รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต .2..
ณ ..โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12
ระหว่างวันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กหญิงวนุชดา  จันดาหาร
 
1. นางศิริรักษ์  ฉิมเลิศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์  คงทิพย์
 
1. นางยุพดี  ขำหรุ่น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงสุวลี  อินเอี่ยม
 
1. นางเย็นฤดี  คุ้มสุพรรณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงหมี 1. เด็กหญิงศศินา  นามวงษ์
 
1. นางพรทิพย์  พลอยนิล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กหญิงเสาวรส  แจงเจริญ
 
1. นางสาวปราณี  กลิ่นอาจ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงภมรรัตน์  ชูจันทร์
 
1. นางสุรีย์  เพ็ชรภู่
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กชายพงศกร  กุญชรชัย
 
1. นายทวี  ดอนเขียวไพร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 1. เด็กหญิงสริตา  เรืองไสยพร
 
1. นางเยาวมาลย์  วรรณไทย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงสุพรรษา  อิวชาวนา
 
1. นางสุรีย์  เพ็ชรภู่
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระกา 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  บัวแก้ว
 
1. นางพรธิภา  จักจังหรีด
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 1. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ปรุงเปี่ยม
2. เด็กหญิงวิภาวินี  เงินสันเทียะ
 
1. นางธนพร  สินคุ่ย
2. นายสายัญ  สินคุ่ย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงชไมพร  ห้อกวย
2. เด็กหญิงอมรลักษณ์  กมลรัตน์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อ่อนบึงพร้าว
2. นางเพชรทอง  น่วมด้วง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  เร่ในไพร
 
1. นางปัฐมาภรณ์  แสงโรจน์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  สุกายะ
 
1. นายอดุลย์  แสงโรจน์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทรวงษ์
 
1. นางอุษา  ชัยเสนา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เจนพรมราช
2. เด็กชายพีรพันธ์  นาคอ้าย
3. เด็กชายอุดมชัย  การคูณ
 
1. นางสาวประภาพร  ศิริสกุลวัฒนาพร
2. นางเฉลย  คุณประทุม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกุสุมาลย์  พรมศิริเดช
2. เด็กหญิงชุติมา  คงคล้าย
3. เด็กหญิงน้องใหม่  วงโสภา
 
1. นางสาวรวิวรรณ  คชรอด
2. นางสาวรุ่งรัตน์  สีนาเมือง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี 1. เด็กหญิงญานิกา  สีพรมมา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผ่องศรี
3. เด็กหญิงเนตรทราย  ตุลาไชย
 
1. นางสาวกนกพร  มงคล
2. นายวัฒนา  โยธา
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 1. เด็กชายทัชธรรม  เมืองทอง
2. นางสาวผ่องพรรณ  จันทร์คุ้ม
3. นางสาวรฎา  พันแจ้ง
 
1. นางภิพร  วิหครัตน์
2. นางสาวอรวรานันท์  ทองพานเหล็ก
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว 1. เด็กหญิงพรรณพัชร  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงภัทรลภา  กางถิ่น
 
1. นางสาวบุปผา  น้อยพันธ์
2. นางปวันรัตน์  ฟองน้ำ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 1. เด็กชายจตุพร  วันนะศร
2. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  อาระสา
 
1. นางจารุวรรณ  สายน้อย
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กหญิงธนิดา  กาญจนศิริ
 
1. นายพิษณุ  โรจนพานิช
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพรม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สิงห์ลอ
 
1. นางณิชานันทน์  คงสัมมา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กหญิงวรนุช  นุชรุ่งเรือง
 
1. นายพิษณุ  โรจนพานิช
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง 1. เด็กชายทรงวุฒิ  นิลวรรณ์
2. เด็กชายอมรเทพ  เรืองทอง
3. เด็กหญิงอรทัย  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวสมคิด  เพชรกระจ่าง
2. นางสาวเมธนันต์  จันทร์อ้น
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงกุลธิดา  แสนบุญเลิง
2. เด็กชายชนาธิป  พลภักดี
3. เด็กชายธันวา  รักชาวนา
 
1. นางนีรนนท์  กันแตง
2. นางเรณู  บุญพลอย
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกฤษฎา  งามแพง
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ภูมิชาติ
3. เด็กหญิงสุวรรณา  กระต่ายเหล็ก
 
1. นายธีรวัฒน์  ถาวรโชติ
2. นายพุฒิพงศ์   เดชะ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายนพวงษ์  พรหมรักษา
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ทัดทา
3. เด็กหญิงเกษฎา  จูแจ้
 
1. นายกิจพิสิฐ  อำพวลิน
2. นางเทียมใจ  สิทธิศักดิ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนกร  ดอนพรม
2. เด็กชายปุริมพัฒน์  เพชรกล่อง
3. เด็กชายอิทธิพล  คำคุ้ม
 
1. นางสุพัตรา  กิ่งสิวงษ์
2. นางอัศนี  ฉัตรพันธ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. นางสาวมิลตรา  ปารักษา
2. นายสัจจพร  วันนะสอน
3. นางสาวสุธิมา  จิตวิขาม
 
1. นางสาวดลญา  พุดทอง
2. นางสาวนันท์นภัส  นุชพ่วง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพรม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชาตินรินทร์
2. เด็กหญิงญาณัจฉรา  ชาตินรินทร์
3. เด็กหญิงสายสวรรค์  พุ่มเกตุ
 
1. นางวรภา  บางสาลี
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  มณีจันทร์
2. เด็กหญิงมุฑิตา   ภูสถาน
3. เด็กหญิงหทัยชนก  สีฟอง
 
1. นางวิไลรัตน์  อนุสรณ์ประดิษฐ์
2. นายเกื้อกูล  หนูภา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 1. นายพชรพล  บัวแย้ม
2. เด็กชายเจษฎา  แนไพร
 
1. นางสุพัตรา  กิ่งสิวงษ์
2. นางอัศนี  ฉัตรพันธ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กชายชาคริส  วิภาสพงษ์
2. เด็กชายรพีพัฒน์  บุญธรรมา
 
1. นางสาวกิติยา   ทองแกมนาก
2. นางชื่นจิตร  อ่ำสิงห์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 98.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปลวกง่าม 1. เด็กชายณัฐฐินนท์  มาทำมา
2. เด็กชายรพีภัทร  จำรัสลาภ
 
1. นายบัญชา  บุญธรรม
2. นายบุญยง  ใจเที่ยงธรรม
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายพนม  แสงคร้าม
2. เด็กชายวสุพล  พรมรักษา
 
1. นางสาวกชพร  มะโนสอน
2. นายธีรวัฒน์  ถาวรโชติ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายกิตติธัช  โพธา
2. เด็กชายโอภาส  บุญยัง
 
1. นางวิมล  ไมตระรัตน์
2. นางสุพัตรา  กิ่งสิวงษ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชมภู 1. เด็กชายนคเรศ  ชูยิ้ม
2. เด็กชายเทพสุวรรณ  มาสาด
 
1. นายภาคภูมิ  บางเบิด
2. นายไพรทูล  ปั้นแสง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย 1. เด็กชายณัฐพล  ประดับบุตร
2. เด็กชายปิยวัฒน์  สิทธิโท
 
1. นายนิยม  รุณไชย
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำปาด 1. เด็กหญิงจันทกานต์  มาลัย
2. เด็กหญิงวรารัตน์  ริมประโคน
3. เด็กหญิงสขิลา  นุชนารถ
4. เด็กหญิงสาริศา  บู่ทอง
5. เด็กหญิงอรปรียา   สีมาอิ้ง
 
1. นางปราณี  มีศิล
2. นางสุรัตติยา  บุญเพิ่มพูน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กหญิงณัฐชยา  บุญพยอม
2. เด็กหญิงธนัญญา  รักงาม
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  พิมเสน
4. เด็กหญิงพรรณษา  ทับทิม
5. เด็กหญิงอริสา  ยืนยาว
 
1. นางวัชรี  คงเเคล้ว
2. นางสมจิตร  พิมพ์พอน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงชลดา  พัดไธสง
2. เด็กหญิงปัทมพร  ปัตถา
3. เด็กหญิงปานชีวา  ยศปัญญา
4. เด็กหญิงพิมพ์พจี  การสมดี
5. เด็กหญิงยุพิน  สมพงษ์พันธุ์
 
1. นางจุฑาลักษณ์  ตระการสุข
2. นางสาวบังอร  ทองงามขำ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กหญิงปริยานุช  ติดชัย
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ด้วงพรม
3. เด็กหญิงศิริยา  ถังมาตย์
4. เด็กหญิงสุพัฒว์จิรา  รากทอง
5. เด็กหญิงสุมินตรา  แก้วประสงค์
 
1. นางบุศรินทร์  ลาไม้
2. นางอภัสรา  บุศยารัศมี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพรง 1. เด็กหญิงกัญญาภัค   วงศ์ศรีรัตน์
2. เด็กหญิงสุจิรา  ศรีนวล
3. เด็กหญิงสโรชา   ทองดอนจุ้ย
4. เด็กหญิงอภิชญา  ศรีแก้ว
5. เด็กหญิงอรณิชา    แสนสำอางค์
 
1. นายขาล  นาศฤงคาร
2. นางสาวภัทรารัต  โสภา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 1. เด็กชายธนากร  เข้าครอง
2. เด็กชายนาวิน  แก้วเกตุศรี
3. เด็กหญิงนุชจรี  น้อยเขียว
4. เด็กชายวันเฉลิม  อ่อนตานา
5. เด็กชายเหมภาส  แก้วประเสริฐ
 
1. นางสาวสุนิตา  แก่นสาร
2. นางสุมาลี  คุณณารักษ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยางราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ลำตาล
2. เด็กหญิงธีวรา  อุกอาจ
3. เด็กหญิงปวีณา  สอนจันทร์
4. เด็กหญิงมนฑิยา  แทบทาม
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ศรีธงไชย
 
1. นางจันทร์ลา  พรมทอง
2. นางศิริวรรณ  พิมพา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี 1. เด็กหญิงญานิกา  สีพรมมา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผ่องศรี
3. เด็กชายทิศตะวัน  สีดา
4. เด็กชายธนวันต์  ไหวแก้ว
5. เด็กชายสุรชาติ  จันทร์แจ่มฟ้า
 
1. นางสาวศิรินภา  มามี
2. นางสาวอำภา  สระทองให้
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงลำ 1. เด็กหญิงกนกพร  กริ่มทุ่งทอง
2. เด็กชายกฤตบุญ  พงษ์พานิช
3. เด็กหญิงกัญญาภัค  โพธิ์ชาวนา
4. เด็กชายกิติทัต  อ่ำเจริญ
5. เด็กหญิงชุติมาศ  แสงเดือน
6. เด็กหญิงตวงทิพย์  พุ่มพวง
7. เด็กชายธนชาต  เมืองชาวนา
8. เด็กชายธนพล  แก่นจักร
9. เด็กชายธนากร  สีดา
10. เด็กชายธวัชชัย  วัดแจ้ง
11. เด็กหญิงนฤมล  เลือดสุคัน
12. เด็กชายนฤวรรณ  เมืองชาวนา
13. เด็กชายนิศากร  อ้นชาวนา
14. เด็กหญิงพรรณภา  ว่างตระกูล
15. เด็กชายรณชัย  อยู่บุญ
16. เด็กชายวรายุส  ภู่ประดับ
17. เด็กชายสถาพร  ปิ่นเกษร
18. เด็กหญิงสุกัญญา  ปิ่นเกษร
19. เด็กหญิงสุกานดา  แย้มยิ้ม
20. เด็กชายเขมวัฒน์  ธงสันเที๊ยะ
 
1. นายทรง  ฉิมศิริ
2. นางสาวพลอย  บุญชัยดุ้ง
3. นางอนงค์  โทนแจ้ง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายฐิติวัสส์  ยศปัญญา
 
1. นางสาวคณิตศา  หาญณรงค์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วกำเหนิด
 
1. นางเพ็ญศรี  จันทนินทร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แซ่นิ้ม
 
1. นางธัญลักษณ์  สีหะวงค์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กหญิงชนกวนันท์  คล่องเชิงสาร
2. เด็กชายอภิรักษ์  ทองพูล
 
1. นายทวี  ดอนเขียวไพร
2. นางอุบลรัตน์  ดอนเขียวไพร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กหญิงปฏิณยา  พุ่มแก้ว
2. เด็กชายยศนันท์  เหล่ากำเหนิด
 
1. นางละเอียด  สุขต่าย
2. นายไพรัช  โรจวัฒนา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายอดิศร  แก้วเกษศรี
2. เด็กหญิงอรณิชา  รอดปันนา
 
1. นายกี  ชัยเสนา
2. นางจุฑาลักษณ์  ตระการสุข
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กหญิงกาญจนา   เรืองศรี
2. เด็กหญิงจริยา  ทองทิม
3. เด็กหญิงจาริยา  เกิดติ่ง
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  แช่ลอ
5. เด็กหญิงปนัดดา  สามสีลา
6. เด็กหญิงวรรณิศา  ผิวชะอุ่ม
7. เด็กหญิงสหัสญา  ก้อนมั่นคง
8. เด็กหญิงอมรรัตน์  สามโพธิ์ศรี
9. เด็กหญิงอริษา  ลาชาวนา
10. เด็กหญิงอรุณศรี  ยิ่งรุ่งเรือง
 
1. นางสุนีย์  คุ้มสุข
2. นางเฉลิมพร  ซ่อนกลิ่น
3. นายเสน่ห์  อินทปัตย์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กหญิงณภัทร  วรุณสุภัค
2. เด็กหญิงณัฐมล  โรจน์บุญถึง
3. เด็กหญิงประภัสสร  ทองอยู่สุข
4. เด็กหญิงพัชรี  สำราญชื่อสกุล
5. เด็กหญิงพัสวี  หลำชาวนา
6. เด็กหญิงพิยดา  ดอนจิ๋วไพร
7. เด็กหญิงศิริอำไพ  โรจน์บุญถึง
8. เด็กหญิงศิโรชินี  ภาษิต
9. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ดวงจิต
10. เด็กหญิงอารยา  หนูเทศ
 
1. นางสาวณัฐวิภา  วาณิชฤทธิกานต์
2. นายทวี  ดอนเขียวไพร
3. นายอุบลรัตน์  ดอนเขียวไพร
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 1. เด็กหญิงกรทิพย์  วัดประตูมอญ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เอกตาแสง
3. เด็กหญิงชลดา  อุทุมรัตน์
4. เด็กหญิงพรศิริ  ราวิล
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  เรืองจุ้ย
6. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  ฉิมช้าง
7. เด็กหญิงพิมพ์รวีย์  อ่อนสี
8. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ศรีแก้ว
9. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญมี
10. เด็กหญิงวันทนา  การวัตร
11. เด็กหญิงวิชญาดา  สาฉิมพลี
12. เด็กหญิงสุนันทา  หลุ่นประพันธ์
13. เด็กหญิงอรสา  อนุศาสตร์
14. เด็กหญิงอารีรัตน์  ช้ำวอน
15. เด็กหญิงแตงกวา  จันทร์สามเรือน
 
1. นางบัวพันธ์  น้อยเขียว
2. นางรุ่งแสง  ชาวนา
3. นางลักคณา  เพ็ชรกล้า
4. นางสายรุ้ง  ยศยิ่งยง
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  บุญทัพ
2. เด็กหญิงฐิตญาภรณ์  จันสิงห์
3. เด็กหญิงณัฐฌา  สิริลาภสกุลชัย
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ยศสุพรม
5. เด็กหญิงปุญยาพร  เอมบาง
6. เด็กชายพลากร  เอมบาง
7. เด็กชายพัฒนประสิทธิ์  โมตา
8. เด็กชายภัคพิภพ  หยดย้อย
9. เด็กชายวรินทร์  นามโท
10. เด็กหญิงวิราวรรณ  ครองราช
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุวรรณเกิด
12. เด็กชายสุธากร  พิมเสน
13. เด็กหญิงหทัยภัทร  สังข์เมือง
14. เด็กหญิงอัญชลีภรณ์  ยิ้มมาก
15. เด็กชายอุ๊  มิ่งเมือง
 
1. นางจินตนา  กาวิจันทร์
2. นางสาวภัคจนิกรณ์  บางปา
3. นางสาววีณา  ยิ้มนวน
4. นางเบญจวรรณ  วงศ์สารัตน์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 1. เด็กหญิงกนกนภา  จันทร์คุ้ม
2. เด็กหญิงกนกนาถ  จันทร์คุ้ม
3. เด็กหญิงภัทรพรรณ  ลาสูง
 
1. นางณัฏฐกานต์  วุฒิเศรษฐกรณ์
2. นางทองพูน  จุลพันธ์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงณัฐภกา   ซ้อนงาม
2. เด็กชายปานะพันธ์  ขำจันทร์
3. เด็กหญิงอรอุมา  ชนะขันธ์
 
1. นางสาววิลัยพร  จันทะคูณ
2. นางสุภาภรณ์  จันทร์พงษ์
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 1. เด็กหญิงอาภัสรา  หล่ำเสน
2. เด็กหญิงเพ็ญศุภัคชา  กองสิน
 
1. นางจีระนุช  ศรีชัย
2. นางปาริฉัตร  แก้วบุญมา
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กหญิงพรรณนิภา  นาชอน
2. เด็กหญิงสาลิณี  ศิริมั่ว
 
1. นางนงเยาว์  มานะชนม์
2. นางนวนัจน์  บุญชู
 
63 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าขนุน 1. เด็กหญิงหทัยภัทร  ฉัตรแก้ว
 
1. นางวรรษภรณ์  ปานขาว
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สระทองเพชร
 
1. นางอรุณี  ทัศพร
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงชลลดา  สุชัยยะ
 
1. นายสุวิทย์  สละริม
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กหญิงจีระนันท์  จันทะคุณ
 
1. นางสุริยา  ดอนตุ้มไพร
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1. เด็กหญิงมนัสวี  สมสุข
 
1. นางนิ่มนวล  ทองดอนแอ
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงศศินิภา  แจ้งจันทร์
 
1. นางมะลิรินทร์  กล่อมโยธี
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 1. เด็กหญิงอรดา  น้อยน้ำเที่ยง
 
1. นางนุชริน  สิทธิยศ
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงพิมพ์กานต์  ตู้ทอง
 
1. นางมะลิรินทร์  กล่อมโยธี
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่านา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  บัวจันทร์
2. เด็กหญิงชนิดาภา  ศรีวิเศษ
 
1. นางวาสนา  ถาวรศักดิ์
2. นางสาวสินาภรณ์  บุญเลิศฤทธิ์
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่านา 1. เด็กหญิงลูกน้ำ  สินดิษฐ
2. เด็กชายอนุชา  ชูเมือง
 
1. นางประนอม   เหลืองอ่อน
2. นางวาสนา  ถาวรศักดิ์
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 1. เด็กหญิงนวรัตน์  คงมี
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ขุนเทพ
 
1. นางชลิตตา  สร้อยมี
2. นางสาวปราณี  ท้วมไชยนาม
 
74 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 1. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  สอนปัญ
 
1. นางสาวอนุชิดา  ธรรมดิลกวัฒนา
 
75 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กชายกฤษณะ  อินสอน
2. เด็กชายจิรเมธ  แจ่มชาวนา
3. เด็กชายณรงค์กรณ์  พรมคำ
 
1. นางสุริยา  ดอนตุ้มไพร
2. นางอัมพร  แสงคำฤทธิ์
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กชายภัตรพีพร  พาคำป้อง
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  มั่นคง
3. เด็กชายเนติพงษ์  นันต๊ะ
 
1. นางสาวชัชฎาภรณ์  กิ่งเนตร
2. นางอัมพร  แสงคำฤทธิ์
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กหญิงถิรพร  เพียปลัด
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กิมิพันธ์
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จันทลึก
 
1. นางวัฒนา  เนตรแก้ว
2. นางอัมพร  แสงคำฤทธิ์
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเมือง 1. เด็กชายกรภัทร์  พิมพา
 
1. นายณรงค์  พาทัน
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายเพิ่มศักดิ์  บุญศรี
 
1. นายชิษณุ  ดุริยรัตน์
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 1. เด็กชายศรชัย  นาคชาวนา
 
1. นายไพโรจน์  พูลแสง
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงปวิณา  กลายสมบัติ
 
1. นางสุภาพร  สุริยะลังกา
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 1. เด็กชายพัฒนา  มากรณ์
 
1. นายไพโรจน์  พูลแสง
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายสหัสวรรษ  คงแสง
 
1. นางโศภิษฐ์  จังพัฒนานนท์
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  เขียวขำ
 
1. นายไพโรจน์  พูลแสง
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายขวัญชัย  เม่นชาวนา
 
1. นายชิษณุ  ดุริยรัตน์
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 1. เด็กหญิงวรัชยา  รอดเครือวัลย์
 
1. นายไพโรจน์  พูลแสง
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 1. เด็กหญิงอภิษฐา  วงศ์อิสเรศ
 
1. นางฐาปนีย์  จิตร์ตระกูล
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 1. เด็กหญิงสุดที่รัก  แย้มมูล
 
1. นายไพโรจน์  พูลแสง
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ใจบำรุง
 
1. นายไพโรจน์  พูลแสง
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กชายวงศกร  ถี่ถ้วน
 
1. นางสุนีย์  คุ้มสุข
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กหญิงภาวิณี  สระแสง
 
1. นางสุนีย์  คุ้มสุข
 
92 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ตาทอง
 
1. นายไพโรจน์  พูลแสง
 
93 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กชายกฤษฎา  มะยุเรศ
 
1. นายอุทัย  แสนคำ
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำรัง 1. เด็กหญิงจันจิรา  ทานนท์นอก
 
1. นางภูริน  คำโท
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำรัง 1. เด็กหญิงพิมวิลัย  เชื้อบุญไทย
 
1. นางภูริน  คำโท
 
96 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายกมลพร  อ่ำโนนไพร
2. เด็กชายขวัญชัย  เม่นชาวนา
3. เด็กหญิงชมพูนุช  จันทร์หอม
4. เด็กชายธนชิต  ศุภะคะ
5. เด็กชายธีรศักดิ์  บุญจง
6. เด็กชายประเสริฐศักดิ์  โตทอง
7. เด็กหญิงวันทนีย์  มาริตแตง
8. เด็กชายสหัสวรรษ  คงแสง
9. เด็กชายอดิศักดิ์  คงชาวนา
10. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีแก้ว
11. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญวังทอง
12. เด็กชายเพิ่มศักดิ์  บุญศรี
 
1. นายชิษณุ  ดุริยรัตน์
2. นายวรวัชร  บุญรอด
3. นายสรณพงศ์  ใยดี
4. นางโศภิษฐ  จังพัฒนานนท์
 
97 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านน้ำปาด 1. เด็กชายกฤชพล  เพ็ญเขตรวิทย์
2. เด็กหญิงกาญจนา  แววหงษ์
3. เด็กหญิงจินดา  ชายวอน
4. เด็กหญิงจินตนา  ศรีเกษ
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ใยบัว
6. เด็กหญิงชนิญาดา  ชัยภูมิ
7. เด็กหญิงชาลิสา  เพ็ชรถึก
8. เด็กชายณัฐพล  อุปวันดี
9. เด็กชายณับการ  เปลี้ยวสน
10. เด็กชายธนบดี  ทำขุนเมือง
11. เด็กชายนันทวัฒน์  บุญชู
12. เด็กหญิงพรไพลิน  ไล่ผา
13. เด็กชายพิทวัส  จักรแก้ว
14. เด็กชายภาณุวัฒน์  อินทราสา
15. เด็กชายระพีพัฒน์  คงปราบ
16. เด็กหญิงลักษิกา  พรหมมา
17. เด็กหญิงศิริยาภา  ทองโสภา
18. เด็กชายศุภชัย  ยอดนิน
19. เด็กหญิงสิรินยา  ปั้นเกิด
20. เด็กหญิงอัทธนีย์  มานักฆ้อง
 
1. นายจงกล  สุขสว่าง
2. นายน้อย  มีศิล
3. นายมนตรี  สีบุญ
4. นางลั่น  เลิศชาญ
5. นายศุภมิตร  นงนุช
6. นายสฤษดิ์  บุญล้อม
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 1. เด็กชายปณิธาน  นาคอินทร์
 
1. นางสาวอัญญาณี  สีหาราช
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กชายนรินทร์  ท้วมทองดี
 
1. นางจรรยา  บัวทอง
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงวณิชชา   ปฤษณภานุรังษี
 
1. นางวรรณิภา  พิมพ์พก
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงสุพรรษา  อิวชาวนา
 
1. นางสาวสุรีย์  เพ็ชรภู่
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 1. เด็กชายศรัณย์  เครือสุวรรณ
 
1. นางสาวอัญญาณี  สีหาราช
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงา 1. เด็กหญิงวสุนันท์  ใจดี
 
1. นางสาวฐิตินันท์  ผิวชา
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 1. นายชิษณุพงศ์  ปลื้มใจ
 
1. นายนิพนธ์  แสงสว่าง
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำรัง 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ถนาวร
 
1. นางภูริน  คำโท
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กชายสุริยะ  ศาลพันลำ
 
1. นายอุทัย  แสนคำ
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี 1. เด็กชายธนา  ระโส
 
1. นายวัฒนา  โยธา
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีทนต์
 
1. นางสาวสุดสวาท  จรูญพันธุ์ฐิติกุล
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  เซนักค้า
 
1. นางนาฏยา  วงษ์พันธ์
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 1. เด็กชายยุทธศาสตร์  โสภา
 
1. นางณัชชา  ไชยวิเศษ
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 1. นายชิษณุพงศ์  ปลื้มใจ
 
1. นายนิพนธ์  แสงสว่าง
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพรง 1. เด็กหญิงรุจิรัตน์  ทองดี
 
1. นางสาวปวริศา  จันทร์ขำ
 
113 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1. เด็กหญิงอรนิภา  ศรีนวล
 
1. นายจักษพัฒน์  ภูฆัง
 
114 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงกุลิสรา  จันทะราช
2. เด็กหญิงชนิดา  บุญอาจ
3. เด็กชายธันวา  จันแสน
4. เด็กชายนฤเบศ  แสนพรม
5. เด็กหญิงพิยดา  ชอบสว่าง
6. เด็กชายพิเชฐ  บรรเลง
7. เด็กชายวีรชาติ  กาขันธ์
8. เด็กหญิงอธิชญาณ์  กอนจร
9. เด็กหญิงอนันตญา  หามา
10. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จุมสัก
 
1. นางสาวฟ้าลดา  แสงโชติ
2. นายภูมิพันธ์  จันทรัตน์
 
115 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองคำ
2. เด็กหญิงฑิมพิกา  สีหะวงค์
3. เด็กชายตรีภพ  พรมศรี
4. เด็กชายธนวัฒน์  วันเพ็ง
5. เด็กหญิงนภาพร  นันตีภา
6. เด็กหญิงนฤมล  ชะขุนทด
7. เด็กชายวีรภัทร  ผดุงโกเม็ด
8. เด็กหญิงสุภัสสรา  สร้อยขุนทด
9. เด็กชายอนุชา  แก่ข้างพลู
10. เด็กชายไพศาล  ดาวเรรัมภ์
 
1. นายประกาศิต  ปาละวงศ์
2. นางสาวฟ้าลดา  แสงโชติ
 
116 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุต้น
2. เด็กหญิงกุลิสรา  จันทะราช
3. เด็กหญิงจีรนันท์  คำเครือคง
4. เด็กหญิงพัชรีพร  แสงวงศ์
5. เด็กหญิงพิชามญช์  ม้าทอง
6. เด็กหญิงแพรทอง  สมศิริ
 
1. นางสาวฟ้าลดา  แสงโชติ
2. นางภัทรพร  ธัญกรรม
 
117 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงดวงกมล   สีสวย
2. เด็กหญิงนลินทิพย์   วงษ์ศิษย์
3. เด็กหญิงปราณี   เสนะ
4. เด็กหญิงวราวรรณ   สาถิตย์
5. เด็กหญิงสุนันทา   บัวชม
6. เด็กหญิงสุมารินทร์  คำด้วง
 
1. นางชุดาภา  เด่นประเสริฐ
2. นางสาวบังอร  ทองงามขำ
3. นางเกษมศรี  รุณไชย
 
118 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 76.86 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุต้น
2. เด็กหญิงกุลิสรา  จันทะราช
3. เด็กหญิงจีรนันท์  คำเครือคง
4. เด็กหญิงพัชรีพร  แสงวงศ์
5. เด็กหญิงพิชามญช์  ม้าทอง
6. เด็กหญิงอธิชญาณ์  กอนจร
7. เด็กหญิงอนันตญา  หามา
8. เด็กหญิงแพรทอง  สมศิริ
 
1. นางสาวฟ้าลดา  แสงโชติ
2. นางวินิตดา  ยิ้มยันยง
 
119 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หอมดาว
2. เด็กหญิงชลธิชา  ทองคำ
3. เด็กหญิงฑิมพิกา  สีหะวงค์
4. เด็กหญิงนฤมล  ชะขุนทด
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  บัวริ
6. เด็กหญิงภัทรวดี  แสนยศ
7. เด็กหญิงสุภัสสรา  สร้อยขุนทด
8. เด็กหญิงแพรพรรณ  ปัญญาคำ
 
1. นางสาวบังอร  เอมรัฐ
2. นางสาวฟ้าลดา  แสงโชติ
 
120 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 1. เด็กหญิงทิพย์พาวรรณ  จันทร์นุ่ม
2. เด็กหญิงทิพย์วิภา  มณีพันธ์
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  วิมุกตานนท์
4. เด็กหญิงนภัสสร  วรรณพัฒ
5. เด็กหญิงผกามาศ  บุราคร
6. เด็กหญิงภัสสร  ศุภวาลย์
7. เด็กหญิงลภาภัส  มากมิ่ง
8. เด็กหญิงหยาดลลิล  รอดอินทร์
 
1. นางสาวชไมพร  ศรีโสภา
2. นางสาววิชุดา  บุญชู
3. นางสาวสุดสวาท  จรูญพันธุ์ฐิติกุล
4. นางสาวสุนิตา  แก่นสาร
5. นางสาวเสาวรส  สีคง
 
121 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทีเป้า
2. เด็กหญิงนุชจรี  มะยุเรศ
3. เด็กหญิงพนัญญา  ไชยราช
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  น้อยเขียว
5. เด็กหญิงรสินทรา  บุญมา
6. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีทนต์
7. เด็กหญิงศิริพร  ต่ำเตี้ย
8. เด็กหญิงสายธาร  กมลเนตร
 
1. นางสาวชไมพร  ศรีโสภา
2. นางสาววิชุดา  บุญชู
3. นางสาวสุดสวาท  จรูญพันธุ์ฐิติกุล
4. นางสาวสุนิตา  แก่นสาร
5. นางสาวเสาวรส  สีคง
 
122 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ริดสถาน
2. เด็กชายตะวัน  พานทอง
3. เด็กชายธฌานนท์  สิทธิไกรพงษ์
4. เด็กหญิงพรพรรณ  บุญทัน
5. เด็กชายพัฒนพงษ์  บุญยัง
 
1. นางสาลี่  ศรีชู
2. นายสุเทพ  รอบจังหวัด
 
123 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 1. เด็กชายเริงฤทธิ์  จ่าพันดุง
2. เด็กชายไกรวิชญ์  ฮวดกระโทก
 
1. นางขวัญเรือน  เลือกหา
2. นายศิวพงษ์  โพธิ์ศรีทอง
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำ 1. เด็กชายณัฐพล  บุญภาค
2. เด็กชายธนดล  ปะสาทาเส
3. เด็กชายธนากร  ประกอบเพียร
 
1. นายมานพ  ขุนกำแหง
2. นางสาวอัมพาพรรณ   จั่นจีน
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 1. เด็กชายณัฐกานต์  คำชนแดน
2. เด็กชายนัฐพงษ์  คงพุฒ
3. เด็กชายวรชิต  สิงวาโน
 
1. นายประวิญ  ชามนตรี
2. นายปรเมศร์  แสงคำ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงพรทิภา  พรมพาน
2. เด็กหญิงอาภัสรา  กลางจันทรา
3. เด็กหญิงเบญญาภา  นาประจัด
 
1. นางสุภาพ  แจ่มสว่าง
2. นายอภิณัฐ  วิเศษทักษ์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงประภัสสร  ไหวพรม
2. เด็กหญิงรุ่งรวี  ประทุมคำ
3. เด็กหญิงศริภรณ์  อินทา
 
1. นางจุฑาลักษณ์  ตระการสุข
2. นายมนัส  เจริญลาภ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีธรรม 1. เด็กหญิงธนัชชา  บุตรศรี
2. เด็กหญิงปภาดา  อนุสิทย์
3. เด็กหญิงพรรภสา  รักษาจิตร
4. เด็กหญิงรมิดา  จูชาวนา
5. เด็กหญิงสโรชา  ชาวพิจิตร
6. เด็กหญิงหิรัณยา  ขันอาษา
 
1. นายคุณากร  คงเจริญ
2. นายสุรชัย  สุรินทร์วงค์
3. นางอังคณา  วงศ์หล้า
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 1. เด็กหญิงทิพยเนตร  พานเงิน
2. เด็กหญิงปฏิมา  ร้องบุญลือ
3. เด็กชายพิชิตชัย  กรีรส
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สมุทไทย
5. เด็กหญิงรจนา  สีปลาด
6. เด็กหญิงวิภาดา  เหล็กลา
 
1. นางสาวฐานิดา  อินทร์ตา
2. นางรักศ์สิน  แก่นแก้วมณี
3. นางสุมาลี  ศักดิ์วัชระ
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1. เด็กหญิงขวัญประภา  เอี่ยมเขียว
2. เด็กหญิงพิยดา  ศรียากูล
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ฉิมมาทอง
 
1. นายทิวา  ใยบัวเทศ
2. นางสาวมานิตา  ฤทธิ์เดช
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดา 1. เด็กชายชโนดม  สีสุก
2. เด็กชายอนุวัฒน์  นิลเกษม
3. เด็กชายเอกพงษ์  จันทรังษี
 
1. นางเด่นใจ  สร้อยมุข
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย 1. เด็กหญิงกมลชนก  หุมอาจ
2. เด็กหญิงญาดา  จงมีสัตย์
3. เด็กหญิงภราดา  บางสูงเนิน
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ประมูลชัย
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กหญิงจิตตมาศ  เร็วรุด
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  พิมพ์พา
3. เด็กหญิงมัจฉา  ชาวป่า
 
1. นางนวนัจน์  บุญชู
2. นางรัตนา  ศรีบัวจับ
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 1. เด็กหญิงกรพันธ์  เจริญสุข
2. เด็กหญิงสุปรียา  เชียงแสน
3. เด็กหญิงสุวรรณา  อิ่มอ่ำ
 
1. นางชญานิษฐ์  พุกเถื่อน
2. นางพรพิมล  แช่มช้อย
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว 1. เด็กชายภาษกร  เกษามูล
2. เด็กชายอภิชัย  ทองมี
 
1. นางณัฐธิดา  แสนบุญเลิง
2. นางสาวบุปผา  น้อยพันธ์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กหญิงธฤดี  ด้วงพรม
2. เด็กหญิงเจียระไน  เทียนไพร
3. เด็กชายโชคชัย  น้อยพันธ์
 
1. นางจินตนา  ทองโตนด
2. นางสาวณัชติมา  ใจมา
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดินสอ 1. เด็กหญิงยุภา  ธุปเกิด
2. เด็กหญิงวิชชุดา  อุ่นมาต
3. เด็กหญิงอริสรา  เสนพิทักษ์
 
1. นางปิยะรัตน์  สนิทพันธ์
2. นางอมรรัตน์  ขันมณี
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 1. เด็กหญิงจิตลดา  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงบุญยาพร  บัวลอย
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  นาคศิริ
 
1. นางชินาพันธุ์  บุญศรี
2. นางณัฐพร  บริรักษ์
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพรง 1. เด็กหญิงนิรามัย   อาคม
2. เด็กหญิงพรทิพย์    พลอยคำ
3. เด็กหญิงวริศรา   ปราณีตพลกรัง
 
1. นางบังอร  สุขเจริญ
2. นายอดิศักดิ์  สุขพร้อม
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  สุนาวี
2. เด็กหญิงสุมินตรา  บุญแท้
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ศรีไพร
 
1. นายชัยภัทร  ขันตี
2. นางนิ่มนวล  ทองดอนแอ
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เสือสี
2. เด็กชายทิฌา  แจ่มชาวนา
3. เด็กหญิงศิริพร  กรุนณี
 
1. นางพิกุล  เกษาพร
2. นางสุภาภรณ์  สิงห์โตแก้ว
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 1. นางสาวกิตติมา  บุญธรรม
2. เด็กหญิงฐิติกา  มามีกุล
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์  สิ่งมิ่ง
 
1. นายชัยวัฒน์  รัตติรังสรรค์
2. นางสาวศรีนวล  พวงภู่
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 1. เด็กชายชัชพงศ์  พุทธวงษ์
2. เด็กชายทัดไท  ปัญญาคำ
 
1. นายวิทยา  เผือกชาวนา
2. นางสุภา  แก้วคุ้ม
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กชายธนวิทย์  ชัยเสนา
2. เด็กชายอำนาจ  เพชรคง
 
1. นายชัยยัน  ยี่คิ้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  ลาไม้
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  มีศักดิ์
2. เด็กหญิงปาณิสรา  มุ่งลือ
 
1. นายชัยยัน  ยี่คิ้ว
2. นายดำรง  ชอบธรรม
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กหญิงภัควดี  สาระวัน
2. เด็กชายวรกมล  ยี่คิ้ว
 
1. นายชัยยัน  ยี่คิ้ว
2. นางอภัสรา  บุศยารัศมี
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  กุลวงค์
2. เด็กหญิงปนัดดา  สุภะคะ
3. เด็กหญิงวาสนา  จุลวิถี
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  กัลยา
2. นางสาวสุจิตรา  ชาญณรงค์
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายศิลปศาสตร์   สุวรรณโณ
2. เด็กหญิงสุทธิดา   ฉิมหล่า
 
1. นายกี  ชัยเสนา
2. นางสาวสมพิศ  ประธรรมสาร
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  วงษ์สีจันทร์
2. เด็กชายนุกูล  ใจปัญญา
 
1. นายสุระชัย  ทะสุตะ
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 1. เด็กชายรุ่งเพชร  ผลสาร
2. เด็กชายเด่นดนัย  แจ่มจำรัส
 
1. นายวิทยา  เผือกชาวนา
2. นางสุภา  แก้วคุ้ม
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  มีบุญ
2. เด็กหญิงวิรินดา  รอดสิน
 
1. นายชัยยัน  ยี่คิ้ว
2. นางรุ่งนภา  เอี่ยมอ่อน
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 1. เด็กชายธนายุทธ  แก้วพึ่ง
2. เด็กชายอุกฤษณ์  หล้าสวัสดิ์
 
1. นายวันชัย  พฤกษะวัน
2. นายวิทูลย์  เชื้อจีน
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  สอนใจ
 
1. นายชัยยัน  ยี่คิ้ว
2. นายวิสิษฐ์พล  ฟักเกตุ
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1. เด็กชายชัชพงษ์  โสประดิษฐ์
2. เด็กชายชัยวุฒิ  สุจริต
3. เด็กชายเมธิส  อินทา
 
1. นายฉัตรดนัย  ใยญาติ
2. นายธนู  สุขแสง
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาท่าพล 1. เด็กชายณัฐนันท์  สาแก้ว
2. เด็กชายราชพฤกษ์  บุญศรี
3. เด็กชายสิทธิพร  บุญเฟื่อง
 
1. นายประสบชัย  อ่อนจงไกร
2. นางอารีย์  อ่อนจงไกร
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาท่าพล 1. เด็กชายณัฐวัฒน์   อิจสุวรรณากูล
2. เด็กชายปรีดี  เงินชั่ง
3. เด็กชายปัณณวัฒน์  ฉิมช้าง
 
1. นายประสบชัย  อ่อนจงไกร
2. นางอารีย์  ่อ่อนจงไกร
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กชายศุภกร  นาคทองแดง
 
1. นางทองคำ  นิ่มสุวรรณ์
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงเดียร์น่า  ออกัสติน
 
1. นางสาวลักคณา  เพลียฤทธิ์
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงสันห์ฤทัย  สีตอง
 
1. Mr.Ignacio L.  Mutya
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายภควันต์  จันทสมิต
 
1. นางสุกัญญา  จันทสมิต
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงวิไลตา  แย้มปั้น
 
1. นางสาวแสงจันทร์  เรณุมาร
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงลัคณา   ปรักมาส
 
1. นางสาวลักคณา   เพลียฤทธิ์
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพรม 1. เด็กหญิงสุวรรณา  วงศ์ไทย
 
1. นางณิชานันทน์  คงสัมมา
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงศุทธินี  เพ็ชรดอนทอง
 
1. Mr.Ignacio L.  Mutya
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงศศิประภา  อ่อนศรี
 
1. นางสาวแสงจันทร์  เรณุมาร
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงศศิมา   บางทัพ
 
1. นางสาวกาญจนา  วันเสน
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  คูณสุข
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  นวลไผ่
3. เด็กชายทวิภพ  ยศมา
4. เด็กหญิงภัทราพร  แก่นด้วง
5. เด็กหญิงสุรีพร  ทองดอนย้อย
 
1. Mr.Ignacio L.  Mutya
2. นางลักขณา  สุใจ
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงเมขลา  สุ่มนาค
 
1. นางสาวเบญญาภา  ม่วงไตร
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กชายชานน  ปรอดครบุรี
 
1. นายภาณุพงศ์  เพ็ชรเอี่ยม
 
170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  แก้วเอี่ยม
2. เด็กหญิงสุรีภรณ์  บุญรอด
 
1. นางกฤษณา  เสงี่ยมอยู่
2. นายเกษม  อ้นคูเมือง
 
171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงวรรณนุสา  หมวกอินทร์
2. เด็กหญิงวิมลศิริ  บุญคำชู
 
1. นางวลินดา  วงษ์แก้ว
2. นางอัจฉรา  อิ้มทับ
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 1. เด็กชายกนกพงศ์  คงเมือง
2. เด็กชายชนะชัย  วรรณศรี
3. เด็กชายพงศกร  แบนไทย
4. เด็กชายวีระวัฒน์  รสโฉม
5. เด็กชายศุภกร  สุระเทศ
6. เด็กชายอัษฎาวุธ  สิทธิศาสตร์
 
1. นายจิตภัทร์  เพ็ชรกล้า
2. นางดาวลอย  ครุฑอินทร์
3. นางบัวพันธ์  น้อยเขียว
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายกิตติพันธ์  จันทร์ดี
2. เด็กชายชัยวุฒิ   แก้วเกตุศรี
3. เด็กชายชานนท์   บุญสวัสดิ์
4. เด็กชายปฏิภาณ   โพธิ์ทอง
5. เด็กชายวีรวุฒิ  บุญแอ
6. เด็กชายอุเทน   แก้วประดับ
 
1. นายกี  ชัยเสนา
2. นางสงบ  มีจันทร์
3. นางสาวสมพิศ  ประธรรมสาร
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กชายกรกต  อินทร์ถา
2. เด็กชายคัมภีร์  ศรีนรคุด
3. เด็กชายจีรพงษ์  น้อยใส
4. เด็กชายชราวุฒิ  มาขาว
5. เด็กชายนฤพล  สารีคำ
6. เด็กชายวิศรุต  หนูภา
7. เด็กชายสมรัก  บุญส่ง
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คงยัง
 
1. นายชัยวุฒิ  สุวรรณลา
2. นายวิสิษฐ์พล  ฟักเกตุ
3. นางอรวรรณ  ยศปัญญา
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กหญิงจันทนิภา  พะเทศ
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  เนตรทิพย์
3. เด็กหญิงชลิตา  เอี่ยมมา
4. เด็กชายชัยณรงค์  เพชรดี
5. เด็กชายปิยะพงษ์  ทิพวัน
6. เด็กหญิงพรพิมล  น้อยพันธ์
7. เด็กหญิงรติมา  แก้ววงค์
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  มีบุญ
9. เด็กชายอลงกรณ์  ชาคิม
10. เด็กหญิงไอติม  นิคม
 
1. นางจินตนา  ทองโตนด
2. นางรุ่งนภา  เอี่ยมอ่อน
3. นางสาวสมัญญา  เกินวงค์
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ขำบางโพธิ์
2. เด็กหญิงจีราลักษณ์   ขำน้ำคู้
3. เด็กชายชนินทร์  บุญทอง
4. เด็กหญิงนงรัตน์   หล้ามี
5. เด็กหญิงพนิดา  ภูมิผล
6. เด็กชายยุทธศาสตร์  โสภา
7. เด็กหญิงวงศ์ษา   มีเงินทอง
8. เด็กหญิงวิภารัตน์   ทัศนะ
9. เด็กหญิงสกุลตลา  จุปุ
10. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   ชิมรัมย์
 
1. นายบรรเทิง  ทานะขันธ์
2. นางยุภาภรณ์   อินทรีย์
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญรัตนวิชัย
2. เด็กหญิงจุรีพร  แก้วมณี
3. เด็กหญิงทักษพร  อาจบุ้ง
4. เด็กหญิงยุวดี  สุมาลี
5. เด็กหญิงศศิธร  สุมาลี
 
1. นางกานดา  โตประพันธ์
2. นางวลินดา  วงษ์แก้ว
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงนริสรา   เนียนไทยสง
2. เด็กหญิงประภัสสร   วงค์เดือน
3. เด็กหญิงศศิวิมล   กิจเจริญ
 
1. นางจารีรัตน์  นทีประสิทธิพร
2. นางรติยาภรณ์  ทองเนียม
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงธันย์ชนก   สิงห์สถิตย์
2. เด็กหญิงพรวิมล   พลบำรุง
3. เด็กหญิงภัทราวดี   จูงพันธ์
 
1. นางจารีรัตน์  นทีประสิทธิพร
2. นางรติยาภรณ์  ทองเนียม
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงมาลิสา  เข็มจันทร์
2. เด็กหญิงรัตติยากร  ยอดติ่ง
3. เด็กหญิงสุภาพร  สาวนาม
 
1. นางอัจฉรา  อิ้มทับ
2. นางสาวเพชรไพรัตน์  แก้วคำพา
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทวงค์
2. นางสาวอรทัย  อินเปล่ง
 
1. นางวรรณา  เขมดำรง
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงพลวง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เกษวงษ์
2. เด็กหญิงกฤติยา  นุชประเสริฐ
 
1. นายสุรเดช  คำประเสริฐ
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. นายธนวัติ  ฤทธิ์เม้า
2. นายวินัย  ซื่อแท้
 
1. นายอุทัย  แสนคำ
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงชนิสรา  แก้วทุ่ง
2. เด็กหญิงเนตรนภา  สุดแสวง
 
1. นางวลินดา  วงษ์แก้ว
2. นางอัจฉรา  อิ้มทับ
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กชายกฤษณะ  โพธิ์หอม
2. เด็กชายมิลภัทร  พลภักดี
 
1. นางเย็นฤดี  คุ้มสุพรรณ
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธีรภัทร  สุดสาคร
2. เด็กหญิงแก้วกาลดา  สายโสภา
 
1. นางวรรณา  เขมดำรง
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ธรรมมากูล
 
1. นางวลินดา  วงษ์แก้ว
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก 1. เด็กชายวชิร  ชาติมนตรี
 
1. นางสาวณัฐกาญจน์  ชาญณรงค์
 
189 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่ามะขาม 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  พงษ์พานิช
 
1. นางวันเพ็ญ  มูลวงค์
 
190 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาพราน 1. เด็กชายญาณภัทร   รอดพ่าย
2. เด็กชายณัฐพร   จันทะคุณ
3. เด็กชายสุธินันท์   เนตรแสงสี
 
1. นางสาวหนึ่งเสมอ   เสนารักษ์
 
191 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   เพียรศักดิ์
2. เด็กชายชนะภูมิ   อุ่นธง
3. เด็กชายทินภัทร   ทะริยะ
 
1. นางนวลจันทร์   พ่วงสุข
2. นางสาวอมลมณี   พรหมอยู่
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากยาง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  องค์อาจ
 
1. นางปัทมพร  รัศมี
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากยาง 1. เด็กหญิงอะระวะดี  ฉิมมาลี
 
1. นางปัทมพร  รัศมี
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสาร 1. เด็กหญิงศุภิสรา  อ่อนสา
 
1. นางสาวสุภาพิมพ์  สารีคำ
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กหญิงบุษรา  เพ็งกระโทก
 
1. นางทิพย์วรรณ  จันทะคูณ
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำภาศ 1. เด็กชายวัชระ  วิชัย
 
1. นางภัคคินี  สร้อยพัชรกุล
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 1. เด็กหญิงอัมพร  คำมา
 
1. นางวาสนา  สวยสม
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพรง 1. เด็กหญิงสุธินี    ศรีบุญเรือง
 
1. นายขาล  นาศฤงคาร
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงรัตติกาล  อยู่สนอง
 
1. นางสุพัตรา  กิ่งสิวงษ์
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงศุภสุตา  อินทศิริ
 
1. นางสาวบุณฑริกา  บัวสนธิ์
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดินสอ 1. เด็กหญิงกนกพร  มิ่งสมร
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  มาไชยนาม
3. เด็กชายพิชิตพงษ์  อรรคบุตร
 
1. นางปิยะรัตน์  สนิทพันธ์
2. นางอมรรัตน์  ขันมณี
 
202 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จันทร์น้ำคบ
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ต้นโพธิ์โต
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ประสานพันธ์
 
1. นางขวัญเรือน  เลือกหา
 
203 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายคัชพร   ขะสะอาด
2. เด็กชายธนภัทร   เรืองเดช
 
1. นางสาวคณิตศา  หาญณรงค์
2. นางอุษา  ชัยเสนา
 
204 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจริญผล 1. เด็กชายศิครินทร์  บุ้งเครือ
2. เด็กชายสวภัทร  วิริยะอารีธรรม
 
1. นายธีระพงศ์  สินอำพล
 
205 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากยาง 1. เด็กหญิงชุติมา  การะเกตุ
2. เด็กชายปรัชญา  เจริญศรี
 
1. นางนาฏยา  สิงห์สู่ถ้ำ
2. นางอัญชลี  เรืองชูเกียรติ
 
206 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายกลอน   ชาวพิจิตร
2. เด็กชายจิรายุส   เชื้อบุญมี
 
1. นางเทียมใจ  สิทธิศักดิ์
 
207 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากยาง 1. เด็กหญิงพนาวัลย์  โตเครือดี
2. เด็กชายภาคภูมิ  อู่่ไทย
 
1. นางนาฏยา  สิงห์สู่ถ้ำ
2. นางอัญชลี  เรืองชูเกียรติ
 
208 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายนฤเบศร์   เก้าสี
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง   ราชานนท์
 
1. นางจุฑาลักษณ์  ตระการสุข
2. นางเกษมศรี  รุณไชย
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายพิษณุ   เสนาพิทักษ์
 
1. นางสงบ   มีจันทร์
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดา 1. เด็กหญิงอนัญญา   สาธุการ
 
1. นางเด่นใจ  สร้อยมุข
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 1. เด็กหญิงสุพัตรา  จันสุข
 
1. นางสาวเกตุวรี  พีรพัฒน์ชยานนท์
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำยาง 1. เด็กชายปิยราช  มีบัวทอง
 
1. นางศิริพร   ขำสุทัศน์
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  พิษอินทร์
 
1. นางสาวสุจิราภรณ์  ตันตระกูลรัฐพล
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  แดนนาเลิศ
 
1. นางสาวประภาพร  บุญธรรม
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายศราวุฒิ   ใจวรรณคำ
 
1. นางสาวคณิตศา  หาญณรงค์
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  กองแก้ว
2. เด็กหญิงศิริฤดี  นันอะภัย
3. เด็กหญิงสตรีรัตน์  สินตะละ
4. เด็กหญิงสุชัญญา  กาตาคำ
 
1. นางสาวฟ้าลดา  แสงโชติ
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงกมลชนก   คำภาผง
2. เด็กหญิงบุษยา  จันคีรี
3. เด็กหญิงภัทรสุดา   สีบุริน
4. เด็กหญิงสุมารินทร์   คำด้วง
 
1. นางสาวคณิตศา  หาญณรงค์
2. นางเกษมศรี  รุณไชย
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ภูสะเทียน
 
1. นางเกษียร  สิงห์ทอง
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำรัง 1. เด็กหญิงปิยธิดา  แสนคำมี
 
1. นางภูริน  คำโท
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงสุธิตา  ชุ่มกิ่ง
 
1. นางอำพร  ดีจ่าง
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 1. เด็กหญิงปานวาด  บุญเงิน
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  โนรี
3. เด็กหญิงสุภาวดี  คำพุฒิ
4. เด็กหญิงสโรชา  สังข์สี
5. เด็กหญิงอรทัย  ขำโตนด
 
1. นางชินะพร  ผลสงเคราะห์
2. นางสาวนุจรี  สุภีสุทธิ์
3. นางโอภา  ไชยชาญ
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงกรวิภา  เบ็ญจขันธ์
2. เด็กหญิงธัญรัตน์  กิสิน
3. เด็กหญิงยศวดี  ใจเพ็ญ
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  เครือพรม
5. เด็กหญิงเรืองลดา  เดชพ่วง
 
1. นางกชพร  วัฒนพรเดชา
2. นางขวัญมนัส  พรมเถื่อน
3. นางลำเจียก  สุวรรณมณี
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 1. เด็กหญิงชลธิชา  มั่นคง
2. เด็กหญิงสุภาวิตา  มาเต
3. เด็กหญิงอำพร  คำมา
 
1. นางพรปวีณ์  แถวอุทุม
2. นางวาสนา  สวยสม
 
224 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจริญผล 1. เด็กหญิงชุรีพร  นิกรถา
2. เด็กหญิงชุรีรัตน์  นิกรถา
3. เด็กชายภาณุชัย  เหล็กดี
 
1. นางร่มเกล้า  ประทิศ
2. นางศศิธร  สมบุญมี
 
225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 1. เด็กชายณรงศักดิ์  เข็มทอง
2. เด็กชายธนวันต์  เกตุแก้ว
3. เด็กชายประกาศิต  สังกลม
 
1. นางสาวฐานิดา  อินทร์ตา
2. นางสาววรรณา  วิเชียรทอง
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำรัง 1. เด็กชายกัญฐเอนก   ทองผดุง
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  แตงแก้ว
3. เด็กหญิงพรวดี  สีสวาด
 
1. นางสาวปัตติญา  จันทร์กอโต
2. นางวิรัตดา  สินสวัสดิ์
 
227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณีมิตรภาพที่ 118 1. เด็กชายกฤษดากร  กรมหัวไผ่
2. เด็กชายจิตติพัฒน์  หมู่ศิริ
3. เด็กชายบวรลักษณ์  กาญจนารักษ์
 
1. นางชลฤธี  อุดแก้ว
2. นางยุพา  นาคอัง
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำยาง 1. เด็กชายปรายประพันธ์  สีบุตรตา
2. เด็กชายวีระพล  นันทะพรม
3. เด็กชายอศวเทพ  เงินยวง
 
1. นายชำนาญ   บริวาร
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายจักรพงศ์   ดวงอุปะ
2. เด็กชายปณิธาน   จันทร์สว่าง
 
1. นางสาวกรรณิการ์   แสงทิพย์
2. นางเจริญศรี  ปั้นกล่ำ
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดินสอ 1. เด็กชายกฤษณะชัย  มีอยู่
2. เด็กหญิงกิตติยา  หอมสุด
 
1. นายสายรุ้ง  คำพุฒ
2. นางอมรรัตน์  ขันมณี
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กชายจิรภัทร  คงอ่ำ
2. เด็กชายทัศนัย  แสงแก้ว
3. เด็กชายทินกร  กันยา
 
1. นางนวนัจน์  บุญชู
2. นางรัตนา  ศรีบัวจับ
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กหญิงกุลนรี  เครือสุข
2. เด็กหญิงธนัชพร  ยอดสังวาลย์
3. เด็กหญิงวิไล  กลั่นแก้ว
 
1. นางนวนัจน์  บุญชู
2. นางรัตนา  ศรีบัวจับ
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  กันยา
2. เด็กหญิงบุญทิษา  กันยา
3. เด็กชายวรโชติ  จำปาสิทธิ์
 
1. นางสาวทักษอร  มั่นสากเหล็ก
2. นางเกษียร  สิงห์ทอง
 
234 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กชายชลัมพล  บุญชู
2. เด็กหญิงวิภาพร  ปัญญาคำ
3. เด็กชายอิทธิพัทธ์  จำปาสิทธิ์
 
1. นางสาวทักษอร  มั่นสากเหล็ก
2. นางนวนัจน์  บุญชู
 
235 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงก้านร่มฉัตร  ศรีสะอาด
2. เด็กชายสุรวินทร์  ทับแสง
3. เด็กชายเทอดศักดิ์  คงทน
 
1. นางขวัญเรือน  เลือกหา