรียนบ้านไทรดงยั้งกรรมการ
4. นางสุภาพร สุริยะลังกาโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
5. นางปราณี เกตุมะโรงเรียนบ้านวังนกแอ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ พูลแสงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประธานกรรมการ
2. นายสมคิด แก้วชมภูโรงเรียนบ้านชมภูกรรมการ
3. นายไพรัช สอนทีโรงเรียนไทรดงยั้งกรรมการ
4. นางสุภาพร สุริยะลังกาโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
5. นางปราณี เกตุมะโรงเรียนบ้านวังนกแอ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายชิษณุ ดุริยรัตน์โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายศักดา บุญพลอยโรงเรียนบ้านแม่ระกากรรมการ
3. นายไพรัช สอนทีโรงเรียนบ้านไทรดงยั้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายชิษณุ ดุริยรัตน์โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายศักดา บุญพลอยโรงเรียนบ้านแม่ระกากรรมการ
3. นายไพรัช สอนทีโรงเรียนบ้านไทรดงยั้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางวรรณรัตน์ ส้มทับโรงเรียนบ้านนาพรานประธานกรรมการ
2. นายชิษณุ ดุริยรัตน์โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสุภาพร สุริยะลังกาโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางวรรณรัตน์ ส้มทับโรงเรียนบ้านนาพรานประธานกรรมการ
2. นายชิษณุ ดุริยรัตน์โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสุภาพร สุริยะลังกาโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางภูริน คำโทโรงเรียนบ้านซำรังประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิตินันท์ ผิวชาโรงเรียนบ้านหนองงากรรมการ
3. นางสาววิรดา จีนคงโรงเรียนห้วยพลูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางภูริน คำโทโรงเรียนบ้านซำรังประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิตินันท์ ผิวชาโรงเรียนบ้านหนองงากรรมการ
3. นางสาววิรดา จีนคงโรงเรียนห้วยพูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายชิษณุ ดุริยรัตน์โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ พูลแสงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลกรรมการ
3. นายไพรัช สอนทีโรงเรียนบ้านไทรดงยั้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายชิษณุ ดุริยรัตน์โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ พูลแสงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลกรรมการ
3. นายไพรัช สอนทีโรงเรียนบ้านไทรดงยั้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายชิษณุ ดุริยรัตน์โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ พูลแสงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลกรรมการ
3. นายไพรัช สอนทีโรงเรียนบ้านไทรดงยั้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายชิษณุ ดุริยรัตน์โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ พูลแสงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลกรรมการ
3. นายไพรัช สอนทีโรงเรียนบ้านไทรดงยั้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายชิษณุ ดุริยรัตน์โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ พูลแสงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลกรรมการ
3. นายไพรัช สอนทีโรงเรียนบ้านไทรดงยั้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายชิษณุ ดุริยรัตน์โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ พูลแสงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลฯกรรมการ
3. นายไพรัช สอนทีโรงเรียนบ้านไทรดงยั้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสมคิด แก้วชมพูโรงเรียนบ้านชมภูประธานกรรมการ
2. นางอุไร เล็กกระโทกโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
3. นางพิสมัย ญาณวโรโรงเรียนบ้านวังนกแอ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสมคิด แก้วชมพูโรงเรียนบ้านชมภูประธานกรรมการ
2. นางอุไร เล็กกระโทกโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
3. นางพิสมัย ญาณวโรโรงเรียนบ้านวังนกแอ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
1. นายวิศิษฐ์ สินสวัสดิ์โรงเรียนบ้านน้ำปาดประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณรัตน์ สัมทับโรงเรียนบ้านนาพรานกรรมการ
3. นางสาวกฤติกา ใจบุญโรงเรียนบ้านหนองงากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายวิศิษฐ์ สินสวัสดิ์โรงเรียนบ้านน้ำปาดประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณรัตน์ สัมทับโรงเรียนบ้านนาพรานกรรมการ
3. นางสาวกฤติกา ใจบุญโรงเรียนบ้านหนองงากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายสมใจ นิลนาคโรงเรียนบ้านหนองสระพังประธานกรรมการ
2. นายทรง ฉิมศิริโรงเรียนวัดบึงลำกรรมการ
3. นายธัญพิสิษฐ์ บัวสสุดโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
4. นางสาวศรีนวล พวงภู่โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)กรรมการ
5. นางจำเนียร โพธิเกิดโรงเรียนวัดหนองตาเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสมใจ นิลนาคโรงเรียนบ้านหนองสระพังประธานกรรมการ
2. นายทรง ฉิมศิริโรงเรียนวัดบึงลำกรรมการ
3. นายธัญพิสิษฐ์ บัวสุดโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
4. นางสาวศรีนวล พวงภู่โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)กรรมการ
5. นางจำเนียร โพธิเกิดโรงเรียนวัดหนองตาเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมใจ นิลนาคโรงเรียนบ้านหนองสระพังประธานกรรมการ
2. นายทรง ฉิมศิริโรงเรียนวัดบึงลำกรรมการ
3. นายธัญพิสิษฐ์ บัวสุดโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
4. นางสาวศรีนวล พวงภู่โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)กรรมการ
5. นางจำเนียร โพธิเกิดโรงเรียนวัดหนองตาเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสมใจ นิลนาคโรงเรียนบ้านหนองสระพังประธานกรรมการ
2. นายทรง ฉิมศิริโรงเรียนวัดบึงลำกรรมการ
3. นายธัญพิสิษฐ์ บัวสุดโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
4. นางสาวศรีนวล พวงภู่โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)กรรมการ
5. นางจำเนียร โพธิเกิดโรงเรียนวัดหนองตาเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายฆิณวุธ สิทธิยศโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นายสำเร็จ อ่ำบางกระทุ่มโรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)กรรมการ
3. นางภูริน คำโทโรงเรียนบ้านซำรังกรรมการ
4. นายกฤษณะ ศุภชญานันท์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายฆิณวุธ สิทธิยศโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นายสำเร็จ อ่ำบางกระทุ่มโรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)กรรมการ
3. นางภูริน คำโทโรงเรียนบ้านซำรังกรรมการ
4. นายกฤษณะ ศุภชญานันท์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายฆิณวุธ สิทธิยศโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นายสำเร็จ อ่ำบางกระทุ่มโรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)กรรมการ
3. นางภูริน คำโทโรงเรียนบ้านซำรังกรรมการ
4. นายกฤษณะ ศุภชญานันท์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายฆิณวุธ สิทธิยศโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นายสำเร็จ อ่ำบางกระทุ่มโรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)กรรมการ
3. นางภูริน คำโทโรงเรียนบ้านซำรังกรรมการ
4. นายกฤษณะ ศุภชญานันท์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาลี่ ศรีชูโรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)ประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ ศุภชญานันท์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
3. นางวาสนา งามดีโรงเรียนบ้านผารังหมีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาลี่ ศรีชูโรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)ประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ ศุภชญานันท์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
3. นางวาสนา งามดีโรงเรียนบ้านผารังหมีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาลี่ ศรีชูโรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)ประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ ศุภชญานันท์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
3. นางวาสนา งามดีโรงเรียนบ้านผารังหมีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาลี่ ศรีชูโรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)ประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ ศุภชญานันท์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
3. นางวาสนา งามดีโรงเรียนบ้านผารังหมีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายบุญเสริม บัวคงโรงเรียนบ้านน้ำพรมประธานกรรมการ
2. นางสาววิชุดา บุญชูโรงเรียนชุมนุมบ้านไทรย้อยกรรมการ
3. นายเสน่ห์ มากทรัพย์โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
4. นายประทิน ทองโตนดโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กกรรมการ
5. นางวิภาดา กำบังภัยโรงเรียนวัดทางลัดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญเสริม บัวคงโรงเรียนบ้านน้ำพรมประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ มากทรัพย์โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
3. นางสาววิชุดา บุญชูโรงเรียนชุมนุมบ้านไทรย้อยกรรมการ
4. นายประทิน ทองโตนดโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กกรรมการ
5. นางวิภาดา กำบังภัยโรงเรียนวัดทางลัดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายบุญเสริม บัวคงโรงเรียนบ้านน้ำพรมประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ มากทรัพย์โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
3. นางสาววิชุดา บุญชูโรงเรียนชุมนุมบ้านไทรย้อยกรรมการ
4. นายประทิน ทองโตนดโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กกรรมการ
5. นางวิภาดา กำบังภัยโรงเรียนวัดทางลัดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญเสริม บัวคงโรงเรียนบ้านน้ำพรมประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ มากทรัพย์โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
3. นางสาววิชุดา บุญชูโรงเรียนชุมนุมบ้านไทรย้อยกรรมการ
4. นายประทิน ทองโตนดโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กกรรมการ
5. นางวิภาดา กำบังภัยโรงเรียนวัดทางลัดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายเจริญ แก้วพระอินทร์โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่มฯประธานกรรมการ
2. นายเจนณรงค์ ศรีเครือแก้วโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
3. นายมงคล จันทร์ลาโรงเรียนบ้านวังยางฯกรรมการ
4. นางสุภาพ แจ่มสว่างโรงเรียนเนินดินราษฎร์อุทิศฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายเจริญ แก้วพระอินทร์โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่มฯประธานกรรมการ
2. นายเจนณรงค์ ศรีเครือแก้วโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
3. นายมงคล จันทร์ลาโรงเรียนบ้านวังยางฯกรรมการ
4. นางสุภาพ แจ่มสว่างโรงเรียนเนินดินราษฎร์อุทิศฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางจรรยา บัวทองโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล พาศรีโรงเรียนบ้านหนองสระพังกรรมการ
3. นางสาวอนุชิดา ธรรมดิลกวัฒนาโรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการ
4. นางมาเรียม นันตะนะโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2502)กรรมการ
5. นางสาวฟ้าลดา แสงโชติโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
6. นางเกษมศรี รุณไชยโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
7. นางนภาพร ไทยวรรณศรีโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
8. นางสาวสุนิตา แก่นสารโรงเรียนชุมนุมบ้านไทรย้อยกรรมการ
9. นางสุพัตรา น้อยเนียมโรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจรรยา บัวทองโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล พาศรีโรงเรียนบ้านหนองสระพังกรรมการ
3. นางสาวอนุชิดา ธรรมดิลกวัฒนาโรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการ
4. นางมาเรียม นันตะนะโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2502)กรรมการ
5. นางสาวฟ้าลดา แสงโชติโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
6. นางเกษมศรี รุณไชยโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
7. นางนภาพร ไทยวรรณศรีโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
8. นางสุพัตรา น้อยเนียมโรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคีกรรมการ
9. นางสาวสุนิตา แก่นสารโรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางจรรยา บัวทองโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล พาศรีโรงเรียนบ้านหนองสระพังกรรมการ
3. นางสาวอนุชิดา ธรรมดิลกวัฒนาโรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการ
4. นางมาเรียม นันตะนะโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2502)กรรมการ
5. นางสาวฟ้าลดา แสงโชติโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
6. นางเกษมศรี รุณไชยโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
7. นางนภาพร ไทยวรรณศรีโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
8. นางสาวสุนิตา แก่นสารโรงเรียนชุมนุมบ้านไทรย้อยกรรมการ
9. นางสุพัตรา น้อยเนียมโรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจรรยา บัวทองโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล พาศรีโรงเรียนบ้านหนองสระพังกรรมการ
3. นางสาวอนุชิดา ธรรมดิลกวัฒนาโรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการ
4. นางมาเรียม นันตะนะโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2502)กรรมการ
5. นางสาวฟ้าลดา แสงโชติโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
6. นางเกษมศรี รุณไชยโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
7. นางนภาพร ไทยวรรณศรีโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
8. นางสาวสุนิตา แก่นสารโรงเรียนชุมนุมบ้านไทรย้อยกรรมการ
9. นางสุพัตรา น้อยเนียมโรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางจรรยา บัวทองโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล พาศรีโรงเรียนบ้านหนองสระพังกรรมการ
3. นางสาวอนุชิดา ธรรมดิลกวัฒนาโรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการ
4. นางมาเรียม นันตะนะโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2502)กรรมการ
5. นางสาวฟ้าลดา แสงโชติโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
6. นางเกษมศรี รุณไชยโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
7. นางนภาพร ไทยวรรณศรีโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
8. นางสาวสุนิตา แก่นสารโรงเรียนชุมนุมบ้านไทรย้อยกรรมการ
9. นางสุพัตรา น้อยเนียมโรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางจรรยา บัวทองโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล พาศรีโรงเรียนบ้านหนองสระพังกรรมการ
3. นางสาวอนุชิดา ธรรมดิลกวัฒนาโรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการ
4. นางมาเรียม นันตะนะโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2502)กรรมการ
5. นางสาวฟ้าลดา แสงโชติโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
6. นางเกษมศรี รุณไชยโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
7. นางนภาพร ไทยวรรณศรีโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
8. นางสาวสุนิตา แก่นสารโรงเรียนชุมนุมบ้านไทรย้อยกรรมการ
9. นางสุพัตรา น้อยเนียมโรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางจรรยา บัวทองโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล พาศรีโรงเรียนบ้านหนองสระพังกรรมการ
3. นางสาวอนุชิดา ธรรมดิลกวัฒนาโรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการ
4. นางมาเรียม นันตะนะโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2502)กรรมการ
5. นางสาวฟ้าลดา แสงโชติโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
6. นางเกษมศรี รุณไชยโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
7. นางนภาพร ไทยวรรณศรีโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
8. นางสาวสุนิตา แก่นสารโรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อยกรรมการ
9. นางสุพัตรา น้อยเนียมโรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางจรรยา บัวทองโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล พาศรีโรงเรียนบ้านหนองสระพังกรรมการ
3. นางสาวอนุชิดา ธรรมดิลกวัฒนาโรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการ
4. นางมาเรียม นันตะนะโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2502)กรรมการ
5. นางสาวฟ้าลดา แสงโชติโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
6. นางเกษมศรี รุณไชยโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
7. นางนภาพร ไทยวรรณศรีโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
8. นางสาวสุนิตา แก่นสารโรงเรียนชุมนุมบ้านไทรย้อยกรรมการ
9. นางสุพัตรา น้อยเนียมโรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายสุเทพ รอบจังหวัดโรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)ประธานกรรมการ
2. นายเชาวรัตน์ ชีพธรรมโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
3. นายจรินทร์ เงินจันทร์โรงเรียนอภัยสุพรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายสุเทพ รอบจังหวัดโรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)ประธานกรรมการ
2. นายเชาวรัตน์ ชีพธรรมโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
3. นายจรินทร์ เงินจันทร์โรงเรียนอภัยสุพรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางวาสนา สีหะอำไพโรงเรียนบ้านเนินสะอาดประธานกรรมการ
2. นายเรณู อินทรีย์โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลฯกรรมการ
3. นายชำนาญ บริวารโรงเรียนบ้านน้ำยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางบุษชญา เพ็ญจันทร์โรงเรียนบ้านหนองาประธานกรรมการ
2. นายเวช เชื้อบุญมีโรงเรียนบ้านเนินทองฯกรรมการ
3. นายปรเมศร์ แสงคำโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางฐิติกุล เพ็งสลุดโรงเรียนวัดราษฏร์สโมสรประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ โกบุตรโรงเรียนบ้านน้ำพรมกรรมการ
3. นางอารีรัตน์ อินวิเชียรโรงเรียนบ้านวังไม้ตอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายฐิติกุล เพ็งสลุดโรงเรียนวัดราษฏร์สโมสรประธานกรรมการ
2. นายปรีชา อิ้มแตงโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นางนันทวรรณ แซ่ด้านโรงเรียนวัดท่าหมื่นรามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางมานิตย์ ยรรยงค์โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางร่มเกล้า ประทิศโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณะ ประมาณโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวฐานิดา อินทร์ตาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6ประธานกรรมการ
2. นางจุฑาลักษณ์ ตระการสุขโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
3. นางสุภา จำเนียรการโรงเรียนวัดปลวกง่ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาวกอบกุล แสงสว่างโรงเรียนบ้านคลองเมืองประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ จิตรมะโนโรงเรียนวัดท่าหมื่นรามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางบุบผา อินทนุโรงเรียนวัดบางสะพานฯประธานกรรมการ
2. นางสมพร แปลงวงศ์โรงเรียนบ้านเนินสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางชลอ จักรแก้วโรงเรียนบ้านซำรังประธานกรรมการ
2. นายบุญสม เหล็กดีโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
3. นางสุคนธ์ เหมะโรงเรียนวัดท่าหมื่นรามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย สร้อยมุขโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ โรจนพาณิชย์โรงเรียนบ้านหินประกายกรรมการ
3. นายสมชาย สังข์ด้วงโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางมลศิริ แก้วตาโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางวรารัตน์ กลมพุกโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางเฉลิมพร ซ่อนกลิ่นโรงเรียนบ้านเข็กกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายเชาวลิต ลือนิคมโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา ล้อมรื่นโรงเรียนบ้านซำรังกรรมการ
3. นางสาวปริญญาพร ปิ่นสกุลโรงเรียนบ้านเนินทองฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางพัดดาว พิทักษ์โสภณโรงเรียนบ้านน้ำพรมประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ทองโตนดโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
3. นางพรพิมล แช่มช้อยโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2502)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ รัตติรังสรรค์โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศิริ จัทร์แดงโรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคีกรรมการ
3. นางนงนุช สุดจันทร์โรงเรียนบ้านเนินไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางณัฐพร บริรักษ์โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล ทองดอนแอโรงเรียนบ้านวังขวัญกรรมการ
3. นางประคอง สีชมพูโรงเรียนบ้านเนินไม้แดงกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวพัชรพรรณ โรจน์เจริญชัยโรงเรียนบ้านวังสารประธานกรรมการ
2. นางประมวล อ่วมวงษ์โรงเรียนบ้านซำตะเคียนกรรมการ
3. นางยุพา บุญล้อมโรงเรียนบ้านน้ำปาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพงษ์ศิริ รักการศิลป์โรงเรียนวัดปลวกง่ามประธานกรรมการ
2. นางวาสนา บุศญ์คำโรงเรียนบ้านซำตะเคียนกรรมการ
3. นางรัชนี ทองดีโรงเรียนบ้านซำรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางรุจิเรข ปรีชาวนาโรงเรียนบ้านน้ำพรมประธานกรรมการ
2. นางปัทมาพร รัศมีโรงเรียนบ้านปากยางกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ ศรีสมบัติโรงเรียนพิณพลราษฎร์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพิกุล เกษาพรโรงเรียนบ้านวังตาดราษฏร์อุทิศประธานกรรมการ
2. นางกัลยา จัทร์แดงโรงเรียนวัดวังพิกุลกรรมการ
3. นางสาวยุพาพร เชียงฝูงโรงเรียนองศ์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางทองพูน จลุพันธ์โรงเรียนคุรุประชานูทิศประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านปากยางกรรมการ
3. นางสาวยอดขวัญ พงษ์ภมรโรงเรียนบ้านหนองงากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายมงคล จันทร์ลาโรงเรียนบ้านวังยางฯประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษราภรณ์ สกุลคำโรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญกรรมการ
3. นายชัยยัน ยี่คิ้วโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางถวิล ต๊ะวันโรงเรียนวัดโคกสลุดประธานกรรมการ
2. นางรักศ์สิน แก่นแก้วมณีโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6กรรมการ
3. นางสาวสายฝน ประเสริฐโรงเรียนบ้านผาท่าพลกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางพิศมัย ทาวันโรงเรียนบ้านเจริญผลประธานกรรมการ
2. นายวิทยา เผือกชาวนาโรงเรียนวัดท่าหมื่นรามกรรมการ
3. นายนรินทร์ บุญมาวงศ์โรงเรียนสามัคคีธรรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายนเรศวร์ เศรษฐสิงห์โรงเรียนบ้านแม่เทียบประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทวัน จันทร์กลิ่นโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
3. นายวิทูลย์ เชื้อจีนโรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางปริศนา แย้มวัตรโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญลักษณ์ สุขชวนันท์โรงเรียนพิณพลราษฎร์ฯกรรมการ
3. นายจรินทร์ เงินจันทร์โรงเรียนอภัยสุพรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพิชัย สุขชัยโรงเรียนบ้าหนองดู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุปผา น้อยพันธ์โรงเรียนบ้านวังดินเหนียวกรรมการ
3. นางสาวภัคจนิกรณ์ บางปาโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางเสริมศิริ คชนิลโรงเรียนบ้านปากยางประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชจรี สละริมโรงเรียนบ้านวังตราดฯกรรมการ
3. นายมนสิช คงประเสริฐโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสุระศักดิ์ ราชเหลาโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพิศ ประธรรมสารโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
3. นายสุรชัย ทะสุตะโรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสุรีรัตน์ ภัทรรังสิมันตุ์โรงเรียนห้วยพลูประธานกรรมการ
2. นายชวินทร์ ดำรงค์แก้วโรงเรียนคุรุประชานูทิศกรรมการ
3. นายรณกร กะหมายโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสุทัศน์ เทียมกีรกุลโรงเรียนบ้านหินประกายประธานกรรมการ
2. นางกุลนาถ อัจฉริยะสงครามโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
3. นางสาวจินฆภา หนูทองโรงเรียนบ้านวังสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายวิระ จันทราสาโรงเรียนบ้านวังนกแอ่นประธานกรรมการ
2. นายปิยะ เจริญเวชรักษ์โรงเรียนวัดท่าหมื่นรามกรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ สุขป้อมโรงเรียนบ้านเขาเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายธนายงค์ จังพัฒนานนท์โรงเรียนห้วยพลูประธานกรรมการ
2. นายปิยะ เจริญเวชรักษ์โรงเรียนวัดท่าหมื่นรามกรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ สุขป้อมโรงเรียนบ้านเขาเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายมานะ โตสมบัติโรงเรียนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายจตุพล ทวีศักดิ์สิงห์โรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
3. นายชัย บุญอ่วมโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายมานะ โตสมบัติโรงเรียนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายมนตรี กระถินโรงเรียนวัดท่ามะขามกรรมการ
3. นายชัย บุญอ่วมโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางดลใจ มากทรัพย์โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย จันทพันธ์โรงเรียนบ้านไทรดงยั้งกรรมการ
3. นางอารีย์ อ่อนจงไกรโรงเรียนบ้านผาท่าพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางไสว ศรีเกษโรงเรียนพิณพลราษฎร์ฯประธานกรรมการ
2. นายนันท์ชญาน์ มั่นเจริญโรงเรียนวัดโคกสลุดกรรมการ
3. นางกันยารัตน์ บุญดีโรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางศิริรัตน์ วังน้อยโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายเอกพันธ์ กลมพุกโรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการ
3. Mr.Danilo Catane Ocapan,Jr.Phitsanulok Educational Service Area Office 2กรรมการ
4. นางกรวรรณ ใจแก้วโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสุพรทิพย์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงฯประธานกรรมการ
2. นางเพชรรุ้ง ธนูสาโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
3. นางสาวปวริศา จันทร์ขำโรงเรียนบ้านวังโพรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางปรารถนา ปัญญาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ การกิ่งไพรโรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อยกรรมการ
3. นางสาวศิริพรรณ ศิริลักษณ์โรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสมหมาย น้อยเขียวโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางสาวนริศรา ศรีคงโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
3. MissDaisy Jimenez GonzalesPhitsanulok Educational Service Area Office 2กรรมการ
4. นางสาวหยาดพิรุณ สิงขรณ์โรงเรียนบ้านซำตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางกัลยา สุโขประสพชัยโรงเรียนบ้านน้ำปาดประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา จันทสมิตโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางลำดวน อนันนิลโรงเรียนคุรุประชานูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางนาฎยา วงษ์พันธ์โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา อยู่ม่วงโรงเรียนบ้านนาพรานกรรมการ
3. นางสาวภัทรลดา มณีโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่มฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวเบญญาภา ม่วงไตรโรงเรียนพิณพลราษฎร์ฯประธานกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญญาภา ม่วงไตรโรงเรียนพิณพลราษฎร์ฯประธานกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายภานุพงศ์ เพ็ชรเอี่ยมโรงเรียนพิณพลราษฎร์ฯประธานกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางนงนุช ศรีละออโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ ทิพย์ื่ชื่นโรงเรียนบ้านซำเตยกรรมการ
3. นางสายรุ้ง คำพุฒโรงเรียนบ้านวังดินสอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางวรรณา เขมดำรงโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาฯประธานกรรมการ
2. นางสาวศลิษา เลิศล้ำโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6กรรมการ
3. นางธิดารัตน์ ดีูชูโรงเรียนบ้านซำตะเคียนกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวุฒิ ดีใจงามโรงเรียนวัดราษฏร์สโมสรรองประธานกรรมการ
2. นางสงบ มีจันทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
3. นางสาวเรขา สุทธิศรีสมบูรณ์โรงเรียนบ้านซำตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสุรชัย กิ่งโก้โรงเรียนบ้านชมภูประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ บุญทองโรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการ
3. นายกี ชัยเสนาโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายบุญลือ โพธิ์ขำโรงเรียนบ้านซำตะเคียนประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ มาเมืองโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีธีรพันธ์ แสนบุญเลิงโรงเรียนบ้านวังยางฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางสมัญญา เกินวงศ์โรงเรียนวัดบ้านมุงประธานกรรมการ
2. นางสาวณิภาภรณ์ มีบุญล้ำโรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญกรรมการ
3. นายกิติชน โฉมคำโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางกานดา โตประพันธ์โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา เอียมอ่อนโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
3. นายสุภาพ อิ้มทับโรงเรียนโคกวังสารกรรมการ
4. นางสาวพิมลภัทร เกตุแก้วโรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางวิรัติดา สินสวัสดิ์โรงเรียนบ้านซำรังประธานกรรมการ
2. นางบุญสี จันประตูมอญโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นางกชพร วัฒนพรเดชาโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางจารีรัตน์ นทีประสิทธิพรโรงเรียนบ้านเนินมะปรางประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา เนตรแก้วโรงเรียนบ้านหินประกายกรรมการ
3. นางสมหมาย เทศขำโรงเรียนบ้านซำตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางยุพา บุญล้อมโรงเรียนบ้านน้ำปาดประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา อิ้มทับโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กกรรมการ
3. นางจิราพร เมืองอินทร์โรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางยุพา บุญล้อมโรงเรียนบ้านน้ำปาดประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา อิ้มทับโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กกรรมการ
3. นางจิราพร เมืองอินทร์โรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางพรรณี นาคน้อยโรงเรียนพิณพลราษฎร์ฯประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดสวาท จรูญพันธุ์ฐิติกูลโรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อยกรรมการ
3. นายวิศิษฏ์พงศ์ พวงคำโรงเรียนบ้านป่าขนุนกรรมการ
4. นางสาวพัชราพรรณ โรจน์เจริญชัยโรงเรียนวังสารกรรมการ
5. นางสุภาพร บันเทิงโรงเรียนบ้านชมภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางกัลยา สุโขประสพชัยโรงเรียนบ้านน้ำปาดประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ คุ้มสุขโรงเรียนบ้านเข็กกรรมการ
3. นางวรรณา เขมดำรงค์โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางพนมพร พรหมมาโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางลั่น เลิศชาญโรงเรียนบ้านน้ำปาดกรรมการ
3. นายอุทัย แสนคำโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกพร มงคลโรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายณฐภัทร หอมคงโรงเรียนบ้านไทรดงยั้งกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรัตน์ สีนาเมืองโรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายอาคม มหามาตย์โรงเรียนวัดดงหมีประธานกรรมการ
2. นางบุญทิวา โรจนพาณิชโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางอุไร เล็กกระโทกโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางณาษยา อ่ำขำโรงเรียนชุมชน 2 กกไม้แดงประธานกรรมการ
2. นางวิมล ไมตระรัตน์โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงกรรมการ
3. นางสุชาดา สุทัศน์โรงเรียนบ้านสนามไชยนามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายธนากร วัฒนพรเดชาโรงเรียนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ สายน้อยโรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญกรรมการ
3. นางจารุณี ตรงต่อกิจโรงเรียนบ้านชมภูกรรมการ
4. นางวลินดา วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กกรรมการ
5. นายพิชิต ตรงต่อกิจโรงเรียนบ้านน้ำปาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายธนากร วัฒนพรเดชาโรงเรียนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ สายน้อยโรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญกรรมการ
3. นางจารุณี ตรงต่อกิจโรงเรียนบ้านชมภูกรรมการ
4. นางวลินดา วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กกรรมการ
5. นายพิชิต ตรงต่อกิจโรงเรียนบ้านน้ำปาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
1. นางมาลินี เงินทองโรงเรียนบ้านม่วงหอมประธานกรรมการ
2. นางบุญรักษา สุระพัชรโรงเรียนโคกสลุดกรรมการ
3. นางเพ็ญศิริ จันทร์แดงโรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคีกรรมการ
4. นางสุรภา คงเชื้อสายโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
5. นายพีระชาติ วงษ์ไพบูลย์โรงเรียนบ้านซำรังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นางมาลินี เงินทองโรงเรียนบ้านม่วงหอมประธานกรรมการ
2. นางบุญรักษา สุระพัชรโรงเรียนโคกสลุดกรรมการ
3. นางเพ็ญศิริ จันทร์แดงโรงเรียนบ้านททุ่งเอี้ยงสามัคคีกรรมการ
4. นายสุรภา คงเชื้อสายโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
5. นายพีระชาติ วงษ์ไพบูลย์โรงเรียนบ้านซำรังกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางสาวสรัลสยา คงหนองลานโรงเรียนพิณพลราษฎร์ฯประธานกรรมการ
2. นางนงนุช ทองเพ็งโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
3. นางสาวดาวใจ ชุมพงษ์โรงเรียนบ้านนาพรานกรรมการ
4. นางลำพึง พรหมมาโรงเรียนวัดบางกระทุ่มกรรมการ
5. นางกฤติมา พุ่มโพธิ์ทองโรงเรียนบ้านซำรังกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางนฤมล จันทร์ฉายสพป.พล.2ประธานกรรมการ
2. นางสายัณห์ จันสนโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
3. นางบุญทิวา โรจนพานิชโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวลักขณา สร้อยสั้นโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ มูลวงค์โรงเรียนวัดท่ามะขามกรรมการ
3. นางอัมพร ทองช่วงโรงเรียนพิณพลราษฎร์ฯกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา เกตุทองโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางลำเจียก สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางสาวนงคราญ ชีคงเนียมโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นางอภัสรา บุศยารัศมีโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
5. นางเด่นใจ สร้อยมุขโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
6. นางอำพร ดีจ่างโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางกฤษณา เกตุทองโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นายลำเจียก สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางสาวนงคราญ ชีคงเนียมโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นางอภัสรา บุศยารัศมีโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
5. นางอำพร ดีจ่างโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
6. นางเด่นใจ สร้อยมุขโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกฤษณา เกตุทองโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางลำเจียก สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางสาวนงคราญ ชีคงเนียมโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นางอภัสรา บุศยารัศมีโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
5. นางเด่นใจ สร้อยมุขโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
6. นางอำพร ดีจ่างโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา เกตุทองโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางลำเจียก สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางสาวนงคราญ ชีคงเนียมโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นางอภัสรา บุศยารัศมีโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
5. นางเด่นใจ สร้อยมุขโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
6. นางอำพร ดีจ่างโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางกฤษณา เกตุทองโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางลำเจียก สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางสาวนงคราญ ชีคงเนียมโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นางอภัสรา บุศยารัศมีโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
5. นางเด่นใจ สร้อยมุขโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
6. นางอำพร ดีจ่างโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา เกตุทองโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางลำเจียก สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางสาวนงคราญ ชีคงเนียมโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นางอภัสรา บุศยารัศมีโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
5. นางเด่นใจ สร้อยมุขโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
6. นางอำพร ดีจ่างโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางกฤษณา เกตุทองโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางลำเจียก สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางสาวนงคราญ ชีคงเนียมโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นางอภัสรา บุศยารัศมีโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
5. นางเด่นใจ สร้อยมุขโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
6. นางอำพร ดีจ่างโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา เกตุทองโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางลำเจียก สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางสาวนงคราญ ชีคงเนียมโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นางอภัสรา บุศยารัศมีโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
5. นางเด่นใจ สร้อยมุขโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
6. นางอำพร ดีจ่างโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกฤษณา เกตุทองโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางลำเจียก สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางสาวนงคราญ ชีคงเนียมโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นางอภัสรา บุศยารัศมีโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
5. นางเด่นใจ สร้อยมุขโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
6. นางอำพร ดีจ่างโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา เกตุทองโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางลำเจียก สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางสาวนงคราญ ชีคงเนียมโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นางอภัสรา บุศยารัศมีโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
5. นางเด่นใจ สร้อยมุขโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
6. นางอำพร ดีจ่างโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกฤษณา เกตุทองโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางลำเจียก สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางสาวนงคราญ ชีคงเนียมโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นางอภัสรา บุศยารัศมีโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
5. นางเด่นใจ สร้อยมุขโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
6. นางอำพร ดีจ่างโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกฤษณา เกตุทองโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางลำเจียก สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางสาวนงคราญ ชีคงเนียมโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นางอภัสรา บุศยารัศมีโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
5. นางเด่นใจ สร้อยมุขโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
6. นางอำพร ดีจ่างโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกฤษณา เกตุทองโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางลำเจียก สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางสาวนงคราญ ชีคงเนียมโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นางอภัสรา บุศยารัศมีโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
5. นางเด่นใจ สร้อยมุขโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
6. นางอำพร ดีจ่างโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกฤษณา เกตุทองโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางลำเจียก สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางสาวนงคราญ ชีคงเนียมโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นางอภัสรา บุศยารัศมีโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
5. นางเด่นใจ สร้อยมุขโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
6. นางอำพร ดีจ่างโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกฤษณา เกตุทองโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางลำเจียก สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางสาวนงคราญ ชีคงเนียมโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นางอภัสรา บุศยารัศมีโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
5. นางเด่นใจ สร้อยมุขโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
6. นางอำพร ดีจ่างโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา กิ่งสิวงษ์โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางนิภา บัวชุมโรงเรียนบ้านซำรังกรรมการ
3. นางจรรยา ลือนิคมโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสุพัตรา กิ่งสิวงษ์โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางนิภา บัวชุมโรงเรียนบ้านซำรังกรรมการ
3. นางจรรยา ลือนิคมโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางยุพา นาคอังโรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณีประธานกรรมการ
2. นางวันทนีย์ แสงนวลโรงเรียนบ้านปากยางกรรมการ
3. นางเพ็ญศิริ แสงศิริโรงเรียนบ้านวังดินสอกรรมการ
4. นายธีระพงศ์ สินอำพลโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
5. นางภัคคินี สร้อยพัชรกุลโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
6. นางสาวสุภาพิมพ์ สาลีคำโรงเรียนบ้านวังสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางยุพา นาคอังโรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณีประธานกรรมการ
2. นางวันทนีย์ แสงนวลโรงเรียนบ้านปากยางกรรมการ
3. นางเพ็ญศิริ แสงศิริโรงเรียนบ้านวังดินสอกรรมการ
4. นายธีระพงศ์ สินอำพลโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
5. นางภัคคินี สร้อยพัชรกุลโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
6. นางสาวสุภาพิมพ์ สาลีคำโรงเรียนบ้านวังสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางยุพา นาคอังโรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณีประธานกรรมการ
2. นางวันทนีย์ แสงนวลโรงเรียนบ้านปากยางกรรมการ
3. นางเพ็ญศิริ แสงศิริโรงเรียนบ้านวังดินสอกรรมการ
4. นายธีระพงศ์ สินอำพลโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
5. นางภัคคินี สร้อยพัชรกุลโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
6. นางสาวสุภาพิมพ์ สาลีคำโรงเรียนบ้านวังสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางยุพา นาคอังโรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณีประธานกรรมการ
2. นางวันทนีย์ แสงนวลโรงเรียนบ้านปากยางกรรมการ
3. นางเพ็ญศิริ แสงศิริโรงเรียนบ้านวังดินสอกรรมการ
4. นายธีระพงศ์ สินอำพลโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
5. นางภัคคินี สร้อยพัชรกุลโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
6. นางสาวสุภาพิมพ์ สาลีคำโรงเรียนบ้านวังสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางยุพา นาคอังโรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณีประธานกรรมการ
2. นางวันทนีย์ แสงนวลโรงเรียนบ้านปากยางกรรมการ
3. นางเพ็ญศิริ แสงศิริโรงเรียนบ้านวังดินสอกรรมการ
4. นายธีระพงศ์ สินอำพลโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
5. นางภัคคินี สร้อยพัชรกุลโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
6. นางสาวสุภาพิมพ์ สาลีคำโรงเรียนบ้านวังสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางยุพา นาคอังโรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณีประธานกรรมการ
2. นางวันทนีย์ แสงนวลโรงเรียนบ้านปากยางกรรมการ
3. นางเพ็ญศิริ แสงศิริโรงเรียนบ้านวังดินสอกรรมการ
4. นายธีระพงศ์ สินอำพลโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
5. นางภัคคินี สร้อยพัชรกุลโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
6. นางสาวสุภาพิมพ์ สาลีคำโรงเรียนบ้านวังสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางยุพา นาคอังโรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณีประธานกรรมการ
2. นางวันทนีย์ แสงนวลโรงเรียนบ้านปากยางกรรมการ
3. นางเพ็ญศิริ แสงศิริโรงเรียนบ้านวังดินสอกรรมการ
4. นายธีระพงศ์ สินอำพลโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
5. นางภัคคินี สร้อยพัชรกุลโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
6. นางสาวสุภาพิมพ์ สาลีคำโรงเรียนบ้านวังสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางยุพา นาคอังโรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณีประธานกรรมการ
2. นางวันทนีย์ แสงนวลโรงเรียนบ้านปากยางกรรมการ
3. นางเพ็ญศิริ แสงศิริโรงเรียนบ้านวังดินสอกรรมการ
4. นายธีระพงศ์ สินอำพลโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
5. นางภัคคินี สร้อยพัชรกุลโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
6. นางสาวสุภาพิมพ์ สาลีคำโรงเรียนบ้านวังสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางยุพา นาคอังโรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณีประธานกรรมการ
2. นางวันทนีย์ แสงนวลโรงเรียนบ้านปากยางกรรมการ
3. นางเพ็ญศิริ แสงศิริโรงเรียนบ้านวังดินสอกรรมการ
4. นายธีระพงศ์ สินอำพลโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
5. นางภัคคินี สร้อยพัชรกุลโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
6. นางสาวสุภาพิมพ์ สาลีคำโรงเรียนบ้านวังสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางยุพา นาคอังโรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณีประธานกรรมการ
2. นางวันทนีย์ แสงนวลโรงเรียนบ้านปากยางกรรมการ
3. นางเพ็ญศิริ แสงศิริโรงเรียนบ้านวังดินสอกรรมการ
4. นายธีระพงศ์ สินอำพลโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
5. นางภัคคินี สร้อยพัชรกุลโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
6. นางสาวสุภาพิมพ์ สาลีคำโรงเรียนบ้านวังสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางยุพา นาคอังโรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณีประธานกรรมการ
2. นางวันทนีย์ แสงนวลโรงเรียนบ้านปากยางกรรมการ
3. นางเพ็ญศิริ แสงศิริโรงเรียนบ้านวังดินสอกรรมการ
4. นายธีระพงศ์ สินอำพลโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
5. นางภัคคินี สร้อยพัชรกุลโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
6. นางสาวสุภาพิมพ์ สาลีคำโรงเรียนบ้านวังสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางยุพา นาคอังโรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณีประธานกรรมการ
2. นางวันทนีย์ แสงนวลโรงเรียนบ้านปากยางกรรมการ
3. นางเพ็ญศิริ แสงศิริโรงเรียนบ้านวังดินสอกรรมการ
4. นายธีระพงศ์ สินอำพลโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
5. นางภัคคินี สร้อยพัชรกุลโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
6. นางสาวสุภาพิมพ์ สาลีคำโรงเรียนบ้านวังสารกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศศิธร สมบุญมีโรงเรียนบ้านเจริญผลประธานกรรมการ
2. นางมิ่งขวัญ อยู่หลายโรงเรียนบ้านปากยางกรรมการ
3. นางพิชญา สังข์เงินโรงเรียนวัดพันชาลีกรรมการ
4. นางยุพดี ขำหรุ่นโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่มฯกรรมการ
5. นางสุวารี จันต๊ะคาดโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2502)กรรมการ
6. นางชไมพร ศรีโสภาโรงเรียนชุมนุมบ้านไทรย้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศศิธร สมบุญมีโรงเรียนบ้านเจริญผลประธานกรรมการ
2. นางมิ่งขวัญ อยู่หลายโรงเรียนบ้านปากยางกรรมการ
3. นางพิชญา สังข์เงินโรงเรียนวัดพันชาลีกรรมการ
4. นางยุพดี ขำหรุ่นโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่มฯกรรมการ
5. นางสุวารี จันต๊ะคาดโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2502)กรรมการ
6. นางชไมพร ศรีโสภาโรงเรียนชุมนุมบ้านไทรย้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศศิธร สมบุญมีโรงเรียนบ้านเจริญผลประธานกรรมการ
2. นางมิ่งขวัญ อยู่หลายโรงเรียนบ้านปากยางกรรมการ
3. นางพิชญา สังข์เงินโรงเรียนวัดพันชาลีกรรมการ
4. นางยุพดี ขำหรุ่นโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่มฯกรรมการ
5. นางสุวารี จันต๊ะคาดโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2502)กรรมการ
6. นางชไมพร ศรีโสภาโรงเรียนชุมนุมบ้านไทรย้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศศิธร สมบุญมีโรงเรียนบ้านเจริญผลประธานกรรมการ
2. นางมิ่งขวัญ อยู่หลายโรงเรียนบ้านปากยางกรรมการ
3. นางพิชญา สังข์เงินโรงเรียนวัดพันชาลีกรรมการ
4. นางยุพดี ขำหรุ่นโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่มฯกรรมการ
5. นางสุวารี จันต๊ะคาดโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2502)กรรมการ
6. นางชไมพร ศรีโสภาโรงเรียนชุมนุมบ้านไทรย้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศศิธร สมบุญมีโรงเรียนบ้านเจริญผลประธานกรรมการ
2. นางมิ่งขวัญ อยู่หลายโรงเรียนบ้านปากยางกรรมการ
3. นางพิชญา สังข์เงินโรงเรียนวัดพันชาลีกรรมการ
4. นางยุพดี ขำหรุ่นโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่มฯกรรมการ
5. นางสุวารี จันต๊ะคาดโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2502)กรรมการ
6. นางชไมพร ศรีโสภาโรงเรียนชุมนุมบ้านไทรย้อยกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรุ่งทิพย์ ถาพันธุ์โรงเรียนบ้านป่าขนุนประธานกรรมการ
2. นางสายรุ้ง คำพุฒโรงเรียนบ้านวังดินสอรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์พัน คชช่วงโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรุ่งทิพย์ ถาพันธุ์โรงเรียนบ้านป่าขนุนประธานกรรมการ
2. นางสายรุ้ง คำพุฒโรงเรียนบ้านวังดินสอรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์พัน คชช่วงโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรุ่งทิพย์ ถาพันธุ์โรงเรียนบ้านป่าขนุนประธานกรรมการ
2. นางสายรุ้ง คำพุฒโรงเรียนบ้านวังดินสอรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์พัน คชช่วงโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรุ่งทิพย์ ถาพันธุ์โรงเรียนบ้านป่าขนุนประธานกรรมการ
2. นางสายรุ้ง คำพุฒโรงเรียนบ่้านวังดินสอรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์พัน คชช่วงโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรุ่งทิพย์ ถาพันธุ์โรงเรียนบ้านป่าขนุนประธานกรรมการ
2. นางสายรุ้ง คำพุฒโรงเรียนบ้านวังดินสอรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์พัน คชช่วงโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรุ่งทิพย์ ถาพันธุ์โรงเรียนบ้านป่าขนุนประธานกรรมการ
2. นางสายรุ้ง คำพุฒโรงเรียนบ้่านวังดินสอรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์พัน คชช่วงโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางรำเพย ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านหนองพระประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สวยสมโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองรองประธานกรรมการ
3. นางอุทิศ ศักดิ์แก้วโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
4. นายกัมพล อยู่หลายโรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นางสาวเกตุวรี พีรพัฒน์ชยานนท์โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางรำเพย ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านหนองพระประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สวยสมโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองรองประธานกรรมการ
3. นางอุทิศ ศักดิ์แก้วโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
4. นายกัมพล อยู่หลายโรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นางสาวเกตุวรี พีรพัฒน์ชยานนท์โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรำเพย ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านหนองพระประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สวยสมโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองรองประธานกรรมการ
3. นางอุทิศ ศักดิ์แก้วโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
4. นายกัมพล อยู่หลายโรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นางสาวเกตุวรี พีรพัฒน์ชยานนท์โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางรำเพย ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านหนองพระประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สวยสมโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองรองประธานกรรมการ
3. นางอุทิศ ศักดิ์แก้วโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
4. นายกัมพล อยู่หลายโรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นางสาวเกตุวรี พีรพัฒน์ชยานนท์โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางรำเพย ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านหนองพระประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สวยสมโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองรองประธานกรรมการ
3. นางอุทิศ ศักดิ์แก้วโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
4. นายกัมพล อยู่หลายโรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นางสาวเกตุวรี พีรพัฒน์ชยานนท์โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางรำเพย ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านหนองพระประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สวยสมโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองรองประธานกรรมการ
3. นางอุทิศ ศักดิ์แก้วโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
4. นายกัมพล อยู่หลายโรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นางสาวเกตุวรี พีรพัฒน์ชยานนท์โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรำเพย ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านหนองพระประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สวยสมโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองรองประธานกรรมการ
3. นางอุทิศ ศักดิ์แก้วโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
4. นายกัมพล อยู่หลายโรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นางสาวเกตุวรี พีรพัฒน์ชยานนท์โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางรำเพย ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านหนองพระประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สวยสมโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองรองประธานกรรมการ
3. นางอุทิศ ศักดิ์แก้วโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
4. นายกัมพล อยู่หลายโรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นางสาวเกตุวรี พีรพัฒน์ชยานนท์โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางรำเพย ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านหนองพระประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สวยสมโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองรองประธานกรรมการ
3. นางอุทิศ ศักดิ์แก้วโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
4. นายกัมพล อยู่หลายโรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นางสาวเกตุวรี พีรพัฒน์ชยานนท์โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางรำเพย ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านหนองพระประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สวยสมโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองรองประธานกรรมการ
3. นางอุทิศ ศักดิ์แก้วโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
4. นายกัมพล อยู่หลายโรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นางสาวเกตุวรี พีรพัฒน์ชยานนท์โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางศศิธร สมบุญมีโรงเรียนบ้านเจริญผลประธานกรรมการ
2. นางมิ่งขวัญ อยู่หลายโรงเรียนบ้านปากยางรองประธานกรรมการ
3. นางพิชญา สังข์เงินโรงเรียนวัดพันชาลีกรรมการ
4. นางยุพดี ขำหรุ่นโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)กรรมการ
5. นางสุวารี จันต๊ะคาดโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)กรรมการ
6. นางชไมพร ศรีโสภาโรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางศศิธร สมบุญมีโรงเรียนบ้านเจริญผลประธานกรรมการ
2. นางมิ่งขวัญ อยู่หลายโรงเรียนบ้านปากยางรองประธานกรรมการ
3. นางพิชญา สังข์เงินโรงเรียนวัดพันชาลีกรรมการ
4. นางยุพดี ขำหรุ่นโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)กรรมการ
5. นางสุวารี จันต๊ะคาดโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)กรรมการ
6. นางชไมพร ศรีโสภาโรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศศิธร สมบุญมีโรงเรียนบ้านเจริญผลประธานกรรมการ
2. นางมิ่งขวัญ อยู่หลายโรงเรียนบ้านปากยางรองประธานกรรมการ
3. นางพิชญา สังข์เงินโรงเรียนวัดพันชาลีกรรมการ
4. นางยุพดี ขำหรุ่นโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)กรรมการ
5. นางสุวารี จันต๊ะคาดโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)กรรมการ
6. นางชไมพร ศรีโสภาโรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางศศิธร สมบุญมีโรงเรียนบ้านเจริญผลประธานกรรมการ
2. นางมิ่งขวัญ อยู่หลายโรงเรียนบ้านปากยางรองประธานกรรมการ
3. นางพิชญา สังข์เงินโรงเรียนวัดพันชาลีกรรมการ
4. นางยุพดี ขำหรุ่นโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)กรรมการ
5. นางสุวารี จันต๊ะคาดโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)กรรมการ
6. นางชไมพร ศรีโสภาโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางศศิธร สมบุญมีโรงเรียนบ้านเจริญผลประธานกรรมการ
2. นางมิ่งขวัญ อยู่หลายโรงเรียนบ้านปากยางรองประธานกรรมการ
3. นางพิชญา สังข์เงินโรงเรียนวัดพันชาลีกรรมการ
4. นางยุพดี ขำหรุ่นโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)กรรมการ
5. นางสุวารี จันต๊ะคาดโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)กรรมการ
6. นางชไมพร ศรีโสภาโรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางศศิธร สมบุญมีโรงเรียนบ้านเจริญผลประธานกรรมการ
2. นางมิ่งขวัญ อยู่หลายโรงเรียนบ้านปากยางรองประธานกรรมการ
3. นางพิชญา สังข์เงินโรงเรียนวัดพันชาลีกรรมการ
4. นางยุพดี ขำหรุ่นโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)กรรมการ
5. นางสุวารี จันต๊ะคาดโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)กรรมการ
6. นางชไมพร ศรีโสภาโรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศศิธร สมบุญมีโรงเรียนบ้านเจริญผลประธานกรรมการ
2. นางมิ่งขวัญ อยู่หลายโรงเรียนบ้านปากยางรองประธานกรรมการ
3. นางพิชญา สังข์เงินโรงเรียนวัดพันชาลีกรรมการ
4. นางยุพดี ขำหรุ่นโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)กรรมการ
5. นางสุวารี จันต๊ะคาดโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)กรรมการ
6. นางชไมพร ศรีโสภาโรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศศิธร สมบุญมีโรงเรียนบ้านเจริญผลประธานกรรมการ
2. นางมิ่งขวัญ อยู่หลายโรงเรียนบ้านปากยางรองประธานกรรมการ
3. นางพิชญา สังข์เงินโรงเรียนวัดพันชาลีกรรมการ
4. นางยุพดี ขำหรุ่นโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)กรรมการ
5. นางสุวารี จันต๊ะคาดโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)กรรมการ
6. นางชไมพร ศรีโสภาโรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิษณุ สร้อยมีโรงเรียนวัดท่าหมื่นรามประธานกรรมการ
2. นางนาฏยา สิงห์สู่ถ้ำโรงเรียนบ้านปากยางรองประธานกรรมการ
3. นางศิริพงษ์ สนศิริโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
5. นางสาวทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
6. นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย์โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิษณุ สร้อยมีโรงเรียนวัดท่าหมื่นรามประธานกรรมการ
2. นางนาฏยา สิงห์สู่ถ้ำโรงเรียนบ้านปากยางรองประธานกรรมการ
3. นางศิริพงษ์ สนศิริโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
5. นางสาวทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
6. นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย์โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิษณุ สร้อยมีโรงเรียนวัดท่าหมื่นรามประธานกรรมการ
2. นางนาฏยา สิงห์สู่ถ้ำโรงเรียนบ้านปากยางรองประธานกรรมการ
3. นางศิริพงษ์ สนศิริโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
5. นางสาวทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
6. นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย์โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิษณุ สร้อยมีโรงเรียนวัดท่าหมื่นรามประธานกรรมการ
2. นางนาฏยา สิงห์สู่ถ้ำโรงเรียนบ้านปากยางรองประธานกรรมการ
3. นางศิริพงษ์ สนศิริโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
5. นางสาวทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
6. นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย์โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิษณุ สร้อยมีโรงเรียนวัดท่าหมื่นรามประธานกรรมการ
2. นางนาฏยา สิงห์สู่ถ้ำโรงเรียนบ้านปากยางรองประธานกรรมการ
3. นางศิริพงษ์ สนศิริโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
5. นางสาวทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
6. นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย์โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายวิษณุ สร้อยมีโรงเรียนวัดท่าหมื่นรามประธานกรรมการ
2. นางนาฏยา สิงห์สู่ถ้ำโรงเรียนบ้านปากยางรองประธานกรรมการ
3. นางศิริพงษ์ สนศิริโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
5. นางสาวทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
6. นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย์โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายวิษณุ สร้อยมีโรงเรียนวัดท่าหมื่นรามประธานกรรมการ
2. นางนาฏยา สิงห์สู่ถ้ำโรงเรียนบ้านปากยางรองประธานกรรมการ
3. นางศิริพงษ์ สนศิริโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
5. นางสาวทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
6. นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย์โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายวิษณุ สร้อยมีโรงเรียนวัดท่าหมื่นรามประธานกรรมการ
2. นางนาฏยา สิงห์สู่ถ้ำโรงเรียนบ้านปากยางรองประธานกรรมการ
3. นางศิริพงษ์ สนศิริโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
5. นางทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
6. นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย์โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายวิษณุ สร้อยมีโรงเรียนวัดท่าหมื่นรามประธานกรรมการ
2. นางนาฏยา สิงห์สู่ถ้ำโรงเรียนบ้านปากยางรองประธานกรรมการ
3. นางศิริพงษ์ สนศิริโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
5. นางสาวทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
6. นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย์โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวิษณุ สร้อยมีโรงเรียนวัดท่าหมื่นรามประธานกรรมการ
2. นางนาฏยา สิงห์สู่ถ้ำโรงเรียนบ้านปากยางรองประธานกรรมการ
3. นางศิริพงษ์ สนศิริโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
5. นางสาวทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
6. นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย์โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวิษณุ สร้อยมีโรงเรียนวัดท่าหมื่นรามประธานกรรมการ
2. นางนาฏยา สิงห์สู่ถ้ำโรงเรียนบ้านปากยางรองประธานกรรมการ
3. นางศิริพงษ์ สนศิริโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
5. นางสาวทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
6. นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย์โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิษณุ สร้อยมีโรงเรียนวัดท่าหมื่นรามประธานกรรมการ
2. นางนาฏยา สิงห์สู่ถ้ำโรงเรียนบ้านปากยางรองประธานกรรมการ
3. นางศิริพงษ์ สนศิริโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
5. นางสาวทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
6. นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย์โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิษณุ สร้อยมีโรงเรียนวัดท่าหมื่นรามประธานกรรมการ
2. นางนาฏยา สิงห์สู่ถ้ำโรงเรียนบ้านปากยางรองประธานกรรมการ
3. นางศิริพงษ์ สนศิริโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
5. นางสาวทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
6. นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย์โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายวิษณุ สร้อยมีโรงเรียนวัดท่าหมื่นรามกรรมการ
2. นางนาฏยา สิงห์สู่ถ้ำโรงเรียนบ้านปากยางกรรมการ
3. นางศิริพงษ์ สนศิริโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายวิษณุ สร้อยมีโรงเรียนบ้านปากยางประธานกรรมการ
2. นางนาฏยา สิงห์สู่ถ้ำโรงเรียนบ้านปากยางรองประธานกรรมการ
3. นางศิริพงษ์ สนศิริโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
5. นางสาวทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
6. นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย์โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจิตนภา อรรถาชิตโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางมัลลิกา แสนประสิทธิ์โรงเรียนบ้านเนินสะอาดรองประธานกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจิตนภา อรรถาชิตโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางมัลลิกา แสนประสิทธิ์โรงเรียนบ้านเนินสะอาดรองประธานกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจิตนภา อรรถาชิตโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางมัลลิกา แสนประสิทธิ์โรงเรียนบ้านเนินสะอาดรองประธานกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจิตนภา อรรถาชิตโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางมัลลิกา แสนประสิทธิ์โรงเรียนบ้านเนินสะอาดรองประธานกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจิตนภา อรรถาชิตโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางมัลลิกา แสนประสิทธิ์โรงเรียนบ้านเนินสะอาดรองประธานกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาคร คล้ายพร้อมโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางร่มเกล้า ประทิศโรงเรียนบ้านเจริญผลรองประธานกรรมการ
3. นางประภาพร ปาร์จิตโรงเรียนบ้านบึงพร้าวกรรมการ
4. นางนิรชรา วุ่นดีโรงเรียนบ้านแม่ระกากรรมการ
5. นางวรรษมน วรศรีหิรัญโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุกรรมการ
6. นางสาววรรณา วิเชียรทองโรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาคร คล้ายพร้อมโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางร่มเกล้า ประทิศโรงเรียนบ้านเจริญผลรองประธานกรรมการ
3. นางประภาพร ปาร์จิตโรงเรียนบ้านบึงพร้าวกรรมการ
4. นางนิรชรา วุ่นดีโรงเรียนบ้านแม่ระกากรรมการ
5. นางวรรษมน วรศรีหิรัญโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุกรรมการ
6. นางสาววรรณา วิเชียรทองโรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาคร คล้ายพร้อมโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางร่มเกล้า ประทิศโรงเรียนบ้านเจริญผลรองประธานกรรมการ
3. นางประภาพร ปาร์จิตโรงเรียนบ้านบึงพร้าวกรรมการ
4. นางนิรชรา วุ่นดีโรงเรียนบ้านแม่ระกากรรมการ
5. นางวรรษมน วรศรีหิรัญโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุกรรมการ
6. นางสาววรรณา วิเชียรทองโรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาคร คล้ายพร้อมโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางร่มเกล้า ประทิศโรงเรียนบ้านเจริญผลรองประธานกรรมการ
3. นางประภาพร ปาร์จิตโรงเรียนบ้านบึงพร้าวกรรมการ
4. นางนิรชรา วุ่นดีโรงเรียนบ้านแม่ระกากรรมการ
5. นางวรรษมน วรศรีหิรัญโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุกรรมการ
6. นางสาววรรณา วิเชียรทองโรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางยุภาภรณ์ อินทร์ยิ้มโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา พลหาญโรงเรียนห้วยพลูรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา อ่ำอำไพโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลกรรมการ
4. นางพรทิพย์ ดอนไพรนุชโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการ
5. นางสาววาสนา บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการ
6. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางยุภาภรณ์ อินทร์ยิ้มโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา พลหาญโรงเรียนห้วยพลูรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา อ่ำอำไพโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลกรรมการ
4. นางพรทิพย์ ดอนไพรนุชโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการ
5. นางสาววาสนา บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการ
6. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางยุภาภรณ์ อินทร์ยิ้มโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา พลหาญโรงเรียนห้วยพลูรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา อ่ำอำไพโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลกรรมการ
4. นางพรทิพย์ ดอนไพรนุชโรงเรียนพัฒนาดงน้อยกรรมการ
5. นางสาววาสนา บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการ
6. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางยุภาภรณ์ อินทร์ยิ้มโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา พลหาญโรงเรียนห้วยพลูรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา อ่ำอำไพโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลกรรมการ
4. นางพรทิพย์ ดอนไพรนุชโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการ
5. นางสาววาสนา บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการ
6. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางยุภาภรณ์ อินทร์ยิ้มโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา พลหาญโรงเรียนห้วยพลูรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา อ่ำอำไพโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลกรรมการ
4. นางพรทิพย์ ดอนไพรนุชโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการ
5. นางสาววาสนา บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการ
6. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางยุภาภรณ์ อินทร์ยิ้มโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา พลหาญโรงเรียนห้วยพลูรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา อ่ำอำไพโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลกรรมการ
4. นางพรทิพย์ ดอนไพรนุชโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการ
5. นางสาววาสนา บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการ
6. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางยุภาภรณ์ อินทร์ยิ้มโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นางลำดวน วรรณไทยโรงเรียนห้วยพลูรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา อ่ำอำไพโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลกรรมการ
4. นางพรทิพย์ ดอนไพรนุชโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการ
5. นางสาววาสนา บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการ
6. นางนาฏยา สิงห์สู่ถ้ำโรงเรียนบ้านปากยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางยุภาภรณ์ อินทร์ยิ้มโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นางลำดวน วรรณไทยโรงเรียนห้วยพลูรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา อ่ำอำไพโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลกรรมการ
4. นางพรทิพย์ ดอนไพรนุชโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการ
5. นางสาววาสนา บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการ
6. นางนาฏยา สิงห์สู่ถ้ำโรงเรียนบ้านปากยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางยุภาภรณ์ อินทร์ยิ้มโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นางลำดวน วรรณไทยโรงเรียนห้วยพลูรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา อ่ำอำไพโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลกรรมการ
4. นางพรทิพย์ ดอนไพรนุชโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการ
5. นางสาววาสนา บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการ
6. นางนาฏยา สิงห์สู่ถ้ำโรงเรียนบ้านปากยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางยุภาภรณ์ อินทร์ยิ้มโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นางลำดวน วรรณไทยโรงเรียนห้วยพลูรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา อ่ำอำไพโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลกรรมการ
4. นางพรทิพย์ ดอนไพรนุชโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการ
5. นางสาววาสนา บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการ
6. นางนาฏยา สิงห์สู่ถ้ำโรงเรียนบ้านปากยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางยุภาภรณ์ อินทร์ยิ้มโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นางลำดวน วรรณไทยโรงเรียนห้วยพลูรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา อ่ำอำไพโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลกรรมการ
4. นางพรทิพย์ ดอนไพรนุชโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการ
5. นางสาววาสนา บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการ
6. นางนาฏยา สิงห์สู่ถ้ำโรงเรียนบ้านปากยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางยุภาภรณ์ อินทร์ยิ้มโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นางลำดวน วรรณไทยโรงเรียนห้วยพลูรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา อ่ำอำไพโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลกรรมการ
4. นางพรทิพย์ ดอนไพรนุชโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการ
5. นางสาววาสนา บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการ
6. นางนาฏยา สิงห์สู่ถ้ำโรงเรียนบ้านปากยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาคร คล้ายพร้อมโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางร่มเกล้า ประทิศโรงเรียนบ้านเจริญผลรองประธานกรรมการ
3. นางประภาพร ปาร์จิตโรงเรียนบ้านบึงพร้าวกรรมการ
4. นางนิรชรา วุ่นดีโรงเรียนบ้านแม่ระกากรรมการ
5. นางวรรษมน วรศรีหิรัญโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุกรรมการ
6. นางสาววรรณา วิเชียรทองโรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาคร คล้ายพร้อมโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางร่มเกล้า ประทิศโรงเรียนบ้านเจริญผลรองประธานกรรมการ
3. นางประภาพร ปาร์จิตโรงเรียนบ้านบึงพร้าวกรรมการ
4. นางนิรชรา วุ่นดีโรงเรียนบ้านแม่ระกากรรมการ
5. นางวรรษมน วรศรีหิรัญโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุกรรมการ
6. นางสาววรรณา วิเชียรทองโรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาคร คล้ายพร้อมโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางร่มเกล้า ประทิศโรงเรียนบ้านเจริญผลรองประธานกรรมการ
3. นางประภาพร ปาร์จิตโรงเรียนบ้านบึงพร้าวกรรมการ
4. นางนิรชรา วุ่นดีโรงเรียนบ้านแม่ระกากรรมการ
5. นางวรรษมน วรศรีหิรัญโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุกรรมการ
6. นางสาววรรณา วิเชียรทองโรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาคร คล้ายพร้อมโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางร่มเกล้า ประทิศโรงเรียนบ้านเจริญผลรองประธานกรรมการ
3. นางประภาพร ปาร์จิตโรงเรียนบ้านบึงพร้าวกรรมการ
4. นางนิรชรา วุ่นดีโรงเรียนบ้านแม่ระกากรรมการ
5. นางวรรษมน วรศรีหิรัญโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุกรรมการ
6. นางวรรณา วิเชียรทองโรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอมรรัตน์ ขันมณีโรงเรียนบ้านวังดินสอประธานกรรมการ
2. นางสาวลออ เอี่ยมอ่อนโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการ
3. นางสาวจินฆภา หนูทองโรงเรียนบ้านวังสารกรรมการ
4. นายพุฑฒิพงษ์ เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งปะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอมรรัตน์ ขันมณีโรงเรียนบ้านวังดินสอประธานกรรมการ
2. นางสาวลออ เอี่ยมอ่อนโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการ
3. นางสาวจินฆภา หนูทองโรงเรียนบ้านวังสารกรรมการ
4. นายพุฑฒิพงษ์ เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งปะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอมรรัตน์ ขันมณีโรงเรียนบ้านวังดินสอรองประธานกรรมการ
2. นางสาวลออ เอี่ยมอ่อนโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการ
3. นางสาวจินฆภา หนูทองโรงเรียนบ้านวังสารกรรมการ
4. นายพุฑฒิพงษ์ เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งปะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอมรรัตน์ ขันมณีโรงเรียนบ้านวังดินสอประธานกรรมการ
2. นางสาวลออ เอี่ยมอ่อนโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการ
3. นางสาวจินฆภา หนูทองโรงเรียนบ้านวังสารกรรมการ
4. นายพุฑฒิพงษ์ เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งปะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอมรรัตน์ ขันมณีโรงเรียนบ้านวังดินสอประธานกรรมการ
2. นางสาวลออ เอี่ยมอ่อนโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการ
3. นางสาวจินฆภา หนูทองโรงเรียนบ้านวังสารกรรมการ
4. นายพุฑฒิพงษ์ เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งปะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอมรรัตน์ ขันมณีโรงเรียนบ้านวังดินสอประธานกรรมการ
2. นางสาวลออ เอี่ยมอ่อนโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการ
3. นางสาวจินฆภา หนูทองโรงเรียนบ้านวังสารกรรมการ
4. นายพุฑฒิพงษ์ เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งปะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางผกายมาส ทัศนยิ้มโรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนวนัจน์ บุญชูโรงเรียนบ้านหินประกายรองประธานกรรมการ
3. นายประภาษ พฤกษะวันโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
4. นายขาล นาศฤงคารโรงเรียนบ้านวังโพรงกรรมการ
5. นางขวัญเรือน เลือกหาโรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)กรรมการ
6. นางปาริฉัตร แก้วบุญมาโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางผกายมาส ทัศนยิ้มโรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนวนัจน์ บุญชูโรงเรียนบ้านหินประกายรองประธานกรรมการ
3. นายประภาษ พฤกษะวันโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
4. นายขาล นาศฤงคารโรงเรียนบ้านวังโพรงกรรมการ
5. นางขวัญเรือน เลือกหาโรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)กรรมการ
6. นางปาริฉัตร แก้วบุญมาโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางผกายมาส ทัศนยิ้มโรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนวนัจน์ บุญชูโรงเรียนบ้านหินประกายรองประธานกรรมการ
3. นายประภาษ พฤกษะวันโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
4. นายขาล นาศฤงคารโรงเรียนบ้านวังโพรงกรรมการ
5. นางขวัญเรือน เลือกหาโรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)กรรมการ
6. นางปาริฉัตร แก้วบุญมาโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางผกายมาส ทัศนยิ้มโรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนวนัจน์ บุญชูโรงเรียนบ้านหินประกายรองประธานกรรมการ
3. นายประภาษ พฤกษะวันโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
4. นายขาล นาศฤงคารโรงเรียนบ้านวังโพรงกรรมการ
5. นางขวัญเรือน เลือกหาโรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)กรรมการ
6. นางปาริฉัตร แก้วบุญมาโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางผกายมาส ทัศนยิ้มโรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนวนัจน์ บุญชูโรงเรียนบ้านหินประกายรองประธานกรรมการ
3. นายประภาษ พฤกษะวันโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
4. นายขาล นาศฤงคารโรงเรียนบ้านวังโพรงกรรมการ
5. นางขวัญเรือน เลือกหาโรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)กรรมการ
6. นางปาริฉัตร แก้วบุญมาโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางผกายมาส ทัศนยิ้มโรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนวนัจน์ บุญชูโรงเรียนบ้านหินประกายรองประธานกรรมการ
3. นายประภาษ พฤกษะวันโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
4. นายขาล นาศฤงคารโรงเรียนบ้านวังโพรงกรรมการ
5. นางขวัญเรือน เลือกหาโรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)กรรมการ
6. นางปาริฉัตร แก้วบุญมาโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางผกายมาส ทัศนยิ้มโรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนวนัจน์ บุญชูโรงเรียนบ้านหินประกายรองประธานกรรมการ
3. นายประภาษ พฤกษะวันโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
4. นางขวัญเรือน เลือกหาโรงเรียนบ้านซำตะเคียนกรรมการ
5. นายขาล นาศฤงคารโรงเรียนบ้านวังโพรงกรรมการ
6. นางปาริฉัตร แก้วบุญมาโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางผกายมาส ทัศนยิ้มโรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนวนัจน์ บุญชูโรงเรียนบ้านหินประกายรองประธานกรรมการ
3. นายประภาษ พฤกษะวันโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
4. นายขาล นาศฤงคารโรงเรียนบ้านวังโพรงกรรมการ
5. นางขวัญเรือน เลือกหาโรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)กรรมการ
6. นางปาริฉัตร แก้วบุญมาโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางผกายมาส ทัศนยิ้มโรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนวนัจน์ บุญชูโรงเรียนบ้านหินประกายรองประธานกรรมการ
3. นายประภาษ พฤกษะวันโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
4. นายขาล นาศฤงคารโรงเรียนบ้านวังโพรงกรรมการ
5. นางขวัญเรือน เลือกหาโรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)กรรมการ
6. นางปาริฉัตร แก้วบุญมาโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางผกายมาส ทัศนยิ้มโรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนวนัจน์ บุญชูโรงเรียนบ้านหินประกายรองประธานกรรมการ
3. นายประภาษ พฤกษะวันโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
4. นายขาล นาศฤงคารโรงเรียนบ้านวังโพรงกรรมการ
5. นางขวัญเรือน เลือกหาโรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)กรรมการ
6. นางปาริฉัตร แก้วบุญมาโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร .0553-94116 ต่อ 21
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]