หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต .2..
ณ ..โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12
ระหว่างวันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ให้คำปรึกษาอำนวยความสะดวกควบคุมและประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี2556
2 นายทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ให้คำปรึกษาอำนวยความสะดวกควบคุมและประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี2556
3 นายเฉลียว อ่อนนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต2 ให้คำปรึกษาอำนวยความสะดวกควบคุมและประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี2556
4 นายสุพล จันต๊ะคาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต2 ให้คำปรึกษาอำนวยความสะดวกควบคุมและประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี2556
5 นายสมยศ วิมลจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต2 ให้คำปรึกษาอำนวยความสะดวกควบคุมและประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี2556
6 นายวิเชียร ทรงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต2 ให้คำปรึกษาอำนวยความสะดวกควบคุมและประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี2556
7 นายวินัย น้อยเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต2 ให้คำปรึกษาอำนวยความสะดวกควบคุมและประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี2556
8 นายณัฐพงศ์ วงษ์กัณหา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต2 ให้คำปรึกษาอำนวยความสะดวกควบคุมและประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี2556
9 นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต2 ให้คำปรึกษาอำนวยความสะดวกควบคุมและประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี2556
10 นายเสกสรรค์ ทองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ให้คำปรึกษาอำนวยความสะดวกควบคุมและประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี2556
11 นายประจวบ จันทร ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู2504) ให้คำปรึกษาอำนวยความสะดวกควบคุมและประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี2556
12 นายพีระพันธ์ พลูทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ให้คำปรึกษาอำนวยความสะดวกควบคุมและประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี2556
13 นายภิญโญ สุขขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินทอง ให้คำปรึกษาอำนวยความสะดวกควบคุมและประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี2556
14 นายจีระ เฉลิมสถาน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ให้คำปรึกษาอำนวยความสะดวกควบคุมและประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี2556
15 นายประสิทธิ์ พึ่งกุศล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ให้คำปรึกษาอำนวยความสะดวกควบคุมและประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี2556
16 นายกฤษดา เอกา รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้คำปรึกษาอำนวยความสะดวกควบคุมและประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี2556
17 นางสุทัศน์ จำปาศักดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ให้คำปรึกษาอำนวยความสะดวกควบคุมและประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี2556
18 นางสุมาลี ยอดยิ่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ให้คำปรึกษาอำนวยความสะดวกควบคุมและประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี2556
19 นายมานะ จันทิมาพร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ จัดทำเอกสารการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน รับลงทะเบียนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน อำนวยความสะดวกต่างๆประจำที่จุดอำนวยการ ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวบรวมผลการแข่งขันฯและดูแลเบิกจ่ายงบประมาณค่าเครื่องดื่ม อาหารว่าง อาหารกลางวันกับคณะทำงานในวันแข่งขันโ
20 นายอารีย์ ลิ้มตระกูล ครูโรงเรียนบ้านกลาง จัดทำเอกสารการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน รับลงทะเบียนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน อำนวยความสะดวกต่างๆประจำที่จุดอำนวยการ ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวบรวมผลการแข่งขันฯและดูแลเบิกจ่ายงบประมาณค่าเครื่องดื่ม อาหารว่าง อาหารกลางวันกับคณะทำงานในวันแข่งขันโ
21 นางกรกช ลิ้มตระกูล ครูโรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ จัดทำเอกสารการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน รับลงทะเบียนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน อำนวยความสะดวกต่างๆประจำที่จุดอำนวยการ ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวบรวมผลการแข่งขันฯและดูแลเบิกจ่ายงบประมาณค่าเครื่องดื่ม อาหารว่าง อาหารกลางวันกับคณะทำงานในวันแข่งขันโ
22 นางอรุณี เพ็ญสุภา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ จัดทำเอกสารการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน รับลงทะเบียนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน อำนวยความสะดวกต่างๆประจำที่จุดอำนวยการ ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวบรวมผลการแข่งขันฯและดูแลเบิกจ่ายงบประมาณค่าเครื่องดื่ม อาหารว่าง อาหารกลางวันกับคณะทำงานในวันแข่งขันโ
23 นางกนิษฐา พึ่งม่วง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ จัดทำเอกสารการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน รับลงทะเบียนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน อำนวยความสะดวกต่างๆประจำที่จุดอำนวยการ ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวบรวมผลการแข่งขันฯและดูแลเบิกจ่ายงบประมาณค่าเครื่องดื่ม อาหารว่าง อาหารกลางวันกับคณะทำงานในวันแข่งขันโ
24 นางสุดจิตต์ จันทร์อับ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ จัดทำเอกสารการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน รับลงทะเบียนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน อำนวยความสะดวกต่างๆประจำที่จุดอำนวยการ ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวบรวมผลการแข่งขันฯและดูแลเบิกจ่ายงบประมาณค่าเครื่องดื่ม อาหารว่าง อาหารกลางวันกับคณะทำงานในวันแข่งขันโ
25 นางเพชรรัตน์ ประเสริฐศิลป์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ จัดทำเอกสารการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน รับลงทะเบียนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน อำนวยความสะดวกต่างๆประจำที่จุดอำนวยการ ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวบรวมผลการแข่งขันฯและดูแลเบิกจ่ายงบประมาณค่าเครื่องดื่ม อาหารว่าง อาหารกลางวันกับคณะทำงานในวันแข่งขันโ
26 นายภควัต อินพันธ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จัดทำเอกสารการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน รับลงทะเบียนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน อำนวยความสะดวกต่างๆประจำที่จุดอำนวยการ ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวบรวมผลการแข่งขันฯและดูแลเบิกจ่ายงบประมาณค่าเครื่องดื่ม อาหารว่าง อาหารกลางวันกับคณะทำงานในวันแข่งขันโ
27 นางบุญญดา วงศ์สุวคันธ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ จัดทำเอกสารการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน รับลงทะเบียนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน อำนวยความสะดวกต่างๆประจำที่จุดอำนวยการ ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวบรวมผลการแข่งขันฯและดูแลเบิกจ่ายงบประมาณค่าเครื่องดื่ม อาหารว่าง อาหารกลางวันกับคณะทำงานในวันแข่งขันโ
28 นางชัชฎา ศรีวิราช นักวิชาการศึกษาชำนาญการ จัดทำเอกสารการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน รับลงทะเบียนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน อำนวยความสะดวกต่างๆประจำที่จุดอำนวยการ ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวบรวมผลการแข่งขันฯและดูแลเบิกจ่ายงบประมาณค่าเครื่องดื่ม อาหารว่าง อาหารกลางวันกับคณะทำงานในวันแข่งขันโ
29 นายสิทธิชัย นุ่มเมือง ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3 จัดทำเอกสารการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน รับลงทะเบียนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน อำนวยความสะดวกต่างๆประจำที่จุดอำนวยการ ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวบรวมผลการแข่งขันฯและดูแลเบิกจ่ายงบประมาณค่าเครื่องดื่ม อาหารว่าง อาหารกลางวันกับคณะทำงานในวันแข่งขันโ
30 นางสาววันทนา ธาตุทอง พนักงานอัตราจ้าง จัดทำเอกสารการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน รับลงทะเบียนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน อำนวยความสะดวกต่างๆประจำที่จุดอำนวยการ ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวบรวมผลการแข่งขันฯและดูแลเบิกจ่ายงบประมาณค่าเครื่องดื่ม อาหารว่าง อาหารกลางวันกับคณะทำงานในวันแข่งขันโ
31 นางลำพึง อ้นหนู นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ จัดทำเอกสารการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน รับลงทะเบียนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน อำนวยความสะดวกต่างๆประจำที่จุดอำนวยการ ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวบรวมผลการแข่งขันฯและดูแลเบิกจ่ายงบประมาณค่าเครื่องดื่ม อาหารว่าง อาหารกลางวันกับคณะทำงานในวันแข่งขันโ
32 นายณัฐวุฒิ นุชวณิชกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่างๆ เช่นผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่างๆ จัดหาเก้อี้ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
33 นางลำจวน ป้อมบุญมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่างๆ เช่นผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่างๆ จัดหาเก้อี้ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
34 นางสาววันทนีย์ วงษ์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่างๆ เช่นผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่างๆ จัดหาเก้อี้ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
35 นางวราภรณ์ สายภู่ ครูโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่างๆ เช่นผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่างๆ จัดหาเก้อี้ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
36 นางทัตนา พุทธรักษ์ ครูโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่างๆ เช่นผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่างๆ จัดหาเก้อี้ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
37 นายสุวิทย์ สละริม ครูโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่างๆ เช่นผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่างๆ จัดหาเก้อี้ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
38 นายสมชาย เหล็กขำ ครูโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่างๆ เช่นผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่างๆ จัดหาเก้อี้ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
39 นายฉลอง แผ้วเกษม ครูโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่างๆ เช่นผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่างๆ จัดหาเก้อี้ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
40 นายวิทยา เถาะสุวรรณ ครูโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่างๆ เช่นผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่างๆ จัดหาเก้อี้ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
41 นายพัฒนา รักษาเกียรติ ครูโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่างๆ เช่นผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่างๆ จัดหาเก้อี้ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
42 นางนงลักษณ์ แก้วเขียวเหลือง ครูโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่างๆ เช่นผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่างๆ จัดหาเก้อี้ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
43 นางศุภมาศ การะเกตุ ครูโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่างๆ เช่นผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่างๆ จัดหาเก้อี้ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
44 นางปรียวดี บัวแก้ว ครูโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่างๆ เช่นผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่างๆ จัดหาเก้อี้ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
45 นายต่อศักดิ์ หนิมพานิช ครูโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่างๆ เช่นผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่างๆ จัดหาเก้อี้ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
46 นางมณี สังข์ทอง ครูโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่างๆ เช่นผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่างๆ จัดหาเก้อี้ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
47 นางสุพรทิพย์ พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่างๆ เช่นผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่างๆ จัดหาเก้อี้ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
48 นางสุชาดา หนิมพานิช ครูโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่างๆ เช่นผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่างๆ จัดหาเก้อี้ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
49 นายระนอง บัวแย้ม ช่างคุรุภัณฑ์ชั้น3 รร.บ้านเขาสมอแคลงฯ จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่างๆ เช่นผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่างๆ จัดหาเก้อี้ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
50 นางพจนา กลั่นชาวนา ครูโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่างๆ เช่นผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่างๆ จัดหาเก้อี้ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
51 นางนกเล็ก ทรัพย์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านดินทอง จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่างๆ เช่นผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่างๆ จัดหาเก้อี้ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
52 นางอินทิรา เหลาเกลี้ยง ครูโรงเรียนบ้านดินทอง จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่างๆ เช่นผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่างๆ จัดหาเก้อี้ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
53 นางเบญจรัตน์ ยาศรี ครูโรงเรียนบ้านดินทอง จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่างๆ เช่นผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่างๆ จัดหาเก้อี้ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
54 นายวิระ หนูดอนทราย ช่างคุรุภัณฑ์ชั้น3 รร.บ้านดินทอง จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่างๆ เช่นผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่างๆ จัดหาเก้อี้ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
55 นางวารี กล่ำสามเรือน แม่บ้าน โรงเรียนบ้านดินทอง จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่างๆ เช่นผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่างๆ จัดหาเก้อี้ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
56 นายจันทร์ภพ กล่ำสามเรือน แม่บ้าน โรงเรียนบ้านดินทอง จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่างๆ เช่นผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่างๆ จัดหาเก้อี้ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
57 นางทองทิพย์ เอกา ครูโรงเรียนบ้านดินทอง จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่างๆ เช่นผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่างๆ จัดหาเก้อี้ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
58 นางณัฏฐกานต์ วุฒิเศรษฐกรณ์ ครูโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู2504) จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่างๆ เช่นผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่างๆ จัดหาเก้อี้ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
59 นางสุวารี จันต๊ะคาด ครูโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู2504) จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่างๆ เช่นผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่างๆ จัดหาเก้อี้ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
60 นางลำดวน อนันทิล ครูโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู2504) จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่างๆ เช่นผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่างๆ จัดหาเก้อี้ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
61 นางทองพูล จุลพันธ์ ครูโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู2504) จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่างๆ เช่นผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่างๆ จัดหาเก้อี้ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
62 นายชวินทร์ ดำรงค์แก้ว ครูโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู2504) จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่างๆ เช่นผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่างๆ จัดหาเก้อี้ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
63 นางมาเรียม นันตะนะ ครูโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู2504) จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่างๆ เช่นผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่างๆ จัดหาเก้อี้ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
64 นางสาวอรวรานันท์ ทองพานเหล็ก ครูโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู2504) จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่างๆ เช่นผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่างๆ จัดหาเก้อี้ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
65 นางพรพิมล แช่มช้อย ครูโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู2504) จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่างๆ เช่นผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่างๆ จัดหาเก้อี้ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
66 นางชญานิษฐ์ พุกเถื่อน ครูโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู2504) จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่างๆ เช่นผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่างๆ จัดหาเก้อี้ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
67 นายฤทธิเกียรติ ถาโคตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่างๆ เช่นผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่างๆ จัดหาเก้อี้ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
68 นายสายัญ สินคุ่ย ครูโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่างๆ เช่นผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่างๆ จัดหาเก้อี้ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
69 นายชาญชัย สร้อยมุข ครูโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่างๆ เช่นผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่างๆ จัดหาเก้อี้ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
70 นายสุธี ฤทธิเดช ครูโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่างๆ เช่นผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่างๆ จัดหาเก้อี้ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
71 นายภาณุกร ปานนิ่ม ครูโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่างๆ เช่นผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่างๆ จัดหาเก้อี้ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
72 นางชลิตตา สร้อยมี ครูโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่างๆ เช่นผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่างๆ จัดหาเก้อี้ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
73 นางสาวทิพย์วรรณ นันทิวัฒน์ ครูโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่างๆ เช่นผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่างๆ จัดหาเก้อี้ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
74 นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
75 นายไพโรจน์ พูลแสง ครูโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
76 นางอรุณี ทัศพร ครูโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
77 นางจรรยา บัวทอง ครูโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
78 นายรังสิมันต์ มาเทศ ครูธุรการโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
79 นางลดาวัลย์ กอบฝั้น นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
80 นางสาวสุเนตร เสาร์เงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
81 นางสาวขจีพันธ์ เสือขำ ครูธุรการ กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
82 นางนุชลี ดีคำ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
83 นางณัชชนฏฐา พุ่มชุ่ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
84 นายมานะ โตสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข้าม กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
85 นางประสิทธิพร เอี่ยมสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากยาง กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
86 นายสมพงษ์ กิตติศาสตรา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
87 นายสำเริง เลิศเสม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
88 นายวันชัย แจ่มนาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
89 ว่าที่ ร.ต.สมศักดิ์ ลาไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านมุง กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
90 นายธนายงค์ จังพัฒนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลู กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
91 นายนิกร ยางนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมพระธาตุ กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
92 นายชัย บุญอ่วม ครูโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
93 นายทนงศักดิ์ ใสไหม ครูโรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
94 นายชัยพร กันมา ครูโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
95 นายชัยยันต์ ยี่คิ้ว ครูโรงเรียนวัดบ้านมุง กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
96 นายมงคล จันทร์ลา ครูโรงเรียนบ้านวังยาง กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
97 นางสาวอมรรัตน์ โกมลมาลย์ ครูโรงเรียนวัดวังพิกุล กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
98 นายพงษ์พีระ ทองแบบ เจ้าพนักงานธุรการ กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
99 นางนาฏยา ศรีธวัช เจ้าหน้าที่ประสานงาน กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
100 นางมะลิ กองธรรม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
101 นางสาวจุไรวรรณ อนุกูล ลูกจ้าง สพป.พิษณุโลก เขต 2 กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
102 นางธัญพร ภุมรินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
103 นางพรรณิภา สนั่นนาม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
104 นางนงนุช ศรีละออ ครูโรงเรียนประชาสามัคคี กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
105 นางกัญญา สุขสะอาด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
106 นางสาวบุญเรือง คงพิรอด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
107 นายประเสริฐ ปานรอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
108 นายชัชวาลย์ เกษสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาลัย กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
109 นายธีระชัย สนิทภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ระกา กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
110 นายเกตุุ ต่วนเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกลด กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
111 นายเฉลิม คงเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
112 นายวรเดช ภูำไวย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่(ดำรงอุทิศ) กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
113 นายบรรพต ศรีชัย นิติกรชำนาญการพิเศษ กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
114 นางมาลัย รุ่งแสง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
115 นางราตรี แจ่มใส นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
116 นางสาวรัชฎาภรณ์ ผลฟัก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
117 ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์ บุญญพันธ์โสภณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
118 นางสาวยุพา บุญสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
119 นางมาลัย วงษ์กัณหา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
120 นางการะเกด หม่นมั่น เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
121 นางนฤมล จันทร์ฉาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
122 นางบุญทิวา โรจน์พานิช ครูโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
123 นางสาวสุพิมล ทรงประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
124 นายวันชัย พฤกษะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงหอม กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
125 นางปิยวรรณ มิ่งสกุล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
126 นายอดุลย์ เสือสราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
127 นายบุญเลิศ ยอดจันทร์ ครูโรงเรียนอภัยสุวรรณภูมิ กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
128 นายไชยยันต์ บุศยารัศมี ครูโรงเรียนบ้านซำรัง กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
129 นางวาสนา เติบภักดี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
130 นางสรัญญา แสงชัย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
131 นางกัลยา ลิมานนท์ดำลง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
132 นางสุราณี เมืองมัจฉา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
133 นางละออ อุทัยวัฒน์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
134 นายนาวิน จันทร์อับ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
135 นายไชยยศ ทองปากน้ำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
136 นายดำเกิง ทองแท่ง เจ้าพนักงานธุรการ กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
137 นางนุชนารถ ศรีสุธร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
138 นางมินตรา เกษศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
139 ว่าที่ ร.ต.วิวัฒน์ กระทู้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
140 นางสาวสาคร พงษ์บ้านไร่ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
141 นายพิทักษ์ อพิพัฒนอักษร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
142 นายประทวน แก้วถม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
143 นางทัศนาภา สินสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
144 นายนเรศวร์ เศรษฐสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เทียบ กำกับติดตามดูแลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อยุติและได้ผลการตัดสินที่ถูกต้อง ยุติธรรมและปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
145 นางรุ่งมณี บุญฤทธิ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ประชาสัมพันธ์การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา บันทึกภาพการจัดการแข่งขันวิชาการนัดเรียนตลอดงานเพื่อทำการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่อไป
146 นายปิยะ ธูปทอง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ประชาสัมพันธ์การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา บันทึกภาพการจัดการแข่งขันวิชาการนัดเรียนตลอดงานเพื่อทำการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่อไป
147 นางสาววรจันทรัตน์ สาลีคำ ครูโรงเรียนห้วยพลู เป็นพิธีกรการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน และดำเนินการแข่งขันร้องเพลงทุกประเภทบนเวทีหอประชุมโรงเรียนพิณพลราษฎร์ฯ ตลอดการแข่งขัน
148 นายณรงค์ คงประเสริฐ เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส เบิกจ่ายงบประมาณ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การแข่งขัน และเบิกจ่ายงบประมาณการแข่งขันทักาะวิชาการนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
149 นายสมนึก อ่อนล้อม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนายการ เบิกจ่ายงบประมาณ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การแข่งขัน และเบิกจ่ายงบประมาณการแข่งขันทักาะวิชาการนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
150 ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงศ์ บุญสิงห์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ เบิกจ่ายงบประมาณ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การแข่งขัน และเบิกจ่ายงบประมาณการแข่งขันทักาะวิชาการนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
151 นายยุทธพงศ์ กาญจนะโกมล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เบิกจ่ายงบประมาณ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การแข่งขัน และเบิกจ่ายงบประมาณการแข่งขันทักาะวิชาการนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
152 นางสาวกฤษณา นพรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ จัดเตรียมยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งเอกสารการแข่งขัน ขนส่งน้ำดื่ม อาหารว่าง อาหารกลางวัน ให้กับคณะทำงานและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
153 นายอัตถพร จันทร์พินิจ ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3 จัดเตรียมยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งเอกสารการแข่งขัน ขนส่งน้ำดื่ม อาหารว่าง อาหารกลางวัน ให้กับคณะทำงานและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
154 นายบุญสม อิ้มทับ หัวหน้าหมวดยานยนต์ จัดเตรียมยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งเอกสารการแข่งขัน ขนส่งน้ำดื่ม อาหารว่าง อาหารกลางวัน ให้กับคณะทำงานและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร .0553-94116 ต่อ 21
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]